ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016"

Transkript

1 Návrh: Vyvesené: Zvesené: ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016 Počet príloh: 6 Vypracovala: Jana Dudová ekonómka obce Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková starostka obce

2 Obsah: I. Identifikácia obce II. A.) Rozpočet obce na rok 2016 B.) Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 C.) Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 III. A.) Bilancia aktív a pasív B.) Prehľad o stave a vývoji dlhu C.) Evidencia peňažných prostriedkov a cenín obce k D.) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov E.) Údaje o hospodárení obce IV. A.) Podnikateľská činnosť obce B.) Podnikateľská činnosť ZŠ s MŠ Tovarné V. Programový rozpočet 2 OBEC TOVARNÉ: (stručná identifikácia obce) názov: Obec Tovarné sídlo: Tovarné 4, Tovarné, okr. Vranov nad Topľou, Prešovský kraj právna forma: 801 Obec (obecný úrad), mesto(mestský úrad) predmet činnosti: Všeobecná verejná správa IČO: DIČ: štatutárny orgán: PaedDr. Kvetoslava Mižáková (od do ) (od do ) A.) Rozpočet obce na rok 2016 I. Po skončení rozpočtového roka 2016 obec Tovarné údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spravovala do záverečného účtu obce. Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám (ZŠ s MŠ Tovarné), ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtom vyšších územných celkov. Záverečný účet obce Tovarné za rok 2016 je zostavený ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný prehľad o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku. Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo obce, respektíve účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Záverečný účet je zostavený v stanovenej štruktúre v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. II. Podľa ust. 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet obce sa vnútorne člení na: bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej v texte bežný rozpočet) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej v texte kapitálový rozpočet) finančné príjmové a výdavkové operácie

3 3 Rozpočet obce bol základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadila obec pri financovaní úloh a spĺňaní svojich funkcií. Súčasťou rozpočtu obce bol rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácií zriadenej obcou a to ZŠ s MŠ Tovarné. Rozpočet obce obsahoval aj zámery a ciele, ktoré obec plánovala realizovať z výdavkov rozpočtu. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016, ktorý vychádzal predovšetkým z viacročného rozpočtu a z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu. Obec na rok 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet ako schodkový, pričom krytie schodku bolo z časti z bežného rozpočtu a finančných operácii. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa na 9. zasadnutí OZ v Tovarnom č. uznesenia 132/2015. V priebehu roka bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami: 1/2016 zo dňa /2016 zo dňa /2016 zo dňa /2016 zo dňa /2016 zo dňa /2016 zo dňa /2016 zo dňa /2016 zo dňa /2016 zo dňa /2016 zo dňa B.) Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 Bežný rozpočet: V bežnom rozpočte sa uvádzajú príjmy na príslušný rok v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Údaje o príjmoch sa preberajú z účtov 221, 211 a tvoria hlavné príjmové kategórie 110, 120, 130, 210, 220, 240, 290, 310. Príjem bežného rozpočtu tvoril výnos z podielu na dani v správe štátu podľa osobitného predpisu ( ,37 ), výnosov z miestnych daní (14 863,52 ) a poplatkov (6 020,38 ), poplatkov za komunálny odpad (11 543,22 ). Nie bezvýznamnou položkou v príjmovej časti rozpočtu boli príjmy z prenájmu majetku (6 020,38 ), správne poplatky (1 321,05 ), príjem za upratovanie ZS (1 062,72 ), príjem za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné (3 465,30 ), stravné (734,74 ), úroky (43,79 ). Keďže je obec zriaďovateľom ZŠ s MŠ Tovarné v príjmovej časti bežného rozpočtu evidujeme aj tranfér NFP ( ,43 ) a prostriedkov na podporu v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby (6 898,29 ). Obec obdržala aj transfér na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR na paragraf 54, DČ, AČ a pracovníkov MOS (26 603,30 ). V roku 2016 sú súčasťou príjmov aj vrátky (3 272,00 ). Obec Tovarné prijala dotáciu z MFSR (7 000,00 ) na opravu miestnych komunikácii a dotáciu z Lesov SR (12 960,00 ) na ten istý účel. Zo štátneho rozpočtu prijala obec dotácie na civilnú ochranu, dobrovoľný hasičský zbor, REGOB, matriku, povodne, RA, voľby/referendum, životné prostredie (8 517,82 ). Čo sa týka bežných príjmov dcérskej RO evidujeme príjmy za prenájom budov (32 204,83), poplatky za ŠKD a MŠ, platby za stravné (28 435,72 ) a dobropisy (3 449,11 ). Do príjmoch bežného rozpočtu ZŠ s MŠ Tovarné zaradzuje aj príjmy zariadení školského stravovania.

4 Rozpočet obce a ZŠ s MŠ v : 4 Bežné príjmy: Príjmy celkom obec ,59 Príjmy celkom ZŠ s MŠ ,83 spolu: ,42 Kapitálové príjmy: Príjmy celkom obec 0,00 Príjmy celkom ZŠ s MŠ 0,00 spolu: 0,00 Finančné operácie príjmové: Príjmové celkom obec ,10 Príjmové celkom ZŠ s MŠ 661,50 spolu: ,60 Obec Tovarné schválila príjem bežného rozpočtu vo výške ,04, ale skutočnosť bola vo výške ,42, kapitálového rozpočtu vo výške 0,00 - skutočnosť bola 0,00 a finančných príjmových operácii vo výške ,40 - skutočnosť bola , , , Schválený Skutočnosť , ,6 0 0 Bežný Kapitálový Finančné operácie Kapitálový rozpočet: V kapitálovom rozpočte sa uvádzajú príjmy na príslušný rok v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Údaje o príjmoch sa preberajú z účtov 221, 211 a tvoria hlavné príjmové kategórie 230, 320. V príjmoch kapitálového rozpočtu neboli prijaté žiadne finančné prostriedky. Finančné operácie: Finančnými operáciami sa realizujú návratné zdroje a ich splácanie. Tvoria kategórie 410, 430, 450, 510 a 820. Príjem vo finančných operáciách predstavuje zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške ,00, z ktorých sa realizovala výstavba multifunkčného ihriska, rezervný fond obce vo výške 3 010,16 a ostatné fondy obce vo výške 5 019,14. Príjem vo finančných operáciách ZŠ s MŠ Tovarné predstavuje 661,50.

5 Prehľad tuzemských grantov a transférov: 5 Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré ich darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu ani prospech, službu alebo tovar ako odplatu. Patria sem všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov napr. na rozvoj kultúry, životného prostredia, sociálnej sféry, zdravotníctva, školstva, katastra nehnuteľností, výskum a vývoj, projekty Európskej únie, obranu a bezpečnosť, zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami, ochranu pred požiarmi, spoločný obecný úrad alebo združenie obcí. Obci Tovarné boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a Európskej únie granty a transféry dotácie na bežné výdavky. Poskytovateľ dotácie: Suma: Účel: ÚPSVaR Vranov nad Topľou 3 091,06 príspevok na zebezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb - 52 Ministerstvo vnútra SR 110,10 odmena skladníka materiálu CO DHZ SR 2 000,00 dotácia dobrovoľného hasičského zboru Ministerstvo vnútra SR 329,67 odmena evidencie obyvateľstva ÚPSVaR Vranov nad Topľou 5 387,69 deti v hmotnej núdzi - strava ÚPSVaR Vranov nad Topľou 1 510,60 deti v hmotnej núdzi - školské potreby Lesy SR ,00 dotácia na rekonštrukciu miestnych komunikácii Ministerstvo vnútra SR 4 103,17 dotácia matrika Ministerstvo financii SR 7 000,00 dotácia na rekonštrukciu miestnych komunikácii ÚPSVaR Vranov nad Topľou 963,50 osobitný príjemca dávka v hmotnej núdzi Okresný úrad Vranov nad Topľou 819,00 dotácia na povodne Ministerstvo vnútra SR 10,60 odmena register adries ÚPSVaR Vranov nad Topľou 70,56 rodinné prídavky Okresný úrad Vranov nad Topľou 1 051,84 referendum Okresný úrad Prešov ,43 normatívne a nenormatívne finančné prostriedky ZŠ s MŠ Ministerstvo vnútra SR 93,44 dotácia na životné prostredie ÚPSVaR Vranov nad Topľou ,24 Cesta z kruhu nezamestnanosti - par. 54 C.) Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 Z rozpočtu obce sa uhrádzajú záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce, záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo vyšším územným celkom, úroky z prijatých úverov a návratných finančných výpomocí a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi. V bežnom rozpočte sa uvádzajú výdavky na príslušný rok v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Údaje o výdavkoch sa preberajú z účtov 221, 211 a tvoria hlavné výdavkové kategórie 610, 620, 630, 640, 650. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu boli prijaté prostriedky použité na zabezpečenie chodu obce, mzdy, poistné, tovary a služby, platenie úrokov z poskytnutých úverov ( ,72 ), financovanie výdavkov v oblasti ochrany pred požiarmi (3 159,06 ), cestnej dopravy (22 654,08 ), nakladania z odpadmi (13 350,75 ), rozvoja obcí (26 552,51 ), verejného osvetlenia (5 709,29 ), zdravotníctva (6 081,39 ), kultúrnych služieb - športu, kultúry (7 214,62 ), náboženských a iných spoločenských služieb (3 370,26 ), predprimárneho vzdelávania (20 624,70 ), vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne (5 352,08 ), sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi (7 872,25 ). Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov boli aj prostriedky na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva a realizácia účelovo poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

6 6 Rozpočet obce a ZŠ s MŠ v : Bežné výdavky: Výdavky celkom obec ,71 Výdavky celkom ZŠ s MŠ ,92 spolu: ,63 Kapitálové výdavky: Výdavky celkom obce ,78 Výdavky celkom ZŠ s MŠ 0,00 spolu: ,78 Finančné operácie výdavkové: Výdavkové celkom obec ,00 Výdavkové celkom ZŠ s MŠ 0,00 spolu: , , Schválený Skutočnosť , Bežný Kapitálový Finančné operácie Rozpočet - Obec Tovarné Schválený Skutočnosť Výkonné a zákonodarné orgány , ,72 Ochrana pred požiarmi 1 200, ,06 Cestná doprava 2 500, ,08 Nakladanie s odpadmi , ,75 Rozvoj obci 1 668, ,51 Verejné osvetlenie 6 994, ,29 Zdravotníctvo 6 350, ,39 Kultúrne služby 5 248, ,62 Náboženské služby 3 450, ,26 Predprimárne vzdelávanie , ,70 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 6 171, ,08 Sociálna pomoc občanom v HaSN 0, ,25 V kapitálovom rozpočte sa uvádzajú výdavky na príslušný rok v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Údaje o výdavkoch sa preberajú z účtov 221, 211 a tvoria hlavné výdavkové kategórie 710. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa realizovali účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu prenesené z roku 2015, ktoré boli vedené v rozpočte ako príjmové finančné operácie zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške ,00 na výstavbu multifunkčného ihriska, pričom obec túto výstavbu spolufinancovala vo

7 7 výške ,73. Ihrisko bolo v roku 2016 dokončené a odovzdané do užívania. Kapitálové výdavky predstavovali výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácii vo výške 7 167,80. Na túto rekonštrukciu obci poskytla Prima banka dlhodobý úver, čerpanie ktorého je uvedené v príjmovej časti rozpočtu vo finančných operáciách dlhodobé úvery. Na územný plán obce mala obec kapitálový výdavok vo výške 1 482,25. Obec odkúpila pozemok pri časti Osič vo výške 600,00. Čerpanie kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka krytý prebytkom bežného rozpočtu, čerpaním úveru a krytím prostriedkov z minulého roku. Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo vyplatenie úveru v počte dvanásť splátok po jedentisíc eur v Prima banke Slovensko, a.s. Skutočnosť plnenia rozpočtu obce k podľa rozpočtovej klasifikácie príjem Položka Názov Skutočnosť Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve , Dane z príjmov a kapitálového majetku , Daň z pozemkov 9 404, Daň zo stavieb 5 324, Daň z bytov 134, Dane z majetku , Daň za psa 676, Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , Dane za tovary a služby , Príjmy z prenajatých pozemkov 0, Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 6 020, Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 6 020, Ostatné poplatky 1 291, Pokuty za porušenie predpisov 20, Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 9 467, Poplatky a platby za stravné 734, Administratívne a iné poplatky a platby , Úroky z úverov a pôžičiek 43, Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomoci 43, Vrátene prostriedky od fyzických osôb 2 045, Vrátky 1 226, Iné nedaňové príjmy 3 272, Zo štátneho rozpočtu , Tuzemské bežné granty a transféry ,90 Spolu bežný rozpočet ,59 Položka Názov Skutočnosť 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov , Z rezervného fondu obce 3 010, Z ostatných fondov obce 5 019, Z ostatných finančných operácií , Dlhodobé úvery 7 167, Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 7 167,80 Spolu finančné operácie ,10 Skutočnosť plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ Tovarné k podľa rozpočtovej klasifikácie - príjem Položka Názov Skutočnosť Príjmy z dobropisov 333,85

8 Iné 3 115, Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 320, Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb , Poplatky za MŠ a školské zariadenia 1 568, Poplatky a platby za stravné ,85 Spolu bežný rozpočet ,83 8 Položka Názov Skutočnosť 450 Z ostatných finančných operácií 661,50 Spolu finančné operácie 661,50 Skutočnosť plnenia rozpočtu obce k podľa rozpočtovej klasifikácie - výdavky Položka Názov Skutočnosť 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov , Poistné a príspevok do poisťovní , Tovary a služby , Bežné transféry 2 098, Splácanie úrokov a ostat. platby súv. s úverom 3 395, Výkonné a zákonodarné orgány , Tovary a služby 2 909, Bežné transféry 250, Ochrana pred požiarmi 3 159, Poistné do Sociálnej poisťovne , Cestná doprava , Tovary a služby , Nakladanie s odpadmi , Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov , Poistné a príspevok do poisťovní 6 828, Tovary a služby 3 113, Rozvoj obcí , Poistné a príspevok do poisťovní 0, Tovary a služby 5 709, Verejné osvetlenie 5 709, Tovary a služby 6 081, Zdravotníctvo inde neklasifikované 6 081, Poistné a príspevok do poisťovní 0, Tovary a služby 4 214, Bežné transféry 3 000, Kultúrne služby 7 214, Tovary a služby 3 370, Náboženské a iné spoločenské služby 630 Tovary a služby , Predprimárne vzdelávanie , Tovary a služby 5 202, Bežné transféry 150, Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 5 352, Bežné transféry 7 872, Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 7 872,25 Spolu bežný rozpočet ,71

9 Položka Názov Skutočnosť 710 Obstarávanie kapitálových aktív ,78 Spolu kapitálový rozpočet ,78 9 Položka Názov Skutočnosť 820 Splácanie istín ,00 Spolu finančné operácie ,00 Skutočnosť plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ Tovarné k podľa rozpočtovej klasifikácie - výdavky Položka Názov Skutočnosť 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné , Poistné a príspevok do poisťovní , Tovary a služby , Bežné transfery 7 607,13 Spolu bežný rozpočet ,92 Prehľad plnenia rozpočtu obce spolu so ZŠ s MŠ Tovarné: Príjmy celkom ,02 Výdavky celkom ,41 Hospodárenie obce celkom - prebytok ,61 Z toho: Bežné príjmy ,42 Bežné výdavky ,63 Prebytok bežného rozpočtu ,79 Kapitálové príjmy 0,00 Kapitálové výdavky ,78 Schodok kapitálového rozpočtu ,78 Príjmové finančné operácie ,60 Výdavkové finančné operácie ,00 Hospodárenie z finančných operácií ,60 Rozpočet obce Príjmy Výdavky Rozdiel Bežný rozpočet , , ,79 Kapitálový rozpočet , ,78 Finančné operácie , , ,60 Rozpočet spolu , , ,61 Prebytok/Schodok rozpočtu 10 ods. 3 písm. a) a b) , , ,99 Schodok rozpočtu v zmysle 10 ods. 3 písm. a) a b) = P ( ,42 + 0,00) ,42 -V ( , ,78) ,41 = ,99

10 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE v zmysle 10 ods. 3 písm. a) a b) ZA ROK 2016 SCHODOK , Bežný rozpočet vykázal prebytok ,79. Schodok kapitálového rozpočtu ,78 bol v priebehu rozpočtového roka krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške ,98 a obec schodok ,00 vykryla účelovými prostriedkami peňažných fondov (zostatku prostriedkov z minulých rokov na výstavbu MI) vo výške ,00, schodok 7 167,80 vykryla úverom. Príjem úveru bol príjmovou finančnou operáciou a použitie úveru kapitálovým výdavkom. V nasledujúcom rozpočtovom roku obec na základe schváleného záverečného účtu obce obecným zastupiteľstvom za rok 2016 v účtovníctve obce zaúčtuje usporiadanie straty ,80 na ťarchu peňažných fondov prostriedky minulých rokov a prijatého úveru. Prebytok bežného rozpočtu ,79 Schodok kapitálového rozpočtu ,78 krytie z FO - zostatok min. roku ,00 krytie z FO - úver , ,98 krytie z BR ,98 rozdiel ,81 Príjmové finančné operácie ,60 zostatok z minulého roku MI ,00 úver ,80 rozdiel 8 690,80 RF staré roky 3 010,16 peňažné fondy ostatné staré roky 5 019,14 zostatok minulý rok ŠJ - ZŠ s MŠ Tovarné 661,50 Výdavkové finančné operácie ,00 rozdiel finančných operácii ,20 rozdiel celkom ,61 vybratie RF a peň. fondov minulé roky, ŠJ ,80 zostatok pre tvorbu rezervného fondu ,81 Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 z celkového hospodárenia obce Tovarné celkového prebytku rozpočtu ,81 vo výške 10% a to 1 327,28. A.) Bilancia aktív a pasív III. Aktíva rok 2016 Obec ZŠ s MŠ Spolu Neobežný majetok ,95 0, ,95 Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 Dlhodobý hmotný majetok ,48 0, ,48 Dlhodobý finančný majetok ,47 0, ,47 Obežný majetok , , ,49

11 11 Zásoby súčet 24,05 525,00 549,05 Zúčt.medzi sub.ver.správy 0,00 0,00 0,00 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 5 178,74 0, ,74 Finančné účty súčet ,21 862, ,70 Poskytnuté návr.fin.výp.dlh. 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté návr.fin.výp.krát. 0,00 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 0,00 90,61 90,61 Náklady budúcich období 0,00 90,61 90,61 MAJETOK SPOLU , , ,05 Pasíva rok 2016 Obec ZŠ s MŠ Spolu Vlastné imanie ,00 19, ,23 Záväzky , , ,13 Časové rozlíšenie ,20 90, ,81 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY , , ,17 B.) Prehľad o stave a vývoji dlhu Obec k evidovala úverový dlh voči Prima banka Slovensko, a.s. vo výške ,69. V priebehu roka 2016 obec zaplatila úverové splátky vo výške ,- a týmto znížila záväzok voči banke na sumu ,69. Obec Tovarné na základe schválenia obecným zastupiteľstvom na 16. zasadnutí OZ, dňa , uznesením č. 233/2016, v zastúpení starostkou obce podpísala dňa zmluvu o termínovanom úvere s Prima bankou Slovensko, a.s. č. 71/002/16 vo výške ,00, na financovanie investičných projektov samospráv s možnosťou refundácie už uhradených nákladov, s ktorých čerpala v roku 2016 sumu 7 167,80. Celkový dlh voči Prima banka Slovensko, a.s. predstavuje sumu ,49. C.) Evidencia peňažných prostriedkov a cenín obce k pokladňa zostatok: 1 635,39 2. ceniny zostatok: 51,05 3. bankové účty: ,77 D.) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Obec Tovarné k neprevzala žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Obec Tovarné vystavila Prima banke Slovensko, a.s. VISTA ZMENKU č. 41/003/09 E.) Údaje o hospodárení obce a ZŠ s MŠ Tovarné Náklady Obec ZŠ s MŠ Spolu Spotrebované nákupy , , ,22 Služby , , ,27 Osobné náklady , , ,11 Dane a poplatky 140,50 0,00 140,50

12 12 Ostatné náklady na prev.čin ,21 0, ,21 Odpisy, rezervy ,94 0, ,94 Finančné náklady 9 308,50 162, ,66 Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 Náklady na transféry , , ,96 Spolu , , ,87 Výnosy Obec ZŠ s MŠ Tovarné Spolu Tržby za vlastné výkony , , ,32 Zmena stavu vnútr.or. Zásob 0,00 0,00 0,00 Aktivácia 0,00 0,00 0,00 Daňové a colné výnosy z popl ,06 0, ,06 Ostatné výnosy z prev.činn. 428,78 0,00 428,78 Zúčtovanie rezerv 0,00 0,00 0,00 Finančné výnosy 43,79 0,00 43,79 Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 Výnosy z transférov 0,00 0,00 0,00 Výnosy z tr. a roz.príj , , ,29 Spolu , , ,24 Výsledok hospodárenia pred zdanením ,31 109, ,37 Splatná daň z príjmov 8,23-8,23 Výsledok hospodárenia po zdanení ,08 109, ,14 A.) Podnikateľská činnosť obce Obec Tovarné za rok 2016 nevykázala žiadnu podnikateľskú činnosť. B.) Podnikateľská činnosť ZŠ s MŠ Tovarné ZŠ s MŠ Tovarné zriadená obcou nevykázala v roku 2016 žiadnu podnikateľskú činnosť. Programový rozpočet IV. V. Plánovaný Skutočnosť 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1.1 Manažment obce , , Členstvá a partnerstvá obce 600, , Kontrola a audit 1 200, , Projekty obce 4 817, ,40 Spolu , ,04 2. SLUŽBY OBČANOM 2.1 Obecný cintorín a dom nádeje 3 450, ,26

13 2.2 Miestny rozhlas Športové a kulturné podujatia 5 248, , Matričné služby 4 060, , Zdravotné stredisko 6 350, ,39 Spolu , ,95 3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 3.1 Zber a likvidácia odpadu , , Verejné osvetlenie 6 994, , Miestne komunikácie a verejná zeleň 2 500, , Požiarna ochrana 1 200, ,06 Spolu , ,18 13 CELKOM , ,17 Komentár k plneniu programového rozpočtu Program: 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA - podprogram 1.1 Manažment obce Výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku, mzdové výdavky, externé dodávky, právne služby. Zámer: zabezpečiť správne riadenie obce a funkčnosť samosprávnych orgánov obce - podprogram 1.2 Členstvá a partnerstvá obce Výdavky súvisiace s členstvom obce v združeniach samosprávy: ZMOS, ZMOVR, ASP obce, RVC Michalovce. Zámer: zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácii - podprogram 1.3 Kontrola a audit Právne a auditorské služby Zámer: zabezpečiť audit a právne poradenstvo pre obec, ale aj pre občanov obce - podprogram 1.4 Projekty obce Výdavky na spracovanie projektov. Zámer: zabezpečiť projekty na podanie žiadosti Program: 2. SLUŽBY OBČANOM - podprogram 2.1 Obecný cintorín a dom nádeje Výdavky na prevádzku v dome smútku, kosenie a údržba cintorína. Zámer: zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domu smútku v obci - podprogram 2.2 Miestny rozhlas Výdavky na vysielanie a údržbu ampliónov obecného rozhlasu. Zámer: zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci - podprogram 2.3 Športové a kultúrne podujatia Výdavky na prípravu a realizáciu športových a kultúrnych akcií poriadaných obcou. Zámer: zabezpečiť udržanie športových a kultúrnych tradícii v obci - podprogram 2.4 Matričné služby Výdavky z výkonu činnosti matriky a overovanie dokumentov. Zámer: zabezpečiť chod matričnej činnosti - podprogram 2.5 Zdravotné stredisko Výdavky zabezpečujúce chod zdravotníckeho zariadenia. Zámer: zabezpečiť podmienky fungovania zdravotného strediska Program: 3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT - podprogram 3.1 Zber a likvidácia odpadu Výdavky na riešenie tuhého domového odpadu a separovaného zberu. Zámer: zabezpečiť zvoz separovaného odpadu z obce - podprogram 3.2 Verejné osvetlenie Výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Zámer: zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci - podprogram 3.3 Miestne komunikácie a verejná zeleň Výdavky na prevádzku a údržbu miestnych komunikácií. Zámer: zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií - podprogram 3.4 Požiarna ochrana Výdavky na podporu Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Zámer: podporiť dobrovoľný hasičský zbor Program:

14 4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO - podprogram 4.1 Originálne výdaje Bežné výdavky na prevádzku MŠ, ŠKD a školskej jedálne. Zámer: zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelanie v obci 14 Predkladateľ: PaedDr. Kvetoslava Mižáková starostka Obce Tovarné Záver: Schválenie záverečného účtu Obce Tovarné obecným zastupiteľstvom sa uzatvára výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

15 INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky - tab. Poznámky - tabuľková časť Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jednotky T o v a r n é Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo T o v a r n é 4 PSČ Názov obce T o v a r n é Telefónne číslo / Faxové číslo ová adresa Zostavená dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

16 Tovarné Súvaha Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Brutto Korekcia Netto Netto a b c SPOLU MAJETOK (r r r r.114) , , , ,44 A. Neobežný majetok r r r , , , ,90 A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - ( AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Softvér (013) - ( AÚ) 005 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Oceniteľné práva (014) - ( AÚ) 006 0,00 0,00 0,00 0, Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - ( AÚ) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - ( AÚ) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 007 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) , , , ,43 A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) ,74 0, , ,74 2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Stavby (021) - ( AÚ) , , , ,55 5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - ( AÚ) , , , ,15 6. Dopravné prostriedky (023) - ( AÚ) , ,43 962,42 962,42 7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - ( AÚ) 018 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - ( AÚ) 019 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - ( AÚ) , ,81 134,00 134, Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - ( AÚ) ,54 63,54 0,00 0, Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) ,95 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) ,47 0, , ,47 A.III.1. B Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 025 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,47 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 031 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) Obežný majetok r r r r r r r ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,74 B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) ,05 0,00 24,05 11,89 B.II. B.I.1. Materiál ( ) - (191) ,05 0,00 24,05 11,89 2. B.II.1. Nedokončená výroba a polotovary ( ) - ( ) 036 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Výrobky (123) - (194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Zvieratá (124) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Tovar ( ) - (196) 039 0,00 0,00 0,00 0,00 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 040 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2 / 6

17 Tovarné Súvaha Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Brutto Korekcia Netto Netto a b c Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 042 0,00 0,00 0,00 0, Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 043 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 048 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 051 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 053 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) 055 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 057 0,00 0,00 0,00 0, Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0, Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 059 0,00 0,00 0,00 0,00 B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) ,74 0, , ,47 B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) ,00 0,00 750,00 106,80 2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 064 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) ,10 0,00 637,10 637, Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) 066 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,85 0, , , ,57 0,00 392,57 368, Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) ,22 0,00 792,22 259, Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 071 0,00 0,00 0,00 0, Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0, Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0, Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 076 0,00 0,00 0,00 0, Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) 077 0,00 0,00 0,00 0, Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 078 0,00 0,00 0,00 0, Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 079 0,00 0,00 0,00 0, Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0, Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 081 0,00 0,00 0,00 0, Spojovací účet pri združení (396AÚ) 082 0,00 0,00 0,00 0, Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 083 0,00 0,00 0,00 0,00 3 / 6

18 Tovarné Súvaha Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Brutto Korekcia Netto Netto a b c Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 084 0,00 0,00 0,00 0,00 B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) ,21 0, , ,38 B.VI. B.V.1. Pokladnica (211) ,39 0, , ,12 2. Ceniny (213) ,05 0,00 51,05 17,05 3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) ,77 0, , ,21 4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 089 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091 0,00 0,00 0,00 0, Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 092 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0, B.VI.1. B.VII. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 096 0,00 0,00 0,00 0, Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 0,00 0,00 0, B.VII Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 098 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 0,00 0,00 0,00 302,80 D. C.1. Náklady budúcich období (381) 111 0,00 0,00 0,00 302,80 2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00 Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 114 0,00 0,00 0,00 0,00 4 / 6

19 Tovarné Súvaha Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku a b c 5 6 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r r r r , ,44 A. Vlastné imanie r r r , ,17 A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r r. 119) 117 0,00 0,00 A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/ 414) 118 0,00 0,00 2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/ 415) 119 0,00 0,00 A.II. Fondy súčet (r r. 122) 120 0,00 0,00 A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00 2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00 A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) , ,17 A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/ 428) , ,62 2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/ ) r (r r r r r r. 183) , ,55 B. Záväzky súčet r r r r r , ,36 B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) , ,40 B.II. B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00 B.II Ostatné rezervy (459AÚ) 129 0,00 0,00 3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) , ,40 4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 0,00 0,00 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 132 0,00 0, ,00 0,00 2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00 0, Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 135 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0,00 0,00 7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139 0,00 0,00 B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) , ,59 B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 0,00 0,00 2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00 3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) , ,59 5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 0,00 6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147 0,00 0,00 8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00 9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0, Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 150 0,00 0,00 B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) , ,68 B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 0,00 541,08 2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00 3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 0,00 0,00 4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 0,00 0,00 5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) , ,05 6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158 0,00 0,00 8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00 9. Iné záväzky (379AÚ) ,48 0, Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161 0,00 0,00 5 / 6

20 Tovarné Súvaha Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku a b c Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0, Zamestnanci (331) , , Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 0,00 0, Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) , , Daň z príjmov (341) 166 0,00 0, Ostatné priame dane (342) ,10 922, Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 0, Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 0, Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 0, Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 0,00 0, Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 0,00 0,00 B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) , ,69 B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) , ,69 2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 0,00 0,00 3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176 0,00 0,00 4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0, Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 178 0,00 0, ,00 0,00 C. Časové rozlíšenie súčet (r r. 182) , ,91 D. C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 0,00 0,00 2. Výnosy budúcich období (384) , ,91 Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183 0,00 0,00 6 / 6

21 INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky - tab. Poznámky - tabuľková časť Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jednotky T o v a r n é Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo T o v a r n é 4 PSČ Názov obce T o v a r n é Telefónne číslo / Faxové číslo ová adresa Zostavená dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

22 Tovarné VZaS Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Hlavná činnosť 2016 Podnikateľská činnosť a b c Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) ,29 0, , , Spotreba materiálu ,04 0, , , Spotreba energie ,25 0, , , Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00 504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 0,00 0,00 0,00 51 Služby (r. 007 až r. 010) ,44 0, , , Opravy a udržiavanie ,92 0, , , Cestovné ,53 0,00 622,53 705, Náklady na reprezentáciu ,92 0,00 805, , Ostatné služby ,07 0, , ,04 52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) ,23 0, , , Mzdové náklady ,52 0, , , Zákonné sociálne poistenie ,65 0, , , Ostatné sociálne poistenie 014 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné sociálne náklady ,06 0, , , Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0, ,00 53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) ,50 0,00 140,50 39, Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0, Daň z nehnuteľnosti 019 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné dane a poplatky ,50 0,00 140,50 39, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Spolu ,21 0, , , ,00 0,00 0, , Predaný materiál 023 0,00 0,00 0,00 0, Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania ,93 0,00 600,93 0, Odpis pohľadávky 026 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť ,28 0, , , Manká a škody 028 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r r r r. 039) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) ,94 0, , , ,94 0, , , ,00 0,00 0, , Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 0,00 0,00 0, , Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r r. 038) 034 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0, Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) ,50 0, , , Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0, Úroky ,82 0, , , Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0, Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0, Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0, Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00 2 / 5

23 Tovarné VZaS Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Hlavná činnosť 2016 Podnikateľská činnosť a b c Ostatné finančné náklady ,68 0, , , Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 049 0,00 0,00 0,00 0, Škody 050 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0, Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy Spolu ,15 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,15 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0, Náklady z odvodu príjmov 062 0,00 0,00 0,00 0, Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00 Účtové skupiny súčet (r r r r r r r r r.054) ,26 0, , ,66 3 / 5

24 Tovarné VZaS Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku Hlavná činnosť 2016 Podnikateľská činnosť a b c Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) ,85 0, , , Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0, Tržby z predaja služieb ,85 0, , ,01 604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-) Spolu ,00 0,00 0,00 0, Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0, Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0, Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0, Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 074 0,00 0,00 0,00 0, Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0, Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 0,00 0,00 0,00 0, Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0, Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) ,06 0, , , Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0, Daňové výnosy samosprávy ,33 0, , , Výnosy z poplatkov ,73 0, , , Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ,78 0,00 428, , ,00 0,00 0, , Tržby z predaja materiálu 085 0,00 0,00 0,00 0, Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania ,00 0,00 20,00 20, Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti ,78 0,00 408,78 0,00 65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r r r. 099) Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 090 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092 0,00 0,00 0,00 0, Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 0,00 0,00 0,00 0, Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r r. 098) 094 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0, Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0, Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 099 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) ,79 0,00 43,79 9, Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0, Úroky ,79 0,00 43,79 9, Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00 4 / 5

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Róbert Katuš Spracovala: Katarína Kerestyová V Kašove dňa 31.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 máj 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce DOMADICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Štefánia Klimentová Jana Slušná V Domadiciach dňa... Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2017.

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 20. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Jaroslav Kopčan Spracoval: Mária Divékyová V Borčanoch, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 Predkladá: Eva Egryová Spracoval: Eva Egryová V Ďurkovciach, 13.júna 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016. Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 NÁVRH Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Janka Janšová Spracoval: Ing. Miroslav Chromek, Helena Péterová V Teplom Vrchu dňa 21.5.2015 Návrh záverečného účtu

Více

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 V Palíne, máj 2014 Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 15.3.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.3.2017

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Predkladá : Július Krištof v.z. Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 08.03.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.03.2018 Záverečný

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015

Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015 Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015 Predkladá : Stanislav ČURILLA, starosta obce Spracoval: Jitka PUHALLOVÁ V Kaľave dňa 13.06.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016 Záverečný

Více

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 V Čabe, 01.marec 2018 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Vincent Ivanecký, starosta obce Spracoval: Ružena Repaská V Kokošovciach dňa 24.02.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Palín

Záverečný účet Obce Palín Záverečný účet Obce Palín a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Spracoval: Cupríková Zuzana V Palíne, dňa 08.06.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Predkladá : Endre Vincze Spracoval: Ágnes Molnár V Drni, dňa 28.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.05.2018 Záverečný účet schválený OZ

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Predkladá : Dušan Ondruška Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 09.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

V Zbudzi, február Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014

V Zbudzi, február Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014 V Zbudzi, február 2015 Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015

Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015 OBEC Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015 Schválený: Obec Lovča mala k 31.12.2015 668 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej

Více

Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016

Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016 Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016 Predkladá : Ing. Lucia Remková Spracoval: Ing. Lucia Remková V Polianke dňa 06.06.2017 Návrh záverečného účtu č. 2 vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.06.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2009

Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2009 Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2009 Usporiadanie rozpočtového hospodárenia za rok 2009 1. Rozpočet Obce Pohorelá na rok 2009 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2009.

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 19.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

V Bajerove, február Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016

V Bajerove, február Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016 V Bajerove, február 2017 Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Více

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 V Čiližskej Radvani, máj 2018 Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania

Více

Záverečný účet obce Nálepkovo

Záverečný účet obce Nálepkovo 2014 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Rozpočet obce na rok 2014... 1 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014... 2 3. Rozbor

Více

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014 V Kružnej, apríl 2015 Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok Záverečný účet obce za rok OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 4. Vysporiadanie schodku

Více

Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016

Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016 Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016 Predkladá : Viliam Jurko Spracoval: Ing. Lenka Štofková V Ličartovciach dňa 19.04.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.05.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21.03.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 02.05.2016 Návrh záverečného účtu

Více

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Radošovce a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Miroslav Remenár, starosta obce Spracoval: Mgr. Lívia Gulová V Radošovciach dňa 30.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015 Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015 Predkladá : Branislav Čižmárik, starosta obce Spracoval: Ing. Jaroslava Hýblová, účtovníčka V Nemeckej dňa 11.5.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016

Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016 NÁVRH Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016 Predkladá : Július Vachmanský Spracovala: Anna Grunvalská V Mlynici dňa 27.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.5.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Predkladá : Gabriel PARTI, starosta obce Spracoval: Ing. Katarína Zsebiková V Hrušove dňa 16.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.05.2016

Více

Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Mgr. Renáta Šangalová Spracoval: Mgr. Renáta Šangalová V Oravskom Bielom Potoku dňa 30.05.2016 Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2014

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2014 Záverečný účet Obce Bretejovce za rok Predkladá : Emília Kővérová Spracoval: Emília Kővérová V Bretejovciach dňa 20.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 8.6.2015 Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ján Bartoš, starosta obce V Kurime dňa 16. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. mája 2016 Záverečný

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 16.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016

Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016 Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016 Predkladá: Martin Španko-starosta Spracoval: Iveta Moravčíková V Malužinej, dňa 29.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.04.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Ratková a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Spracoval: Beata Pilišová V Ratkovej dňa 9.6.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016 Záverečný účet schválený

Více

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016 Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016 V Obišovciach, marec 2017 1 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 4. Prebytok/schodok

Více

Záverečný účet Obce Kotešová

Záverečný účet Obce Kotešová Záverečný účet Obce Kotešová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : PhDr., Mgr. Peter Mozolík Spracoval: Daniela Hozáková V Kotešovej, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

OBEC PODHORIE, Podhorie

OBEC PODHORIE, Podhorie OBEC PODHORIE, 969 82 Podhorie IČO : 00320935 ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Vypracoval: Kamila Tóthová Schválené: Obec Podhorie má k 31.12.2017 326 obyvateľov. Na čele obce je starostka Ing. Dana Lóţiová.

Více

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017 Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017 V Obišovciach, marec 2018 1 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 4. Prebytok/schodok

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Mgr. Jana Gazdičová, starostka Spracovala: Benková Jana V Liptovskej Porúbke dňa 01.06.2015 Návrh záverečného účtu

Více

Záverečný účet Obce Laškovce

Záverečný účet Obce Laškovce Záverečný účet Obce Laškovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ladislav Janko Spracoval: Ing. Jana Krajňaková V Laškovciach dňa 12.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce LÁB. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce LÁB. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce LÁB a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá: Spracovala: Marián Moravčík Katarína Kovárová V Lábe dňa 31.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2015

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013 V Borskom Svätom Jure, 6. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor

Více

OBEC KRÁSNA VES. Záverečný účet Obce Krásna Ves. a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Ing. Milan Došek. Spracoval: Ing.

OBEC KRÁSNA VES. Záverečný účet Obce Krásna Ves. a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Ing. Milan Došek. Spracoval: Ing. OBEC KRÁSNA VES Záverečný účet Obce Krásna Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Milan Došek Spracoval: Ing. Eva Janegová V Krásnej Vsi, dňa 11.03.2016 Záverečný účet vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016

Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016 Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016 Predkladá: Ing. Jozef Murina Spracoval: Ing. Miroslava Hutníková V Liskovej dňa 12.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.6.2017 Záverečný

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA

ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA OBEC Slatinské Lazy, 962 25 Slatinské Lazy,111 ZÁVEREČNÝ ÚČET VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012-1 - Vypracoval: Erika Fojtíková Schválené: Obec Slatinské Lazy má k 31.12.2012 má 484 obyvateľov. Na čele obce je

Více

Záverečný účet obce Slanská Huta

Záverečný účet obce Slanská Huta 1 Záverečný účet obce Slanská Huta za rok 2011 Obec: Slanská Huta Vypracoval: Valéria Ivanová Schválil: Daniel Stančik Rokovanie OZ dňa: 29.06.2012 Uznesenie: B/08/2012 V zmysle zákona SNR č. 369/1990

Více

Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016

Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016 Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 10.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 15.05.2017 Záverečný

Více

Návrh rozpočtu obce Jazernica na roky

Návrh rozpočtu obce Jazernica na roky Návrh rozpočtu obce Jazernica na roky 2016 2018 Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Obsahuje príjmy

Více

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 V Petrovej Vsi február 2014 Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Obce Janova Lehota. za rok 2015

Obce Janova Lehota. za rok 2015 NÁVRH ZÁVEREČNÝ ÚČET Obce Janova Lehota za rok 2015 Predkladá : Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA Spracoval: Bc. Martina Vargová V Janovej Lehote dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce JOVICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce JOVICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 NÁVRH Záverečný účet Obce JOVICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: František Barci Spracovala: Ildikó Lukácsová V Joviciach, dňa: 22.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesené na úradnej tabuli

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

V Štiavnických Baniach, apríl Záverečný účet Obce Štiavnické Bane za rok 2013

V Štiavnických Baniach, apríl Záverečný účet Obce Štiavnické Bane za rok 2013 V Štiavnických Baniach, apríl 2014 Záverečný účet Obce Štiavnické Bane za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania

Více

Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016

Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016 Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016 Predkladá : Viera Hvizdáková Spracoval: Dana Randová V Paštinej Závade, dňa 01.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.03.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015 Vo Vrbove, jún 2015 Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Spracoval: Bc Vladimír Baran Záverečný účet schválený OZ dňa 17.6.2016 uznesením č. A-10.7/2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.6.2016 V Smilne

Více

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - príjmy plnenie za rok plnenie za rok rok rok rok BEŽNÉ PRÍJMY 111* Výnosy z podielových daní 1 222 088,89 1 355 343,70 1 400 000 1 498 124 1 550 000 1 550 000 1

Více