MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Tento kompaktní systém Vám zajistí pomocí 2 ultrazvukových senzorů větší jistotu a bezpečnost při parkování a couvání vozidla. Signalizace pomocí piezoelektrického reproduktoru Vás bude spolehlivě informovat o vzdálenosti vozu k překážce (1,2 až 0,3 m). Senzory, které jednoduše přilepíte na zadní nárazník vozu nebo na něj, můžete přelakovat a přizpůsobit je tak nenápadně barvě nárazníku nebo karoserie. Tento sytém hlídání se hodí téměř pro všechny osobní vozy s palubním napětím 12 V.

2 1. Obsah Strana 2. Bezpečnostní předpisy a montážní pokyny Rozsah dodávky Krátký popis funkce zařízení Technický popis zařízení Akční rádius ultrazvukových senzorů + indikace překážek Montáž zařízení MAGIC WATCH Nástroje, které budete potřebovat k montáži zařízení Montáž senzorů Důležité pokyny pro montáž ultrazvukových senzorů Kabely ultrazvukových senzorů (propojení) Umístění a montáž řídící jednotky Montáž piezoelektrického reproduktoru Připojení řídící jednotky Otestování správné funkce zařízení Krátké shrnutí funkce ultrazvukové detekce překážek Akustická signalizace: Údržba a čištění zařízení Možné závady zařízení a jejich odstranění Technické údaje

3 2. Bezpečnostní předpisy a montážní pokyny Tento symbol upozorňuje na možné ohrožení (zranění) osob. Nedodržení pokynů uvedených za tímto symbolem může dále způsobit materiálové škody. Nedodržení pokynů uvedených za tímto symbolem může způsobit úraz elektrickým proudem, materiálové škody a ovlivnit funkci zařízení. Dodržujte předepsané bezpečnostní předpisy výrobce vozidla. Z důvodů ochrany proti zkratu odpojte před montáží tohoto zařízení minus kontakt baterie. Nesprávně provedená propojení mohou způsobit zkrat a tím i vznik požáru kabelů, dále může dojít k aktivaci airbagu, k poškození elektronických zařízení vozu nebo může toto způsobit nesprávnou funkci či výpadek bezpečnostních a ovládacích zařízení vozu (ukazatele směru jízdy, brzdových světel, houkačky, zapalování, osvětlení vozu a jiných zařízení). Při práci s kabely a při připojování ke svorkám pamatujte na standardní elektrické zapojení automobilů: Svorka č. 30: Přímé spojení s (+) kontaktem autobaterie Svorka č. 15: Svorka spínací skříňky zapalovaní (+ 12 V) Svorka č. 31: Kostra, uzemnění = (-) kontakt autobaterie K zajištění dobrého kontaktu mezi kabely proveďte jejich spájení (svaření) s následnou izolací (například pomocí bužírky nebo izolační pásky). U vedení, která se rozpojují, používejte pouze izolovaná kabelová oka nebo izolované ploché spojovací konektory. Nepoužívejte žádné stlačovací kabelové spojky (objímky) nebo lustrové svorky. K upevnění vodičů do kabelových ok nebo do spojovacích konektorů použijte vhodné mačkací kleště (nejlépe vrubovací). Připojení kabelu ke kostře (svorka č. 31): Kabel opatřený kabelovým okem přišroubujte ke kostře automobilu na vhodné místo s použitím vhodného šroubu s maticí a s ozubenou podložkou, případně můžete kabelové oko přišroubovat do plechové karoserie vozu vhodným samořezným šroubem s ozubenou podložkou. Kabelové oko a kostra vozu musejí mít mezi sebou bezvadný kontakt. Před zahájením instalace zařízení, s ohledem na nebezpečí zkratu, odpojte nejdříve od autobaterie minus svorku. Je-li vozidlo vybaveno přídavnou baterií, proveďte u ní rovněž odpojení záporného pólu. Po odpojení minus svorky baterie může dojít ke ztrátě údajů, které jsou uloženy v paměti některých elektronických zařízení v automobilu (hodiny, palubní počítač, rádio atd.). V tomto případě proveďte zpětná nastavení podle příslušných návodů k obsluze. Jednotlivé součásti zařízení MAGIC WATCH musejí být připevněny takovým způsobem, aby se za žádných okolností nemohly uvolnit (prudké zabrždění, autonehoda) a nezpůsobily tak zranění spolucestujících. Při montáži indikační jednotky dejte pozor na to, že nesmí být umístěna v prostoru působnosti airbagů. Při jejich aktivaci existuje v takovýchto případech nebezpečí poranění. 3

4 Ke kontrole napětí nepoužívejte žádné žárovkové zkoušečky (zkušební svítilny), nýbrž pouze diodové zkoušečky nebo vhodný voltmetr. Žárovkové zkoušečky odebírají poměrně vysoký proud a mohly by ovlivnit nebo poškodit elektronická zařízení automobilu. Žárovková zkoušečka Diodová zkoušečka Voltmetr Před vrtáním potřebných otvorů, zkontrolujte, zda se v příslušném prostoru pod karoserií nenacházejí elektrické kabely nebo jiná vedení, které byste mohli při vrtání poškodit. Do plechu vyvrtané otvory začistěte a ošetřete vhodným antikorozním prostředkem. Dodržujte platné zákonné předpisy, které se týkají bezpečnosti silničního provozu: Opatřete všechna spojení vhodnou izolací. Senzory nesmějí vyčnívat přes vnější okraj vozidla a nesmějí zakrývat žádná signalizační světla (například směrovky). Řidič vozidla musí při couvání dávat pozor na to, aby neohrozil jiné účastníky silničního provozu. Dejte pozor na překážky, které představují kritická nebezpečí, které nelze za jistých okolností předvídat nebo které nelze z důvodů reflexe (odrazu) či jejich fyzikálních vlastností přesně rozeznat. MAGIC WATCH slouží jako doplňující bezpečnostní zařízení a nesmí odradit řidiče od zvláštní opatrnosti při couvání vozidla. Jen při pomalé jízdě vzad (při couvání, např. při parkování) budete včas varováni před možným nebezpečím. Kabely procházející plechem opatřete vhodnými kabelovými průchodkami, aby nedošlo k jejich prodření. Aby nedošlo k ovlivnění správné funkce zařízení, stírejte ze senzorů nečistoty (bláto), v zimě sníh a námrazu. POZOR! K čištění senzorů nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky nebo tvrdé či drsné předměty, mohli byste tímto senzory nenávratně poškodit. 4

5 3. Rozsah dodávky Obr. Počet kusů Popis Označení 1 1 Řídící (ovládací) jednotka MWZ Ultrazvukové senzory MWS Piezoelektrický reproduktor MWL Samořezné šroubky 3,9 x 12 mm 4. Krátký popis funkce zařízení MAGIC WATCH MW-150 je moderní hlídací a kontrolní ultrazvukový systém ochrany automobilů proti poškození. Toto zařízení monitoruje (hlídá) prostor při manévrování s vozidlem za automobilem, aby nedošlo k jeho poškození nebo k poškození jiných předmětů či ke zranění osob (například při parkování). Zaregistrují-li ultrazvukové senzory nějakou překážku, upozorní Vás na tuto skutečnost indikační jednotka (piezoelektrický reproduktor) akusticky výstražným zvukovým signálem. MAGIC WATCH slouží pouze jako doplňující bezpečnostní zařízení a nesmí odradit řidiče od zvláštní opatrnosti při couvání vozidla. Toto zařízení je vhodné pro osobní automobily i pro karavany (obytné přívěsy). 5

6 5. Technický popis zařízení Zařízení MAGIC WATCH je vybaveno 2 venkovními senzory, které vysílají do okolí ultrazvukové signály. Senzory pracují jako vysílače i přijímače ultrazvukových signálů. Ultrazvukové signály se odrážejí od překážek a senzory je znovu zachycují. Centrální (řídící) jednotka spočítá dobu trvání návratu těchto ultrazvukových signálů a v případě blízké překážky Vás k této centrále připojená indikační jednotka (piezoelektrický reproduktor) upozorní na možné nebezpečí zvukovou signalizací (přerušovaným tónem). Čím více se budete přibližovat s vozidlem k existující překážce, tím rychlejší bude sled akustických signálů. V případě nebezpečí nárazu vozidla do překážky bude akustický signál znít téměř jako nepřerušovaný. Při tomto monitorování prostoru za vozidlem má velký význam velikost překážky a její charakter (vlastnosti jejího povrchu). 6. Akční rádius ultrazvukových senzorů + indikace překážek Zóna 1 (pomalý sled přerušovaných tónů) Zařízení registruje téměř všechny objekty, které jsou v blízkosti vozidla. Malé předměty a předměty, které špatně odrážejí ultrazvuk, nemusí zařízení zaregistrovat. Zóna 2 (středně rychlý sled přerušovaných tónů) Zařízení registruje téměř všechny objekty, které jsou v blízkosti vozidla, avšak v tomto případě již hrozí náraz vozidla do překážky. Zóna 3 (velmi rychlý sled přerušovaných tónů, téměř nepřerušovaný) V této vzdálenosti vozidla od překážky se mohou již zaregistrované objekty nacházet v takzvaném mrtvém detekčním úhlu senzoru. 6

7 Důležité upozornění! Za jistých okolností však mohou nastat situace, kdy zařízení nezaregistruje objekty a neprovede příslušné varování nebo na základě specifických fyzikálních vlastností těchto objektů neodhadne přesnou vzdálenost automobilu od překážky viz následující 5 příkladů nesprávné detekce překážek. Příklad 1: Senzory nezaregistrují objekty, které jsou mimo jejich dosah (akční rádius). Příklad 2: U rozeklaných objektů nezaregistrují vždy senzory nejkratší vzdálenost k překážce. Zařízení nebude signalizovat vzdálenost k bodu A, nýbrž k bodu B nebo C. Příklad 3: Překážky, které pohlcují zvuk nebo které odražený zvuk příliš rozptylují, mohou způsobit, že senzory nezachytí vůbec žádný odražený zvuk. Příklad 4: U šikmých překážek dochází k akustické signalizaci nejkratší vzdálenosti A od překážky. 7

8 Příklad 5: V tomto případě zaregistrují senzory vzdálenost A (vzdálenost B zůstane nepovšimnuta) a zařízení bude tuto vzdálenost zpočátku akusticky signalizovat. Při najíždění automobilu k překážce se dostanou detekční senzory při dalším přiblížení vozu k překážce do takzvané mrtvé oblasti detekce (původní vzdálenost A se natolik zkrátí, že ji senzory nebudou dále registrovat) a senzory začnou registrovat a indikační jednotka bude signalizovat pouze vzdálenost B. Důležité upozornění!!! Jak jsme ukázali v předešlých 5 příkladech, mohou nastat takové situace a okolnosti, při kterých zařízení překážku vůbec nezaregistruje nebo odhadne nesprávnou vzdálenost mezi ní a automobilem. Jak jsme Vás již upozornili výše, neznamená to, že Vás zařízení zbavuje povinnosti zvýšené opatrnosti při couvání vozu. V těchto případech dodržujte nejvyšší opatrnost. Dostanete-li se s vozem do prostoru, ve kterém senzory nezaregistrují překážku (mrtvý prostor), začne zařízení detekovat automaticky další nejbližší objekt. To znamená, že se z piezoelektrického reproduktoru původně vydávaný rychlý přerušovaný akustický signál skokem zpomalí na středně rychle přerušovaný tón. V tomto případě zastavte okamžitě vozidlo a zkontrolujte situaci za vozem. 8

9 7. Montáž zařízení MAGIC WATCH 7. 1 Nástroje, které budete potřebovat k montáži zařízení Sada vhodných šroubováků Vrtačka Sada vrtáků Sada očkových nebo otevřených klíčů Nástroje (měřící přístroje) potřebné ke kontrole elektrického zapojení Diodová zkoušečka nebo voltmetr Izolační páska Dále budete v případě nutnosti potřebovat též vhodné kabelové průchodky. Poznámka: K připevnění řídící (ovládací) jednotky a kabelů budete podle okolností dále potřebovat další šrouby a kabelové sponky (vázací pásky), které nejsou součástí dodávané soupravy. Důležité upozornění! Dříve než začnete vyvrtávat potřebné otvory nebo provádět výřezy v plechu karoserie vozu, zkontrolujte, zda se v příslušném prostoru nenacházejí žádné elektrické kabely nebo jiná vedení, jejichž poškození by mohlo způsobit zkrat nebo jiné škody na vozidle. 9

10 7. 2 Montáž senzorů Aby zařízení bezvadně fungovalo, musíte provést správné vyrovnání ultrazvukových senzorů. Budou-li senzory nasměrovány příliš dolů, mohou poté jako překážku registrovat nerovnosti vozovky. Budou-li senzory nasměrovány příliš nahoru, pak nezaregistrují nebezpečné překážky. Zvolte prosím taková místa na nárazníku (nebo nad nárazníkem) vozidla, která budou co nejvíce kolmá k vozovce. Důležité pokyny pro montáž ultrazvukových senzorů Detekční dosah těchto senzorů činí cca 1,2 m. Aby nebyla omezena kontrola zadní hrany vozidla (směrovky atd.), neměla by být vzdálenost senzoru o této hrany větší než 30 cm. Výška senzorů nad vozovkou by se měla pohybovat v rozmezí od 30 do 60 cm. Vodorovné vyrovnání senzorů by mělo být provedeno v úhlu 0. Svislé vyrovnání senzorů k příčné ose nárazníku musí být provedeno v úhlu

11 Při montáži ultrazvukových senzorů postupujte následujícím způsobem: Zvolte na nárazníku nebo nad nárazníkem (na karoserii) taková místa k přilepení senzorů, která budou co nejvíce kolmá k povrchu vozovky (senzory by měly být souběžné s povrchem vozovky). Místa, na které senzory přilepíte, musejí být suchá, čistá a zbavená tuku (odmaštěná). Sundejte ze senzorů ochrannou fólii a přilepte tyto senzory na vybraná místa na zadním nárazníku nebo na karoserii vozu. 7.3 Kabely ultrazvukových senzorů (propojení) Pro vedení kabelů senzorů dodržte následující pokyny: 1. Kabely nesmějí být zlomené, příliš ohnuté a stočené. 2. Kabely se nesmějí odírat o ostré hrany. 3. Bez příslušné ochrany (kabelovými průchodkami) nesmějí být tyto kabely protahovány otvory s ostrými hranami. Každý otvor, který vyvrtáte do karoserie vozu, opatřete vhodnými prostředky proti vnikání vody (například obstřikem kabelu a kabelových průchodek vhodnou těsnící pěnovou hmotou). Při protahování kabelů senzorů do zavazadlového prostoru (nebo pod kapotou motoru) použijte pryžové zátky (ucpávky). Pokud nebudete mít po ruce žádné takovéto ucpávky, vyvrtejte na příslušných místech otvory o průměru 13 mm a utěsněte je vhodnými kabelovými průchodkami. Dejte pozor dále na to, aby tyto kabely nebyly za žádných okolností poškozeny (například odlétávajícím štěrkem). Připevněte pečlivě tyto kabely za nárazníky. Dříve než zastrčíte kabelové průchodky do vyvrtaných otvorů v karoserii, protáhněte jimi spojovací konektory kabelů senzorů. 11

12 7. 4 Umístění a montáž řídící jednotky Řídící jednotku umístěte na vhodné místo v zavazadlovém prostoru. Při výběru vhodného místa pro montáž této jednotky pamatujte na následující okolnosti: 1. Délky kabelů jednotlivých senzorů. 2. Aby při vkládání předmětů do zavazadlového prostoru nedošlo k poškození řídící jednotky a přívodních kabelů. Proveďte následující propojení: Kabely senzorů (jejich konektory) zastrčte do příslušných konektorů na řídící jednotce Montáž piezoelektrického reproduktoru Tento reproduktorek přilepte nebo připevněte na vhodné místo krytu zavazadlového prostoru (do prostoru za zadní sedadla automobilu). Při výběru vhodného místa pro montáž reproduktoru pamatujte na následující okolnosti: 1. Délka kabelu. Dejte pozor na to, že u mnoha typů vozů se současně s otvíráním zavazadlového prostoru nadzvedává i jeho kryt (odkládací deska). 2. Aby při vkládání předmětů do zavazadlového prostoru nedošlo k poškození přívodního kabelu k piezoelektrickému reproduktoru. Tento reproduktor nesmí být zakryt nebo poškozen předměty, které budete pokládat na kryt zavazadlového prostoru. Proveďte následující propojení: Kabel reproduktoru (jeho konektor) zastrčte do příslušného konektoru na řídící jednotce. Stáhněte ze spodní strany reproduktoru ochrannou fólii a přilepte tento reproduktor na vybrané místo na krytu zavazadlového prostoru. Místo, na který reproduktor přilepíte, musí být suché, čisté a zbavené tuku (odmaštěné). 12

13 7. 6 Připojení řídící jednotky Červený kabel (B) připojte na plus (+) kabel zadního zpětného světlometu (A). Černý kabel (C) připojte ke kostře automobilu (-) nebo na minus (-) kabel zadního zpětného světlometu. Poznámka: Zapojení zpětného světlometu pro couvání bývá u různých typů vozů rozdílné. U některých typů automobilů funguje zpětný světlomet pouze při zapnutém zapalování. Budete-li v tomto případě provádět kontrolu napětí, nezapomeňte zapnout napájení otočením klíčku v zapalování. 13

14 8. Otestování správné funkce zařízení Zapněte zapalování a zařaďte zpátečku. Z reproduktoru se ozve protáhlý dvojitý akustický signál jako znamení, že je zařízení připraveno k provozu. Akční rádius detekce překážek za vozidlem začíná ve vzdálenosti cca 1,20 m od překážky. Zóna 1: Při vzdálenosti 1,20 m vozu od překážky zaregistrují senzory téměř všechny překážky, které budou indikovány akusticky pomalým sledem varovných tónů. Zóna 2: Při vzdálenosti cca 60 cm vozu od překážky zaregistrují senzory téměř všechny překážky, které budou indikovány akusticky z reproduktoru středně rychlým sledem varovných tónů. Zóna 3: Při vzdálenosti cca 30 cm a méně vozu od překážky zaregistrují senzory téměř všechny překážky, které budou indikovány velmi rychlým sledem varovných tónů. V tomto případě okamžitě vozidlo zastavte. Zmenší-li se dále vzdálenost vozidla od překážky pod 30 centimetrů, může se stát, že senzory již překážku nezaregistrují, neboť se bude tato překážka nacházet mimo jejich detekční akční rádius (překážka bude v takzvaném mrtvém detekčním prostoru). 9. Krátké shrnutí funkce ultrazvukové detekce překážek Aktivaci zařízení provedete zapnutím zapalování a zařazením zpátečky Z indikační jednotky se ozve dvojitý dlouhý tón jako potvrzení funkčnosti zařízení. Jakmile senzory zaregistrují nějakou překážku, bude její vzdálenost od vozidla signalizována třemi různými akustickými signály (od pomalu přerušovaného výstražného signálu až po velmi rychle přerušovaný tón - téměř nepřerušovaný tón). Akustická signalizace: Vzdálenost vozu od překážky Cca cm Cca cm Cca 30 0 cm Akustická signalizace Pomalu přerušovaný tón pí pí pí pí pí pí Středně rychle přerušovaný tón pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí Velmi rychle přerušovaný tón pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí pí Zatavte okamžitě vozidlo, jestliže při manipulování s vozidlem nastane následující situace: Při couvání zaregistruje zařízení překážku a pomalý sled akustických signálů se změní na středně rychlý. Poté se z reproduktoru znovu náhle ozve pomalu přerušovaný tón nebo zařízení již vůbec žádnou překážku nebude dále detekovat. Toto znamená, že je původně zaregistrovaná překážka mimo akční rádius ultrazvukových senzorů. Po zastavení vozidla zkontrolujte osobně situaci za vozidlem. 10. Údržba a čištění zařízení K čištění zařízení nepoužívejte žádné ostré nebo tvrdé předměty. Senzory čistěte mokrým hadem. 14

15 11. Možné závady zařízení a jejich odstranění Zařízení nefunguje: Zkontrolujte, zda má dobrý kontakt červený kabel (který musí být připojený k plus svorce zpětného reflektoru). V případě poškození tento kabel vyměňte. Zkontrolujte zda jsou zastrčeny kontakty propojovacích kabelů mezi reproduktorem, řídící jednotkou a senzory do správných konektorů. 12. Technické údaje Akční rádius detekce: Frekvence ultrazvuku: Napájecí napětí: Odběr proudu: Až 1,20 m 38,5 khz 10 až 15 V 35 ma (pohotovostní režim) 60 ma (signalizace překážky) Provozní teplota: - 20 C až + 70 C Reproduktor: Hlasitost reproduktoru: Piezoelektrický Max. 100 db(a) ve vzdálenosti 10 cm 15

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: ,

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: , MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Výstražný systém hlídání prostoru před vozidlem MWE-800-4/F a za vozidlem MWE-800-4 MAGIC WATCH Obj. č.: 85 41 24, 85 41 21 Tento profesionální systém Vám zajistí pomocí

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-D OBSAH SOUPRAVY ZAPOJENÍ VE VOZE 5 7 x x 8 x x 9 žlutý 5 5 x MUTE 6 5 R 0 5 5 7 6 x x 0 x 8 x x PRIMER M 98UV FBSN-D 5 5 0 6 černo- +/V hnědý šedo-červený MUTE R INSTALACE SENZORŮ

Více

Popis výrobku 1/11. O co se jedná? Jak systém pracuje? Součásti výrobku

Popis výrobku 1/11. O co se jedná? Jak systém pracuje? Součásti výrobku Popis výrobku 1/11 O co se jedná Asistenční systém parkování vzad vybavený ultrazvukovými senzory (4), napojený na kameru s výhledem dozadu poskytuje zvukovou a obrazovou informaci během couvání. Odhaluje

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Návod pro parkovací senzory ps8lcd

Návod pro parkovací senzory ps8lcd Návod pro parkovací senzory ps8lcd Upozornění před montáží: - senzory nesmí být umístěny v kovovém nárazníku, ani se dotýkat kovových součástí vozu - při montáži senzorů musí být vždy dodržena minimální

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 Tento detektor pohybů s kontrolní signalizací pomocí svítivých diod (LED) můžete připevnit na stěnu nebo na strop či se speciálním držákem (obj. č.: 61 04 92) provést

Více

Couvací zařízení CV-04 / CV-02

Couvací zařízení CV-04 / CV-02 Couvací zařízení CV-04 / CV-02 Montážní návod Před montáží tohoto systému si důkladně přečtěte tento návod! Couvací zařízení CV-04/CV-02 2 montážní návod 1. Popis zařízení Toto zařízení umožňuje pohodlné

Více

Montážní příručka 1/14. Popis výrobku

Montážní příručka 1/14. Popis výrobku 1/14 Popis výrobku beep&park je systém podpory parkování, který řidiče upozorňuje na přítomnost překážek před a/nebo za vozidlem, a usnadňuje mu tak zajíždění a vyjíždění z parkoviště. Řada se skládá ze

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Parkovací systém přední typ BS 9006 se dvěmi senzory a typ BS 9046 se čtyřmi senzory

Parkovací systém přední typ BS 9006 se dvěmi senzory a typ BS 9046 se čtyřmi senzory 1.0 Úvod Parkovací systém přední typ BS 9006 se dvěmi senzory a typ BS 9046 se čtyřmi senzory Mikrosenzory, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou již třetí generace špičkových ultrazvukových senzorů,

Více

Univerzální couvací radar s reproduktorem

Univerzální couvací radar s reproduktorem N Á V O D K P O U Ž I T Í A M O N T Á Ž I Univerzální couvací radar s reproduktorem SE 4 SENZORY, KTERÉ LZE VMONTOVAT DO NÁRAZNÍKU OBSAH KRABICE 4ks ultrazvukové senzory s uvolnitelnou kabelovou přípojkou

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Parkovací systém s BT handsfree PWH-40 návod k použití

Parkovací systém s BT handsfree PWH-40 návod k použití Parkovací systém s BT handsfree PWH-40 návod k použití Úvod Děkujeme za nákup parkovacího systému PWH-40 s integrovaným blutooth handsfree. Parkovací systém je technický produkt využívající (podobně jako

Více

TEMPA07 TEMPA08. Tempomat kompletní s kabeláží Škoda Octavia II, Yeti, Superb, facelift od 2010

TEMPA07 TEMPA08. Tempomat kompletní s kabeláží Škoda Octavia II, Yeti, Superb, facelift od 2010 TEMPA07 TEMPA08 Tempomat kompletní s kabeláží Škoda Octavia II, Yeti, Superb, facelift od 2010 TEMPOMAT Sadu lze montovat do vozů škoda Octavia (1Z), Superb (3T) a Yeti (5L) vyrobených od KT 22/2010. Důležité.

Více

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Návod na obsluhu mobilních měničů 12/24 V na 230 V typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Rejstřík Popis a provoz měniče typ 815 012, 815-024 3 Popis a provoz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF OBSAH SOUPRAVY 12 13 4x 4x 2 Černý 3 Modrý 6 19 15 PRIMER 4298UV 3,3-4 10 20 4x 27 9 2,4-3,2 22 4x 4x 14 4x 25 18 5x 24 11 21 Černo-žlutý: Hnědý: rychlostní signál GND km/h

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Návod pro parkovací senzory ps4led/off PS3SPZ

Návod pro parkovací senzory ps4led/off PS3SPZ Návod pro parkovací senzory ps4led/off PS3SPZ Upozornění před montáží: - při montáži senzorů musí být vždy dodržena minimální výška nad vozovkou 50 cm a vodorovné umístění senzorů - parkovací čidla jsou

Více

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 www.ddtechnik.cz DD TECHNIK velkoobchod*maloobchod*zásilková služba* J.V. Kamarýta 49, 382 32 VELEŠÍN - zásilkový prodej Tel : 380 331 830 Fax : 380 331 091 : ddtechnik@ddtechnik.cz

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador 2-891-667-11 (1) Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador Návod k obsluze Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno v dolní části přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

Parkovací modul PM Y-2816

Parkovací modul PM Y-2816 Parkovací modul PM Y-2816 Úlohou parkovacího modulu PM Y-2816 je usnadnit řidiči parkování a couvání auta. Zejména ve velkoměstech často vzniká problém se zaparkováním auta na vhodné parkovací místo. Díky

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Antiradar Evolve Shield. Návod k použití

Antiradar Evolve Shield. Návod k použití Antiradar Evolve Shield Návod k použití Základní vlastnosti 1. Zapnutí: Přidržte na dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko Power, čímž přístroj zapnete. Pokud provedete změny v nastavení radarových pásem,

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny èernou barvou, rohové (díl è.) oznaèeny modrou barvou} jsou instalovány v zadním nárazníku.

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

PARKOVACÍ SYSTÉM CV-05

PARKOVACÍ SYSTÉM CV-05 PARKOVACÍ SYSTÉM CV-05 4 SENZORY UŽIVATELSKÝ a MONTÁŽNÍ NÁVOD 1 Představení Tento parkovací systém využívá vysoce kvalitních mikro senzorů, odpovídajících nejnovější ultrazvukové asysmetrické technologii.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 Solární systém isun představuje soupravu napájecího zdroje a nabíječku. Tento systém je vhodný například pro napájení (nebo nabíjení) mobilních telefonů, navigačních přístrojů

Více

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51

Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 KONSTRUKČNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 480 00 98 a 19 09 51 Tento montážní návod a návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Dříve, než začnete: Zkontrolujte a zjistěte si, zda vložky budou vhodné pod potahy Vašeho sedadla v požadované ploše.

Dříve, než začnete: Zkontrolujte a zjistěte si, zda vložky budou vhodné pod potahy Vašeho sedadla v požadované ploše. Montážní návod univerzálního ohřevu sedadel z uhlíkových vláken Univerzální sada ohřevu sedadel 227102 je systém, který byl navrhnut tak, aby ho bylo možno namontovat v krátkém čase a pomocí běžného nářadí.

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-D OBSAH SOUPRAVY ZAPOJENÍ VE VOZE 5 7 x x 8 x x 9 žlutý 5 5 x MUTE 6 5 R 0 5 5 7 x x x 6 0 x M 98UV FBSN-D 5 5 0 6 černo- +/V hnědý šedo-červený MUTE R INSTALACE SENZORŮ H = 500

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY POZNÁMKY K INSTALACI Aby se zabránilo špatné detekci čidel, je nutné při instalaci sady do kovového nárazníku, použít sadu parkpodlozkakov. Věnujte pozornost

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY ZAPOJENÍ VE VOZE 5 7 8 9 žlutý modrý 5 x MUTE 6 5 R 0 5 5 7 6 2 x 0 x 8 x M 298UV x FBSN-2D 2 5 5 20 6 černo-modrý hnědý šedo-červený +2/2V MUTE R INSTALACE SENZORŮ

Více

EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ NEW BOY EPS73DE- EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 1/7

EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ NEW BOY EPS73DE- EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 1/7 EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 1/7 0. ÚVOD Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod ještě před začátkem práce s generátorovým soustrojím. Budete-li se přesně řídit pokyny z tohoto návodu,

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH PDX-F6, PDX-F4 4 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm)

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm) DSC ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: Zálohovaná siréna řízená mikroprocesorem s blikačem/stroboskopem určená do venkovních prostor Nový design s prostorem určeným pro umístění loga Vaší firmy Robustní polykarbonátový

Více

BEZDRÁTOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ZRCÁTKU S KAMEROU NÁVOD K POUŽITÍ THUNDER PKM-06L-4S

BEZDRÁTOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ZRCÁTKU S KAMEROU NÁVOD K POUŽITÍ THUNDER PKM-06L-4S BEZDRÁTOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ZRCÁTKU S KAMEROU NÁVOD K POUŽITÍ THUNDER PKM-06L-4S Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru projevenou koupí tohoto produktu.!upozornění! 1) Děšť, nečistoty a poškození může

Více

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI031 CS HALOGENOVÝ SVĚTLOMET S ĈIDLEM 1000W POWLI031 1 OBLAST POUŅITÍ Toto venkovní svítidlo s pasivním infračerveným

Více

MSE 110 W- bezpečnostní lišta

MSE 110 W- bezpečnostní lišta MSE 110 W- bezpečnostní lišta CE prohlášení shody pro stroje ( dodatek II, část C) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Opto elektronická aktivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod na používání sinusového. měniče Waeco. Typ 720-012PP Typ 720-024PP

Návod na používání sinusového. měniče Waeco. Typ 720-012PP Typ 720-024PP Návod na používání sinusového měniče Waeco Typ 720-012PP Typ 720-024PP Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Přípojné kabely 3 Používání měniče 3 Instalace 4 Provoz měniče 4 Řešení drobných závad 4 Technická

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA MONITOR S DVD PŘEHRÁVAČEM A ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Příslušenství 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Postup instalace 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte

Více

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Postup instalace/příslušenství 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži Vyhřívání autosedaček Magic Heat Vlastnosti Tyto podložky Vás příjemně zahřejí, uvolní bederní část Vaší páteře nebo Vašeho spolujezdce. Kromě toho ochrání i originální čalounění (potahy) sedadla ve voze

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - 4 zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny

Více

Provozní napětí 12 V= ( 10 15 V =) 101 db (A) LAREDO ; 104 db (A) (BIG BLAST III) Kompresor / tlakový zvukový měnič

Provozní napětí 12 V= ( 10 15 V =) 101 db (A) LAREDO ; 104 db (A) (BIG BLAST III) Kompresor / tlakový zvukový měnič 1 Návod obsluze Obj.č.: 85 28 24 Tlaková houkačka představuje nadstandardní výbavu motorových vozidel. Je to houkačka, která vydává jako výstražné zvukové znamení krátkou melodii bud buď jednotónovou nebo

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI Tato univerzální sada je určena pro typy motocyklů, které mají řídítkovou tyč uvnitř dutou (tzn. nic nebrání umístění topných těles dovnitř

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení Obsah: Charakteristika produktu str. 1 Bezpečnost str. 1 Připojení str. 1-2 Výběr funkcí str. 2-3 Nabíjecí módy str. 3-4 Specifické módy str. 4 Ochrana str. 5 Závady, příčiny, řešení str. 5 Prohlášení

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE POKYNY V NĚM UVEDENÉ

PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE POKYNY V NĚM UVEDENÉ MONTÁŽNÍ NÁVOD POUZE PRO PRODEJCE TRAKTORY KUBOTA PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE Y V NĚM UVEDENÉ Výhradní dovozce Bonas spol. s r. o. Sepekov Staňkov 425, 398 51 Sepekov, e mail:

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - 2 pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - Hlavní øídící jednotka (díl è.2) s displejem

Více

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií MANUÁL Věk 14+ -2- pečlivě Děkujeme, přečtěte že tento jste manuál si zakoupili a uschovejte tento produkt. ho pro Pro případ správné dalšího a bezpečné nahlédnutí. použití si prosím, ÚVODEM 12..Tento

Více

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 TYPY NABÍJENÝCH BATERIÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRODUKTU... 4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 UMÍSTĚNÍ

Více

Centronic VarioControl VC260

Centronic VarioControl VC260 Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více