Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)"

Transkript

1 Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného zařízení na otvírání a zavírání garážových vrat s dálkovým bezdrátovým ovládáním v rádiovém pásmu 433 MHz (3 dálkové bezdrátové ovladače jsou součástí dodávky tohoto zařízení). Tento pohon garážových vrat je vybaven osvětlením, které se automaticky zapne na dobu 3 minut po každém spuštění zavírání nebo otvírání garážových vrat. Proti zneužití tohoto zařízení (proti nedovolenému otevření garážových vrat) je toto zařízení chráněno miliardami kombinací kódů na dálkových bezdrátových ovladačích. V případě výpadku síťového napájení pohonu (230 V / 50 Hz) lze provést nouzové odblokování garážových vrat rukou zatažením za lano. Po této akci budete moci garážová vrata otevřít nebo zavřít ručně. Narazí-li garážová vrata při jejich zavírání nebo otvírání na nějakou překážku (například na kapotu nebo karoserii vozidla), zastaví se automaticky příslušná akce (zavírání nebo otvírání) a garážová vrata se vrátí do výchozí (koncové) polohy (garážová vrata se zcela otevřou). U tohoto pohonu garážových vrat lze nastavit čas, po jehož uplynutí má dojít k automatickému zavření garážových vrat v rozsahu od 30 do 240 sekund. Zůstanou-li garážová vrata otevřená déle než 10 minut, ozve se ze zařízení varovný akustický signál (alarm), který se přestane ozývat až po uzavření garážových vrat. Po provedení 2000 otevření a zavření garážových vrat se ozve ze zařízení akustický signál, který Vás upozorní na to, že máte provést kontrolu mechaniky zařízení na otvírání a zavírání garážových vrat. K tomuto zařízení lze připojit externí spínač a infračervenou světelnou závoru. U tohoto výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami (CE) a směrnicemi (směrnice o elektromagnetické slučitelnosti). Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Abyste toto zařízení uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba, abyste dodržovali všechny pokyny a bezpečností předpisy, které jsou v tomto návodu k montáži a k obsluze uvedeny. Před uvedením zařízení do provozu si prosím přečtěte celý tento návod k montáži a k obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali tento návod k montáži a k obsluze. Obsah 2 Strana 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Rozsah dodávky Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu Garážová vrata, ke kterým lze toto zařízení namontovat Bezpečnostní předpisy Součásti pohonu garážových vrat a dálkového ovládače Doplňující funkce pohonu garážových vrat...9 a) Rozpoznání překážek...9 b) Nouzové odblokování garážových vrat Opatření a kontroly, které musíte provést před montáží zařízení Montáž zařízení RolloPort S ) Demontáž existujících uzávěrů (zámků, závor) garážových vrat ) Označení středu garážových vrat ) Vzdálenost horní hrany (rámu) garážových vrat od stropu garáže ) Poznámka k montáži zařízení ke stropním stahovacím garážovým vratům ) Montáž vodících kolejniček ) Napnutí hnacího řetězu ) Připojení pohonu k vodící kolejničce ) Připevnění hlavy pohonu a vodící kolejničky...15 Montáž vodící kolejničky k nadpraží garáže...16 Montáž vodící kolejničky ke stropu garáže...16 (A) Montáž (držáku) úhelníku vodící kolejničky...17 (B) Montáž (držáku) úhelníku hlavy pohonu...17 (C) Montáž (držáku) úhelníku garážových vrat...18 (D) Montáž středního závěsu ) Připevnění varovných (výstražných štítků) ) Uvedení zařízení na otvírání a zavírání garážových vrat do provozu Základní naprogramování zařízení RolloPort S ) Naprogramování horní polohy garážových vrat ) Naprogramování dolní polohy garážových vrat ) Zkušební (referenční) otevření a zavření garážových vrat (změření síly) ) Ukončení základního naprogramování pohonu garážových vrat Provedení dalších naprogramování zařízení RolloPort S ) Nastavení (naprogramování) omezení síly pohonu garážových vrat ) Volba ovládacího tlačítka na dálkovém ovladači ) Zapnutí nebo vypnutí alarmu v případě nezavření garážových vrat ) Nastavení času, po jehož uplynutí dojde k automatickému uzavření vrat ) Zapnutí nebo vypnutí alarmu po 2000 otevření a uzavření garážových vrat ) Ukončení ostatních naprogramování pohonu garážových vrat Přihlášení a odhlášení dálkových ovladačů ) Přihlášení dálkového ovladače ) Odhlášení dálkového ovladače (dálkových ovladačů)...31

2 13. Připojení doplňujících externích elektrických zařízení k pohonu Ruční zavírání a otvírání garážových vrat Použití dálkových ovladačů k zavírání a otvírání garážových vrat Údržba zařízení Možné závady a jejich odstranění Technické údaje Rozsah dodávky Základní jednotka pohonu garážových vrat [1] 2 bezdrátové dálkové ovladače FR1 [2] Bezdrátový dálkový ovladač FR11 s nástěnným držákem [3] Ohnutá (zalomená) příchytka garážových vrat (závěs) [4] 2 střední závěsy [5] 3 zalomené držáky (příchytky) [6] Úhelník k připevnění vodící kolejničky k nadpraží garážových vrat (garáže) nebo ke stropu garáže [7] Držák (úhelník) garážových vrat [8] Ozubená spojka [9] 8 samořezných šroubů se šestihrannou hlavou (6 x 15 mm) [10] 3 4

3 Šroub (6 x 80 mm) s maticí [11] Čep (8 x 20 mm) [12] 4. Garážová vrata, ke kterým lze toto zařízení namontovat Pojistná závlačka (2 x 20 mm) [13] 6 šroubů (8 x 25 mm) se šestihrannou hlavou, s maticemi a podložkami [14] 6 hmoždinek (10 mm) [15] 6 šroubů (vrutů) se šestihrannou hlavou (8 x 60 mm) [16] Průbojník [17] 2 montážní děrované pásky [18] Sklopná garážová vrata Stropní stahovací (dělená) garážová vrata Garážová vrata musejí být volně pohyblivá a musejí dále splňovat požadavky následujících evropských norem: EN a EN Sklopná garážová vrata, která vyžadují točivý pohyb kolem příčné osy, nelze tímto zařízením (pohonem) ovládat. 3 vodící kolejničky a 2 spojky kolejniček [19] 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na možné nebezpečí ohrožení zdraví, například úrazem elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny, které je třeba dodržovat. Varování před nesprávnou manipulací se zařízením, která může způsobit úrazy přítomných osob nebo věcné škody. 5 6

4 5. Bezpečnostní předpisy Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto zařízením či nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky zařízení. 6. Součásti pohonu garážových vrat a dálkového ovládače Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) není dovoleno provádět vlastní úpravy nebo změny ve vnitřním zapojení pohonu garážových vrat! Jako napájecí zdroj tohoto zařízení (pohonu garážových vrat) lze použít pouze síťovou zásuvku se střídavým napětím 230 V / 50 Hz. Práce se součástmi systému, které zůstávají pod síťovým napětím, mohou provádět pouze odborníci (kvalifikovaní elektrikáři). Pokud nemáte příslušná oprávnění, pak požádejte zkušeného elektrikáře, aby Vám pomohl se zapojením zařízení a s jeho uvedením do provozu. Postarejte se o to, aby během montáže zařízení nemohlo dojít k zapnutí síťového napájení třetími osobami. Toto můžete zajistit jističi a dobře čitelnými výstražnými štítky. Dříve než přikročíte k montáži tohoto zařízení, odpojte toto zařízení od síťového napájení (vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky). Sklápění garážových vrat nebo jejich posunování nesmí bránit nesprávně seřízené pružiny (pera) nebo nesprávně fungující závěsy a ostatní mechanické součásti garážových vrat. V těchto případech hrozí nebezpečí úrazu. Při otvírání a zavírání garážových se nikdy nedotýkejte jejich pohybujících se součástí a nedovolte žádným osobám, aby se nacházely v prostoru pohybujících se garážových vrat. Vjíždějte (vstupujte) do garáže nebo vyjíždějte (vycházejte) z garáže pouze tehdy, budou-li garážová vrata zcela otevřená. Nedovolte malým dětem, aby si hrály s dálkovými ovladači. Zajistěte, aby k těmto dálkovým ovladačům neměly přístup malé děti. Zkontrolujte před prvním použitím tohoto pohonu garážových vrat funkci všech bezpečnostních zařízení, například funkci garážových vrat při jejich nárazu na nějakou překážku (například na kapotu nebo karoserii vozidla), zda se zastaví se automaticky příslušná akce (zavírání nebo otvírání) a zda se garážová vrata vrátí do výchozí (koncové) polohy. Tyto kontroly provádějte pravidelně též každý měsíc. K zařízení lze připojit pouze izolované vodiče (kabely). K propojení používejte pouze kabely s vodiči, které jsou dimenzovány k propojení s příslušnými zařízeními (světelné závory, externí spínač na otvírání garážových vrat) a které mají dostatečný průřez. Nevystavujte dále tento výrobek příliš vysokým teplotám (přímému slunečnímu záření). Správnou funkci zařízení mohou ovlivnit elektromagnetická a magnetická pole v blízkosti elektrických přístrojů (motorů) nebo reproduktorů atd. Doraz garážových vrat nesmí být znečištěn kamením (štěrkem), ledem, sněhem nebo jinými nečistotami. Dejte rovněž pozor na to, že vodící kolejničky musejí být naprosto čisté. Pokud si nebudete vědět rady, jak toto zařízení používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. 7 8

5 1 Pohon garážových vrat s osvětlením (základní jednotka) 2 Bezdrátový dálkový ovladač 3 Svítivá dioda (LED) na dálkovém ovladači 4 1. ovládací tlačítko na dálkovém ovladači 5 2. ovládací tlačítko na dálkovém ovladači 6 Tlačítko přepnutí pohonu do režimu přihlášení a odhlášení dálkového ovladače S 7 Displej z tekutých krystalů (LCD) 8 Tlačítko nastavení pohonu + (zvýšení hodnoty) 9 Tlačítko nastavení pohonu (snížení hodnoty) 10 Tlačítko naprogramování pohonu P 7. Doplňující funkce pohonu garážových vrat a) Rozpoznání překážek b) Nouzové odblokování garážových vrat V případě výpadku síťového napájení (230 V / 50 Hz) lze provést nouzové odblokování garážových vrat zatažením za lano. Po této akci můžete garážová vrata uvést do původní polohy (můžete je otevřít nebo zavřít) ručně. Dejte přitom pozor na to, že se mohou v tomto případě garážová vrata nekontrolovaně vychýlit nebo spadnout (například pokud nebudou v rovnováze) a způsobit tím poranění přítomných osob. Po uvolnění odblokování garážová vrata zcela otevřete nebo zavřete. Elektronika tohoto zařízení na otvírání a zavírání garážových vrat rozpozná automaticky působením protisíly (protitlaku) automaticky kontakt garážových vrat s překážkou. Narazí-li garážová vrata při jejich zavírání nebo otvírání na nějakou překážku (například na kapotu nebo karoserii vozidla), zastaví se automaticky příslušná akce (zavírání nebo otvírání) a garážová vrata se vrátí do výchozí (koncové) polohy (zcela se otevřou). Po odstranění překážky lze opět garážová vrata normálně ovládat. 8. Opatření a kontroly, které musíte provést před montáží zařízení Garážová vrata se musejí lehce pohybovat a musejí být v absolutní rovnováze. Zkontrolujte, zda lze garážová vrata lehce otvírat a zavírat. Otevřete garážová vrata do výše asi 1 m. Správně vyvážená vrata by se neměla z této polohy vychýlit. Pokud se budou vrata vychylovat, nechte je seřídit kvalifikovaným odborníkem. Sklápění garážových vrat nebo jejich posunování nesmí bránit nesprávně seřízené pružiny (pera) nebo nesprávně fungující závěsy a ostatní mechanické součásti garážových vrat. V těchto případech hrozí nebezpečí úrazu Nezajištěná garážová vrata mohou během provádění montáže zařízení způsobit svým uvolněním a spadnutím zranění přítomných osob. Dejte proto při provádění montáže zařízení pozor na to, aby se v dosahu garážových vrat nenacházely žádné osoby. Konec (úchytka) lana k nouzovému odblokování garážových vrat by se měla nacházet ve výši asi 1,8 m nad podlahou garáže (nebo níže). K montáži zařízení na otvírání a zavírání garážových vrat smíte použít pouze k zařízení přiložené příslušenství a originální náhradní díly. Proveďte demontáž již existujících uzávěrů (zámků) garážových vrat. Tyto by mohly bránit správné funkci zařízení RolloPort S1. Zajistěte dostatečné osvětlení prostoru garáže, ve kterém budete provádět montáž zařízení. 9 10

6 K montáži zařízení budete potřebovat následující nástroje a nářadí: 2) Označení středu garážových vrat Označte si podle následujícího vyobrazení střed garážových vrat na jejich horní hraně (na rámu), dále na nadpraží garážových vrat (garáže) a na stropě garáže. 3) Vzdálenost horní hrany (rámu) garážových vrat od stropu garáže Zavřete pomalu garážová vrata a změřte vzdálenost jejich horní hrany (rámu) od stropu garáže. Minimální vzdálenost mezi horní hranou vrat a stropem garáže by měla být 6 cm. 9. Montáž zařízení RolloPort S1 1) Demontáž existujících uzávěrů (zámků, závor) garážových vrat Sklopná vrata Stropní (dělená) zasouvací (stahovací) vrata 4) Poznámka k montáži zařízení ke stropním stahovacím garážovým vratům Při zavřených garážových vratech se musí vodící váleček nacházet v oblouku vodící kolejničky. Proveďte nejprve demontáž všech svislých a vodorovných uzávěrů garážových vrat. Tyto uzávěry si uschovejte pro jejich př;ípadnou zpětnou montáž, pokud byste později provedli demontáž zařízení RolloPort S1 a chtěli uvést garážová vrata do původního stavu

7 Správná poloha vodícího válečku Nesprávná poloha vodícího válečku 5) Montáž vodících kolejniček Toto zařízení dodáváme se třemi vodícími kolejničkami: Jedná se o dvě koncové kolejničky s předmontovaným hnacím řetězem, o jednu prostřední kolejničku a dvě spojky kolejniček. 6) Napnutí hnacího řetězu 1. Utáhněte pevně napínací matici vhodným nástrčkovým klíčem ( 10 mm). 2. Seřiďte napnutí hnacího řetězu podle následujícího vyobrazení. 1. Položte obě koncové vodící kolejničky s předmontovaným hnacím řetězem na podlahu takovým způsobem, aby se tento řetěz mezi nimi nacházel pokud možno v rovné poloze. 2. Nasuňte obě spojky na prostřední kolejničku a vložte tuto prostřední kolejničku do drážky mezi obě koncové kolejničky. 3. Zasuňte hnací řetěz do prostřední kolejničky. 4. Nasuňte každou spojku přes rozhraní mezi prostřední kolejničkou a příslušnou koncovou kolejničkou. Dejte přitom pozor na to, aby se tyto spojky nacházely uprostřed mezi zajišťovacími plíšky a spodní stranou kolejničky. 5. Ohněte poté vhodným šroubovákem zajišťovací plíšky směrem ven (nad konce spojek). Po provedení této akce budou obě spojky zajištěny a nebude s nimi možné dále posunovat. Spojka 1 Spojka 2 7) Připojení pohonu k vodící kolejničce 1. Proveďte nejprve nasazení ozubené spojky [5]. 2. Nasaďte vodící kolejničku [4] pastorkem hnacího řetězu na ozubenou spojku [5]. 3. Připevněte vodící kolejničku [4] pomocí dvou příchytek (zalomených držáků) [2] a čtyř samořezných šroubků se šestihrannou hlavou (6 x 15 mm) [1] k pohonu. Dejte při této montáži pozor na to, abyste nepoškodili mikrospínač [3]. Zajišťovací plíšky 13 14

8 8) Připevnění hlavy pohonu a vodící kolejničky Montáž vodící kolejničky k nadpraží garáže Doporučené připevnění vodící kolejničky: Připevnění kolejničky k nadpaží garáže zajišťuje optimální rozdělení vznikajících sil a tlaků. Montáž vodící kolejničky ke stropu garáže Budete-li vodící kolejničku připevňovat ke stropu garáže, pak otočte úhelník k připevnění kolejničky o 90 a připevněte jej poté ke stropu garáže. V tomto případě je možné využít k otvírání a k zavírání vrat celou dráhu vodící kolejničky. Vzdálenost vodící kolejničky od vrat garáže nesmí být v tomto případě větší než 25 cm. K připevnění držáku (úhelníku) vodící kolejničky do betonové stěny nebo stropu garáže použijte přiložené hmoždinky ( 10 mm) a šrouby (vruty) se šestihrannou hlavou (8 x 60 mm)

9 (A) Montáž (držáku) úhelníku vodící kolejničky Držák (úhelník) vodící kolejničky [1] je třeba namontovat přesně do středu garážových vrat na nadpraží nebo na strop garáže (C) Montáž (držáku) úhelníku garážových vrat 1. Označte si na nadpraží nebo stropě garáže otvory k připevnění držáku vodící kolejničky [1] a vyvrtejte tyto otvory například vrtákem do zdiva (betonu) o průměru 10 mm. 2. K připevnění toho držáku použijte přiložené hmoždinky ( 10 mm) a šrouby (vruty) se šestihrannou hlavou (8 x 60 mm) [3]. 3. Nyní připevněte vodící kolejničku [4] k jejímu držáku [1] přiloženým šroubem se šestihrannou hlavou (6 x 80 mm) [2]. (B) Montáž (držáku) úhelníku hlavy pohonu Poznámky Doporučujeme Vám, abyste tento držák připevnili na rám garážových vrat. U garážových vrat z umělé hmoty nebo u tenkostěnných dřevěných garážových vrat je třeba použít přídavnou výztuž, která zabrání jejich poškození. Vhodnou výztuž si objednejte u výrobce garážových vrat. K připevnění tohoto držáku použijte, pokud to bude možné, v něm předvrtané otvory. 1. Přiložte držák [8] na horní hranu (rám) garážových vrat přesně do středu a označte si poté na tomto rámu čtyři otvory k připevnění držáku. 2. Pokud to nebude nutné, pak otvory k připevnění držáku nevyvrtávejte. Prorazte je do rámu garážových vrat přiloženým průbojníkem. 1. Nasaďte držák [5] na vodící kolejničku [4] pokud možno co nejblíže k hlavě pohonu [7]. 2. Zvedněte celou konstrukci ke stropu garáže a označte si na stropě garáže otvory k připevnění držáku [5] a vyvrtejte ve stropě otvory například vrtákem do zdiva (betonu) o průměru 10 mm. 3. K připevnění toho držáku [5] použijte přiložené hmoždinky ( 10 mm) a šrouby (vruty) se šestihrannou hlavou (8 x 60 mm) [6]. Důležité upozornění: Samořezné šrouby vyžadují pro své závity dostatečnou oporu v materiálu. Bude-li rám garážových vrat dostatečně silný a nebudete-li moci prorazit do něj otvory přiloženým průbojníkem, pak můžete tyto otvory vyvrtat vrtákem o průměru 4 mm. Otvor proražený průbojníkem. Šroub má dostatečnou oporu závitů. Otvor vyvrtaný vrtákem. Šroub má nedostatečnou oporu závitů

10 3. Přišroubujte držák [8] přiloženými samořeznými šrouby se šestihrannou hlavou (8 x 15) [10] pevně k rámu garážových vrat. 4. Nakonec připevněte závěs (příchytku) garážových vrat [12] zasunutím čepu [9] do otvorů v držáku [8] a zajistěte tento čep závlačkou [11]. Poznámka K vodící kolejničce je pevně přimontován rovný závěs (rovná příchytka) garážových vrat. Budete-li chtít použít přiložený ohnutý závěs (ohnutou příchytku) garážových vrat [12], pak musíte tento závěs přišroubovat k rovnému závěsu dvěma šrouby se šestihrannou hlavou (8 x 20 mm) viz následující vyobrazení. 9) Připevnění varovných (výstražných štítků) Před provedením vyzkoušení funkce otevírání a zavírání garážových vrat a před provedením naprogramování pohonu garážových vrat připevněte (přilepte) na vhodná místa přiložené výstražné štítky (nálepky). 10) Uvedení zařízení na otvírání a zavírání garážových vrat do provozu Pohněte opatrně garážovými vraty tak, aby se pevně usadily. Zapojte do síťové zásuvky (230 V / 50 Hz) zástrčku sítového kabelu a zapněte proud. Na pohonu garážových vrat se rozsvítí žárovka, z pohonu garážových vrat se ozve akustický signál a na displeji pohonu začne cyklicky blikat 0. Nyní proveďte základní naprogramování zařízení podle následující kapitoly 10. Základní naprogramování zařízení RolloPort S1. (D) Montáž středního závěsu Tento střední závěs [13] (2 kusy) přišroubujte na vhodné místo dvěma šrouby se šestihrannou hlavou [14] (8 x 60 mm), nejlépe doprostřed mezi garážová vrata a hlavu pohonu garážových vrat

11 10. Základní naprogramování zařízení RolloPort S1 Při provádění základního nastavení pohonu garážových vrat dodržte prosím následující pořadí 1) Naprogramování horní polohy garážových vrat 2) Naprogramování dolní polohy garážových vrat Stiskněte tlačítko +. Na displeji pohonu se zobrazí číslice 2. Stiskněte tlačítko P a podržte toto tlačítko stisknuté asi 5 sekund. Z pohonu se ozve akustický signál a na jeho displeji se zobrazí číslice 1. Stiskněte krátce tlačítko P. Na displeji pohonu se zobrazí blikající číslice 2. Stiskněte krátce tlačítko P. Na displeji pohonu se zobrazí blikající číslice 1. Stiskněte tlačítko + nebo. Garážová vrata se začnou otvírat nebo zavírat. Stiskněte tlačítko + nebo. Garážová vrata se začnou otvírat nebo zavírat. Jakmile dosáhnou garážová vrata požadované dolní polohy, stiskněte tlačítko P. Tím uložíte tuto dolní polohu garážových vrat do vnitřní paměti pohonu. Jakmile dosáhnou garážová vrata požadované horní polohy, stiskněte tlačítko P. Tím uložíte tuto horní polohu garážových vrat do vnitřní paměti pohonu. 3) Zkušební (referenční) otevření a zavření garážových vrat (změření síly) Během tohoto testu, který musíte provést, hrozí nebezpečí poranění, neboť se v tomto případě garážová vrata otvírají a zavírají velkou silou. Stiskněte tlačítko +. Na displeji pohonu se zobrazí číslice

12 Stiskněte krátce tlačítko P. Na displeji pohonu se zobrazí blikající číslice 3 a garážová vrata se začnou otvírat. 11. Provedení dalších naprogramování zařízení RolloPort S1 1) Nastavení (naprogramování) omezení síly pohonu garážových vrat Poznámka: Tento pohon je dílensky nastaven na stupeň (úroveň) omezení síly č. 3. V případě potřeby můžete toto omezení síly zvýšit nebo snížit. Příliš nízká úroveň síly může negativně ovlivnit pohyb garážových vrat, zvláště v tom případě nebude-li struktura (konstrukce) garážových vrat zcela vyvážena. Po zastavení otvírání garážových vrat stiskněte dvakrát (2 x) krátce po sobě tlačítko P. Garážová vrata se začnou zavírat. Stiskněte tlačítko +. Případně stiskněte tlačítko + několikrát krátce po sobě (tolikrát), dokud se na displeji pohonu nezobrazí číslice 4. Po zastavení zavírání garážových vrat stiskněte krátce tlačítko P. Tím uložíte toto nastavení pohonu do jeho vnitřní paměti. Nyní ukončete toto základní nastavení způsobem popsaným v následujícím odstavci. Pokud toto neprovedete, pak všechna výše popsaná nastavení nebudou uložena do vnitřní paměti pohonu. 4) Ukončení základního naprogramování pohonu garážových vrat Stiskněte po provedení zkušebního (referenčního) otevření a zavření garážových vrat tlačítko. Případně stiskněte tlačítko několikrát krátce po sobě (tolikrát), dokud se na displeji pohonu nezobrazí číslice 1. Nyní stiskněte tlačítko P. Na displeji pohonu se zobrazí číslice 7 (3. stupeň úrovně omezení síly = dílenské nastavení). Postupným tisknutím tlačítka + nebo zvolte požadovanou úroveň síly pohonu. Stiskněte tlačítko P a podržte toto tlačítko stisknuté asi 5 sekund. Na displeji pohonu se zobrazí blikající číslice 1. Dále se začne na displeji pohonu zobrazovat cyklicky nula 0, což znamená ukončení naprogramování a uvedení pohonu do klidového stavu. Nízká úroveň síly pohonu Vysoká úroveň síly pohonu Standardní (dílenské) nastavení úrovně síly pohonu Nyní stiskněte krátce tlačítko P. Tím uložíte toto nastavení do vnitřní paměti pohonu

13 Důležité upozornění: Nyní musíte provést znovu zkušební (referenční) otevření a zavření garážových vrat (změření síly) způsoben popsaným v odstavci 3) Zkušební (referenční) otevření a zavření garážových vrat (změření síly) kapitoly 10. Základní naprogramování zařízení RolloPort S1. 2) Volba ovládacího tlačítka na dálkovém ovladači Poznámka: Dílensky je nastaveno k otvírání a zavírání garážových vrat 2. ovládací tlačítko na bezdrátovém dálkovém ovladači. Pokud budete chtít zvolit k ovládání garážových vrat 1. tlačítko na dálkovém ovladači, pak toto proveďte následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko +. Případně stiskněte tlačítko + několikrát krátce po sobě (tolikrát), dokud se na displeji pohonu nezobrazí číslice 5. Ukončete toto nastavení (naprogramování) způsoben popsaným v odstavci 4) Ukončení základního naprogramování pohonu garážových vrat kapitoly 10. Základní naprogramování zařízení RolloPort S1. Nyní stiskněte tlačítko P. Na displeji pohonu se zobrazí blikající číslice 2 (použití 2. ovládacího tlačítka na dálkovém ovladači = dílenské nastavení). Postupným tisknutím tlačítka + nebo zvolte podle zobrazení na displeji pohonu buď číslici 1 (použití 1. ovládacího tlačítka na dálkovém ovladači) nebo číslici 2 (použití 2. ovládacího tlačítka na dálkovém ovladači = dílenské nastavení). Nula 0 znamená, že garážová vrata nebudete moci dálkovým ovladačem otvírat nebo zavírat (ani jedno z obou ovládacích tlačítek ne dálkovém ovladači nebude funkční). Nyní stiskněte krátce tlačítko P. Tím uložíte toto nastavení do vnitřní paměti pohonu

14 Nyní můžete provést další nastavení (naprogramování) pohonu garážových vrat nebo můžete toto nastavení (naprogramování) ukončit způsobem popsaným v odstavci 6) Ukončení ostatních naprogramování pohonu garážových vrat této kapitoly. Nyní můžete provést další nastavení (naprogramování) pohonu garážových vrat nebo můžete toto nastavení (naprogramování) ukončit způsobem popsaným v odstavci 6) Ukončení ostatních naprogramování pohonu garážových vrat této kapitoly. 3) Zapnutí nebo vypnutí alarmu v případě nezavření garážových vrat Poznámka: Pokud funkci tohoto alarmu zapnete, pak se v případě, že zůstanou garážová vrata déle otevřená než 10 minut, ozve z pohonu varovný akustický signál. Tento akustický signál se bude z pohonu ozývat po uplynutí každých 10 minut po dobu 30 sekund. Znění tohoto alarmu (akustického signálu) ukončíte úplným uzavřením garážových vrat. Stiskněte tlačítko +. Případně stiskněte tlačítko + několikrát krátce po sobě (tolikrát), dokud se na displeji pohonu nezobrazí číslice 6. 4) Nastavení času, po jehož uplynutí dojde k automatickému uzavření vrat Poznámka: Dříve než dojde k automatickému uzavření garážových vrat, ozve se z pohonu akustický signál po dobu 20 sekund a současně začne blikat na pohonu osvětlení. Jakmile se začnou garážová vrata zavírat, zůstane osvětlení trvale zapnuté (nebude blikat). Z pohonu se bude dále ozývat akustický signál. Po úplném uzavření garážových vrat se přestane z pohonu ozývat akustický signál a osvětlení zůstane zapnuto po dobu dalších 3 minut. Stiskněte tlačítko +. Případně stiskněte tlačítko + několikrát krátce po sobě (tolikrát), dokud se na displeji pohonu nezobrazí číslice 7. Nyní stiskněte tlačítko P. Na displeji pohonu se zobrazí blikající nula 0 (vypnutí funkce tohoto alarmu = dílenské nastavení). Nyní stiskněte tlačítko P. Na displeji pohonu se zobrazí blikající nula 0 (vypnutí automatického zavírání garážových vrat = dílenské nastavení). Stisknutím tlačítka + zvolte na displeji pohonu číslici 1 (zapnutí funkce tohoto alarmu). Stisknutím tlačítka + můžete zvolit na displeji pohonu číslici 1 (zapnutí této funkce). Nyní stiskněte krátce tlačítko P. Tím uložíte toto nastavení do vnitřní paměti pohonu. Dalším postupným tisknutím tlačítka + můžete zvolit následující časy, po jejichž uplynutí dojde k automatickému uzavření garážových vrat: 2 = 60 sekund, 3 = 90 sekund, 4 = 120 sekund, 5 = 150 sekund, 6 = 180 sekund, 7 = 210 sekund a 8 = 240 sekund (maximum)

15 Nyní stiskněte krátce tlačítko P. Tím uložíte toto nastavení do vnitřní paměti pohonu. Nyní můžete provést další nastavení (naprogramování) pohonu garážových vrat nebo můžete toto nastavení (naprogramování) ukončit způsobem popsaným v odstavci 6) Ukončení ostatních naprogramování pohonu garážových vrat této kapitoly. Nyní můžete provést další nastavení (naprogramování) pohonu garážových vrat nebo můžete toto nastavení (naprogramování) ukončit způsobem popsaným v následujícím odstavci 6) Ukončení ostatních naprogramování pohonu garážových vrat této kapitoly. 5) Zapnutí nebo vypnutí alarmu po 2000 otevření a uzavření garážových vrat Provádějte pravidelně po uplynutí určité doby kontroly, zda se garážová vrata správně otvírají a zavírají, zda mají pružiny (pera) k jejich otevírání ještě dostatečnou sílu. Namažte všechny pohyblivé součásti garážových vrat vhodným mazivem (mazacím tukem). Poznámka: Provedete-li aktivaci této funkce, pak se po provedení 2000 otevření a zavření garážových vrat začne ozývat ze zařízení v určitých intervalech akustický signál (pípání), který (které) Vás upozorňuje na to, že máte provést kontrolu mechaniky zařízení na otvírání a zavírání garážových vrat. Znění tohoto alarmu (akustického signálu) ukončíte vypnutím síťového napájení pohonu nebo stisknutím tlačítka P, které podržíte stisknuté asi 5 sekund. 6) Ukončení ostatních naprogramování pohonu garážových vrat Stiskněte tlačítko P a podržte toto tlačítko stisknuté asi 5 sekund. Na displeji pohonu se začne zobrazovat cyklicky nula 0, což znamená ukončení naprogramování a uvedení pohonu garážových vrat do klidového stavu. Stiskněte tlačítko +. Případně stiskněte tlačítko + několikrát krátce po sobě (tolikrát), dokud se na displeji pohonu nezobrazí číslice Přihlášení a odhlášení dálkových ovladačů 1) Přihlášení dálkového ovladače Stiskněte tlačítko S, podržte toto tlačítko stisknuté 1 sekundu a po uplynutí této doby stisknutí tohoto tlačítka uvolněte. Nyní stiskněte tlačítko P. Na displeji pohonu se zobrazí blikající nula 0 (vypnutí této funkce = dílenské nastavení). Na displeji pohonu se jako potvrzení zobrazí krátce zelená tečka v jeho pravém dolním rohu. Stisknutím tlačítka + můžete zvolit na displeji pohonu číslici 1 (zapnutí této funkce). Nyní stiskněte krátce tlačítko P. Tím uložíte toto nastavení do vnitřní paměti pohonu. Nyní stiskněte na dálkovém ovladači třikrát (3 x) tlačítko, které jste zvolili k ovládání garážových vrat způsobem popsaným v odstavci 2) Volba ovládacího tlačítka na dálkovém ovladači kapitoly 11. Provedení dalších naprogramování zařízení RolloPort S

16 Poznámka: Tímto způsobem můžete přihlásit další dálkové ovladače (provést synchronizaci bezdrátového přenosu ovládacích povelů z dálkového ovladače do pohonu garážových vrat). 2) Odhlášení dálkového ovladače (dálkových ovladačů) Jestliže ztratíte některý z dálkových ovladačů, pak proveďte z bezpečnostních důvodů nejprve odhlášení všech používaných, dříve přihlášených dálkových ovladačů, aby se nemohl někdo do Vaší garáže vloupat. Poté můžete provést zpětné přihlášení neboli synchronizaci bezdrátového přenosu ovládacích povelů ze zbývajících dálkových ovladačů do pohonu garážových vrat způsobem popsaným v odstavci 1) Přihlášení dálkového ovladače této kapitoly. Stiskněte tlačítko S, podržte toto tlačítko stisknuté. 13. Připojení doplňujících externích elektrických zařízení k pohonu Práce se součástmi systému, které zůstávají pod síťovým napětím, mohou provádět pouze odborníci (kvalifikovaní elektrikáři). Pokud nemáte příslušná oprávnění, pak požádejte zkušeného elektrikáře, aby Vám pomohl se zapojením zařízení a s jeho uvedením do provozu. Neodborně provedené práce na rozvodech síťového napětí mohou způsobit vážné úrazy elektrickým proudem. Kromě jiného byste tímto mohli ohrozit nejen sami sebe, ale i další osoby. Před otevřením krytu pohonu odpojte pohon vždy od síťového napájení. Používejte pouze originální příslušenství. Ke svorkám k připojení externího tlačítka nesmíte přivést žádné napětí, způsobili byste tím poškození nebo zničení vnitřní elektroniky pohonu. Tyto svorky jsou provedeny jako bezpotenciálové kontakty. Na displeji pohonu se jako potvrzení zobrazí zelená tečka v jeho pravém dolním rohu. Nyní podržte stisknuté tlačítko S tak dlouho, dokud z displeje pohonu nezmizí zelená tečka. Tím jste odhlásili z vnitřní paměti pohonu všechny dříve přihlášené dálkové ovladače

17 1 Hlavní deska (tištěné spoje) 2 Svorky k připojení infračervené světelné závory 3 Svorky k připojení externího spínače na otvírání a zavírání garážových vrat Parametry k připojení infračervené světlené závory: Napájecí napětí: 12 až 24 V Odběr proudu: 150 ma Provedení kontaktů: NO ( normal open = normální otevření kontaktu) NC ( normal closed = normální uzavření kontaktu) Podle provedeného naprogramování, které jsme popsali v odstavci 1) Naprogramování horní polohy garážových vrat kapitoly 10. Základní naprogramování zařízení RolloPort S1, se garážová vrata zastaví v naprogramované horní poloze. 14. Ruční zavírání a otvírání garážových vrat V případě výpadku síťového napájení (230 V / 50 Hz) lze provést nouzové odblokování garážových vrat rukou zatažením za lano. Po této akci můžete garážová vrata uvést do původní polohy (můžete je otevřít nebo zavřít) ručně. Po provedeném odblokování garážová vrata zcela otevřete nebo uzavřete. Dejte přitom pozor na to, že se mohou v tomto případě garážová vrata nekontrolovaně vychýlit nebo spadnout (například pokud nebudou v rovnováze) a způsobit tím poranění přítomných osob. Po uvolnění odblokování garážová vrata zcela otevřete nebo zavřete. Po obnovení dodávky proudu (síťového napájení) můžete vrata dále ovládat dálkovým ovladačem nebo externím nástěnným spínačem. V případě přerušení síťového napájení se pohyb garážových vrat zastaví (garážová vrata se přestanou otvírat nebo zavírat). 15. Použití dálkových ovladačů k zavírání a otvírání garážových vrat Stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovladači garážová vrata otevřete, zavřete nebo zastavíte jejich pohyb při provádění otvírání nebo zavírání. 16. Údržba zařízení Kontroly správné funkce tohoto pohonu na otvírání a zavírání garážových vrat provádějte v pravidelných intervalech (minimálně jednou za rok). Nesprávně fungující bezpečnostní zařízení mohou způsobit vážná zranění. Provádějte pravidelné kontroly všech šroubových spojení, propojovacích kabelů, příchytek a pružin, které slouží k otvírání garážových vrat. Příliš napjaté pružiny mohou rovněž způsobit vážná zranění. Tyto pružiny sami nevyměňujte. Jednou za měsíc proveďte kontrolu zaregistrování překážek následujícím způsobem: 1. Otevřete garážová vrata do horní koncové polohy. 2. Položte do prostoru uzavření garážových vrat například 50 mm vysoký dřevěný špalek nebo kládu či dřevěný trám. Jakmile dojde k obnovení síťového napájení pohonu, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko, které jste naprogramovali jako ovládací tlačítko podle odstavce 2) Volba ovládacího tlačítka na dálkovém ovladači kapitoly 11. Provedení dalších naprogramování zařízení RolloPort S1. Po této akci se garážová vrata začnou otvírat. 3. Spusťte uzavírání garážových vrat stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovladači

18 4. Narazí-li garážová vrata při jejich uzavírání nebo otvírání na nějakou překážku, měla by se zastavit automaticky příslušná akce (zavírání nebo otvírání) a garážová vrata by se měla zcela otevřít. 5. Nyní odstraňte překážku, která brání uzavření nebo otevření garážových vrat. 6. Po odstranění této překážky budete moci opět garážová vrata normálně ovládat. 17. Možné závady a jejich odstranění Pohon nefunguje Zkontrolujte, zda je zástrčka síťového kabelu zapojena do síťové zásuvky. Zkontrolujte zda nedošlo k přepálení pojistky pohonu. Nefungující dálkový ovladač Nesprávné provedení přihlášení dálkového ovladače. Proveďte synchronizaci bezdrátového přenosu ovládacích povelů z dálkového ovladače do pohonu garážových vrat podle kapitoly 12. Přihlášení a odhlášení dálkových ovladačů. Vybitá baterie v dálkovém ovladači (proveďte její výměnu). Snížený dosah přenosu ovládacích povelů z dálkového ovladače do pohonu Slabá baterie v dálkovém ovladači (proveďte její výměnu). Hnací řetěz se pohybuje, ale garážová vrata se neotvírají nebo nezavírají Zkontrolujte, zda jste neuvedli do činnosti nouzové odblokování garážových vrat. Vysoká hlučnost zařízení Namažte vhodným mazacím tukem vodící kolejničky pohonu garážových vrat. Příliš hlučný a prověšený hnací řetěz Uvolněný a málo napnutý hnací řetěz po delší době používání zařízení bez dostatečného mazání. Napněte řetěz podle odstavce 6) Napnutí hnacího řetězu kapitoly 9. Montáž zařízení RolloPort S1 a namažte vhodným mazacím tukem vodící kolejničky pohonu garážových vrat. 18. Technické údaje Napájení: V AC / 50 Hz Příkon: 100 W Příkon v pohotovostním režimu: 6 W Motor: Stejnosměrný, 24 V Žárovka (osvětlení): 25 W / E14 Pojistky: 2 x 2,5 A (pohon a osvětlení) Tažná síla: 650 N Rozměry vrat (plocha): 10 m 2 (10,5 m 2 ) Objemová hmotnost vrat: 7 kg/m 2 Rychlost otvírání a zavírání vrat: 11 cm za sekundu Dosah rádiového přenosu signálů: Až 50 m (ve volném prostoru) Přenosová frekvence: 433 MHz Provozní teplota: 10 C až + 40 C Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/6/

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3 Zařízení na automatické ovládání rolet FS20 RSU 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití přístroje... 2 Součásti a ovládací tlačítka detektoru... 2 Vložení (výměna) baterie... 3 Zapnutí / vypnutí detektoru (provádění měření)... 3 Vyhledávání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 47 64 Tento kompaktní systém Vám zajistí pomocí 2 ultrazvukových senzorů větší jistotu a bezpečnost při parkování a couvání vozidla. Signalizace pomocí piezoelektrického

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

Centronic VarioControl VC260

Centronic VarioControl VC260 Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY [Řada Systém 0]+ RWA systémy, spol. s r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, CZ; IČ: 267 12 679 DIČ: CZ26712679 reg. v OR MS Praha odd. C, vložka 88996 Divize

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny 1 Axorn 50/70 1. Bezpečnostní pokyny Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah soupravy 3. Popis řídící elektroniky 4. Postup montáže 5. Postup nastavení 6. Uložení vysílače dálkového ovládání 7. Automatický

Více

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE)

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) FAAC DOMOGLIDE-T CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: pohon DOMOGLIDE-T * je postaven nebo včleněn

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce Simple automatická závora autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ATTENTION! POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost lidí, je důležité, abyste si přečetli veškeré

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více