Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka"

Transkript

1 Monitor Acer AL1911 Uživatelská pøíruèka

2 Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce... 3 Instalace podstavce monitoru... 4 Instalace kabelu... 4 Pøipojení displeje k vašemu poèítaèi... 4 Pøipojení ke zdroji napájení... 4 Pøipojení audio kabelu... 4 Nastavení LCD monitoru... 5 Systém øízení spotøeby... 5 Kapitola 2 Ovládací prvky displeje...5 Uživatelské ovládací prvky... 5 Nastavení displeje monitoru... 5 Popis funkce... 6 Kapitola 3 Technické informace...7 Technické údaje... 7 Tabulka standardních režimù... 9 Odstraòování závad... 9 Úvodem Tento návod k obsluze je urèen jako pomoc uživatelùm pøi uvedení LCD monitoru do provozu, nastavení a používání. Informace uvedené v tomto návodu k obsluze byly peèlivì zkontrolovány z hlediska pøesnosti, není však možno poskytnout žádnou záruku pokud jde o správnost jeho obsahu. Informace uvedené v tomto návodu k obsluze mohou být pøedmìtem zmìny bez upozornìní. Tento dokument obsahuje proprietární informace chránìné autorskými právy. Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této pøíruèky nesmí být reprodukována v žádné formì, jako napøíklad mechanicky, elektronicky nebo jakýmkoli jiným zpùsobem bez pøedchozího písemného povolení výrobce. Varování Federální komunikaèní komise (FCC) Toto zaøízení bylo testováno, pøièemž bylo shledáno, že odpovídá omezením, kladeným na digitální zaøízení Tøídy B v souladu s Èástí 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta pøimìøená ochrana pøed škodlivým rušením, jestliže je zaøízení provozováno v domácích podmínkách. Toto zaøízení generuje, používá a mùže vyzaøovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, mùže zpùsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zde však žádná záruka, že se toto vyzaøování nevyskytne pøi urèité konkrétní instalaci. Pokud je toto zaøízení zdrojem rušení, což lze prokázat vypnutím a opìtovným zapnutím zaøízení, je uživatel oprávnìn v rámci omezení rušení provést nìkolik následujících úprav: Zmìnit nasmìrování nebo umístìní pøíjmové antény rušeného zaøízení. Zvìtšit vzdálenost mezi zaøízením a pøijímaèem. Zapojit toto zaøízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený pøijímaè. Obra te se na svého prodejce nebo na zkušeného opraváøe radiopøijímaèù a televizorù, který vám poskytne radu a pomoc. Jakékoli zmìny nebo úpravy, které nejsou výslovnì výrobcem zaøízení, mohou zneplatnit právo uživatele na obsluhu tohoto zaøízení. POZNÁMKA Aby byly splnìny limity FCC pro škodlivé rušení, a aby bylo zabránìno rušení rozhlasového a televizního vysílání, je vyžadováno použití stínìného kabelu pro pøenos signálu. Základní podmínkou je použití výhradnì pøiloženého kabelu. Kanadské naøízení DOC Tento digitální pøístroj Tøídy B splòuje všechny požadavky kanadských pøedpisù pro zaøízení zpùsobujících rušení. 2

3 Dùležitá bezpeènostní upozornìní Pøeètìte si prosím pozornì následující pokyny. Tento návod k obsluze byste si mìli ponechat pro použití v budoucnu. 1.Pøi èištìní obrazovky LCD monitoru: * Vypnìte napájení LCD monitoru a odpojte sí ovou napájecí šòùru. * Na èisticí utìrku nastøíkejte sprejem èisticí prostøedek, který neobsahuje rozpouštìdlo. * Takto navlhèenou utìrkou jemnì setøete obrazovku. 2.Neumis ujte tento LCD monitor do blízkosti okna. Pøi vystavení tohoto monitoru deš ové vodì, vlhkosti nebo sluneènímu záøení mùže dojít k jeho vážnému poškození. 3.Na plochu obrazovky LCD monitoru neaplikujte tlak. Nadmìrný tlak mùže zpùsobit trvalé poškození displeje. 4.Nesundávejte kryt LCD displeje ani se nepokoušejte o servis tohoto pøístroje svépomocí. Jakýkoli servis by mìl provádìt výhradnì autorizovaný technik. 5.Tento LCD monitor skladujte v místnosti, kde se pokojová teplota pohybuje od -20 C do 60 C. Pøi skladování tohoto LCD monitoru mimo tento teplotní rozsah mùže dojít k jeho trvalému poškození. 6.Pokud nastane nìkterá z následujících situací, neprodlenì odpojte monitor ze sítì a zavolejte autorizovaného technika. * Signálový kabel k poèítaèi PC je roztøepený nebo poškozený. * Došlo k polití LCD monitoru nebo byl monitor vystaven pùsobení deštì. * LCD monitor nebo jeho skøíòka jsou poškozeny. 7.Pro zapojení tohoto zaøízení k elektrické síti je vyžadována schválená pøípojka napájecího napìtí. Pro nominální proud až do 6 A, pøi hmotnosti zaøízení nad 3 kg, nesmí být používána linka s nižší kapacitou, než H05VV-F, 3G, s vodièi o prùøezu 0,75 mm 2. 8.Pouze pro použití se zdrojem napájení LINEARITY LAD6019AB5 a Li-shin, LSE9901B1260. Kapitola 1 Instalace Rozbalení Pøed rozbalením LCD monitoru si pøipravte vhodný pracovní prostor pro svùj monitor a poèítaè. Budete potøebovat stabilní a èistou plochu v blízkosti sí ové zásuvky. Zkontrolujte, zda je kolem LCD monitoru dostatek volného prostoru pro dostateèné odvìtrávání. Aèkoli tento LCD monitor spotøebovává velmi malé množství elektrické energie, je pøesto zapotøebí urèité odvìtrávání, aby se LCD monitor pøíliš nezahøíval. Po rozbalení LCD monitoru se pøesvìdète, zda v krabici byly následující položky: * Vlastní LCD monitor * VGA kabel pro propojení monitoru s poèítaèem (1,8 m) * Stereo audio kabel s konektory jack (1,8 m) * Sí ová napájecí šòùra (1,8 m) Pokud zjistíte, že kterákoli z tìchto položek chybí nebo vypadá jako poškozená, obra te se neprodlenì na svého prodejce. Nastavení úhlu pohledu Tento LCD monitor je zkonstruován tak, aby umožòoval uživatelùm pohodlný úhel pøi jeho sledování. Úhel náklonu je možno nastavovat v rozmezí od -5 do +25 (viz obrázek 1-1) a otáèení vlevo/vpravo -45 až +45. Varování: Nepokoušejte se o násilné nastavení vìtšího úhlu LCD monitoru pøes jeho maximální úhel náklonu/otáèení, který je uveden výše. V opaèném pøípadì mùže dojít k poškození monitoru a podstavce monitoru. Obrázek 1-1 Odejmutí LCD monitoru z podstavce Vyšroubujte šroubky b podpìrného sloupku otoèného podstavce, a vysuòte závìs c smìrem dolù, aby se rozpojil. Obrázek 1-2 3

4 Instalace podstavce monitoru Pøed instalací stojanu si prosím prohlédnìte Obrázek 1-2. Na zadní ploše tohoto LCD displeje jsou ètyøi integrované matice 4 mm, 0,7 se závitem, a dále ètyøi pøístupové otvory (5 mm) v plastikovém zakrytování (viz vyobrazení na obrázku 1-3). Tyto specifikace splòují normu VESA Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface Standard /rozhraní VESA pro montáž plochého panelu monitoru (odstavce 2.1 a 2.1.3, verze 1, s datem 13. listopadu 1997). Poznámka: Pro tuto aplikaci prosím použijte šroub Ø 4 mm x 8 mm (délka). 100 x 100 mm 100 mm 100 mm 4 mm, 0,7 se závitem x 4 Obrázek 1-3 Instalace kabelu Pøi instalaci kabelù prosím postupujte podle následujících pokynù. 1.Ze zadní strany monitoru b odejmìte zadní panel (viz obrázek 1-4). 2.Zapojte signálový kabel a audio kabel do pøíslušných zdíøek. Pøipojení displeje k vašemu poèítaèi 1.Vypnìte svùj poèítaè. 2.Pøipojte jeden konec signálového kabelu k portu VGA na LCD monitoru (viz obrázek 1-5). 3.Zapojte druhý konec signálového kabelu k portu VGA na svém poèítaèi PC. 4.Ujistìte se, že zapojení je bezpeèné. Obrázek 1-4 VGA port Pozor: Toto zaøízení musí být pøipojeno video kabelem s feritovým jádrem, má-li být v souladu s požadavky FCC. Kabel rozhraní s feritovým jádrem je souèástí pøíslušenství tohoto LCD monitoru. Toto zaøízení nebude v souladu s pøedpisy FCC, pokud bude použit kabel, který není opatøen feritovým jádrem. Video konektor Obrázek 1-5 Pøipojení ke zdroji napájení 1.Napájecí šòùru zapojte do sí ové zásuvky (viz obrázek 1-6). Pøipojení audio kabelu 1.Pøipojte audio kabel ke zdíøkám LINE OUT na zvukové kartì svého poèítaèe PC nebo ke zdíøce AUDIO OUT na pøedním panelu vaší mechaniky CD-ROM (viz obrázek 1-7). 2.Druhý konec audio kabelu zapojte ke zdíøkám LINE IN na LCD monitoru. Obrázek 1-6 Audio jack Napájecí šòùra Obrázek 1-7 4

5 Nastavení LCD monitoru 1.Zapnìte hardwarový sí ový vypínaè LCD monitoru, umístìný na jeho zadní stranì (viz obrázek 1-8). 2.Zapnìte softwarový sí ový vypínaè LCD monitoru, umístìný na jeho pøední stranì. Systém øízení spotøeby Tento LCD monitor je v souladu s normou VESA DPMS (verze 1.0) pro systém øízení spotøeby. Režim VESA DPMS poskytuje ètyøi režimy úspory energie prostøednictvím zjiš ování horizontálního nebo vertikálního synchronizaèního signálu. Pokud je LCD monitor v režimu úspory energie, bude obrazovka monitoru prázdná, a indikátor napájení (LED) bude svítit žlutou barvou. Obrázek 1-8 Hardwarový sí ový vypínaè Kapitola 2 Ovládací prvky displeje Uživatelské ovládací prvky Následuje struèný popis a umístìní všech ovládacích prvkù a funkcí LCD monitoru a indikátorù: Stereofonní reproduktory Ovládání hlasitosti reproduktoru Softwarový spínaè pro zapnutí napájení Indikátor zapnutí napájení Tlaèítka pro volbu funkcí Tlaèítka pro ovládání nastavení Zdíøka pro pøipojení externích sluchátek Obrázek 2-1 Stereofonní zvukový výstup z poèítaèe PC. Zvýšení hlasitosti - Otáèejte knoflíkem ve smìru hodinových ruèièek Snížení hlasitosti - Otáèejte knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek. Stisknìte softwarový spínaè pro zapnutí/vypnutí napájení, aby se monitor zapnul/vypnul. Indikátor LED svítí zelenou barvou Napájení je zapnuto. Indikátor LED svítí žlutou barvou Monitor je v režimu úspory energie. Indikátor LED je vypnutý Napájení je vypnuto. Stisknìte buï levé nebo pravé ovládací tlaèítko pro volbu nabídky na obrazovce (OSD). Stisknìte levé tlaèítko pro snížení nastavené hodnoty nabídky na obrazovce (OSD) nebo stisknìte pravé tlaèítko pro zvýšení nastavené hodnoty nabídky na obrazovce (OSD). Pøi použití externích sluchátek nebo externích reproduktorù budou odpojeny reproduktory monitoru. Nastavení displeje monitoru Monitor je vybaven ètyømi tlaèítky pro ovládání funkcí, která umožòují volit mezi funkcemi zobrazenými v nabídce na obrazovce (OSD) urèené pro snadné používání. Nabídka na funkcí na obrazovce (OSD) Pro zpøístupnìní hlavní nabídky na obrazovce (OSD) jednoduše stisknìte jedno z tlaèítek pro volbu funkcí, aby se na obrazovce zobrazilo schéma nabídky tak, jak je patrno z obrázku 2-2: Dalším stisknutím tlaèítek pro volbu funkcí mùžete rolovat všemi položkami nabídky, a pak stisknìte tlaèítka pro ovládání nastavení, aby se provedlo nastavení obsahu zvolené položky. Obrázek 2-2 poslední verze mohly být provedeny aktualizace firmware monitoru, zatímco èíslo verze, které je zobrazeno ve všech nabídkách na obrazovce (OSD) v tomto návodu k obsluze zùstal jako verze Ver Pozor: Do 5

6 Popis funkce Ikona Funkce Popis funkce Jas K dispozici je 101 stupòù jasu, z nichž si mùžete vybrat (od 0 do 100). Kontrast K dispozici je 101 stupòù kontrastu, z nichž si mùžete vybrat (od 0 do 100). H. Position Tato funkce umožòuje nastavení horizontální polohy obrazu na displeji. V. Position Tato funkce umožòuje nastavení vertikální polohy obrazu na displeji. Ostrost OSD Transparency Tato funkce umožòuje zvolit ostrost zobrazení. Je dostupných tìchto pìt možností. Jemnìjší nastavení je vhodnìjší pro obrázky, zatímco ostøejší nastavení je vhodnìjší pro text. Tato funkce umožòuje nastavení prùsvitné nabídky na obrazovce (OSD). Prùsvitnost je nastavitelná od 0% do 10%. K dispozici je 11 stupòù. Fáze Pro nastavení zaostøení a èistoty zobrazení je k dispozici celkem 256 stupòù (0 až 255). Hodiny Tato funkce zajiš uje sledování frekvence, která nabízí lepší stabilitu a èistotu obrazu. 101 stupòù (od - 50 do +50) je k dispozici pro aktuálnì bìžící režim. Nastavitelný rozsah se mùže v rùzných režimech rùznit. Tato funkce zaznamenává poèet odchylek periody hodin mezi vstupní frekvencí a doporuèenou. Hodnota hodin mùže být 0 po provedení automatického nastavení (Auto Adjustment), pokud je vstupní frekvence odlišná od doporuèené. Barevná teplota OSD H. Position OSD V. Position Graph / Text (grafika/text) Obnovení nastavených hodnot Stisknìte tlaèítko pro volbu odlišné barevné teploty. Viz níže uvedená tabulka, kde je uvedena funkce a popis. Tato funkce umožòuje horizontální posunutí nabídky na obrazovce (OSD). Tato funkce umožòuje vertikální posunutí nabídky na obrazovce (OSD). Protože horizontální a vertikální frekvence režimù 640 x 400 bodù pøi 70 Hz, a 720 x 400 bodù pøi 70 Hz jsou stejné, umožòuje tato funkce ruèní nastavení buï na režim 640 x 400 bodù (grafický režim), nebo na režim 720 x 400 bodù (textový režim). Funkce Recall vrátí všechny nastavené parametry na tovární výchozí hodnoty. Language (jazyk) K dispozici je pìt jazykù nabídky na obrazovce (OSD): Angliètina, nìmèina, francouzština, španìlština a italština. Stisknìte levé nebo pravé tlaèítko pro ovládání nastavení a zvolte jiný jazyk. Auto Stisknìte tlaèítko pro aktivování funkce Auto Adjustment (automatické nastavení). Funkce Auto Adjustment umožòuje nastavení velikosti displeje, hodin a fáze tak, aby byly docíleny co nejlepší parametry pro sledování. Tento proces trvá pøibližnì 3 až 5 sekund. Pozor: Po automatickém nastavení (Auto Adjustment) se mùže displej zobrazovat ve špatné poloze nebo velikosti, pokud zobrazil vzor, který nemá na obrazovce žádný okraj. Exit (ukonèení) Nastavené hodnoty se uloží, a ukonèí se funkce nabídky na obrazovce (OSD). Ikona Funkce Popis 9300 Barevná teplota 9300 K, koordinovaná podle CIE Nastavení barevné teploty 9300 K, koordinované podle CIE 7500 Barevná teplota 7500 K, koordinovaná podle CIE Nastavení barevné teploty 7500 K, koordinované podle CIE 6500 Barevná teplota 6500 K, koordinovaná podle CIE Nastavení barevné teploty 6500 K, koordinované podle CIE User (uživ.) Pomocí nab. na obr. lze nast. 3 barvy (èerv., zelenou, modrou) Nastavuje parametry podle uživatelem definované teploty CIE. 6

7 Kapitola 3 Technické informace Technické údaje LCD Panel ACER AL1911 Velikost 19 palcù (48 cm) Typ displeje Aktivní matice TFT LCD displej, barevný Rozlišení 1280 x 1024 bodù Bodový displej 1280 x (RGB) x 1024 bodù Oblast zobrazení (mm) 376,32 x 301,056 (H x V) Poèet barev displeje 16,7 miliónu Jas 300 cd/m 2 (typicky) Pomìr kontrastu 700:1 (typicky) Doba odezvy Ta=25 C Tr=15 ms Tf=10 ms Napìtí lampy 750 Vrms (typicky) Proud lampy 7,0 ma rms (typicky) Úhel sledování Vertikální: -85 ~ +85 Horizontální: -85 ~ +85 Video Vstupní signál Analogový vstup RGB 0,7 V p-p Vstupní impedance: 75 Ohmù ± 2% Polarita Pozitivní, Negativní Amplituda 0-0,7 ± 0,05 Vp Podporovaný multi-režim Horizontální frekvence: 24 ~ 80 khz Vertikální frekvence: 56 ~ 75 Hz Audio Vstup Výstup 500 mv rms 1 W+1 W Ovládací prvky Sí ový vypínaè (hardwarový a softwarový) zapnutí/vypnutí s indikátorem LED OSD - nabídka na obrazovce Brightness (jas) Contrast (kontrast) Horizontal Position (horizontální poloha obrazu) Vertical Position (vertikální poloha obrazu) Phase (fáze) Clock (hodiny synchronizace) Nastavení režimu displeje Formát nabídky na obrazovce (OSD) Pamì EEPROM pro uložení parametrù 20 znakù x 9 øádkù Øízení spotøeby energie Mode Pøíkon (odbìr)* Vstupní napìtí Barva diody LED On (zapnuto) 55 W maximálnì 240 V støídavých Zelená Off (vypnuto) 3 W maximálnì 240 V støídavých Žlutá Softwar. spínaè vypnutý 3 W maximálnì 240 V støídavých Tmavá Odpojeno 3 W maximálnì 240 V støídavých Hardwarový vypínaè vypnutý 1 W maximálnì 1 W maximálnì 100 V støídavých 240 V støídavých Žlutá: Standby, Suspend, Off (vypnuto) Tmavá: Vypnutí napájení * Splòuje požadavky normy VESA DPMS, namìøené na vstupu pro sí ovou napájecí šòùru. Tmavá 7

8 Synchronizace vstupu Signál Polarita Funkce Plug & Play Externí pøipojení Zdíøka pro sí ovou napájecí šòùru (AC) Video kabel Kabel audio Oddìlený signál TTL, kompatibilní horizontální a vertikální synchronizace Pozitivní a negativní Podporuje funkce VESA DDC2B Sí ová napájecí šòùra 1,8 m S 15-pinovým konektorem D-sub 1,8 m S konektorem Stereo Jack 1,8 m Provozní prostøedí Provozní podmínky: Teplota 5 C až 40 C Relativní vlhkost: 20% až 80% Skladovací podmínky: Teplota -20 C až 60 C Relativní vlhkost: 5% až 85% Zdroj napájení (vstup støídavého napìtí) Vstupní napìtí Vstupní proud Velikost a hmotnost Rozmìry Èistá hmotnost Celková hmotnost Jednofázové, V støídavých, 50/60 Hz 1,2 A maximálnì 433 (Š) x 447 (V) x 235 (H) mm 7,0 ± 0,3 kg 9,0 ± 0,3 kg Zapojení pinù 6 Signál Signál PIN Popis PIN Popis Èervená 2 Zelená 3 Modrá 4 uzemnìní 5 uzemnìní 6 Èervená návrat 7 Zelená návrat 8 Modrá návrat 9 +5V 10 Detekce Hot Plug 11 NC (NEZAPOJENO) 12 SDA 13 H. Sync. 14 V. Sync. 15 SCL 8

9 Tabulka standardních režimù Pokud zvolené èasování NENÍ zahrnuto v níže uvedené tabulce, použije LCD monitor nejvhodnìjší dostupné režimy. Rozlišení H. frekv. (KHz) V. frekv. (Hz) Frekv. obr. bodù (pixelù) (MHz) H/V synchro. Polarita Režim 640 x /- VGA x /- NEC PC x /+ VGA-400-GRAPH 640 x /- NEC PC x /- VGA x /- APPLE MAC x /- VESA Hz 640 x /- VESA Hz 720 x /+ VESA-400-TEXT 800 x /+ SVGA 800 x /+ VESA Hz 800 x /+ VESA Hz 800 x /+ VESA Hz 832 x /- APPLE MAC x /- XGA 1024 x /+ COMPAQ-XGA 1024 x /- VESA Hz 1024 x /+ VESA Hz 1024 x /- APPLE MAC x /+ SXGA 1280 x /+ SXGA Poznámka: 1. Pokud vstupní režim displeje není 1280 x 1024 bodù, je obraz mírnì roztažen na velikost 1280 x 1024 bodù pomocí mechanismu pro zmìnu mìøítka PW164. Po roztažení obrazu z velikosti/rozlišení 650x350 bodù, 640x400 bodù, 640x480 bodù, 720x400 bodù, 832x624 bodù, 800x600 bodù a 1024x768 bodù, nemusí být text tak ostrý, a grafika nemusí vypadat tak proporcionálnì. 2. Režimy 640x400 bodù pøi 56 Hz a 1024x768 bodù pøi 66 Hz není možno podporovat pøi digitálním vstupu Digital (TMDS). Odstraòování závad Tento LCD monitor byl v továrnì pøednastaven podle standardního režimu VGA. V dùsledku rozdílností ve výstupním režimu signálu mezi rùznými grafickými kartami VGA na trhu mohou uživatelé zpoèátku zaznamenat urèité nestabilní nebo neèisté zobrazení, pokud je zvolen nový zobrazovací režim nebo nová grafická karta VGA. Pozor Tento LCD monitor podporuje vícenásobné režimy VGA. Viz Tabulka standardních režimù, kde je uveden seznam režimù, podporovaných tímto LCD monitorem. PROBLÉM Obraz je nejasný a neklidný Jestliže je obraz nejasný a neklidný, proveïte prosím následující kroky: 1.Ve chvíli, kdy jste v prostøedí systému MS-Windows, pøepnìte poèítaè PC do stavu Vypnout Windows. 2.Zkontrolujte, zda se na obrazovce nevyskytují nìjaké svislé èerné pruhy. Pokud tomu tak je, použijte s výhodou funkci Clock (hodiny) v nabídce na obrazovce (OSD), a nastavte ji tak (zvýšením nebo snížením hodnot èísel), až tyto pruhy zmizí. 3.Opìt pomocí nabídky na obrazovce (OSD) nastavte tentokrát funkci Phase (fáze), a nastavte obrazovku monitoru na nejèistší možné zobrazení. 4.Klepnìte myší na Ne v položce Vypnout Windows, a vra te se do normálního prostøedí operaèního systému. PROBLÉM Na LCD monitoru není žádný obraz Pokud na LCD monitoru není žádný obraz, proveïte prosím následující kroky: 1.Zkontrolujte, zda svítí indikátor zapnutí napájení na LCD monitoru, zda jsou bezpeènì zapojeny všechny kabely a zda systém bìží ve správném režimu. Viz Kapitola 3, kde najdete informace, týkající se nastavení vhodného režimu. 2.Vypnìte LCD monitor a pak jej opìt zapnìte. Pokud se ani teï neobjeví žádný obraz, stisknìte nìkolikrát ovládací tlaèítko pro nastavení. 3.Pokud v kroku 2 neuspìjete, pøipojte svùj poèítaèový systém k jinému externímu monitoru (CRT). Pokud váš poèítaèový systém pracuje správnì s CRT monitorem, avšak nefunguje s LCD monitorem, mùže být výstupní režim grafické karty VGA mimo rozsah synchronizace LCD monitoru. Zmìòte prosím nastavený režim na alternativní režim uvedený v Tabulce standardních èasování nebo vymìòte grafickou kartu VGA a pak zopakujte kroky 1 a 2. PROBLÉM Na LCD monitoru není žádný obraz Jestliže jste zvolili výstupní režim, které je mimo rozsah synchronizace LCD monitoru (horizontální: khz a vertikální: Hz), zobrazí se v nabídce na obrazovce (OSD) zpráva Out of Range. Zvolte takový režim, který je vaším LCD monitorem podporován. Kromì toho, jestliže není k LCD monitoru pøipojen signálový kabel nebo není pøipojen správnì, zobrazí se na obrazovce monitoru zpráva No Input Signal. 9

10 ACER 1

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ACER AL1911. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ACER AL1911 v uživatelské příručce

Více

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1731 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Sestavení LCD monitoru a podstavce... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce...

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Uživatelská příručka 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Zadní pohled 6 Nastavení 7 Nastavení

Více

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení...

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení... Obsah TCO03.................................................................................... 1 Varování Federální komunikační komise (FCC)....................................................... 2 Kanadská

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 922

Uživatelská příručka. Monitor AL 922 Uživatelská příručka Monitor AL 922 Obsah Úvod...2 Kapitola 1 - Instalace...3 Vybalení...3 Nastavení pozorovacího úhlu...4 Demontáž LCD monitoru z podstavce...4 Rozhraní pro montáž na rameno...5 Instalace

Více

Uživatelská příručka AL1914. Úvodem

Uživatelská příručka AL1914. Úvodem Monitor AL1914ms Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikační komise (FCC)...2 Kanadské nařízení DOC...2 Důležitá bezpečnostní upozornění...3 Zvláštní poznámky k LCD monitorům...3 Kapitola...1 Instalace...4

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití

14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití 14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití Aby jste se vyhnuli poškození výrobku nebo zařízení, na které se připojuje, před použitím si pozorně přečtěte návod

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 511

Uživatelská příručka. Monitor AL 511 Uživatelská příručka Monitor AL 511 Obsah Úvod...2 Kapitola 1 - Instalace...4 Vybalení...4 Montáž LCD monitoru k podstavci...4 Nastavení pozorovacího úhlu...4 Demontáž LCD monitoru z podstavce...5 Rozhraní

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

LCD monitor PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1719S/L1719SP L1919S/L1919SP

LCD monitor PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1719S/L1719SP L1919S/L1919SP LCD monitor Návod k POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ L1719S/L1719SP L1919S/L1919SP Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění............................

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

FOERSTER. MAGNATEST D Zkušební systém 3.623. Vlastnosti

FOERSTER. MAGNATEST D Zkušební systém 3.623. Vlastnosti FOERSTER MAGNATEST D Zkušební systém 3.623 Obr. 1: MAGNATEST D 3.623 FOERSTER MAGNATEST D 3.623 je zkušební systém pro nedestruktivní kontrolu rùzných magnetických a/nebo elektrických vlastností kovových

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 Pro

Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 Pro Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 Pro Všestranný monitor: širokoúhlá obrazovka s úhlopříčkou 23,8 (60,5 cm) Nejlepší energeticky úsporné řešení pro kancelářské aplikace Usnadněte a zpříjemněte si každodenní

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E20T-7 LED

Datasheet FUJITSU Monitor E20T-7 LED Datasheet FUJITSU Monitor E20T-7 LED Všestranný monitor: 19,5 (49,53 cm), širokoúhlé zobrazení Snadné používání Monitor FUJITSU E20T-7 LED nabízí formát zobrazení 16:9 v moderním provedení. Žádné kompromisy

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

L226WT L226WTX L226WTQ L226WTG L226WTM L226WTY

L226WT L226WTX L226WTQ L226WTG L226WTM L226WTY Návod k použití L226WT L226WTX L226WTQ L226WTG L226WTM L226WTY Před použitím výrobku si přečtěte část návodu s názvem Důležitá bezpečnostní opatření. Uschovejte návod k použití (CD) na dostupném místě,

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 707

Uživatelská příručka. Monitor AL 707 Uživatelská příručka Monitor AL 707 OBSAH BEZPEâNOSTNÍ POKYNY ----------------------------------------------------------3 POZNÁMKY K PROVOZU LCD MONITORÒ------------------------------4 P EDTÍM, NEÎ MONITOR

Více

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi ii OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění... vii Upozornění pro umisťování... vii Upozornění pro používání... viii Čištění a údržba...ix Poznámky

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s dveřní stanicí, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC Návod na obsluhu monitoru 1. Bezpečnostní opatření 1. Před čištěním monitor vždy vypněte, používejte jemnou tkaninu a nepoužívejte žádné roztoky a spreje. 2. Nezakrývejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

2-portový KVM Přepínač CS-521 CS-522 (14.01.3271) Návod na použití

2-portový KVM Přepínač CS-521 CS-522 (14.01.3271) Návod na použití 2-portový KVM Přepínač CS-521 CS-522 (14.01.3271) Návod na použití OBSAH BALENÍ MASTER VIEW 1 x CS-521 nebo CS-522 dvouportový KVM přepínač s integrovanými kabely 1 x Návod na použití Zkontrolujte, zda

Více

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění.

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. 1 O b s a h Seznam kapitol 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor

Více

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přepínací zařízení audio/video se 4 vstupy a 2 výstupy, s automatickým přiřazením vstupů

NÁVOD K OBSLUZE. Přepínací zařízení audio/video se 4 vstupy a 2 výstupy, s automatickým přiřazením vstupů NÁVOD K OBSLUZE Přepínací zařízení audio/video se 4 vstupy a 2 výstupy, s automatickým přiřazením vstupů AUTO SEARCH A / V SELECTOR Obj. č.: 35 08 37 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

HP195 HP227 HSG 1277 HSG

HP195 HP227 HSG 1277 HSG HP195 HP227 HSG 1277 HSG 1278 OSD[V6.1] Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DM-6046 Nákup tohoto klešťového DCA/ACA multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1900J L1900R L1900E Obsah Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

Monitor AL1913s Uživatelská příručka

Monitor AL1913s Uživatelská příručka Monitor AL1913s Obsah Bezpečnostní pravidla...1 Elektrická bezpečnost...1 Bezpečnost při instalaci...1 Bezpečnost při čištění...2 POZNÁMKY K LCD MONITORŮM...3 Součásti a příslušenství přístroje...4 Používání...5

Více

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

L1918S. UÏivatelská pfiíruãka

L1918S. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L1918S Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM LCD monitor - uživatelská příručka I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM Podsvícení LED Bezpečnost... 3 Národní konvence... 3 napájení... 4 Instalace... 5 Čistění... 6 Jině... 7 Nastavení... 8

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Rozpis nabídkové ceny - Veřejná zakázka: IT technika pro projekt

Rozpis nabídkové ceny - Veřejná zakázka: IT technika pro projekt Příloha č. 5 Rozpis nabídkové ceny - Veřejná zakázka: IT technika pro projekt Zboží/max. cena včetně DPH Minimální požadavek zadavatele Konkretizace nabídky uchazeče Cena včetně DPH PC 1 ks/ max. cena

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E22 Touch

Datasheet FUJITSU Monitor E22 Touch Datasheet FUJITSU Monitor E22 Touch Všestranný monitor: 21,5 (54,6 cm), širokoúhlé zobrazení Ergonomie dotykového ovládání Monitor FUJITSU E22 Touch má moderní a inovativní vzhled a poskytuje nejnovější

Více

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 Obsah Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K MONITORŮM 1 LCD Součásti a příslušenství přístroje 2 Použití 2 Průvodce instalací

Více

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561 je modul skupinového satelitního přijímače s rozhraním Common Interface pro příjem satelitních digitálních programů DVB-S. Výstupní signál je modulován v normě PAL B/G CCIR. Nastavení se provádí pomocí

Více

L200WJ. UÏivatelská pfiíruãka

L200WJ. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L200WJ Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Video adaptér MI1256

Video adaptér MI1256 Video adaptér MI1256 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel BMW vybavených navigačním systémem Business / Professional NBT, nebo rádiem s displejem 6,5

Více

LCD monitor uživatelská příručka. I2272PWHUT/I2472PWHUT (LED podsvícení)

LCD monitor uživatelská příručka. I2272PWHUT/I2472PWHUT (LED podsvícení) LCD monitor uživatelská příručka I2272PWHUT/I2472PWHUT (LED podsvícení) Bezpečnost... 4 Národní konvence... 4 Výkon... 5 Montáž... 6 Čištění... 7 Jiné... 8 Konfigurace... 9 Obsah balení... 9 Instalace

Více

Předmětem zakázky je dodávka obrazovek a následný záruční servis dodané techniky.

Předmětem zakázky je dodávka obrazovek a následný záruční servis dodané techniky. Dodávka vizualizační techniky 1. Obrazovky typ A Předmětem zakázky je dodávka obrazovek a následný záruční servis dodané techniky. Podrobná specifikace poptávaných obrazovek - Typ A: Displej Plazma / LCD

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Datasheet Fujitsu Monitor P23T-6 LED Monitor

Datasheet Fujitsu Monitor P23T-6 LED Monitor Datasheet Fujitsu Monitor P23T-6 LED Monitor Špičkový monitor: 23 (58,4 cm), širokoúhlé zobrazení Špičková zobrazovací technologie a inovativní řešení šetrné k životnímu prostředí Dokonalá kvalita obrazu

Více

Projektor Acer PD720. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD720. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD720 1 Uživatelská pøíruèka Acer PD720 âesky Obsah Bezpeãnostní zásady pfii pouïívání projektoru Upozornění...2 Úvod Přednosti výrobku...3 Přehled balení...4 Přehled o výrobku...5 Projektor

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky:

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Zadávací dokumentace (specifikace předmětu dodávky) Projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0067, Nové milénium nové dimenze vzdělávání

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

mitepc-lcd mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack

mitepc-lcd mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack mitepc-lcd150 mitepc-lcd170 mitepc-lcd190 Embedded počítač s LCD displejem a dotykovým stínítkem v konstrukci vhodné i do skříně Schrack Uživatelská příručka 1. Úvod 1.1 Dokument Informace v tomto dokumentu

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. [Umístění varovných nápisů] Př. Výškově

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Předmluva Kapitola 1 Instalace... 4

Předmluva Kapitola 1 Instalace... 4 Obsah Čeština Předmluva... 2 Upozornění Federální komise pro komunikace (FCC)... 2 Kanadské stanovy DOC... 2 Důležité bezpečnostní zásady... 3 Speciální poznámky k monitorům LCD... 3 Kapitola 1 Instalace...

Více

možnost připojení k tabletu ipad (pomocí sady pro připojení kamery) nebo chytrému telefonu (s kabelem OTG) podporujícími formát USB audio

možnost připojení k tabletu ipad (pomocí sady pro připojení kamery) nebo chytrému telefonu (s kabelem OTG) podporujícími formát USB audio Obsah 1. Představení produktu Klíčové vlastnosti produktu 2. Specifikace 3. Obsah balení 4. Popis jednotlivých částí přístroje Přední panel Zadní panel 5. Připojení přístroje k počítači a nastavení Windows

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

DVOJITÝ CD PŘEHRÁVAČ RESIDENT DJ JY-2CD, CUE, PITCH, RACK. Návod k použití 10006447

DVOJITÝ CD PŘEHRÁVAČ RESIDENT DJ JY-2CD, CUE, PITCH, RACK. Návod k použití 10006447 DVOJITÝ CD PŘEHRÁVAČ RESIDENT DJ JY-2CD, CUE, PITCH, RACK Návod k použití 10006447 Parametry Dva kvalitní přehrávače s prvotřídními laserovými jednotkami. Samostatné regulátory pro každou jednotku včetně

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Pokyny k bezpečnému používání 2 Popis tuneru a dálkového ovládání 3-4 Připojení tuneru 5-6 Ovládání pomocí dálkového ovladače 7-14 První kroky 7-8 Zapnutí tuneru

Více

Datasheet FUJITSU Monitor B24-8 TS Pro

Datasheet FUJITSU Monitor B24-8 TS Pro Datasheet FUJITSU Monitor B24-8 TS Pro Monitor s vyspělými technologiemi: 23,8 (60,5 cm), širokoúhlé zobrazení Nejlepší ergonomická a energeticky úsporná řešení pro kancelářské aplikace Monitor FUJITSU

Více