PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ"

Transkript

1 POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014

2 POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY Investor: Vrbová Daniela Nárameč 42, Budišov Místo stavby: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014

3 A.1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby POHODA NÁRAMEČ - realizace stavby b) místo stavby k.ú. Nárameč p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 c) předmět projektové dokumentace pro stavební povolení A. 1.2 Údaje o stavebníkovi Vrbová Daniela Nárameč 42, Budišov A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a) název a sídlo zpracovatele PD ATELIER FABÍK s.r.o. Janouškova 20, Třebíč IČ: b) hlavní projektant Ing. Arnošt Fabík - pozemní stavby, AO c) projektanti jednotlivých částí dokumentace STAVEBNÍ ČÁST Ing. Arnošt Fabík A.2 Seznam vstupních podkladů Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z předané dokumentace. Byl proveden průzkum staveniště. A.3 Údaje o území a) rozsah řešeného území b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) c) údaje o odtokových poměrech d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

4 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů h) seznam výjimek a úlevových řešení i) seznam souvisejících a podmiňujících investic j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) A.4 Údaje o stavbě a) nová stavba nebo změna dokončené stavby b) účel užívání stavby c) trvalá nebo dočasná stavba d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Navržený hlavní vstup a přístup do objektu je z prostoru hospodářského dvora upraven pro bezbariérový provoz. Z jižní strany jsou veškeré vstupy do budovy řešeny pro bezbariérový provoz. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů g) seznam výjimek a úlevových řešení h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) Zastavěná plocha celého objektu: 631,00 m2 Zastavěná plocha vestavby: 485,00 m2 Obestavěný prostor domu: 2959,00 m3 Počet ubytovaných osob: Počet návštěvníků: 18 osob 70 osob Zastavěná plocha celého objektu: 631,00 m2 Zastavěná plocha objektu s vestavby: 613,06 m2

5 Obestavěný prostor domu: Počet ubytovaných osob: Počet návštěvníků: 4597,95 m3 8 osob 70 osob i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) i.1 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody Jelikož se jedná o sezonní objekt, který není celoročně využívaný je tento bod bezpředmětný. i.2 Celková spotřeba vody (z toho vody pro technologii) sezonní max. počet osob 74 sezonní max. spotřeba 20 l/osoba.den sezonní max. celkem 1480 l/den i.3 Odborný odhad dešťových a splaškových vod DEŠŤOVÉ VODY SPLAŠKOVÉ VODY spotřeba celkem druh množství [ks] spotřeba [l/s] [l/s] Umyvadlo 9 0,5 4,5 Umyvátko 0 0,3 0 Sprcha 3 0,8 2,4 Vana 0 0,3 0 WC 9 2,5 22,5 Pisoár 3 0,5 1,5 Dřez 2 0,8 1,6 Automatická myčka nádobí 1 0,8 0,8 Automatická pračka 0 0,8 0 Qs = K. DU Qs = 0,5. 33,3 Qs = 2,89 l/s 33,3 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) Zahájení stavby se předpokládá na 05/213, dokončení se předpokládá na 10/2014. Zahájení stavby se předpokládá na II.Q Předpokládaný termín ukončení výstavby bude vázaný na finanční možnosti investora. Předpoklad je do dvou let od zahájení výstavby. k) orientační náklady stavby Předpokládané náklady stavby Kč Předpokládané náklady stavby Kč A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

6 POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY Investor: Vrbová Daniela Nárameč 42, Budišov Místo stavby: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014

7 B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) h) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Zahájení stavby se předpokládá na 05/213, dokončení se předpokládá na 10/2014. Zahájení stavby se předpokládá na II.Q Předpokládaný termín ukončení výstavby bude vázaný na finanční možnosti investora. Předpoklad je do dvou let od zahájení výstavby. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Budova určena pro společné ubytování a rekreaci. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení Jedná se o rekonstrukci stávající usedlosti na penzion s restaurací. Jedná se o budovu o dvou nadzemních podlaží, lokálně s otevřeným krovem zespodu bez konstrukce stropu, se sedlovou střechou keramickou krytinou. Konstrukční systém zděných sloupků s konstrukcí krovu se stojatou stolicí smíšené kamenivo cihelné zdivo. Architektonicky návrh počítá s vestavbou nové hmoty pensionu do objemu stávající stodoly. Stavba je navržena jako zděný systém, vápenopískové zdivo s venkovním zateplením a dřevěným obkladem s provětrávanou mezerou. Jde o budovu dvojpodlažní, v 1.NP je umístěna restaurace s konferenčním sálem a sociálním zařízením, kuchyně se zázemím, fitness a posilovna se zázemím a šatny, sauna. V 1.NP je rovněž umístěn pokoj pro ubytované, jedná se o pokoje pro dva se sociálním zázemím. U úrovni terénu je možno nastoupit po schodišti na pavlač (galerii), která je uplatněna v meziprostoru uvnitř stodoly. Z té je pak možno vzhůru po schodišti na podestu

8 s možným posezením a s dveřmi do dvou pokojů. Toto předpolí, podesta schodiště je otevřeno vizuálně do prostoru stávajícího krovu. Sál restaurace a konferenční místnost je navržen pro 70 lidí. Mezi hlavní sálem restaurace a sálem konferenčním je umístěn blok se sociálním zázemím toalety muži, toalety ženy a ZTP, s přebalovacím pultem, úklidovou komorou a malou čajovou kuchyňkou u konferenčního sálu. Samotná stavba stodoly respektuje členění jako je dnes, pouze v horní partii na severu jsou ve střešní rovině propsány objemy pokojů vždy se dvěma malými střešními okny v mezilehlé poloze do sociálního zázemí. Objekt je řešen jako vestavba do stávající stodoly. Vnější a vnitřní konstrukce jsou vyzděny z cihel POROTHERM. Střecha objektu je stávající a nebude do ni zasahováno, krytinu tvoří pálená taška. Fasáda bude opatřena probarvenou fasádní omítkou, v části zasklení bude provedena venkovní dřevěná stěna ze smrkových prkem a s mezerou pro provětrávání. Vstup do objektu bude řešen ze tří světových stran. V severní stěně je umístěno 5 posuvných dveří a jedny dvoukřídlé, taktéž v jižní stěně. V západní stěny jsou umístěny pouze jedny jednokřídlé dveře. V západní straně objektu se nachází dva apartmány. Je zde řešena chodba, odtud je umožněn přístup do koupelny a pokojů, každý pokoj je navržen pro 2 osoby. Celkem jsou apartmány navrženy pro 8 osob. Ve střešní části objektu se nachází zázemí celého domu. Podél severní stěny se nachází chodba, z které se pokračuje do WC muži, WC ženy a WC invalidé s přebalovacím pultem a do technické místnosti, dále do prostoru restaurace. Z jižní strany je umožněn vstup do půjčovny kol, odtud do prostoru sociálního zázemí, dále skladu pro kuchyň, odtud se dá pokračovat do šatny a samotné kuchyně. V pravé části objektu je umístěna restaurace s posezením. Je zde umístěn bar, z kterého se dá projít do kuchyně. V prostoru chodby je umožněn vstup přes dřevěné schodiště do 2.NP. V části 2.NP se nachází fitness, v prostoru jsou umístěny fitness stroje. Z fitness je umožněn vstup na půdu. Před jižní stranou bude vybudována terasa pro venkovní posezení. b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Obvodové i vnitřní zdivo budou tvořit vápenopískové cihly. Obvodové zdivo bude z vnější strany opatřeno zateplovacím systémem ETICS. Příčky budou provedeny jako sádrokartonové. Stropy budou provedeny systémem TRAS - stropy tvořené betonovými vložkami TRAS a železobetonovými stropními nosníky TRAS. Nosníky jsou vyztuženy prostorovou svařovanou výztuží. Krov je navržen v kombinaci klasického dřevěného krovu, jedná se o sedlovou střechu se sklonem 40, navržená je francouzská keramická taška. Budou zde navrženy vikýře, krytiny, boky a čela budou z falcovaného plechu. Nový objekt vestavěný do stávající stodoly bude řešen tradičními technologiemi. Obvodové nosné zdivo budou tvořit cihly POROTHERM 44 EKO+. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihel POROTHERM 30 P+D, příčky pak z cihel POROTHERM 11,5 P+D. Stropy budou tvořeny jako trámové. Nosnou část tvoří viditelné nosné trámy, které budou z horní strany opatřeny dřevěným záklopem, fošnami. Na záklop bude uložena tepelná izolace (minerální vata), na které bude proveden nášlap z betonové mazaniny. Střecha a krov domu zůstane stávající, nebude do něj zasahováno. Navrhované vikýře a střešní okna nebudou realizována. Vnější plochy chodníky budou pokryty mrazuvzdornou zámkovou dlažbou, terasy budou tvořeny z pochozích dílců z tvrdé dřeviny. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Provoz restaurace bude zajišťovat prodej balených studených výrobků, prodej nápojů a ohřev polotovarů.

9 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Navržený hlavní vstup a přístup do objektu je z prostoru hospodářského dvora upraven pro bezbariérový provoz. Z jižní strany jsou veškeré vstupy do budovy řešeny pro bezbariérový provoz. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Jedná se o rekonstrukci stávající usedlosti na penzion s restaurací. Jedná se o budovu o dvou nadzemních podlaží, lokálně s otevřeným krovem zespodu bez konstrukce stropu, se sedlovou střechou keramickou krytinou. Konstrukční systém zděných sloupků s konstrukcí krovu se stojatou stolicí smíšené kamenivo cihelné zdivo. Architektonicky návrh počítá s vestavbou nové hmoty pensionu do objemu stávající stodoly. Stavba je navržena jako zděný systém, vápenopískové zdivo s venkovním zateplením a dřevěným obkladem s provětrávanou mezerou. Obvodové i vnitřní zdivo budou tvořit vápenopískové cihly. Obvodové zdivo bude z vnější strany opatřeno zateplovacím systémem ETICS a bude založeno na základových pasech z betonu C12/15. Příčky budou provedeny jako sádrokartonové. Stropy budou provedeny systémem TRAS - stropy tvořené betonovými vložkami TRAS a železobetonovými stropními nosníky TRAS. Krov je navržen v kombinaci klasického dřevěného krovu, jedná se o sedlovou střechu se sklonem 40, navržená je francouzská keramická taška. Objekt je řešen jako vestavba do stávající stodoly. Vnější a vnitřní konstrukce jsou vyzděny z cihel POROTHERM. Střecha objektu je stávající a nebude do ni zasahováno, krytinu tvoří pálená taška. Fasáda bude opatřena probarvenou fasádní omítkou, v části zasklení bude provedena venkovní dřevěná stěna ze smrkových prkem a s mezerou pro provětrávání. Střecha a krov domu zůstane stávající, nebude do ní zasahováno. Navrhované vikýře a střešní okna nebudou realizována. Nový objekt vestavěný do stávající stodoly bude řešen tradičními technologiemi. Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20. Samotný základový pas je šíře 50 cm. Na základovou ŽB desku bude položena hydroizolační fólie FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm, která také slouží jako protiradonová bariéra. Obvodové nosné zdivo budou tvořit cihly POROTHERM 44 EKO+. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihel POROTHERM 30 P+D, příčky pak z cihel POROTHERM 11,5 P+D. Zastropení 1.NP bude řešeno jako trámový strop s viditelnými trámy, které budou z horní strany opatřeny dřevěným záklopem, fošnami. Vnější plochy chodníky budou pokryty mrazuvzdornou zámkovou dlažbou, terasy budou tvořeny z pochozích dílců z tvrdé dřeviny. Objekt splňuje požadavky na bezbariérové řešení stavby. b) konstrukční a materiálové řešení Stavba je navržena jako zděný systém, vápenopískové zdivo s venkovním zateplením a dřevěným obkladem s provětrávanou mezerou. Objekt bude založen na základových betonových pasech z betonu C12/15. Obvodové i vnitřní zdivo budou tvořit vápenopískové cihly. Obvodové zdivo bude z vnější strany opatřeno zateplovacím systémem ETICS. Příčky budou provedeny jako sádrokartonové. Stropy budou provedeny systémem TRAS - stropy tvořené betonovými vložkami TRAS a železobetonovými stropními nosníky TRAS. Nosníky jsou vyztuženy prostorovou svařovanou výztuží. Krov je navržen v kombinaci klasického dřevěného krovu, jedná se o sedlovou střechu se sklonem 40, navržená je francouzská keramická taška. Budou zde navrženy vikýře, krytiny, boky a čela budou z falcovaného plechu. Na celém objektu budou osazeny nové vnější a vnitřní výplně otvorů do dřevěných zárubní. Výběr vnitřních výplní a

10 barevný odstín výplní dle návrhu investora. Střešní okna budou VELUX GGL. Vnitřní SDK konstrukce budou opatřeny nejprve penetračním nátěrem, dále pohledovým nátěrem. Vnitřní omítky budou provedeny dle pokynů výrobce VPC zdiva. Vnější stěna bude opatřena fasádním zateplovacím systémem ETICS. Dále bude v části proveden dřevěný modřínový obklad s provětrávanou mezerou. Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku. Jednotlivé povrchy jsou voleny dle účelu využití, jedná se především o dřevěné lamely a keramickou dlažbu. Nový objekt vestavěný do stávající stodoly bude řešen tradičními technologiemi. Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20. Samotný základový pas je šíře 50 cm. Na základovou ŽB desku bude položena hydroizolační fólie FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm, která také slouží jako protiradonová bariéra. Obvodové nosné zdivo budou tvořit cihly POROTHERM 44 EKO+. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihel POROTHERM 30 P+D, příčky pak z cihel POROTHERM 11,5 P+D. Stropy budou tvořeny jako trámové. Nosnou část tvoří viditelné nosné trámy, které budou z horní strany opatřeny dřevěným záklopem, fošnami. Na záklop bude uložena tepelná izolace (minerální vata), na které bude proveden nášlap z betonové mazaniny. Schodiště bude řešeno jako dřevěné. Střecha a krov domu zůstane stávající, nebude do ní zasahováno. Navrhované vikýře a střešní okna nebudou realizována. V objektu v prostoru restaurace bude proveden lihový krb bez komínového tělesa. Výplně otvorů budou dřevěné EURO s izolačním dvojsklem. Jako hladká vnitřní povrchová úprava se používá krycí vrstva z vápenocementové omítky, vnější omítka bude tenkovrstvá minerální s probarvením fasádní barvou, v části zasklení bude provedena venkovní dřevěná stěna ze smrkových prken s provětrávací mezerou. Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu Lindab. Jednotlivé povrchy podlah jsou voleny dle účelu využití. Do obytných prostor je navržena laminátová plovoucí podlaha. Do komunikačních prostor, hygienických zařízení je navržena keramická dlažba.vnější plochy chodníky budou pokryty mrazuvzdornou zámkovou dlažbou, terasy budou tvořeny z pochozích dílců z tvrdé dřeviny. c) mechanická odolnost a stabilita Statické posouzení bylo řešeno v průběhu řešení projektové dokumentace s autorizovaným statikem. Nosné konstrukce a založení stavby staticky vyhoví. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení Zařízení pro vytápění staveb Objekt bude vytápěn topným systémem rozděleným na dva topné okruhy, nízkoteplotním s nuceným oběhem topného media a druhý okruh pro podlahové vytápění pro 1.NP a 2.NP. Ve vybraných místnostech budou osazeny otopné panely. Oběh topného media zajišťuje teplovodní čerpadlo osazeno na příslušném regulačním okruhu. Objekt bude vytápěn elektricky, v místnostech pokojů budou umístěna elektrické přímotopy. Dále bude objekt vytápěn lihovým krbem, který je bez komínového tělesa Zařízení pro ochlazování staveb Zařízení vzduchotechniky Vlastní větrání je rozděleno do 3 částí větrání restaurace, větrání kuchyně a větrání sociálního zařízení. Větrání restaurace pro přívod čerstvého vzduchu a odtah znečištěného bude v půdním prostoru osazena větrací jednotka s rekuperací tepla. Jednotka bude vybavena teplovodním ohřívačem přiváděného vzduchu. Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn z fasády, odtah vzduchu bude veden nad střechou objektu. Větrání kuchyně je navrženo jako rovnotlaké. Pro přívod a odvod vzduchu v prostoru kuchyně bude nad technologií osazena digestoř.

11 Větrání sociálního zařízení bude odvětráno podtlakově prostřednictvím malých radiálních ventilátorů. Ventilátory budou propojeny do sběrného potrubí. Objekt bude větrán přirozeně okny. Dále bude provedeno odvětrání digestoře a kanalizace a to nad střešní konstrukci objektu. Odvětrání místností koupelen, WC, šatny a skladu bude řešeno PVC potrubím nad střešní konstrukci objektu. Zařízení pro měření a regulaci Navržená regulace nevyžaduje stálou obsluhu zařízení, kontrola provozu zaškolenou osobou jednou denně. Kotel vybaven přepínačem pro provoz léto/zima. Bude součástí systému ÚT. Bude vybaven prostorovými termostaty. Zařízení zdravotně technických instalací KANALIZACE SPLAŠKOVÁ Kanalizační potrubí odvádějící splaškové vody z budovy se zaústí do čistírny odpadních vod. Čistírna bude navržena s dostatečnou kapacitou, umístěna před budovou na pozemku investora. Na vstupním i výstupním kanalizačním potrubí do čistírny jsou navrženy revizní kanalizační šachty. Splaškové vody z budovy budou vedeny do jímky na vyvážení, která bude umístěna před budovou na pozemku investora. Jedná se jímku na 20m3, která bude vyvážena jedenkrát za sedm dní. Jímka bude plastová, hranatá a samonosná o rozměru 5,16x2,5x2,16 m. KANALIZACE DEŠŤOVÁ ZÁSOBENÍ VODOU Plynová zařízení Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Zařízení slaboproudé elektrotechniky b) výčet technických a technologických zařízení Objekt bude vytápěn elektricky, v místnostech pokojů budou umístěna elektrické přímotopy. Dále bude objekt vytápěn krbem, který je umístěn v prostoru restaurace. Krb bude napojen na kouřovod o průměru 200 mm. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení stavby tvoří samostatnou přílohu PD. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení Navrhované konstrukce splňují požadavky příslušného ČSN b) energetická náročnost stavby Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří samostatnou přílohu PD.

12 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií Pro objekt byly navrženy solární panely umístěné na jižní straně střechy. Na jižní straně střechy objektu budou umístěny 4 solární panely o rozměru 2x2,2 m. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí a) zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) Vlastní větrání je rozděleno do 3 částí větrání restaurace, větrání kuchyně a větrání sociálního zařízení. Větrání restaurace pro přívod čerstvého vzduchu a odtah znečištěného bude v půdním prostoru osazena větrací jednotka s rekuperací tepla. Jednotka bude vybavena teplovodním ohřívačem přiváděného vzduchu. Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn z fasády, odtah vzduchu bude veden nad střechou objektu. Větrání kuchyně je navrženo jako rovnotlaké. Pro přívod a odvod vzduchu v prostoru kuchyně bude nad technologií osazena digestoř. Větrání sociálního zařízení bude odvětráno podtlakově prostřednictvím malých radiálních ventilátorů. Ventilátory budou propojeny do sběrného potrubí. Objekt bude větrán přirozeně okny. Odvětrání digestoří bude provedeno PVC potrubím JS 125 mm, přes střešní konstrukci do venkovního prostoru. Dále dojde k odvětrání kanalizace PVC potrubím DN 110 mm a odvětrání místností koupelen, WC, šatny a skladu PVC potrubím DN 110 mm vyústění přes střešní konstrukci do venkovního prostoru. b) zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pomocí hydroizolace nad základovou deskou, která slouží zároveň jako radonová bariéra. Jedná se o hydroizolaci FATRAFOL 803 tl. 1,5mm. b) ochrana před bludnými proudy c) ochrana před technickou seizmicitou d) ochrana před hlukem e) protipovodňová opatření B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

13 B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu c) doprava v klidu d) pěší a cyklistické stezky B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy b) použité vegetační prvky c) biotechnická opatření B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska El A e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. B.7 Ochrana obyvatelstva a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Bude řešeno průběžně během stavby. b) odvodnění staveniště c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

14 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin i) ochrana životního prostředí při výstavbě j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Navržený hlavní vstup a přístup do objektu je z prostoru hospodářského dvora upraven pro bezbariérový provoz. Z jižní strany jsou veškeré vstupy do budovy řešeny pro bezbariérový provoz. l) zásady pro dopravně inženýrské opatření m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

15 POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY Investor: Vrbová Daniela Nárameč 42, Budišov Místo stavby: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 C. SITUAČNÍ VÝKRESY PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014

16 SEZNAM DOKUMENTACE C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C.5 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY

17 POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY Investor: Vrbová Daniela Nárameč 42, Budišov Místo stavby: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014

18 SEZNAM DOKUMENTACE D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ a) Technická zpráva b) Výkresová část D PŮDORYS 1.NP M 1:100 D PŮDORYS 2.NP M 1:100 D ŘEZ A-A M 1:50 D POHLEDY SEVERNÍ, JÍŽNÍ M 1:100 D POHLEDY VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ M 1:100 D VIZUALIZACE D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ a) Technická zpráva b) Výkresová část D PŮDORYS ZÁKLADŮ M 1:100 D PŮDORYS STROPU NAD 1.NP M 1:100 c) Statické posouzení d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ a) Technická zpráva b) Výkresová část - pro daný případ bezpředmětná část D.1.4 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVEB - bez požadavku investora D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ - pro daný případ bezpředmětná část

19 POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY Investor: Vrbová Daniela Nárameč 42, Budišov Místo stavby: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení Březen 2014

20 a) Technická zpráva Jedná se o rekonstrukci stávající usedlosti na penzion s restaurací. Jedná se o budovu o dvou nadzemních podlaží, lokálně s otevřeným krovem zespodu bez konstrukce stropu, se sedlovou střechou keramickou krytinou. Konstrukční systém zděných sloupků s konstrukcí krovu se stojatou stolicí smíšené kamenivo cihelné zdivo. Architektonicky návrh počítá s vestavbou nové hmoty pensionu do objemu stávající stodoly. Stavba je navržena jako zděný systém, vápenopískové zdivo s venkovním zateplením a dřevěným obkladem s provětrávanou mezerou. Jde o budovu dvojpodlažní, v 1.NP je umístěna restaurace s konferenčním sálem a sociálním zařízením, kuchyně se zázemím, fitness a posilovna se zázemím a šatny, sauna. V 1.NP je rovněž umístěn pokoj pro ubytované, jedná se o pokoje pro dva se sociálním zázemím. U úrovni terénu je možno nastoupit po schodišti na pavlač (galerii), která je uplatněna v meziprostoru uvnitř stodoly. Z té je pak možno vzhůru po schodišti na podestu s možným posezením a s dveřmi do dvou pokojů. Toto předpolí, podesta schodiště je otevřeno vizuálně do prostoru stávajícího krovu. Sál restaurace a konferenční místnost je navržen pro 70 lidí. Mezi hlavní sálem restaurace a sálem konferenčním je umístěn blok se sociálním zázemím toalety muži, toalety ženy a ZTP, s přebalovacím pultem, úklidovou komorou a malou čajovou kuchyňkou u konferenčního sálu. Samotná stavba stodoly respektuje členění jako je dnes, pouze v horní partii na severu jsou ve střešní rovině propsány objemy pokojů vždy se dvěma malými střešními okny v mezilehlé poloze do sociálního zázemí. Fasáda jižní je střešní rovině doplněna solárními panely pro ohřev vody. Obvodové i vnitřní zdivo budou tvořit vápenopískové cihly. Obvodové zdivo bude z vnější strany opatřeno zateplovacím systémem ETICS. Příčky budou provedeny jako sádrokartonové. Stropy budou provedeny systémem TRAS - stropy tvořené betonovými vložkami TRAS a železobetonovými stropními nosníky TRAS. Nosníky jsou vyztuženy prostorovou svařovanou výztuží. Krov je navržen v kombinaci klasického dřevěného krovu, jedná se o sedlovou střechu se sklonem 40, navržená je francouzská keramická taška. Budou zde navrženy vikýře, krytiny, boky a čela budou z falcovaného plechu. Objekt je řešen jako vestavba do stávající stodoly. Vnější a vnitřní konstrukce jsou vyzděny z cihel POROTHERM. Střecha objektu je stávající a nebude do ni zasahováno, krytinu tvoří pálená taška. Fasáda bude opatřena probarvenou fasádní omítkou, v části zasklení bude provedena venkovní dřevěná stěna ze smrkových prkem a s mezerou pro provětrávání. Vstup do objektu bude řešen ze tří světových stran. V severní stěně je umístěno 5 posuvných dveří a jedny dvoukřídlé, taktéž v jižní stěně. V západní stěny jsou umístěny pouze jedny jednokřídlé dveře. V západní straně objektu se nachází dva apartmány. Je zde řešena chodba, odtud je umožněn přístup do koupelny a pokojů, každý pokoj je navržen pro 2 osoby. Celkem jsou apartmány navrženy pro 8 osob. Ve střešní části objektu se nachází zázemí celého domu. Podél severní stěny se nachází chodba, z které se pokračuje do WC muži, WC ženy a WC invalidé s přebalovacím pultem a do technické místnosti, dále do prostoru restaurace. Z jižní strany je umožněn vstup do půjčovny kol, odtud do prostoru sociálního zázemí, dále skladu pro kuchyň, odtud se dá pokračovat do šatny a samotné kuchyně. V pravé části objektu je umístěna restaurace s posezením. Je zde umístěn bar, z kterého se dá projít do kuchyně. V prostoru chodby je umožněn vstup přes dřevěné schodiště do 2.NP. V části 2.NP se nachází fitness, v prostoru jsou umístěny fitness stroje. Z fitness je umožněn vstup na půdu. Před jižní stranou bude vybudována terasa pro venkovní posezení. Nový objekt vestavěný do stávající stodoly bude řešen tradičními technologiemi. Obvodové nosné zdivo budou tvořit cihly POROTHERM 44 EKO+. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihel POROTHERM 30 P+D, příčky pak z cihel POROTHERM 11,5 P+D. Stropy budou tvořeny jako trámové. Nosnou část tvoří viditelné nosné trámy, které budou z horní strany opatřeny dřevěným záklopem, fošnami. Na záklop bude uložena tepelná

21 izolace (minerální vata), na které bude proveden nášlap z betonové mazaniny. Střecha a krov domu zůstane stávající, nebude do ní zasahováno. Vnější plochy chodníky budou pokryty mrazuvzdornou zámkovou dlažbou, terasy budou tvořeny z pochozích dílců z tvrdé dřeviny. Obvodové zdivo a výplně otvorů zamezují v požadované míře přenosu hluku z vnějšího prostředí do vnitřního prostoru objektu. Ve vnějším chráněném prostoru se nepředpokládá výskyt trvalého zdroje hluku (vlak, intenzivní automobilová doprava atd). Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pomocí hydroizolace nad základovou deskou, která slouží zároveň jako radonová bariéra. Jedná se o hydroizolaci FATRAFOL 803 tl. 1,5mm. Objekt je navržen takovým způsobem, aby splňoval požadavky stavebního zákona, vyhl. 268/2009 o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 269/2006 Sb. o technických požadavcích na využití území, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Konstrukce splňují požadavky příslušného ČSN Objekt splňuje požadavky na bezbariérové řešení stavby. b) Výkresová část D PŮDORYS 1.NP M 1:100 D PŮDORYS 2.NP M 1:100 D ŘEZ A-A M 1:50 D POHLEDY SEVERNÍ, JIŽNÍ M 1:100 D POHLEDY VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ M 1:100 D VIZUALIZACE

22 POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY Investor: Vrbová Daniela Nárameč 42, Budišov Místo stavby: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení Březen 2014

23 a) Technická zpráva Zemní práce Výkopové práce budou provedeny v rozsahu vyhloubení rýh pro základové pasy a příslušná média. V prostoru staveniště bude po sejmutí ornice proveden výkop základových pasů. Výkopové práce budou prováděny převážně uvnitř objektu. Rýhy budou provedeny na úroveň nezámrzné hloubky. Výkopové práce budou provedeny v rozsahu vyhloubení rýh pro základové pasy a příslušná média. V prostoru staveniště bude po sejmutí ornice proveden výkop základových pasů. Samotný základový pas je šíře 50 cm. Výkopek bude odvezen na místně příslušnou skládku. Sejmutá ornice vzhledem k malému množství bude použita na zkulturnění zahrady a okolí domu. Základy Objekt bude založen na základových pasech z betonu C 12/15. Základové spáry budou provedeny do nezámrzné hloubky. Základová spára všech pasů musí být v únosném rostlém terénu, nesmí být v násypu (pokud by zasahovala do násypu, je nutné základy prohloubit až do únosného podloží). Přes základové pasy se vybetonuje ŽB deska tl. 150mm z betonu C16/20 vyztužená KARI sítí 150/6-150/6 mm. Pro průchody vedení jsou v základových konstrukcích vynechány prostupy, resp. drážky. Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20. Základové spáry budou provedeny do nezámrzné hloubky a na úroveň původních základů stávající stodoly. Základová spára všech pasů musí být v únosném rostlém terénu, nesmí být v násypu (pokud by zasahovala do násypu, je nutné základy prohloubit až do únosného podloží). Beton je možné v rozumné míře prokládat čistým lomovým kamenem. Posledních 30 cm je nutný však pouze beton. Projektant si vyhrazuje právo převzít základovou spáru v případě různorodosti podloží v základové spáře. Přes základové pasy se vybetonuje ŽB deska tl. 100mm z betonu C16/20 vyztužená KARI sítí 150/6-150/6 mm. V případě výskytu spodní vody musí být v každém případě kontaktován projektant. Pro průchody vedení jsou v základových konstrukcích vynechány prostupy, resp. drážky. Izolace proti zemní vlhkosti: Na podkladní desku bude proveden celoplošně hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a dvě vrstvy ELASTEKU 40 SPECIAL MINERAL. Na základovou ŽB desku bude položena hydroizolační fólie FATRAFOL 803 tl. 1,5 mm, která také slouží jako protiradonová bariéra. Fólie bude po obou stranách chráněna podkladní a ochranou geotextílií 300 g/m 2. Veškeré prostupy přes folii (potrubí,kabely atd.) budou řešeny speciální průchodkou s manžetou a těsněny pružným tmelem. Svislé konstrukce NOSNÉ ZDIVO Jsou navrženy vápenopískové cihly pro obvodové a vnitřní zdivo. PŘÍČKY Částečně je použito SDK konstrukcí na vnitřní příčky. NOSNÉ ZDIVO Jedná se o zděný stěnový systém, založený na základových pasech. Nosnou částí je zdivo z cihel POROTHERM a stávající pilíře původní stodoly.

24 Nosné obvodové zdivo je z cihel POROTHERM 44 EKO+, první řada obvodového zdiva bude vyzděna z cihel POROTHERM 40EKO+. Vnitřní nosné zdivo je z cihel POROTHERM 30 P+D vyzděné na celoplošné lepidlo. PŘÍČKY Příčky jsou navrženy z cihel POROTHERM 11,5 P+D s ohledem na rozvody vedené v příčkách a na akustické vlastnosti těchto konstrukcí. V části zasklení bude provedena venkovní dřevěná stěna ze smrkových prken s mezerou na provětrávání. Stěna bude v barvě šedo-hnědé. Vodorovné konstrukce Stropu budou systému TRAS stropy tvořené betonovými vložkami TRAS a železobetonovými stropními nosníky TRAS. Nosníky jsou vyztuženy prostorovou svařovanou výztuží. Nosníky musí být uloženy min. 150 mm na stěnách. Stropní konstrukce nad 1.NP bude provedena jako trámový strop. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy 160/200 mm, na kterým bude proveden dřevěný záklop z fošen P+D tl. 25 mm. Na záklop bude položena teplená izolace (minerální vata) a hluková izolace (polystyren), na která bude proveden nášlap z betonové mazaniny. Ve stropě je umístěn ocelový nosník (HEB č. 240 mm), do kterého budou uloženy dřevěné trámy. Ocelový nosník je podepřen nosnou stěnou a ocelovým sloupkem (HEB č. 240 mm) a je umístěn v úrovni stropu. Schodiště Schodiště bude ocelové a opatřené madly po obou stranách. Schodiště bude řešeno jako dřevěné. Dřevěné stupně budou kotveny do stěn schodiště. Zábradlí schodiště bude provedeno na výšku 1m. Schodiště bude mít 15 stupň, výška stupně je 183 mm a šířka 250 mm. Schodiště a zábradlí je navrženo s ohledem na ČSN Schodiště a šikmé rampy - Základní ustanovení. Střecha Krov je navržen v kombinaci klasického dřevěného krovu, jedná se o sedlovou střechu se sklonem 40, navržená je francouzská keramická taška. Budou zde navrženy vikýře, krytiny, boky a čela budou z falcovaného plechu. Střecha zůstává původní, navržené vikýře nebudou realizovány. Podhledy Všechny navrhované podhledy jsou sádrokartonové, hladké. Podhledy budou provedeny v celé ploše navrhovaného podkroví. Podhled stropu 1.NP budou tvořit viditelné nosné trámy, které budou z horní strany opatřeny dřevěným záklopem. Podkroví nebude opatřeno podhledem. Komíny Je navrženo komínové těleso o vnitřním průměru 250 mm pro otop dřevem.

25 Nebude zde provedeno žádné komínové těleso. Výplně otvorů Na celém objektu budou osazeny nové vnější a vnitřní výplně otvorů do dřevěných zárubní. Výběr vnitřních výplní a barevný odstín výplní dle návrhu investora. Střešní okna budou VELUX GGL. Okna budou dřevěná EURO s izolačním dvojsklem DITHERM, odstín šedo-hnědý. Vnější dveře jsou dřevěné. Navržená střešní okna nebudou realizována. Dveřní křídla jsou osazena do dřevěných skládaných obloukových zárubní. Jednotlivá křídla jsou vybavena standardním kováním střední třídy. Kování dveří do koupelny musí být taková, aby jej bylo možno otevřít také zvenčí v mimořádných případech. Povrchové úpravy Vnitřní SDK konstrukce budou opatřeny nejprve penetračním nátěrem, dále pohledovým nátěrem. Vnitřní omítky budou provedeny dle pokynů výrobce VPC zdiva. Vnější stěna bude opatřena fasádním zateplovacím systémem ETICS. Dále bude v části proveden dřevěný modřínový obklad s provětrávanou mezerou. Jako hladká vnitřní povrchová úprava se používá krycí vrstva z vápenocementové omítky o tl. 10 mm. Vnější omítka bude tenkovrstvá minerální s probarvením fasádní barvou. V části zasklení bude provedena venkovní dřevěná stěna ze smrkových prken s mezerou na provětrávání min. tl. 20 mm. Stěna bude v barvě šedo-hnědé. Podrobnosti viz. výkres POHLEDY v PD. Nad linií upraveného terénu je pak provedena speciální voděodolná úprava soklu. Práce klempířské Veškeré klempířské výrobky budou provedeno z titanzinku. Veškeré klempířské výrobky budou provedeno z poplastovaného plechu Lindab tl. 0,6 mm v barvě cihlové. Podlahy Jednotlivé povrchy jsou voleny dle účelu využití, jedná se především o dřevěné lamely a keramickou dlažbu. Jednotlivé povrchy jsou voleny dle účelu využití. Do obytných prostor je navržena laminátová plovoucí podlaha. Do komunikačních prostor, hygienických zařízení je navržena keramická dlažba. V koupelnách a na WC bude použita hydrostěrka. Obklady a dlažby Veškeré sociální zařízení a provoz kuchyně budou obloženy do výšky mm. Budou obloženy veškeré sociální zařízení do výšky mm a prostor kuchyní. Malby a nátěry Objekt bude vymalován pohledovým nátěrem. Viditelné dřevěné prvky nutno opatřit protipožárním nátěrem.

26 Objekt bude vymalován akrylátovou malbou v pastelových odstínech. Nátěry truhlářských a zámečnických výrobků budou provedeny akrylátovými barvami. Barevné řešení fasáda: fasádní zateplovací systémem ETICS dřevěný modřínový obklad s provětrávanou mezerou výplně otvorů: dřevěné, střešní okna VELUX, odstín dle investora střecha: francouzská keramická taška fasáda: hladká omítka barvená, odstín světle hnědý stávající pilíře: kombinace kámen a cihla dřevěná venkovní stěna: smrková prkna s provětrávanou mezerou, barva šedo-hnědá výplně otvorů: dřevěné EURO, odstín šedo-hnědý střecha: pálená taška klemp. výrobky: poplastovaný plech Lindab, barva cihlová Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy Zpevněné plochy jsou navrženy dle účelu použití (chodníky okolo domu, terasy). Skladby jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Nášlapné vrstvy jsou z mrazuvzdorné zámkové dlažby a z pochozích dílců z tvrdé dřeviny. Sadové úpravy Po dokončení realizace domu budou provedeny sadové úpravy dle požadavků investora. b) Výkresová část D PŮDORYS ZÁKLADŮ M 1:100 D PŮDORYS STROPU NAD 1.NP M 1:100 c) Statické posouzení Statické posouzení bylo řešeno v průběhu řešení projektové dokumentace s autorizovaným statikem. Nosné konstrukce a založení stavby staticky vyhoví. d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: RD je navržen mimo zastavěné území

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Skalík MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Ing. M. Skalík DATUM: KVĚTEN 2016 STUPEŇ: OHL POČET A4: NÁZEV AKCE: OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ INVESTOR: OBSAH: Město Borovany,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PRŮVODNÍ ZPRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Zastřešené víceúčelové pódium v Bílém Kostele nad Nisou

Zastřešené víceúčelové pódium v Bílém Kostele nad Nisou OBSAH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C SITUAČNÍ VÝKRESY D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.4

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů OBSAH část A textová část A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů část B výkresová část B 01. Situace - stávající stav +

Více

Výstavba bytového domu podporovaného bydlení na pozemcích p.č.841/1, 841/2 a 841/5 v Hevlíně

Výstavba bytového domu podporovaného bydlení na pozemcích p.č.841/1, 841/2 a 841/5 v Hevlíně PROJEKT KE SLOUČENÉMU UZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Výstavba bytového domu podporovaného bydlení na pozemcích p.č.841/1, 841/2 a 841/5 v Hevlíně Projekt bytových jednotek tvořících systém bydlení pro seniory

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES HORSKÝ PENZION S RESTAURACÍ MOUNTAIN

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011 Stavební popis rodinných domů D.E.E.D. a.s. 2011 je v rozsahu od horní hrany spodní stavby v základním stupni vybavení. ROZSAH A PARAMETRY UZAVŘENÉ HRUBÉ STAVBY ZVENKU DOKONČENÉ 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby.

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby. B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a)charakteristika stavebního pozemku, Stavební pozemek se nachází v obci Ropice. Jedná se o částečně oplocený pozemek na konci slepé ulice. Pozemek je rovinný. Pozemek se nachází

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

dům B nové bytové domy v Trutnově

dům B nové bytové domy v Trutnově dům B nové bytové domy v Trutnově 2 Lokalita TRUTNOV Trutnov se dvaatřiceti tisíci obyvateli je druhým největším městem Královéhradeckého kraje, leží v malebném podhůří Krkonoš v údolí meandrující řeky

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více