3. Informační a komunikační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 3. Informační a komunikační technologie 3. 1 Informační a komunikační technologie charakteristika předmětu Výuka v předmětu IKT má za hlavní úkol výchovu poučeného uživatele výpočetní techniky. Seznamuje žáky se základními možnostmi využití výpočetní techniky, využívání základních standardních funkcí počítače a jeho nejběžnějších periferií, respektování pravidel bezpečné práce s hardwarem i softwarem a poučených postupů v případě jejich závady, ochranou dat před poškozením, ztrátou a zneužitím. Žák by měl zvládnout práci s textem, grafikou, tabulkami, prezentacemi a webem v běžných aplikacích. Nosným tématem výuky je práce s informacemi, jejich efektivním vyhledáváním v databázích, v encyklopediích a hlavně na internetu, jejich stažení, zpracování, třídění a prezentace formou dokumentů v různých aplikacích, formátech a stylech. Důležitým výchovným momentem je i rozvíjení schopnosti ověřování věrohodnosti informací a informačních zdrojů, posouzení jejich závažnosti a vzájemné návaznosti, hodnocení obsahu z hlediska etiky, zákonnosti, vhodnosti a o ochraně osobních dat a práv jiných občanů a skupin. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru IKT umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu této oblasti a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Na škole se předmět IKT vyučuje formou povinných a volitelných předmětů od 5. ročníku. Pro výuku jsou k dispozici zmodernizované a plně vybavené učebny s žákovskými počítači, počítači pro vyučující, scannerem, dataprojektorem a síťovou barevnou laserovou tiskárnou. Další možností je výuka s mobilní tabletovou učebnou, popřípadě výuka v multimediální učebně s interaktivní tabulí. Počítače pracují v operačním systému Windows, jsou vybaveny kompletním aktuálním programovým balíkem Microsoft Office, antivirovým programem ESSET a řadou výukových programů. Všechny počítače jsou připojeny k internetu, škola je vybavena i bezdrátovým připojením k internetu ve vybraných učebnách. Kompetence: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

2 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova počítačová gramotnost, počítač jako multifunkční a multimediální nástroj, samostatná i týmová práce, estetika výstupů, dokumentů a prezentací Výchova demokratického občana ochrana duševního vlastnictví, ochrana práv a osobních údajů v anonymním prostředí internetu, správné posouzení vhodnosti obsahu stahovaných dokumentů Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech globální dosah internetu, celosvětová informační dálnice Mediální výchova význam médií Informační a komunikační technologie 5. ročník Výstupy ŠVP Učivo Mezipředmětové vazby, průřezová témata - vysvětlí pojmy hardware a software, pojmenuje nejběžnější součásti a zařízení počítače - dodržuje zásady bezpečné práce - orientuje se na klávesnici, zná funkci nejdůležitějších kláves - ovládá základní operace s myší - pracuje s objekty na ploše, ovládá základní operace s mi - napíše krátký text ve Wordu včetně dodržení základních estetických a typografických pravidel - formátuje písmo, odstavec - orientuje se v nabídce panelu nástrojů - pracuje se souborem (otevírá, ukládá..) 1. Seznámení s počítačem - pracovní řád, bezpečnost - historie - hardware, periferie - software programy, operační systémy - grafické prostředí prac. plocha, ikony 2. Základy ovládání počítače - práce s myší, klik, tažení - klávesnice, speciální klávesy - nabídkový řádek, okno, práce s okny 3. Textový editor - psaní textu, oprava chyb - ukládání a otevírání souborů - kopírování textu - editace textu, pohyb v dokumentech - panel nástrojů - hledání a nahrazování textu OSV OR - rozvoj schopností poznávání MeV - tvorba mediálního sdělení člověk a jeho svět (přírodověda, vlastivěda) Termín plnění říjen listopad prosinec leden

3 - vytvoří jednoduchý grafický dokument v programu Malování - vloží obrázek do textu, text do obrázku - vyhledává informace vhodnými cestami - ukládá informace z internetu - komunikuje pomocí internetu ( , sociální sítě) - napíše zprávu, přečte, smaže - formátování dokumentu (písmo, odstavec) - vytvoření dokumentu, konečná úprava, tisk 4. Počítačová grafika - program Malování MS - vkládání textu do obrázku - vkládání obrázku do textu - vytvoření jednoduchého grafického dokumentu - úprava stránky, tisk 5. Internet - adresy, domény, odkazy, prohlížeče - vyhledávání informací - hledání na mapě, plánku hledání spojení OSV OR - kreativita člověk a jeho svět (přírodověda, vlastivěda) OSV SR - komunikace VEGS - objevujeme Evropu a svět únor březen duben - ukládání informací z internetu - elektronická pošta, , chat - práce s poštou MuV - multikulturalita MeV - kritické čtení a vnímání - interpretace vztahu mediál.sdělení EnV - lidské aktivity a problémy život. prostředí květen - samostatně plní zadané úkoly na předchozí témata a procvičuje již naučené člověk a jeho svět (přírodověda, vlastivěda) 6. opakování červen

4 Informační a komunikační technologie 6. ročník - volitelný předmět Výstupy ŠVP Učivo Mezipředmětové vazby, průřezová témata - osvojí si návyky při dodržování řádu učebny, pracovních návyků, hygieny a bezpečnosti práce, ohleduplného zacházení s technikou - ovládá základní činnosti s počítačem - ovládá základní postupy při psaní a editaci textu (opakování z 5.r.) - osvojí si pokročilejší příkazy editoru a používá je při práci na dokumentech 1. Počítač - pracovní řád, bezpečnost práce, úvod do výuky, organizace výuky - základy ovládání počítače (opakování z 5. ročníku) - seznámení se s počítačem, jeho jednotlivé části a jejich funkce, systém a jeho význam,, možnosti využití počítače a jeho základní ovládání 2. Práce s textem Textový editor Word - ovládání programu, psaní a editace textu (opakování) - práce s tabulkami, tabulátory, ohraničení, záhlaví a zápatí - vkládání grafických objektů - úprava dokumentu, formát, styl - tisk dokumentu OSV Termín plnění říjen, listopad - pracuje s tab. editory, vysvětlí základní pojmy a význam 3. Práce s tabulkami Tabulkový editor Excel - základní pojmy (okno "tabulka"; buňka, sloupce, řádky, adresa buňky) - označení buňky, sloupce, řádku, oblasti - vkládání údajů do buňky, editace, formátování buňky a tabulky - vytvoření jednoduché tabul. "Rozvrh hodin" prosinec, leden - osvojí si základní dovednosti při používání jednoduchého grafického programu v rámci os Windows 4. Práce s grafikou - práce s jednoduchým grafickým programem integrovaného do OS Windows - tvorba jednoduchých letáků, pozvánek diplomů OSV, MR výtvarná výchova, výchova k občanství únor - vysvětlí význam informací pro všechny oblasti života - bezpečně se pohybuje v prostředí Internetu, vyhledává a stahuje informace a dále je zpracová do formy 5. Práce s informacemi (Internet) - vznik a vývoj Internetu, principy fungování a základní důležité pojmy - ovládání prohlížeče, základní funkce a zásady při práci - internetové vyhledavače a práce s nimi - vyhledávání praktických informací - stahování pomocí schránky OSV, VEGS, VDO březen, duben, květen

5 dokumentu - uvědomuje si, že práce s informacemi musí být v souladu se zákony o ochraně duševního vlastnictví a respektuje je - ovládá postupy při práci s poštou, uvědomuje si nebezpečí pro počítač a v něm uložená data při nedodržení zásad zabezpečení a ochrany počítače - osvojí si základní zásady pro práci v globální síti - internet a bezpečí - autorská práva, duševní vlastnictví - řešení zadaného úkolu 6. Elektronická pošta - základní pojmy a ovládání - odesílání a příjem pošty, nastavení základních parametrů - hromadná korespondence, přílohy - řešení potíží (SPAM, viry) - ochrana zasílaných dat a počítače - ochrana systémů PC, mobilních zařízení před viry OSV, VEGS, VDO červen Informační a komunikační technologie 7. ročník Výstupy ŠVP Učivo Mezipředmětové vazby, průřezová témata - osvojí si návyky při dodržování řádu učebny, pracovních návyků, hygieny a bezpečnosti práce, ohleduplného zacházení s technikou - ovládá základní činnosti s počítačem 1. Počítač - pracovní řád, bezpečnost práce, úvod do výuky, organizace výuky - základy ovládání počítače opakování - jednotlivé části počítače - operační systém Windows a uživatelská nastavení Termín plnění - ovládá základní postupy při psaní a editaci textu - osvojí si pokročilejší příkazy editoru a používá je pří práci na dokumentech 2. Práce s textem Textový editor Word MS - ovládání programu, psaní a editace textu (opakování) - práce s tabulkami, tabulátory, ohraničení, záhlaví a zápatí - vkládání grafických objektů - úprava dokumentu, formát, styl - tisk dokumentu - práce na zadaném úkolu říjen, listopad, prosinec - pracuje s tab. editorem Excel, 3. Práce s tabulkami Tabulkový editor Excel MS, leden, únor

6 vysvětlí základní pojmy a význam - objasní význam informací pro všechny oblasti života - bezpečně se pohybuje v prostředí Internetu, vyhledává a stahuje informace a dále je zpracovává do formy dokumentu - uvědomuje si, že práce s informacemi musí být v souladu se zákony o ochraně duševního vlastnictví a respektuje je - upevní si představu a potřebu soukromí na internetu - osvojí si správné využití sociálních sítí - rozliší nebezpečné chování - seznámí se s pojmem vir a antivirový systém - reaguje správně na stalking - základní pojmy (okno "tabulka"; buňka, sloupce, řádky, adresa buňky) - označení buňky, sloupce, řádku, oblasti - vkládání údajů do buňky, editace, formátování buňky a tabulky - vytvoření jednoduché tabul. "Rozvrh hodin" 4. Práce s informacemi (Internet) - principy fungování a základní důležité pojmy - představení prohlížečů - ovládání prohlížeče, základní funkce a zásady při práci - internetové vyhledavače a práce s nimi - vyhledávání praktických informací - stahování pomocí schránky - vyhledávání a stahování složitějších informací (mapy, jízdní řády), práce s více zdroji - plněný zadaného úkolu - plán školního výletu 5. Sociální sítě a bezpečí na internetu - význam sociálních sítí, racionální využití a přínos - jak správně komunikovat - jak si správně zajistit soukromí - představení zabezpečovacích systémů PC a mobilních zařízení, antivirové Programy - řešení zadaného úkolu postup při stalkingu fyzika OSV, VEGS, VDO březen, duben OSV, VEGS, VDO květen, červen - píše na klávesnici hmatovou technikou - drží správně tělo při práci s PC 6. Výuka psaní všemi deseti ( ZAV) - ovládání programu - psaní malých a velkých písmen - psaní slov, vět, ucelených textů - psaní s papírovou předlohou - červen

7 Informační a komunikační technologie 8. ročník Výstupy ŠVP Učivo Mezipředmětové vazby, průřezová témata - osvojí si návyky při dodržování řádu učebny, pracovních návyků, hygieny a bezpečnosti práce, ohleduplného zacházení s technikou 1. Úvod do učiva - pracovní řád, bezpečnost práce, úvod do výuky, organizace výuky - základy ovládání počítače (opakování z předchozích ročníků) Termín plnění - ovládá základní činnosti s počítačem - osvojí a zafixuje si základní návyky při ovládání klávesnice 2. Počítač - seznámení s počítačem, jeho jednotlivé části a jejich funkce, systém a jeho význam,, možnosti využití počítače a jeho základní ovládání 3. Nácvik psaní na klávesnici - psaní na klávesnici počítače - klávesové zkratky - procvičování psaní dle předloženého textu říjen - pracuje s tab. editory, vysvětlí základní pojmy a význam dle zadání 4. Práce s textem Textový editor Word MS - ovládání programu, psaní a editace textu (opakování) - práce s tabulkami, tabulátory, ohraničení, záhlaví a zápatí - vkládání grafických objektů - úprava dokumentu, formát, styl - tisk dokumentu říjen, listopad - seznámí se s rastrovou a vektorovou grafikou - zpracovává fotografie a rastrové obrázky - prácuje s tab. editorem Excel, objasní základní pojmy a význam dle zadání 5. Práce s grafikou - vektorová grafika (zákl. pojmy) - rastrová grafika (zákl. pojmy) - práce s rastrovou grafikou - základy zpracování fotografií a obrázků - tvorba vánočního přání 6. Tabulkový editor Excel MS - základní pojmy (okno "tabulka"; buňka, sloupce, řádky, adresa buňky) - označení buňky, sloupce, řádku, oblasti - vkládání údajů do buňky, editace, formátování buňky a tabulky - jednoduché vzorce - vytvoření tabulky dle zadání OSV, MeV, výtvarná výchova, výchova k občanství, fyzika prosinec leden, únor

8 - ovládá základní postupy při vytváření prezentací, chápe jejich význam pro šíření informací a jejich moderní zpracování - objasní význam informací pro všechny oblasti života - pohybuje se bezpečně v prostředí Internetu, vyhledává a stahuje informace a dále je zpracovává do formy dokumentu - vysvětlí, že práce s informacemi musí být v souladu se zákony o ochraně duševního vlastnictví a respektuje je - ovládá postupy při práci s poštou, uvědomuje si nebezpečí pro počítač a v něm uložená data při nedodržení zásad zabezpečení a ochrany počítače - osvojí si základní zásady pro práci v globální síti 7. Prezentace Editor Power Point - základní pojmy, princip, význam - vytvoření prezentace, spojování snímků, animace, zvuk - samostatná práce (vytvoření jednoduché prezentace na dané téma) 8. Práce s informacemi (Internet) - vznik a vývoj Internetu, principy fungování a základní důležité pojmy - prohlížeče - ovládání prohlížeče, základní funkce a zásady při práci - internetové vyhledavače a práce s nimi - vyhledávání praktických informací - stahování pomocí schránky - využití internetu a informací (mapy, jízdní řády apod.), práce s více zdroji - internet a bezpečí - řešení zadaného úkolu 9. Elektronická pošta - základní pojmy a ovládání - odesílání a příjem pošty, nastavení základních parametrů - hromadná korespondence, přílohy - řešení potíží (SPAM, viry) - ochrana zasílaných dat a počítače OSV, VEGS, VDO, výchova k občanství březen, duben OSV, VEGS, VDO duben, květen OSV, VEGS, VDO květen - upevní si představu a potřebu soukromí na internetu - osvojí si správné návyky při využití sociálních sítí - rozliší nebezpečné chování - vysvětlí pojmy vir a antivirový systém - pochopí důležitost ochrany před nebezpečným softwarem, malware, spyware - objasní, že i mobilní 10. Sociální sítě a antivirové systémy - význam sociálních sítí, racionální využití a přínos - jak správně komunikovat - jak si správně zajistit soukromí - co je to vir, malware, spyware - základní rozdělení antivirových systémů - princip a význam - ochrana pc a mobilních zařízení - systému Android a ochrana OSV, VEGS, VDO červen

9 zařízení jsou ohrožena a vysvětlí,jak se chránit - píše na klávesnici hmatovou technikou - drží správně tělo při práci s PC 11. Výuka psaní všemi deseti ( ZAV) - ovládání programu - psaní malých a velkých písmen - psaní slov, vět, ucelených textů - psaní s papírovou předlohou - červen Informační a komunikační technologie 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Mezipředmětové vazby, průřezová témata - osvojí si návyky při dodržování řádu učebny, pracovních návyků, hygieny a bezpečnosti práce, ohleduplného zacházení s technikou 1. Úvod do učiva - pracovní řád, bezpečnost práce, úvod do výuky, organizace výuky - základy ovládání počítače (opakování z přechozích ročníků) Termín plnění - ovládá základní činnosti s počítačem, seznámí se s další důležitou technologií - ovládá nejpoužívanější operační systémwindows - seznámí se s dalšími OS Android a okrajově ios - jmenuje současné systémy - osvojí si základy údržby os 2. PC a další významné technologie - seznámení s počítačem, jeho jednotlivé části a jejich funkce, systém a jeho význam,, možnosti využití počítače a jeho základní ovládání - tablet, tablet PC, all i one - operační systémy - představení 3. OS Windows, Android, ios - základní uživatelské nastavení OS Windows a další užitečná nastavení a přizpůsobení - základní instalace nejpoužívanějších programů - představení OS Android a ios - základní rozdíly, výhody a nevýhody - rizika operačních systémů a ochrana - údržba OS říjen, listopad, březen, duben - pracuje s tab. editory, vysvětlí základní pojmy a význam 4. Práce s textem Textový editor Word MS - ovládání programu, psaní a editace textu (opakování) - práce s tabulkami, tabulátory, ohraničení, záhlaví a zápatí prosinec

10 dle zadání a doplní grafikou - nastaví tiskárnu a tisk - vkládání grafických objektů - úprava dokumentu, formát, styl - tisk dokumentu - nastavení tiskárny a tisku - pracuje s tab. editory,vysvětlí základní pojmy a význam - v druhé fázi používá vzorce a funkce, - vytvoří graf a aplikuje získané dovednosti při tvorbě složitějších dokumentů 5. Práce s tabulkami Tabulkový editor Excel MS - základní pojmy (okno "tabulka"; buňka, sloupce, řádky, adresa buňky) - označení buňky, sloupce, řádku, oblasti - vkládání údajů do buňky, editace, formátování buňky a tabulky - použití vzorců a funkcí - tvorba grafů - vytvoření složitějšího dokumentu (výpočty, grafy, grafické prvky), fyzika leden - vytváří prezentace, objasní jejich význam pro šíření informací a jejich moderní zpracování - používá Power Point a využívá zkušeností z předchozích ročníků 6. Prezentace Editor Power Point - základní pojmy, princip, význam - vytvoření prezentace, spojování snímků, animace, zvuk - samostatná práce (vytvoření náročnější prezentace na dané téma) OSV, VEGS, VDO, výchova k občanství únor, březen - pochopí význam informací pro všechny oblasti života - bezpečně se pohybuje v prostředí Internetu, vyhledává a stahuje informace a dále je zpracovává do formy dokumentu - vysvětlí, že práce s informacemi musí být v souladu se zákony o ochraně duševního vlastnictví a respektuje je - objasní základní princip fungování webových stránek - seznámí se 7. Internet a bezpečí - vznik a vývoj Internetu, principy fungování a základní důležité pojmy - prohlížeče - ovládání prohlížeče, základní funkce a zásady při práci - internetové vyhledavače a práce s nimi - vyhledávání praktických informací - stahování pomocí schránky - využití internetu a informací (mapy, jízdní řády apod.), práce s více zdroji - internet a bezpečí - základní princip fungování webových stránek - seznámení se internetovým bankovnictvím a bezpečným režimem - řešení zadaného úkolu OSV, VEGS, VDO finanční gramotnost březen, duben

11 s internetovým bankovnictvím a bezpečným režimem - pracuje s poštou, uvědomuje si nebezpečí pro počítač a v něm uložená data při nedodržení zásad zabezpečení a ochrany počítače. - osvojí si základní zásady pro práci v globální síti - prohloubí si znalosti v problematice antivirových systémů a naučí se první pomoc při napadení virem v pc 8. Elektronická pošta - základní pojmy a ovládání - odesílání a příjem pošty, nastavení základních parametrů - hromadná korespondence, přílohy - řešení potíží (SPAM, viry, malware, spyware) - ochrana zasílaných dat a počítače - základní legislativa - vybrané antivirové systémy a jejich nastavení OSV, VEGS, VDO duben, květen - pracuje s jednoduchým video editorem - vysvětlí rozdíl mezi dokumentem určeným pro volné užití a vázaným licencí - respektuje ochranu duševního vlastnictví jiných - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem a zvukem - užívá základní pravidla Youtube - připraví vlastní video soubor 9. Multimediální základy - základy práce s obrázkem, grafikou, fotkou a video souborem - skenování objektů - práce s jednoduchým video editorem Windows Movie Maker - základy autorského zákona - free dokumenty a dokumenty vázané licenčními podmínkami - Youtube a uživatel, zásady - tvorba vlastního video souboru se zvukem, MeV, výchova k občanství, červen - píše na klávesnici hmatovou technikou - drží správně tělo při práci s PC 10. Výuka psaní všemi deseti ( ZAV) - ovládání programu - psaní malých a velkých písmen - psaní slov, vět, ucelených textů - psaní s papírovou předlohou - červen

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Informatika

Informatika 5.3.1 5.3.1 Informatika INFORMATIKA 5. ročník 5.3.1/01 ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

5. 3. Informační a komunikační technologie

5. 3. Informační a komunikační technologie 5. 3. Informační a komunikační technologie 5.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA I. Obsahové vymezení Žáci se orientují v základní terminologii, osvojují si zacházení s počítačem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacíh předmětu Informatika Obsahem předmětu Informatika jsou informace, jejich vyhledávání prostřednictvím

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Základní škola Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Informatika

Základní škola Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Václavkova 1082 293

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Příloha č. 2 5.2.3. Informační a komunikační technologie 5.2.3.1. Informatika (In) a) Obsahové vymezení Předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a je vyučován

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 8. úprava 25.8.2015 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 05 Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 1 1 1 1 2 6 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu

Více

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média.

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média. Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie (ICT) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Zapne a korektně vypne počítač; přihlásí se do školní

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Příloha č. 1 5.1.3. Informační a komunikační technologie 5.1.3.1. Informatika (In) a) Obsahové vymezení Předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a na I. stupni

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo

Minimální doporučená úroveň Školní výstupy Učivo Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Informační a komunikační technologie pro 2. stupeň základní

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁN

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

INFORMATIKA (5. 6. ročník)

INFORMATIKA (5. 6. ročník) INFORMATIKA (5. 6. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

INFORMAČNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Dej někomu rybu, nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit, nasytíš ho na celý život

INFORMAČNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Dej někomu rybu, nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit, nasytíš ho na celý život INFORMAČNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Dej někomu rybu, nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit, nasytíš ho na celý život Charakteristika vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie Cílem vzdělávací

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Informatika - 6. ročník

Informatika - 6. ročník Informatika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Textový editor Word Psaní textu, ukládání a zálohování Jednoduché opravy textu, vyhledávání textu, kopírování textu Změny

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Ročník : 1. 2. 3. 4. 5. Počet hodin týdně: 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací obsah předmětu

Vzdělávací obsah předmětu Vzdělávací obsah předmětu 1. správně se přihlašuje ve školní síti využívá dostupné školní informační zdroje a techniku pracuje s informacemi a softwarovým vybavením ve školní síti v souladu se školním

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Posláním vyučování informatiky je vést žáky k pochopení základních pojmů,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

INFORMATIKA 6. ROČNÍK

INFORMATIKA 6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA INFORMATIKA 6. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS

Více

5.15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

5.15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 5.15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 5. 15. 1 Charakteristika předmětu A. Obsahové vymezení: IVT se na naší škole vyučuje od tercie, kdy je cílem zvládnutí základů hardwaru, softwaru a operačního systému,

Více

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka)

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) 5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výpočetní technika je předmětem volitelným a navazuje na předmět Informatika v 6. ročníku. Vzdělávací

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie (IT) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁ

Více

Změna pro Školní vzdělávací program oboru vzdělání L/51 Podnikání - ŠVP platné od

Změna pro Školní vzdělávací program oboru vzdělání L/51 Podnikání - ŠVP platné od Změnový list ŠVP Číslo změny: 11/2018 Změna pro Školní vzdělávací program oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání - ŠVP platné od 1. 9. 2015 Část dokumentu: Charakter změny: Platnost změny: Poznámka: Učební

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více