I. Dodání zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Dodání zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Transkript

1 I. Dodání zboží

2 Za dodání zboží je podle 13 ZDPH považováno dodání, kdy dochází alespoň k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, takže dodání není podmíněno změnou vlastnictví. K dodání tak může dojít i v případě, že dodavatel zůstává vlastníkem a umožňuje pořizovateli nakládat se zbožím jako vlastník a změna vlastnictví je odložena podle podmínek v kupní smlouvě. V 13 odst. 3 písm. d) ZDPH je upraveno, že za dodání zboží se považuje i finanční pronájem věci movité, kdy na základě smlouvy je stanovena povinnost nájemce stát se vlastníkem, např. po ukončení sjednané lhůty a zaplacení poslední splátky.

3 Zásada č. 1 dodání zboží je vždy předmětem daně, buď tuzemské nebo jiného členského státu. Splnění této zásady lze uskutečnit 3 způsoby: 1. způsob dodání zboží, které je zdanitelným plněním, 2. způsob osvobozené plnění, 3. způsob přemístění majetku plátcem. Pro všechny způsoby je zásadní postupovat podle místa plnění, které je nutno stanovit

4 1. způsob: A) dodání zboží bez přepravy a odeslání: Místem plnění je podle 7 odst. 1 ZDPH místo, kde se zboží nachází v době dodání. Místo plnění je stanoveno bez ohledu na osobu, které je zboží dodáno. V praxi se nejčastěji jedná o tzv. pultový prodej, kdy prodávajícím je plátce daně. Znamená to, že dodavatel nejenže přepravu zboží neuskutečňuje, ale neshromažďuje žádné důkazní prostředky o přepravě. Předmětem plnění je dodání a tím odebrání zboží, obvykle v sídle dodavatele. Místo plnění zůstává v tuzemsku ve všech případech, kdy kupujícím může být: plátce daně, - uplatní nárok na odpočet podle 72 ZDPH, neplátce daně, - nemá nárok na uplatnění odpočtu, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, - uplatní nárok na vrácení daně podle 82a, 82b ZDPH, pokud zboží přemístí do svého členského státu nebo jej použije v tuzemsku pro plnění, kdy se nemusí registrovat jako plátce daně, osoba se sídlem v jiném členském státě, ale neregistrovaná k dani v žádném členském státě, - nemá nárok na vrácení daně, zahraniční osoba povinná k dani, ale neregistrovaná k dani v žádném členské státě uplatní nárok na vrácení daně podle 83 ZDPH, pokud zboží použije v tuzemsku pro plnění, kdy se nemusí registrovat jako plátce daně, zahraniční osoba registrovaná k dani v některém členském státě uplatní nárok na vrácení daně podle 82a a 82b ZDPH, pokud zboží použije v tuzemsku pro plnění, kdy se nemusí registrovat jako plátce daně

5 B) dodání zboží s přepravou nebo odesláním: Místem plnění je podle 7 odst. 2 ZDPH místo, kde je přeprava zahájena. Přepravu může zajistit dodavatel, pořizovatel nebo jimi pověřené osoby, zejména spedice, tedy dopravci nebo přepravci. Stanovení místa plnění podle 7 odst. 2 ZDPH je typické pro dodání zboží v tuzemsku, kdy součástí závazku je i zajištění, obstarání nebo uskutečnění přepravy dodavatelem nebo pořizovatelem. Jedná se o dodání z místa dodavatele A do místa pořizovatele B, přičemž obě místa plnění se nacházejí v tuzemsku. Místo plnění zůstává v tuzemsku ve všech případech, kdy kupujícím může být: plátce daně, - uplatní nárok na odpočet podle 72 ZDPH, neplátce daně, - nemá nárok na uplatnění odpočtu, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, - uplatní nárok na vrácení daně podle 82a, 82b ZDPH, pokud zboží přemístí do svého členského státu nebo jej použije v tuzemsku pro plnění, kdy se nemusí registrovat jako plátce daně, osoba se sídlem v jiném členském státě, ale neregistrovaná k dani v žádném členském státě, - nemá nárok na vrácení daně zahraniční osoba neregistrovaná k dani v žádném členské státě a uplatní nárok na vrácení daně podle 83 ZDPH, pokud zboží použije v tuzemsku pro plnění, kdy se nemusí registrovat jako plátce daně, zahraniční osoba registrovaná k dani v některém členském státě uplatní nárok na vrácení daně podle 82a a 82b ZDPH pokud zboží použije v tuzemsku pro plnění, kdy se nemusí registrovat jako plátce daně

6 C) dodání zboží do jiného členského státu: Protože je zatím pojednáno o dodání zboží, která jsou zdanitelným plněním, protože místo plnění zůstává v tuzemsku, lze do těchto plnění zařadit i dodání zboží do jiného členského státu, kdy místo plnění nelze přechýlit systémem reverse charge a zůstává tak v místě zahájení přepravy podle 7 odst. 2 ZDPH. Na rozdíl od předchozích plnění však je v těchto případech uskutečněna přeprava z tuzemska do jiného členského státu. Tuto přepravu mohou uskutečnit jak dodavatel, pořizovatel nebo jimi pověřené osoby. Místo plnění zůstává v tuzemsku ve všech případech, kdy kupujícím může být: plátce daně, - uplatní nárok na odpočet podle 72 ZDPH neplátce daně, - nemá nárok na uplatnění odpočtu, osoba se sídlem v jiném členském státě, ale neregistrovaná k dani v žádném členském státě, - nemá nárok na vrácení daně, osoba se sídlem v jiném členském státě, která je v tomto členském státě osobou povinnou k dani, ale neregistrovaná k dani v žádném členském státě, - nemá nárok na vrácení daně, avšak překročením limitu pro pořízení zboží stanoveného pro tuto osobu členským státem, stává se tato osoba povinná k dani osobou registrovanou k dani, zahraniční osoba neregistrovaná k dani v žádném členské státě a uplatní nárok na vrácení daně podle 83 ZDPH, pokud zboží použije pro plnění v tuzemsku, u kterých se nemusí registrovat k dani jako plátce daně

7 2. způsob Jedná se o dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě. Toto plnění je upraveno v 64 ZDPH. Jedná se o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně a dochází k uplatnění systému reverse charge, kdy místo plnění se přechyluje za osobou, která sdělila DIČ jiného členského státu a přesunuje se povinnost uplatnit daň na tuto osobu, která tak má povinnost přiznat daň. Sazba daně a vypočtená daň jsou na daňovém dokladu nahrazeny sdělením, že se jedná o plnění osvobozené podle 64 ZDPH. Tento způsob se uplatní vždy, když jsou splněny 3 podmínky, které musí být dodavatel vždy připraven správci daně doložit důkazními prostředky. Nesplnění jedné z těchto 3 podmínek znamená, že dodání zboží je plněním uvedeným v bodě 1, pod písm. a), b) nebo c). Na vystaveném daňovém dokladu musí plátce uvést buď ustanovení ZDPH, podle kterého je plnění osvobozeno nebo směrnici 2006/112/ES nebo jiný odkaz. 3 podmínky pro splnění daňové povinnosti 2. způsobem: a) musí být uskutečněna přeprava z tuzemska do jiného členského státu, b) vztah ke zboží musí znamenat změnu vlastnictví nebo převod práva na pořizovatele, který mu umožní nakládat se zbožím jako vlastník, c) pořizovatel musí být registrován k dani v jakémkoliv členském státě.

8 Ve všech případech, jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je místem plnění jiný členský stát a dodavatel vždy uplatní osvobození od daně podle 64 ZDPH a pořizovatelem může být: plátce daně, který je registrován k dani v členském státě ukončení přepravy má povinnost přiznat daň v tomto členském státě a má nárok na uplatnění odpočtu daně, osoba registrovaná k dani ve stejném členském státě, ve kterém je ukončena přeprava - má povinnost přiznat daň v tomto členském státě a má nárok na uplatnění odpočtu daně, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, než ve kterém je ukončena přeprava - má povinnost přiznat daň v členském státě, kde je přeprava ukončena, takže se tam musí registrovat k dani a má nárok na uplatnění odpočtu daně, zahraniční osoba, registrovaná k dani v členském státě, kde je přeprava ukončena.

9 Za dodání zboží do jiného členského státu podle 64 ZDPH je považováno i takové dodání, kdy vlastnictví dodávaného zboží zůstává na straně dodavatele a pořizovateli je umožněno nakládat se zbožím jako vlastník a může jej tedy za dohodnutou cenu prodat za vlastníka další osobě. Typickým plněním jsou: finanční pronájem věcí movité, kdy pronajímatelem je plátce daně a nájemcem je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Vztahem ke zboží, přepravou a registrací nájemce jsou splněny všechny 3 podmínky pro uplatnění systému reverse charge a proto plátce postupuje podle 64 ZDPH. Finanční pronájem věcí movité je tak při pronájmu do jiného členského státu považován za dodání zboží a nikoliv za poskytnutou službu (viz také 13 odst. 1 písm. d) ZDPH), dodání vlastního zboží do jiného členského státu za účelem následného prodeje, pokud je převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník na pořizovatele, který se bude o zboží až do realizovaných prodejů starat (tzv. konsignační sklady). V souhrnném hlášení bude vždy ve výše uvedených případech uveden kód 0. Do tohoto druhého způsobu patří i další osvobozené plnění při dodání zboží a tím je vývoz, o kterém je pojednáno níže samostatně.

10 3. způsob: Není-li při dodání zboží uskutečněno zdanitelné plnění a není tak uplatněna daň v tuzemsku (1. způsob) a není-li možné uplatnění systému reverse charge a tím osvobození od daně na výstupu podle 64 ZDPH (2. způsob), dochází k naplnění zásady č. 1 při dodání zboží k tomu, co zákonná úprava považuje za přemístění majetku plátcem do jiného členského státu, kdy účelem přemístění je následně prováděná ekonomická činnost tímto plátce v členském státě, kam byl majetek přemístěn. Zboží bylo vlastníkem přepraveno do jiného členského státu, nebylo k němu převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník. Přemístění majetku plátcem je upraveno v 13 odst. 6 ZDPH. Podle 64 odst. 4 ZDPH je takové přemístění majetku považováno za dodání zboží podle 64, tedy osvobozeno plátcem na výstupu, avšak za podmínky, že doloží správci daně, že daň z přemístěného majetku byla přiznána v členském státě, kam byl majetek přemístěn. Znamená to tedy, že dodavatel a pořizovatel je jedna a tatáž osoba, tedy plátce daně, ale registrován k dani nejen v tuzemsku, ale i v členském státě, kam byl majetek přemístěn. Za přemístění majetku plátcem se považuje i plnění, kdy plátce dodává vlastní zboží na tzv. konsignační sklad, ale na pořizovatele nepřevedl právo nakládat se zbožím jako vlastník, takže následný prodej zboží ze skladu bude zájemcům realizovat vlastník, plátce, nikoliv tedy osoba, která sklad provozuje a poskytuje plátci pouze služby. V souhrnném hlášení v případě přemístěného majetku plátce uvede kód 1.

11 Zboží je plátcem přemísťováno do jiného členského z různých důvodů, které jsou dány obchodními záměry plátce. Ne vždy dochází s přemístěným majetkem k uskutečňování ekonomických činností plátcem v jiném členském státě, přestože dojde k uskutečnění přepravy a zboží, které je vlastnictvím plátce se fyzicky nachází v jiném členském státě. Na takové obchodní záměry nebo operace reaguje právní úprava DPH v 13 odst. 7 ZDPH. V tomto ustanovení jsou uvedeny případy, kdy přes uskutečněnou přepravu do jiného členského státu nepovažuje tato plnění právní úprava za přemístění majetku do jiného členského státu a tím není toto přemístění považováno za dodání zboží a plátci nevzniká povinnost přiznat daň v členském státě z přemístěného zboží. Podstatou je, že nedochází v jiném členském státě k uskutečňování ekonomických činností se zbožím, které je tam plátcem přepraveno. Za přemístění majetku podle 13 odst. 6 se podle odst. 7 ZDPH nepovažuje: a) dodání zboží s instalací nebo montáží podle 7 odst. 3 ZDPH místo plnění vždy v členském státě, kde je zboží smontováno nebo instalováno, b) zasílání zboží podle 18 ZDPH po dosažení limitu v členském státě ukončení přepravy a po registraci k dani plátce v tomto členském státě, c)dodání zboží plátcem do jiného členského státu, pokud je toto plnění v členském státě osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně,

12 d) odeslání vlastního zboží plátcem do jiného členského státu, ve kterém je navržen plátcem režim vývoz, e) odeslání vlastního zboží plátcem do jiného členského státu, ve kterém je osobou se sídlem v jiném členském státě poskytnuta na zboží služba opravou, zušlechtěním, úpravou apod., za podmínky, že je zboží vráceno zpět do tuzemska, f) odeslání vlastního zboží plátcem do jiného členského státu za účelem poskytnutí služby tímto zbožím, kterou plátce poskytuje s místem v jiném členském státě tamním osobám. Podmínkou je, že k odeslání dochází na dobu přechodného užití a musí tudíž dojít k vrácení vlastního zboží zpět do tuzemska ve lhůtě, která je nezbytná pro poskytnutí služby, ale není zákonem stanovena, g) odeslání vlastního zboží plátcem do jiného členského státu na dobu nepřekračující 24 měsíců, přičemž se musí jednat o zboží, které, pokud by bylo dovezeno z třetí země a podle celních předpisů by bylo propuštěno do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla a tím by bylo také podle 71 ZDPH osvobozeno od daně. Zákonná lhůta předpokládá vrácení majetku plátce zpět do tuzemska.

13 Dodání zboží do jiného členského státu, které je upraveno speciálními ustanoveními ZDPH: Při dodání některých druhů zboží nebo v některých specifických případech je v rámci Společenství stanoveno místo plnění odlišně od obvyklého dodání zboží. Speciálními ustanoveními jsou: A) dodání zboží s instalací nebo s montáží podle 7 odst. 3 ZDPH, B) dodání zboží formou třístranného obchodu v EU podle 17 ZDPH, C) zasílání zboží podle 8 ZDPH, D) dodání nových dopravních prostředků v EU podle 19 ZDPH, E) dodání použitého zboží podle 90 ZDPH,

14 a) dodání zboží s instalací nebo s montáží je plnění, které je závazkem dodavatele, že kromě dodání zboží také zajistí montáž nebo instalaci. Tu může dodavatel zajistit vlastními silami nebo tzv. subdodávkou u jiné osoby. Výsledkem závazku je obvykle uzavřená smlouva o dílo nebo obdobná smlouva a nikoliv smlouva kupní. Charakterem závazku, na základě uzavřené smlouvy je tak toto plnění považováno za poskytnutí služby a nikoli za dodání zboží. U tohoto plnění se neuplatní systém reverse charge, protože místem plnění bude vždy místo, kde je zboží smontováno nebo instalováno, bez ohledu na to, pro koho je toto plnění uskutečněno. Místo plnění je tak určeno ze zákona a nepřechyluje se, a proto jej neovlivňuje osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. Registrace k dani či neregistrace pořizovatele má vliv pouze na to, kdo splní daňovou povinnost. Protože je tímto plněním poskytována služba, platí zásada pro poskytované služby uplatňovaná ve Společenství, a sice, že daň přiznává osoba, která je registrována k dani v členském státě, kde je stanoveno místo plnění. Dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud je místem plnění jiný členský stát, může být uskutečněno pro tyto osoby:

15 plátce daně, kdy plnění je uskutečněno v jiném členském státě daň tohoto členského státu uplatní na výstupu plátce, který plnění uskutečňuje a musí se registrovat v členském státě, kde je místo plnění, neplátce daně, kdy plnění je uskutečněno v jiném členském státě daň tohoto členského státu uplatní na výstupu plátce, který plnění uskutečňuje a musí se registrovat v členském státě, kde je místo plnění, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, - daň přizná tato osoba v členském státě, kde je registrována k dani a kde je místo plnění osoba se sídlem v jiném členském státě, která není osobou povinnou k dani a neregistrovanou k dani v žádném členském státě, - daň tohoto členského státu uplatní na výstupu plátce, který plnění uskutečňuje a musí se registrovat v členském státě, kde je místo plnění, osoba se sídlem v jiném členském státě, povinná k dani, ale neregistrovaná k dani v žádném členském státě, - daň tohoto členského státu uplatní na vstupu osoba povinná k dani, která se musí registrovat v členském státě, kde je místo plnění k dani dnem poskytnuté služby, zahraniční osoba neregistrovaná k dani v žádném členské státě, ale povinná k dani, kde je místo plnění - daň tohoto členského státu uplatní na vstupu zahraniční osoba povinná k dani, která se musí registrovat v členském státě, kde je místo plnění k dani dnem poskytnuté služby, zahraniční osoba registrovaná k dani v členském státě, kde je místo plnění - daň přizná tato osoba v členském státě, kde je registrována k dani a kde je místo plnění

16 b) dodání zboží formou třístranného obchodu je upraveno v 17 ZDPH a vyplývá ze zásad při uplatňování DPH v Evropském společenství a 6. Směrnice. Jak už z názvu vyplývá jedná se o plnění, jehož předmětem je pro některou ze zúčastněných osob dodání zboží a pro některou pořízení zboží. Třístranného obchodu se účastní tři osoby, které jsou registrovány ve třech různých členských státech. V ZDPH je postup při třístranném obchodě upraven jako zjednodušený postup v 17. Při uplatnění zjednodušeného postupu formou třístranného obchodu se musí vždy jednat o pohyb zboží uvnitř Společenství, což znamená, že žádná ze zúčastněných osob nemůže zboží dovážet z třetí země nebo jej nemůže vyvážet do třetí země. Další podmínkou pro uplatnění třístranného obchodu jsou zákonem vymezené osoby, které se mohou třístranného obchodu zúčastnit. V první řadě se třístranného obchodu mohou zúčastnit pouze tři osoby, které jsou registrovány k dani ve třech různých státech Společenství. Znamená to, že z třístranného obchodu je vyloučena zahraniční osoba. Pokud však je zahraniční osoba, vzhledem ke své ekonomické činnosti registrována k dani v některém členském státě, považuje se za registrovanou v členském státě a třístranného obchodu se může zúčastnit. Pohyb zboží směřuje vždy od první, prodávající osoby ke třetí, kupující osobě přes prostřední osobu, která zboží nakupuje od první osoby a prodává zboží třetí osobě.

17 Zákonná úprava rozlišuje zúčastněné osoby na prodávajícího, kupujícího a mezi nimi operujícího v obchodní operaci, tzv. prostřední osobu. Prodávající osoba je osobou registrovanou k dani v členském státě, z kterého je zboží přepraveno do členského státu poslední osoby v třístranném obchodě, tedy kupujícího. Prodávající je tak první osobou zúčastněnou na třístranném obchodě. Prodávající prodává zboží prostřední osobě, ale zboží je přepraveno nikoliv do členského státu prostřední osoby, ale přímo do členského státu kupujícího. Přepravu zboží může zajistit jak tato prodávající osoba, tak kupující osoba, ale také prostřední osoba. Právní úprava nestanoví žádná omezení při zajišťování přepravy. Přitom je zcela pravděpodobné, že ani jedna ze zúčastněných osob nedisponuje vlastním vozovým parkem a přepravu bude zajišťovat pomocí dalších spedičních firem. Daňový doklad vystavuje prodávající na prostřední osobu. Kupující osoba je registrována k dani v členském státě, ve kterém je přeprava ukončena. Jedná se o poslední osobu ze zúčastněných, které také jako jediné vzniká povinnost přiznat daň. V podstatě je kupující osobou, která kupuje zboží od prostřední osoby. Kupující je osobou, která obdrží daňový doklad od prostřední osoby a na základě tohoto dokladu přizná daň ve svém členském státě.

18 Prostřední osoba je registrována k dani v jiném členském státě než prodávající a v jiném členském státě než kupující. Prostřední osoba nesmí být registrována ve státě prodávajícího nebo kupujícího. Prostřední osoba kupuje zboží od prodávajícího a prodává zboží kupujícímu, přičemž zboží není přepraveno do členského státu prostřední osoby. Prostřední osoba vystavuje daňový doklad na kupujícího. Zákonná úprava stanoví pro třístranný obchod podmínky prostřední osobě, která dodává zboží kupujícímu v tuzemsku. Tyto podmínky se netýkají české osoby, ale osoby registrované k dani v jiném členském státě, která dodává zboží české osobě, kupujícímu v tuzemsku. V takovém případě pořizuje tato prostřední osoba zboží v tuzemsku od prodávajícího z jiného členského státu. Takové pořízení zboží prostřední osobou v tuzemsku je osvobozeno od daně, což znamená, že se prostřední osoba, která nesmí být plátcem daně ani identifikovanou osobou podle 6g ZDPH, nemusí se v tuzemsku registrovat k dani, nestává se identifikovanou osobou a nepřiznává v tuzemsku daň. Toto osvobození je možné při splnění těchto podmínek:

19 A) Prostřední osoba nesmí být v tuzemsku plátcem ani identifikovanou osobou, protože identifikovaná osoba je také osobou registrovanou k dani, obdobně jako plátce daně a obě mají stejnou povinnost při pořízení zboží do tuzemska, tedy přiznat daň. Musí být registrována k dani v jiném členském státě. B) Důvodem pořízení zboží prostřední osobou z jiného členského státu do tuzemska musí být následné dodání zboží v tuzemsku kupujícímu. Prostřední osoba tak nemůže zboží použít pro jiné, zejména své účely, ale osvobození od daně je jí v tuzemsku přiznáno pouze za předpokladu, že zboží je touto prostřední osobou dodáno, resp. přepraveno ke kupující osobě v tuzemsku. Za dodání zboží prostřední osobou v tuzemsku se rozumí prodej zboží prostřední osobou, čili změna vlastnictví a nikoliv přeprava zboží, která je uskutečněna přímo mezi prodávající osobou a kupující osobou. C) Přeprava zboží musí být uskutečněna přímo mezi prodávající osobou z členského státu prodávajícího ke kupující osobě v tuzemsku.

20 D) Kupující v tuzemsku musí být plátce daně nebo identifikovanou osobou podle 6g ZDPH. Kupující osobou může být i osoba se sídlem v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, ale musí být plátcem daně nebo identifikovanou osobou. E) Kupujícímu vzniká povinnost přiznat daň z pořízeného zboží od prostřední osoby a to stejným způsobem jako při pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě. F) Prostřední osoba je povinna oznámit DIČ přidělené ve svém členském státě, kde je registrována k dani prodávajícímu a stejné DIČ je povinna oznámit kupujícímu v tuzemsku. Tato stejná DIČ musí být uvedena na daňovém dokladu vystaveného prodávající osobou v členském státě odeslání zboží a na daňovém dokladu vystaveném prostřední osobou kupujícímu v tuzemsku. Na daňovém dokladu vystaveném prostřední osobou na kupujícího do tuzemska musí být uvedeno, že se jedná o třístranný obchod.

21 Pokud je třístranný obchod započat v tuzemsku, může být prodávajícím a tedy první osobou zúčastněnou na třístranném obchodě pouze plátce daně. Přeprava zboží musí být zahájena v tuzemsku a musí směřovat přímo do členského státu, ve kterém je registrován kupující. Daňový doklad vystavený podle 22 ZDPH, vystavuje prodávající na prostřední osobu, která nesmí být plátcem daně nebo identifikovanou osobou v tuzemsku a je registrována v jiném členském státě než je registrován kupující. Na daňovém dokladu musí prodávající osoba uvést, že dodává zboží formou třístranného obchodu s odvoláním na 17 ZDPH. Dále musí být na daňovém dokladu uvedeno DIČ prostřední osoby. Prodávající osoba, protože dodává zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, kterou je prostřední osoba, uvede dodání zboží prostřední osobě do daňového přiznání v řádku 20. Řádky 30 a 31 prodávající v daňovém přiznání nevyplňuje. Protože je zboží dodáno s osvobozením od daně s nárokem na odpočet daně, musí prodávající osoba uvést takové dodání s DIČ prostřední osoby také v Souhrnném hlášení, a to jako při dodání zboží do jiného členského státu s kódem 0.

22 Jestliže je česká osoba kupujícím ve třístranném obchodě, je poslední osobou, které vzniká v tuzemsku povinnost přiznat z pořízeného zboží daň. Kupující musí být plátcem nebo identifikovanou osobou a pořizuje zboží od prostřední osoby, která nesmí být plátcem ani identifikovanou osobou, ale musí být registrována k dani v jiném členském státě. Kupující je povinen sdělit prostřední osobě své tuzemské DIČ a na daňovém dokladu, který obdrží od prostřední osoby je povinen doplnit základ daně, sazbu daně a daň, kterou je povinen v tuzemsku přiznat. Kupující plátce daně uvede v daňovém přiznání základ daně a vypočtenou částku daně do řádku 3 nebo 4, podle sazby daně. Kupujícímu vzniká nárok na uplatnění odpočtu daně, který uvede v tomtéž daňovém přiznání jako povinnost přiznat daň, a to v řádku 43 nebo 44, podle sazby daně. Souhrnné hlášení se při pořízení zboží z jiného členského státu nepodává.

23 Jestliže je česká osoba prostřední osobou v třístranném obchodě, musí být plátcem daně. Plátce daně nesmí být registrován v členském státě prodávající osoby ani v členském státě kupující osoby. Může však být registrován v jiných členských státech, jejichž podnikatelské subjekty se konkrétního třístranného obchodu neúčastní. Prostřední osoba, plátce daně, pořizuje zboží od prodávajícího, přičemž přeprava nesmí směřovat do tuzemska, ale přímo do členského státu kupujícího. Prostřední osoba však může případně zajistit přepravu z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Jestliže jsou splněny podmínky pro třístranný obchod, je prostřední osobě, plátci daně, přiznáno osvobození od daně v členském státě kupujícího, i když v tomto členském státě dochází plátcem daně k pořízení zboží. Plátce se tedy nemusí registrovat k dani v členském státě kupujícího, kde dochází k jeho pořízení zboží. Při následném dodání zboží v členském státě kupujícího uplatní prostřední osoba osvobození od tamní daně na výstupu a daň přizná kupující osoba ve svém členském státě. Prostřední osoba, plátce daně, je povinna sdělit své tuzemské DIČ prodávajícímu. Při pořízení zboží uvede prostřední osoba, plátce daně, cenu pořízeného zboží od prodávajícího do řádku 30 daňového přiznání. Souhrnné hlášení plátce při pořízení zboží nevystavuje. Následné dodání kupujícímu uvede plátce, jako prostřední osoba do řádku 31 svého daňového přiznání. Prostřední osoba je povinna uvést své dodání kupujícímu ve svém Souhrnném hlášení a u tohoto plnění uvede kód 2. Na daňový doklad vystavený prostřední osobou, plátcem daně, uvede, že se jedná o osvobozené plnění podle 17 ZDPH.

24 Závěrem je nutné zmínit se o velmi podobném obchodním případu, ke kterému v praxi často dochází, ale nejedná se o třístranný obchod, i když by se tato forma obchodu mohla uskutečnit, ale buď nejsou některou ze zúčastněných osob splněny podmínky pro třístranný obchod nebo se tyto osoby na třístranném obchodě nedohodly. Jedná se o obchodní případ, kdy prodávající je osoba registrovaná k dani v jednom členském státu, kupující je osoba registrovaná v dalším členském státu a další, poslední kupující je osobou registrovanou k dani v třetím členském státě. Přeprava je uskutečněna z členského státu prvního prodávajícího přímo do členského státu posledního kupujícího. V takových případech, nejedná-li se o třístranný obchod, je každé plnění posouzeno jako samostatné plnění. První prodávající dodává zboží do jiného členského státu, ale osobě registrované v jiném členském státě než v kterém je přeprava ukončena. Kupující pak následně prodává zboží poslednímu kupujícímu.

25 c) zasílání zboží je upraveno v 8 ZDPH, které je zvláštním druhem dodání zboží do jiného členského státu. Z hlediska právní úpravy DPH se jedná o dodání zboží do jiného členského státu pro osoby, pro které takové pořízení není předmětem daně v členském státě pořízení. Znamená to, že pořizovatelé v jiných členských státech nejsou registrováni k dani. Tyto osoby jsou osobami nepovinnými k dani. Jedná se tedy většinou o osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání a tudíž neuskutečňují ekonomickou činnost nebo o občany v jiných členských státech. Přepravu může zajistit plátce, který zboží dodává nebo zmocněná osoba. Zmocněnou osobu bývá většinou, na přepravovaném zboží, nezávislý dopravce, spedice apod. Mezi zasílání zboží se nepovažuje dodání nových dopravních prostředků, protože místem plnění je vždy členský stát pořízení, dodání zboží s instalací nebo montáží, protože místem plnění je vždy členský stát, kde dochází k instalaci nebo montáži a dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy a dodání elektřiny. Znamená to, že u těchto plnění nelze postupovat podle 8 ZDPH.

26 Pro zasílání zboží mají členské státy individuálně stanoveny limity, jejichž překročení českým dodavatelem znamená povinnou registraci k dani v členském státě, kam je zboží dodáváno. V případě, že plátce daně, který zboží dodává do jiného členského státu, překročí limit stanovený tímto členským státem pro zasílání zboží, je povinen se registrovat k dani v členském státě, do kterého zboží dodává. Tato povinnost je stanovena každým členským státem, protože pořizovatel nemůže sdělit dodavateli svoje DIČ, jelikož není osobou registrovanou k dani ani osobou identifikovanou k dani a nemůže tak dojít ke splnění povinnosti přiznat daň v členském státě pořízení pořizovatelem. Proto dodávající plátce daně uplatňuje tuzemskou daň na výstupu do té doby, než překročí stanovený limit. Jestliže plátce při zasílání zboží podle 8 ZDPH překročí limit stanovený pro zasílání členským státem, do kterého je zboží zasláno, je místem plnění podle 8 odst. 1 ZDPH členský stát, ve kterém se zboží nachází po ukončení přepravy. Plátce překročením limitu již nemůže uplatnit tuzemskou daň na výstupu, přestože osoba, které je zboží zasláno, není registrovanou k dani. Místem plnění je tak místo v jiném členském státě a je nutné uplatnit daň, která je právně upravena v tomto členském státě. Plátce se musí v tomto členském státě registrovat k dani.

27 Jestliže je zasíláno zboží, které nepodléhá spotřebním daním a nedošlo v jednom kalendářním roce k překročení limitu stanoveného pro zasílání zboží členským státem, do kterého je zboží zasíláno a tato částka nebyla překročena ani v předcházejícím kalendářním roce, je místem plnění zahájení přepravy. V praxi se jedná o případy, kdy pořizovatel zboží není registrován k dani a nesdělí dodávajícímu plátci svoje DIČ. Nemůže tak být použit systém reverse charge při dodání zboží podle 64 ZDPH a místem plnění je podle 7 odst. 2 ZDPH místo, kde byla zahájena přeprava zaslaného zboží. Jakmile je při zasílání zboží překročen limit stanovený členským státem pro zasílání zboží, je nutné postupovat při stanovení místa plnění podle právní úpravy členského státu, ve kterém byla přeprava ukončena. Tento limit se počítá jako součet hodnoty zasílaného zboží v jednom kalendářním roce a nesmí být překročen ani v předcházejícím kalendářním roce. V případě, kdy plátce nepřekročí limit stanovený pro zasílání členským státem pořizovatele a z hlediska své obchodní politiky považuje za účelné stanovit místo plnění podle toho, kde se zasílané zboží nachází po ukončení přepravy, což je v členském státě pořizovatele, má plátce povinnost toto rozhodnutí oznámit správci daně. Následně musí plátce takto postupovat po dobu 2 let ode dne oznámení. Takový postup předpokládá registraci k dani plátcem v členském státě pořizovatele. Plátce již nadále nebude uplatňovat daň na výstupu v tuzemsku, ale daň členského státu pořizovatele. Taková plnění uvádí plátce ve svém daňovém přiznání v řádku 24.

28 d) dodání nových dopravních prostředků v EU je plněním, které se týká pohybu nových dopravních prostředků uvnitř Evropského společenství je upraveno jednotným postupem členských států. Znamená to, že daň je vždy přiznávána v členském státě pořízení, a to i v případě, že pořizovatelem není osoba registrovaná k dani, ani osoba povinná k dani. Může se tedy jednat o pořizovatele, který je občanem a pořizuje nový dopravní prostředek pro soukromé účely. Definice nového dopravního prostředku je obsažena v 4 odst. 3 písm. a) a b) ZDPH a týká se jak pozemních dopravních prostředků, tak lodí a letadel. Při dodání nového dopravního prostředku, který dodává plátce do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě je uplatňováno osvobození na výstupu jako u jiného zboží, protože jsou splněny podmínky pro uplatnění systému reverse charge. Přesto je takové dodání upraveno v 19 ZDPH. Při dodání nového dopravního prostředku, který dodává plátce do jiného členského státu osobě neregistrované k dani v jiném členském státě je rovněž uplatňováno osvobození na výstupu, což by u jiného druhu zboží nebylo možné, protože nejsou splněny podmínky pro uplatnění systému reverse charge. Přesto je takové dodání upraveno v 19 odst. 2 ZDPH jako plnění osvobozené od daně. Samozřejmě, že je nutné dodržet postup uvedený v tomto odstavci. Plátce takové dodání neuvádí do souhrnného hlášení.

29 e) dodání zboží ve zvláštním režimu je obsaženo v 90 ZDPH, který upravuje mimo jiné i obchodování s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi. Za použité zboží lze považovat i použité, resp. ojeté dopravní prostředky, protože dopravní prostředky jsou zbožím. Za předmět obchodu je možné považovat použité zboží, kterým se rozumí hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě. Tento popis plně vyhovuje i ojetému dopravnímu prostředku. V praxi bude jistě dodání uplatňováno nejčastěji autobazary, které se na prodej a nákup ojetých dopravních prostředků specializují. Obchodníkem s použitým zbožím je osoba, která může podle tohoto ustanovení z hlediska uplatnění daně postupovat. Z tuzemských osob je to plátce daně, který podniká s použitým zbožím a to takovým způsobem, že jej nakupuje v tuzemsku, pořizuje z jiného členského státu nebo dováží z třetí země, přitom tento nákup je prováděn za účelem dalšího prodeje. I po této stránce splňuje náležitosti ustanovení 90 ZDPH autobazar.

30 Zvláštní režim může plátce použít, ale záleží na jeho rozhodnutí, protože zákonná úprava DPH mu toto použití nepřikazuje. Jestliže se plátce rozhodne, že použije zvláštní režim u nakoupeného použitého zboží v tuzemsku, které bude ve zvláštním režimu dodávat do jiného členského státu, je nutné, aby toto zboží bylo nakoupeno od tuzemské osoby, která není plátcem daně, od tuzemské osoby, která je plátcem daně a dodala použité zboží obchodníkovi s osvobozením od daně podle 62 ZDPH nebo od osoby se sídlem v jiném členském státě, která je také obchodníkem. V případech, kdy je zboží, pořízeno od neplátce daně, je možné se rozhodnout, že na výstupu bude uplatněn zvláštní režim, ale jestliže je zboží pořízeno od obchodníka, musí již tento obchodník použít zvláštní režim a nelze se tedy rozhodnout až v okamžiku, kdy plátce pořídí použité zboží, ale uplatnění zvláštního režimu dodávajícím obchodníkem musí být předem dohodnuto.

31 Pokud dojde k dohodě mezi osobou registrovanou v jiném členském státě nebo plátcem daně již při pořízení použitého zboží od těchto osob obchodníkem, plátcem daně, má uplatnění zvláštního režimu své výhody, přesto, že prodávající uplatní daň u své obchodní přirážky, která zůstává součástí ceny při nákupu obchodníkem. Protože prodávající plátce uplatní daň pouze z přirážky, není toto dodání obsahem jeho souhrnného hlášení. Nedochází tak osvobození od daně podle 64 ZDPH. Pro pořizovatele v jiném členském státě, osobu tam registrovanou k dani není toto pořízení předmětem daně, takže není povinna přiznat z pořízeného vozidla daň ve svém státě a při následném prodeji je předmětem daně pouze přirážka tohoto pořizovatele, takže neuplatňuje daň z celé ceny prodávaného vozidla, ale pouze ze své obchodní přirážky. Důsledkem je jistě výhodnější prodejní cena, obzvláště vezmeme-li v úvahu, že častějšími kupujícími od obchodníků jsou občané, osoby neregistrované k dani, než podnikatelské subjekty, osoby registrované k dani. Plátce, který dodává použité zboží včetně ojetého dopravního prostředku do jiného členského státu a je dohodnut s osobou registrovanou k dani v jiném členském státě na uplatnění zvláštního režimu, vystaví daňový doklad podle 22 ZDPH a uvede, že se jedná o zvláštní režim podle 90 ZDPH. Daňový doklad bude obsahovat jednu cenu, ve které bude započtena daň z přirážky. Plátce, protože neosvobozuje celou prodejní cenu, ale zdaňuje svoji přirážku, neuvede toto dodání do svého souhrnného hlášení.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma

a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma Svatopluk Galočík, František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma zrušení osvobození u plnění ve svobodných

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j.: 40950/19/7100-20118-203500 Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6,

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/EC o společném systému DPH z 28.11.2006 účinnost od 1. ledna 2007 cílem je harmonizace právních předpisů členských

Více

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY LEDEN 2018 1/5 Schválené i plánované změny směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice ) K 1. lednu 2019

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o dani z přidané hodnoty

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o dani z přidané hodnoty PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 496 Vládní návrh zákon ze dne...2003, o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Uplatňování DPH po 1.5.2004

Uplatňování DPH po 1.5.2004 Zpracováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uplatňování DPH po 1.5.2004 Tato metodická informace obsahuje pouze některé základní změny. Jejich komplexní výčet a praktické uplatnění

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1 C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 2 40 41 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH Stejně jako daň z příjmu je univerzální daní závaznou pro všechny podnikatelské subjekty bez výjimky. Představuje ve své podstatě přirážku v ceně

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6610 Sbírka zákonů č. 502 / 2012 502 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005 Sb. Změna: 109/2006 Sb. (část) Změna: 230/2006

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H : 36. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Základ daně. (3) Základ daně také zahrnuje. b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c VYBRANÁ USTANOVENÍ 36 Základ daně (3) Základ daně také zahrnuje b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v 41, 71c (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků,

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 733/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 733/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 733/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017 , DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela Ing. O. Hochmannová, březen 2017 1. Aktuální informace z oblasti DPH Návrh novely (873) daňových zákonů vrácen zpět Senátem s pozměňovacími návrhy, navrženo i posunutí

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

DPH 2011 výklad s příklady. JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert. Edice Účetnictví a daně

DPH 2011 výklad s příklady. JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert DPH 2011 výklad s příklady JUDr. Svatopluk Galočík připravil výklad k 1 2, 7 12, 13 odst. 1 3 a 6, 7 a 15 20, 23 24a, 30 35, 38 41, 63

Více

Všeobecné údaje k DPH

Všeobecné údaje k DPH Všeobecné údaje k DPH 1. Obecně k uplatnění DPH u Nositelů práv a u INTERGRAMU (i) Uplatnění DPH u Nositelů práv Nositelé práv jsou, z pohledu uplatnění DPH, považováni za osoby uskutečňující ekonomickou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 1. dubna 2009 Cena Kč 109, O B S A H : 85. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

Více