LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby..."

Transkript

1 Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)...3 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma...4 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod...4 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.4 f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin...4 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa...4 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávajíc dopravní a technickou infrastrukturu)...4 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice...5 B.2 Celkový popis stavby...5 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...5 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení...5 a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení...5 b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení...5 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby...5 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby...5 B.2.5 Bezpečnost užívání stavby...6 B.2.6 Základní charakteristika objektů...6 a) stavební řešení...6 b) konstrukční a materiálové řešení...6 c) mechanická odolnost a stabilita...6 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení...6 a) technické řešení...6 b) výčet technických a technologických zařízení...6 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení...7 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi...17 a) kritéria tepelně technického hodnocení...17 b) energetická náročnost stavby...17 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií...17 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí...17 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí...18 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží...18 b) ochrana před bludnými proudy...18 c) ochrana před technickou seismicitou

2 d) protipovodňová opatření...18 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...18 a) napojovací místa technické infrastruktury...18 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky...18 B.4 Dopravní řešení...19 a) popis dopravního řešení...19 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu...19 c) doprava v klidu...19 d) pěší a cyklistické stezky...19 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav...19 a) terénní úpravy...19 b) použité vegetační prvky...19 c) biotechnická opatření...19 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana...20 a) vliv stavby na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda...20 b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině...20 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA...20 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů...20 B.7 Ochrana obyvatelstva...21 B.8 Zásady organizace výstavby...21 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění...21 b) odvodnění staveniště...21 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu...21 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky...21 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin21 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)...21 g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace21 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin...21 i) ochrana životního prostředí při výstavbě...22 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů...22 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb...23 l) zásady pro dopravně inženýrské opatření...23 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

3 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Místem stavby je stávající objekt rodinného domu na Praze 4, Braník, v ulici Na Rozhledu 845/17. Katastrální území Braník Parcelní číslo pozemku na kterém stojí budova 815, k objektu přiléhá zahrada s parcelním číslem 816. Pozemek má přibližně obdélníkový tvar 20x35m. Pozemek je mírně svažitý směrem z jihu k severu. Objekt je umístěn spíše v jižní části pozemku cca 4,8m od hrany katastrální hranice s komunikací Na Rozhledu. Majitelem pozemku a na něm postaveného objektu jsou manželé Krahulcovi (Dr. Bohumír Krahulec a prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc, Mladenovova 3232/5, Praha). Řešení výškové úrovně nástupního podlaží: 0,000=267,39 B.p.v. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) V rámci modernizace a opravy vily nebyl inženýrsko-geologický posudek proveden. Založení objektu nebylo ověřeno a předpokládá se plošné na základových pasech. Veškeré zatížení z horní stavby se po modernizaci vily i nadále bezpečně přenesou do základových konstrukcí a roznesou do podzákladí. Stavebně technický průzkum: V rámci přípravy projektu byly provedeny sondy do stropních konstrukcí ověřující skladby konstrukcí a dimenze a rozteče nosných prvků. Sondy byly provedeny v nadzemních patrech v bývalých kuchyních u severozápadní obvodové stěny a v pokojích u jihovýchodní obvodové stěny. V rámci sond bylo zjištěno, že stropní dřevěné trámy jsou provedeny o rozměru cca 120/230mm u stropu 1.NP v rozteči cca mm a o rozměru cca 120/220mm v podkroví v rozteči cca mm. Na trámech se nachází dřevěný záklop a škvárový zásyp o různých výškách. Na zásypu je pak uložena dřevěná podlaha z vlýsků do polštáře nebo mazanina s dlažbou či topinkami na půdě. Stropní konstrukce 1.PP je tvořena zásypem na ŽB desce a vlýsky do polštáře, event. PVC krytina. Žebra trámového stropu jsou provedena šířky cca 150mm a výšky (ke spodní hraně stropu) cca 150mm a jsou rozmístěna s roztečí ca 1100mm. Železobetonové trámy byly zdokumentovány rovněž v prostoru koupelen ve stropech 1.NP a 2.NP, kde zřejmě těžší skladby chodby a koupelen s příčkami a teracem byly vyneseny v jinak dřevěných trámových stropech žb.trámovým stropem. Sondami bylo zjištěno rovněž poškození zhlaví trámů v kuchyni v 1.NP. Ostatní zkoumané trámy se nachází v dobré kondici. V rámci stavby však musí být všechna zhlaví trámů zkontrolována. Konstrukce krovu je tvořena krokvemi o profilu cca 110/140, vaznicemi o profilu cca 150/120 a nárožními krokvemi cca 140/120. Krokve jsou uloženy na pozednice 120/110 a na vaznice. Vaznice jsou podepřeny sloupky 130x130. Ve středu krovu je umístěno vestavěné patro přístupné po žebříku. Na základě radonového průzkumu, byl pozemek hodnocen s nízkým radonovým indexem. Ochranná opatření budou řešená vhodnou volbou spodní hydroizolace, která bude vhodná pro tento druh radonového indexu. Hydroizolace spodní stavby bude provedená z PVC hydroizolace - materiál vhodný pro izolaci stavby proti pronikání radonu z podloží a vyhovuje jako ochrana před nízkým stupněm rizika. Všechny prostupy musí být řádně plynotěsně utěsněny pomocí systémových detailů výrobce izolační fólie. 3

4 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Dotčené pozemky se nenachází: v památkové rezervaci v památkové zóně ve zvláště chráněném území v záplavovém území v ochranném pásmu metra v ochranném pásmu kolektorů v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení Dotčené pozemky se nachází: v ochranném pásmu památkové rezervace d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Jako zdroj tepla je navržen plynový závěsný kondenzační kotel o minimálním topném výkonu 20 kw např. typ Vaillant VU 206/5-5 eco TEC plus v kombinaci se dvěma nepřímotopnými ohřívači TUV typ Vaillant VIH R 120 o objemu 120 litrů. Bude umístěn v v technické místnosti v 1.PP. Odkouření s přívodem spalovacího vzduchu budou vyvedeny koncentricky + 80/125 mm komínovým tělesem nad střechu svislá výška komína je 13,5 m. Jedná se tak o plynový spotřebič typu C s uzavřenou spalovací komorou, kde není nutný samostatný přívod spalovacího vzduchu. Kotel je certifikován v emisní třídě NOx 5. Kotel přes hydraulickou výhybku napojí rozdělovač se sběračem, ze kterých se napojí topný okruh a druhý zásobníkový ohřívač TUV. Odtokové poměry se navrhovanými úpravami nezmění. Dešťové vody ze střechy jsou v současné době svedeny přes dešťové svody do jednotné kanalizace nacházející se v komunikaci před objektem. Toto řešení bude zachováno. f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin Přístavba garáže postavena oproti povoleným rozměrům bude ubourána, tak aby fasáda garáže směrem do zahrady byla v jedné linii s fasádou rodinného domu jak bylo původně povoleno. Přístavba vstupu a venkovního schodiště směrem do zahrady bude odstraněna a vstup se vrátí na pravou stranu domu při pohledu z ulice. Jiné demolice ani asanace nejsou uvažovány. V rámci projektu nedochází ke kácení dřevin. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa Není uvažováno. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávajíc dopravní a technickou infrastrukturu) Objekt je kompletně napojený na technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, plyn, silnoproud, datové rozvody). Přípojky jsou popsány u jednotlivých profesí a v průvodní zprávě. Z pozemku je možnost přímého dopravního napojení na ulici Na Rozhledu. 4

5 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Nejsou známy žádné související ani podmiňující investice. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Zastavěná plocha (RD+přilehlá garáž+nový vstup) 152,3 m 2 Plocha pozemků 815 a m 2 Zastavěnost 21,9% Počet funkčních jednotek velikost bytové jednotky počet členů domácnosti bytová jednotka 7+1+garáž B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího rodinného domu. Záměrem investora je modernizace objektu vily ba Praze 4 v Braníku. b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Budou provedeny drobné dispoziční úpravy jednotlivých podlaží bez větších zásahů do nosných konstrukcí, výměna instalací technických rozvodů za nové, kontrola stavu dřevěných trámových stropů včetně provedení nových podlah, výměna vnějších a vnitřních výplní otvorů, přesun hlavního vstupu do objektu na východní fasádu a s tím související bourání stávajícího vstupního přístavku a také ubourání části garáže tak, aby fasáda garáže směrem do zahrady byla v jedné linii s fasádou rodinného domu. Bude provedeno nové zateplení fasád včetně omítek a nové barevnosti. Výměna zábradlí na balkoně. Skladba střešního pláště bude také provedena nově, stávající dřevěný krov bude ponechán, nově zateplen a bude osazena nová krytina. V rámci úprav střechy bude provedena výměna oplechování včetně svodů. Vnitřní schodišťový prostor zůstane bez zásahu, bude vyčištěn, schodišťové stupně budou opraveny, bude provedena repase vnitřního zábradlí. Venkovní a terénní úpravy domu budou provedeny v minimálním rozsahu, stávající betonové chodníčky budou odstraněny, členitost terénu bude ve větší míře zachována, pozemek bude v maximální možné míře ozeleněn. Nově bude také proveden plot směrem do ulice Na Rozhledu, který bude navíc doplněn druhými vjezdovými vraty. Před nově prováděným vjezdem bude provedena zpevněná plocha pro zaparkování vozidla. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Jedná se o rodinný dům, žádná výroba není v objetu uvažována. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Soulad s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.: Pro stavby rodinných domů citovaná vyhláška žádné požadavky nepředepisuje. Dům má však nově navržen bezbariérový přístup z úrovně terénu pochozí rampou. V případě potřeby umožňuje pozdější vybavení samozdvižnou plošinou kopírující trasu vnitřního schodiště. 5

6 B.2.5 Bezpečnost užívání stavby Dokumentace stavby byla zapracována v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 2/2007 Sb. hl.m. Prahy. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Stávající vila je podsklepen, má 2 nadzemní podlaží a podkroví. Objekt má tvar přibližně obdélníka (téměř čtverce) s vybíhajícím rizalitem schodiště v severním rohu objektu. Největší půdorysné rozměry objektu jsou cca 11,2x10,32 m. Výška hřebene je 12m nad čistou podlahou 1.NP. Objekt je zastřešen stanovou střechou uloženou ve vrcholu na zděný pilíř vedle komínového tělesa. Krov je ve sklonu 45 stupňů a je tvořen vaznicovou soustavou s jednou pozednicí a středovou vaznicí po obvodě stanové střechy. b) konstrukční a materiálové řešení Stropní konstrukce 1NP a 2NP je tvořena dřevěnými trámovými stropy o průřezu cca 120/ Trámy jsou uloženy na obvodové nosné stěny a středovou nosnou stěnu, respektive žb průvlak přes pilíře ve střední části objektu. Uprostřed objektu se v linii středové stěny nachází komínové těleso, druhé komínové těleso se nachází v severozápadním traktu mezi původní kuchyní a koupelnou. Stropní konstrukce 1.PP je tvořena železobetonovým trámkovým stropem pnutým mezi obvodovými stěnami a středovou stěnou s komínem. Vertikální komunikaci v objektu zajišťuje dvojramené schodiště v severním rohu objektu. Na západní straně je k domu přistavěna obdélníková garáž se zděnými nosnými stěnami se systémovou stropní deskou tvořenou ocelovými válcovanými profily a vkládanými panely. Na severní straně domu ke přistaven vstupní přístavek, který slouží jako vchod do domu, má obdélníkový tvar a výškově je témeř do 1.NP. Tento přístavek bude odstraněn. c) mechanická odolnost a stabilita Konstrukce je dostatečně prostorově ztužena systémem nosných konstrukcí, zejména stěn a stropů. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení b) výčet technických a technologických zařízení - rozvody silnoproudu - rozvody slaboproudu - rozvody VZT a chladu - rozvody topení - rozvody ZTI (voda, kanalizace, plyn) 6

7 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Popis navrhovaných prací Drobné dispoziční úpravy jednotlivých podlaží bez větších zásahů do nosných konstrukcí vybourání některých stávajících příček a případné postavení nových dělících stěn pro vytvoření nové požadované dispozice uvnitř objektu, nové příčky budou převážně zděné, popř. sádrokartonové, kontrola stavu stávajících dřevěných trámových stropů se zachováním nosné konstrukce stropu stávající dřevěné trámové stropy zůstanou zachovány, bude provedena pouze jejich případná oprava v poškozených částech zhlaví příložkami z ocelových profilů 2 x U, popř. dřevěnými fošnami tl. 50 mm. Zespodu budou demontovány stávající deskové podhledy s omítkou na rákosu a pod stávající trámy budou zavěšeny nové SDK podhledy, prostor mezi trámy bude nově vyplněn lehkou minerální vatou, zesílení stávajícího ŽB stropu nad částí 1.a 2. NP (v místě koupelen a chodby) bude provedeno příložkami z ocelových profilů, které budou chráněny SDK obkladem, provedení nových podlah stávající skladby podlah budou rozebrány až po násyp stropních konstrukcí a na stávající částečně odebraný a srovnaný zásyp + nová kročejová izolace budou položeny nové finální podlahy dlažba, dřevěná podlaha na betonovém potěru, popř. OSB deskách, výměna vnějších a vnitřních výplní otvorů stávající nevyhovující venkovní dřevěná okna se budou vyměňovat za okna nová, opět dřevěná, včetně dveří, při výměně těchto výplní nebudou ve většině případů zvětšovány stávající velikosti otvorů ve fasádě, zvětšována okna budou částečně v severní fasádě, v jižní fasádě bude doplněno navíc jedno okno v 1.PP, ve východní fasádě je řešen nový vstupní otvor a jedno nové střešní okno a zazdívají se dvě malá okna, přesun hlavního vstupu do objektu na východní fasádu a s tím související bourání stávajícího vstupního přístavku na severní straně Přístavba vstupu a venkovního schodiště směrem do zahrady bude odstraněna a vstup se vrátí na pravou stranu domu při pohledu z ulice. V rámci nového vstupu bude provedena v úrovni 1.NP nová přístavba zádveří o ploše 3,3 m 2, přístup do zádveří z úrovně terénu bude po nové šikmé rampě, prostor pod podlahou zádveří bude sloužit pro umístění venkovní části klimatizace v objektu. Přístavba zádveří bude tvořena ocelovou konstrukcí se skleněnými stěnami ze všech tří stran, podlaha a strop (střecha) přístavku budou ŽB desky, stěny prostoru pro umístění výparníku chlazení pod vstupem budou ŽB s otvory opatřené výplní z tahokovu. ubourání části garáže stávající přístavba garáže u západní strany objektu bude v rámci stavby ubourána tak, aby fasáda garáže směrem do zahrady byla v jedné linii s fasádou rodinného domu, využití se nemění garáž pro jedno osobní vozidlo, nové zateplení fasád objektu, včetně omítek a nové barevnosti je navržen zateplovací systém z polystyrénových desek tl. 160 mm s tenkovrstvou silikátovou probarvenou omítkou, zateplení je navrženo v celém rozsahu RD, včetně přístavby garáže, nová skladba střešního pláště a úprava krovu - stávající dřevěný krov bude ponechán, pouze budou některé stávající prvky krovu nově zesíleny, popř. opraveny bude provedeno ocelovými příložkami, popř. příložkami z dřevěných fošen tl. 50 mm. Krov bude nově zateplen minerální tepelnou izolací tl. 140 mm mezi krokvemi a 80 mm pod krokvemi, na krokvích dřevěný záklop (stávající), nová střešní krytina z vláknocementových šablon na nových latích. Zespodu bude SDK protipožární podhled, částečně kopírující střešní šikminu, částečně vodorovný na stávajících dřevěných trámech krovu (pro snížení výšky prostoru podkroví - i ve stávajícím stavu byl v této úrovni podhled deskový s omítkou na rákosu tento bude odstraněn). Veškeré dřevěné konstrukce krovu budou v rámci stavby nově opatřeny obkladem SDK deskami. Do prostoru pod střechou nad podkrovím bude zachován přístup po nových skládacích schůdcích s poklopem v podhledu. V rámci úprav střechy bude provedena výměna oplechování včetně svodů. Vnitřní schodišťový prostor zůstane bez zásahu, bude vyčištěn, schodišťové stupně budou opraveny, bude provedena repase vnitřního zábradlí. 7

8 výměna zábradlí na balkoně stávající ocelové za nové ocelové, výměna instalací technických rozvodů za nové plyn, elektroinstalace, voda, kanalizace, v rámci výše uvedených úprav objektu bude provedeno i nové ústřední vytápění objektu a nové chlazení některých místností. Po provedených úpravách bude stávající objekt i nadále sloužit stejnému účelu rodinný dům pro jednu rodinu s přistavěnou garáží pro jedno osobní vozidlo. změny. Stávající stav nosných konstrukcí nebude stavbou nijak dotčen a zůstane i nadále zachován beze Stavební práce budou probíhat pouze v rámci stávajícího objektu. Jako tepelné izolace obvodových stěn, včetně ostění otvorů, budou použity desky z expandovaného polystyrenu, tl. 160 mm na plochách fasád a tl mm na vnějších ostěních oken a dveří. Tepelný izolant v oblasti soklu bude z extrudovaného polystyrenu v tl. 140 mm. Na tepelně izolační desky bude natažena tenkovrstvá podkladní stěrka se zatlačenou perlinkou, na tuto skladbu bude provedena vrchní strukturovaná probarvená silikátová tenkovrstvá omítka, v oblasti soklu bude použitá akrylátová mozaiková dekorativní omítkovina. Vytápění, chlazení V rámci stavby je navržena celková rekonstrukce vytápění v objektu. Vytápění bude i nadále ústřední teplovodní s centrálním zdrojem tepla, který bude tvořit i nadále plynový kotel v rámci stavby bude vyměněn za nový. Jako zdroj tepla je navržen plynový závěsný kondenzační kotel o minimálním topném výkonu 20 kw v kombinaci s nepřímotopným ohřívačem TUV. Kotel bude i nadále umístěn v technické místnosti v 1.PP. Odkouření s přívodem spalovacího vzduchu budou vyvedeny koncentricky komínovým tělesem nad střechu. Jedná se tak o plynový spotřebič typu C s uzavřenou spalovací komorou, kde není nutný samostatný přívod spalovacího vzduchu. Pro odvod spalin bude využito stávajícího komínu v objektu, který bude upraven pro nový typ kotle. Některé pobytové místnosti na jižní straně objektu budou v létě chlazeny klimatizačními jednotkami systému multisplit s venkovní jednotkou umístěnou na betonovém základu pod novou vstupní plošinou na východní straně objektu. Instalace technických rozvodů V rámci stavby budou provedeny v celém objektu nové rozvody vody, kanalizace, plynu a elektroinstalace. Přípojky všech médií zůstávají stávající beze změny, včetně hlavních uzávěrů, nové rozvody budou provedeny uvnitř objektu. Elektroinstalace je navržena nově od hlavního domovního elektroměrného rozváděče, umístěného v sloupku oplocení, který zůstává stávající. Rozvod plynu bude nově proveden od HUP po stejné trase v 1.PP ke kotli ÚT, ostatní vnitřní rozvody plynu v objektu (ke sporákům v kuchyních) budou v rámci stavby zrušeny. Řešení požární bezpečnosti Jedná se o provedení stavebních úprav stávajícího objektu. V případě řešeného objektu se jedná o stávající objekt postavený ještě před dobou účinnosti současného kodexu norem požární bezpečnosti (před. r. 1976). Objekt nebyl doposud z hlediska PO podle současného kodexu norem PO posuzován. 8

9 Posouzení požární bezpečnosti výše popsaných stavebních úprav stávajícího objektu rodinného domu v Praze - Braníku bude provedeno v souladu s požadavky ČSN Změny staveb, což je v souladu s čl. 1 této normy. Z hlediska výšky objektu se dle ČSN jedná o objekt se třemi užitnými nadzemními podlažími, požární výška objektu h = 6,51 m. V souladu s ČSN a ČSN se jedná o objekt s konstrukčním systémem smíšeným. V souladu s čl. 3.5 ČSN se jedná v případě posuzovaného objektu rodinného domu o budovu skupiny OB 1 RD s nejvíce třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím a nejvýš celkovou půdorysnou plochou všech podlaží objektu do 600 m 2. Celé tyto objekty budovy skupiny OB 1 mohou v souladu s čl ČSN tvořit jeden požární úsek, zatříděný do II. SPB. Vyhodnocení prováděných úprav podle ČSN V rámci stavby nedochází k provedení přístavby větší než 50 m 2, nástavby o více než dvě podlaží, ani k výměně stávajících stropních konstrukcí stávajícího objektu. V souladu s čl. 1 ČSN se může zhodnocení podmínek prováděné změny stavby provést opakovaně pouze v případě, pokud jsou splněny požadavky čl. 3.2 ČSN V souladu s čl. 3.2 ČSN se může zhodnocení podmínek prováděné změny stavby podle položek a) až e) tohoto článku provést pouze v případě, že budou vztaženy ke stavu před první změnou stavby, tj. k původnímu využití objektu, popř. řešeného prostoru, což je v daném případě rodinný dům s garáží. Vyhodnocení úprav dle čl. 3.2 ČSN a) zvýšení požárního rizika Navrhovanými, výše popsanými úpravami dispoziční úpravy, úpravy stropů, úpravy krovu, výměna střešního pláště, ubourání části stávající garáže, odstranění stávajícího vstupu, vybudování nového vstupu, zateplení fasády, výměna oken a dveří, nové rozvody instalací, nové ústřední vytápění a další viz. výše - nedochází ke změně využití objektu a tím pádem ani ke změně požárního zatížení objektu celý objekt, včetně přistavěné garáže, se bude stále využívat ke stejnému účelu jako doposud rodinný dům s garáží. Navrhovanými úpravami objektu nedojde ke zvýšení součinu p n x a n. b) zvýšení počtu osob Jelikož se nemění využití objektu, nemění se v souvilsosti s navrhovanými úpravami ani počet osob v objektu. c) zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu Počet osob s omezenou schopností pohybu, popř. neschopných samostatného pohybu se navrhovanými úpravami nemění. d) záměna funkce objektu nebo měněné části ve vztahu na příslušné projektové normy normy. V rámci stavby nedochází k záměně funkce dotčené části objektu ve vztahu na příslušné projektové 9

10 e) provedení podstatných stavebních změn Nedochází ke změně této části objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k provedení jiných podstatných stavebních změn této části objektu. V rámci stavby nedochází k provedení přístavby, nástavby, k výměně stávajících stropních konstrukcí stávajícího objektu, ani k provedení jiných podstatných stavebních změn objektu. V rámci stavby budou provedeny pouze drobné stavební úpravy dotčeného objektu dle popisu výše. V rámci stavby nebude provedena změna užívání objektu. V souladu s čl. 3.2 ČSN se nejedná z hlediska požární bezpečnosti o změnu užívání objektu. Vyhodnocení dle čl. 3.3 ČSN U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu viz. výše. Předmětem stavby je pouze: úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí, provedení dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken apod.), provedené podle ČSN :2009 viz. posouzení dále; Předmětem stavby je dále v souladu s čl 3.3b) pouze výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov (nové vytápění), které svojí funkcí podmiňují provoz objektu. V rámci této obnovy je zachován stávající systém vytápění ústřední teplovodní s plynovým kotlem s výkonem menším než 50 kw, umístěným ve stávající technické místnosti v 1.PP objektu nejedná se o kotelnu. Dále může být v rámci změny stavby vybudována i přístavba prostorů s požárním zatížením max. 5 kg/m 2 o půdorysné ploše menší než 50 m 2 přístavba nového vstupního prostoru V rámci stavby nejsou řešeny žádné dispoziční úpravy uvnitř řešeného objektu, kdy by vznikly nově místnosti o podlahové ploše větší než 100 m 2. Stavba splňuje kritéria čl. 3.3 ČSN a v souladu s tímto čl. se jedná o změnu staveb skupiny I. Posouzení změn staveb skupiny I v souladu s čl. 4 ČSN : Požární odolnost měněných prvků použitých ve všech měněných stavebních konstrukcích není snížena pod původní hodnotu; požární odolnost stávajících nosných stavebních konstrukcí, dále konstrukcí ohraničující únikové cesty a konstrukcí oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných se nemění; V rámci stavby nedochází, kromě náhrady původních deskových podhledů s omítkou na rákosu stávajících dřevěných trámových stropů za podhledy nové z SDK konstrukce, k výměně stavebních konstrukcí, požární odolnost žádných stávajících stavebních konstrukcí objektu nebude v rámci stavby snížena pod původní hodnotu. Nově navrhované a upravované stavební konstrukce objektu budou navrženy tak, aby vykazovaly požadovanou požární odolnost pro II. SPB posouzení požární odolnosti konstrukcí viz. dále; Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a 10

11 stropů nebude použito výrobků třídy reakce na oheň E a F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají; Třída reakce na oheň použitých stavebních hmot a druh měněných konstrukcí objektu se v rámci stavby nemění, popř. se doplňují nové prvky stejné, popř. lepší třídy reakce na oheň (dřevěné a ocelové příložky stávajících dřevěných konstrukcí, ocelové příložky stávajících ŽB trámů), tzn. že není oproti původnímu stavu zhoršen; nová povrchová úprava stěn a stropů je pouze omítka, popř. SDK, na novou povrchovou úpravu nebude použito výrobků třídy reakce na oheň E a F; použití polystyrénu jako tepelně izolačního materiálu fasády je povoleno ČSN i ČSN viz. vyhodnocení dále; Šířky nebo výšky kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách objektů není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným tech. normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost; v rámci stavby se zvětšují, popř. se doplňují nové požárně otevřené plochy do fasády objektu odstupové vzdálenosti od objektu vyhovují i nadále požadavkům požární bezpečnosti viz. dále Odstupové vzdálenosti; v případě obvodových stěn objektu, dodatečně opatřených tepelně izolačními deskami z polystyrén, se jedná i nadále dle čl ČSN o zcela požárně uzavřené plochy vyhodnocení viz. dále; Nově zřizované prostupy instalací a potrubí všemi stěnami podle bodu a) budou požárně utěsněny podle ČSN ; V rámci stavby nebudou provedené žádné prostupy instalací a potrubí těmito stěnami tyto stěny nejsou v rámci stavby řešeny; Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN ; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F; V rámci stavby není nově instalované žádné VZT zařízení ani rozvody; Veškeré nově zřizované prostupy instalací a potrubí všemi stropy budou utěsněny a provedeny v souladu s ČSN ; Jelikož se v případě celého řešeného objektu jedná v souladu s ČSN o jeden požární úsek viz. výše, nemusí být nově prováděné prostupy stropy v objektu utěsněny vyhovuje požadavkům ČSN ; V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita; Únikové cesty z objektu nejsou stavbou nijak dotčeny, provedení nového vstupu na východní straně objektu místo rušeného vstupu na severní straně nemá na řešení únikových cest z objektu žádný vliv vždy se jedná o východ ze stávajícího schodišťového prostoru na volné prostranství; Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN , ČSN nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; V rámci stavby nebude v objektu vytvořen žádný nový požární úsek a v souladu s ČSN a přidružených norem ho není ani potřeba vytvořit; V měněné části objektu nejsou stavbou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 73 08xx. 11

12 Původní zařízení umožňující protipožární zásah na řešený objekt - příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a požární voda nebudou stavbou nijak dotčeny a zůstanou zachována dle stávajícího stavu. V objektu budou nově rozmístěny přenosné hasící přístroje dle požadavků ČSN viz. dále. Provedení výše popsaných úprav stávajícího objektu rodinného domu v Praze 4, Braník, v ulici Na Rozhledu 845/17, splňuje požadavky čl. 4 ČSN a kromě dále uvedených požadavků se nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti. Vyhodnocení odstupových vzdáleností Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt s konstrukčním systémem smíšeným, bude výpočtové požární zatížení pro výpočet odstupových vzdáleností zvýšeno v souladu s čl ČSN o 5 kg/m 2. Pohled uliční směr jižní V rámci úprav se v jižní fasádě přidává pouze jedno okno o velikosti 0,98/0,59 m, jinak zůstává velikost požárně otevřených ploch v této fasádě stávající beze změny. Původní celková velikost požárně otevřených ploch v jižní fasádě byla 18,57 m 2, nová velikost požárně otevřených ploch v jižní fasádě objektu je 19,17 m 2, což představuje zvětšení oproti původnímu stavu o 3,2%. Celkově zaujímají požárně otevřené plochy v rozhodné části fasády 23%. Na odstupové vzdálenosti od objektu jižním směrem nemají navrhované úpravy objektu žádný vliv a velikost požárně nebezpečného prostoru od objektu jižním směrem zůstává i nadále stávající beze změny a odstupové vzdálenosti se nově nestanovují. Pohled boční směr západní Velikost požárně otevřených ploch v západní obvodové stěně objektu se v rámci navrhovaných úprav oproti původnímu stavu nijak nemění. Na odstupové vzdálenosti od objektu západním směrem nemají navrhované úpravy objektu žádný vliv a odstupové vzdálenosti se nově nestanovují. Pohled dvorní směr severní Vzhledem k zvětšení stávajících požárně otevřených ploch o více 10%, bude odstupová vzdálenost od celé této stěny stanovena v rámci navrhované úpravy objektu nově dle požadavků ČSN o Od celé části stěny s otvory (celá stěna RD, včetně garáže) l = 12,3 m h = 11,8 m p o = 22 % - min. p o = 40 % o = 7,8 m o Od max. otvoru vrata garáže l = 2,4 m h = 2,1 m p o = 100 % o = 2,8 m Požárně nebezpečný prostor od této strany objektu zasahuje v kolmém směru pouze do volného prostranství pozemku investora zahrada. Z boku se nachází hranice pozemku 5,5 m na východní straně a 3,4 m na západní straně, od okraje požárně otevřené plochy, měřeno pod úhlem 20. Zboku na východní straně zasahuje požárně nebezpečný prostor pouze do volného prostranství pozemku investora vyhovuje, na hranici pozemku z této strany je intenzita sálání od požárně otevřených ploch objektu menší než 18,5 kw//m 2 (max. intenzita sálání na hranici pozemku je 9,13 kw/m 2 pro úhel sálání 50 ). Na západní straně přesahuje požárně nebezpečný prostor i hranici pozemku investora a zasahuje částečně i do volného prostranství sousedního pozemku parc.č. 817/1. Max. přesah požárně nebezpečného prostoru do sousedního 12

13 pozemku je 1,3 m od hranice pozemku a na parc.č. 817/1 zabírá PNP plochu max. 5,8 x 1,3 m. Majitel sousedního pozemku s tímto zásahem PNP od řešeného objektu do pozemku parc.č. 817/1 souhlasí z hlediska PO vyhovuje. Pohled boční směr východní Na východní straně objektu je navržena nová přístavba vstupu, která tvoří vzhledem ke své konstrukci zcela požárně otevřenou plochu. o Od celé podélné prosklené stěny přístavby vstupu l = 2,6 m h = 2,6 m p o = 100 % o = 3,2 m Požárně nebezpečný prostor od této strany objektu zasahuje pouze do volného prostranství pozemku investora, hranice pozemku investora se nachází 3,25 m od stěny přístavby vstupu vyhovuje. Stávající sousední objekty Na východní straně se nachází sousední objekt ve vzdálenosti 7,2 m od stěny nově navrhované přístavby vstupu. Jedná se o stávající zděný třípodlažní rodinný dům. Vzhledem k počtu požárně otevřených ploch ve štítové stěně směrem k řešenému objektu (vstupní dveře v 1.NP, balkonové dveře ve 2. a 3.NP) je odstupová vzdálenost od stávajícího objektu směrem k řešenému objektu max. 3 m vyhovuje požárně nebezpečný prostor stávajícího sousedního objektu nezasahuje do konstrukce nově navrhované přístavby vstupu. Provedení výše popsaných stavebních úprav navržených v rámci modernizace a opravy objektu vily Na Rozhledu 845/17 v Praze 4 splňuje požadavky čl. 4 ČSN a kromě dále uvedených požadavků se nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti. Posouzení požárních odolností stavebních konstrukcí Požadovaná požární odolnost dle tab. 12 ČSN pro III. SPB: Konstrukce II. SPB NP - PNP Požární stěny a stropy Požární uzávěry otvorů 15 DP3 Obvodové stěny - zajišťující stabilitu objektu - nezajišťující stabilitu objektu Nosné konstrukce střech 15 Nosné konstrukce uvnitř PÚ, zajišťující stabilitu objektu Nosné konstrukce uvnitř PÚ, nezajišťující stabilitu objektu 15 Střešní plášť - NP nadzemní podlaží PNP poslední nadzemní podlaží 13

14 V případě řešeného PÚ se jedná o PNP. Skutečná požární odolnost Požární stěny Požární stropy V objektu se nenacházejí požární stěny. Nové požární stropy se v rámci stavby neřeší. Úpravy stávajících stropů v objektu budou provedeny tak, aby tyto stávající upravované stropy vykazovaly jako celek požární odolnost REI 30 DP2. - Pod všechny stávající stropy v objektu bude zavěšen SDK podhled v provedení tak, aby vykazoval požární odolnost EI 30 DP2 Požární uzávěry otvorů V objektu se nevyskytují Nosná konstrukce, nosná konstrukce střechy - Nové zpevňující dřevěné příložky budou ke stávajícím trámům pevně a těsně přišroubovány, takže nemají na požární odolnost stávajících trámů vliv - Nově doplněné ocelové profily na ŽB trámech budou chráněny obkladem SDK deskami na požární odolnost R 30 DP1 - Nově doplněné ocelové profily na dřevěných trámech budou chráněny SDK požárním podhledem, zavěšeným pod dřevěnými trámovými stropy - Konstrukce krovu na požadovanou požární odolnost budou všechny prvky krovu (stávající dřevěné i nově doplňované o ocelové příložky) chráněny obkladem SDK deskami R 15 DP2 Obkladem budou chráněny pouze prvky krovu, nacházející se v obytném prostoru podkroví, prvky krovu nad podhledem nemusí být obkladem chráněny požární odolnost těchto konstrukcí bude zajištěna ochranou SDK podhledu podkroví, který bude proveden tak, aby vykazoval požární odolnost EI 15 DP2. Obvodové stěny V rámci stavby jsou řešené nově pouze některé dozdívky stávajících obvodových stěn na celou tl. Stávajících obvodových zděných stěn vyhovuje. Střešní plášť Nachází se až nad požárním stropem podhledem vyhovuje. Na střešní plášť nejsou kladeny požadavky z hlediska šíření plamena po něm. Nově řešené stavební konstrukce v rámci stavby budou, za předpokladu dodržení výše uvedených požadavků, z hlediska požární odolnosti a hořlavosti vyhovující. Další požadavky na stavební konstrukce Všechny SDK protipožární ochranné konstrukce budou provedeny pouze odbornou firmou pověřenou výrobcem použitého ochranného materiálu pro tuto činnost. Provádějící pověřená firma vydá ke kolaudačnímu 14

15 řízení doklad o montáži a rozsahu provedené práce a prohlášení o shodě. Jelikož požární SDK podhledy zajišťují požární odolnost stávajících stropních konstrukcí, nebude v prostoru nad požárním podhledem žádné požární zatížení za požární zatížení se v souladu s ČSN nepovažují technické a technologické rozvody hořlavých kapalin a plynů či VZT rozvody vedené v potrubí třídy reakce na oheň A1, A2, do požárního zatížení se rovněž nezapočítává izolace el. kabelů s třídou reakce na oheň A CA, B1 CA, B2 CA (kabely s jinou třídou reakce na oheň nebudou v prostoru nad podhledem použity). V požárních podhledech nebudou rovněž provedeny žádné další otvory nebudou žádné VZT mřížky, případná vestavěná svítidla budou chráněna speciálními požárními kryty systému provedených požárních podhledů. Požadavky na zateplovací systém Na konstrukce dodatečného zateplení obvodových stěn stávajících objektů s požární výškou menší než 12 m, což řešený objekt je, nejsou kladeny žádné požadavky, doporučuje se však postupovat obdobně jako podle čl bodu a1) až a3) ČSN :2009 vyhodnocení viz. dále. Tyto konstrukce u stávajících objektů lze užít i v požárně nebezpečném prostoru. Dle čl ČSN se obklady obvodových stěn z výrobků třídy reakce na oheň C až E, což navržený polystyrén je, se musí posuzovat z hlediska požárně otevřených ploch podle čl a ČSN Vyhodnocení tepelně izolačního obkladu obvodových stěn polystyrénovými deskami z hlediska požárně otevřených ploch Obklad tepelnou izolací z polystyrénu tl. 160 mm, měrné objemové hmotnosti 20 kg/m 3 Množství uvolněného tepla Q = M. H M = 3,2 kg/m 2 Q = 131,2 MJ H = 41 MJ/kg V případě provedení zateplení stávajících obvodových zděných stěn objektu polystyrénem o objemové hmotnosti 20 kg/m 3, tl. 160 mm, je množství uvolněného tepla z tohoto obkladu menší než 150 MJ, tzn., že se v souladu s čl ČSN jedná o požárně uzavřenou plochu. V souladu s čl ČSN musí být konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou objektů větší než 12 m (doporučeno i u objektů s výškou menší než 12 m) navrženy podle těchto zásad: a) Konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky: 1. konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li se o konstrukce s výškovou polohou do 22,5 m, přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou; 2. povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene i s = 0 mmmin 1 ; Všechny tyto požadované vlastnosti použitého zateplovacího systému - celá konstrukce jako ucelený výrobek třídy reakce na oheň B, třída reakce na oheň tepelně izolačních desek E, provedení kontaktního spojení se stěnou a index šíření plamene i s = 0 mmmin 1 musí příslušnými doklady prokázat dodavatel zateplovacího systému prohlášením o shodě a dokladem o montáži a rozsahu provedené práce. Konstrukce dodatečného zateplení stávajícího objektu, provedeného dle výše uvedených zásad, 15

16 nemá v souladu s čl žádný vliv na původní zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny a tím ani na původní konstrukční systém objektu. Polystyrény použité na tepelné izolace třídy reakce na oheň E jsou podle ČSN povrchově označeny středním černým pruhem (uprostřed šířky desky). Všechny požadavky čl na zateplovaní systém u objektu s požární výškou menší než 12 m jsou splněny v celém rozsahu vyhovuje. Další požadavky na stavbu z hlediska PO Vybavení zařízením pro protipožární zásah Na zabezpečení objektu zařízením pro protipožární zásah nemají navržené úpravy objektu žádný vliv a toto zůstává stávající beze změny. V objektu RD budou rozmístěny přenosné hasící přístroje dle požadavku čl. 4.5 ČSN , tj.: 1 ks PHP s hasící schopností 34 A do prostoru RD, 1 ks PHP s hasící schopností 34 A, nebo 183 B do prostoru garáže. PHP budou umístěny na dobře viditelných a přístupných místech. Vybavení požárně bezpečnostním zařízením Řešený objekt není v současném stavu vybaven žádným požárně bezpečnostním zařízením. Vzhledem k rozsahu stavby změna stavby skupiny I není vybavení žádným požárně bezpečnostním zařízením požadováno ani nadále. Na zabezpečení objektu požárně bezpečnostním zařízením nemají navržené úpravy v objektu žádný vliv. Jelikož se jedná o provádění úprav v objektu pro bydlení budovy skupiny OB 1, bude řešený objekt nově vybaven v souladu s 15 odst. 5 vyhl. 23/2008 Sb. A čl. 4.6 ČSN zařízením autonomní detekce a signalizace požáru. Vzhledem k velikosti obytné buňky více než 150 m 2, budou v objektu instalována dvě tato zařízení - 1 ks v nejvyšším místě společné chodby (schodiště), 1 ks v obývacím pokoji ve 2.NP. Technické zařízení Vytápění objektu je navrženo jako ústřední, teplovodní, s otopnými tělesy v jednotlivých vytápěných místnostech objektu. Jako zdroj tepla pro vytápění je navržen nový plynový kondenzační kotel o výkonu 20 kw Některé pobytové místnosti na jižní straně objektu budou v létě chlazeny klimatizačními jednotkami systému multisplit s venkovní jednotkou umístěnou na betonovém základu pod novou vstupní plošinou na východní straně objektu. Odtah spalin z kotle (nízkoteplotní kondezační) je zajištěn přes stávající komín v objektu nad střechu objektu. Stávající komín bude upraven tak, aby vyhovoval pro připojení daného typu kotle, komín bude zhotoven z materiálu, který zaručí na vnitřním povrchu teplovzdornost a korozivzdornost (plastové koncentrické potrubí s přívodem spalovacího vzduchu ze střechy, teplota spalin cca 60 C může být použit materiál třídy reakce na oheň B až E). Konstrukce komína, včetně jeho situování, bude splňovat požadavky 8 vyhl. 23/2008 Sb. Správnost provedení komína bude dokladováno revizní zprávou. Instalace tepelného zařízení musí být řešena přesně v souladu s návodem výrobce a musí být dodrženy 16

17 požadavky ČSN Tepelné zařízení musí být umístěno od výrobků třídy reakce na oheň B až F v bezpečné vzdálenosti stanovené na základě zkoušky provedené podle české technické normy uvedené v příloze č.1 části 8 vyhl. 23/2008 Sb. Elektroinstalace Elektroinstalace bude instalována v provedení do daného prostředí v jednotlivých prostorách objektu na základě protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN Správnost provedení elektroinstalace bude dokladováno revizní zprávou elektroinstalace, která bude předložena při kolaudačním řízení. Všechny el. Kabely, vedené volně nad požárními podhledy, budou v souladu s ČSN s izolací třídy reakce na oheň B2 CA. Závěr Provedení stavby, spočívající v provedení stavebních úprav, výměny instalací a zateplení stávajícího objektu rodinného domu v ulici Na Rozhledu 845/17 v Praze 4 - Braníku, vyhovuje, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a skutečností, požadavkům požární bezpečnosti stavby. Veškeré změny oproti tomuto řešení, provedené během realizace stavby, musí být posouzeny i z hlediska požární bezpečnosti. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení b) energetická náročnost stavby Jsou navrženy úpravy stávajících konstrukcí pro optimalizování energetické náročnosti budovy: Nově prováděné výplně konstrukcí jsou navrženy dle platných ČSN. Nově osazovaná okna jsou navržena se součinitelem prostupu tepla Uw=1,5 W/m²K, s akustickým útlumem 32dB po zabudování. Nové vstupní dveře jsou navrženy se součinitelem prostupu tepla Uw=3,5 W/m²K. 80mm. V suterénních prostorech je navrženo zateplení skladby podlahy extrudovaným polystyrénem tl. Fasáda objektu je zateplena pěnovým polystyrénem Isover EPS Greywall 160mm, mezi okny je lokálně polystyren snížen na 140mm. Sokl objektu a obvodová stěna v kontaktu s terénem je zateplena extrudovaným pěnovým polystyrenem XPS 140mm. Skladba střechy a vikýře je zateplena izolací z minerální vlny Rockwool Rockmin plus tl. 140mm (mezi krokvemi, mm pod krokvemi (celkem tedy 220mm). c) posouzení využití alternativních zdrojů energií Není uvažováno. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk prašnost apod.) Dokumentace stavby byla zapracována v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. 17

18 Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 2/2007 Sb. hl.m. Prahy. Objekt bude v maximální míře větrán přirozeným způsobem okny. V kuchyni jsou umístěny filtrační digestoře. Jako zdroj tepla je navržen plynový závěsný kondenzační kotel o minimálním topném výkonu 20 kw např. typ Vaillant VU 206/5-5 eco TEC plus v kombinaci se dvěma nepřímotopnými ohřívači TUV typ Vaillant VIH R 120 o objemu 120 litrů. Bude umístěn v v technické místnosti v 1.PP. Odkouření s přívodem spalovacího vzduchu budou vyvedeny koncentricky + 80/125 mm komínovým tělesem nad střechu svislá výška komína je 13,5 m. Jedná se tak o plynový spotřebič typu C s uzavřenou spalovací komorou, kde není nutný samostatný přívod spalovacího vzduchu. Kotel je certifikován v emisní třídě NOx 5. Kotel přes hydraulickou výhybku napojí rozdělovač se sběračem, ze kterých se napojí topný okruh a druhý zásobníkový ohřívač TUV. Jsou splněny požadavky na oslunění o osvětlení stávající stav. Objekt je napojený na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží Na základě radonového průzkumu, byl pozemek hodnocen s nízkým radonovým indexem. Ochranná opatření budou řešená vhodnou volbou spodní hydroizolace, která bude vhodná pro tento druh radonového indexu. Hydroizolace spodní stavby bude provedená z PVC hydroizolace - materiál vhodný pro izolaci stavby proti pronikání radonu z podloží a vyhovuje jako ochrana před nízkým stupněm rizika. Všechny prostupy musí být řádně plynotěsně utěsněny pomocí systémových detailů výrobce izolační fólie. b) ochrana před bludnými proudy Není uvažována. Objekt se nenachází v blízkosti metra ani v blízkosti trolejového vedení. Bludné proudy se zde nevyskytují. c) ochrana před technickou seismicitou Není uvažována. Území se nenachází v místě s technickou seismicitou. d) protipovodňová opatření Není uvažováno. Území se nenachází v záplavovém území. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury Připojení na technickou infrastrukturu je stávající. Přípojky jednotlivých sítí jsou vedeny v ulici Na Rozhledu. Kapacity jednotlivých přípojek jsou popsány v jednotlivých částech dokumentace ZTI. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Připojovací rozměry jsou čitelné z koordinační situace. 18

19 B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení Vjezd na pozemek a do garáže je řešen přímo z ulice Na Rozhledu. Pro vjezd do garáže je z komunikace navržena vjezdová rampa stávající řešení. Povrch nájezdové rampy je navržen ze zatravňovacích tvárnic vhodných k pojíždění s adekvátní podsypovou skladbou. Součástí PD je situační výkres DIO a Komunikace a zpevněné plochy b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Vjezd na pozemek a do garáže je řešen přímo z ulice Na Rozhledu. c) doprava v klidu Výpočet nároků stavby na dopravu v klidu je stanoven v souladu s požadavky Vyhlášky č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze dle čl.50 bod 5. Pro každý rodinný dům je navrženo 1 parkovací stání v garáži 1.PP + 1 návštěvnické parkovací stání na zpevněných venkovních plochách náležícím k objektu. Vjezd na návštěvnické stání je řešen vybudováním nové vjezdové brány. Povrch návštěvnického stání je navržen ze zatravňovacích tvárnic vhodných k pojíždění s adekvátní podsypovou skladbou. d) pěší a cyklistické stezky Není předmětem této PD. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy V rámci stavebních úprav objektu dojde i na řešení terénních úprav pozemku. Jedná se zejména o odstranění všech stávajících zpevněných ploch (zatravňovací tvárnice na vjezdové rampě do garáže, betonové chodníčky na pozemku). Největším zásahem do terénních úprav je nutnost odkopání výkopu kolem celého domu až k základům z důvodu podřezání obvodového zdiva, prováděním nové svislé hydroizolace na stěnách a vložení drenážního potrubí. Terén bude zpětně upraven hutněným zásypem na nové výškové úrovně, které jsou uvedeny v situaci a v pohledech na fasády objektu. Blíže je řešení hydroizolací a drenáží popsáno v technické zprávě. Terén před fasádou směrem do ulice bude mírně vysvahován, bude zachována stávající vjezdová rampa do garáže, povrch rampy bude proveden ze zatravňovacích tvárnic. Zbytek pozemku před objektem bude v maximální míře ozeleněn. Terén podél východní a západní fasády bude zbaven stávajících betonových chodníčků, bude mírně vysvahován a ozeleněn. Pravděpodobně největší změna terénu je navržena podél severní fasády (směrem do zahrady). Terén zde bude oproti původnímu terénu odkopán o cca 800mm. Z důvodu ubourání parapetů oken a vybudování nové pochozí terasy z úrovně 1.PP. Výškové rozdíly mezi pochozí terasou a upravenou zpěvněnou plochou před garáží řeší umístění opěrné stěny. Opěrná stěna je řešena v samostatné části dokumentace stavebně konstrukční část. b) použité vegetační prvky c) biotechnická opatření 19

20 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Vzhledem k charakteru a velikosti stavby, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jako zdroj tepla je navržen plynový závěsný kondenzační kotel o minimálním topném výkonu 20 kw např. typ Vaillant VU 206/5-5 eco TEC plus v kombinaci se dvěma nepřímotopnými ohřívači TUV typ Vaillant VIH R 120 o objemu 120 litrů. Bude umístěn v v technické místnosti v 1.PP. Odkouření s přívodem spalovacího vzduchu budou vyvedeny koncentricky + 80/125 mm komínovým tělesem nad střechu svislá výška komína je 13,5 m. Jedná se tak o plynový spotřebič typu C s uzavřenou spalovací komorou, kde není nutný samostatný přívod spalovacího vzduchu. Kotel je certifikován v emisní třídě NOx 5. Kotel přes hydraulickou výhybku napojí rozdělovač se sběračem, ze kterých se napojí topný okruh a druhý zásobníkový ohřívač TUV. V objektu na navrženo umístění krbové vložky. Krbová vložka nebude sloužit jako hlavní zdroj tepla pro přilehlé prostory bytu a bude využívána pouze příležitostně. V krbové vložce se bude topit pouze čistým palivovým dřevem. Nebude spalováno dřevo ošetřené lakováním, napouštěním či jinými chemickými přípravky, nebudou použity jiné druhy paliv a jakýkoli druh odpadu. Topné dřevo nebude přesahovat 25% vlhkosti. Odkouření bude zajištěno do komínového tělesa nad střechu objektu. Při provozu objektu bude vznikat běžný komunální odpad. Odpad bude ukládán do kontejneru a bude pravidelně odvážen. Kontejnery na odpad jsou umístěny na zpevněné ploše před objektem. V průběhu výstavby bude vznikat běžný stavební odpad, zařazený dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Každý vzniklý odpad bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod investora a zhotovitele průběžně likvidován. V objektu není umístěna žádná výroba. Vypouštěné odpadní vody mají charakter běžných odpadních vod. Odtokové poměry se navrhovanými úpravami nezmění. Dešťové vody ze střechy jsou v současné době svedeny přes dešťové svody do jednotné kanalizace nacházející se v komunikaci před objektem. Toto řešení bude zachováno. Vtoky na střechách budou opatřeny košíčky proti splaveninám. b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu, ani krajinu. Objekt je stávající. Pozemek bude ozeleněn. c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Vzhledem k velikosti a charakteru stavby se EIA neřeší. Projekt neřeší. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 20

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK... 3 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Skalík MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Ing. M. Skalík DATUM: KVĚTEN 2016 STUPEŇ: OHL POČET A4: NÁZEV AKCE: OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ INVESTOR: OBSAH: Město Borovany,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

A.1.2. Údaje o žadateli, stavebníkovi Obec Roudno Roudno 56, 792 01 Bruntál zastoupené starostkou, paní Ing. Dagmar Staňkovou IČ 002 96 295

A.1.2. Údaje o žadateli, stavebníkovi Obec Roudno Roudno 56, 792 01 Bruntál zastoupené starostkou, paní Ing. Dagmar Staňkovou IČ 002 96 295 1 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační ůdaje A.1.1. Údaje o stavbě a) název stavby VEŘEJNÉ WC, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY b) místo stavby k.ú. Roudno, čísla parcel 229, 1442/1, 1442/3 c) předmět dokumentace

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva F.1.1.1 Technická zpráva Sokolovna Řepy Stavba: Projektová dokumentace sokolovna Řepy - DODATEK Datum: 04/2013 Stupen: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing.

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více