Výpočet relativních vah 011. Závěrečná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočet relativních vah 011. Závěrečná zpráva"

Transkript

1 Výpočet relativních vah 011 Závěrečná zpráva Národní referenční centrum Autor: NRC Datum:

2 1 Obsah 1 OBSAH PŘEHLED POUŽITÝCH VÝRAZŮ A ZKRATEK ÚVOD ZADÁNÍ SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ RELATIVNÍCH VAH PRACOVNÍ POSTUP VÝPOČTU RV NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ DATAMARTU KONTROLA CHYB V DATOVÉM ZDROJI MĚŘENÍ VÝKONNOSTI KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PŘEGROUPOVÁNÍ GROUPEREM , ZPRACOVÁNÍ MEZNÍCH HODNOT (TRIMOVÁNÍ) A VÝPOČET STŘEDNÍCH HODNOT PROVEDENÍ RUČNÍCH KOREKCÍ NORMOVÁNÍ A STANOVENÍ RELATIVNÍCH VAH DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH DRG SKUPIN A JEJICH RV DLE ČÍSELNÍKU RV ZÁVĚR SHRNUTÍ PŘÍLOHA Č. I. - SPECIFIKACE DATOVÉHO ROZHRANÍ VSTUPNÍHO SOUBORU PŘÍLOHA Č. II. SEZNAM BASÍ S NEPOMĚREM NÁKLADŮ PŘÍLOHA Č. III SEZNAM DRG SKUPIN, KDE MATERIÁLOVÝ SPODNÍ TRIMPOINT UPRAVEN NA PŘÍLOHA Č IV SEZNAM DRG SKUPIN S NULOVÝM POČTEM PŘÍPADŮ V PRODUKCI PŘÍLOHA Č. V. ČÍSELNÍK RV Výpočet relativních vah 011 Stránka 2 z 77

3 2 Přehled použitých výrazů a zkratek Zkratka DRG RN RRH MZ RV TNS ZP ALOS Výklad Diagnosis related group (může vystupovat ve smyslu klasifikačního systému DRG nebo DRG skupiny) Nemocnice účastná v projektu RRH Projekt, výstupem kterého jsou mimo jiné tarify nákladových služeb vyčíslené ze specifických dat RN Ministerstvo zdravotnictví České republiky Relativní váha Tarif nákladové služby Zdravotní pojišťovna Průměrná délka hospitalizace Výpočet relativních vah 011 Stránka 3 z 77

4 3 Úvod Cílem této závěrečné zprávy je popsat pracovní postup použitý pro výpočet RV verze 011. Jedná se o pracovní verzi relativních vah, která vychází z dat od ZP za rok 2012, ocenění pomocí tarifů nákladových služeb verze 5.0 a groupování grouperem verze Vlastní zpracování dat bylo provedeno ve statistickém software SPSS. Pro výpočet a zpracování dat byly použity následující modely: Nakladove oceneni_ Kontroly_ Zakladni vypocet I_ Normovani a modelace_ Tyto modely jsou součástí výstupů procesu výpočtu relativních vah. 3.1 Zadání Národní referenční centrum (dále jen NRC) má v roce 2013 za úkol připravit a předat výstupy projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Ministerstvu zdravotnictví ČR ve verzi 011. Součástí výstupů je i číselník relativních vah jednotlivých DRG skupin. Pro tvorbu tohoto číselníku bylo nutné připravit vstupní zdrojový soubor obsahující nákladové ocenění hospitalizačních případů. 3.2 Specifické požadavky na zpracování relativních vah Požadavky na zpracování relativních vah jsou uvedeny v souboru NRC_DRG_RV_011_006_ požadavky_v1.doc. Výpočet relativních vah 011 Stránka 4 z 77

5 4 Pracovní postup výpočtu RV Pro výpočet RV byl zvolen následující pracovní postup: 1. Nákladové ocenění datamartu 2. Kontrola chyb v datovém zdroji 3. Měření výkonnosti klasifikačního systému 4. Přegroupování grouperem a zpracování mezních hodnot (trimování) a výpočet středních hodnot 5. Provedení ručních korekcí 6. Normování a stanovení relativních vah 7. Doplnění chybějících DRG skupin a jejich RV dle číselníku RV Jednotlivé kroky včetně jejich dílčích výstupů jsou popsány v následujících kapitolách. 4.1 Nákladové ocenění datamartu Vstup Vstupem pro nákladové ocenění jsou následující datamarty: dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_pri_v002.csv dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_vyk_v002.csv dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_zup_v002.csv Prvním krokem výpočtu relativních vah je nákladové ocenění datamartu. Datovým zdrojem jsou soubory hospitalizačních případů, výkonů a zvlášť účtovaných položek za rok 2012 ze všech zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči v ČR. Specifikace datového rozhraní jednotlivých vstupních souborů je uvedena viz příloha č. I Specifikace datového rozhraní vstupního souboru Číselníky Pro potřeby nákladového ocenění hospitalizačních případů byl použit číselník obecných tarifů nákladových služeb verze 5.0 spočtený z nákladových dat referenčních nemocnic za rok Oproti předchozím rokům byly provedeny tyto změny v nákladovém ocenění: 1. Pro každou agregovanou odbornost byly spočteny tarify pro typ péče L (lůžka, operační sál), A (ambulance) a O (operační sál). 2. U operačních výkonů - viz číselník operačních výkonů č. 1, které byly vykázány na lůžkách, byla ve zdrojovém datamartu změněna lůžková odbornost na R odbornost (číselník operačních výkonů č. 1 byl definován controllingovou pracovní skupinou v rámci projektu Registre referenčních hodnot NRC 2013). 3. V číselníku kalkulačních listů č. 2 byly u kódů výkonů doprovodů vynulovány hodnoty všech složek, tj. tyto kódy výkonů budou mít nulové náklady. Výpočet relativních vah 011 Stránka 5 z 77

6 Statistika kódů výkonů doprovodů: Výkon Počet výkonů Vlastní výpočet Vlastní nákladové ocenění bylo provedeno pomocí SPSS modelu Nakladove oceneni v 011_006.str v těchto krocích: Nákladové ocenění zvlášť účtovaných položek (Uzel Zupy_výstup) Nákladové ocenění výkonů (Uzel Výkony_výstup) Nákladové ocenění případů (Uzel Případy_výstup) Výstup Výstupem tohoto kroku je nákladově oceněný datamart: dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_pri_v002_n001.csv Charakteristika vstupního souboru: Počet případů Náklady celkem Délka hospitalizace 7,05 Věk 49,30 Cena ZULP Ostatní Cena ZUM Cena ZULP Centra Cena ZULP Hemo Body celkem Kontrola chyb v datovém zdroji Vstup Vstupem pro provedení kontrol je datamart dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_pri_v002_n001.csv Výpočet relativních vah 011 Stránka 6 z 77

7 4.2.2 Popis Druhým krokem je očištění vstupního souboru o chybné případy. Ze souboru budou vyřazeny chybové případy, u kterých platí alespoň jedna z podmínek: E1: Náklady celkem <= 0 E2: Náklady OD <= 500 E3: Délka hospitalizace <= 0 E5: Cena ATC > 0 and Seznam použitých ATC is null E6: Cena ATC > ZULP E7: (ZUM+ZULP) > Náklady celkem E10: (ZUM = 0) AND (Výkon implikující výskyt ZUM = A ) Seznam výkonů implikující výskyt ZUM (DRG) VÝKON NA SRDEČNÍ CHLOPNI, JAKÉHOKOLI DRUHU (DRG) BYPASS NA KORONÁRNÍ ARTERII, JAKÉHOKOLI DRUHU (DRG) FÚZE PÁTEŘE PRO SKOLIÓZU - 5 A VÍCE FIXOVANÝCH SE (DRG) TEP KYČLE CEMENTOVANÁ (Marker se použije při vyká (DRG) TEP KYČLE ČÁSTEČNĚ CEMENTOVANÁ (Marker se použije (DRG) TEP KYČLE NECEMENTOVANÁ (Marker se použije při vy (DRG) TEP KOLENNÍHO KLOUBU (Marker se použije při vykáz (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ ZAVEDENÍ POTAHOVANÉHO STENTU (DES) (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ ZAVEDENÍ POTAHOVANÉHO STENTU (DES) (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ ZAVEDENÍ NEPOTAHOVANÉHO STENTU V M (DRG) ENDOVASKULÁRNÍ ZAVEDENÍ NEPOTAHOVANÉHO STENTU V M (DRG) TEP KYČLE - JEDNODUCHÁ REIMPLANTACE (Marker se po Vlastní výpočet Vlastní kontrola byla provedena pomocí SPSS modelu Kontrola 011_006.str v těchto krocích: Kontrola datamartu případů (Uzel Případy_výstup) Výstup Výstupem tohoto kroku je datamart dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_pri_v002_n001_k001.csv Charakteristika chybných případů: Chyba Počet případů Náklady celkem Průměrné náklady E E Výpočet relativních vah 011 Stránka 7 z 77

8 Charakteristika očištěného výstupního souboru: Počet případů Náklady celkem Průměrné náklady Cena ZULP Ostatní Cena ZUM Cena ZULP Centra Cena ZULP Hemo Měření výkonnosti klasifikačního systému Vstup Vstupem pro měření výkonnosti klasifikačního systému je soubor dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_pri_v002_n001.csv Popis Třetím krokem je měření výkonnosti klasifikačního systému. Jako ukazatele pro měření výkonnosti a spolehlivosti klasifikačního systému byly vybrány: Redukce variance R 2 Statistický ukazatel redukce variance R 2 ukazuje podíl rozptylu (variance) nákladů případů vysvětlené klasifikačním systémem na celkové varianci. Koeficient variance KV i Ukazatel koeficient variance je pro jednotlivé skupiny dán jako podíl směrodatné odchylky nákladů případů klasifikovaných do skupiny i a průměrných nákladů případů klasifikovaných do skupiny i Vlastní výpočet Vlastní výpočet byl proveden pomocí SPSS modelu Kontroly 011_006.str (Uzly R2 po odstranění chyb, KV BASE po odstranění chyb) Výstup Výstupem je: 1. Přehled koeficientu redukce variance R 2 pro varianty a. Klasifikace do MDC skupin b. Klasifikace do DRG Base c. Klasifikace do DRG Koeficient redukce variance byl naměřen pro veličiny: a. Náklady celkem b. Délka hospitalizace c. Materiálové náklady (ZUM+ZULP) Výpočet relativních vah 011 Stránka 8 z 77

9 Klasifikace R 2 Náklady Celkem R 2 Délka hospitalizace R 2 Materiál. náklady DRG 0,58 0,35 0,67 BASE 0,57 0,32 0,67 MDC 0,22 0,11 0, Přegroupování grouperem , zpracování mezních hodnot (trimování) a výpočet středních hodnot Vstup Vstupem pro porvedení trimování je datamart dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_pri_v002_n001_k001.csv Popis Přegroupování: 1. Jednotlivým případům je přiřazená DRG skupina podle výstupní věty grouperu Tato věta vznikla zagroupováním vstupní věty vytvořené z datamartu dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_pri_v002.csv 2. Vybraným případům byly přiřazeny DRG skupiny dle požadavků pro výpočet RV NRC_DRG_RV_011_006_pozadavky_131203_v1.doc pro zohlednění požadavku na groupování MDC05 Periferní intervence. Trimování Dalším krokem ve výpočtu RV je vyloučení mezních hodnot Nákladů celkem. Vyloučení mezních hodnot bude provedeno individuálně pro každou DRG skupinu. Způsob vyloučení mezních hodnot (trimování) z dalších kroků výpočtu RV byl realizován dle požadavků na výpočet RV. Base byly podle rovnoměrnosti nákladů rozděleny do 5 skupin: Třída 0: base s vícemodálním rozdělením nákladů Třída 1: rozdělení celkových nákladů je unimodální a pouze mírně asymetrické. Třída 2: rozdělení celkových nákladů je unimodální a asymetrické, jeho zešikmení ale nevykazuje extrémní hodnoty Třída 3: rozdělení celkových nákladů je unimodální a také asymetrické, na rozdíl od předchozí třídy je však rozdělení nákladů v této třídě více zešikmeno. Třída 4: rozdělení celkových nákladů v této třídě je unimodální a extrémně zešikmené Pro třídu 1 bylo zvoleno trimování 10 % hodnot zleva i zprava, pro třídy 2, 3 a 4 trimování 5 % hodnot zleva a 10 % zprava. V případě vícemodálních (trřída 0) DRG basí jsme také zvolili variantu trimování 5 % hodnot zleva a 10 % zprava, neboť mezi těmito bázemi převažují báze s asymetrickým rozdělením celkových nákladů Vlastní výpočet Vlastní výpočet byl proveden pomocí SPSS modelu Zakladni vypocet I. 011_006.str Stanovení průměrných nákladů po otrimování (Uzel Průměrné náklady). Výpočet relativních vah 011 Stránka 9 z 77

10 4.4.4 Výstup Počet případů Náklady celkem Průměrné náklady Cena ZULP Ostatní Cena ZUM Cena ZULP Centra Cena ZULP Hemo Po otrimování Otrimováno zdola Otrimováno zhora Výstupem tohoto kroku je soubor 5.Průměrné náklady_011_006.xls 4.5 Provedení ručních korekcí Vstupem pro provedení ručních korekcí je následující soubor: 5.Průměrné náklady_011_006.xls Pátým krokem je provedení ručních korekcí. Ruční korekce dat jsou provedeny v případě, že nastane jedna ze situací: a. Nepoměr Nákladů celkem v rámci DRG base i. Prům. náklady případů bez CC > Prům. náklady případů s MCC ii. Prům. náklady případů bez CC > Prům. náklady případů s CC iii. Prům. náklady případů s CC > Prům. náklady případů s MCC Nepoměr Nákladů celkem v rámci DRG base je řešen jako vážený aritmetický průměr veličin v rámci DRG base i. Průměr celé DRG Base ii. Průměr případů bez CC a s CC iii. Průměr případů s CC a s MCC Příklad: Hodnoty nákladů a počtu případů po zpracování ve statistickém modelu: DRG Prům. náklady Počet případů REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KO REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KO REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KO Hodnoty nákladů a počtu případů po ruční korekci DRG Prům. náklady Počet případů REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KO REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KO REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KO Výpočet relativních vah 011 Stránka 10 z 77

11 b. Stanovení materiálového spodního trimpointu na 0 u vybraných DRG skupin U DRG skupin, kde průměrné materiálové náklady přesahují hodnotu je hodnota materiálového spodního trimpointu stanovena na 0. Úprava realizovaná na základě funkčních požadavků NRC_DRG_RV_011_006_pozadavky.doc. c. Stanovení časových trimpointů dle požadavků na výpočet RV Časové trimpointy budou po vyčíslení RV upravené u vybraných DRG dle zadání viz příloha č. 11. Cílem úpravy odstranit nesoulad spočtených časových trimpointů a časového údaje v definici vybraných DRG skupin. Úprava realizovaná na základě funkčních požadavků NRC_DRG_RV_011_006_pozadavky.doc. d. Chybové skupiny a Výstup Pro chybové skupiny a byly upraveny relativní váhy na hodnotu 0.11 tak aby hodnoty byly nižší než váhy ostatních skupin. Výstupem je: 1. Seznam DRG basí s nepoměrem nákladů Seznam DRG basí s nepoměrem nákladů je uveden v příloze č. II 2. Seznam DRG skupin, u kterých byla hodnota materiálového spodního trimpointu upravena na 0. Seznam je uveden v příloze č. III 4.6 Normování a stanovení relativních vah Vstup Vstupem pro provedení trimování je následující datamart : dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_pri_v002_n001_k001.csv Dále je použit soubor 9_5_RV_pred_normovanim.csv použitý pro účely normování Popis Posledním krokem ve výpočtu relativních vah je provedení normování Nákladů celkem. Normování bylo provedeno tak, aby casemix index časových i materiálových inliers byl co nejblíže roven jedné. Normovací částka je jedna pro všechny skupiny a je vždy rovna podílu průměrných nákladů skupiny (ANAKL) a celkové relativní váhy skupiny (RV). Statistika inliers Počet případů inliers CMI inliers 1, Výpočet relativních vah 011 Stránka 11 z 77

12 Statistika ALL Počet případů ALL CMI ALL 1, Výstup Výstupem je číselník relativních vah 011 verze 006 před doplněním chybějících DRG skupin a jejich RV dle číselníku RV Doplnění chybějících DRG skupin a jejich RV dle číselníku RV Popis Pokud se v loňském číselníku RV vyskytují DRG skupiny, které mají ve verzi RV 011 nulový počet případů, jsou stanoveny jejich hodnoty odvozením od DRG skupin stejné DRG base a ručně upraveny v případě že doplněním hodnot pro chybějící DRG skupinu došlo k narušení přijatelných poměrů RV mezi DRG jedné base s ohledem na severitu skupiny. V případě, že neexistují případy pro celou DRG basi, jsou hodnoty převzaty z loňského číselníku Výstup Výstupem je Seznam DRG skupin s nulovým počtem případů v produkci 2012 uvedený v příloze č. IV a číselník relativních vah 011 verze 006 pro rok 2014 v příloze č. V Výpočet relativních vah 011 Stránka 12 z 77

13 5 Závěr 5.1 Shrnutí Na základě požadavků na výpočet relativních vah ze souboru NRC_DRG_RV_011_006_pozadavky_131203_v1.doc byla spočítána verze 011 relativních vah. Cílem této Závěrečné zprávy projektu bylo popsat pracovní postup použitý pro výpočet Relativních vah verze 011. Jedná se o verzi Relativních vah, která vychází z ocenění pomocí obecných nákladových tarifů v.5.0. Vlastní zpracování dat bylo provedeno ve statistickém software SPSS. Pro výpočet a zpracování dat byly použity následující modely: Nakladova oceneni 011_006.str Kontroly 011_006.str Zakladni vypocet I 011_006.str Normovani a modelace 011_006.str Výpočet relativních vah 011 Stránka 13 z 77

14 6 Příloha č. I. - Specifikace datového rozhraní vstupního souboru Datamart případů - dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_pri_v002.csv Pořadí Název položky Datový typ 1 Identifikace případu bigint 2 IČZ nemocnice (pouze pro refereční nemocnice) bigint 3 Kód určujícího kritického výkonu character varying(5) 4 Počet bodů OD standard bigint 5 Počet bodů kategorie pacienta bigint 6 Počet bodů OD JIP bigint 7 Počet bodů výkony mimo OD standard a JIP bigint 8 Minuty anestezie bigint 9 Počet OD standard bigint 10 Počet OD JIP bigint 11 Datum přijetí date 12 Datum propuštění date 13 Délka hospitalizace integer 14 Věk pacienta v letech integer 15 Věk pacienta ve dnech integer 16 Pohlaví pacienta text 17 Stav při propuštění text 18 Porodní váha integer 19 Příznak narození zde text 20 Příjmová diagnóza text 21 Základní diagnóza text 22 Vedlejší diagnózy text 23 Výkony text 24 Chybový stav text 25 Chybové příznaky diagnóz text 26 Chybové příznaky výkonů text 27 Identifikace grouperu text 28 DRG text 29 Uplnost dokladu text ('A'/'N') Výpočet relativních vah 011 Stránka 14 z 77

15 Datamart výkonů - dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_vyk_v002.csv Pořadí Název položky Datový typ 1 Identifikace případu bigint 2 Kód výkonu character varying(5) 3 Počet výkonů bigint 4 Počet bodů celkem bigint 5 Smluvní odbornost pracoviště (1H1; 1F1 atd) character varying(3) Datamart ZUPů - dtm_g010_d2012_tns2011_5_2014_zup_v002.csv Pořadí Název položky Datový typ 1 Identifikace případu bigint 2 Typ položky (1 IVLP, 2 HVLP,3 SZM, 4STOM) bigint 3 Kód položky character varying(5) 4 Příznak (C Cetrové léčivo, H Hemofile) character varying(1) 5 Cena double precision 6 Množství double precision 7 Smluvní odbornost pracoviště (1H1; 1F1 atd) character varying(3) Výpočet relativních vah 011 Stránka 15 z 77

16 7 Příloha č. II. Seznam basí s nepoměrem nákladů Průměrné náklady Nepoměry (1 - nepoměr) base bez BB s CC s MCC bez CC / s CC s CC/ s MCC bez CC/ s MCC Výpočet relativních vah 011 Stránka 16 z 77

17 Výpočet relativních vah 011 Stránka 17 z 77

18 8 Příloha č. III Seznam DRG skupin, kde materiálový spodní trimpoint upraven na 0 DRG Vypočtený MLTP Výpočet relativních vah 011 Stránka 18 z 77

19 Výpočet relativních vah 011 Stránka 19 z 77

20 Výpočet relativních vah 011 Stránka 20 z 77

21 Výpočet relativních vah 011 Stránka 21 z 77

22 Výpočet relativních vah 011 Stránka 22 z 77

23 Výpočet relativních vah 011 Stránka 23 z 77

24 Výpočet relativních vah 011 Stránka 24 z 77

25 Výpočet relativních vah 011 Stránka 25 z 77

26 Výpočet relativních vah 011 Stránka 26 z 77

27 Výpočet relativních vah 011 Stránka 27 z 77

28 Výpočet relativních vah 011 Stránka 28 z 77

29 Výpočet relativních vah 011 Stránka 29 z 77

30 Výpočet relativních vah 011 Stránka 30 z 77

31 Výpočet relativních vah 011 Stránka 31 z 77

32 Výpočet relativních vah 011 Stránka 32 z 77

33 Výpočet relativních vah 011 Stránka 33 z 77

34 Výpočet relativních vah 011 Stránka 34 z 77

35 Výpočet relativních vah 011 Stránka 35 z 77

36 9 Příloha č IV Seznam DRG skupin s nulovým počtem případů v produkci 2012 DRG RV ALOS TLTP THTP ANAKL AMAT MLTP MHTP Rvlos Rvmat , ,5283 2, , ,5283 2, , ,1717 0, , ,1717 0, , , , , , , , , , , ,0819 0, , ,4003 3, , ,5627 1, , ,0802 2, , , , , , ,1132 0, , ,634 1, , ,3988 0, , ,3988 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,5342 0, , ,5342 0, , ,6155 0,7054 Výpočet relativních vah 011 Stránka 36 z 77

37 10 Příloha č. V. Číselník RV 011 DRG NAZEV RV ALOS TLTP THTP ANAKL AMAT MLTP MHTP Rvlos Rvmat TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 18, , ,8865 4, TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 22, , ,1067 5, TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 28, , ,4563 8, TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 12, , ,3341 2, TRANSPLANTACE JATER S CC 13, , ,9403 2, TRANSPLANTACE JATER S MCC 20, , ,7122 4, ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 21, , ,0867 7, ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 26, , ,1630 9, ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 26, , ,1630 9, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC 12, , ,0566 0, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC 12, , ,0566 0, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC 12, , ,0566 0,5432 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN ( DNÍ) BEZ CC 7, , ,7189 0, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC 7, , ,7189 0, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC 7, , ,7189 0,3000 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ) 80, , ,7275 5, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ 81, , , , DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 48, , ,6167 4, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) 34, , ,5205 1, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 30, , ,8686 2, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) 21, , ,4090 1, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC 18, , ,4848 1, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC 18, , ,4848 1,7505 Výpočet relativních vah 011 Stránka 37 z 77

38 00123 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC 18, , ,4848 1, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC 11, , ,5496 1, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC 11, , ,5496 1, DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC 11, , ,5496 1,1760 AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 4, , ,7985 0, AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 6, , ,1206 1, AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 6, , ,7340 1, SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 1,9901 4, ,6439 0, SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 2,3407 5, ,8772 0, SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 4,3148 8, ,2352 1,0796 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM BEZ CC 26, , ,5283 2, ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S CC 26, , ,5283 2, ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S MCC 33, , ,3612 4, ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC 19, , ,1717 0, ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC 19, , ,1717 0, ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC 32, , ,5903 0,6203 IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU PRO HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACI 24, , , , IMPLANTACE JINÝCH NEUROSTIMULÁTORU A LÉKOVÉ PUMPY 10,1617 9, ,2389 8, KRANIOTOMIE BEZ CC 3, , ,0166 0, KRANIOTOMIE S CC 4, , ,7851 0, KRANIOTOMIE S MCC 6, , ,5216 0, SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 2,6755 9, ,3158 0, SPINÁLNÍ VÝKONY S CC 5, , ,5265 0, SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC 7, , ,3502 0,8516 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC 1,6946 7, ,6481 0,0465 Výpočet relativních vah 011 Stránka 38 z 77

39 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC 2,0273 8, ,9718 0,0555 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC 2,7835 8, ,6685 0,1150 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC 0,4792 3, ,4733 0,0059 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC 0,5887 3, ,5851 0,0036 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC 0,6659 3, ,6616 0,0043 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC 0,2146 1, ,2143 0,0003 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC 0,2758 2, ,2753 0,0005 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC 0,2946 3, ,2945 0,0001 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,3031 6, ,2636 0,0395 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 2, , ,7444 0,3243 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 2, , ,4275 0,1892 ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI MOZKOVÉM INFARKTU 6,3327 9, ,9924 3,3403 ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI JINÝCH ONEMOCNĚNÍCH NERVOVÉHO SYSTÉMU 4,2505 5, ,3822 2,8683 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC 0,6330 6, ,6259 0,0071 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC 1,1236 9, ,0965 0,0271 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC 2, , ,2922 0,0644 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,6393 6, ,5783 0,0610 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,7486 8, ,7110 0,0376 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 0, , ,9109 0,0552 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC 0,4380 4, ,4218 0,0162 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC 0,5292 6, ,5201 0,0091 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC 0,6507 7, ,6237 0,0270 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC 1,0760 8, ,0563 0,0197 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC 1, , ,5004 0,0239 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC 2, , ,1678 0,0644 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC 0,7961 7, ,7693 0,0268 Výpočet relativních vah 011 Stránka 39 z 77

40 01342 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC 1,0080 9, ,9725 0, CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC 1, , ,4304 0, NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC 0,5651 6, ,5481 0, NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC 0,6654 8, ,6445 0, NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC 1,2314 9, ,1886 0, TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC 0,4731 5, ,4674 0, TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC 0,5459 6, ,5389 0, TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC 0,5778 6, ,5700 0, PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC 0,4750 6, ,4702 0, PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC 0,5762 7, ,5688 0, PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC 0,7361 8, ,7170 0, BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,1362 8, ,0660 0, BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 2, , ,9721 0, BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 2, , ,5168 0, NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC 0,9416 7, ,8984 0, NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC 1, , ,3495 0, NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC 2, , ,8545 0, VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC 0,9791 8, ,9487 0, VIROVÁ MENINGITIDA S CC 1, , ,2521 0, VIROVÁ MENINGITIDA S MCC 1, , ,2752 0,0687 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA BEZ CC 0,4988 4, ,4931 0, NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S CC 0,6403 5, ,6301 0, NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S MCC 1,2343 8, ,1941 0, EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC 0,4863 4, ,4840 0, EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC 0,5764 5, ,5713 0,0051 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC 1,0352 7, ,0186 0, MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC 0,3997 3, ,3964 0, MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC 0,5137 4, ,5096 0, MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC 0,5137 4, ,5096 0, KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC 0,6457 6, ,6374 0,0083 Výpočet relativních vah 011 Stránka 40 z 77

41 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC 1,0572 8, ,0407 0,0165 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC 2, , ,0590 0, OTŘES MOZKU BEZ CC 0,2271 2, ,2263 0, OTŘES MOZKU S CC 0,2518 3, ,2502 0, OTŘES MOZKU S MCC 0,4271 4, ,4167 0,0104 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,3565 3, ,3521 0, JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,4957 5, ,4878 0, JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 0,6269 7, ,6123 0, ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC 1,0464 6, ,9936 0, ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC 1,4332 7, ,3403 0, ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC 2,1899 8, ,0263 0, EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC 0,4290 3, ,4244 0, EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC 0,5323 4, ,5033 0, EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC 0,5980 4, ,5622 0, INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC 0,9293 4, ,8411 0, INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC 1,0367 5, ,9483 0, INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC 1,0367 5, ,9483 0, VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC 0,4889 2, ,4259 0, VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC 0,4889 2, ,4259 0, VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC 0,4889 2, ,4259 0, AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC 0,5469 7, ,5388 0, AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA S CC 0,5943 7, ,5903 0, AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA S MCC 0,8746 8, ,8286 0, NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC 0,5094 5, ,5063 0, NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC 0,6159 6, ,6069 0, NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC 0,7795 6, ,7326 0, JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC 0,3221 3, ,3202 0, JINÉ PORUCHY OKA S CC 0,3834 4, ,3795 0, JINÉ PORUCHY OKA S MCC 0,4698 4, ,4528 0,0170 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC 3, , ,7019 0, VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC 4, , ,7851 0, VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC 8, , ,1819 0, JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC 2,2572 9, ,2223 0, JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC 3, , ,4958 0, JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC 6, , ,2890 0, VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC 3,2100 6, ,0988 0, VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC 3,2100 6, ,0988 0, VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH 4,7331 8, ,5282 0,2049 Výpočet relativních vah 011 Stránka 41 z 77

42 KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC 1,4656 5, ,4521 0, VÝKONY NA ÚSTECH S CC 1,9860 6, ,9559 0, VÝKONY NA ÚSTECH S MCC 2,0476 7, ,0203 0,0273 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC 1,2824 5, ,2651 0, VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC 1,5518 6, ,4981 0, VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC 1,5518 6, ,4981 0, VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC 1,0383 6, ,0352 0, VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC 1,2879 8, ,2819 0, VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC 1,6652 7, ,6406 0, NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC 1,6832 6, ,6803 0, NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC 1,6832 6, ,6803 0, NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC 2,0858 8, ,0819 0, VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC 0,4477 3, ,4449 0, VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC 0,5645 4, ,5532 0, VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC 0,5682 3, ,5544 0, JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,5556 4, ,5504 0, JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,7709 5, ,7436 0, JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 1,2852 6, ,2045 0, KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT 21,9597 9, , ,3604 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,4440 4, ,4108 0, MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,5160 5, ,4611 0, MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 0,6166 7, ,5679 0, PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC 0,4288 5, ,4249 0, PORUCHY ROVNOVÁHY S CC 0,4833 6, ,4793 0, PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC 0,5254 6, ,5152 0, EPISTAXE BEZ CC 0,2844 4, ,2790 0, EPISTAXE S CC 0,3042 4, ,2910 0, EPISTAXE S MCC 0,6186 6, ,5438 0,0748 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC 0,3087 3, ,3037 0, EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC 0,4067 4, ,3990 0, EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC 0,4828 4, ,4689 0,0139 Výpočet relativních vah 011 Stránka 42 z 77

Výpočet relativních vah

Výpočet relativních vah Výpočet relativních vah 009.2012 Závěrečná zpráva Verze dokumentu final Národní referenční centrum Autor: Ing. Petr Mašek Datum: 5.12.2011 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HISTORIE DOKUMENTU... 3 3 PŘEHLED POUŽITÝCH

Více

Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001

Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001 Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001 Národní referenční centrum Autor: RNDr. Ing. Jiří Němec CSc., Bc. Martin Mejzr Datum: 17.9.2014 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HISTORIE DOKUMENTU...

Více

Metodika přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace

Metodika přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace Metodika přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace IR-DRG, 1.2., rev. 010 Verze dokumentu final Národní referenční centrum Autor: Ing. Petr Mašek, MUDr.Petr Tůma Datum: 16.11.2011 1 Obsah 1 OBSAH...

Více

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM IRDRG název 00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 00022 TRANSPLANTACE JATER

Více

Změny v systému DRG MDC 12 pro výkon radikální prostatektomie laparoskopicky

Změny v systému DRG MDC 12 pro výkon radikální prostatektomie laparoskopicky Změny v systému DRG MDC 12 pro výkon radikální prostatektomie laparoskopicky Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: Helena Rathousová Datum: 25. 9. 2013 Urologie Řešení

Více

Výpočet relativních vah 010

Výpočet relativních vah 010 Výpočet relativních vah 010 Závěrečná zpráva Verze dokumentu V2.3 Národní referenční centrum Autor: Ing. Petr Mašek Datum: 10.12.2012 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HISTORIE DOKUMENTU... 3 3 PŘEHLED POUŽITÝCH

Více

Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010

Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010 Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010 Relativní váhy Informace o nákladech Neříkají KOLIK případ skupiny stojí, ale O KOLIK je dražší (levnější) než případ spadající do jiné skupiny

Více

Benchmarking poskytovatelů akutní lůžkové péče

Benchmarking poskytovatelů akutní lůžkové péče Benchmarking poskytovatelů akutní lůžkové péče Markéta Bartůňková, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Jan Linda, Vladimíra Těšitelová, Ladislav Dušek a tým projektu DRG Restart

Více

Metodika přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace IR-DRG, 1.2., VERZE 014

Metodika přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace IR-DRG, 1.2., VERZE 014 Metodika přiřazení relativní váhy k případu hospitalizace IR-DRG, 1.2., VERZE 014 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 014 Datum: 31. 8. 2016 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD... 3 2.1 CÍL DOKUMENTU...

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 1. 015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O. Box 60,

Více

METODIKA PŘIŘAZENÍ RELATIVNÍ VÁHY K HOSPITALIZAČNÍMU PŘÍPADU V SYSTÉMU CZ DRG

METODIKA PŘIŘAZENÍ RELATIVNÍ VÁHY K HOSPITALIZAČNÍMU PŘÍPADU V SYSTÉMU CZ DRG METODIKA PŘIŘAZENÍ RELATIVNÍ VÁHY K HOSPITALIZAČNÍMU PŘÍPADU V SYSTÉMU CZ DRG Metodický materiál projektu DRG Restart Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: T. Pavlík, M. Bartůňková, P. Klika, J. Linda,

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Správa a rozvoj DRG v České republice

Správa a rozvoj DRG v České republice Správa a rozvoj DRG v České republice DRG je zkratka anglického názvu Diagnosis Related Group. Anglický název bývá překládán jako skupiny vztažené k diagnóze". DRG je klasifikační systém - nástroj, který

Více

Test č.1 Porozumění zadání úloh

Test č.1 Porozumění zadání úloh Před zadáním testu je vhodné upozornit studenty na cíl testování, tedy: ověřování srozumitelnost výukových materiálů. A upozornit, že se nejedná o ověřování jejich znalostí. Testy mohou být anonymní. (Pro

Více

ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR

ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR ROK 2015 Z POHLEDU VZP STRATEGIE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2016 VZP ČR AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA ŘEDITEL OÚZP ROK 2015 INDIVIDUÁLNÍ SLOŽKY Kardiologie: smluvně dohodnuty implantace koronárních

Více

BENCHMARKING NEMOCNIC DLE DRG Z POHLEDU VZP. RNDr. MARCELA AMBROŽOVÁ ÚSTŘEDÍ VZP

BENCHMARKING NEMOCNIC DLE DRG Z POHLEDU VZP. RNDr. MARCELA AMBROŽOVÁ ÚSTŘEDÍ VZP BENCHMARKING NEMOCNIC DLE DRG Z POHLEDU VZP RNDr. MARCELA AMBROŽOVÁ ÚSTŘEDÍ VZP ÚVOD VZP analyzuje produkci nemocnic dle jednotlivých profilů v klasifikačním systému DRG, tzv. KEP KEP popisují efektivitu

Více

Praktické zkušenosti s DRG na nemocničním trhu v České republice. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Praktické zkušenosti s DRG na nemocničním trhu v České republice. Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Praktické zkušenosti s DRG na nemocničním trhu v České republice Ing. Robert Sýkora Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Princip úhrady péče případovým paušálem - DRG Úhrada akutní

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR - DRG 010

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR - DRG 010 Průvodní dokument k verzi klasifikace IR - DRG 010 Správa a rozvoj DRG - předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 010 Národní referenční centrum Autor: Eva Švecová Datum: 7. 12. 2012 Průvodní

Více

Přínosy benchmarkingu pro řízení nemocnice z pohledu ekonoma

Přínosy benchmarkingu pro řízení nemocnice z pohledu ekonoma Přínosy benchmarkingu pro řízení nemocnice z pohledu ekonoma Oddělení Manažerských informací, FN Plzeň Ing. Tereza Cubrová Základní údaje o FN Plzeň samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR

Více

Příprava a zpracování dat

Příprava a zpracování dat Příprava a zpracování dat 18.6.2015 Brno www.i.cz 1 Agenda Metodika zpracování dat Zpracování dokladů Zpracování preskripce Datové pumpy Číselníky nastavení Závěr www.i.cz 2 Metodika zpracování produkce

Více

SYSTÉM DRG, JEHO PRINCIPY A PERSPEKTIVY V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ PETR TŮMA

SYSTÉM DRG, JEHO PRINCIPY A PERSPEKTIVY V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ PETR TŮMA GNOMON s.r.o., 2009 SYSTÉM DRG, JEHO PRINCIPY A PERSPEKTIVY V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ PETR TŮMA 19.1.2009 IPVZ Obsah přednášky 2 Základní informace o DRG IR DRG DRG Grouper a Definiční manuál Metodika DRG

Více

Metodika oceňování hospitalizačního případu

Metodika oceňování hospitalizačního případu Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek Spoluautoři: Tým DRG Restart, zástupci referenčních nemocnic Verze: 1.0 Datum:

Více

DRG z pohledu dětské chirurgie

DRG z pohledu dětské chirurgie DRG z pohledu dětské chirurgie DRG v dětské chirurgii DRG nerespektuje mnohá specifika dětského věku Přiznává pouze výjimečnost dětí do 1 roku a zohledňuje porodní hmotnost DRG v dětské chirurgii DRG nerespektuje

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH V SYSTÉMU CZ DRG

METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH V SYSTÉMU CZ DRG METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH V SYSTÉMU CZ DRG Metodický materiál projektu DRG Restart Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: T. Pavlík, M. Bartůňková, P. Klika, J. Linda, L. Dušek Autoři: T. Pavlík,

Více

Pozitiva a úskalí předloženého dokumentu aneb co nám napovídá a o čem naopak nehovoří analýza MF ČR. Ing. Petr Mašek

Pozitiva a úskalí předloženého dokumentu aneb co nám napovídá a o čem naopak nehovoří analýza MF ČR. Ing. Petr Mašek Pozitiva a úskalí předloženého dokumentu aneb co nám napovídá a o čem naopak nehovoří analýza MF ČR Ing. Petr Mašek Základní pojmy Hospitalizační případ pobyt pacienta v nemocnici MDC Klasifikační systém

Více

Pavel Hude, KARIM, FN Brno

Pavel Hude, KARIM, FN Brno Pavel Hude, KARIM, FN Brno DRG markery pro mechanickou plicní ventilaci Kódování doby trvání umělé plicní ventilace arker textový popisek 90901 Doba trvání umělé plicní ventilace do 24 hod (max. 1 den)

Více

OBJEDNÁVKA SLUŽEB MÍSTO ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY?

OBJEDNÁVKA SLUŽEB MÍSTO ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY? OBJEDNÁVKA SLUŽEB MÍSTO ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY? INMED 2015 MUDr. JUDr. PETR HONĚK 14. 10. 2015 SOUČASNÝ STAV LŮŽKOVÁ PÉČE Dohodovací řízení o úhradách většinou nedohoda Úhradová vyhláška - stanovení minimálních

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Změny v DRG klasifikaci 2015

Změny v DRG klasifikaci 2015 SEMINÁŘ - ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2015 Kódování a revize; MUDr. Petr Tůma 2 Program Změny v DRG klasifikaci pro 2015 Změny ve směrnicích pro kódování diagnóz v systému DRG Význam kvality zdravotnické dokumentace

Více

Vliv kódování na oceňování DRG skupiny

Vliv kódování na oceňování DRG skupiny Vliv kódování na oceňování DRG skupiny Ing. Markéta Bartůňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 07. 11. 2018 6. 7. 11. 2018 Vykazování zdravotních služeb u hospitalizačních případů pracovišť

Více

Distribuční verze číselníku relativních vah finální verze

Distribuční verze číselníku relativních vah finální verze Distribuční verze číselníku relativních vah 006.2009 finální verze popis sloupců irdrg kód DRG skupiny nazev název DRG skupiny rv relativní váha alos průměrná délka pobytu ltp low trim-point htp high trim-point

Více

Změny v systému DRG Kultivace MDC 08

Změny v systému DRG Kultivace MDC 08 Změny v systému DRG Kultivace MDC 08 Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: Helena Rathousová Datum: 7. 8. 2013 Ortopedie řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Princip úhrady péče případovým paušálem - DRG Úhrada

Více

Klasifikační faktory systému CZ-DRG verze 1.0

Klasifikační faktory systému CZ-DRG verze 1.0 Klasifikační faktory systému CZ-DRG verze 1.0 Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Martina Hlostová, Lucie Panáčková, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Ladislav Dušek Ústav zdravotnických

Více

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Metodika vı cerozme rne analy zy Na rodnı ho registru hospitalizovany ch za u c elem vy be ru reprezentativnı sı te poskytovatelu zdravotnı ch sluz eb CČR RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský,

Více

- 2 - 6 (1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v 2.

- 2 - 6 (1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v 2. VYHLÁŠKA ze dne prosince 2007, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 4 2 4 6 IČZ smluvního ZZ 4 8 0 0 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 8 N 0 0 Název IČO NEMOS SOKOLOV s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Průvodní dokument k rozpadu činností správa a rozvoj v DRG 2013

Průvodní dokument k rozpadu činností správa a rozvoj v DRG 2013 Průvodní dokument k rozpadu činností správa a rozvoj v DRG 2013 Správa a rozvoj DRG detailní rozpis plánovaných aktivit v DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: Ing. Pavel Kožený, Ph.D., Ing. Eva Švecová,

Více

DRG ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE Pavel Kožený

DRG ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE Pavel Kožený Pavel Kožený 122 DRG ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE Pavel Kožený Anotace Jedním z nástrojů, které napomáhají řízení, financování a zvyšování kvality zdravotní péče je nepochybně klasifikační systém. Jak je zřejmé

Více

Úprava klasifikace DRG 010.2013 Aktualizace MKN-10

Úprava klasifikace DRG 010.2013 Aktualizace MKN-10 Úprava klasifikace DRG 010.2013 Aktualizace MKN-10 Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Autor: Petr Čech Datum: 17.9.2012 Úprava klasifikace DRG 009.2012 Aktualizace

Více

Implementace metodiky oceňování v RN

Implementace metodiky oceňování v RN Implementace metodiky oceňování v RN Markéta Bartůňková, Petr Mašek a tým DRG Restart 4. Expertní rada 02. 12. 2015 Struktura prezentace Příprava implementace metodiky oceňování v RN Ověření implementace

Více

Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu

Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu Ing. Jan Linda 11. 10. 2017 DRG Restart vývoj Proč DRG Restart? DRG ano IR-DRG několik let v úhradách každý rok zásadní změny (DRG α, β,

Více

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK

Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů. Daniel Hodyc Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče, seznam zdravotních výkonů Daniel Hodyc 6.11. 2013 3. Lékařská fakulta UK Úhrady zdravotní péče - struktura prezentace Formální a procedurální pravidla úhrad zdravotní péče v České

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle O d ů v o d n ě n í OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 007.2010 1 / 5 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1. Definice případu hospitalizace Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG pobyt nemocného v jedné Nemocnici, v časové

Více

Změny v systému DRG na 2013 Implantace neurostimulátoru

Změny v systému DRG na 2013 Implantace neurostimulátoru Změny v systému DRG na 2013 Implantace neurostimulátoru Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Verze 1-02_Final Národní referenční centrum Autor: Petr Tůma Datum: 27.8.2012 Název činnosti návrh

Více

Rehabilitační péče na akutních lůžkách. Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík

Rehabilitační péče na akutních lůžkách. Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík Rehabilitační péče na akutních lůžkách Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík Rehabilitační péče Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? Klinická a ekonomická homogenita

Více

ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY VE VYÚČTOVÁNÍ (VYKÁZÁNÍ) PÉČE. Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY VE VYÚČTOVÁNÍ (VYKÁZÁNÍ) PÉČE. Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY VE VYÚČTOVÁNÍ (VYKÁZÁNÍ) PÉČE Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. AD) PŘÍPRAVA REVIZE DRG DÉLKA HOSPITALIZACÍ Jednodenní hospitalizace, Jednodenní hospitalizace + 1 den, UKON=01: často bez

Více

Jsou náklady za DRG pro dg. F10 vysoké, jak se říká? Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Jsou náklady za DRG pro dg. F10 vysoké, jak se říká? Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. Jsou náklady za DRG pro dg. F10 vysoké, jak se říká? Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www.farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Zdravotnictví pacient Jak financovat zdravotní péči? - Kapitace - Paušál

Více

Principy identifikace DRG skupin v rámci DRG bází

Principy identifikace DRG skupin v rámci DRG bází Principy identifikace DRG skupin v rámci DRG bází Michal Uher a analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Institut biostatistiky a analýzy, Lékařská fakulta

Více

Název IČO Nem. Mil. sester sv. K. Boromej. v Praze

Název IČO Nem. Mil. sester sv. K. Boromej. v Praze IČO 7 3 6 3 4 8 5 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 N 2 Název IČO Nem. Mil. sester sv. K. Boromej. v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

DRG PREZENTACE 2012 MUDR. PAVEL HORÁK, CSC., MBA ŘEDITEL VZP ČR. Konference DRG 2012 4. ročník 14. listopadu 2012, Hotel Olšanka, Praha VZP ČR

DRG PREZENTACE 2012 MUDR. PAVEL HORÁK, CSC., MBA ŘEDITEL VZP ČR. Konference DRG 2012 4. ročník 14. listopadu 2012, Hotel Olšanka, Praha VZP ČR DRG PREZENTACE 2012 MUDR. PAVEL HORÁK, CSC., MBA ŘEDITEL VZP ČR Konference DRG 2012 4. ročník 14. listopadu 2012, Hotel Olšanka, Praha VZP ČR PODÍL JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚHRAD NA CELKOVÉ ÚHRADĚ NEMOCNICÍM

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 010

Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Verze 010 (doplnění vyznačeno červeně) 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: Ing. Eva Švecová Datum: 21. 12. 011 Popis záměrů projektu Kultivace

Více

Aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG

Aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG Aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG T. Pavlík, Z. Bortlíček, M. Uher, P. Klika, M. Bartůňková, P. Kovalčíková, M. Hlostová, J. Linda, V. Těšitelová, M. Zvolský, I. Rubešová, L. Dušek Ústav zdravotnických

Více

Operace krční páteře

Operace krční páteře Operace krční páteře Informace pro pacienty operace krční páteře Neurochirurgická klinika UJEP a Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem http://nch.mnul.cz Page 1 of 5 Příčiny obtíží Příčinou obtíží, které

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21 19.8.2004 Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Předkládané

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Správa a rozvoj IR-DRG MZ ČR: o držitel licence, má nevýhradní právo k užívání a úpravám Know how systému

Více

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart a stav řešení DRG v ČR Realita současného stavu Stávající situace: prediktivní síla systému? 363 DRG bazí (1024 DRG skupin) Celkem byly identifikovány

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Závěr Zavádění DRG - historie 1. pokus

Více

Proces nákladového oceňování hospitalizačního případu v systému CZ DRG. Ing. Jan Linda

Proces nákladového oceňování hospitalizačního případu v systému CZ DRG. Ing. Jan Linda Proces nákladového oceňování hospitalizačního případu v systému CZ DRG Ing. Jan Linda 1. 3. 2017 Zdroje dat Přímá účetní data Kalkulovaná data Produkční data Kalkulace a ocenění Struktura oceňovaného hospitalizačního

Více

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D.

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Tržní potenciál mikroregionu České Velenice Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Nejčastější diagnózy a výše úhrad u pacientů z mikroregionu Č. Velenicko Nejčastější dg. za roky 2006, 2007, 2008

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 12. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O.

Více

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN Pharma s.r.o.

Úhrada ambulantní a centrové péče v roce Ing. Robert Sýkora, MHA Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN Pharma s.r.o. Úhrada ambulantní a centrové péče v roce 2018 Ing. Robert Sýkora, MHA Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN Pharma s.r.o. Obsah sdělení Změny v Úhradové vyhlášce 2018 Individuální úhrada Centrová

Více

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň Praha

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň Praha Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice Pavel Hroboň 14. 12. 2015 Praha Dlouhodobé dopady zavedení DRG Nemocnice v ČR byly po zavedení veřejného zdravotního pojištění hrazeny platbou za výkon. V té době byly

Více

Stav vývoje CZ-DRG a jeho implementační plán

Stav vývoje CZ-DRG a jeho implementační plán Stav vývoje CZ-DRG a jeho implementační plán 2018 -> 2018 -> 2019 L. Dušek, M. Bartůňková, V. Těšitelová, P. Klika, T. Pavlík, M. Zvolský J. Linda, jménem vývojových týmů CZ-DRG Ústav zdravotnických informací

Více

Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR)

Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR) NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ DLE SAZBY 3 UX pro společnost Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR) PRAHA, ÚNOR 2016 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY:

Více

Praktická ukázka procesu zpracování v rámci zařízení

Praktická ukázka procesu zpracování v rámci zařízení Praktická ukázka procesu zpracování v rámci zařízení Termín : 10. září 2004 Místo konání: IPVZ Praha RNDr. Václav Vohanka Základní schéma toku informací v rámci systému Klinická část informačního systému

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Úhrada zdravotní péče v roce 2010

Úhrada zdravotní péče v roce 2010 CERGE EI Úhrada zdravotní péče v roce 2010 MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Praha - 16. prosince 2009 Vývoj míry nezaměstnanosti - čtvrtletní 2 Mzdy x HDP 3 Mzdy x inflace 4 Vyměřovací základy

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2014

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2014 Příloha č.1 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2014 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2014 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním

Více

DRG vykazovací,srovnávací a platební jednotka ve FN Motol

DRG vykazovací,srovnávací a platební jednotka ve FN Motol DRG vykazovací,srovnávací a platební jednotka ve FN Motol Lubomir.pesek@fnmotol.cz Konference DRG 3.11.2010 1 OBSAH Fakultní nemocnice v Motole Vykazování Plán a rozpočet Úhrady od plátců 2 Základní údaje

Více

8.6.2 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením,

8.6.2 Podávání stravy nemocným s pohybovým omezením, Obsah Předmluva 11 1 Organizace práce sestry (Renata Vytejčková) 13 1.1 Ošetřovatelská profese 13 1.2 Zdravotnický tým 14 1.2.1 Ošetřovatelský tým 14 1.2.2 Hierarchie v ošetřovatelském týmu 15 1.3 Organizace

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

DRG Diagnosis Related Groups

DRG Diagnosis Related Groups DRG Diagnosis Related Groups Systém DRG Na základě demografických a diagnostických proměnných zařazuje pac./případy do srovnatelných skupin s obdobnou délkou hospitalizace a obdobnými nároky na fin. zdroje

Více

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů AGENDA Definice kvality DRG systému Statistické metody hodnocení kvality DRG klasifikace Identifikace nenáhodného rozložení případů Využití regresní analýzy nákladů při hledání důvodů v rozdílných nákladech

Více

OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Organizace: Mgr. Daniel Pagáč MBA. prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D.

OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Organizace: Mgr. Daniel Pagáč MBA. prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D. OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Organizace: Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D. vedoucí lékař ČNRDD Mgr. Daniel Pagáč MBA ředitel ČNRDD. podpis. podpis účinnost od: 1.1.2009 strana:

Více

Úhradová vyhláška 2014 MIS AMIS*H

Úhradová vyhláška 2014 MIS AMIS*H Úhradová vyhláška 2014 MIS AMIS*H Jiří Noháček, ICZ a.s. 18. 19. 2.2014 1 ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2014 2 STRUKTURA ÚHRAD 2014 (Vyhláška č. 428/2013) Lůžková péče Ambulantní péče Individuální úhrada Balíčky Léky

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG

Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG Michal Uher a analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Institut biostatistiky a analýzy, Lékařská

Více

Využití DRG v řízení nákladů Robert Czékus 11.12.2013 FN Brno počet lůžek FN Brno Pracoviště medicíny dospělého věku Bohunice Pracoviště reprodukční medicíny Obilní trh Dětská nemocnice Černopolní Počet

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 010

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 010 Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 010 1 / 5 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Pokyny ke kódování markerů umělé plicní ventilace Definice Umělá plicní ventilace je postup, při němž přísun plynů do plic

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Jak používat PAIN GONE. Jak PAIN GONE pracuje? Od jaké bolesti PAIN GONE uleví? POUZE K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ. Jak používat PAIN GONE. Jak PAIN GONE pracuje? Od jaké bolesti PAIN GONE uleví? POUZE K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Jak používat PAIN GONE PAIN GONE je připraven k okamžitému použití a nevyžaduje žádnou přípravu. Vezměte PAIN GONE do ruky a pevně obepněte ukazováček kolem kovového kroužku. Přiložte PAIN

Více

Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference

Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference Rizika v činnostech farmaceutických společností 2016 XI. konference Příležitosti a výzvy českých nemocnic v roce 2016 aneb imperativy úhrad po segmentech, vývoj centrové péče a efektivní nákupy a pozitivní

Více

Klasifikace analytických účtů vypořádání zaslaných připomínek. Ing. Markéta Bartůňková 21.10.2015

Klasifikace analytických účtů vypořádání zaslaných připomínek. Ing. Markéta Bartůňková 21.10.2015 Klasifikace analytických účtů vypořádání zaslaných připomínek Ing. Markéta Bartůňková 21.10.2015 ÚČETNICTVÍ REFERENČNÍCH NEMOCNIC REFERENČNÍ NEMOCNICE PRÁVNÍ FORMA: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRÁVNÍ FORMA:

Více

Úhradová vyhláška a fakultní nemocnice aneb hodnocení pro rok 2014 a výhledy do budoucnosti. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Úhradová vyhláška a fakultní nemocnice aneb hodnocení pro rok 2014 a výhledy do budoucnosti. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Úhradová vyhláška a fakultní nemocnice aneb hodnocení pro rok 2014 a výhledy do budoucnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Úhradová Vyhláška Protichůdné zájmy MZ, pojišťovny (VZP x oborové), poskytovatelé

Více

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy Štěpán Černý, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Martina Hlostová, Markéta Bartůňková, Jan Linda,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 9 5 9 9 0 5 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 5 4 3 8 0 0 0 Číslo smlouvy 5 E 6 5 A 1 0 6 Název IČO Kardiologické centrum AGEL a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG

Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG Metodika užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 014 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 014 Datum: 04. 09. 2016 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O. Box

Více

Dítě není malý dospělý: zohlednění dětského věku při návrhu DRG skupin

Dítě není malý dospělý: zohlednění dětského věku při návrhu DRG skupin Dítě není malý dospělý: zohlednění dětského věku při návrhu DRG skupin Ladislav Plánka a tým DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Změny algoritmu grouperu 2013

Změny algoritmu grouperu 2013 Změny algoritmu grouperu 2013 Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Autor: Petr Čech Datum: 4.9.2012 Změny algoritmu grouperu 2013 návrh řešení v projektu Správa a

Více

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012

Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012 Užití DRG markerů v systému IR-DRG Verze 012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Pokyny ke kódování markerů umělé plicní ventilace Definice Umělá plicní ventilace je postup, při němž přísun plynů do plic

Více

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce 2017 Ing. Jan Linda 9. 11. 2016 Časová specifikace Sběr dat za celý rok 2016 první sběr dat za celé účetní období data budou základem reálného ocenění

Více