NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY"

Transkript

1 P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e s e z n a m. c z t e l m o b NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY MÍSTO STAVBY: k.ú. Jasenice, p.č. st. 67/1, st.67/3, 642/1, 642/5, 642/8, 642/7 INVESTOR: PROJEKTANT: J & S stav s.r.o., Jasenice 81, Náměšť nad Oslavou Ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, Náměšť nad Oslavou Obsah dokumentace: A) Průvodní zpráva B) Souhrnná technická zpráva C) Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení D) Hygienické posouzení E) Konstrukční skladby F) Technika prostředí staveb G) Plán kontrolních prohlídek stavby H) Plán organizace výstavby I) Požárně bezpečnostní řešení stavby J)Výkresová část: 00 Kopie katastrální mapy 01 Celková situace 02 Půdorys 1. NP - původní stav 03 Půdorys 1. NP návrh 04 Půdorys 2. NP návrh 05 Svislý řez A - A 06 Svislý řez B - B 07 Pohledy 08 Sklad materiálu - půdorys 07 Sklad materiálu svislý řez 07 Sklad materiálu pohledy V Náměšti nad Oslavou duben 2012

2 A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1 Základní údaje stavby Identifikační údaje stavby 1.1.Název stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY 1.2.Místo stavby k.ú. Jasenice, p.č. st. 67/1, st.67/3, 642/1, 642/5, 642/8, 642/7 1.3.Kraj Vysočina 1.4.Odvětví.Občanská výstavba 1.5.Charakter stavby...stavební úpravy, přístavba Identifikační údaje investora 1.6.Název a sídlo investora.. J & S stav s.r.o., Jasenice 81, Náměšť nad Oslavou Identifikační údaje projektanta 1.6.Název a sídlo projektanta.. Ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka Náměšť nad Oslavou A2 Charakteristika území výstavby Stavba je umístěna na p.č. st. 67/1 a st.67/3, přístavba je umístěna na p.č. st. 642/1 a 642/8 v k.ú. Jasenice. Sklad materiálu je na parcele p.č. st. 67/1 a st.67/3. Zpevněné parkovací plochy budou na p.č. 642/7, 642/8, 642/1. Objekt se nachází na okraji obce ve stávající smíšené zástavbě rodinných domů a hospodářských budov. Původně objekt sloužil pro chov domácích zvířat, nyní je využíván z části jako sklad. Záměrem současného majitele je vybudovat v objektu sídlo firmy které bude obsahovat administrativní a skladovací zázemí včetně venkovních skladových a odstavných ploch. A3 Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu Administrativní část stavby bude přístupná novým vstupem z areálové komunikace a zpevněné asfaltové plochy. Parkovací stání budou napojena na stávající místní asfaltovou komunikaci. Stavba bude napojena na stávající přípojky vody, dešťové kanalizace, plynu a elektřiny. Nově bude navržena přípojka splaškové kanalizace do nové jímky odpadních vod. A4 Údaje o souladu stavby s požadavky dotčených orgánů a OTP Rekonstrukce je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů a dotčených správců inženýrských sítí. Stavba také odpovídá předpisům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

3 A5 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací Stavební úpravy a přístavba objektu je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Jasenice, stavba leží v zastavěném území obce. A6 Údaje o časovém průběhu výstavby Rekonstrukce bude podle informací investora dokončena do 12/2013. A7 Základní rozměrové parametry objektu a finanční údaje stavby -zastavěná plocha administrativní části ,20 m 2 -zastavěná plocha přístavby... 20,20 m 2 -zastavěná plocha skladové části ,00 m 2 -užitná podlahová plocha admin. části ,00 m 2 -užitná podlahová plocha skladové části ,00 m 2 B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby B1.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště, údaje o dosavadních objektech, provozech, rozvodech a zařízeních. Objekt určený k rekonstrukci je bývalá hospodářská budova pro chov hospodářských zvířat. V současné době slouží jako sklad materiálu, čelní západní část je v současné době bez využití. S projektovaným zařízením sousedí druhá část objektu oddělená zdí, která má jiného majitele. B1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby Hospodářská budova rekonstruovaná na zázemí firmy je přízemní objekt se sedlovou střechou, na kterou navazuje sklad materiálu. Administrativní část tvoří v 1.NP kancelář, zasedací místnost a vstupní hala. Technické zázemí tvoří kuchyňka, kotelna na tuhá paliva a plyn a technická místnost. Sociální zařízení tvoří umývárna pro muže a ženy se dvěma sprchovými kouty a umývadly, samostatné WC pro muže a ženy a úklidová komora. V podkroví budou dvě další kanceláře a sklad. Sklad materiálu navazuje na hlavní budovu a bude obsahovat studený sklad, teplý sklad a kancelář. B1.3 Technické řešení stavby Stávající objekt je přízemní, zděný z cihelných materiálů v kombinaci s kamenem. Nové zdivo přístavby sociálního zařízení bude z cihelných bloků, příčky budou z cihelných

4 příčkovek. Stropní konstrukce je navržena dřevěných trámů se SDK podhledem s tepelnou izolací a záklopem z desek OSB. Zastřešení tvoří stávající dřevěný sedlový krov s krytinou z laminátových vlnovek, nad přístavbou bude střešní konstrukce nová. B1.4 Řešení technické a dopravní infrastruktury Administrativní část stavby bude přístupná novým vstupem z areálové komunikace a zpevněné asfaltové plochy. Parkovací stání budou napojena na stávající místní asfaltovou komunikaci. Stavba bude napojena na stávající přípojky vody, dešťové kanalizace, plynu a elektřiny. Nově bude navržena přípojka splaškové kanalizace do nové jímky odpadních vod. B1.5 Péče o životní prostředí: Vzhledem k malému rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. Vlastní provoz zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. B1.6 Řešení bezbariérového užívání stavby Kategorie staveb občanských nepodléhá dle 2 odst.11 požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve firmě nebudou zaměstnávány osoby se zdravotním postižením. B1.7 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby Stavba bude prováděna ve stávajícím objektu v rámci zastavěné plochy, přístavba navazuje na stávající objekt. STL přípojka plynu, která již byla realizována na základě dřívějšího povolení, bude zaměřena podle PD plynoinstalace. B1.8 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení Při výstavbě je nutné dodržet všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stejně tak návrh a provedení budovy bude vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví. B1.9 Úpravy ploch a prostranství, oplocení, veřejná zeleň. V prostoru stavby se nenachází žádná zeleň. B2 Mechanická odolnost a stabilita Stavební úpravy budovy jsou jako stavba zasahující v malé míře do nosných konstrukcí svislých i vodorovných bezpečně navrženy dle platných norem. B3 Požární bezpečnost stavby Stavba bude uvedena do souladu s předpisy požární ochrany dle požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby. B4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost a ochrana proti hluku Stavba bude uvedena do souladu s hygienickými předpisy dle samostatného hygienického posouzení.

5 B5 Řešení přístupu užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu Kategorie staveb občanských nepodléhá dle 2 odst.11 požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve firmě nebudou zaměstnávány osoby se zdravotním postižením. B6 Ochrana stavby před škodlivými vlivy Stavba je chráněna proti pronikání zemní vlhkosti vhodnou hydroizolací. B7 Napojení na inženýrské sítě A6.1 Vodovod Rozvody vody se napojí na stávající potrubní rozvody do objektu. A6.2 Kanalizace Splašková kanalizace bude napojena na nově navrženou jímku odpadních vod. Dešťová kanalizace ze střech bude stávající. A6.3 Vytápění Objekt bude vytápěn plynovými kotlem a kotlem na tuhá paliva, ohřev TUV bude zajištěn solárními kolektory pro ohřev teplé vody umístěnými na střeše a doplňkově zásobníkovým ohřívačem v prostoru sociálního zařízení. Plynofikace stavby není předmětem této projektové dokumentace. STL přípojka plynu byla povolena územním souhlasem vydaným MěÚ Náměšť n.o., odborem výstavby a ÚR dne pod č.j.3779/09/výst/f. A6.4 Rozvod el. energie Nové rozvody el energie budou napojeny na stávající přípojku objektu s vlastním elektroměrovým rozvaděčem. C) ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNĚ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ C1 Zemní práce a základy Základové patky pro osazení konstrukce komínu a pasy přístavby se provedou z betonu tř. B 15, výkop bude proveden strojně. Základové pasy se navrhují z prostého betonu tř. C10/15, který je možné prokládat lomovým kamenem. Před zahájením betonáže se do výkopu uloží zemnící pásek FeZn s vývody pro napojení hromosvodu. C2 Svislé konstrukce Stávající zdivo je provedeno z plných cihel v kombinaci s lomovým kamenem. Dozdívky obvodové stěny a vnitřní stěny po vybouraných oknech a vratech a přístavba sociálního zařízení budou z cihelných bloků Supertherm tl. 375 a 450 mm. Překlady nad novými otvory jsou navrženy z keramických překladů. Dělící příčky budou z příčkovek Supertherm tl. 115 mm, v podkroví budou příčky ze SDK desek. Konstrukce komínu bude montovaná

6 z keramických nebo škvárobetonových tvarovek a šamotových, příp. nerezových vložek s tepelnou izolací. C3 Vodorovné konstrukce Stropní konstrukce se skládá ze nových dřevěných prvků profilu 120/240 mm á 800 mm, které budou uloženy na nosných stěnách. Záklop konstrukce tvoří dřevoštěpové desky OSB P+D tl. 18 mm, podhled SDK desky Rigips v provedení dle PBŘ. C3 Střešní konstrukce Střešní konstrukci administrativní části tvoří stávající krov, nad přístavbou šatny bude nová sedlová střecha klasické dřevěné konstrukce. Střešní krytina je navržena ze laminátových vlnitých desek šedé barvy. V prostoru skladu bude provedena oprava střešní konstrukce spočívající v : - Demontáž stávající azbestocementové krytiny vč. odvozu na skládku a její likvidaci - Výměna dřevěných prvků krovu lokálně - Kompletní výměna laťování 80 x 60 mm - Střešní fólie - Montáž a dodávka nové sklolaminátové krytiny (pronájem plošiny a jeřábu) - Oprava klempířských prvků - Dodávka a montáž nových svodů - Demontáž stávajících minerálních podhledů v celé ploše budovy skladu vč. nosných částí - Nátěr stávajících konstrukcí stropu Bochemitem (přebroušení, nátěr) - Nátěr ocelových konstrukcí stropu táhla (přebroušení, nátěr) C4 Úpravy povrchů Vnitřní omítky stěn budou štukové tenkovrstvé na vápenocementové jádro. Vnitřní prostory sociálního zařízení budou obloženy keramickým obkladem do výšky 1500 a 2000 mm. Podlahy jsou navrženy z keramické dlažby a krytiny PVC. Stropy budou tvořit podhledy ze SDK desek. V prostoru skladu bude provedena oprava venkovních povrchových konstrukcí spočívající v : - Oprava omítky (kompletní odstranění stávající omítky, nová omítka) - Zazdění stávajících oken - Osazení nových plastových oken vč. zednického zapravení - Oprava vstupních vrat (dodávka nových, nové zárubně ) - Osazení a dodávka okna nad vraty - Oprava bočních dveří (dveře ze dvora) vč. dodávky nových dveří a zárubní - Opatření proti snížení vlhkosti vnějších stěn objektu v části u silnice (odkop, drenáž, nopová fólie) V prostoru skladu bude provedena oprava vnitřních povrchových konstrukcí spočívající v : - Oprava stávajících omítek (osekání a nová omítka, nová sanační omítka) - Obložení stěny OSB deskami na dřevěný rošt

7 - Oprava podlahy (vybourání stávajících žlabů a ocel. konstrukcí, obnova stávající hydroizolace asfaltovými pásy, beton B15 jako podkladní, nová chemická sklolaminátová izolace v tl. 2 mm, beton B20 vč. Kari sítí, nátěr) - Oprava stropu v teplé části skladu (podhled SDK, malba) - Dělící příčky skladu (ytong popř. porotherm vč. omítek) - Oprava rozvodů elektro (nový rozvaděč, osvětlení, nové rozvody, nová elektro přípojka skladu vč. zemních prací) - Oprava rozvodů vody vč. opravy a přeložení stávající přípojky - Dělící příčka pro vytvoření teplého skladu - Nové místnosti v části teplého i studeného skladu - Nová výmalba 5. Úpravy venkovních prostor Venkovní úpravy stávajícího dvora budou spočívat v : - Nové oplocení vč. osazení nových sloupků - Oprava skladovací plochy betonová plocha (odtěžení zeminy, štěrkové lože, beton B20 vč. Kari sítí) - Oprava plochy pro vjezd od skladu (ze zádní části dtto jako skladovací plochy) - Odvodnění skladovací plochy (pokládka odvod. žlabů, pomocí kanalizačních trub DN 150, pískové lože) - Osazení odtokových žlabů v boční části budovy od silnice u v části nového plotu souseda - Dešťová kanalizace D) HYGIENICKÉ POSOUZENÍ STAVBY A) POPIS PROVOZU Administrativní část tvoří v 1.NP kancelář, zasedací místnost a vstupní hala. Technické zázemí tvoří kuchyňka, kotelna na tuhá paliva a plyn a technická místnost. Sociální zařízení tvoří umývárna pro muže a ženy se dvěma sprchovými kouty a umývadly, samostatné WC pro muže a ženy a úklidová komora. V podkroví budou dvě další kanceláře a sklad. Sklad materiálu navazuje na hlavní budovu a bude obsahovat studený sklad, teplý sklad a kancelář. B) KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÍ PROVEDENÍ Stavba je provedena z cihelných a kamenných materiálů, stropy jsou z dřevěných nosníků se SDK podhledem. Podlahy tvoří krytina PVC a keramická dlažba, sociální zařízení bude opatřeno keramickým obkladem. C) SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ Sociální zařízení tvoří umývárna pro muže a ženy se dvěma sprchovými kouty a umývadly, samostatné WC pro muže a ženy a úklidová komora.

8 D) VĚTRÁNÍ Místnosti sociálního zařízení budou větrány přirozenou cestou okny i nuceně pomocí potrubí PVC vyvedeného do obvodové stěny domu. Ostatní prostory jsou větrány přirozenou cestou okny a dveřmi. V kuchyni bude digestoř sporáku napojena na odsávací potrubí vyvedené na obvodovou stěnu. E) VYTÁPĚNÍ Celý objekt bude vytápěn teplovodním otopným systémem s ocelovými otopnými tělesy, zdroj vytápění tvoří kotel na tuhá paliva a plynový kotel. F) OSVĚTLENÍ A BAREVNÁ ÚPRAVA Osvětlení pokojů a ostatních provozů budou zajišťovat zářivková nebo žárovková svítidla na stropě tak, aby hodnoty osvětlení splňovaly požadavky ČSN. Doplňkem umělého osvětlení bude přirozené světlo z oken v obvodové stěně. G) HLUČNOST Sídlo stavební firmy včetně skladu materiálu svým provozem nebude vyvíjet nadměrnou hladinu hluku, objekt je vhodně situován mimo obytnou zástavbu. H) KOMUNÁLNÍ HYGIENA Splašková voda ze sociálního zařízení bude svedena do jímky na vyvážení. Dešťová voda ze střechy zůstane svedena do stávající dešťové kanalizace. Veškeré odpady vzniklé provozem budou ukládány odděleně do specializovaných nádob a pravidelně odváženy likvidační firmou. E / KONSTRUKČNÍ SKLADBY A : -střešní laminátové vlnovky na laťování 50 x 50 mm + kontralatě 30 x 50 mm -pojistná hydroizolační kontaktní folie Dragofol -dřevěné nosné krokve střechy -tepelná izolace-rohože z minerální plsti G+H Isover tl.180 mm mezi krokve -parotěsná zábrana: Difunorm -tepelná izolace-rohože z minerální plsti G+H Isover tl. 80 mm -sádrokartonové desky Rigips RF tl. 15 mm na kovový rošt B : - podlaha s textilní krytinou - dřevoštěpové desky OSB P+D tl. 15 mm - zvuková izolace - polystyren EPS 100 tl. 40 mm - dřevoštěpové desky OSB P+D tl. 18 mm - dřevěné stropní trámy 120/240 mm á 800 mm - tepelná izolace-rohože z minerální plsti Rockwool tl.180 mm mezi stropní trámy - sádrokartonové desky Rigips RF tl. 15 mm na kovový rošt C : - keramické dlaždice tl. 10 mm lepené tmelem Kerafix - betonová mazanina tř.b 20 tl.60 mm

9 - tepelná izolace polystyren EPS 100 tl. 80 mm - hydroizolace z asfaltových pásů Bitubitagit - podkladní betonová mazanina tř.b 15 tl. 100 mm + Kari síť 150/150/4 mm D : - dřevoštěpové desky OSB P+D tl. 18 mm - dřevěné stropní trámy 120/240 mm á 800 mm - tepelná izolace-rohože z minerální plsti Rockwool tl.180 mm mezi stropní trámy - parotěsná zábrana: Difunorm - tepelná izolace-rohože z minerální plsti Rockwool tl.80 mm která se upevní z vnitřní strany přes kleštiny - sádrokartonové desky Rigips RB tl. 12,5 mm na kovový rošt E: -střešní laminátové vlnovky na laťování 50 x 50 mm + kontralatě 30 x 50 mm -pojistná podstřešní folie Tyvek -nosné stávající dřevěné krokve střechy 100/140 mm -půdní prostor F) TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB J1 Zdravotně - technické instalace Splašková kanalizace je navržena z plastového potrubí HT a KG, stoupačky a přípojky k zařizovacím předmětům z PVC. Vnitřní rozvody teplé a studené vody budou provedeny z polypropylenového potrubí Hostalen s pěnovou izolací Mirelon. Zařizovací předměty a baterie budou typové. J2 Vytápění Objekt bude vytápěn plynovými kotlem a kotlem na tuhá paliva, ohřev TUV bude zajištěn a solárními kolektory pro ohřev teplé vody umístěnými na střeše a doplňkově zásobníkovým ohřívačem v prostoru sociálního zařízení. J3 Vzduchotechnika Místnosti sociálního zařízení budou větrány přirozenou cestou okny i nuceně pomocí potrubí PVC vyvedeného do obvodové stěny domu. Ostatní prostory jsou větrány přirozenou cestou okny a dveřmi. J4 Elektroinstalace Rozvody elektřiny budou provedeny z kabelů CYKY kladených do drážek vysekaných ve zdi nebo uložené v SDK podhledech. Rozvody budou vedeny z hlavního rozvaděče, napojeného na stávající přípojku NN, kde budou samostatně jištěny jednotlivé světelné a zásuvkové okruhy.

10 G) PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY DLE 133 ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 1) Kontrolní prohlídka po provedení bouracích prací -provést kontrolu stávajících konstrukcí 2) Kontrolní prohlídka po provedení svislých konstrukcí -provést kontrolu provedení zdiva a otvorů, výztuže a skladby stropu 3) Kontrolní prohlídka před dokončením stavby -provést kontrolu úprav povrchů, zařizovacích předmětů, přezkoušet funkčnost vnitřních instalací a výplní otvorů, napojení na inženýrské sítě Pozn. : Termíny jednotlivých kontrolních prohlídek stanoví investor podle postupu prací na stavbě. Povinností investora je oznámit s dostatečným předstihem termín prohlídky příslušnému stavebnímu úřadu.

11 H) PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Informace o rozsahu staveniště Zařízení staveniště se bude nacházet na vlastním pozemku v prostoru dvora. B) Napojení staveniště na inženýrské sítě Staveniště bude napojeno na stávající přípojky vody a elektřiny. C) Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby ZTP Staveniště bude oploceno provizorním oplocením s vybavením značkou Nepovolaným vstup zakázán a Objekt je střežen psem. Pohyb zdravotně postižených osob bude po staveništi vyloučen. D) Zabezpečení staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Při stavbě bude využíváno pouze vyhrazené veřejné prostranství včetně nezbytných zastávek stavebních strojů při navážení stavebního materiálu. E) Řešení zařízení staveniště včetně využití stávajících a nových objektů Zařízení staveniště bude využívat pozemky investora. Zařízení staveniště bude plně v kompetenci provádějící firmy. F) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Pro stavbu tohoto rozsahu není nutné žádné takové stavby budovat. G) Stanovení podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví Prováděcí firma i osoby pohybující se po stavbě včetně investora musí být prokazatelně seznámeny s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví. H) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Veškerý odpad ze stavby bude bezpečně likvidován dle zákona o odpadech, včetně separace druhotných surovin. H) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Zahájení výstavby 2012, ukončení výstavby 2013, dílčí termíny budou řešeny v rámci SOD mezi dodavatelem a investorem stavby. V Náměšti nad Oslavou březen 2012

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Znalecký posudek č. 2333-159/2014

Znalecký posudek č. 2333-159/2014 Znalecký posudek č. 2333-159/2014 O ceně nemovitosti - rodinný domek č.p.148 včetně příslušenství a pozemků č.st. 147/17 a č.147/9 obec Poběžovice, katastrální území Poběžovice u Domažlic, okres Domažlice

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,- Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny za m 3 obestavěného prostoru haly a její standardní a cena za m 2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru Typ Číslo SKP Kód CZ - CC Účel užití haly

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 0179-019/2011 o obvyklé ceně bytového domu č.p. 1184 v Nýřanech a pozemků parcelního čísla 1869/5, 1869/7 a 1869/9 v katastrálním území Nýřany, obec Nýřany Objednatel posudku: Účel

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven malba bílá hladká Primalex Plus 12,5 mm sádrokartonové desky RB/RBI Instalační předstěna

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4057-73/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.28 s pozemky p.č.st.47,p.č.16/2,p.č.412/1 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PRŮVODNÍ ZPRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Jednotlivé materiály a výrobky navržené v této PD lze zaměnit po odsouhlasení investorem a projektantem za obdobné jiného výrobce při dodržení daných

Jednotlivé materiály a výrobky navržené v této PD lze zaměnit po odsouhlasení investorem a projektantem za obdobné jiného výrobce při dodržení daných TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ LS VALEČ, k.ú, VALEČ, parc.č. 196/1 NÁZEV OBJEKTU ZDRAVOTNÍ INSTALACE INVESTOR VLS ČR s.p., divize KARLOVY VARY MATTONIHO NÁBŘEŽÍ 2003/130,

Více

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r.

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 37 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 90 kraj Liberecký kraj číslo parcely 95 číslo bloku číslo orientační

Více