Moderně s letitou tradicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderně s letitou tradicí"

Transkript

1 ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum:

2 Obsh 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI O FIRMĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V SOUVISLOSTECH STAV V OBLASTI VODNÍHO A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI, EMISE DO OVZDUŠÍ A PROFIL FIRMY ZA ROK VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA EMS OCHRANA VOD NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OCHRANA OVZDUŠÍ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ VODA ODPADY OVZDUŠÍ MONITOROVÁNÍ OSTATNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH UKAZATELŮ VYHODNOCENÍ PROGRAMU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK VÝHLED PROGRAMU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ROK SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH VE ZPRÁVĚ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 3

3 1 Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikce Zpráv o životním prostředí z rok 2010, ve které shrnujeme nše ktivity v oblsti ochrny životního prostředí tké Vás informujeme o tom, jk se nám dří nplňovt nše závzky z vyhlášené environmentální politiky. Rok 2010 předstvovl pro nás již druhé složité období, ve kterém i přes první známky oživení stále ještě pokrčovl světová hospodářská krize. V roce 2010 jsme se vrátili k pětidennímu prcovnímu týdnu dosáhli výroby téměř t odlitků, což předstvuje význmný nárůst výroby oproti roku Přestože se do nší ekonomiky negtivně promítl i ndále promítá výrzný meziroční růst cen vstupních mteriálů surovin, ukončili jsme rok 2010 s kldným hospodářským výsledkem. Ani letošní rok neočekáváme, že bude jednodušší než předchozí. Musíme jít cestou mximálního šetření surovin i mteriálů, rzntního snížení všech nákldů, které přímo nesouvisí s výrobou zároveň usilovt o vyšší produktivitu práce. Jsme si vědomi toho, že zvýšený tlk n zdrvou ekonomiku firmy nás nutí omezovt výdje n nutné inovce jk z pohledu technologie, tk i z pohledu ochrny životního prostředí. I přes tento zvýšený tlk všk nechceme negtivně působit n životního prostředí v nšem regionu, proto jsme uvítli možnost se zpojit do Operčního progrmu vyhlášený Ministerstvem životního prostředí n omezení emisí v Morvskoslezském krji. V tomto roce chceme využít lokovné finnční prostředky n nákup nových filtrčních zřízení tím snížit emise tuhých znečišťujících látek z nšich zdrojů. Věřím, že tento progrm bude pro nás úspěšný vedle TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN,.s. rovněž přispějeme ke snížení imisní zátěže prchu v nšem regionu. Doufám, že publikce, kterou Vám předkládáme, ve které dokumentujeme konkrétní relizce nšich ekologických záměrů i s výhledem do budoucnosti se stne pro Vás zdrojem cenných informcí rovněž důkzem, že k ochrně životního prostředí přistupujeme zodpovědně. Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 5

4 2 O firmě Poloh firmy V centru průmyslového reálu TŽ o rozloze 394 h se nchází sídlo firmy SL se svými výrobními provozy. Průmyslový reál ohrničuje z jedné strny řek Olše z druhé strny železniční koridor. Součásti firmy je i dřevomodelárn, která se nchází mimo reál TŽ v části měst Třinec Lyžbice. Historie firmy Rozvoj sléváren slévárenství v Třinci úzce souvisí s rozvojem hutnictví ve Slezsku, jehož počátky shjí hluboko do minulosti. První slévárn zde byl postven roku 1842, tedy tři roky po zložení Třineckých železáren. Hlvními produkty tehdejší slévárny byl litinová kmn, plotny n kuchyňské pece, lité nádobí, různé stvební, knlizční, ozdobné umělecké odlitky. Postupně se nosná výrob přesouvl do hutních odlitků potřebných pro rovnoměrný chod zákldních hutních gregátů, tj. ocelárnám ocelářské kokily, válcovnám hutní válce, hutní prvovýrobě struskové pánve pro celý podnik odlitky náhrdních dílů pro strojní zřízení. Po roce 1989 nstl nutnost orientce n jinou výrobu než hutní slévárny se musely měnit z obslužné hutní n ryze komerční společnost. Z tímto účelem byl v březnu 1999 zložen smosttná dceřinná společnost s kpitálovou účsti TŽ. Rozvoj strtegie firmy SL jsou společností, jejíž klíčovou podniktelskou ktivitou je výrob prodej odlitků z oceli, litiny s lupínkovým kuličkovým grfitem neželezných kovů. V posledních letech se profilovlo portfolio výrobků, které jsou určeny zejmén pro hutnictví, stvební mnipulční stroje, těžbu zprcování nerostných surovin šrotů, železniční doprvu trktorový průmysl. V roce 2010 SL změstnávly 679 kmenových změstnnců, čímž se řdí mezi význmné změstnvtele ve skupině TŽ-MS. 6 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

5 3 Životní prostředí v souvislostech V rámci nší environmentální politiky upltňujeme následující zásdy: Zásd č. 1 Vyhovět všem legisltivním poždvkům n ochrnu životního prostředí n prevenci vzniku hvárií, při vývoji, výrobě, skldování přeprvě nšich výrobků. Zásd č. 2 Zlepšovt technické prmetry výrobních zřízení technologií tk, by se trvle snižovly nepříznivé vlivy nší výrobní činnosti n životní prcovní prostředí. Zásd č. 3 Informovt o zásdách environmentálního chování nše externí spoluprcovníky, prtnery dodvtele poždovt od nich stejný přístup k ochrně životního prostředí, prověřovt zodpovědnost jejich jednání chování v této oblsti. Zjistit otevřený přístup k informcím o environmentálních spektech společnosti, efektivní výměnu informcí s osttními zinteresovnými strnmi (veřejností, obchodními prtnery, orgány státní správy) vyhodnocování získných podnětů k dlšímu zlepšování Zásd č. 4 Trvle zvyšovt povědomí všech osob, které prcují pro orgnizci nebo v její prospěch, o zásdách ochrny životního prostředí zlepšování prcovních podmínek, o prevenci možných důsledcích výrobních činností n životní prostředí o zásdách environmentálně ohleduplného chování změstnnců při výrobních postupech jejich prvidelným vzděláváním výcvikem. S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 7

6 Vrcholové vedení firmy: èzjišťuje dosttečné lidské, mteriální finnční zdroje dlší podmínky pro rozvoj, udržování vylepšování environmentálního způsobu řízení podle poždvků normy ČSN EN ISO 14001, èdbá o rozvoj fungujícího účinného kontrolního systému pro ověřování funkčnosti EMS, èzjišťuje podmínky pro plnění závzné právní technické legisltivy pltné pro výrobní progrm, èvytváří podmínky pro zdokonlení informční technologie jejího používání, èvytváří podmínky pro používání kvlitních mteriálových zdrojů prcovních prostředků, èje příkldem v nplňování principů EMS, èstejný přístup vyžduje od všech dlších úrovní řízení. 8 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

7 4 Stv v oblsti vodního odpdového hospodářství, nkládání s chemickými látkmi, emise do ovzduší profil firmy z rok Vyhodnocení nákldů n EMS Oblst nákldů Vzdělání Výzkumné úkoly investice Měření monitorování Zbezpečování EMS Audit Popltky z likvidci odpdů Popltky z vodné stočné Popltky z znečištění ovzduší Vyvolné nákldy hvárie, pokuty Celkem n EMS v roce v roce Ochrn vod Rok Výrob odlitků (t/rok) Spotřeb užitkové vody 3 (m /rok) Spotřeb technologické 3 vody (m /rok) Nárůst spotřeby vod souvisí s nárůstem výroby v roce Kvlit odpdních vod se kždoročně sleduje n vybrných odběrových místech dle prmetru knlizčního řádu mír znečištění nepřekrčuje povolené limity. V červenci 2010 se n provoze slévárny oceli vyčistil spodní nádrž vodního skl. Měření těsnosti nádrží n vodní sklo se provádí v prvidelném intervlu 1 x z 5 let. V dřevomodelárně byly Rozhodnutím č.j. MěÚT/27773/2010 ze dne schváleny místní provozní řády pro ČOV lpák tuku. S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 9

8 Celková spotřeb vody ve Slévárnách Třinec,.s. Technologická vod Užitková vod, výrob Množství vody v m Sledovný rok Užitková vod Technologická vod Výrob odlitků Nkládání s odpdy Rok Výrob odlitků (t/rok) Produkce osttních odpdů (t) , , , , , , , ,263 Produkce nebezpečných odpdů (t) 612,080 85,670 33,160 15,605 19,497 21,430 17,925 22, ,119 15, ,432 18,586 Produkce odpdů v roce 2010 zznmenl mírný nárůst což souviselo s růstem výroby. U osttních odpdů byl tento nárůst nejvýznmnější ve srovnání s minulým obdobím v produkci železného šrotu u nebezpečných odpdů v produkci odpdní kyseliny sírové. Koncem roku 2010 byl n provoze slévárn oceli uveden do trvlého provozu nový zásobník n regenerát formovcí směsi. Tímto optřením zvýšíme zstoupení regenerátu ve formovcí směsi, snížíme spotřebu nkupovných slévárenských písků tedy i množství produkovných odpdů. Nkládání s odpdy neustále zefektivňujeme jednk zhušťováním sběrných míst odpdů tké budováním nových meziskldů pro sběr tříděných mloobjemových odpdů. 10 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

9 Celková produkce odpdů ve Slévárnách Třinec,.s. Osttní odpdy, výrob Nebezpečné odpdy Množství odpdů v tunách Sledovný rok 0 Produkce osttních odpdů Produkce nebezpečných odpdů Výrob odlitků 4.4 Ochrn ovzduší Rok Výrob odlitků (t/rok) TZL (t) 23,998 20,416 21,543 24,579 29,629 25,244 22,850 21,600 SO 2(t) 21,029 21,308 3,212 1,785 1,853 3,908 1,130 3,657 NOx (t) 18,141 11,976 24,668 16,771 9,991 12,713 6,100 6, ,790 0,816 5, ,538 1,057 6,735 Stejně jk ve spotřebě vod v produkci odpdů byl i v ovzduší zznmenán nárůst emisí. Největší nárůst, který ne zcel souvisel s nárůstem výroby, byl u tuhých znečišťujících látek. Produkce tuhých znečišťujících látek souvisí s odsáváním prchu z jednotlivých technologických uzlů, které jsou odsávány převážně pomocí suchých filtrů, le v některých přípdech i pomocí mokrých odlučovčů. Právě mokré odlučovče, čkoliv splňují emisní limity, jsou příčinou většího množství emisí. V souvislosti s vyhlášeným Operčním progrmem MŽP počítáme, že v roce 2011 nhrdíme některé mokré odlučovče předstvující pro nás největší emisní zátěž z suché filtry. S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 11

10 Celkové emise vypouštěné do ovzduší ve Slévárnách Třinec,.s. 35,0 Emise Výrob , Množství emisí v tunách 25,0 20,0 15,0 10, , , Sledovný rok Tuhé emise SO2 NOx Výrob odlitků Nkládání s chemickými látkmi chemickými příprvky N zákldě informce ze Svzu sléváren ČR bylo konsttováno, že obor slévárenství nemá povinnost registrce želez, co se týče nákupu kovového šrotu. Tto informce vychází z výjimky uvedené v čl. 2 odst. 7 písm. d) nřízení REACH. V této souvislosti byli všichni nši obchodní prtneři informováni o tom, že všechny nše produkty, které dodáváme, spdjí dle REACH do ktegorie předmět, ze kterého se záměrně neuvolňují žádné látky v souvislosti s plněním jejich obvyklé funkce. Ve smyslu REACH nejsme ni dovozci chemických látek. Z těchto důvodů n nás nespdá povinnost předregistrce ni následná registrce. Koncem roku 2010 byl proveden revize všech Místních řádu skldů součsně i interní průvodní dokumentce. Zároveň byl proveden i revize Hvrijního plánu zhoršení jkosti vod v SL revize výkresové dokumentce knlizce v SL zslán n schválení KÚ MSK. V souldu s interní dokumentcí provedl osob s odbornou způsobilostí v průběhu roku 2010 kontrolu dodržování zásd nkládání s CHL CHP, přičemž kontrolovné oblsti výsledky jsou popsány v Zápisu o kontrole orgnizce z hledisk nkládání s CHL CHP s doporučením revidovt interní dokumentci dle poždvku Nřízení Evropského prlmentu Rdy ES č.1272/2008 (CLP). V souldu s interní dokumentci provedl bezpečnostní pordce v průběhu roku 2010 kontrolu dodržování jednotlivých ustnovení ADR. Kontrolní činnost se týkl blení oznčování nebezpečných věcí především se změřením n přeprvu lihu od nšich dodvtelů. Průběh kontroly byl zznmenán v Kontrolním listu zjištěné neshody návrhy doporučení náprvných optření byly zslány formou dopisu elektronickou cestou dodvtelům lihu. 4.6 Plnění podmínek integrovného povolení Rozhodnutím č.j. MSK 57314/2010 ze dne byl vydán změn č. 5 integrovného povolení. Změn se týkl uvedení do trvlého provozu zdrojů technologické linky n výrobu jder dlší drobné úprvy podmínek provozu uvedených zdrojů způsobu nkládání s nebezpečnými odpdy. 12 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

11 5 Monitorování měření 5.1 Vod Měření odpdních vod probíhá v reálu SL v rozshu dném poždvky knlizčních řádů rozhodnutí orgánů státní správy. Množství jkost odpdních vod v SL se měří 2 x ročně n šchtě č. 207 n koncové šchtě sedimentčních nádrží. Měření odpdních vod z ČOV v SD se provádí 4 x ročně. 5.2 Odpdy Převážná část produkovných odpdů je mteriálově využíván jen neptrná část odpdů, které jsou z technického nebo ekonomického hledisk těžko zprcovtelné, je ukládán n skládku. Odpdy jsou průběžně evidovány jsou měřeny jejich chemické vlstnosti v souldu s pltnou legisltivou. Odběry nlýzy odpdů jsou prováděny utorizovnými lbortořemi 1 x ročně. 5.3 Ovzduší Monitorování měření ovzduší se provádí v souldu s integrovným povolením. Kždoročně se zprcovává Plán měření emisí, který se po projednání s měřicí skupinou ovzduší předkládá ČIŽP. Provozovné zdroje znečišťující ovzduší jsou měřené v 1-letém, 3-letém 5-letém intervlu. Odběry nlýzy znečišťujících látek jsou prováděny utorizovnými měřicími skupinmi. 5.4 Monitorování osttních environmentálních ukztelů V rámci SL jsou dále prvidelně monitorovány tyto klíčové znky: spotřeb energií, pliv spotřeb vybrných surovin mteriálů spotřeb nebezpečných CHL CHP množství produkovných oblů nákldy n environment vybrné ukztelé prcovního prostředí S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 13

12 6 Vyhodnocení progrmu ochrny životního prostředí z rok 2010 Oblst Název kce (č. progrmu) - vyhodnocení Termín relizce Plnění Skut. nákldy v mil. Kč Zlepšovt technické prmetry zřízení Omezit množství odpdů, mteriálů energie z výroby formovcí směsi v SC (3/10): - snížit množství odpdních formovcích směsí ktegorie "O" o 5% n t výroby SL, - snížit množství nkupovných slévárenských písků o 15% n t výroby SC, - snížit spotřebu zemního plynu n sušení písku o 5 % n t výroby SC. Vyhodnocení: Koncem roku 2010 byl uveden do trvlého provozu nový zásobník n regenerát formovcí směsi, přičemž uvedené zřízení není zdrojem znečišťování ovzduší splněno 1,9 Zlepšovt environmentální povědomí u nšich zákzníků Zbezpečit dodržování předpisů dohody ADR při přejímce nebezpečných věcí do příručních skldů CHL CHP v SL (4/10): - zjistit dodržování předpisů dohody ADR u vybrných dodvtelů nebezpečných věcí. Vyhodnocení: Kontroly byly změřeny n přeprvu lihu. Přeprvce lihu byl seznámen s výsledkem kontroly rovněž s návrhem náprvných optření. Zbezpečit výrobu tekutého kovu z registrovných surových želez legur dle REACH (5/10): - zjistit dodávky surových želez legur od výrobců dodvtelů, kteří splnili povinnost registrce dle REACH. Vyhodnocení: Surová želez legury jsou registrován splněno splněno bez vyčíslení bez vyčíslení Vyhovět všem legisltivním poždvkům Kždoročně proškolit změstnnce o environmentální politice, cílech cílových hodnotách, o Progrmu EMS konkrétních úkolech (1/10): - minimálně 1x ročně proškolit všechny změstnnce v EMS. Vyhodnocení: Všichni změstnnci byli minimálně 1x ročně proškoleni. Informovt všechny změstnnce, státní správu veřejnost o význmných dopdech výrobní i nevýrobní činnosti SL n životní prostředí (2/10): - zprcovt informční dokument o stvu životního prostředí v SL informovt okolí. Vyhodnocení: Zpráv byl distribuován n MÚ Třinec, vedoucímu odboru IL-ochrn životního prostředí byl umístěn n webové stránky SL splněno splněno bez vyčíslení 0, S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

13 7 Výhled progrmu ochrny životního prostředí n rok 2011 Oblst Název kce (č. progrmu) - cílová hodnot Termín relizce Plánovné nákldy v mil. Kč Omezit množství emisí při tepelném zprcování odlitků n zřízení žíhcí vozová pec č. 2 v SC (3/11): Zlepšovt technické prmetry zřízení - snížit množství emisí TZL o 20 % n t spotřeby pliv zřízení žíhcí pece č. 2 v porovnání s rokem 2011, - snížit množství emisí SO2 o 20 % n t spotřeby pliv zřízení žíhcí pece č. 2 v porovnání s rokem 2011, - snížit množství emisí CO o 20 % n t spotřeby pliv zřízení žíhcí pece č. 2 v porovnání s rokem ,5 (pro rok 2011) Omezit množství emisí n mokrých odlučovčích v SC (4/11): 3 - snížit množství emisí TZL o 50 % v mg/m v porovnání s rokem 2010 n rekonstruovných zdrojích ,5 Vyhovět všem legisltivním poždvkům Kždoročně proškolit změstnnce o environmentální politice, cílech cílových hodnotách, o Progrmu EMS konkrétních úkolech (1/11): - minimálně 1x ročně proškolit všechny změstnnce v EMS. Informovt všechny změstnnce, státní správu veřejnost o význmných dopdech výrobní i nevýrobní činnosti SL n životní prostředí (2/11): - zprcovt informční dokument o stvu životního prostředí v SL informovt okolí bez vyčíslení ,005 S l é v á r n y T ř i n e c,. s. 15

14 8 Seznm zkrtek používných ve Zprávě o životním rostředí ADR - Mezinárodní dohod o silniční přeprvě nebezpečných věcí ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí ČOV - Čističk odpdních vod EMS - Enviromentální systém řízení CHL - Chemické látky CHP - Chemické příprvky KÚ MSK - Krjský úřd Morvskoslezského krje MŽP - Ministerstvo životního prostředí NOx - Oxidy dusíku SL - Slévárny Třinec,.s. SO2 - Oxid siřičitý SD - Dřevomodelárn SC - Slévárn oceli SSl - Slévárn šedé litiny I SSg - Slévárn šedé litiny II SU - Oprcování údržb IL - Ochrn životního prostředí v TŽ,. s. TZL - Tuhé znečišťující látky TŽ-MS - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,.s. - MORAVIA STEEL,.s. 16 S l é v á r n y T ř i n e c,. s.

15 Moderně s letitou trdicí Slévárny Třinec,.s. Třinec-Stré Město, Průmyslová 1001, Třinec Czech Republic tel.: , fx: , e-mil:

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 8

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 8 Z P R Á V A P R O S T Ř E D Í O Ž I V O T N Í M Z A R O K 2 0 0 7 zpracoval: Ing. Tomáš Gociek datum: 15.04. 2008 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í 2 0 0 8 3 1. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/10 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

ZA ROK 2014. Moderně s letitou tradicí. Schválil: Pavel Walica. Zpracoval: Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí

ZA ROK 2014. Moderně s letitou tradicí. Schválil: Pavel Walica. Zpracoval: Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 Moderně s letitou tradicí Zpracoval: Schválil: Pavel Walica Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s. Datum: 01.05.2015

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2009 Moderně s letitou tradicí Zpracoval: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ředitel a předseda představenstva Datum: 01.04.2010

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 3

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 3 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 Moderně s letitou tradicí Zpracoval: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vladár ředitel společnosti Slévárny

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2012 Moderně s letitou tradicí Zpracoval: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s. Datum:

Více

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské Jihomorvské EKOLISTY Foto rchiv Správy CHKO Pálv Pro budování vytváření citu pro nši plnetu není žádné místo n světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Mgr. Květoslv Burešová dlouholetá pedgožk zkldtelk

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 1 8 Zpracoval: Pavel Walica referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vladár ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s. Datum: 1.5.219

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí

Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2017 Zpracoval: Schválil: Pavel Walica Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s. Datum: 01.05.2018 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 6 Zpracoval: Pavel Walica referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vladár ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s. Datum: 01.05.2017

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

» Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat Pomocný analytický přehled

» Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat Pomocný analytický přehled strn 1 Dtum vydání 13. 10. 2012 / číslo 8 / 2012 Obsh vydání:» Obce do 3000 obyvtel nebudou v roce 2013 předávt Pomocný nlytický přehled 2» Výzv pro příjem žádostí - nové optření Progrmu rozvoje venkov

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 215 Moderně s letitou tradicí Zpracoval: Schválil: Pavel Walica Ing. Zdeněk Vladár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec, a.s. Datum: 1.5.216

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékřská správ, orgnizční složk státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční dres: Zemědělská 1, 613 00 BRNO NAŠE Č. J. SRS 020676/2012 VYŘIZUJE / TELEFON E.Boušková/545 110

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 7 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ

Petr Šašek, Pavel Schmidt, Jiří Mann S 7 DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ Petr Ššek, Pvel Schmidt, Jiří Mnn S 7 Výzkumný ústv pro hnědé uhlí.s., Budovtelů 2830, Most,ssek@vuhu.cz DLOUHODOBÝ MONITORING STAVEBNĚ REKULTIVAČNÍCH SMĚSÍ Abstrkt Cílem dlouhodobého monitoringu stvebně

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 93501/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79364/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

POKOLM 2005 NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ V OBLASTI FRÉZOVÁNÍ MIRROWORX FRÉZOVÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ

POKOLM 2005 NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ V OBLASTI FRÉZOVÁNÍ MIRROWORX FRÉZOVÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ POKOLM 005 NÁSTROJOÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTÍ OBLASTI FRÉZOÁNÍ MIRROWORX FRÉZOÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ INFORMACE O PRODUKTU MIRROWORX INFORMACE O PRODUKTU MIRROWORX FRÉZOÁNÍ MÍSTO BROUŠENÍ BUDETE

Více

Spisový a skartační řád a Spisový a skartační plán. Organizační opatření

Spisový a skartační řád a Spisový a skartační plán. Organizační opatření Název dokumentu: Číslo: 5-RP04-03 Spisový skrtční řád Revize: 4 Strn: 1 z 22 Typ dokumentu: Orgnizční optření 1. Ustnovení tohoto dokumentu jsou závzná pro všechny změstnnce (resp. úseky), které přijímjí,

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

DOHODA O SPOLUPRÁCI. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ DOHODA O SPOLUPRÁCI město Český Těšín se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297 437 zstoupené: Ing. Vítem Slováčkem, strostou (dále relizátor projektu ) 1. Regionální rd rozvoje spolupráce

Více

Dělá radnice dost pro čistší životní prostředí?

Dělá radnice dost pro čistší životní prostředí? Tisková zpráva 2.9.2014 Dělá radnice dost pro čistší životní prostředí? Že je Přerov městem se špatným životním prostředím, je všeobecně známo, že jsou tu ale provozy tvořící špičku v jeho znečišťování

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819 .8.0 Důkzy Pythgorovy věty Předpokldy: 00819 Pedgogická poznámk: V řešení kždého příkldu jsou uvedeny rdy, které dávám postupně žákům, bych jim pomohl. Pedgogická poznámk: Diskuse o následujícím příkldu

Více

NABÍDKA č. 2013/11. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/11. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/11 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

Produktová příručka. Vrtání a závitování. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Dokonalý závit

Produktová příručka. Vrtání a závitování. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Dokonalý závit Produktová příručk Vrtání závitování _ Wlter Titex & Wlter Prototyp Dokonlý závit OBSAH 2 Příkldy použití 2 Obrábění podélných nosníků 4 Obrábění ozubených kol 6 Informce o výrobku 6 Vrtáky Wlter Titex

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

Dodatek ŠVP č. j. ZŠMA/471/16/Po-2 platný od Zeměpis

Dodatek ŠVP č. j. ZŠMA/471/16/Po-2 platný od Zeměpis Dodtek ŠVP č. j. ZŠMA/471/16/Po-2 pltný od 4. 9. 2017 Zeměpis Chrkteristik vyučovcího předmětu Chrkteristik zeměpisu 6. 9. ročníku nvzuje n prvouku vlstivědu prvního stupně. Umožňuje celkový rozhled žáků

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

NABÍDKA č. 2013/05. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/05. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/05 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Plaňanské listy. úřední desce.

Plaňanské listy. úřední desce. Plňnské listy BŘEZEN 2012 číslo 3 SLOVO STAROSTY odpd, plsty, pneumtiky, sklo, textil, kovy, oleje tuky, A zse bude o odpdech. bterie kumulátory, brvy, lepidl pryskyřice tké Použité bterie, drobné spotřebiče,

Více

Partner. Časov ý plán realiza ce Zřizovatel VCT MAS Partner. Časový plán realizace NIDV, CVLK, VCT,

Partner. Časov ý plán realiza ce Zřizovatel VCT MAS Partner. Časový plán realizace NIDV, CVLK, VCT, Aktivity spolupráce Cíl 1. Vyhovující mteriální podmínky, dlších subjektů poskytujících zájmové celoživotní vzdělávání Cíl ktivity, optření 1.6, 1.6.1 1.7, 1.7.1 Popis ktivity Spolupráce v zjištění bezbriérového

Více

Ostatní stacionární zdroje

Ostatní stacionární zdroje Ostatní stacionární zdroje (aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.) Seminář Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi 21. května 2014, Praha Příloha č. 2 zákona Kapitola

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 9.9.2015 L 235/7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stnoví minimální technické specifikce postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikci podle čl.

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE Zstupitelstvo oce Pertoltice, příslušné podle ustnovení 6 odst. 5 písm. c) zákon č. 183/2006 S., o územním plánování stvením řádu (stvení zákon), ve znění pozdějších předpisů, z

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JR5XU* Čj: MSK 117053/2015 Sp. zn.: ŽPZ/24212/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství vištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 2. 12. 2015 Číslo jednací: 137846/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_137846/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účastníka (dodavatele): MARHOLD a.s.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účastníka (dodavatele): MARHOLD a.s. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): MARHOLD.s. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

Nový rotační ofsetový stroj Concepta (9 věží), instalovaný v roce 2011. výrobní sortiment. nabídkový katalog

Nový rotační ofsetový stroj Concepta (9 věží), instalovaný v roce 2011. výrobní sortiment. nabídkový katalog 202 Nový rotční ofsetový stroj Concept (9 věží), instlovný v roce 20. výroní sortiment nídkový ktlog Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu život

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

výchovy na období 2014-2020

výchovy na období 2014-2020 n období 2014-2020 1 ÚVOD k n své procentuální zstoupení v v díky své specifické roli oje. Bez ohledu mldí lidé svou nezstupitelnou roli multikulturní, mldých lidí, který tk trendy jko plurlitní, globální,

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více