MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1900J L1900R L1900E

2 Obsah Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění... A1 Připojení k počítači... A3 Instalace aplikace Forte Manager (Nastavení monitoru)... A5 Funkce ovládacího panelu... A7 Zapnutí/vypnutí funkce DDC/CI... A9 Odstraňování problémů... A10 Technické údaje... A13

3 Důležitá Ważne bezpečnostní informacje upozornění Tento přístroj byl zkonstruován a vyroben tak, aby byla zajištěna vaše osobní bezpečnost, nicméně při jeho nesprávném používání může dojít k výskytu možnosti rázu elektrickým proudem nebo k nebezpečí vzniku ohně. Aby byla zajištěna správná funkčnost všech bezpečnostních prvků, které tento displej zahrnuje, dodržujte základní pravidla pro jeho instalaci, používání a servis. Poznámka k bezpečnosti Používejte výhradně síťový napájecí kabel dodaný s přístrojem. Budete-li chtít používat jiný síťový napájecí kabel, prověřte, zda je certifikován podle příslušných národních norem (pokud není dodán prodejcem). Pokud bude síťový napájecí kabel jakkoli porouchán, obraťte se prosím na výrobce nebo na nejbližšího poskytovatele servisních služeb se žádostí o jeho výměnu. Síťový napájecí kabel představuje hlavní prostředek pro odpojení přístroje od napájení. Po instalaci zkontrolujte, zda je snadno přístupná síťová zásuvka, do které je přístroj zapojen. Displej provozujte pouze se zdrojem napájení, který je uveden v technických specifikacích v tomto návodu k obsluze, nebo který je vyznačen na displeji. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce. Přetížené síťové zásuvky představují možné nebezpečí. Totéž platí pro roztřepené síťové napájecí kabely a poškozené zástrčky. Může dojít k rázu elektrickým proudem nebo k nebezpečí vzniku ohně. Se žádostí o výměnu se obraťte na servisního technika. Nerozebírejte tento displej. Uvnitř nejsou žádné součástky, jejichž servis by měl provádět uživatel. Uvnitř přístroje jsou místa s nebezpečným vysokým napětím, a to i po vypnutí napájení (OFF). Pokud displej nepracuje správně, obraťte se na svého prodejce. Abyste předešli zranění osob: Neumisťujte displej na svažující se poličku, pokud není správně zabezpečena. Používejte výhradně stojan doporučený výrobcem. Abyste předešli vzniku ohně nebo jiným nebezpečím: Pokud budete na delší chvíli odcházet z místnosti, vždy displej vypněte (OFF). Při odchodu z domu nikdy nenechávejte displej zapnutý (ON). Zabraňte dětem, aby do výřezů na skříni displeje zasunovaly jakékoliv předměty. Na některých vnitřních součástech přístroje se vyskytuje nebezpečné vysoké napětí. Nepřidávejte k tomuto displeji příslušenství, které pro něj není určeno. Při bouřce s blesky, nebo pokud ponecháte přístroj delší dobu bez dozoru, jej odpojte ze síťové zásuvky. A1

4 Důležitá bezpečnostní upozornění Poznámka k instalaci Nedovolte, aby na síťovém napájecím kabelu spočívaly nebo jej překrývaly jakékoliv předměty, a dále displej neumisťujte na takové místo, kde by mohlo dojít k poškození síťového napájecího kabelu. Nepoužívejte tento displej v blízkosti vody, například blízko vany, umývadla, kuchyňské výlevky, v prádelně, ve vlhkém sklepení nebo v blízkosti bazénu. Displej je na skříňce opatřen ventilačními otvory, které zajišťují odvod tepla, vznikajícího při provozu přístroje. Dojde-li k zablokování těchto otvorů, může nárust tepla uvnitř přístroje způsobit poruchu jeho funkce, která se může projevit až vznikem ohně. Z tohoto důvodu NIKDY: Neblokujte spodní ventilační výřezy umístěním přístroje na postel, sofa, pléd nebo podobný povrch. Displej nikdy neumisťujte do uzavřeného prostoru, pokud není zajištěno jeho dostatečné odvětrávání. Nezakrývejte otvory a výřezy tkaninami nebo podobnými materiály. Displej nikdy neumisťujte do blízkosti radiátoru nebo nad něj (nebo nad jiné topné těleso). Vyvarujte se tření nebo nárazu na aktivní plochu LCD monitoru jakýmkoli tvrdým předmětem, protože by mohlo dojít k poškrábání, zničení nebo nevratnému poškození aktivní plochy LCD monitoru. Netiskněte obrazovku LCD monitoru delší dobu prstem, protože by to mohlo způsobit vznik stálého obrazu. Na obrazovce se mohou objevit drobné závady obrazových bodů, které se projevují jako červené, zelené nebo modré skvrny. To však nemá žádný podstatný vliv nebo efekt na zobrazovací výkon displeje. Pokud je to možné, používejte doporučené rozlišení LCD panelu, které zajistí nejlepší kvalitu obrazu. Pokud používáte nižší rozlišení, obraz se může jevit nevyváženě. To je však charakteristická vlastnost LCD panelů s pevným rozlišením. Poznámka k čištění Před čištěním přední plochy obrazovky displeje jej odpojte od zdroje napájení. K čištění používejte mírně navlhčený (nikoli mokrý) hadřík. Při čištění samotné obrazovky displeje nepoužívejte žádný aerosolový prostředek, protože nadměrné použití spreje může mít za následek ráz elektrickým proudem. Poznámka k opětovnému zabalení přístroje Nevyhazujte do odpadu žádný karton ani jiný obalový materiál. Tento obalový materiál představuje ideální ochranu přístroje při jeho případném převážení. Při převážení přístroje na jiné místo jej zabalte do původního obalového materiálu. Poznámka k likvidaci Zářivková lampa, použitá v tomto výrobku, obsahuje malé množství rtuti. Nevyhazujte tento přístroj do běžného domovního odpadu. Likvidace tohoto výrobku musí být provedena v souladu s předpisy a omezeními vydanými vašimi místními úřady a orgány. A2

5 Připojení k počítači Připojení k počítači 1. Připojte signálový kabel. Po jeho připojení dotáhněte šroubky, aby se kabel neuvolnil. 1 A Připojení pomocí vstupního analogového signálového kabelu DVI. B Připojení pomocí vstupního digitálního signálového kabelu DVI. 2. Po připojení síťového kabelu 2 do síťového adaptéru 3 a síťové zásuvky 4 můžete monitor používat. (Napětí je řízeno automaticky.) Rada Barva výrobku vyobrazená v tomto návodu k obsluze se může lišit od barvy vašeho výrobku. L1900E L1900J L1900R Při zapojení do zásuvky ve zdi 4 2 Při připojení k počítači Síťový adaptér 3 1 A3

6 Připojení monitoru 3. Stisknutím tlačítka c na čelním panelu zapněte monitor. Po zapnutí monitoru se automaticky provede funkce Self Image Setting Function (Automatické nastavení obrazu) (pouze v analogovém režimu). POZNÁMKA Funkce Self Image Setting Function (Automatické nastavení obrazu) Tato funkce provede za uživatele optimální nastavení monitoru. Při prvním připojení monitoru tato funkce automaticky nastaví optimální parametry monitoru pro jednotlivé vstupní signály. Pokud je třeba provést nastavení monitoru během jeho používání, nebo pokud chcete provést tuto funkci ručně, vyberte v aplikaci Forte Manager (Nastavení monitoru) \ položku Picture (Obraz) \ Tracking (Synchronizace) \ Auto Setup (Automatické nastavení) nebo aktivujte položku Preset (Předvolba). Nebo můžete použít možnost Factory Default Preset (Obnovení výchozího nastavení) v nabídce OSD. Mějte však na paměti, že tato funkce obnoví výchozí nastavení všech položek nabídky kromě položky LANGUAGE (Jazyk). Nastavení úhlu monitoru 1. Upravte polohu monitoru pro dosažení maximálního pohodlí. Rozsah naklonění: Monitor Podstavec Při nastavování úhlu monitoru nevkládejte prsty mezi monitor a podstavec. Mohli byste si poranit prsty. A4

7 Instalace aplikace Forte Manager (Nastavení monitoru) Součástí dodávaného příslušenství tohoto monitoru je aplikace (Forte Manager CD), která uživateli umožňuje pomocí myši a bez použití tlačítek na monitoru snadno nastavit různé parametry obrazu, včetně jasu, synchronizace nebo rozlišení. Rada Tato aplikace vyžaduje Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější. Postup při instalaci aplikace Forte Manager (Nastavení monitoru) 1. Před instalací aplikace Forte Manager (Nastavení monitoru) ukončete všechny ostatní aplikace. 2. Po vložení CD s aplikací Forte Manager (Nastavení monitoru) se automaticky zobrazí instalační obrazovka. 3. Zobrazí se Forte Manager Install Shield Wizard (Průvodce instalací aplikace Forte Manager). 4. Vyberte [Installation Language] (Jazyk instalace). 5. Jakmile se zobrazí průvodce instalací, klepněte na tlačítko Next (Další). 6. Vyberte políčko I accept the terms of the license agreement (Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy) a klepněte na tlačítko Next (Další). 7. Vyberte položky, které se mají nainstalovat, a klepněte na tlačítko Next (Další). 8. Klepněte na tlačítko Install (Instalovat). 9. Zobrazí se obrazovka s průběhem instalace. 10. Vyberte políčko Yes, I want to restart my computer now (Ano, chci restartovat počítač nyní) a klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). 11. Po dokončení instalace se na ploše vytvoří ikona pro spuštění aplikace Forte Manager (Nastavení monitoru). * Pokud se instalační obrazovka nezobrazí automaticky, klepněte na tlačítko [Start] na hlavním panelu a vyberte položku [Execution] (Spustit). ** Zadejte D: \SETUP.EXE (D:\ představuje označení mechaniky CD-ROM.) Rada Použití nejlepšího nastavení monitoru Nainstalujte ovladač monitoru z dodávaného CD. * Informace o instalaci ovladače monitoru najdete v části Monitor Driver Installation Guide (Průvodce instalací ovladače monitoru). A5

8 Instalace aplikace Forte Manager (Nastavení monitoru) Funkce aplikace Forte Manager (Nastavení monitoru) Aplikaci Forte Manager (Nastavení monitoru) můžete použít pro nastavení synchronizace, jasu, kontrastu, polohy obrazu, rozlišení, ostrosti nebo změnu pro předvolby. * Položky Tracking (Synchronizace) a Position (Poloha) jsou k dispozici, pouze pokud je přijímán analogový signál. PICTURE (Obraz) - Tracking (Synchronizace), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Position (Poloha), Resolution (Rozlišení), Sharpness (Ostrost), Wizard (Průvodce), Preset (Předvolba) f-engine (Úprava obrazu) / Preset (Předvolba) - MOVIE (Film), TEXT (Text), NORMAL (Normální), USER (Uživatel), Preset (Předvolba) Color (Barva) - Color Temp. (Teplota barev) RGB, Color Calibration (Vyvážení barev), Preset (Předvolba) Options (Možnosti) - Preferences (Uživatelské nastavení), Power Indicator (Indikátor napájení), Preset (Předvolba) Support (Podpora) - Update (Aktualizace), Help (Nápověda), Asset Id (Číslo přístroje), Version (Verze), Preset (Předvolba) A6

9 Funkce ovládacího panelu Ovládací prvky na čelním panelu Zadní strana Ovládací prvek 1 Tlačítko Power (Napájení) 2 Indikátor napájení Funkce Tlačítko se používá pro zapnutí nebo vypnutí monitoru. * Po stisknutí tlačítka Power (Napájení) zkontrolujte indikátor napájení. Pokud je monitor zapnutý, svítí indikátor napájení modře nebo červeně. V úsporném režimu indikátor automaticky bliká. POZNÁMKA Ruční vypnutí indikátoru napájení Pro ruční zapnutí/vypnutí indikátoru napájení vyberte v aplikaci Forte Manager (Nastavení monitoru) položku Options (Možnosti) \ Power Indicator (Indikátor napájení) \ On/Off (Zapnuto/vypnuto). A7

10 Funkce ovládacího panelu L1900J L1900R Ovládací prvky na čelním panelu Ovládací prvek Funkce 1 Tlačítko Power (Napájení) Tlačítko se používá pro zapnutí nebo vypnutí monitoru. 2 Indikátor napájení Pokud je monitor zapnutý, svítí indikátor napájení modře nebo červeně. V úsporném režimu indikátor opakovaně bliká s různou intenzitou jasu. 3 [L1900J] Tlačítko pod obrazovkou slouží pro nastavení jasu indikátoru napájení. * Po jemném stisknutí tlačítka lze vybrat jednu ze čtyř úrovní jasu. [L1900R] Tlačítko pod obrazovkou slouží pro zapnutí/ vypnutí indikátoru napájení. * Pro zapnutí/vypnutí indikátoru napájení jemně stiskněte toto tlačítko. POZNÁMKA Tlačítko Power (Napájení) je funkční až po provedení všech připojení. A8

11 Zapnutí/vypnutí funkce DDC/CI DDC/CI (Display Data Channel Command Interface - rozhraní pro přenos dat mezi monitorem a počítačem) je komunikační protokol pro komunikaci mezi počítačem a monitorem. DDC/CI umožňuje nastavit všechny funkce na počítači místo na obrazovce monitoru. Po zapnutí funkce DDC/CI lze provést nastavení monitoru na počítači. Pokud je funkce DDC/CI vypnutá, nastavení nelze provést, protože nedochází ke komunikaci mezi počítačem a monitorem. Rada Při použití aplikace Forte Manager (Nastavení monitoru) musí být funkce DDC/CI zapnutá, protože jinak by tato aplikace nepracovala správně. Zapnutí/vypnutí funkce DDC/CI Stisknutím tlačítka Power (Napájení) zapněte monitor. Pokud podržíte stisknuté tlačítko Power (Napájení) na několik sekund, zapnete/vypnete funkci DDC/CI. * Výchozí nastavení funkce DDC/CI je ON (Zapnuto). POZNÁMKA Funkci DDC/CI lze používat, pouze pokud je monitor zapnutý. A9

12 Odstraňování problémů Dříve, než zavoláte do servisu, proveďte následující kontroly. Nezobrazuje se žádný obraz. Je k monitoru správně připojen síťový kabel? Bliká indikátor napájení? Bliká indikátor napájení s různou intenzitou jasu? Je na obrazovce zpráva OUT OF RANGE (Mimo rozsah)? Je na obrazovce zpráva CHECK SIG- NAL CABLE (Zkontrolujte signálový kabel)? Zkontrolujte a prověřte, zda je síťový kabel správně zapojen do síťové zásuvky. Pokud je monitor v úsporném režimu, zkuste posunout myš nebo stiskněte jakoukoli klávesu na klávesnici, aby se obraz obnovil. Zkuste zapnout počítač. Tato zpráva se zobrazí, pokud je signál z grafické karty počítače mimo rozsah horizontálních nebo vertikálních frekvencí monitoru. Přečtěte si informace v části Technické údaje v tomto návodu k obsluze a proveďte novou konfiguraci monitoru. Tato zpráva se zobrazí, pokud není připojen signálový kabel mezi vaším počítačem a monitorem. Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen, a zkuste operaci zopakovat. A10

13 Odstraňování problémů Obraz není zobrazen správně. Nesprávná poloha obrazu. Na pozadí obrazovky se zobrazují svislé čáry nebo pruhy. V obrazu se vyskytuje vodorovný šum nebo se znaky nezobrazují čistě. Obraz je jednobarevný nebo není normální. Obrazovka bliká. V aplikaci Forte Manager (Nastavení monitoru) zobrazte položku Picture (Obraz) \ Tracking (Synchronizace) \ Auto Setup (Automatické nastavení) pro automatické nastavení optimálních hodnot, které odpovídají aktuálnímu režimu. Pokud není provedené nastavení optimální, proveďte nastavení v aplikaci Forte Manager (Nastavení monitoru) v položce Picture (Obraz) \ Position (Poloha). V aplikaci Forte Manager (Nastavení monitoru) zobrazte položku Picture (Obraz) \ Tracking (Synchronizace) \ Auto Setup (Automatické nastavení) pro automatické nastavení optimálních hodnot, které odpovídají aktuálnímu režimu. Pokud není provedené nastavení optimální, odstraňte svislé čáry v aplikaci Forte Manager (Nastavení monitoru) nastavením položky Picture (Obraz) \ Tracking (Synchronizace) \ Clock (Časování). V aplikaci Forte Manager (Nastavení monitoru) zobrazte položku Picture (Obraz) \ Resolution (Rozlišení) \ Preferred (Preferované nastavení) pro automatické nastavení optimálních hodnot, které odpovídají aktuálnímu režimu. Pokud není provedené nastavení optimální, nastavte v aplikaci Forte Manager (Nastavení monitoru) položku Picture (Obraz) \ Tracking (Synchronizace) \ Phase (Fáze). Otevřete okno Ovládací panely \ Zobrazení \ Nastavení a zkontrolujte, zda nedošlo ke změně frekvence nebo rozlišení. Pokud ano, proveďte nové nastavení vaší grafické karty na doporučené rozlišení. Otevřete okno Ovládací panely \ Zobrazení \ Nastavení a nastavte monitor na doporučované rozlišení nebo upravte nastavení parametrů obrazu na ideální hodnoty. Nastavte položku Kvalita barev na vyšší hodnotu než 24 bitů (True color). Zkontrolujte, zda je správně připojen signálový kabel, a v případě potřeby jej dotáhněte šroubovákem. Zkontrolujte, zda je grafická karta správně zasunuta ve slotu v počítači. Nastavte položku Kvalita barev na vyšší hodnotu než 24 bitů (True color) (Ovládací panely \ Nastavení). Zkontrolujte, zda je obrazovka přepnuta do prokládaného režimu (Interlace), a pokud ano, nastavte ji na doporučené rozlišení. Zkontrolujte, zda je napájecí napětí dostatečně vysoké. Musí být v rozsahu V AC, 50/60 Hz. A11

14 Odstraňování problémů Nainstalovali jste ovladač monitoru? Nainstalovali jste ovladač monitoru? Zobrazuje se zpráva Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found (Neznámý typ monitoru, nalezen monitor Plug&Play (VESA DDC)? Nezapomeňte nainstalovat ovladač monitoru z CD (nebo diskety), které (která) je součástí dodávaného příslušenství monitoru. Ovladač monitoru si můžete rovněž stáhnout z naší webové stránky: Zkontrolujte, zda vaše grafická karta podporuje funkci Plug&Play. A12

15 Technické údaje LCD panel Vstupní synchronizace 19palcový (48,19 cm) plochý panel s aktivní maticí TFT LCD Antireflexní vrstva Viditelná úhlopříčka 19 palců Rozteč obrazových bodů 0,294 mm Horizontální frekvence Vertikální frekvence Vstupní formát khz (analogový režim) khz (digitální režim) khz (automaticky) Oddělená složka TTL, pozitivní/negativní SOG (Sync On Green) Digitální Video vstup Signálový vstup DVI - analogový konektor DVI - digitální konektor Vstupní formát RGB analogový (0,7 Vš-š/75 ohmů), digitální Rozlišení Maximální Digitální DVI konektor: VESA 1280 x 1024 bodů při 60 Hz Analogový D-sub konektor: VESA 1280 x 1024 bodů při 75 Hz Doporučené VESA 1280 x 1024 bodů při 60 Hz Plug&Play DDC 2B Příkon Režim zapnutí : 39 W Úsporný režim (režim 2 W spánku) Režim vypnutí 1 W Rozměry Šířka 41,65 cm a hmotnost (se sklopným Výška 42,89 cm [L1900E] 43,20 cm [L1900R], [L1900J] podstavcem) Hloubka 14,45 cm [L1900E] 14,84 cm [L1900R] 11,34 cm [L1900J] Čistá hmotnost 5,8 kg [L1900E] 6,8 kg [L1900R] 5,54 kg [L1900J] Rozsah Naklonění 0 20 naklonění Vstupní napětí 12 V 3,0 A Síťový adaptér DVE. DSA-0421S-12 1 Okolní podmínky Provozní podmínky Teplota 10 C až 35 C Vlhkost 10 % až 80 % bez kondenzace Podmínky pro skladování Teplota -20 C až 60 C Vlhkost 5 % až 90 % bez kondenzace Naklápěcí Upevněn ( ), demontován ( O ) podstavec Signálový kabel Připojen ( ), odpojen ( O ) Síťový kabel Typ pro připojení do zásuvky ve zdi nebo typ pro připojení do počítače. POZNÁMKA Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. A13

16 Technické údaje Přednastavené režimy (rozlišení) Režimy zobrazení (rozlišení) Horizontální frekvence (khz) Vertikální frekvence (Hz) 1 VGA 640 x 350 bodů 31, VGA 720 x 400 bodů 31, VGA 640 x 480 bodů 31, VESA 640 x 480 bodů 37, VESA 800 x 600 bodů 37, VESA 800 x 600 bodů 46, Počítač MAC 832 x 624 bodů 49, VESA 1024 x 768 bodů 48, VESA 1024 x 768 bodů 60, Počítač MAC 1152 x 870 bodů 68, VESA 1152 x 900 bodů 61, *12 VESA 1280 x 1024 bodů 63, **13 VESA 1280 x 1024 bodů 79, * Doporučený režim ** Pouze analogový režim Indikátor [L1900E] REŽIM Režim zapnutí Úsporný režim (režim spánku) Režim vypnutí Barva LED indikátoru Modrá nebo červená Automaticky bliká Nesvítí [L1900J, L1900R] REŽIM Režim zapnutí Úsporný režim (režim spánku) Režim vypnutí Barva LED indikátoru Modrá nebo červená Opakovaně bliká s různou intenzitou jasu Nesvítí A14

17 Technické údaje Zámek Kensington Bezpečnostní slot pro zámek Kensington Pro připojení uzamykacího kabelu, který je k dostání ve většině obchodů s výpočetní technikou. Rada Barva výrobku vyobrazená v tomto návodu k obsluze se může lišit od barvy vašeho výrobku. A15

18

L200WJ. UÏivatelská pfiíruãka

L200WJ. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L200WJ Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

L226WT L226WTX L226WTQ L226WTG L226WTM L226WTY

L226WT L226WTX L226WTQ L226WTG L226WTM L226WTY Návod k použití L226WT L226WTX L226WTQ L226WTG L226WTM L226WTY Před použitím výrobku si přečtěte část návodu s názvem Důležitá bezpečnostní opatření. Uschovejte návod k použití (CD) na dostupném místě,

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

L1918S. UÏivatelská pfiíruãka

L1918S. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L1918S Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

L1982U. UÏivatelská pfiíruãka

L1982U. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L1982U Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

LCD monitor PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1719S/L1719SP L1919S/L1919SP

LCD monitor PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1719S/L1719SP L1919S/L1919SP LCD monitor Návod k POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ L1719S/L1719SP L1919S/L1919SP Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění............................

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM LCD monitor - uživatelská příručka I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM Podsvícení LED Bezpečnost... 3 Národní konvence... 3 napájení... 4 Instalace... 5 Čistění... 6 Jině... 7 Nastavení... 8

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1731 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Sestavení LCD monitoru a podstavce... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce...

Více

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1911 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce... 3 Instalace podstavce monitoru... 4 Instalace

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

LCD MONITOR NÁVOD K POUŽITÍ

LCD MONITOR NÁVOD K POUŽITÍ CZ LCD MONITOR NÁVOD K POUŽITÍ Nezapomeňte si přečíst část Důležitá bezpečnostní opatření předtím, než začnete přístroj používat. Uschovejte tento návod k obsluze (CD) na snadno dostupném místě pro pozdější

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi ii OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění... vii Upozornění pro umisťování... vii Upozornění pro používání... viii Čištění a údržba...ix Poznámky

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP

Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP Monitor LCD Uživatelská přír učka E2220HDP Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ACER AL1911. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ACER AL1911 v uživatelské příručce

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A GL2440

Monitor LCD Uživatelská přír učka GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A GL2440 Monitor LCD Uživatelská přír učka GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A GL2440 Copyright Copyright 2010 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být

Více

Monitor Dell E1913S/E1913/E2213 - uživatelská příručka

Monitor Dell E1913S/E1913/E2213 - uživatelská příručka Monitor Dell E1913S/E1913/E2213 - uživatelská příručka O tomto monitoru Instalace monitoru Používání monitoru Odstraňování problémů Příloha Poznámky, upozornění, varování POZNÁMKA: Slovo POZNÁMKA označuje

Více

FP72V Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" Návod k obsluze

FP72V Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0 Návod k obsluze FP72V Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 17,0" Návod k obsluze i ii Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení...

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení... Obsah TCO03.................................................................................... 1 Varování Federální komunikační komise (FCC)....................................................... 2 Kanadská

Více

HP195 HP227 HSG 1277 HSG

HP195 HP227 HSG 1277 HSG HP195 HP227 HSG 1277 HSG 1278 OSD[V6.1] Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy

Více

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Manuál i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Úvod: Jedná se o převodník (adapter) Ethernet na grafický výstup DVI s jednoduchým designem pro připojení monitoru nebo projektoru. Funkčně se

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

W2361V W2261VP W2261VG W2361VG

W2361V W2261VP W2261VG W2361VG UÏivatelská pfiíruãka W2361V W2261VP W2261VG W2361VG Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití.

Více

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

FP93VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP93VW 19 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP93VW 19" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka

Monitory IPS s podsvícením LED. Uživatelská příručka Monitory IPS s podsvícením LED Uživatelská příručka 2014, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka (nebo ochranná známka) společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada PB258 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation 2-188-141-E1 (1) Video Projektor Návod k obsluze VPL-HS50 2004 Sony Corporation CZ 2 VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. [Umístění varovných nápisů] Př. Výškově

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

FP95G Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" Návod k obsluze

FP95G Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0 Návod k obsluze FP95G Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" Návod k obsluze Copyright Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

SyncMaster P2070,P2270,P2370,P2070G,P2270G,P2370G. Monitor LCD. Uživatelská příručka

SyncMaster P2070,P2270,P2370,P2070G,P2270G,P2370G. Monitor LCD. Uživatelská příručka SyncMaster P2070,P2270,P2370,P2070G,P2270G,P2370G Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Poznámka Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací

Více

FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze

FP241W 24 Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze FP241W 24" Širokoúhlý monitor LCD Návod k obsluze Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Umístění varovných nápisů

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

GPSport 255. Uživatelský manuál. Verze: V1.1

GPSport 255. Uživatelský manuál. Verze: V1.1 GPSport 255 Uživatelský manuál Verze: V1.1 Srpen, 2011 Bezpečnostní upozornění Používejte napájecí adaptér dodaný výrobcem (je-li v balení). Použitím adaptérů jiných značek a specifikací může dojít k poškození

Více

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. RADEON 9700 SERIES Uživatelská příručka P/N 137-40393-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD LCD MONITOR ČESKY. Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD LCD MONITOR ČESKY. Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. ČESKY UŽIVATELSKÝ NÁVOD LCD MONITOR Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. MODELY MONITORU LCD IPS231P www.lg.com DÛleÏitá upozornûní

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

SyncMaster 933SN Monitor LCD

SyncMaster 933SN Monitor LCD SyncMaster 933SN Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Poznámka Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili poškození majetku. Pečlivě

Více

PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze

PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze Autorské právo Copyright 2003 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

W2363V. UÏivatelská pfiíruãka

W2363V. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka W2363V Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více