Mesta Strážske na roky

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesta Strážske na roky"

Transkript

1 MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky V Strážskom Návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta / Rozpočet schváleny MsZ dňa Uznesenia Mesta Strážske č. 205/2014 z. k návrhu rozpočtu mesta na roky 2014 až 2016

2 Návrh finančného rozpočtu na roky podľa druhov rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok kapitálového rozpočtu ,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok finančné operácie ,00 rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok finančné operácie ,00 rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok finančné operácie ,00

3 Predkladateľ: Ing. Vladimír Dunajčák primátor mesta Mestské zastupiteľstvo B/ schvaľuje B.1. Rozpočet Mesta Strážske na rok 2014 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške: ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok kapitálového rozpočtu ,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok finančné operácie ,00 A / berie na vedomie A.3. Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 až 2016 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške: rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu 0,00 Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu 0,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok finančné operácie ,00 rok ,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu ,00 Výdavková časť rozpočtu ,00 Prebytok bežného rozpočtu ,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu 0,00 Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu 0,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu ,00 Schodok finančné operácie ,00 Tento rozpočet bol vyhotovený v piatich origináloch, ktoré sa rozdelia podľa

4 nasledujúceho kľúča: Výtlačok č. 1 a 2 - primátor mesta, z toho výtlačok č. 1 na založenie Výtlačok č. 3 - prednosta MsÚ Výtlačok č. 4 - hlavný kontrolór Výtlačok č. 5 - ved. ekon. odd. MsÚ Pre pracovné potreby sa môžu zhotovovať kópie, musia byť však totožné s originálom.

5 Príjmy Rozpočet na roky Dru h Tried a EK Položk a EK Názov Plnenie 2011 Plnenie 2012 Príjmy Roz. Uprav. Rozpočet 2013 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet bežný rozpočet 100 Daňové príjmy 111 Daň z príjmov fyzickej osoby , , , Daň z nehnuteľností , , , Dane za špecifické služby , , , *100 Daňové príjmy , , , Nedaňové príjmy 211 Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva , , , Administratívne poplatky 24184, , , Pokuty, penále a iné sankcie 468,73 716, , Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 52039, , , , Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a 3510, , , Z vkladov 1001,67 284, , Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané 6686, , , Ostatné príjmy 9091, , , , *200 Nedaňové príjmy , , , , Granty a transfery 311 Granty , Transfery v rámci verejnej správy , , , , Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe *300 Granty a transfery , , , , *1 1-bežný rozpočet , , , , kapitálový rozpočet 230 Nedaňové príjmy 231 Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív , *230 Nedaňové príjmy , Granty a transfery 322 Transfery v rámci verejnej správy , , , Prostriedky z rozpočtu Európskej únie , *300 Granty a transfery , , , *2 2-kapitálový rozpočet , , , finančné operácie 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z peňažných fondov , , *400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a , , *3 3-finančné operácie , , Spolu , , , ,

6 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Funč.kl. Sku pina EK Prog ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 Rozpočet 2013 upravený Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Výdaje 1 1-bežný rozpočet Obce 61 3.IV Správa MsÚ , , , , , , , ,1 Výkon funkcie primátora , , , , , , , ,2 Výkon funkcie prednostu 0,00 0, ,00 0, , , , ,3 Komunitná práca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,6 Spoločný stavebný úrad 7 000, , , , , , , IV Správa MsÚ , , , , , , , ,1 Výkon funkcie primátora , , , , , , , II Výkon funkcie prednostu 0,00 0, ,00 0, , , , ,3 Komunitná práca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,6 Spoločný stavebný úrad 2 449, , , , , , , ,4 Správa MsÚ 732, , , , , , , ,1 Výkon funkcie primátora 1 407, , , , , , , ,2 Výkon funkcie prednostu 1 353, , , , , , , ,3 Komunitná práca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Spoločný stavebný úrad 549,93 0,00 0,00 0, , , , ,2 Činnosť orgánov mesta , , , , , , , ,3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta 19,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4 Správa MsÚ , , , , , , , ,5 Interný informačný systém 966, , , , , , , ,6 Autodoprava , , , , , , , ,5 Web stránka mesta 600,00 81,96 500,00 0, , , , ,6 Spoločný stavebný úrad 720,98 382,99 343,00 343,00 377,00 377,00 377, ,1 Výkon funkcie primátora 53,20 50, ,00 100,00 500,00 500,00 500, ,4 Prevádzka úradu 959, ,88 728, ,40 730,00 730,00 730,00 * Obce , , , , , , , Finančná a rozpočtová oblasť 62 3,4 Prevádzka úradu 1,60 0,00 0,00 360,78 573,00 750,00 751, ,5 Rozpočet mesta 4 119, , , , , , , ,3 Kronika Mesta 1 000, , , , , , , ,1 Právne služby 2 476, , , , , , , ,4 Prevádzka úradu 2 483,41 971, , , , , , ,5 Rozpočet mesta , , , , , , ,00 * Finančná a rozpočtová oblasť , , , , , , , Iné všeobecné služby 61 4,1 Činnosť matriky 4 536, , , , , , , ,2 Evidencia obyvateľstva 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700, ,1 Činnosť matriky 1 837, , , , , , ,00 Strana 1

7 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie ,2 Evidencia obyvateľstva 228,39 247,18 244,00 244,00 244,00 244,00 244, ,1 Činnosť matriky 419,22 343,74 434,00 654,00 634,00 634,00 634, ,2 Evidencia obyvateľstva 572,00 542,41 572,00 572,00 572,00 572,00 572, ,3 Organizácia občianskych obradov 392,81 857,90 600,00 403,52 500,00 500,00 500,00 * Iné všeobecné služby 8 686, , , , , , , Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 62 3,7 Voľby ,00 71,25 0,00 511,09 0,00 0,00 0, ,8 Poistné a príspevok do poisťovní 33,04 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0, ,7 Voľby , , , ,80 0,00 0,00 0, ,8 Tovary a služby 4 049,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 4 083, , , ,28 0,00 0,00 0, Civilná ochrana 63 3,3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta 196,59 231, ,00 268, , , ,00 * Civilná ochrana 196,59 231, ,00 268, , , , Policajné služby 61 5,1 Mestská policia , , , , , , , ,1 Mestská policia , , , , , , , ,1 Mestská policia 7 469, , , , , , ,00 * Policajné služby , , , , , , , Ochrana pred požiarmi 62 5,2 Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 0,00 325,24 326,00 326,00 326, ,2 Ochrana pred požiarmi , , , , , , ,00 * Ochrana pred požiarmi , , , , , , , Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 61 4,7 Aktivna zamestnanosť , , , ,88 0,00 0,00 0, ,7 Aktivna zamestnanosť , , , ,16 0,00 0,00 0, ,4 Prevádzka úradu 79,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby občanom 1 925,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,7 Aktivna zamestnanosť 2 296, , , ,01 0,00 0,00 0,00 * Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť , , , ,05 0,00 0,00 0, Všeobecná pracovná oblasť 63 11,4 Zber a odvoz TKO 0, , , , , , , ,3 Verejné osvetlenie ,64 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,1 Údržba verejnej zelene , , , , , , , ,2 Miestne komunikácie , , , , , , , ,3 Zber a separovanie TKO 0, , , , , , , ,4 Zber a odvoz TKO 0, , , , , , , ,5 Športoviská v meste 0, , , , , , , ,1 Bežné transfery ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Bežné transfery ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,2 Bežné transfery ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strana 2

8 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie ,1 Podpora športových klubov a organizácií ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Všeobecná pracovná oblasť , , , , , , , Cestná doprava 63 4,6 Spoločný stavebný úrad 238,00 280, , ,15 691,00 191,00 191, ,2 Tovary a služby 0,00 0, ,00 630,92 0,00 0,00 0,00 * Cestná doprava 238,00 280, , ,07 691,00 191,00 191, Ochrana prírody a krajiny 63 11,3 Zber a separovanie TKO 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,6 Manažment ochrany ŽP 0,00 850, , ,25 814,00 814,00 814,00 * Ochrana prírody a krajiny 902,00 850, , ,25 814,00 814,00 814, Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 63 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3 Zber a separovanie TKO 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Tovary a služby ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Ochrana životného prostredia inde neklasifikovan ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj bývania 63 12,1 Kvalita bývania , , , ,00 0,00 0,00 0,00 * Rozvoj bývania , , , ,00 0,00 0,00 0, Rozvoj obcí 63 1,4 Strategické plánovanie a projekty 2 523, , , , , , , ,3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta , , , , , , ,00 * Rozvoj obcí , , , , , , , Verejné osvetlenie 63 5,3 Verejné osvetlenie , , , , , , , ,4 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Verejné osvetlenie , , , , , , , Bývanie a občianska vybavenosť inde Bývanie , , , , , , ,00 * Bývanie a občianska vybavenosť inde , , , , , , , Rekreačné a športové služby 63 9,1 Podpora športových klubov a organizácií 0, , , , , , , ,2 Tovary a služby 4 313,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 Podpora športových klubov a organizácií 0, , , , , , , ,2 Bežné transfery ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Rekreačné a športové služby , , , , , , , Kultúrne služby 62 10,3 Grantová podpora kultúry 19,04 45,95 33,00 635,48 707,00 707,00 707, ,3 Grantová podpora kultúry , , , , , , ,00 * Kultúrne služby , , , , , , , Knižnice 61 10,1 Mestská knižnica 7 756, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strana 3

9 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie ,1 Mestská knižnica 2 822, , , ,42 0,00 0,00 0, ,1 Mestská knižnica 9 328, , , , , , ,00 * Knižnice , , , , , , , Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 63 10,2 Mestské kultúrne akcie JARMOK 9 556, , , , , , , ,1 Propagácia a prezentácia mesta 6 444, , , , , , ,00 * Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov , , , , , , , Vysielacie a vydavateľské služby 62 4,4 Noviny Naše mesto 15,19 0,00 0,00 291,62 508,00 508,00 508, ,1 Propagácia a prezentácia mesta 1 200,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,4 Noviny Naše mesto 6 542, , , , , , ,00 * Vysielacie a vydavateľské služby 7 757, , , , , , , Náboženské a iné spoločenské služby 64 10,3 Grantová podpora kultúry 4 443, , , , , , ,00 * Náboženské a iné spoločenské služby 4 443, , , , , , , Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 8,1 Materská škola Družstevná Strážske , , , , , , ,00 * Predškolská výchova bežnou starostlivosťou , , , , , , , Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 8,2 Základna škola Mierova Strážske , , , , , , ,00 8,4 Školské stravovne pri ZŠ , , , , , , ,00 8,5 Školský klub deti pri ZŠ , , , , , , ,00 * Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou , , , , , , , Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 8,3 Základna umelecká škola Strážske , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Základna umelecká škola Strážske , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Základna umelecká škola Strážske , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Základna umelecká škola Strážske 0, , , , , , ,00 * Zariadenia pre záujmové vzdelávanie , , , , , , , Centrá voľného času DUHa Strážske 8,6 Centrum voľného času , , , , , , ,00 * Centrá voľného času , , , , , , , Ďalšie sociálne služby -staroba 61 13,1 Opatrovateľska služba , , , , , , , ,1 Opatrovateľska služba , , , , , , , ,1 Opatrovateľska služba 538,61 474,80 597,00 492,12 797,00 797,00 797,00 * Ďalšie sociálne služby -staroba , , , , , , , Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 62 13,2 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 4,60 5,04 0,00 103,92 137,00 137,00 137, ,1 Opatrovateľska služba 1 564,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 736, , , , , , ,00 Strana 4

10 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie ,3 Komunitná práca 673,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 5 952, , ,00 569, , , , ,5 Bežné transfery 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej n 9 230, , , , , , , Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 61 13,3 Komunitná práca , , , , , ,00 0, ,3 Komunitná práca 4 217, , , , , ,00 0, ,3 Komunitná práca 4 338, , , , , ,00 0,00 * Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované , , , , , ,00 0,00 *1 1-bežný rozpočet , , , , , , , kapitálový rozpočet Obce 71 3,6 Autodoprava , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Obce , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecná pracovná oblasť 72 Kapitálové transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 Údržba verejnej zelene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Kapitálové transfery ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Všeobecná pracovná oblasť ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cestná doprava 71 1,4 Strategické plánovanie a projekty 0, , , , ,00 0,00 0, Komunikácie ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,1 Rekonštrukcia chodníkov v meste 0, , , , ,00 0,00 0,00 * Cestná doprava , , , , ,00 0,00 0, Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 71 6,2 Obstarávanie kapitálových aktív ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Ochrana životného prostredia inde neklasifikovan ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj bývania 71 12,1 Kvalita bývania 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 * Rozvoj bývania 0, , , ,50 0,00 0,00 0, Rozvoj obcí 71 1,4 Strategické plánovanie a projekty , , , , ,00 0,00 0,00 * Rozvoj obcí , , , , ,00 0,00 0, Verejné osvetlenie 71 5,3 Verejné osvetlenie 0, ,58 0,00 0, ,00 0,00 0, ,4 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Verejné osvetlenie 0, ,58 0,00 0, ,00 0,00 0, Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 71 8,1 Materská škola Družstevna Strážske 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 * Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Strana 5

11 Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Druh Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 72 8,4 Školské stravovne pri ZŠ 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *2 2-kapitálový rozpočet , , , , ,00 0,00 0, finančné operácie Transakcie verejného dlhu 82 1,4 Strategické plánovanie a projekty , , , , , , ,00 * Transakcie verejného dlhu , , , , , , ,00 *3 3-finančné operácie , , , , , , ,00 Spolu , , , , , , ,00 Strana 6

12 Príloha č. 1 Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na roky Názov školy Návrh rozpočtu na rok 2014 Z toho Návrh rozpočtu na rok 2015 Z toho Návrh rozpočtu na rok 2016 Z toho ZŠ ŠKD ŠJ ZŠ ŠKD ŠJ ZŠ ŠKD ŠJ C ZŠ Mierová Strážske Bežné výdavky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu Vlastné príjmy

13 Príloha č. 1 Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na roky Názov školy a zariadenia ZUŠ Strážske Bežné výdavky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu Vlastné príjmy Názov školy Materská škola Strážske Bežné výdavky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu Vlastné príjmy Názov školy CVČ Strážske Bežné výdavky Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu Vlastné príjmy

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Schválený: Vyvesený: stranai, Účinnosť: Zvesený: (v eurách)

Schválený: Vyvesený: stranai, Účinnosť: Zvesený: (v eurách) Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY Schválený: Vyvesený: stranai, Príjmy podľa ekonomickej Skutočné plnenie 2013 Návrh rozpočtu i Položka / podpoložka Popis ekonomickej 2011 2012 Schvávený rozp. Očakávaná

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017 Vyvesené: 04.12.2014 Zvesené: 09.12. 2014 Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

Čerpanie programového rozpočtu k

Čerpanie programového rozpočtu k programového k 30.6. PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ROZPOČET 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 8800 12200 1781 15 2 1 Výkon funkcie starostu 6000 6000 1203 20 3 1 Reprezentačné 6000 6000

Více

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - príjmy plnenie za rok plnenie za rok rok rok rok BEŽNÉ PRÍJMY 111* Výnosy z podielových daní 1 222 088,89 1 355 343,70 1 400 000 1 498 124 1 550 000 1 550 000 1

Více

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/ . Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/ Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky 2016-2018 Skut. plnenie Skut.plnenie Rozpočet očakáv.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet BEŽNÉ PRÍJMY za rok 2013 za rok 2014 2015 za rok 2015 na rok 2016 na

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky Bežné príjmy

Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky Bežné príjmy Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Leváre roky 2017-2019 Bežné príjmy kategóriapoložka podpo- 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 117 564 1 112 564 1 112 564 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 900 000 900

Více

Rozpočet Obce Budča - návrh na rok 2018, 2019 a Príjmová časť

Rozpočet Obce Budča - návrh na rok 2018, 2019 a Príjmová časť Rozpočet Obce Budča - návrh na rok 2018, 2019 a 2020 - Príjmová časť Bežné príjmy Kód Ekonomická Rozpočet klasifikácia text 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 111 Daň z príjmov 111003 Výnos dane z príjmov

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

Rozpočet PRÍJMY

Rozpočet PRÍJMY Rozpočet - PRÍJMY Celkové príjmy 100 Daňové príjmy 11 166 173 11 166 173 10 962 281 98,17% 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 6 296 047 6 296 047 6 292 851 99,95% 111 Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2011

Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2011 rozpočtu obce Polomka na Rozpočtové príjmy (v ) Položka Bežné príjmy Skutočnosť Daňové príjmy 111003 Výnos z dane z príjmov 416 140 600 000 121001 Daň z pozemkov 45 916 54 106 121002 Daň zo stavieb 19

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

Plnenie rozpočtu za rok 2016

Plnenie rozpočtu za rok 2016 Plnenie rozpočtu za rok 2016 Bežný rozpočet Príjmy skutočnosť 2016 Výdavky skutočnosť 2016 schválený upravený k % schválený upravený k % 31.12.2016 Plnenia 31.12.2016 Plnenia Daňové príjmy 30 882 693 32

Více

Rozpočet príjmov na roky

Rozpočet príjmov na roky Rozpočet príjmov na roky 2016 2018 Bežné príjmy Kód Bežné príjmy Rok Rok Rok zdroja 2016 2017 2018 41 Daňové príjmy 338 980 348 980 358 980 41 270 530 280 530 290 530 111 003 výnos dane z príjmov 41 121

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

PRÍJMY. 1 z 6 PRÍJMY 1 DAŇOVÉ PRÍJMY. 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku. 1.2 Dane z majetku Daň z príjmov fyzickej osoby

PRÍJMY. 1 z 6 PRÍJMY 1 DAŇOVÉ PRÍJMY. 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku. 1.2 Dane z majetku Daň z príjmov fyzickej osoby PRÍJMY 892 82 (v EUR) 892 82 864 92 844 92 PRÍJMY 837 82 (v EUR) 837 82 832 92 832 92 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 48 1 (v EUR) 48 1 48 1 48 1 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 4 (v EUR) 4 4 4 výnos dane poukázaný

Více

Návrh Programového rozpočtu na rok

Návrh Programového rozpočtu na rok príjmy Návrh Programového rozpočtu na rok 2012-2014 obce Hradište pod Vrátnom Rozpočet Rozpočet Rozpočet kategória položka podpo- 2012 2013 2014 ložka príjem 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 197 186 193 496 193 496

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Návrh rozpočtu obce Jazernica na roky

Návrh rozpočtu obce Jazernica na roky Návrh rozpočtu obce Jazernica na roky 2016 2018 Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Obsahuje príjmy

Více

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2018 Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2006 Bežný Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 41 111001 Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 46540 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 730

Více

Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2013 rozpočtu obce Polomka na Rozpočtové príjmy (v ) Položka Bežné príjmy Schválený rok Daňové príjmy 111003 Výnos z dane z príjmov 576 300,00 517 496,08 500 000,00 121001 Daň z pozemkov 56 000,00 58 294,18

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 51970 53320 54280 2 1 Výkon funkcie starostu 44020 44870 45780 3 1 Reprezentačné, dary 2000 1800 1700 4 2 Inzercia, 50 70

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Informácia o základných finančných. ukazovateľoch Mesta Trenčín k

Informácia o základných finančných. ukazovateľoch Mesta Trenčín k M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne, 22. apríla 2015 v Trenčíne Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2015 Predkladá: Mgr. Richard

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

MESTO STRÁŽSKE Mestský úrad Z á v e r e č n ý ú č e t Mesta Strážske za rok 2013

MESTO STRÁŽSKE Mestský úrad Z á v e r e č n ý ú č e t Mesta Strážske za rok 2013 MESTO STRÁŽSKE Mestský úrad Z á v e r e č n ý ú č e t Mesta Strážske za rok 2013 V Strážskom 22.05.2014 Záverečný účet zverejnené 7.5.2014 úradná tabuli mesta a webovej stránke mesta Záverečný účet schváleny

Více

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 (v )

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2018 (v ) Programového Mestskej časti Košice - Sever na (v ) A) príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky 100 Daňové príjmy 517 280 526 396 110 Daň z príjmov a kapitálového majetku 507 980 517

Více

Bežné výdavky. klasifikácia Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky. klasifikácia Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Kapitá lové 610 620 630 640 Spolu Spolu 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 33950 9670 6850 1500 51970 0 51970 2 1 Výkon funkcie starostu 32000 9070 2950 44020

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2018 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2018 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2017 2018 Podprogram

Více

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2016. Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly V zmysle 18 d ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov predkladám zastupiteľstvu v Obci Budkovce správu o

Více

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta... 2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015... 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta... 26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách...

Více

skutočnosť skutočnosť schválený skutočnosť rozpočet 2013 k k k schválený

skutočnosť skutočnosť schválený skutočnosť rozpočet 2013 k k k schválený 1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 Č. prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 04. 2015 Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č.

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Návrh rozpočtu obce na rok 217 s výhľadom na roky 218-219 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.216 Zvesené z úradnej tabule

Více

OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma

OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma Príjmy 1-Bežný rozpočet 111003 41 podielové dane samospráve 186 222,00 121001 41 Z pozemkov 10 400,00 121002

Více

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300

Více

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v )

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v ) Programový Mestskej časti Košice - Sever na rok 215 (v ) A) Bežné príjmy Kategória Položka Podpoložka Názov rozpočtovej jednotky k 31.12.215 1 Daňové príjmy 92 15 92 15 92 15 1, 11 Daň z príjmov a kapitálového

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 máj 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 V Palíne, máj 2014 Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Úprava rozpočtu na rok 2016 Obce Hradište pod Vrátnom Bežné príjmy

Úprava rozpočtu na rok 2016 Obce Hradište pod Vrátnom Bežné príjmy Úprava rozpočtu na rok 2016 Obce Hradište pod Vrátnom 25.11.2016 príjmy Schválený Upravený Úprava kategória položka podpo- rozpočet 25.8.2016 25.11.2016 ložka príjem 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 235 682 237 873

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Schválený rozpočet na rok 216 s výhľadom na roky - 218 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 2.11.215 Zvesené z úradnej tabule

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky

Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky 2014-2016 Sumarizácia: Bežné príjmy 1 148 908 Kapitálové príjmy 197 445 Prímové finančné operácie Príjmy - MŠ 8 500 Spolu: 1 354 853 Bežné výdavky 354 810

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 Schválený rozpočet obce na s výhľadom na roky 2016-2017 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 9.10.2014 Zvesené z úradnej

Více

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014-2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh rozpočtu na rok 2014 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 345 000 s p o l u : 345 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 2 600 02.Daň z pozemkov

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

Zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011

Zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011 Materiál predložený na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 21. 12. 2011 Názov materiálu: Zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011 Predkladateľ: PhDr. Miloslava Zemková generálna

Více

Rozpočet Obce Štôla na roky

Rozpočet Obce Štôla na roky Rozpočet Obce Štôla na roky 2016-2018 Rok 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Zdroj Príjmy bežné a kapitálové ( ) Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaný Rozpočet Rozpočet Rozpočet 105 105 105 41 Výnos

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

Záverečný účet obce Nálepkovo

Záverečný účet obce Nálepkovo 2014 Záverečný účet obce Nálepkovo Spracoval : Bc.Danielová Jarmila Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce Obsah 1. Rozpočet obce na rok 2014... 1 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014... 2 3. Rozbor

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť k 31. 12. 2013 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 029 768 4 194 447 4 177 068 100 Daňové

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014 Výdaje 1 1-bežný 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY -2018 v EUR 2018 01.1.1 611000 111 Hrubé mzdy obecný úrad 0 900 1889 01.1.1 611000 41 Hrubé mzdy obecný úrad 52212

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY 111003 Daň zo závislej činnosti FO 644696,76 523965,54 523000,00 550000,00 550000,00 550000,00 550000,00 121001 Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705,68 9954,55 12000,00 12000,00 12000,00

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky

Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky 2015-2017 Sumarizácia: Bežné príjmy 1 208 111 Kapitálové príjmy 0 Prímové finančné operácie 58 912 Príjmy - MŠ 8 500 Príjmy - ZŠ 4 600 Spolu: 1 280 123

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013-2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 25 950 25 950 25 950 3 1 Výkon funkcie starostky MČ Košice

Více

Fin. výkaz o plnení rozpočtu subjektu VS k (v )

Fin. výkaz o plnení rozpočtu subjektu VS k (v ) Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy 1.1.1 Príjmy bežného rozpočtu Strana 1 Zdroj Typ zdroja Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k 31.12.2014 a b c d e 1 2 3 72j 223 002

Více

Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku odbor finančný a správy majetku. 1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015

Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku odbor finančný a správy majetku. 1. zmena rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku odbor finančný a správy majetku Materiál na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 1. zmena mesta Svidník na rok Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci

Více