Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle"

Transkript

1 Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Energetický specialista: Ing. Jaromír Štancl, oprávnění č Vypracovala: Ing. Miroslava Zaťková ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 11/2013

2 OBSAH: 1 Identifikační údaje Zadavatel energetického auditu Zpracovatel energetického auditu Předmět energetického auditu Zadání energetického auditu Účel energetického auditu Popis výchozího stavu Základní údaje o předmětu energetického auditu Název předmětu energetického auditu Základní popis předmětu EA Charakteristika hlavních činností v předmětu EA Situační plán Seznam budov v předmětu energetického auditu a jejich účel Výrobní technologie, energeticky významné technologie v předmětu EA Další zdroje údajů pro zpracování energetického auditu Údaje o energetických vstupech a výstupech Parametry primárních energetických vstupů Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Vlastní energetické zdroje Základní údaje o vlastních energetických zdrojích Bilance výroby energie z vlastních zdrojů Stávající obnovitelné zdroje energie Stávající energetická bilance předmětu EA Rozvody energií v předmětu EA Vnitřní rozvody tepla Vnitřní rozvod elektrické energie Podstatné spotřebiče elektrické energie Vytápění Osvětlení Zásobníkové ohřívače a průtokové ohřívače teplé vody Vzduchotechnika (větrání a klimatizace) Významné energetické výrobní technologie Dopady na životní prostředí Stavebně technické řešení předmětu EA Popis míry zanedbané údržby Zkušenosti získané od provozovatele objektu Zhodnocení výchozího stavu Budova zdravotního střediska, Rohle Vytápění Příprava TV Osvětlení Ostatní elektrické spotřebiče a vzduchotechnika

3 3.2 Energetické hodnocení objektu Posouzení tepelně - technických vlastností konstrukcí budovy Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy Tepelné ztráty budovy Model energetické potřeby budovy Využití tepelných zisků Výpočtová spotřeba tepla na vytápění objektu Upravená energetická bilance předmětu EA Upravená energetická bilance objektu Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Vyhodnocení hospodaření energiemi Celkový potenciál energetických úspor Návrh opatření ke snížení spotřeby energie Návrh technického řešení Opatření č Opatření č Opatření č Opatření č Neinvestiční opatření, drobná investiční opatření do Kč Souhrn navržených opatření Varianta č Varianta č Ekonomické vyhodnocení Vstupní údaje Výstupní údaje Ukazatele ekonomické efektivnosti Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí Vyhodnocení zátěže životního prostředí po realizaci variant Posouzení využití obnovitelných zdrojů energie Výstupy energetického auditu Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu Doporučení a závěrečné stanovisko energetického auditora

4 Přílohy: Příloha č. 1 - Evidenční list energetického auditu Příloha č. 2 - Protokol a energetický štítek obálky budov podle ČSN Příloha č. 3 - Osvědčení o odborné způsobilosti Příloha č. 4 - Fotodokumentace Výchozí podklady: Projekt stávající stavu z roku 1984 zpracovaný firmou Stavoprojekt Olomouc, vedoucí projektant Ing. Arch. Haltmar Faktury za dodávku elektrické energie v letech 2010, 2011, 2012 Zpráva o revizi elektrického zařízení Fotodokumentace Údaje o režimu provozování objektu Zákony, normy, vyhlášky, předpisy, technická literatura Všechny ceny, se kterými je v EA uvažováno, jsou včetně DPH, v této výši: - Elektrická energie - roky 2010, 2011, % - Navrhovaná opatření jsou uvažována s DPH 21% 4

5 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel energetického auditu Název a adresa: Obec Rohle Rohle 56, Rohle Jméno odpovědného zástupce: Ing. Pavel Kutálek starosta obce Telefonní a faxové spojení: IČ: Zpracovatel energetického auditu Název a adresa firmy: Telefonní a faxové spojení: IČ: Zpracovatel energetického auditu: Ing. Miroslava Zaťková Jméno energetického auditora: Ing. Jaromír Štancl Oprávnění č.: Předmět energetického auditu Předmět: Zdravotní středisko v obci Rohle Místo stavby, adresa: Rohle 55, Rohle Katastrální území: Rohle ( ) Vlastník: Obec Rohle Rohle 56, Rohle Statutární orgán: Ing. Pavel Kutálek starosta obce Telefonní a faxové spojení:

6 1.4 Zadání energetického auditu Zadání energetického auditu vychází z následujících podkladů: - z požadavků zadavatele energetického auditu - energetický audit budovy je zpracovaný podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Budova je hodnocena dle ČSN : Účel energetického auditu Energetický audit je zpracován za účelem posouzení možností snížení energetických spotřeb budovy, posouzení vytápěcího systému a spotřeby elektrické energie. Cílem navrhovaného řešení bude nalézt a doporučit takové řešení, které z hlediska provozovatele bude nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energií v předmětu EA v souladu se stávajícími, případně připravovanými zákony a závaznými předpisy v oblasti energetiky a životního prostředí. Samotné zpracování energetického auditu, jeho výstupy a závěrečné doporučení proto budou předpokladem pro rozhodování zadavatele energetického auditu o případných investicích do energeticky úsporných opatření. 6

7 2 Popis výchozího stavu 2.1 Základní údaje o předmětu energetického auditu Název předmětu energetického auditu Předmětem energetického auditu je zdravotní středisko v obci Rohle v Olomouckém kraji, v okrese Šumperk, stojící na parcele st. 123/2 v katastrálním území obce Rohle ( ). Situace objektu je znázorněna na obrázku č Základní popis předmětu EA Předmětem energetického auditu je budova zdravotního střediska v obci Rohle, která se nachází v centrální části obce Rohle obklopená obytnou zástavbou a byla postavena v roce Budova zdravotního střediska je dvoupodlažní, částečně podsklepená, obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 18,4 x 23,9 m se sedlovou střechou. V prvním nadzemním podlaží se nachází ordinace s čekárnou dětského lékaře, izolací a hygienickým zázemím pro děti a personál. K ordinaci dětského lékaře vede samostatný vstup. Hlavním vstupem se dostaneme do zádveří se schodišťovým prostorem, dále do chodby, čekárny a ordinace praktického lékaře. Z chodby se také dostaneme do hygienického zázemí pro pacienty. Ve druhém nadzemním podlaží sídlí lékárna. Ve druhé polovině podlaží jsou v současnosti nevyužité ordinace a čekárna pro stomatologa. V suterénu objektu se nachází kotelna, vodárna, rozvodna a sklad. V roce 2008 došlo k výměně původních okenních výplní za nová plastová s izolačním dvojsklem a s celkovým součinitelem prostupu tepla U w = 1,2 W/m 2 K. Objekt je proveden zděnou technologií z voštinových příčně děrovaných cihel o celkové tloušťce obvodové stěny 400 mm s vloženou tepelnou izolací mezi obvodové zdivo o tloušťce 70 mm. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější pak břízolitové. Podlahy na zemině jsou tvořené kročejovou izolací, betonem a nášlapnou vrstvou. Podlahová konstrukce k nevytápěnému suterénu je tvořená z betonových stropních panelů s kročejovou izolací, betonem a nášlapnou vrstvou. Stropní konstrukce k nevytápěné půdě je tvořená z betonových stropních panelů s původními tepelnými izolacemi z minerální vlny o tloušťce 120 mm a krytinou s asfaltových pásů. Střecha objektu je sedlová, tvořená dřevěným krovem s plechovou krytinou. Mezi krokvemi je vložená tepelná izolace z minerální vaty o tloušťce 120 mm. Většina okenních výplní otvorů je v objektu vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem a s celkovým součinitelem prostupu tepla U w = 1,2 W/m 2 K. Původní okenní výplní otvorů jsou dřevěné zdvojené a ocelové s celkovým součinitelem prostupu tepla U w = 2,4 W/m 2 K a luxfery s celkovým součinitelem prostupu tepla U w = 3,2 W/m 2 K. Vstupní dveře do objektu jsou dřevěné s jednoduchým zasklením a kovové s celkovým součinitel prostupu tepla U D = 3,5 W/m 2 K. Objekt zdravotního střediska je vytápěn třemi elektrickými akumulačními kotli umístěnými v suterénu, kdy v každém kotli jsou tři elektrické topné tyče. Celkové 7

8 výkony jednotlivých kotlů jsou 18,0 kw, 19,5 kw a 21,0 kw. Dále ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěna jedna elektrická akumulační kamna o výkonu 4,0 kw. Ve zdravotním středisku je instalováno celkem sedm elektrickým zásobníkových ohřívačů a tři elektrické průtokové ohřívače. U dětského lékaře je umístěný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l). U praktického lékaře je instalovaný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80l), TATRAMAT EO 936 (1,35 kw, 125 l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l). V úklidové místnosti ve 2. NP je instalovaný elektrický zásobníkový ohřívač DZD DRAŽICE OKCE (2,00 kw, 51 l). V lékárně je umístěný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80 l). V prostorech bývalé stomatologie jsou instalované dva elektrické zásobníkové ohřívače TATRAMAT EO 935 (2 x 0,85 kw, 80 l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l). Stávající stav Celkový vytápěný objem objektu (vnější rozměry): 2 095,9 m 3 Vytápěná podlahová plocha objektu (celkové vnitřní rozměry): 558,0 m Charakteristika hlavních činností v předmětu EA Objekt zdravotního střediska slouží k poskytování zdravotní péče obyvatelům obce Rohle a blízkého okolí. Jsou zde ordinace praktického lékaře a dětského lékaře. Dále ve druhém nadzemním podlaží je lékárna a v současné době nevyužívaná část prostorů. Dětská lékařka má ordinační dobu každý pracovní den kromě čtvrtku od 10:30 do 11:15. Praktický lékař má ordinační dobu každý pracovní den od 6:15 do 10:00 a v úterý a ve čtvrtek i od 12:30 do 14:30. Lékárna je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 10:30 a v úterý i od 12:00 do 14:30 a ve čtvrtek i od 12:00 do 17:00. 8

9 Efektivní financování úspor energie Situační plán Obr. 1 Situace objektu zdravotního střediska v obci Rohle (katastrální mapa) Obr. 2 Letecký pohled na budovu zdravotního střediska v obci Rohli Seznam budov v předmětu energetického auditu a jejich účel Předmětem EA je objekt zdravotního střediska Výrobní technologie, energeticky významné technologie v předmětu EA Nejedná se o výrobní objekt. 9

10 2.2 Další zdroje údajů pro zpracování energetického auditu Dostupná projektová dokumentace K objektu byla poskytnuta původní projektová dokumentace z roku 1984 zpracovaná firmou Stavoprojekt Olomouc, vedoucí projektant Ing. Arch. Haltmar. Dále byla poskytnuta zpráva o revizi elektrického zařízení. Na místě pak byla provedena pouze prohlídka objektu s pořízením fotodokumentace, která se stala spolu s projektem základem pro zpracování tohoto energetického auditu. Fakturační měření: Pro výpočet byly poskytnuty faktury za odběr elektrické energie pro zdravotní středisko v obci Rohle v letech 2010, 2011 a Provozní režim (směnnost, počet pracovních dnů v týdnu) V objektu zdravotního střediska v prvním nadzemním podlaží je ordinace praktického lékaře a dětského lékaře. Dále ve druhém nadzemním podlaží je lékárna a v současné době nevyužívaná část prostorů. Dětská lékařka má ordinační dobu každý pracovní den kromě čtvrtku od 10:30 do 11:15. Praktický lékař má ordinační dobu každý pracovní den od 6:15 do 10:00 a v úterý a ve čtvrtek i od 12:30 do 14:30. Lékárna je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 10:30 a v úterý i od 12:00 do 14:30 a ve čtvrtek i od 12:00 do 17:00. Smluvní závazky mající vztah k energetickému hospodářství Provozovatel objektu má uzavřenu smlouvu o dodávce elektrické energie pro vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení a ostatní spotřebu s dodavatelem: ČEZ Prodej, s.r.o. Duhová 425/ Praha IČ: Údaje o energetických vstupech a výstupech Vstupní energie, které jsou fakturačně sledovány: - Elektrická energie Elektrická energie Vytápění, ohřev TV, osvětlení, ostatní spotřeba Zdravotní středisko Rohle Obr. 3 Informativní tok uvažovaných energií v budově 10

11 2.3.1 Parametry primárních energetických vstupů Elektrická energie Objekt zdravotního střediska v obci Rohle je napojen na distribuční síť NN dodavatele ČEZ Prodej, s.r.o. V objektu je jedno odběrné místo, velikost hlavního proudového jističe před elektroměrem budovy je 3 x 120 A. Měření spotřeby elektrické energie je přímé, instalovaný elektroměr pro budovu zdravotního střediska je dvoutarifní se sjednanou distribuční sazbou C 25d. Elektřina slouží pro vytápění, přípravu teplé vody, umělé osvětlení a ostatní spotřebu běžných spotřebičů Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech V následujících tabulkách je přehled energetických vstupů ve formě nakupovaných a dodávaných energií. Hodnoty jsou použity z dokladů za spotřebu elektrické energie v letech 2010 až Tabulky obsahují údaje v technických jednotkách a ročních peněžních nákladech. Pro rok: 2010 Tabulka č. 1 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za rok 2010 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Přepočet na MWh Roční náklady v Kč Nákup elektrické energie VT MWh 8,61 3,60 31,0 8, Nákup elektrické energie NT MWh 43,63 3,60 157,1 43, Celkem vstupy paliv a energie 188,1 52, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 188,1 52, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podíl jednotlivých složek na celkovém objemu spotřebovávaných energií v roce ,5% Nákup elektrické energie VT 83,5% Nákup elektrické energie NT 11

12 Pro rok: 2011 Tabulka č. 2 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za rok 2011 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Přepočet na MWh Roční náklady v Kč Nákup elektrické energie VT MWh 8,46 3,60 30,5 8, Nákup elektrické energie NT MWh 45,86 3,60 165,1 45, Celkem vstupy paliv a energie 195,6 54, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie 195,6 54, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podíl jednotlivých složek na celkovém objemu spotřebovávaných energií v roce ,6% Nákup elektrické energie VT 84,4% Nákup elektrické energie NT Pro rok: 2012 Tabulka č. 3 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za rok 2012 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Přepočet na MWh Roční náklady v Kč Nákup elektrické energie VT MWh 8,08 3,60 29,1 8, Nákup elektrické energie NT MWh 55,82 3,60 201,0 55, Celkem vstupy paliv a energie 230,0 63, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - Celkem spotřeba paliv a energie 230,0 63, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 12

13 Podíl jednotlivých složek na celkovém objemu spotřebovávaných energií v roce ,6% Nákup elektrické energie VT 87,4% Nákup elektrické energie NT Tabulka č. 4 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA za průměrné období Průměr Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Výhřevnost GJ/jednotku Přepočet na GJ Přepočet na MWh Roční náklady v Kč Nákup elektrické energie VT MWh 8,38 3,60 30,2 8, Nákup elektrické energie NT MWh 48,44 3,60 174,4 48, Celkem vstupy paliv a energie 204,6 56, Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - Celkem spotřeba paliv a energie 204,6 56, Pozn.: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 14,8% 85,2% Průměrná spotřeba energie v GJ/rok Nákup elektrické energie VT Nákup elektrické energie NT Průměrné platby za energie 26,9% v tis. Kč/rok 73,1% Nákup elektrické energie VT Nákup elektrické energie NT Spotřeby elektrické energie jsou brány průměrem za období 2010 až 2012, ceny jsou uvažovány za poslední fakturační období tj. rok Vlastní energetické zdroje Základní údaje o vlastních energetických zdrojích Objekt zdravotního střediska je vytápěn třemi elektrickými akumulačními kotli umístěnými v suterénu, kdy v každém kotli jsou tři elektrické topné tyče. Celkové výkony jednotlivých kotlů jsou 18,0 kw, 19,5 kw a 21,0 kw. Dále ve druhém 13

14 nadzemním podlaží jsou umístěna jedna elektrická akumulační kamna o výkonu 4,0 kw. Tyto zdroje vytápění jsou na hranici životnosti. Jejich průměrná odhadovaná účinnost je uvažována na 94%. Zdroje vytápění jsou nahřívány v době platnosti nízkého tarifu, ve vysokém tarifu jsou technicky blokovány proti sepnutí. Ve zdravotním středisku je instalováno celkem sedm elektrickým zásobníkových ohřívačů a tři elektrické průtokové ohřívače. U dětského lékaře je umístěný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l). U praktického lékaře je instalovaný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80l), TATRAMAT EO 936 (1,35 kw, 125 l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l). V úklidové místnosti ve 2. NP je instalovaný elektrický zásobníkový ohřívač DZD DRAŽICE OKCE (2,00 kw, 51 l). V lékárně je umístěný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80 l). V prostorech bývalé stomatologie jsou instalované dva elektrické zásobníkové ohřívače TATRAMAT EO 935 (2 x 0,85 kw, 80 l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l). Účinnost přípravy v těchto ohřívačích je uvažována 98% Bilance výroby energie z vlastních zdrojů Tabulka č. 5 - Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje stávající stav ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 1 Roční celková účinnost zdroje % 94,11 2 Roční účinnost výroby elektrické energie % - 3 Roční účinnost výroby tepla % 94,11 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh - 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ/GJ 1,06 6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod/rok - 7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod/rok 484,4 Tabulka č. 6 - Bilance výroby energie z vlastních zdrojů stávající stav ř. Ukazatel jednotka roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW 0, Výroba elektřiny MWh - 4 Prodej elektřiny (z ř.3) MWh - 5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh - 6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ - 7 Výroba tepla GJ 132,7 8 Dodávka tepla (z ř.7) GJ - 9 Prodej tepla (z ř.7) GJ - 10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ 141,0 12 Spotřeba energie v palivu celkem (z ř.6 + ř.11) GJ 141,0 14

15 2.4.3 Stávající obnovitelné zdroje energie V předmětu EA jsou instalovány obnovitelné zdroje energie. Koncem roku 2012 byla na střechu zdravotního střediska instalována fotovoltaická elektrárna s instalovaným jmenovitým výkonem 25,0 kw. Celkový počet instalovaných panelů činí 127 ks, které jsou instalovány na jihovýchodní sedlovou střechu objektu. Zdravotní středisko vyrobenou elektrickou energii spotřebovává a přebytky elektrické energie dodává do sítě distributora ČEZ Distribuce a.s., se kterým má sjednaný režim zelený bonus. 2.5 Stávající energetická bilance předmětu EA Spotřeba vody ani elektrické energie na přípravu teplé vody nebyla a není samostatně měřena, proto byla stanovena odhadem podle provozu v objektu a dle vstupní energie. Odhad spotřeby teplé vody je uveden v tabulce č. 7 a č. 8. V provozu jsou všechny elektrické ohřívače kromě dvou zásobníkových ohřívačů TATRAMAT EO 935 (2 x 0,85 kw, 80 l) a jednoho průtokového ohřívače STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l), které jsou umístěné v prostorech bývalé stomatologie. Tabulka č. 7 - Stanovení spotřeby energie pro přípravu teplé vody 5 x elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody MYTÍ RUKOU 4 osoby - praktický lékař, lékárna 2 osoby - dětský lékař 5,0 litrů/os.den - praktický lékař, lékárna 2,0 litrů/os.den - dětský lékař 250 dnů - praktický lékař, lékárna 210 dnů - dětský lékař 350 m2 ÚKLID 10 litrů/100m2.den 100 dnů 5,8 m3/rok 3,5 m3/rok 1,1 GJ/rok 0,7 GJ/rok Předpokládaná spotřeba TV Měrná potřeba tepla pro ohřev vody z 10 C na 55 C Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 9,3 m3/rok 189,0 MJ/m3 1,8 GJ/rok Ztráty v rozvodech TV 5% Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 1,9 GJ/rok Ztráty chladnutím zásobníku 50% Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 2,8 GJ/rok Účinnost zdroje výroby tepla (elektrický zásobník) 98% Předpokládaná spotřeba tepla pro přípravu TV - EE 2,8 GJ/rok 15

16 Tabulka č. 8 - Stanovení spotřeby energie pro přípravu teplé vody 2 x elektrické průtokový ohřívač teplé vody MYTÍ RUKOU Počet osob Teoretická spotřeba vody na osobu a na den Počet dní v provozu Předpokládaná roční spotřeba TV Měrná potřeba tepla pro ohřev vody z 10 C na 55 C Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 10 osob 2,0 litrů/os.den 250 dnů 5,0 m3/rok 189,0 MJ/m3 0,9 GJ/rok Ztráty v rozvodech TV 0% Předpokládaná potřeba tepla pro přípravu TV 0,9 GJ/rok Účinnost zdroje výroby tepla (elektrický zásobník) 98% Předpokládaná spotřeba tepla pro přípravu TV - EE 1,0 GJ/rok V následující tabulce je základní energetická bilance objektu ve stávajícím stavu, která byla sestavena pro průměrnou spotřebu elektrické energie v období 2010 až Ceny energií jsou z posledního fakturačního období tj. rok Tabulka č. 9 - Energetická bilance objektu za průměrné období 2010 až 2012 Ř. GJ MWh náklady Kč pozn. 1 Vstupy paliv a energie 204,6 56, Nákup EE 1a elektrická energie 204,6 56, Nákup EE 2 změna zásob paliv ř.1+ř.2 spotřeba paliv a energie 204,6 56, prodej energie cizím ř.3-ř.4 Konečná spotřeba paliv a energie 204,6 56, Nákup EE 6 z ř. 5 Spotřeba energie na vytápění 137,2 38, EE 7a z ř. 6 z toho ztráty ve zdroji ÚT 8,2 2, b z ř. 6 z toho ztráty v rozvodech ÚT z ř. 5 Spotřeba energie na nucené větrání z ř. 5 Spotřeba energie na přípravu TV 3,8 1, EE 7c z ř. 10 z toho ztráty ve zdroji přípravy TV 0,1 0,0 73 7d z ř. 10 z toho ztráty v rozvodech TV (cirkulace) 1,0 0, z ř. 5 Spotřeba energie na chlazení z ř. 5 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti z ř. 5 Spotřeba energie na osvětlení 26,4 7, EE 13 z ř. 5 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 37,2 10, EE Pozn.: Cenová hladina roku 2012 vč. DPH (elektrická energie 20%) 16

17 2.6 Rozvody energií v předmětu EA Vnitřní rozvody tepla Systém vytápění je teplovodní. Rozvody topné vody jsou od elektrických akumulačních kotlů vedeny do rozdělovače/sběrače se dvěma topnými okruhy. Rozvody topné vody jsou z ocelových svařovaných trubek a v technické místnosti jsou opatřeny izolací ze skelné vaty s ochrannou rabicovou vložkou. V nadzemních podlažích jsou již rozvody bez izolace. Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody. Otopná tělesa jsou litinová článková, na přívodu osazená termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi. Na otopných tělesech jsou instalovány poměrové měřiče tepla. Rozvody topné vody jsou v suterénu vedeny ležatě pod stropem. Na ležaté potrubí jsou napojena jednotlivá stoupací potrubí vedoucí do nadzemních podlaží, kde jsou již rozvody vedeny u podlahy. Tyto rozvody nejsou nijak izolovány, ale jejich ztráty je možno brát jako příspěvek k vytápění budovy. Rozvody teplé vody od elektrických zásobníkových a průtokových ohřívačů jsou provedeny ocelovým i plastovým potrubím bez tepelné izolace. Rozvody jsou krátké, teplá voda je odebírána přímo v místě přípravy. Z tohoto důvodu byly ztráty na rozvodech elektrických zásobníkových ohřívačů odhadnuty na cca 5% a u elektrických průtokových ohřívačů nebyly uvažovány. V elektrických zásobníkových ohřívačích dochází vlivem jejich malého využití k chladnutí vody cca kolem 50% z celkového objemu Vnitřní rozvod elektrické energie Objekt je napojen z distribuční sítě ČEZ Prodej s.r.o. na napěťové hladině NN. Napojení je provedeno z přípojkové skříně, umístěné u vstupu do budovy, do elektroměrového rozvaděče a odtud kabelem AYKY 3x mm do hlavního rozvaděče budovy, který je umístěn v suterénu objektu. Rozvody jsou provedeny kabely AYKY a AYKYL uloženými v kotelně na kabelových roštech, ostatní jsou umístěny pod omítkou. Zásuvkové rozvody v místnostech pro zdravotní účely jsou provedeny z kabelů CYKY uloženými pod omítkou. Elektrická energie v budově je využívána zejména pro vytápění, ohřev teplé vody a pro provoz drobných elektrických zařízení. Odběr elektrické energie v budově je měřen jedním dvousazbovým elektroměrem (č. měř ), jistič před elektroměrem měřícím spotřebu elektřiny má proudovou hodnotu 3 x 120 A. Poloha napájecích rozvaděčů umožňuje poměrně krátké přívody NN prakticky pro všechny spotřebiče. To zaručuje optimální nízkou úroveň ztrát v rozvodech, které nepřesáhnou 3 % což je vyhovující hodnota. Přenosová kapacita kabelových rozvodů má dostatečnou rezervu a je umožněno selektivní jištění jednotlivých úseků kabelových rozvodů i vnitřní instalace v budově. 17

18 2.7 Podstatné spotřebiče elektrické energie Objekt zdravotního střediska v obci Rohle využívá produkt Akumulace 8 od poskytovatele ČEZ Prodej s.r.o. s distribuční sazbou C 25d. Odběr elektrické energie je 8 hodin v nízkém tarifu a 16 hodin denně ve vysokém tarifu. Elektrická energie v nízkém tarifu slouží primárně pro vytápění, ohřev teplé vody, ale v této době jsou používány i jiné elektrospotřebiče. V budově je měřen celkový odběr elektrické energie. Je proto nutné vycházet z podkladů o instalovaném výkonu a zejména době využití těchto spotřebičů podle zjištěných údajů. Mezi nejvýznamnější elektrické spotřebiče v budově patří elektrické akumulační kotle, elektrické zásobníkové a průtokové ohřívače teplé vody, osvětlovací soustava a běžné vybavení zdravotního střediska Vytápění Objekt zdravotního střediska je vytápěn třemi elektrickými akumulačními kotli umístěnými v suterénu, kdy v každém kotli jsou tři elektrické topné tyče. Celkové výkony jednotlivých kotlů jsou 18,0 kw, 19,5 kw a 21,0 kw. Dále ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěna jedna elektrická akumulační kamna o výkonu 4,0 kw. Tyto zdroje vytápění jsou na hranici životnosti. Jejich průměrná odhadovaná účinnost je uvažována na 94%. Zdroje vytápění jsou nahřívány v době platnosti nízkého tarifu, ve vysokém tarifu jsou technicky blokovány proti sepnutí Osvětlení Osvětlení objektu je realizováno soustavou zářivkových a žárovkových svítidel. Svítidla jsou spínána ručně, pomocí klasických vypínačů. Svítidla jsou čištěna převážně z vnější strany, okenní plochy jsou čištěny pravidelně. Bylo provedeno informativní měření a osvětlenost kanceláří s instalovanými zářivkami splňuje požadavky ČSN EN Zásobníkové ohřívače a průtokové ohřívače teplé vody Ve zdravotním středisku je instalováno celkem sedm elektrickým zásobníkových ohřívačů a tři elektrické průtokové ohřívače. U dětského lékaře je umístěný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l). U praktického lékaře je instalovaný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80l), TATRAMAT EO 936 (1,35 kw, 125 l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l). V úklidové místnosti ve 2. NP je instalovaný elektrický zásobníkový ohřívač DZD DRAŽICE OKCE (2,00 kw, 51 l). V lékárně je umístěný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80 l). V prostorech bývalé stomatologie jsou instalované dva elektrické zásobníkové ohřívače TATRAMAT EO 935 (2 x 0,85 kw, 80 l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l). Účinnost přípravy v těchto ohřívačích je uvažována 98%. 18

19 2.7.4 Vzduchotechnika (větrání a klimatizace) V objektu je přirozené větrání, vzduchotechnická zařízení nejsou realizována, ale ve dvou místnostech jsou instalovány odtahové ventilátory Významné energetické výrobní technologie V objektu jsou dále provozovány běžné spotřebiče, jako počítače s monitory, rádia, rychlovarné konvice, lednice atd. Žádná významnější energeticky náročná výrobní technologie se v popisovaném objektu nenachází. Spotřebič elektrické energie Tabulka č Rozdělení spotřeby elektrické energie Počet Příkon na kus Celkový příkon Provozní doba Spotřeba elektřiny ks kw/ks kw hod/rok kwh/rok Osvětlení 117,0 0,1 11, Zásobníkový ohřívač teplé vody 7,0 1,09 7, Průtokový ohřívač 3,0 2,0 6, Elektrické akumulační kotle a kamna 4,0 15,6 62, Ostatní spotřebiče , CELKEM 131,0 18,8 87, Mimo výše uvedených spotřebičů se v budově žádná další významnější energeticky náročná výrobní technologie nenachází. 2.8 Dopady na životní prostředí Zdrojem energie pro vytápění, ohřev teplé vody, pro osvětlení a ostatní spotřebu je elektrická energie. Využíváním tohoto zdroje energie vznikají emise. Emisní koeficienty použitých paliv a množství emisí v tunách za rok je uvedeno v následujících tabulkách. Emise vzniklé při spotřebě elektrické energie jsou počítány z parametrů systémové hnědouhelné elektrárny Tabulka č Emisní koeficienty použitého paliva Emisní koeficienty t/100gj Elektrická energie Tuhé látky 0,0026 SO 2 0,0489 NO X 0,0416 CxHy 0,0031 CO 0,0039 CO 2 32,5000 E ps 0,

20 Tabulka č Současný stav produkce emisí Výpočet emisí Stávající stav (t/rok) Tuhé látky 0, SO 2 0, NO X 0, CxHy 0, CO 0, CO 2 66, E ps 0, Z lokálního pohledu nemá provoz objektu negativní vliv na životní prostředí. Z globálního pohledu je zde spotřebováváno značné množství elektrické energie, která je neobnovitelným zdrojem energie. 2.9 Stavebně technické řešení předmětu EA Objekt je proveden zděnou technologií z voštinových příčně děrovaných cihel o celkové tloušťce obvodové stěny 400 mm s vloženou tepelnou izolací mezi obvodové zdivo o tloušťce 70 mm. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnější pak břízolitové. Podlahy na zemině jsou tvořené kročejovou izolací, betonem a nášlapnou vrstvou. Podlahová konstrukce k nevytápěnému suterénu je tvořená z betonových stropních panelů s kročejovou izolací, betonem a nášlapnou vrstvou. Stropní konstrukce k nevytápěné půdě je tvořená z betonových stropních panelů s původními tepelnými izolacemi z minerální vlny o tloušťce 120 mm a krytinou s asfaltových pásů. Střecha objektu je sedlová, tvořená dřevěným krovem s plechovou krytinou. Mezi krokvemi je vložená tepelná izolace z minerální vaty o tloušťce 120 mm. Většina okenních výplní otvorů je v objektu vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem a s celkovým součinitelem prostupu tepla U w = 1,2 W/m 2 K. Původní okenní výplní otvorů jsou dřevěné zdvojené a ocelové s celkovým součinitelem prostupu tepla U w = 2,4 W/m 2 K a luxfery s celkovým součinitelem prostupu tepla U w = 3,2 W/m 2 K. Vstupní dveře do objektu jsou dřevěné s jednoduchým zasklením a kovové s celkovým součinitel prostupu tepla U D = 3,5 W/m 2 K. Následující tabulky specifikují základní údaje a jednotlivé stavební konstrukce posuzovaných budov ve stávajícím stavu. Tabulka č Hodnoty pro stanovení objemového faktoru tvaru objektu Geometrické parametry objektu Celková plocha ochlazovaných konstrukcí na hranici vytápěného prostoru m ,3 Objem vytápěné části budovy (vnější rozměry) m ,9 Faktor tvaru budovy A / V m 2 /m 3 0,55 20

21 Tabulka č Základní údaje budovy, specifikace stavebních konstrukcí budovy Technické parametry objektu Počet nadzemních podlaží - 2 Počet podzemních podlaží - 1 Vytápěný objem budovy (vnější rozměry) m ,9 Podlahová plocha vytápěných místností m 2 558,0 Průměrná světlá výška vytápěných místností m 3,00 Konstrukce svislé neprůsvitné m 2 372,9 Výplně otvorů m 2 106,4 Stropní konstrukce m 2 309,3 Střešní konstrukce m 2 39,7 Konstrukce podlahy k suterénu m 2 118,7 Konstrukce podlahy na zemině m 2 202, Popis míry zanedbané údržby Dle vlastního průzkumu objektu lze konstatovat, že údržba vnitřního zařízení je prováděna pravidelně, provozovatel se snaží postupně objekt rekonstruovat. V roce 2008 došlo k výměně původních okenních výplní za nová plastová s izolačním dvojsklem a s celkovým součinitelem prostupu tepla U w = 1,2 W/m 2 K. Koncem roku 2012 byla na střechu zdravotního střediska instalována fotovoltaická elektrárna Zkušenosti získané od provozovatele objektu Dle informací provozovatele objektu je objekt vytápěn rovnoměrně, bez větších problémů. Průměrná vnitřní návrhová teplota při plném provozu budovy byla pro zdravotní středisko stanovena na 19,5 C. V současné době je část prostorů ve druhém nadzemním podlaží nevyužívaná a proto je temperovaná. 21

22 3 Zhodnocení výchozího stavu V souladu se zadáním energetického auditu jsou za posuzovanou soustavu považovány: 1. jednotlivé stavební části budov 2. zdroje ÚT 3. zdroje TV, rozvody TV 4. osvětlení budovy 5. spotřebiče elektrické energie v budově Při posuzování energetických vstupů a výstupů s následným zhodnocením výchozího stavu formou energetických bilancí se vycházelo z následujícího stavu: Budova zdravotního střediska, Rohle 1. obvodový plášť má nevyhovující tepelně technické vlastnosti, stěny nesplňují požadavky ČSN :2011 na součinitele prostupu tepla 2. stropní a střešní konstrukce nesplňují požadavky ČSN :2011 na součinitele prostupu tepla 3. podlahové konstrukce na terénu, ani podlahové konstrukce k suterénu nesplňují požadavky ČSN :2011 na hodnoty součinitele prostupu tepla 4. původní okenní výplně otvorů nesplňují požadavky ČSN :2011 na hodnoty součinitele prostupu tepla 5. nové okenní výplně otvorů splňují požadavky ČSN :2011 na hodnoty součinitele prostupu tepla 6. vchodové dveře nesplňují požadavky ČSN :2011 na součinitele prostupu tepla 7. budova byla vyhodnocena podle ČSN :2011 a její průměrný součinitel prostupu tepla byl zařazen do kategorie E Nehospodárná Vytápění 1. Objekt zdravotního střediska je vytápěn třemi elektrickými akumulačními kotli, v každém kotli jsou tři elektrické topné tyče 2. Celkové výkony jednotlivých kotlů jsou 18,0 kw, 19,5 kw a 21,0 kw 3. Dále ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěna jedna elektrická akumulační kamna o výkonu 4,0 kw 4. Jejich průměrná odhadovaná účinnost je uvažována na 94% 5. Zdroje vytápění jsou nahřívány v době platnosti nízkého tarifu, ve vysokém tarifu jsou technicky blokovány proti sepnutí 6. Systém vytápění je teplovodní, rozvody topné vody jsou od elektrických akumulačních kotlů vedeny do rozdělovače/sběrače se dvěma topnými okruhy 7. Rozvody topné vody jsou z ocelových svařovaných trubek a v technické místnosti jsou opatřeny izolací ze skelné vaty s ochrannou rabicovou vložkou, v nadzemních podlažích jsou již rozvody bez izolace 8. Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody 22

23 9. Otopná tělesa jsou litinová článková, na přívodu osazená termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi, na otopných tělesech jsou instalovány poměrové měřiče tepla 10.Rozvody topné vody jsou v suterénu vedeny ležatě pod stropem, na ležaté potrubí jsou napojena jednotlivá stoupací potrubí vedoucí do nadzemních podlaží, kde jsou již rozvody vedeny u podlahy, tyto rozvody nejsou nijak izolovány, ale jejich ztráty je možno brát jako příspěvek k vytápění budovy Příprava TV 1. Ve zdravotním středisku je instalováno celkem sedm elektrickým zásobníkových ohřívačů a tři elektrické průtokové ohřívače 2. U dětského lékaře je umístěný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l) 3. U praktického lékaře je instalovaný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80l), TATRAMAT EO 936 (1,35 kw, 125 l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l) 4. V úklidové místnosti ve 2. NP je instalovaný elektrický zásobníkový ohřívač DZD DRAŽICE OKCE (2,00 kw, 51 l) 5. V lékárně je umístěný elektrický zásobníkový ohřívač TATRAMAT EO 935 (0,85 kw, 80 l) 6. V prostorech bývalé stomatologie jsou instalované dva elektrické zásobníkové ohřívače TATRAMAT EO 935 (2 x 0,85 kw, 80 l) a elektrický průtokový ohřívač STROJSMALT N. P. EO (2,00 kw, 10 l) 7. Účinnost přípravy v těchto ohřívačích je uvažována 98%. 8. Rozvody teplé vody od elektrických zásobníkových a průtokových ohřívačů jsou provedeny ocelovým i plastovým potrubím bez tepelné izolace 9. Rozvody jsou krátké, teplá voda je odebírána přímo v místě přípravy, z tohoto důvodu byly ztráty na rozvodech elektrických zásobníkových ohřívačů odhadnuty na cca 5% a u elektrických průtokových ohřívačů nebyly uvažovány 10.V elektrických zásobníkových ohřívačích dochází vlivem jejich malého využití k chladnutí vody cca kolem 50% z celkového objemu Osvětlení 1. Osvětlení objektu je realizováno soustavou zářivkových a žárovkových svítidel 2. Svítidla jsou spínána ručně, pomocí klasických vypínačů 3. Osvětlenost splňuje požadavky ČSN EN Osvětlované prostory jsou čisté (zdi, podlahy, stropy), svítidla jsou z vnitřní strany čistá, okna jsou čistá Ostatní elektrické spotřebiče a vzduchotechnika 1. V objektu je přirozené větrání, vzduchotechnická zařízení nejsou realizována, ale ve dvou místnostech jsou instalovány odtahové ventilátory 2. V objektu je instalován osobní výtah, který je využívaný minimálně. 23

24 3. V objektu jsou dále provozovány běžné spotřebiče, jako počítače s monitory, rádia, rychlovarné konvice, lednice atd Tabulka č Porovnání stávající sazby s jinými produkty Produkt Distribuční sazba AKUMULACE 8 AKUMULACE 8 STANDARD C25d C26d C03d stávající stav porovnání s jinou sazbou Průměrná spotřeba elektřiny ve VT MWh/rok 8,38 8,38 56,82 Průměrná spotřeba elektřiny v NT MWh/rok 48,44 48,44 0,00 Stále platby - odběrné místo Kč/měs Hlavní jistič A nad 3x100A do 3x125A včetně Stálé platby - jistič Kč/A Platby za silovou el. energii Kč/MWh VT 2 055, , ,0 Kč/MWh NT 1 291, , ,0 Platby za distribuci elektřiny Kč/MWh VT 1 814, , ,5 Kč/MWh NT 54,5 54, ,5 Stále platby Kč za MWh 570,0 570,0 570,0 Celkové náklady bez DPH Kč/rok Celkové náklady včetně DPH Kč/rok Bylo provedeno orientační porovnání stávající spotřeby elektrické energie za poslední tři roky pro zdravotní středisko v obci Rohle s jinými sazbami od daného dodavatele. Ceny byly převzaty z platného ceníku dodavatele ČEZ Prodej s.r.o. Jak ukazuje porovnání, je stávající distribuční sazba C 25d od daného dodavatele nejvýhodnější. 3.2 Energetické hodnocení objektu Tepelně-technické výpočty byly provedeny podle ČSN Tepelná ochrana budov. Energetické hodnocení objektu je zpracováno podle ČSN , ČSN EN a ČSN EN ISO Posouzení tepelně - technických vlastností konstrukcí budovy Bylo provedeno porovnání součinitelů prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici budovy s požadovanými hodnotami normou ČSN :2011, které jsou uvedeny v následujících tabulkách. Jelikož se v prvním nadzemním podlaží vyskytují ordinace, byl součinitel prostupu tepla pro fasádu a podlahovou konstrukci k suterénu navrhován pro vnitřní návrhovou teplotu 24 C. Pro ostatní prostory zdravotního střediska byla použita návrhová vnitřní teplota a součinitelé prostupu tepla pro 20 C. 24

25 Tabulka č Normové součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce dle ČSN Druh konstrukce ČSN :2011 Požadovaná 20 C (24 C) Doporučená 20 C (24 C) Konstrukce svislé neprůsvitné (těžké) 0,30 (0,24) 0,25 (0,20) Konstrukce neprůsvitné k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 Konstrukce výplňové - okna 1,50 1,20 Konstrukce výplňové - dveře 1,70 1,20 Konstrukce stropu k nevytápěné půdě 0,30 0,20 Konstrukce podlahy přilehlá k zemině 0,45 0,30 Konstrukce podlahy k nevytápěnému suterénu 0,60 (0,48) 0,40 (0,32) Tabulka č Součinitele prostupu tepla stávajících konstrukcí v budově Druh konstrukce Stav Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] Konstrukce svislé neprůsvitné (těžké) Nevyhovuje 0,61 Konstrukce neprůsvitné k nevytápěnému prostoru Nevyhovuje 1,35 Konstrukce výplňové - okna Ne/Vyhovuje 1,20 až 3,20 Konstrukce výplňové - dveře Nevyhovuje 3,50 Konstrukce stropu k nevytápěné půdě Nevyhovuje 0,53 Konstrukce podlahy přilehlá k zemině Nevyhovuje 1,27 Konstrukce podlahy k nevytápěnému suterénu Nevyhovuje 0,96 Stávající obalové konstrukce budovy nevyhovují současným požadavkům na jejich tepelně technické vlastnosti. Součinitele prostupu tepla většiny konstrukcí nesplňují požadavky normy ČSN : Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla budovy Dále bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti objektu pomocí průměrného součinitele prostupu tepla budovy podle ČSN :2011. Podmínka, že objekt je vyhovující z hlediska energetické náročnosti, zní: U em U em,r U em - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla budovy W/(m 2 K) U em,r - požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla W/(m 2 K) Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla celé budovy ve stávajícím stavu je v následující tabulce 25

26 Tabulka č Průměrný součinitel prostupu tepla objektu Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (ČSN :2011) STÁVAJÍCÍ STAV H t - měrná ztráta prostupem 859,60 W/K U em - průměrný součinitel prostupu tepla 0,75 W/(m 2 K) U em,n - průměrný součinitel prostupu tepla (referenční budova) 0,41 W/(m 2 K) U em,n - průměrný součinitel prostupu tepla, požadovaná hodnota 0,41 W/(m 2 K) U em,n,rec - průměrný součinitel prostupu tepla, doporučená hodnota 0,31 W/(m 2 K) Klasifikační ukazatel CI 1,82 Nehospodárná Průměrný součinitel prostupu tepla budovy nevyhovuje požadované hodnotě normy ČSN :2011, hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy spadá do kategorie E Nehospodárná. Z energetického štítku obálky budovy, který je součástí příloh, je zřejmé, které konstrukce se nejvíce podílejí na prostupu tepla a kde je možné hledat potenciál energetických úspor Tepelné ztráty budovy Výpočet tepelné ztráty je proveden pro: Lokalita Šumperk Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu -15 C Střední teplota venkovního vzduchu v topném období t es 3,7 C Počet dní v topném období 246 Krajinná oblast s intenzivními větry, chráněná budova stojící v zástavbě. Měrná tepelná ztráta prostupem tepla budovy ve stávajícím stavu je podle teoretického výpočtu (podle ČSN v souladu s ČSN EN ISO 13789, ČSN EN ISO 13790, ČSN EN ISO 13370) H T = 859,60 W/K. Tepelná ztráta budovy ve stávajícím stavu 35,5 kw při průměrné vnitřní teplotě 19,5 C byla vypočtena podle ČSN EN v programu společnosti Protech s.r.o. Nový Bor. A byla použita pro naladění modelu energetické potřeby budovy. Procentuální podíl jednotlivých konstrukcí a větrání na celkových tepelných ztrátách budovy je vyčíslen v následující tabulce a znázorněn na uvedeném grafu. Tabulka č Rozdělení tepelných ztrát budovy stávající stav Rozdělení tepelných ztrát objektu - STÁVAJÍCÍ STAV H [W] Procentuální podíl Strop a střecha ,7% Stěny ,2% Výplně otvorů ,2% Podlaha ,5% Tepelná ztráta prostupem tepla obálkou budovy ,6% Tepelná ztráta větráním v budově ,4% Celková tepelná ztráta objektu ,0% 26

27 Rozdělení tepelných ztrát - STÁVAJÍCÍ STAV 31% 19% Strop a střecha Stěny 5% 20% 24% Výplně otvorů Podlaha Větrání Z rozdělení tepelných ztrát vyplývá, kde je možné hledat snížení potřeby tepla na vytápění objektu. Největší podíl na tepelných ztrátách stávajícího objektu mají prostupy tepla přes obvodové stěny (24 %), stropem a střechou (19 %), ztráty výplněmi otvorů (20 %) a dále pak prostupy podlahou (5 %). Významný podíl tvoří tepelná ztráta přirozeným větráním přibližně 31 % Model energetické potřeby budovy Při výpočtu potřeby tepla na vytápění budovy se zpravidla zjišťuje roční potřeba energie v GJ za otopné období bilančním hodnocením na základě posouzení stavebních konstrukcí objektu. Metodika tohoto posouzení je dána vyhláškou 148/2007 Sb. a rovněž soustavou norem ČSN , ČSN , ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN EN 832, ČSN EN ISO 12831, ČSN EN ISO a ČSN EN ISO Stanovení roční potřeby tepla na vytápění budovy bylo provedeno denostupňovou metodou, která vychází z tepelných ztrát objektu (vypočtené v kapitole ), klimatických podmínek místa stavby a zohledňuje provozní režim vytápění v objektu. Roční potřeba tepla na vytápění v GJ/rok byla vypočtena ze vzorce: (t is t es ) E vyt = 24. Q c. ε. d , (t is t e ) kde: E vyt roční potřeba tepla na vytápění tepelná ztráta (GJ/rok) Q c celková tepelná ztráta objektu (kw) ε celkový opravný součinitel ε = ε i. ε t. ε d / (η o. η r ) ε i koeficient vyjadřující vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot uvažovaných při výpočtu celkové tepelné ztráty objektu ε t koeficient vlivu režimu vytápění během dne resp. noci ε d zkrácení doby vytápění podle využití budovy během týdne účinnost rozvodu η o 27

28 η r d t is t es t e možnost regulace systému vytápění počet dnů otopného období průměrná vnitřní teplota v objektu průměrná venkovní teplota otopného období nejnižší výpočtová venkovní teplota Z uvedeného vzorce pak vyplývá, v které části lze hledat potenciál: a) Q c snížení tepelné ztráty obvodového pláště, výplní a stropů b) ε ovlivněné použitou regulací (počasí, čas, vnitřní teplota, zónová regulace, individuální regulace, prováděním nočního útlumu, dodržení vnitřních teplot) a provozem vytápění dané budovy, ε je sestaven jako součin koeficientů c) ostatní je závislé na klimatických podmínkách Hodnoty těchto činitelů popisujících režim vytápění v hodnoceném objektu uvádí následující tabulka: Tabulka č Celkový opravný součinitel budovy Celkový opravný součinitel e 0,42 vliv nesoučasnosti ztráty prostupem a infiltrací ei 0,80 vlivu režimu vytápění (útlumy o víkendech) et 0,80 zkrácení doby vytápění (pětidenní provoz) ed 0,60 účinnost rozvodu ho 0,96 možnost regulace systému vytápění hr 0,96 Dlouhodobá klimatická data byla převzata z údajů nejbližší meteorologické stanice ČHMÚ - Šumperk. Tabulka č Potřeba tepla objektu vypočtená z energetického modelu budovy VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOVY - DDP STÁVAJÍCÍ Celková tepelná ztráta objektu kw 35,46 Průměrná vnitřní teplota v objektu C 19,5 Výpočtová venkovní teplota C -15 Průměrná venkovní teplota (t es ) C 3,5 Počet topných dnů dny 242 Počet denostupňů K.dny Celkový opravný součinitel - 0,417 Potřeba tepla na vytápění budovy GJ 143,3 Teoretická potřeba tepla na vytápění zdravotního střediska v hodnoceném období vypočtená z energetického modelu budovy je 143,3 GJ/rok. Průměrná vnitřní teplota byla vypočtena na 19,5 C. 28

29 3.2.5 Využití tepelných zisků Vzhledem k přítomnosti termostatické regulace jsou ve výpočtu uvažovány tepelné zisky. Tepelné zisky E VZ a E VS z vnitřních zdrojů tepla a ze slunečního záření za otopné období se stanovují pro občanské a obytné budovy za podmínky, že je instalována dynamická regulace otopného systému. Tabulka č Výpočet tepelných zisků podle ČSN EN ISO Výpočet dle ČSN EN ISO kwh GJ Tepelné zisky z vnitřních zdrojů 166 0,6 Tepelné zisky ze slunečního záření ,1 Celkové tepelné zisky , Výpočtová spotřeba tepla na vytápění objektu Při uvažování účinnosti výroby tepla zdrojem (elektrické akumulační kotle) 94% je teoretická spotřeba tepla na vytápění 146,4 GJ/rok, což je 40,7 MWh/rok. Pro verifikaci výpočtového modelu objektu byl proveden přepočet skutečných spotřeb tepla (z faktur) v hodnoceném období 2010 až 2012 na dlouhodobý průměr (DDP 30) pomocí denostupňové metody. Měsíční klimatická data pro stanovení teoretické potřeby tepla na vytápění objektu v hodnoceném období byla převzata z průměru údajů meteorologických stanic ČHMÚ v Šumperku. Porovnání teoretické spotřeby tepla se skutečnou je provedeno v tabulce č. 24. Tabulka č Skutečná spotřeba tepla objektu přepočtená na dlouhodobý průměr Rok DDP Roční spotřeba tepla v objektu [GJ/rok] 153,9 116,1 141,7 146,2 Počet denostupňů D (20) Tabulka č Porovnání fakturované a modelové spotřeby tepla v objektu Skutečná spotřeba tepla Vypočtená spotřeba tepla Rozdíl (z účetních dokladů, přepočtená na nominální rok - DDP) (z modelu energetické potřeby - obálkový výpočet) po odečtení tepelných zisků (účetní doklady x model) GJ/rok GJ/rok % 146,2 146,4 0,1% 29

30 Teoretická spotřeba tepla vypočtená z energetického modelu budovy se od skutečné spotřeby tepla na vytápění budovy přepočtené na teplotně průměrný rok (DDP) liší o 0,10 %. Výpočtový model dobře popisuje energetické chování budovy. Pro další výpočty a energetické bilance tedy bude použita teoretická spotřeba energie na vytápění budovy 146,4 GJ/rok. 3.3 Upravená energetická bilance předmětu EA Upravená energetická bilance objektu V následující tabulce je upravená energetická bilance sestavená z teoretického modelu energetické potřeby budovy pro výchozí stav objektu. Z důvodu instalace fotovoltaické elektrárny na střechu zdravotního střediska na konci roku 2012, ze které je využívána vyrobená elektrická energie pro budovu zdravotního střediska, byla stanovena nová cena za elektrickou energii pro rok 2012 ve výši 228 Kč (VT) a 107 Kč (NT), ve které je započítán finanční přínos fotovoltaické elektrárny, který činí za rok cca 153,0 tis. Kč. Tabulka č Upravená energetická bilance posuzovaného objektu Ř. GJ MWh náklady Kč pozn. 1 Vstupy paliv a energie 213,7 59, Nákup EE 1a elektrická energie 213,7 59, Nákup EE 2 změna zásob paliv ř.1+ř.2 spotřeba paliv a energie 213,7 59, prodej energie cizím ř.3-ř.4 Konečná spotřeba paliv a energie 213,7 59, Nákup EE 6 z ř. 5 Spotřeba energie na vytápění 146,4 40, EE 7a z ř. 6 z toho ztráty ve zdroji ÚT 8,8 2, b z ř. 6 z toho ztráty v rozvodech ÚT z ř. 5 Spotřeba energie na nucené větrání z ř. 5 Spotřeba energie na přípravu TV 3,8 1,1 523 EE 7c z ř. 10 z toho ztráty ve zdroji přípravy TV 0,1 0,0 10 7d z ř. 10 z toho ztráty v rozvodech TV (cirkulace) 1,0 0, z ř. 5 Spotřeba energie na chlazení z ř. 5 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti z ř. 5 Spotřeba energie na osvětlení 26,4 7, EE 13 z ř. 5 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 37,2 10, EE Pozn.: Cenová hladina roku 2012 vč. DPH 20% 30

Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech

Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb.

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada ENERGETICKÝ AUDIT Budova Diakonie č. p. 1864 Vsetín Domov pro seniory Vsetín Ohrada - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně ENERGETICKÝ AUDIT Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její novelizace č.425/2004

Více

Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit

Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit Hořovice Svatopluka Čecha 455 Energetický audit Aktualizace 2012 dle změny ČSN 73 0540-10/2011 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 1.1. Identifikace zadavatele 3 1.2. Identifikace majitele předmětu energetického

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle Zpráva o energetickém auditu Obecní úřad, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Rohle včetně výměny zdroje vytápění Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Horosedly parc. č. st. 26 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Anna Polívková, Pečice 65, 262 31 Příbram Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný 274 01 Předkládá: Ing. Pavel KOLOUCH oprávnění MPO č. 0999 E: kolouch.pavel@atlas.cz

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Stavba: RODINNÝ DŮM Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou Vlastník: Miroslav Černý a Miroslava Černá Palackého 322 503 51 Chlumec nad Cidlinou PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy 2015-1205-TZ Velešovice, 10. 2. 2015 průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Mišákova 452/12 779 00 Olomouc - Povel zpracovatel Ing. Pavel Šuster Velešovice 344 683 01 Rousínov Tel.: - +420 739

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:

Více

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION

ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION 143 ANALÝZA VARIANT NÁVRHU ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ENERGETICKÉHO AUDITU ANALYSIS OF POSSIBLE MEASURES FOR REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION ZDEŇKA PERUTKOVÁ - JAN MAREČEK Abstract This study presents

Více

Analýza využitelnosti EPC

Analýza využitelnosti EPC Analýza využitelnosti EPC pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zpracovatel: AB Facility a.s. Divize ENERGY e-mail: energy@abfacility.com http://www.abfacility.com Praha 01/ 2015 Identifikační

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BĚLOTÍN MÍSTNÍCH ČÁSTECH KUNČICE, LUČICE A NEJDEK

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BĚLOTÍN MÍSTNÍCH ČÁSTECH KUNČICE, LUČICE A NEJDEK OBEC BĚLOTÍN Adresa: Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ: 00301019, tel/fax: 581 612 100 web: http://www.belotin.cz, e-mail: belotin@belotin.cz, účet: 1883001369/0800 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12

TEPLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. BYTOVÝ DŮM Maršovská 1521/12 Ing.Miloslav Přibyl, Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 TEPLICE IČ:139 43 014, ČKAIT 0400249, EA číslo oprávnění 1123 Telefon: 773 164 628, 725 326 033 cead@seznam.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Prodej rodinného domu Školní č.p. 312 664 43 Želešice INVESTOR : PEGAS Investiční holding, s.r.o. Kamenná 835/13 639 00 Brno OBJEDNATEL : PEGAS Investiční holding,

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno-Královo Pole

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno-Královo Pole ZPRÁVA O ČINNOSTI ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU MĚSTA UHERSKÝ BROD ZAJIŠŤOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ MIX MAX ENERGETIKA, S.R.O. ZA ROK 2012 Činnost energetického managementu města je zajišťována smluvně dodavatelsky

Více

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Průkaz energetické náročnosti budovy Podle zákona č. 46/26 Sb. a vyhlášky č. 78/213 Sb. Bytový dům Společenství vlastníků Zvoncovitá 1974/1, Praha 5 Zvoncovitá 1974/1, 155 Praha 5 Vypracoval: Martin Hradec

Více

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

1269,6 1414,9. Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hurbanova ul. 135 PSČ, místo: 142, Praha 4 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

118/2013 Sb. VYHLÁKA

118/2013 Sb. VYHLÁKA 118/2013 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech Změna: 234/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo) stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům Prokopova 2120, 356 01 Sokolov Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.4 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatické místo OBLAST 1 Převažující vnitřní teplota v otopném období Q I 22 C Vnější návrhová teplota v zimním období Qe -13 C 4. Tepelně technické vlastnosti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Na losách 349/36, 14200 Praha 4 parc.č.: 138/3 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

ţ ţ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 7. 9. 215 Zakázka: Slunná 373374, Šaratice Archiv: 215/11 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA Miroslav Baručák ENERGOS Sídliště Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA Tel.: +420 605 576 327 +420 556 830 478 e-mail: miroslav.barucak@seznam.cz

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Machuldova 597/12, 142 00 Praha 4 Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92

Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 Křížkovského 701/43, 900/45, k.ú. 610089, p.č.... 60300, Brno Bytový dům 3249.88 0.44 2354.92 61.3 64.0 91.9 96.0 123 128 167 174 184 192 245 256 306 320 392.4 410.7 Software pro stavební fyziku firmy

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Objekt: ZŠ Komenského Adresa: ul. Komenského 607 737 01 Český Těšín Kontakt: Ing. Martin Siuda 558 746 409 č. 01 1. Popis objektu

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Využití sluneční energie v budovách Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky

ENERGETICKÝ AUDIT. AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky ENERGETICKÝ AUDIT AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky Objednatel: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Vypracoval: IPR spol. s r.o., Ing. Jaromír Holub Datum: říjen 2009 Evidenční číslo:

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM HAVLÍČKOVA 519 BÍLOVICE NAD SVITAVOU zpracovaný podle vyhlášky 78/2013 Sb. ING. HANA KUKLÍNKOVÁ, OPRÁVNĚNÍ MPO Č. 0060 30.11.2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2 Autor: Jakub Štěpánek Konzultace: Václav Šváb, ENVIC, o.s. Objekt: Jednopodlažní nepodsklepený rodinný

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82

Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I - Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 Riegrova 1370, k.ú. 682039, p.č. 2924/2 46001, Liberec I Staré Město Rodinný dům 541.89 0.81 217.82 70.4 59.9 70.6 64.0 89.9 106 120 141 180 212 240 283 300 353 13.9 15.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45

Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 Riegrova, k.ú. 682039, p.č. 2923/3, 2921 46001, Liberec Bytový dům 2071.89 0.54 1047.45 68.9 71.5 85.9 101 103 107 138 143 207 214 276 286 344 357 90.0 105.5 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nová Karolína Ostrava, Objekt 1.B.006 Blok u Galerijní třídy

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více