ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM"

Transkript

1 ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr. Chomutov Účel zpracování EP: podle 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Nová zelená úsporám Energetický specialista: Mgr. Eliška Coufalová,osv.č Zahradní 252, Klášterec nad Ohří Tel: IČO: Evidenční číslo EP : 28/2014 Datum: 11/2014

2 Obsah dokumentace: 1.Titulní list 2.Účel zpracování 3.Identifikační údaje 4.Stanovisko energetického specialisty A) Průvodní zpráva A.1 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ A.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A.3 VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TV - SS A.4 VĚTRÁNÍ A.5 POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV A.6 VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TV NS A.7 SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ NÁVRHOVÝ STAV A.8 ZÁVĚR A.9 PŘÍSLUŠNÉ NORMY A VYHLÁŠKY: B)Vlastnosti stavebních konstrukcí, včetně přirážek a výpočtu podle ČSN :2011 Výpočet výplní otvorů podle ČSN EN ISO Výpočet přenosu tepla konstrukcí ve styku se zeminou Klimatická data a základní parametry posuzované zóny Potřeba tepla podle ČSN EN ISO s okrajovými podmínkami podle metodických pokynů pro NZÚ Nevytápěné zóny, jejich obálky a hodnoty HT a HW Seznam průsvitných konstrukcí s příslušnými údaji Výpočet Uem stávající stav obálky zóny Výpočet Uem návrhový stav obálky zóny Výpočet Uem,R referenční budovy C)Výčet a výpočet energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, objemů a ploch obálky budovy, které vstupují do výpočtu 5.Evidenční list energetického posudku 6.Kopie dokladu o vydání oprávnění

3 2. Účel zpracování vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných Ministerstvem životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám dle Směrnice č. 1/ Identifikační údaje 3.1 Identifikační údaje žadatele Stavebník: Lucie Machovcová trvale bytem: Dukelská 1525/12, Most 3.2 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace a EP Ing. Petr Filípek, Odpovědný projektant: Ing. Petr Filípek, Blažim 113, Louny IČO: , DIČ: CZ AI v oboru pozemní stavby, veden pod číslem tel , Fokt Miroslav, Maršála Žukova 1508/8, Most IČO Autorizovaný technik č Tel: , , Zpracoval: Mgr. Eliška Coufalová, Zahradní 252, Klášterec nad Ohří IČO ČKAIT , Energetický specialista č.o.1249 Tel , elprojekty.com 3.3 Identifikační údaje stavby a pozemku Název stavby : Zateplení RD Jindřišská 4, Jirkov, okr. Chomutov Místo stavby : Jindřišská 4, Jirkov Katastrální území: Jindřišská Dotčené pozemky: p..p.č. 6/1 3.4 Údaje o dokumentaci Předmět dokumentace : Zateplení RD Jindřišská 4, Jirkov, okr. Chomutov Charakter stavby: Stavební úpravy Stupeň dokumentace: dokumentace k ohlášení stavby a podklad k žádosti o dotaci v programu Nová Zelená úsporám

4 4. Stanovisko energetického specialisty A. Průvodní zpráva A.1 Seznam vstupních podkladů PD - Zateplení RD Jindřišská 4, Jirkov, okr. Chomutov Místní šetření, fotodokumentace A.2 Popis stávajícího stavu Stávající objekt RD je dvoupodlažní a je tvořen dvěma hmotami. Hlavní část tvoří hmota obytného prostoru RD, ke které je přisazen objekt stodoly s půdou přístupnou z vnějšku přes střešní vikýř. Objekt RD je se stodolou komunikačně propojen dveřmi. Objekt RD je zastřešen stejně jako objekt stodoly sedlovou střechou, ve které je umístěn půdní prostor přístupný po vnitřním schodišti. Stěny 1.NP (přízemí) obou objektů jsou vyzděny z cihelného nebo smíšeného zdiva v tloušťkách viz. výkresová část. Stěny 2.NP a štítové stěny půd jsou vyzděny z cihelného zdiva z cihel plných. Krytina střechy RD je provedena z keramických cihel a krytiny půdy stodoly je provedena z eternitových šablon. Podlahy na terénu jsou v RD z původní keramické dlažby a ve stodole z betonové mazaniny. V obou případech bez tepelné izolace. Strop do půdy RD je dř. trámový s omítkou provedenou dřevěné podbití. Podlaha půdy je z dřevěných prken na sráz. Strop stodoly do půdy je proveden z cihelných kleneb uložených do válcovaných nosníků uložených v příčném směru. Konstrukce krovu je v obou případech tvořena dřevěným vázaným krovem. Okna objektu jsou původní dřevěná špaletová, dveře dřevěné. Údaje o stavbě- stávající stav : Celková energeticky vztažná plocha AC 229,8 m 2 Celková vnitřní podlahová plocha 178,2 m 2 Měrná potřeba tepla na vytápění EA 266 kwh/ W/m 2.rok Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 1,21 W/m 2.K Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R 0,35 W/m 2.K Faktor tvaru budovy A/V 0,74 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov: V tabulce jsou uvedeny hodnoty součinitelů prostupů tepla jednotlivých konstrukcí, které jsou porovnány s požadavky ČSN (2011): Konstrukce obálky budovy Plocha Aj Součinitel prostupu tepla Vypočtená hodnota Uj Referenční hodnota UN,rq,j Splněno [m2] [W/(m2 K)] [W/(m2 K)] (ano/ne) PDL1 podlaha keramická 115,1 3,00 0,45 / 0,30 NE SO6 TL. 750 SMÍŠENÉ ZDIVO K TERÉNU SO5 TL. 750 SMÍŠENÉ ZDIVO K EXT. 25,9 1,72 0,30 / 0,25 NE 46,3 1,55 0,30 / 0,25 NE SO3 TL. 750 CIHLA 41,9 0,89 0,30 / 0,25 NE OZ1 90/135 STÁV. O1 2,6 2,35 1,50 / 1,20 NE OZ2 95/95 STÁV. O2 1,8 2,35 1,50 / 1,20 NE

5 Součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha Aj Vypočtená hodnota Uj Referenční hodnota UN,rq,j Splněno [m2] [W/(m2 K)] [W/(m2 K)] (ano/ne) DO1 110/215 2,4 2,30 1,70 / 1,20 NE SO1 TL. 650 CIHLA 22,5 1,11 0,30 / 0,25 NE DO2 90/200 0,0 2,30 1,70 / 1,20 NE SO2 TL. 450 CIHLA 124,0 1,30 0,30 / 0,25 NE OZ3 95/140 STÁV. O3 6,6 2,35 1,50 / 1,20 NE OZ3 95/140 STÁV. O3 4,0 2,35 1,50 / 1,20 NE OZ4 95/130 STÁV. O4 2,5 2,35 1,50 / 1,20 NE STR1 STROP DO PŮDY 114,7 1,55 0,30 / 0,20 NE vyhovuje / nevyhovuje ČSN (2011). A.3 Vytápění a ohřev TV Objekt je v současnosti vytápěn topnými zdroji na pevná paliva (kamny) umístěnými v jednotlivých místnostech. Ohřev TUV je zajišťován el. bojlerem s akumulací 100 l umístěným v koupelně v přízemí RD. A.4 Větrání Větrání je přirozené. A.5 Popis navrhovaných úprav Při hodnocení energetické náročnosti budovy pro objekt po opatřeních bylo uvažováno: V rámci stavebních úprav přibyde obytná vytápěná plocha vestavba pracovny do stávající stodoly. Vnitřní podlahová plocha bude navýšena o 51,3 m2. Obvodové stěny 1. NP 2. NP - Zateplení obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací Isover EPS GreyWall tl. 200 mm. (λ 0,032 W/m.K).Ostění otvorů bude izolováno stejnými fasádními deskami jako plocha v tloušťkách dle možností (dle tl. stávajících rámů tak, aby z rámu zbyla viditelná š. všude stejná (cca 30mm). Oblast soklu a podzemních částí stěn kde dochází ke styku se zemní vlhkostí je zateplena z důvodu výskytu vlhkosti a sněhu deskami EPS Perimetr v tl. dle výkresové dokumentace. Stěny 1.NP, které jsou ve styku se zeminou budou do úrovně podlahy 2.NP zatepleny tepelným izolantem z minerální vlny s podélnými vlákny v tl. dle výkresové dokumentace pro lepší odvětrání vlhkosti ze zdiva. Zateplení podlahy na terénu - podlaha v 1.NP bude zateplena izolací Isover EPS Grey 100 tl.120mm.podlaha pracovny bude zateplena tepelným izolantem z minerální vlny. Zateplení střechy a podkroví -Strop nad 2.NP a střecha nad pracovnou budou zatepleny tepelným izolantem z minerální vlny.v rámci stavebních úprav bude provedeno zateplení podkroví dvouvrstvým zateplovacím systémem provedeným mezi krokve. Přímo mezi krokve bude uložena první vrstva tepelné izolace v tl. krokví (160mm). Na krokve budou dále uchyceny latě vymezující tloušťku doplňkové tepelné izolace a bude provedena druhá vrstva pod krokvemi. Celková tloušťka tepelné izolace je 260 mm. Dále bude provedena parozábrana a vrchní vrstva ze sádrokartonových desek. Výměna výplní otvorů - Výměna veškerých dřevěných výplní otvorů v obvodových stěnách objektu (okna a lodžiové sestavy) včetně oken v suterénu za plastová s izolačním dvojsklem s Uw 1,20 W/m 2 a výměna vstupních dveří za plastové s U D 1,20 W/m 2.

6 Údaje o stavbě- návrhový stav : Celková energeticky vztažná plocha AC 306 m 2 Celková vnitřní podlahová plocha 229,5 m 2 Měrná potřeba tepla na vytápění EA 34 kwh/ W/m 2.rok Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 0,25 W/m 2.K Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R 0,39 W/m 2.K Faktor tvaru budovy A/V 0,767 Počet bytů 1 Počet obyvatel 5 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov: V tabulce jsou uvedeny hodnoty součinitelů prostupů tepla jednotlivých konstrukcí, které jsou porovnány s požadavky ČSN (2011): Součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota Referenční hodnota Splněno U j U N,rq,j [m 2 ] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) SO7 TL. 650 CIHLA + TI 22,5 0,26 0,60 / 0,40 ANO SO8 TL. 750 CIHLA + TI 38,3 0,16 0,30 / 0,25 ANO OZ1 90/135 NOVÉ O1 2,6 1,10 1,50 / 1,20 ANO OZ2 95/95 NOVÉ O2 1,8 1,10 1,50 / 1,20 ANO OZ2 95/95 NOVÉ O2 0,9 1,10 1,50 / 1,20 ANO DO1 110/215 NOVÉ 2,4 1,10 1,70 / 1,20 ANO SO9 TL. 450 CIHLA + TI 105,5 0,17 0,30 / 0,25 ANO OZ3 95/140 NOVÉ O3 6,6 1,10 1,50 / 1,20 ANO OZ3 95/140 NOVÉ O3 4,0 1,10 1,50 / 1,20 ANO OZ4 95/130 NOVÉ O4 2,5 1,10 1,50 / 1,20 ANO SO10 TL. 500 CIHLA + TI 7,8 0,17 0,30 / 0,25 ANO SO11 SDK stěna dp PŮDY 47 27,2 0,13 0,30 / 0,20 ANO SO12 TL. 750 SMÍŠENÉ ZDIVO K EXT. + TI 25,1 0,19 0,30 / 0,25 ANO OZ8 95/95 NOVÉ O2 NEPRŮHLEDNÉ 1,8 1,10 1,50 / 1,20 ANO SO14 SDK stěna ŠTÍT PRACOVNY 5,0 0,14 0,30 / 0,20 ANO OZ6 OKNO V PRACOVNĚ 9,9 1,10 1,50 / 1,20 ANO SO15 TL. 750 SMÍŠENÉ ZDIVO K TERÉNU + TI 20,6 0,26 0,45 / 0,30 ANO SO16 TL. 750 CIHLA + TI MV 9,5 0,18 0,30 / 0,25 ANO SO17 TL. 750 CIHLA K TERÉNU + TI 12,8 0,24 0,45 / 0,30 ANO STR2 STROP DO PŮDY - C ,3 0,16 0,30 / 0,20 ANO STR3 ZÁKLOP DO PŮDY D4 1,2/2,6 3,1 0,16 0,30 / 0,20 ANO SCH2 STŘECHA PŮDY 47 - D ,7 0,16 0,30 / 0,20 ANO OZ7 ROTO R6 plast 7/11 1,7 1,20 1,50 / 1,20 ANO PDL1 podlaha keramická - A.1 61,0 3,00 0,45 / 0,30 NE PDL3 podlaha B ,1 0,15 0,60 / 0,40 ANO PDL4 podlaha keramická + TI 63,4 0,27 0,45 / 0,30 ANO Vyhovuje A 2 / nevyhovuje ČSN (2011).

7 A.6 Vytápění a ohřev TV - návrhový stav Energetická bilance Spotřeba paliva bude závislá na způsobu vytápění a spotřebě TV. Tepelné ztráty objektu 11 kw Roční potřeba energie ÚT kwh/rok Roční potřeba energie TV dle ČSN EN SUMA 4769 kwh/rok kwh/rok Nově bude osazen kotel na dřevní pelety BENEKOV C16P na spalování pelet. Kotel bude osazen do samostatné místnosti, která sousedí s obytnými prostory. Kotel je vybaven zásobníkem na pelety s automatickým podavačem paliva. Zásobník má objem 320 dm3 pelet. Jmenovitý výkon kotle 19 kw. Regulovatelný výkon kotle je 5,5-19 kw. Účinnost kotle je <92,1%. Kotel je zařazen do třídy 4 dle ČSN EN Na výstupu topné vody z kotle bude osazen akumulační zásobník na topnou vodu o objemu 500 litrů. Měrný objem zásobníku je 26 l/kw instalovaného výkonu zdroje tepla. parametry topné vody: 75/55oC - dt 20 oc Příprava TV bude ponechána stávající. TV je připravována v akumulačním elektrickém zásobníku. A.7 Větrání Je řešeno větrání celého objektu s výjimkou prostoru kotelny. Větrání pro celý objekt je řešeno jako rovnotlaké se stejným množstvím přiváděného a odváděného vzduchu do/z objektu. Přívod čerstvého vzduchu je řešen do obytných prostor a odvod vzduchu je řešen z hygienického zařízení a skladů. Větrání zajišťuje větrací jednotka s rekuperací tepla. Vzduch mezi místnostmi bude proudit přes dveřní mřížky, případně je možné zkrátit dveřní křídla. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v technické místnosti (kotelně), pod stropem. Větrání rodinného domu bude zajišťovat VZT jednotka ATREA DUPLEX 370 EC4.D. DUPLEX 370 EC4.D: rovnotlaká větrací jednotka pro centrální větrání všech typů bytových staveb, zvláště pak pro nízkoenergetické a energeticky pasivní rodinné domy a byty v bytových domech. Nízká instalační výška 280 mm umožňuje osazení do stropů. Zařízení je vybaveno protiproudým vířivým rekuperačním výměník s účinností rekuperace 94%. Osazené EC ventilátory typu volného oběžného kola s nízkou spotřebou energie (s proměnnými otáčkami) umožňují nastavit výkon větrání v rámci 10- ti výkonových stupňů. Integrovaný automatický bypass (obtok rekuperačního výměníku). Digitální regulační modul s nastavitelným týdením časovým programem výkonu větrání a teplot standardně obsahuje web server pro připojení PC nebo chytrého telefonu, umožňuje připojení jak externích vstupů pro změnu výkonu větrání (4*230 V V nebo spínací kontakt) a připojení a řízení celé škály externích zařízení - 3* klapky v rozvodech, uzavírací klapka na sání, řízení zdroje dohřevu nebo případného chlazení. Možné připojení škály volitelných ovladačů. 13 Typ větrání - nucené 13a Intenzita výměny při 50 Pa n50 l/h 2,50 13b Objemový tok vzduchu V m 3 /h 195,3 13c Účinnost ZZT- protiproudý výměník ZZT % 77,0

8 A.8 Specifikace výrobků a materiálů návrhový stav Zateplení KC SVT Název P K ZTM EK V W/(m.K) W/(m.K) W/(m.K ) Isover UNI 0,035 0,035 0,04 nasákavost +0,02 0, b Isover TF PROFI 0,036 0,036 0,10 nasákavost +0,02 0, b Isover EPS GreyWall 0,032 0,032 0,02 nasákavost +0,02 0, b Isover EPS GreyWall 0,032 0,032 0,02 nasákavost +0,02 0, b Isover EPS GreyWall 0,032 0,032 0,02 nasákavost +0,02 0, b-119e 881 Isover TWINNER 0,033 0,033 0,02 nasákavost +0,02 0, c Isover EPS PERIMETR 0,034 0,034 0,02 nasákavost +0,02 0, g Isover EPS Grey 100 0,031 0,031 0,02 nasákavost +0,02 0, g Isover EPS Grey 100 0,031 0,031 0,02 nasákavost +0,02 0, Isover UNI 0,035 0,035 0,04 nasákavost +0,02 0, b Isover TF PROFI 0,036 0,036 0,10 nasákavost +0,02 0, b Isover EPS GreyWall 0,032 0,032 0,02 nasákavost +0,02 0,033 Poznámka: ZTM činitel tepelných mostů zohledňuje vliv nasákavosti stavebních izolací. Vytápění Kotle na spalování biomasy BENEKOV C16P SVT 6004 typ zdroje způsob dodávky paliva rozměry ( ) hmotnost předepsané palivo jmenovitý tepelný výkon jmenovitý tepelný příkon účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN (kotle) nebo dle ČSN EN (krbová kamna s výměníkem) mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN (kotle) nebo dle ČSN EN (krbová kamna s výměníkem) CO mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN (kotle) nebo dle ČSN EN (krbová kamna s výměníkem) TOC mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN (kotle) nebo dle ČSN EN (krbová kamna s výměníkem) TZL nejnižší částečný výkon dle ČSN EN (kotle) nebo dle ČSN EN 13 kotel samočinná 1163x1036x1499 [mm] 340 [kg] dřevní pelety 20 [kw] [kw] 92.1 [%] 498 [mg.m -3 ] 18 [mg.m -3 ] 42 [mg.m -3 ] 6 [kwh]

9 240 (krbová kamna s výměníkem) účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN [%] (kotle) nebo dle ČSN EN (krbová kamna s výměníkem) mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN [mg.m -3 ] (kotle) nebo dle ČSN EN (krbová kamna s výměníkem) CO mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN [mg.m -3 ] (kotle) nebo dle ČSN EN (krbová kamna s výměníkem) TOC mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN [mg.m -3 ] (kotle) nebo dle ČSN EN (krbová kamna s výměníkem) TZL emisní třída 4 minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 400 [l] Rekuperace Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla DUPLEX 370 EC4.D SVT 52 typ jednotky větrací typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý-kanálový vířivý způsob montáže jednotky podstropní rozměry ( ) 280x840x1120 [mm] hmotnost 32 [kg] účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN [%]

10 A.9 Závěr A.3 Dosažení energetických parametrů budovy Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] 0,75U em,r 0,64 vyhovuje Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření Všechny stavební prvky obálky budovy, na kterých dochází k realizaci opatření, musí splnit podmínku na součinitel prostupu tepla EA [kwh.m-2.rok-1] vyhovuje [%] 60 87,1 vyhovuje U [W. m -2.K -1 ] U N,20 vyhovuje C Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A) Minimální účinnost zdroje [%] 85 92,1 vyhovuje CO [mg.m-31] vyhovuje TOC2 [mg.m-31] vyhovuje TZL [mg.m-31] vyhovuje Instalace akumulačního zásobníku tepla o minimálním měrném objemu [l/kw] vyhovuje C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla Dosažení průvzdušnosti obálky n50 l.h-1. 2,5 2,5 systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla rovnotlaké větrací zařízení s centrálním vzduchotechnickým rozvodem se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu s elektronickou regulací otáček ventilátorů, vyhovuje Posuzovaný objekt splňuje (za předpokladu dodržení uvažovaných řešení a podmínek uvedených v textu) požadavky programu Nová Zelená úsporám Státního fondu životního prostředí, v oblasti podpory A.3, C.1.2 a C.4

11 A.9 Příslušné normy a vyhlášky: Příslušné normy a vyhlášky: ČSN EN 832 Tepelné chování budov Výpočet potřeby tepla na vytápění Obytné budovy, ČNI 2000 ČSN EN ISO Tepelné chování budov Výpočet potřeby energie na vytápění, ČNI 2005 ČSN EN ISO 6946 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla, 2008 ČSN EN ISO Tepelné chování budov Přenos tepla zeminou Výpočtové metody, ČNI 1999 ČSN EN ISO Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce Výpočtové metody, ČNI 2002 ČSN EN ISO Tepelné chování budov Měrná tepelná ztráta Výpočetní metoda, ČNI 2009 ČSN EN ISO Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích Lineární činitel prostupu tepla Zjednodušená metoda a orientační hodnoty, ČNI 2000 ČSN Tepelná ochrana budov, ČNI červen 2005 ČSN Tepelná ochrana budov - Požadavky, ČNI duben 2007 ČSN , změna Z2 Tepelná ochrana budov Návrhové hodnoty veličin, ČNI listopad 2005 ČSN , změna Z2 Tepelná ochrana budov Výpočtové metody, ČNI červen 2005 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění Vyhláška MPO č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. V platném znění Vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Rodinné domy, ÚNMZ únor 2009 TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Bytové domy, ÚNMZ červen 2009 Vyhl č.78/2013sb o energetické náročnosti budov TNI ENB typické hodnoty pro výpočet, duben 2013 Směrnice MŽP č. 9/2013 Programové vybavení: Protech Nový Bor

12 Parcelní číslo: st. 6/1 Obec: Jirkov [563099] Katastrální území: Jindřišská [660833] Číslo LV: 102 Výměra [m 2 ]: 935 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: DKM Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba Budova s číslem popisným: Jindřišská [60836]; č.p. 4; rodinný dům Stavba stojí na pozemku: p.č. st. 6/1 Stavební objekt: č.p. 4 Adresní místa: č.p. 4 Sousední parcely Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo Podíl Machovcová Lucie, Dukelská 1525/12, Most Seznam požadovaných dokumentů podle metodických pokynů pro Popis Pramen

13 oblast A, B Položka 1 Výčet norem, podle kterých je výpočet proveden 2 Jméno zpracovatele 3 Datum zpracování výpočtu (den/měsíc/rok) 4 Okrajové klimatické podmínky D5 5 Počet zón v budově D5 6 Celková energeticky vztažná plocha D5 7 Podlahová plocha z celkových D5 vnitřních rozměrů 8 Vnitřní návrhové teploty D5 9 Vnitřní tepelná kapacita D5 10 Vnitřní tepelné zisky D5 11 Počet osob zaokrouhlený na jedno D5 desetinné místo 12 Vnitřní objem vzduchu v zóně D5 13 Typ větrání (přirozené/nucené) D5 14 Vypsání neprůsvitných konstrukcí D4, D9, D10 15 Vypsání nevytápěných prostorů (obálka, objem větrání) 16 Vypsání konstrukcí ve styku se zeminou s uvedením výpočtových hodnot 17 Vypsání průsvitných konstrukcí s D8 uvedením základních údajů 18 Lineární a bodové tepelné vazby D9, D10 19 Celkové tepelné ztráty po měsíci D6 20 Celkové solární zisky po měsíci D6 21 Celkové vnitřní tepelné zisky po D6 měsíci 22 Celkové tepelné zisky po měsíci D6 23 Využití tepelných zisků D6 24 Potřeba tepla na vytápění po měsíci D6 25 Měrná roční potřeba tepla na D6 vytápění zaokrouhlena na celé číslo 26 Celkový tepelný tok prostupem D6 obálky budovy 27 Celková plocha obálky budovy D4 28 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy zaokrouhlený na dvě desetinná místa. D9, D10 29 Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy zaokrouhlená na dvě desetinná místa Další údaje, jen pro oblast podpory B 30 Dodaná a pomocná energie na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, osvětlení, přípravu teplé vody 31 Rozdělení dodané energie na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, osvětlení, přípravu teplé vody a pomocné energie podle energonositelů, k nim přiřazené faktory primární energie a výsledné hodnoty neobnovitelné primární energie 32 Měrná neobnovitelná primární energie za rok zaokrouhlena na celé číslo D7 D3 D11 D4/dílčí dodané energie Karta Bilance Karta hodnocení Tiskové výstupy z programů Popis Tisk

14 TV, TOB a modulu Průkaz 2013 Dok D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Vlastnosti stavebních konstrukcí, včetně přirážek a výpočtu podle ČSN :2011 Výpočet výplní otvorů podle ČSN EN ISO Výpočet přenosu tepla konstrukcí ve styku se zeminou Protokol k průkazu ENB podle vyhlášky č. 78 / 2013 Sb. Klimatická data a základní parametry posuzované zóny Potřeba tepla podle ČSN EN ISO s okrajovými podmínkami podle metodických pokynů pro NZÚ 2013 Nevytápěné zóny, jejich obálky a hodnoty HT a HW Seznam průsvitných konstrukcí s příslušnými údaji Výpočet Uem stávající stav obálky zóny Výpočet Uem návrhový stav obálky zóny TV, TOB TOB TV Průkaz 2013 Průkaz 2013 Průkaz2013 Průkaz 2013 Průkaz 2013 Průkaz 2013 Průkaz 2013 D11 Výpočet Uem,R referenční budovy Průkaz 2013

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 TEPLICE IČ:139 43 014, ČKAIT 0400249, EA číslo oprávnění 1123 Telefon: 773 164 628, 725 326 033 cead@seznam.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný

Více

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM HAVLÍČKOVA 519 BÍLOVICE NAD SVITAVOU zpracovaný podle vyhlášky 78/2013 Sb. ING. HANA KUKLÍNKOVÁ, OPRÁVNĚNÍ MPO Č. 0060 30.11.2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 7. 9. 215 Zakázka: Slunná 373374, Šaratice Archiv: 215/11 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Školní č.p. 312 664 43 Želešice INVESTOR : PEGAS Investiční holding, s.r.o. Kamenná 835/13 639 00 Brno OBJEDNATEL : PEGAS Investiční holding,

Více

Průkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 002251 - Jakub Míka - Liberec Datum tisku: 27. 11. 2015 Zakázka: 152141 východní 01.

Průkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 002251 - Jakub Míka - Liberec Datum tisku: 27. 11. 2015 Zakázka: 152141 východní 01. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2251 Jakub Míka Liberec Datum tisku: 27. 11. 215 Zakázka: 152141 východní 1.STV Archiv: 152151 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Stavba: RODINNÝ DŮM Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou Vlastník: Miroslav Černý a Miroslava Černá Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová

Průkaz 2013 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 028550 - cb-energo s.r.o. - České Budějovice Datum tisku: 26.9.2013 Zakázka: Tepelný_výkon_RD_Kocánová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.9 PROTECH spol. s r.o. 2855 cbenergo s.r.o. České Budějovice Datum tisku: 26.9.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům Prokopova 2120, 356 01 Sokolov Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.0.1 PROTECH spol. s r.o. 020380 - Ing. Eva Matušková - Hodonín Datum tisku: 12.7.2013 Zakázka: PENB Mas. Identifikační údaje budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Autor: Jakub Štěpánek Konzultace: Václav Šváb, ENVIC, o.s. Objekt: Jednopodlažní nepodsklepený rodinný

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hurbanova ul. 135 PSČ, místo: 142, Praha 4 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 68.9 71.5 85.9 101 103 107 138 143 207 214 276 286 344 357 90.0 105.5 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č.... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 61.3 64.0 91.9 96.0 123 128 167 174 184 192 245 256 306 320 392.4 410.7 Software pro stavební fyziku firmy

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Nám. Dr. Tošovského, 539 44 Proseč dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne

Více

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 70.4 59.9 70.6 64.0 89.9 106 120 141 180 212 240 283 300 353 13.9 15.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy 2015-1205-TZ Velešovice, 10. 2. 2015 průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Mišákova 452/12 779 00 Olomouc - Povel zpracovatel Ing. Pavel Šuster Velešovice 344 683 01 Rousínov Tel.: - +420 739

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 005181 - Ing.Jan Cikán - Plzeň Datum tisku: 21. 8. 2014. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 5181 Ing.Jan Cikán Plzeň Datum tisku: 21. 8. 214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Machuldova 597/12, 142 00 Praha 4 Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Průkaz energetické náročnosti budovy Podle zákona č. 46/26 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb. Bytový dům Společenství vlastníků Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Zvoncovitá 1974/1, 155 Praha 5 Vypracoval: Martin Hradec

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání

Více

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 032630 - Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.2014 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 032630 - Atelier HALVA - Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.2014 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H- 18/2014 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 1.5.214 Zakázka: vzorový PENB Archiv: H 18/214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Průkaz Energetické Náročnosti Budov

Průkaz Energetické Náročnosti Budov ENVIRONMENTAL ENGINEERING Průkaz Energetické Náročnosti Budov (dle vyhlášky 78/2013 Sb.) Prodej, pronájem budovy nebo její části Bytový dům Rezidence Strašnice Strančická č.p. 3339, Praha 10 Strašnice,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 14 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova X Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 78/2013 Sb. Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Bytový dům ul. Vlasty Vlasákové č.937/7, 938/9, 939/11, 940/13

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Mojmírova 301/3 PSČ, místo: Praha Nusle, 140 00 Typ budovy: Bytový dům

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy výpočetní nástroj NKN II verze 3.51 (4/214) (c) Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/3 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 98/8, Praha 5 - Košíře Investor: Společenství pro dům Pod Kavalírkou 98/8 Pod

Více

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů PŘÍKLAD 12 Název stavby: Návrh domu: Projekt VZT systému Atrea: Projektant/dodavatel: Rodinný dům Litoměřice ing. arch. Pavel Šmelhaus, ing. arch. Kateřina Rottová Petra Nosková Wolf System spol. s r.o.

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.č. 976,109/14,k.ú. Polevsko PSČ, místo: 471 16 Polevsko Typ budovy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více