Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Transkript

1 Poskytování služeb

2 Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse charge je správné posouzení služeb z hlediska názvu a obsahu a stanovení místa plnění. Od určení místa plnění se odvíjí uplatnění daně, což znamená, že bude-li určeno místo plnění v tuzemsku, bude se jednat o zdanitelné plnění vůči všem osobám, kterým je služba poskytována. Jestliže je místo plnění určeno v jiném členském státě, uplatní plátce systém reverse charge, pokud jsou splněny pro takový postup podmínky stanovené v konkrétním ustanovení, podle kterého je služba poskytována. U služeb osvobozených není uplatňován systém reverse charge. U poskytovaných služeb obecně platí, že daň je povinna přiznat osoba, která je registrována k dani v tom členském státě, kde je stanoveno místo plnění. Totéž platí pro osoby povinné k dani, které jsou povinné k dani se sídlem v členském státě, kde je stanoveno místo plnění poskytnuté služby. Jestliže jsou poskytovány služby podle 9 odst. 1, jsou tyto osoby povinny se registrovat k dani dnem poskytnuté služby a jsou tak z poskytnuté služby povinny přiznat daň. Jestliže je služba poskytnuta osobou s místem plnění v členském státě pro osobu, která není povinnou k dani, musí se osoba, která službu poskytuje, registrovat k dani, ve kterém je u poskytnuté služby stanoveno místo plnění. Důvod pro registraci je poskytnutí služby, bez stanovení částky, limitu nebo finančního prahu pro registraci.

3 Úpravou pojmu osoba neusazená v tuzemsku podle 4 odst. 1 písm. n) ZDPH došlo k rozšíření daňových povinností u služeb poskytnutých s místem v tuzemsku, které poskytne osoba neusazená v tuzemsku, kdy příjemcem služby je plátce daně. Pokud jsou služby poskytnuty osobě povinné k dani se sídlem v tuzemsku, dochází k rozšíření registračních povinností u osob povinných k dani podle 6h ZDPH, které se musí povinně registrovat v tuzemsku jako identifikované osoby. Na rozdíl od plátců daně, kteří přiznají daň a mohou uplatnit nárok na odpočet daně, osoby identifikované mají pouze povinnost přiznat daň, avšak nárok na odpočet daně jim nevzniká. Určitou výhodou identifikovaných osob je, že po splnění povinnosti přiznat daň, zůstávají pro další plnění neplátci daně. Povinnost registrace identifikovaných osob se týká všech poskytnutých služeb, bez ohledu na právní úpravu místa plnění, tedy vždy, když je místem plnění tuzemsko. Registrace identifikované osoby je povinná i u poskytnutých služeb osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem a poskytuje služby, kdy se místo plnění stanoví podle 9 odst. 1 ZDPH a to osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě, která má povinnost přiznat v jiném členské státě daň. V takovém případě je registrace identifikované osoby výhodná, proti předchozí právní úpravě, kdy se poskytovatel služby musel povinně registrovat k dani. Nová právní úprava tak poskytovatele služby považuje pro následující zdanitelná plnění za neplátce.

4 Zásady správného postupu: 1. určit charakter, resp. obsah služby, lze použít CZ CPA, 2. stanovit místo plnění, 3. kdo má povinnost přiznat daň Výše uvedené zásady lze uplatnit nejen při poskytnutých službách, při vystavování daňového dokladu, ale také při přijatých službách, kdy plátci nebo identifikované osobě vzniká povinnost přiznat daň

5 a) Místo plnění podle 9 ZDPH: Obsahem tohoto ustanovení jsou základní pravidla pro určení místa plnění u poskytovaných služeb. V odst. 1 je stanoveno místo plnění u služeb, které jsou poskytovány osobám povinným k dani. Místem plnění je sídlo nebo místo podnikání těchto osob, takže to může být tuzemsko u tuzemských osob, jiný členský stát pro osoby z jiných členských států nebo třetí země pro zahraniční osoby. Osoby povinné k dani jsou definovány v 5 a dá se jednoduše říci, že jsou to osoby uskutečňující ekonomickou činnost, tedy podnikatelské osoby. Za osoby povinné k dani je nutné považovat i plátce a osoby registrované k dani v jiných členských státech. Vedle tuzemských osob, jsou těmito osobami také osoby v jiných členských státech a v třetích zemích. Místo plnění stanovené podle odst. 1 nerozlišuje, zda se jedná o osoby povinné k dani v jiném členském státě nebo ve třetí zemi. Plátce tak bude muset zjišťovat, zda poskytuje služby osobám povinným k dani nebo osobám nepovinným k dani. Jedná se o rozšíření možnosti uplatnit systém reverse charge i pro osoby, které nejsou registrovány k dani, ale jsou osobami povinnými k dani. Jestliže jsou služby poskytnuty provozovně, kterou zřídila osoba povinná k dani a provozovna se nachází v jiném místě než zřizovatel, je místem plnění místo, kde je provozovna umístěna. Jestliže se bude jednat o osoby povinné k dani v jiných členských státech, musí se tyto osoby registrovat k dani ve svém členském státě tak, aby z první poskytnuté služby přiznaly daň ve svém členském státě.

6 V odst. 2 je upraveno obecně místo plnění u služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani. Opět se může jednat o osoby tuzemské, z jiných členských států nebo z třetích zemí. Místem plnění je sídlo nebo místo podnikání osob, které služby poskytují. Osoby nepovinné k dani nemohou splnit daňovou povinnost, a proto na ně nemůže být poskytovatelem služby přenesena. Jestliže má plátce zřízenou provozovnu v jiném členském státě nebo v zahraničí a službu poskytuje tato provozovna, je místem plnění místo, kde je provozovna umístěna. b) Místo plnění podle 9a za 10k: Jedná se o právní úpravu, v případě, že by byla poskytnuta služba s místem plnění podle 9 odst.1 zahraniční osobě povinné k dani nebo organizační složce se sídlem v třetí zemi, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, ale je v tuzemsku plátcem, takže je registrovaná k dani z přidané hodnoty na FÚ pro Prahu 1 a služba by musela být spotřebována nebo užita v tuzemsku. V takovém případě je místo plnění v tuzemsku a neuplatní se stanovení místa plnění podle 9 odst.1.

7 b) Místo plnění podle 10: Podle tohoto ustanovení jsou posuzovány služby vztahující se k nemovité věci. Konkrétnější vymezení těchto služeb zákonná úprava neobsahuje, takže pro správné určení služeb, je nutné použít SKP (Standardní klasifikaci produkce). Použití SKP je možné pouze podpůrně, protože zákonná úprava se v případě stanovení místa plnění na SKP neodvolává. Vedle obecné úpravy jsou v 10 vyjmenovány služby realitních kanceláří, odhadců nemovitostí a služby architektů, stavebního dozoru, statiků a ubytovací služby. U všech těchto služeb je místem plnění místo, kde se nemovitá věc nachází, resp., kde se bude nacházet. U těchto služeb nelze uplatnit systém reverse charge, takže místo plnění nelze přechýlit podle DIČ sděleného osobou, pro kterou jsou služby poskytovány. Přesunout lze pouze daňovou povinnost na osobu, pro kterou jsou služby poskytovány. Na výstupu je plátcem přenesena daňová povinnost na příjemce služby v jiném členském státě, osobu povinnou k dani a pokud je poskytovatel neplátcem, ale osobou povinnou k dani, není povinen se registrovat jako osoba identifikovaná. Na vstupu je příjemce služby, plátce daně, povinen přiznat v tuzemsku daň a jestliže je příjemce služby pouze osoba povinná k dani, ale neplátce, musí se registrovat jako identifikovaná osoba a je povinna přiznat daň.

8 c) Místo plnění podle 10a: Právní úprava stanoví konkrétně a samostatně, že místem plnění u přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. To platí jak u přepravy pravidelné (linkové), tak nepravidelné a současně také u přepravy osob mezi členskými státy. Přeprava osob mezi členskými státy není v EU upravena jednotně jako např. přeprava zboží. Uplatnění daně u přepravy osob je tak svěřeno jednotlivým členským státům, které u úseku přepravy na svém území buď uplatňují daň nebo tuto přepravu za takový úsek osvobozují. Ke státům, které přepravu osob mezi členskými státy na svém území osvobozují patří i Česká republika, která přepravu osvobozuje podle 70, avšak pouze na svém území. Tím není dotčeno uplatnění daně u přepravy osob v tuzemsku, která podléhá v tuzemsku dani. Při přepravě osob např. z tuzemska do Německa tak je podle právní úpravy místem plnění tuzemsko, ale pouze za úsek uskutečněný v tuzemsku, který je osvobozen v tuzemsku od daně. U úseku přepravy uskutečněné v Německu je místem plnění Německo a tento úsek podléhá dani v Německu podle tamní právní úpravy.

9 d) Místo plnění podle 10b: V tomto ustanovení jsou vyjmenovány tzv. intelektuální služby, zřejmě podle pojmenování jednotlivých služeb, neboť sem patří služby kulturní, vzdělávací, umělecké, sportovní, vědecké, pořádání výstav a veletrhů apod. U těchto služeb nelze uplatnit systém reverse charge a místo plnění bude určeno vždy podle toho, kde jsou tyto služby uskutečněny. Pokud výše uvedené služby umožňují tzv. oprávněný vstup, je místo plnění stanoveno podle tohoto ustanovení. U stejných služeb, pokud neumožňují oprávněný vstup, je stanoveno místo plnění podle základního pravidla 9 odst. 1.

10 e) Místo plnění podle 10c: Jedná se o nové ustanovení. V odst. 1 se stanoví místo plnění u stravovacích služeb podle místa, kde je tato služba skutečně poskytnuta. U stravovací služby nelze uplatnit systém reverse charge.

11 f) Místo plnění podle 10d: V odst. 1 stanoví novela místo plnění u krátkodobého nájmu dopravního prostředku, kterým je místo, kde je dopravní prostředek předán zákazníkovi do držení nebo do užívání. Krátkodobý pronájem je pro účely stanovení místa plnění definován jako nepřetržité držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní. U lodí nesmí lhůta přesáhnout 90 dní. Ustanovení nerozlišuje zákazníky na osoby povinné k dani nebo nepovinné k dani. Jestliže plátce předá dopravní prostředek např. na Slovensku, je místem plnění Slovensko. Jestliže zákazník nebude osobou povinnou k dani, např. to bude občan SR, je místem plnění Slovensko a pronajímatel je povinen registrovat se k dani na Slovensku a uplatnit tamní daň. Jestliže bude ve stejném případě předán k užívání dopravní prostředek v tuzemsku, např. půjčovnou, bude místem plnění tuzemsko a podléhá tak dani v tuzemsku. V odst. 2 došlo ke změně, jestliže se nejedná o krátkodobý pronájem. U takových pronájmů poskytnutých osobám nepovinným k dani je místo, kde mají tyto osoby sídlo nebo místo pobytu.

12 V odst. 3 je stanoveno místo plnění u jiného než krátkodobého pronájmu lodi, kdy je místo plnění totožné s místem, kde je loď dána do užívání, ale pouze v případě, že poskytovatel má v tomto místě sídlo nebo provozovnu. V odst. 4 je upraveno místo plnění u pronájmu dopravního prostředku, u kterého je místo plnění podle 9 nebo podle 10d (krátkodobý pronájem). V každém případě se jedná o operativní pronájem, protože finanční pronájem je považován za dodání zboží a nikoliv za poskytnutou službu. Pod písm. a) je stanoveno, že dochází-li ke skutečnému užití nebo spotřebě ve třetí zemi, považuje se za místo plnění třetí země a nikoliv tuzemsko. Pod písm. b) je upraveno místo plnění, jestliže dochází ke skutečnému užití nebo spotřebě v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko. Nová úprava již nestanoví místo plnění pouze v případě, že pronajímatelem je zahraniční osoba, ale obecně každému pronajímateli. Obsah odstavce 4 je totožný s 10j, který je novelou zrušen.

13 g) Místo plnění podle 10e: Novela upravuje služby poskytnuté zprostředkovatelem, a i když je nenazývá zprostředkovatelskými službami, dá se logicky usuzovat, že zprostředkovatel poskytuje zprostředkování, resp. zprostředkovatelské služby. Ustanovení upravuje místo plnění u těchto služeb poskytovaných osobě nepovinné k dani. Musí se jednat o služby zprostředkovatelské, které jsou poskytovány jménem a na účet osoby nepovinné k dani. Místem plnění je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění, tedy totožné místo s místem poskytnuté služby, dodaného nebo pořízeného zboží. Jestliže je tedy např. zajišťováno pořízení zboží do tuzemska z jiného členského státu osobě nepovinné k dani, je místem plnění totožné s místem plnění při pořízení zboží. Zprostředkovatelské služby poskytované osobám povinným k dani jsou z hlediska místa plnění upraveny v 9 odst. 1.

14 h) Služby podle 10f: Právní úprava se týká stanovení místa plnění u uskutečněné přepravy zboží pro osobu nepovinnou k dani. V odst. 1 je stanoveno, že místem plnění je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Jednoznačně se takto stanoví místo plnění u přepravy zboží v tuzemsku. U přepravy zboží uskutečněné v tuzemsku pro osobu povinnou k dani je místem plnění podle 9 odst. 1 sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou je služba poskytnuta. Tato tuzemská přeprava tak bude pro osoby povinné k dani v jiném členském státě nebo pro zahraniční osoby povinné k dani posouzena v systému reverse charge. V odst. 2 se stanoví místo plnění při přepravě zboží mezi členskými státy poskytnuté osobě nepovinné k dani. Místem plnění je místo, kde je přeprava zahájena. Přeprava zahájena např. v tuzemsku a ukončena v Německu, uskutečněná pro osobu se sídlem v Německu a nepovinnou k dani v Německu podléhá tuzemské dani, protože místem plnění je zahájení přepravy v tuzemsku.

15 V odst. 3 je pojednáno o přepravě zboží mezi členskými státy, a to pro účely odstavců 1 a 2. V písm. a) je přeprava zboží mezi členskými státy definována tak, že musí být zahájena v jednom členském státě a ukončena v jiném členském státě. V písm. b) je stanoveno místo zahájení přepravy, jako místo, kde přeprava začíná. Nemá to vliv na vzdálenost, která musí být vynaložena do místa, kde se zboží nachází a je tam naloženo. V písm. c) je stanoveno místo ukončení přepravy jako místo, kde přeprava skutečně končí.

16 i) Místo plnění podle 10g: Právní úprava stanoví místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží, tedy i služby související s přepravou v tuzemsku a při poskytování služby oceňování movité věci a práce na movité věci, a to osobě nepovinné k dani. Místem plnění je místo, kde je služba poskytnuta. U stejných služeb poskytovaných osobě povinné k dani je místo plnění stanoveno podle 9 odst. 1, tedy podle sídla nebo podle místa podnikání osoby povinné k dani, které je služba poskytnuta. Pod písm. a) je demonstrativní výčet služeb přímo souvisejících s přepravou zboží, jako je nakládka, vykládka, manipulace se zbožím apod. Pod písm. b) je pojednáno o službě práce na věci movité a o službě oceňování věci movité.

17 j) Místo plnění podle 10h: Zásadní rozdíl přináší nová právní úprava v tom, že místo plnění je upraveno u vyjmenovaných služeb pouze při plnění, které je poskytováno zahraničním osobám nepovinným k dani. Zahraničními osobami jsou osoby neusazené v EU, tedy osoby se sídlem v třetích zemích. Nové ustanovení tedy nelze použít při poskytování těchto služeb pro zahraniční osoby povinné k dani a pro osoby povinné k dani v jiném členském státě, u kterých bude místo plnění stanoveno podle 9 odst. 1 a u služeb tak nebude uplatněna daň v tuzemsku. Služby vyjmenované v tomto ustanovení a poskytované zahraničním osobám nepovinným k dani nebudou předmětem daně v tuzemsku, protože místem plnění je sídlo nebo místo pobytu osoby, pro kterou je služba poskytnuta. Z vyjmenovaných služeb v původním odst. 6 byly vypuštěny překladatelské a tlumočnické služby a z poskytovaného nájmu movitého hmotného majetku jsou vyjmuty dopravní prostředky, v souladu s novou úpravou 4 odst. 3 písm. a) Nová právní úprava vypustila služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby, které jsou upraveny v 10i a podle 110e jsou považovány za vybrané služby, u kterých se uplatňuje zvláštní režim jedno správního místa.

18 k) Místo plnění podle 10i: Jedná se o služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby, které jsou poskytovány osobám nepovinným k dani, tedy osobám se sídlem v tuzemsku, jiných členských státech a ve třetích zemích. Místem plnění je příjemce služby, což je rozdíl od předchozí právní úpravy, kde se místo plnění u osob nepovinných k dani se sídlem v jiném členském státě určovalo podle 9 odst. 2. Na takto nově stanovené místo plnění navazuje právní úprava jednoho správního místa podle 110a 110ze. Touto právní úpravou byl vypuštěn 88 (zvláštní režim).

19 l) Místo plnění podle 10k: Jedná se o právní úpravu, kdy by musela být poskytnutá služba zahraniční osobě povinné k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu v tuzemsku ani v jiném členském státě, ale je v tuzemsku plátcem, takže je registrovaná k dani z přidané hodnoty na FÚ pro Prahu 1 a služba by musela být spotřebována nebo užita v tuzemsku. V takovém případě je místo plnění v tuzemsku.

20 VI. Poskytování služeb podle 67, 68, 69 a 70:

21 67: Služby poskytované podle tohoto ustanovení jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně. Musí se jednat o služby poskytnuté na movitém majetku pro zahraniční osoby a podmínkou je, že služba musí být na movitém majetku, na kterém byla poskytnuta, vyvezena do třetí země. Většinou se jedná o movitou věc dovezenou do tuzemska za účelem opravy, zušlechtění nebo úpravy.

22 68: V tomto ustanovení jsou osvobozeny služby od daně ve zvláštních případech. V Odst. 15 jsou to služby poskytované ve svobodných skladech nebo pásmech, takže tyto služby nejsou zdaňovány a není u nich uplatňován reverse charge. Typicky se jedná o služby skladovací nebo manipulační apod.

23 69: V tomto ustanovení jsou upraveny služby, které představuji přepravu při vývozu a dovozu, služby přímo vázané na dovoz a vývozu, jako nakládka, vykládka, překládka, vystavení celních dokladů k provedení celního řízení, vystavení přepravních dokladů apod. Všechny tyto služby jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně a pro osvobození není rozhodující, zda jsou poskytovány tuzemským osobám, osobám z jiných členských států nebo zahraničním osobám. Podstatné je, aby přepravce měl důkazní prostředky o přepravě, která byla ukončena v třetí zemi nebo byla v třetí zemi započata a ukončena na území EU. U služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz je důkazním prostředkem, že byly poskytnuty při dovozu nebo vývozu. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy při dovozu, vstupují jako vedlejší náklady do základu daně při dovozu zboží, které je tam povinen započítat dovozce. Tato povinnost tedy není povinností přepravců a osob poskytující služby přímo vázané na dovoz a její nesplnění dovozcem nemá vliv na osvobození přepravy a služeb osobami, které je uskutečňují

24 70: V tomto ustanovení jsou upraveny přepravní služby osob mezi členským státy a s třetími zeměmi, bez rozlišení, zda se jedná o pravidelnou nebo nepravidelnou přepravu osob. Toto plnění není upraveno jednotným postupem v EU a jednotlivé členské státy uplatňují daň u přepravy osob mezi členskými státy na svém území podle vlastního uvážení. V tuzemsku je tato přeprava osvobozena od daně, které přísluší jak dopravcům plátcům, tak dopravcům registrovaným k dani v jiných členských státech, tak zahraničním dopravcům. Od daně jsou, s místem v tuzemsku, osvobozeny také služby přímo související s přepravou osob mezi členskými státy a s třetími zeměmi a přepravu zavazadel. Tyto služby jsou zde demonstrativně vyjmenovány.

25 VII. Registrace bez dosažení obratu

26 6g ( dříve 94 odst. 6): V tomto ustanovení vzniká povinnost registrace identifikované osoby osobě povinné k dani, která není plátcem daně, jestliže pořídí zboží z jiného členského státu v hodnotě vyšší než ,- Kč bez daně a v běžném kalendářním roce. Do hodnoty se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které podléhá spotřební daně. Povinnost se týká všech osob povinných k dani, tedy jak tuzemských, tak z jiných členských států, tak z třetích zemí.

27 6h (dříve 94 odst. 8, 9, 10): Vzhledem ke zrušení 15 dochází ke změně v tom smyslu, že se jedná o poskytnuté služby s místem plnění v tuzemsku osobě povinné k dani podle 9 odst. 1, tedy osobě, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, není plátcem a služby jsou poskytnuty osobou neusazenou v tuzemsku podle 4 odst. 1 písm. n) ZDPH. Za takovou osobu je považována osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, neregistrovaná, ale povinná k dani a zahraniční osoba, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku. Jestliže tyto osoby mají v tuzemsku zřízenou provozovnu, považují se za osobu neusazenou v tuzemsku, jestliže se konkrétní plnění provozovna neúčastní. Stejná povinnost se týká příjemce služby, kterým je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem a je jí poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle 10 až 10d osobou neusazenou v tuzemsku podle 4 odst. 1 písm. n).

28 U služeb, kdy se jedná podle 7 odst. 3 o dodání zboží s instalací nebo s montáží nebo podle 7a o dodání elektřiny a plynu osobou, která je neusazenou v tuzemsku, je osoba povinná k dani v tuzemsku povinna se registrovat jako identifikovaná osoba dni dodání zboží. Jestliže však je u dodání zboží s instalací nebo montáží uzavřena smlouva o dílo nebo obdobná smlouva, je toto plnění považováno za poskytnutí služby a osoba povinná k dani nemá povinnost samostatně přiznávat daň u obdrženého zboží, které je předmětem služby, čili dodání s montáží nebo instalací. Osoba povinná k dani, pro kterou je služba poskytnuta se stává identifikovanou osobou ke dni poskytnuté služby, takže je povinna přiznat a zaplatit daň již z této poskytnuté služby, ale nemá nárok na uplatnění odpočtu daně. Registrace a povinnost přiznat daň se netýká poskytnutých služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně podle 51.

29 6i (dříve 94 odst. 11): Ustanovení se týká plnění, kdy neplátce, ale osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku poskytuje služby s místem plnění podle 9 odst. 1 v jiném členském státě osobě povinné k dani v jiném členském státě. V takovém případě vzniká povinnost příjemci služby v jiném členském státě přiznat daň, takže se nemusí poskytovatel služby registrovat k dani v jiném členském státě, ale vzniká mu z tohoto plnění povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba, a to ke dni poskytnuté služby.

30 6j nový Povinná registrace tuzemské osoby povinné k dani, neplátce, za identifikovanou osobu, pokud bude poskytovat vybrané služby v rámci jednoho správního režimu podle 110a 110ze.

31 6k nový Dobrovolná registrace za identifikovanou osobu, která se týká osoby povinné k dani, neplátce, jestliže teprve bude pořizovat zboží z jiného členského státu do tuzemska, jestliže je takové pořízení předmětem daně podle 2b (překročení limitu ,- Kč).

32 6l - nový Dobrovolná registrace za identifikovanou osobu, která se týká tuzemské osoby povinné k dani, neplátce, jestliže teprve bude přijímat zdanitelná plnění ve formě přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku nebo bude poskytovat služby s místem plnění podle 9 odst.1 s místem plnění v jiném členském státě.

33 6c odst. 1 (dříve 94 odst. 12): Ustanovení se týká osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která není plátcem a poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, prostřednictvím své provozovny umístěné v jiném členském státě nebo v zahraničí. Osoba povinná k dani, tedy zřizovatel provozovny, se stává plátcem dnem poskytnuté služby a je povinen přiznat daň již z takto poskytnuté služby.

34 6c odst. 2 (dříve 94 odst. 13): Povinnost registrovat se k DPH vzniká osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo neregistrované, ale povinné k dani nebo zahraniční osobě povinné k dani, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu a uskutečňují v tuzemsku zdanitelná plnění s místem v tuzemsku, jestliže mají povinnost přiznat a zaplatit daň. Tato povinnost se netýká dovozu a vývozu zboží a poskytování služeb s místem v tuzemsku, jestliže jsou poskytovány osobám povinným k dani, kterým vzniká povinnost přiznat daň. Došlo k rozšíření povinné registrace o plnění ve zvláštním režimu jednoho správního místa u vybraných služeb podle 110a 110ze.

35 6c odst. 3 (dříve 94 odst. 13): Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání a zahraniční osoba povinná k dani, jestliže dodají zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě, která je z pořízeného zboží povinna přiznat daň, je povinna se v tuzemsku registrovat k dani ode dne dodání tohoto zboží. Povinnost se netýká osoby osvobozené (osoba povinná k dani, ale neregistrovaná k dani se sídlem v jiném členském státě).

36 6c odst. 2 (dříve 94 odst. 17): Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo osoba neregistrovaná, ale povinná k dani se sídlem v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, je povinna se registrovat k dani, jestliže uskutečňují zasílání zboží do tuzemska z jiného členského státu podle 8, jestliže překročí v běžném kalendářním roce částku ,- Kč. Pokud tyto osoby uskutečňují zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně, jsou povinny se registrovat ke dni uskutečnění plnění a to bez stanovení limitní částky.

37 V odst. 1 doplněno písm. j): Jedná se o nové doplnění povinnosti přiznat daň, která je stanovena osobě registrované k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje přepravu z tuzemska do jiného členského státu a je pořizovatelem zboží, který dodává plátce v systému reverse chargé, jestliže zboží není přepraveno do jiného členského státu, přičemž dodavatel, plátce, učinil všechna opatření k prokázání osvobození podle 64. Nově tak má povinnost osoba, která situaci zavinila a nikoliv plátce, který tak nesplnil podmínky 64, protože skutečný zjištěný stav je odlišný od zamýšleného stavu.

38 97a nový Jedná se o možnost dobrovolné registrace identifikované osoby, která má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a není plátcem, jestliže bude uskutečňovat vybrané služby ( 110e) v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa podle 110a 110ze. Tím není dotčena povinná registrace identifikované osoby podle 6j.

39 VIII. Souhrnné hlášení

40 102: V odst. 1 jsou stanoveny plátci a pod písm. d) i identifikované osobě, povinnosti podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnily: a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě podle 64. b) Přemístily obchodní majetek do jiného členského státu podle 13 odst. 6. c) Dodání zboží poslednímu kupujícímu v jeho členském státě, jestliže je plátce prostřední osobou v třístranném obchodě podle 17. d) Poskytly služby s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1, osobě registrované k dani, jestliže povinnost přiznat a zaplatit daň má příjemce služby. Do souhrnného hlášení se neuvádí služby, které jsou osvobozeny od daně podle 51 a 62, 67 70, a služby s místem plnění podle 7 odst. 3 a 10 10d, 10h.

41 V odst. 2 je stanovena povinnost identifikované osobě, že podává souhrnné hlášení u poskytnutých služeb podle 9 odst. 1, kdy je místem plnění jiný členský stát a příjemcem služby je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Hlášení se podává vždy do 25. následujícího měsíce, v němž k poskytnutí služby došlo. V odst. 3 je upraveno podání souhrnného hlášení, které se podává elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za jeho převod nebo prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu a struktuře stanovené správcem daně. Údaje se uvádějí v české měně. Souhrnné hlášení tedy již nelze podat v listinné podobě.

42 V odst. 4 je pozměněna lhůta pro podání souhrnného hlášení, která je měsíční, takže se podává za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení předchozího kalendářního měsíce. U všech plátců, tedy jak měsíčních, tak čtvrtletních, je tato lhůta stejná. Za odst. 4 se vkládá odst. 5, ve kterém je plátcům, kteří poskytují pouze služby podle 102 odst. 1 písm. d), umožněno podávat souhrnná hlášení, tedy pouze poskytují-li služby, současně s daňovým přiznání ve lhůtě pro jeho podání. Čtvrtletním plátcům tak v těchto případech vzniká povinnost předložit souhrnná hlášení za kalendářní čtvrtletí.

43 Odst. 6 je vloženým odstavcem. Upravuje lhůty pro podání souhrnného hlášení u plátců, kteří podávají souhrnná hlášení podle odst. 4, tedy ve lhůtě pro podání daňového přiznání a pokud plátce uskuteční v průběhu kalendářního čtvrtletí plnění podle 102 odst. 1 písm. a) c), musí plátce podat souhrnné hlášení v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, ve kterém došlo k plnění a to za každý měsíc, ve kterém k plnění došlo do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění. Plátce pak je již povinen podávat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc, i když je čtvrtletní plátce a v dalších měsících již žádné plnění, které je předmětem souhrnného hlášení neuskuteční. Takto musí plátce postupovat do konce kalendářního roku, ve kterém k takové situaci došlo. 108 odst. 1 písm. f): Toto ustanovení bylo upraveno v návaznosti na zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb podle 110a 110ze, kdy povinnost přiznat daň u tohoto plnění má uživatel ( 110e), který vybrané služby poskytuje.

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

I. Dodání zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

I. Dodání zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. I. Dodání zboží Za dodání zboží je podle 13 ZDPH považováno dodání, kdy dochází alespoň k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, takže dodání není podmíněno změnou vlastnictví. K dodání tak může

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma

a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma Svatopluk Galočík, František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma zrušení osvobození u plnění ve svobodných

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6,

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j.: 40950/19/7100-20118-203500 Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Intrakomunitární plnění a DPH

Intrakomunitární plnění a DPH Terminologie Intrakomunitární plnění a DPH dodání do JČS zasílání do JČS poskytnutí služby osobě z JČS Česká republika ostatní území ES (JČS) pořízení z JČS zasílání do tuzemska poskytnutí služby osobou

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU

etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU etwork enterprise europe DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání 2010 DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU Aktualizované a doplněné vydání platné k 1.1. 2010

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1 C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 2 40 41 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/EC o společném systému DPH z 28.11.2006 účinnost od 1. ledna 2007 cílem je harmonizace právních předpisů členských

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

ování DPH v praktických

ování DPH v praktických Poskytování služeb z pohledu uplatňov ování DPH v praktických příkladech. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání,

Více

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH Stejně jako daň z příjmu je univerzální daní závaznou pro všechny podnikatelské subjekty bez výjimky. Představuje ve své podstatě přirážku v ceně

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Všeobecné údaje k DPH

Všeobecné údaje k DPH Všeobecné údaje k DPH 1. Obecně k uplatnění DPH u Nositelů práv a u INTERGRAMU (i) Uplatnění DPH u Nositelů práv Nositelé práv jsou, z pohledu uplatnění DPH, považováni za osoby uskutečňující ekonomickou

Více

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU

UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 1. ROZDĚLENÍ PŘÍJEMCŮ SLUŽEB PODLE JEJICH STATUSU UPLATŇOVÁNÍ DPH V SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A OSOB V ROCE 2010 Novela zákona o DPH 1 účinná k 1. lednu 2010 v mnohém změnila pravidla uplatňování DPH, zejména pokud jde o určování místa plnění při poskytování

Více

Uplatňování DPH po 1.5.2004

Uplatňování DPH po 1.5.2004 Zpracováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uplatňování DPH po 1.5.2004 Tato metodická informace obsahuje pouze některé základní změny. Jejich komplexní výčet a praktické uplatnění

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o dani z přidané hodnoty

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o dani z přidané hodnoty PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 496 Vládní návrh zákon ze dne...2003, o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 4. C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2 A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

Platné znění částí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2013,

Platné znění částí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2013, Úplné znění zákona o dani z přidané hodnoty s vyznačením navrhovaných změn a doplnění a text částí dalších zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první, čtvrté a páté

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

SMĚRNICE. 20.2.2008 Úřední věstník Evropské unie L 44/11

SMĚRNICE. 20.2.2008 Úřední věstník Evropské unie L 44/11 20.2.2008 Úřední věstník Evropské unie L 44/11 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005 Sb. Změna: 109/2006 Sb. (část) Změna: 230/2006

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

Zákon o DPH 1. část. Plnění podléhající DPH aneb na co všechno se může DPH vztahovat. Osoby povinné k dani aneb komu mohou vznikat povinnosti v DPH

Zákon o DPH 1. část. Plnění podléhající DPH aneb na co všechno se může DPH vztahovat. Osoby povinné k dani aneb komu mohou vznikat povinnosti v DPH Zákon o DPH 1. část Plnění podléhající DPH aneb na co všechno se může DPH vztahovat Osoby povinné k dani aneb komu mohou vznikat povinnosti v DPH Ing. Jana Kolářová 2. DPH klíčové praktické otázky Jaké

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Obsah. 1 z 73. Zákon o dani z přidané hodnoty. Budoucí znění

Obsah.   1 z 73. Zákon o dani z přidané hodnoty. Budoucí znění Zákon o dani z přidané hodnoty Částka 78/2004 Platnost od 23.04.2004 Účinnost od 01.05.2004 Zařazeno v právních oblastech Finance Daňové právo Daň z přidané hodnoty Budoucí znění 01.02.2019 Obsah ČÁST

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY LEDEN 2018 1/5 Schválené i plánované změny směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice ) K 1. lednu 2019

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H : 36. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE

DANĚ V KOSTCE Novinky DPH v roce Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky DPH v roce 2016 Dr. Hana Zídková KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 Agenda Kontrolní hlášení Uplatnění DPH u nemovitých věcí Další změny v DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 3 Kontrolní hlášení Účinnost

Více

Daně 2013 v kostce. Obsah:

Daně 2013 v kostce. Obsah: Daně 2013 v kostce Obsah: Změny ve zdanění příjmů a majetku, změny v sociálním pojistném (prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.), Změny v daních ze spotřeby (Ing. Jana Vítková, Ph.D.), Změny ve zdanění příjmů

Více

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II.

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II. Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II. Ing. O. Hochmannová, srpen 2017 1 Novela ZDPH zák. č. 170/2017 Sb. Soubor metodických informací GFŘ k novele 2017: Informace k novele

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více