PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí"

Transkript

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Září 2015 Zpracoval: Ing. Rostislav Dohnal Opava, Bŕezinova 6 D.1.1 Technická zpráva Strana 1 z 8 stran

2 a) Účel objektu Stávající objekt je nepodsklepená třípodlažní budova zastřešená sedlovou a valbovou střechou, situovaná na parcele č. 722 v Opavě na ulici Březinova č.p. 6. Část budovy je pouze jednopodlažní zastřešená plochou střechou s mírným spádem. Objekt tvoří koncovou budovu v řadové zástavbě v intravilánu města, okolní zástavbu tvoří bytové a administrativní budovy obdobného charakteru. V části budovy dochází ke změně účelu využití místností ze stávajících kancelářských prostor na skladovací (depozitní) prostory zemského archivu. Objekt se nachází v zastavěné části Opavy - Předměstí. Okolní zástavba je tvořena obdobnou zástavbou. V bezprostředním okolí není uvažováno se zástavbou jinými objekty. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Projekt řeší tyto stavební úpravy : zvýšení únosnosti stropů ve vybraných místnostech drobné úpravy dispozice vybudování malého nákladního výtahu provedení protipožárního zabezpečení místností a objektu oprava a úprava elektroinstalace pro potřeby provozu ZA Navrhované stavební práce neovlivní stávající funkční ani dispoziční řešení objektu, rovněž nebude dotčena vegetace v okolí domu, ani přístup k domu. Přístup k objektu, resp. ke vchodovým dveřím není bezbariérový. Dveře splňují předepsanou šířku. Uvnitř objektu není výtah. Vybudování schodišťové plošiny je nad rámec tohoto projektu. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Navrhované stavební práce neovlivní stávající kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění. d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Popis stávajícího stavu Založení objektu je řešeno pravděpodobně na základových pasech, základová spára je v dostatečné hloubce pod navazujícím UT. Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové a vnitřní nosné stěny zděné z plných cihel min. tl. 450mm ( mm v 1.NP). Vnitřní příčky jsou cihelné. Vodorovné nosné konstrukce nad částí 1.NP tvoří segmentové cihelné klenby (odhadované tl. 150mm) kladené na válcované nosníky /= starší část budovy/. Navazující (novější) část objektu je v 1.NP plochostropá: ŽB trámové stropy v prostoru Opava, Bŕezinova 6 D.1.1 Technická zpráva Strana 2 z 8 stran

3 schodiště, dřevěné trámové stropy s omítaným podbitím a prkenným záklopem v navazujících místnostech. Ve 2.NP a 3.NP jsou stropy rovněž dřevěné trámové, v prostoru schodiště je ŽB trámový strop. Únosnost stávajících stropů pro účely administrativního využití dostatečná, v místnostech vytipovaných jako depozitáře je nutné únosnost stropů zvýšit provedením nové nosné konstrukce podlahy dimenzované pro uvažované zatížení 1000kg/m2. Nová nosná konstrukce je navržena z válcovaných nosníků IPE 240 (á 1500mm) v kombinaci s trapézovým plechem (výška vlny 40mm) a nadbetonováním (70mm nad vrchol vlny, beton C 25/30). Schodiště je trojramenné železobetonové s vyzděnými vnitřními zábradelními zídkami doplněnými kovovým madlem. Povrch jednotlivých stupňů tvoří keramická dlažba doplněná reliéfními protiskluznými drážkami. Okna jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Část okna v 1.NP (dvorní část) jsou z exteriéru doplněna ocelovými mřížemi. Vnitřní dveře jsou typové sendvičové (prosklené a plné) osazené do typových ocelových zárubní. Vstupní dveře z ulice a ze dvora jsou prosklené plastové. Pochůzí povrchy podlah jednotlivých místností tvoří celoplošně lepené PVC, nebo zátěžový koberec. Na chodbách a ve schodišťové hale keramická dlažba. Keramické podlahy jsou i na podlahách sociálních zařízení, v kombinaci s keramickým bělninovým obkladem na stěnách. Obklad stěn se lokálně objevuje i v některých dalších místnostech (čajové kuchyňky, úklidové místnosti atd.). Na podlahách v 1.NP převažuje PVC, v kotelně je stará teracová dlažba. Omítky jsou štukové hladké. d.1. Bourací práce bourání stávajících cihelných nenosných příček, dle výkresu bouracích prací odstranění vybraných obkladů a dlažeb vybourání označených dveří, včetně zárubní vybourání označených sklobetonových částí (nadsvětlíků) zděných příček všechny sklobetony do depotů a ze schodiště do chodeb demontáž vybraných zařizovacích předmětů odstranění nevyhovujících povrchů podlah vybourání dřevěných podlah, podkladních vrstev a záklopu v konstrukcích stropů v místnostech 2. a 3.NP, kde budou nově depozity. vybourání otvoru v podlaze zrcadla schodiště pro dojezd nového malého nákladního výtahu dodávka a montáž nového malého nákladního výtahu nosnosti 100 kg vysekání kapes pro osazení nových ocelových nosníků pro zesílení stropů d.2. Nové svislé nenosné konstrukce Dle výkresů bude provedeno nové příčkové zdivo z plynosilikátových tvárnic tl. 100 a 150 mm. Rovněž otvory po vybouraných sklobetonových výplních budou zazděny plynosilikátovými tvárnicemi. Do hladkých otvorů bude provedeno systémové kotvení nových dozdívek. Povrchová úprava nových příček bude z k tomu určených vápenných omítek. d.3. Nové vodorovné nosné konstrukce Opava, Bŕezinova 6 D.1.1 Technická zpráva Strana 3 z 8 stran

4 V nových depotech se předpokládá odstranění pochůzí vrstvy podlahy a jejím nahrazením samonilačními stěrkami. V určených místnostech 3.NP, určených jako depozitáře, je navržena nová nosná konstrukce podlahy, přičemž stávající dřevěné trámy zůstanou zachovány. Nově vkládaná konstrukce je navržena z válcovaných nosníků IPE 240 (á 1500mm) v kombinaci z trapézovým plechem (výška vlny 40mm, tl. 0,88 mm) a nadbetonováním (70mm nad vrchol vlny, beton C 25/30). V betonové vrstvě bude uložena výztuž Ø R10 mm (po 160 mm v každé vlně) a svařovaná síť s oky 100/100 mm z drátů Ø 6 mm. Přesné rozteče a rozmístění nosníků bude určeno po obnažení dřevěných vazníků. Výškové osazení nosníků musí respektovat nové výšky vrstev nad nimi a požadavek na stejnou úroveň podlahy v depotu a na chodbě před dveřmi. Skladba stávajícího stropní konstrukce: - podlahová krytina - dřevěné palubky nebo OSB desky - polštáře 80x60 mm ve škvárovém násypu t. 50 mm - dřevěný záklop - stropní trámy 240x150 mm - dřevěné podbití - vápenná omítka na rákosu tl. 20 mm Skladba nové stropní konstrukce - samonivelační stěrka tl. 2-4 mm - betonová deska tl. 70 mm s vloženou mřížovinou - profilovaný ocelový plech tl. 0,88 mm s výškou vlny 40 mm (TR 40S/160) - ocelový válcovaný nosník I č vzduchová mezera - dřevěné podbití - vápenná omítka na rákosu tl. 20 mm - kovový rošt pro SDK - sádrokartonový podhled z desek 2x12,5 mm. Kovové nosníky budou ručně ukládány do vysekaných kapes. Před jejich montáží budou odstraněny všechny vrstvy stávající podlahy, násypů a bednění, až na samotné dřevěné vazníky. Pro montáž kovových nosníků bude na stávajících dřevěných provedena hrubá tesařská podlaha z fošen tl. 50 mm. Hmotnost 1ks nosníku je cca 185 kg. Tato podlaha se bude přizpůsobovat pokládání kovových nosníků. Při manipulaci je rovněž nutné zabezpečit ochranu fasády (doprava nosníků jeřábem) a otvorových výplní, přes které bude doprava prováděna. Stropy v místnostech depozitů ve 2. a 3. NP budou provedeny nové z důvodů zajištění zvýšené požární odolnosti. Tyto podhledy budou zavěšeny na kovovém roštu a budou ze dvou vrstev požárně odolného SDK tl. 12,5 mm. V místnosti 3.11 budou vybourány podkladní vrstvy z dlažby a podkladního betonu (na stávající žb desku). Nově bude proveden spádový beton, na který se proveden hydroizolační stěrka, s vytažením na stěny, a položena keramická dlažba, na stěnách keramický obklad. Opava, Bŕezinova 6 D.1.1 Technická zpráva Strana 4 z 8 stran

5 d.4. Nový nákladní výtah Pro manipulaci s archiváliemi mezi podlažími je navržen malý nákladní výtah s nosností 100 kg. Výtahová šachta je navržena uvnitř budovy ve volném prostoru zrcadla tříramenného schodiště. Nosná část výtahové šachty je ocelová (čtvercové silnostěnné profily, opláštěné deskami Cetris, nebo deskami z požárního sádrokartonu). Toto řešení nemá nároky na stavební zásahy do nosných konstrukcí ŽB stropů v jednotlivých podlažích. Výtahová kabina u tohoto typu výtahu má vnitřní rozměry cca 1m2 (rozměry kabiny lze upravit individuálně dle potřeby uživatele a konkrétního výrobce). Požadovaná požární odolnost stěn výtahové šachty je 30 minut (REI 30 DP1), výtahových dveří pak 15 minut (EW 15 DP1). Pro dojezd výtahové kabiny bude ve stávající podlaze vybourán otvor, s hloubkou dojezdu cca 700 mm oproti podlaze v 1.NP (podle požadavku dodavatele výtahu). Stěny a dno dojezdové šachty budou z betonu s přísadou pro zajištění vodotěsnosti a poté opatřeny hydroizolační stěrkou. Finální povrchová úprava stěn bude cementová omítka tl. 15 mm a na dně pak cementový potěr tl. 20 mm. Rozměr šachty je stanoven individuálně podle rozměrů ložné plochy kabiny. Práh jednokřídlových dveří je umístěn v úrovni podlahy a výška kabiny je max mm nebo 2000 mm s pevnou přepážkou v max. výšce 120 mm. Dveře jsou vybaveny automatickým dovíračem. Malý kompaktní výtahový stroj je umístěn buď pod stropem, šachty nebo nad šachtou ve strojovně. Výtahový mikroprocesorový rozvaděč umožňuje instalaci frekvenčního měniče pro plynulý rozjezd a zastavení výtahu s vysokou přesností potřebnou při přepravě nákladu na vozících s malým průměrem kol. Výhoda frekvenčního měniče se projeví hlavně tam, kde jsou přepravovány tekutiny (například polévky do výdejen), protože při rozjezdu a brždění nedochází k vylití. Výtahy plně splňují evropskou normu pro malé nákladní výtahy ČSN EN 81-3 d.5. Výplně otvorů Dveře do místností bez požárního rizika budou ponechány stávající. Dveře do místností a prostor se zvýšeným požárním rizikem budou nové, s požadovanou požární odolností 30 minut (příp. 45 minut), dle Požárně bezpečnostního řešení a výpisu prvků, se samozavírači. Budou osazovány do nových zárubní a spolu budou zajišťovat certifikovanou požární odolnost. Všechny požární dveře a označené obyčejné, budou osazeny bez prahů. Ostatní nové vnitřní dveře budou osazeny do nových zárubní, včetně protiprachového těsnění. Členění dveří dle výpisu prvků. Dveře do WC pro imobilní budou včetně potřebného kování a madel dle požadavků přísl. vyhlášky. Stávající vstupní dveře z ul. Březinova budou vyměněny za hliníkové, dvoukřídlé, asymetrické, s přerušeným tepelným mostem a v členění, shodném se stávajícími dveřmi, včetně elektrického vrátného a samozavírače. Na vnějších skleněných výplních v místnostech depotů (označených oknech) budou protisluneční fólie. Na vnitřním ostění budou osazeny vnější hliníkové celostínící žaluzie z profilů S nebo Z, min. šířky 70 mm, ovládané ručně. Pohyb žaluzií bude zajištěn v bočních vodících lištách. Opava, Bŕezinova 6 D.1.1 Technická zpráva Strana 5 z 8 stran

6 Při manipulaci a dopravě ocelových nosníků, lze předpokládat poškození oken, resp. rámů. PD počítá s výměnou stávajících oken (2 kusy) za tvarově shodné se stávajícími okny ve 3.NP, místn a d.6. Úpravy povrchů Omítky Budou provedeny nové omítky na poškozených místech, na nově vyzdívaných konstrukcích a na stěnách, kde bylo nově provedeno vedení nových instalací. Předpokládá se cca 10% oprava vnitřních omítek na všech površích, včetně kompletní výmalby všech prostor. Ve vstupní hale bude provedena nová nájezdová rampa pro přístup imobilních pracovníků do prostor 1.NP. Povrch nové rampy bude z dlaždic keramických. Podhledy s požární odolností Ve 2.NP v místnostech 2.02 a 2.13 a ve 3.NP v místnosti 3.15, bude na stávající konstrukci stropu (dřevěné bednění s omítkou na rákosu) proveden nový protipožární strop ze sádrokartonových desek s požární odolností (2x12,5 mm) na kovovém roštu. Požadovaná požární odolnost nového stropu je 60 minut. Ve 2.NP v místnosti 2.09 bude na stávající konstrukci stropu (dřevěné bednění s omítkou na rákosu) proveden nový podhled ze sádrokartonových desek s požární odolností (1x12,5 mm) na kovovém roštu. Podlahové krytiny Stávající krytina v určených prostorách z PVC bude odstraněna a nahrazena novou, odolnou zátěži, přináležícím určeným prostorám. Stávající koberce v kancelářích budou nahrazeny novými, zátěžovými, včetně soklových lišt z téhož materiálu na PVC lištách. d.7. Ostatní práce Hydranty a RHP Namísto stávajících hydrantů v jednotlivých NP budou nově osazeny hydranty s tvarově stálou hadicí DN 25 mm a délky 30 m Hadicové systémy (hydranty) budou osazen ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení. Dle PBŘ budou umístěny nové RHP. Hydroizolace V místnosti konzervátorské dílny (3.11) bude část podlahy provedena ve spádované dlažbě, pod kterou bude provedena hydroizolační stěrka. Na stěnách v této místnosti budou provedeny keramické obklady, pod nimiž bude rovněž provedena hydroizolační stěrka. Odvětrání Místnost č (WC muži) bude odvětrána pomocí nástěnné větrací jednotky s rekuperací otvorem prům. do 150 mm do fasády (délka cca 600 mm). Větrací jednotka bude včetně časového spínače. V místnosti 3.11 bude přes stropní konstrukci vybourán otvor pro potrubí od digestoří a bude osazeno svislé potrubí prům. do 250 mm (délky 6,0m) od podhledu ve Opava, Bŕezinova 6 D.1.1 Technická zpráva Strana 6 z 8 stran

7 3.NP přes půdní prostor a střechu, do volného prostoru. V potrubí bude osazen ventilátor pro výbušné prostředí, o výkonu do 500 m 3 /hod. Zařizovací předměty V místnosti 2.07 (WC muži) bude stávající výlevka zdemontována a na stěnu bude osazen nový pisoár a v předsíni pak nové umývadlo, s napojením na stávající instalace a kanalizaci. Poznámky : Přesné rozměry prvků, stejně jako další podklady pro např. dílenské výkresy nutno ověřit na místě. V průběhu zpracování PD nebyly známí konkrétní dodavatelé jednotlivých technologických zařízení a provozních souborů. Stavební úpravy pro tato zařízení jsou do PD zahrnuta pouze informativně. 5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Projektová dokumentace neřeší jakýkoliv zásah do konstrukcí (pokud nebudou montážními pracemi poškozeny), které mají vliv na tepelně technické vlastnosti konstrukcí. 6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Provedením projektovaných stavebních prací nedojde k jakémukoliv zásahu do způsobu založení stávajícího objektu. 7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků S ohledem na charakter provádění stavebních prací, nebude objekt a jeho užívání mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění stavebních prací nebudou vznikat odpady žádné nebezpečné odpady, pouze stavební materiál, jehož likvidace bude prováděna v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb o odpadech. Veškeré odpady, vzniklé stavební činností budou tříděny a skladovány v odpadních nádobách, umístěných v ohrazeném prostoru staveniště. Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Jeho následná likvidace bude prováděna prostřednictvím k tomu určené skládky (stavební suť), sběrných surovin (kovové části), příp. prostřednictvím odborné firmy (ostatní materiál). 8. Dopravní řešení Pro potřeby zařízení staveniště se využijí plochy ve dvorní části objektu, které ovšem musí být předem dohodnuty s investorem. Ohrazení prostoru staveniště nebude nutné, neboť objekt je v oploceném areálu stavebníka. Opava, Bŕezinova 6 D.1.1 Technická zpráva Strana 7 z 8 stran

8 9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Provedením projektovaných stavebních prací dojde k větší ochraně objektu před škodlivými účinky vnějšího prostředí. 10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu Staveniště na zeleni bude provozováno jen po dobu provádění prací a nebude sloužit jako odkladiště materiálů a zařízení. Po ukončení prací bude ihned uklizeno. Plochy trávníků, poškozené stavební činností (zejména při kontrole stavu svislé izolace a při obnovování okapového chodníku), budou uvedeny do původního stavu v souladu dle normy ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Trávníky a jejich zakládání. Opava, Bŕezinova 6 D.1.1 Technická zpráva Strana 8 z 8 stran

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA červenec 2015 Zpracoval: Ing. Rostislav Dohnal Opava, Březinova 6 Průvodní zpráva Strana 1 ze 5 stran

28 A1. Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby Rekonstrukce objektu Zemského archivu v Opavě - ul. Březinova b) Místo stavby: Opava, Březinova 776/9, parc.č. 722, k.ú. Opava-Předměstí c) Předmět projektové dokumentace Předmětem projektové dokumentace jsou následující úpravy: zvýšení únosnosti stropů ve vybraných místnostech drobné úpravy dispozice vybudování malého nákladního výtahu provedení protipožárního zabezpečení místností a objektu oprava a úprava elektroinstalace pro potřeby provozu ZA A.1.2 Údaje o stavebníkovi Stavebník: Česká republika Zemský archiv v Opavě Adresa Sněmovní 1, Opava IČO A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Projektant: Havířovská inženýrská kancelář spol. s r. o. Ing. Rostislav Dohnal Svornosti 86/2, Havířov Město IČO Stavební část : Ing. Rostislav Dohnal Autorizace číslo : seznam ČKAIT č A2. Seznam vstupních podkladů Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady části původní projektové dokumentace koncepční studie opravy stavby, zpracovaná Ing. arch. Petrem Skoumalem vizuální prohlídka objektu informace a požadavky investora A3. Údaje o území a) Rozsah řešeného území Stavební úpravy jsou prováděny na stávajícím administrativním objektu, který byl zkolaudován v dávnější minulosti (není znám rok) a ve stávajícím území nebudou prováděný žádné změny. b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů Navržené stavební úpravy a pracovní postupy nemají vliv na jiné právní předpisy o ochraně území. c) Údaje o odtokových poměrech Opava, Březinova 6 Průvodní zpráva Strana 2 ze 5 stran

29 Odtokové poměry na dotčeném území nebudou navrženými pracemi a pracovními postupy měněny ani jinak dotčeny. d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Navržené stavební úpravy a pracovní postupy nemají vliv na územně plánovací dokumentaci, případně jsou v souladu s touto dokumentací. e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím Jedná se o zateplení stávajícího administrativního objektu, proto pro navržené stavební úpravy a pracovní postupy nebylo vydáno územní rozhodnutí. f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Navržené stavební úpravy a pracovní postupy nemají negativní vliv na dodržování obecných požadavků na využití území, případně jsou v souladu s touto dokumentací. g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Ochrana veřejných zájmů je v dokumentaci řešena. Nejsou dotčeny zájmy chráněné zákony: Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, č. 289/1995 Sb., o lesích, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, č. 254/2001 Sb., o vodách Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech Dokumentace řeší zařazení, množství a způsob likvidace na stavbě vzniklých odpadů v části B) Souhrnná technická zpráva, bod B6. Ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody Podmínky uvedeny ve zpracovaném ornitologickém posudku ing. Jana Hartla, CSc. h) Seznam výjimek a úlevových řešení Navržené stavební úpravy a pracovní postupy nemají vliv na udělení výjimek a úlevových řešení. i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic Navržené stavební úpravy a pracovní postupy nevyvolávají žádné související nebo podmiňující investice. j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby Parc. č. 722 zastavěná plocha 836 m 2 vlastní stavba Parc. č. 723/1 zastavěná plocha 951 m 2 příjezd a ZS A4. Údaje o stavbě a) Změna dokončené stavby Navržené stavební úpravy a pracovní postupy budou prováděny na stávající, v minulosti zkolaudované stavbě, avšak bez vlivu na její funkční využívání. Stávající objekt je nepodsklepená třípodlažní budova zastřešená sedlovou a valbovou střechou, situovaná na parcele č. 722 v Opavě, na ulici Březinova č.p. 6. Část budovy je pouze jednopodlažní zastřešená plochou střechou s mírným spádem. Objekt tvoří koncovou budovu v řadové zástavbě v intravilánu města, okolní zástavbu tvoří bytové a administrativní budovy obdobného charakteru. Opava, Březinova 6 Průvodní zpráva Strana 3 ze 5 stran

30 Založení objektu je řešeno pravděpodobně na základových pasech, základová spára je v dostatečné hloubce pod navazujícím UT. Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové a vnitřní nosné stěny zděné z plných cihel min. tl. 450mm ( mm v 1.NP). Vnitřní příčky jsou cihelné. Vodorovné nosné konstrukce nad částí 1.NP tvoří segmentové cihelné klenby (odhadované tl. 150mm) kladené na válcované nosníky /= starší část budovy/. Navazující (novější) část objektu je v 1.NP plochostropá: ŽB trámové stropy v prostoru schodiště, dřevěné trámové stropy s omítaným podbitím a prkenným záklopem v navazujících místnostech. Ve 2.NP a 3.NP jsou stropy rovněž dřevěné trámové, v prostoru schodiště je ŽB trámový strop. V části budovy dochází ke změně účelu využití místností ze stávajících kancelářských prostor na skladovací (depozitní) prostory zemského archivu. b) Účel užívání stavby Užívání stavby administrativního objektu zůstává po provedení stavebních prací zateplení nezměněn objekt k administrativnímu využití. Objekt byl v minulosti využíván převážně jako administrativní budova (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Školský úřad Opava), hlavní vstup pro veřejnost je situován z ulice Březinova. Parkování pro návštěvníky je umožněno přímo před objektem, zásobování je umožněno ze dvora stávajícím sjezdem ze slepé ulice. Ve dvorní části se nachází samostatně stojící jednopodlažní objekt, který slouží jako řadové garáže. Parkování služebních vozidel je umožněno na stávající zpevněné ploše ve dvoře (sjezd, volná parkovací plocha a řadové garáže slouží i pro další subjekty). Vjezd do dvora je uzavíratelný stávající dvoukřídlou bránou, která je součástí oplocení na hranici parcely. c) Trvalá nebo dočasná stavba Stavební práce budou probíhat na stávajícím administrativního objektu bez vlivu na dočasnou nebo trvalou stavbu. d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů Navržené stavební úpravy a pracovní postupy nemají vliv na jiné právní předpisy o ochraně stavby. e) Údaje o dodržení TP na stavby a a OTP zabezp. bezbariérové užív. stavby Navržené stavební úpravy jsou v souladu se zněním Vyhl. č. 268/2009 Sb, zejména se jedná o tyto požadavky : 8 - Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky 9 Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na konstrukce působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, aby nedošlo k většímu stupni nepřípustného přetvoření, aby nedošlo k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a nedošlo k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Navržené stavební úpravy jsou v souladu se zněním Vyhl. č. 501/2006 Sb, zejména se jedná o tyto požadavky : 23 Změnou stavby [ 2 odst. 5 stavebního zákona] nejsou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby. f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků Opava, Březinova 6 Průvodní zpráva Strana 4 ze 5 stran

31 Ochrana veřejných zájmů je v dokumentaci řešena. Nejsou dotčeny zájmy chráněné zákony : Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, č.. 289/1995 Sb., o lesích, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech Dokumentace řeší zařazení, množství a způsob likvidace na stavbě vzniklých odpadů v části B) Souhrnná technická zpráva, bod B6. g) Seznam výjimek a úlevových řešení Navržené stavební úpravy a pracovní postupy nemají vliv na udělení výjimek a úlevových řešení. h) Navrhované kapacity stavby Navržené stavební úpravy a pracovní postupy nemají vliv na stávající kapacity administrativního objektu. Dojde ke snížení počtu kanceláří oproti stávajícímu stavu. Podlaží Původní stav Nový stav 1.NP 9 pracovníků 3 pracovníci 2.NP 19 pracovníků 5 pracovníků 3.NP 33 pracovníků 12 pracovníků i) Základní bilance stavby Navrhované práce nemají vliv na úspory tepla. Objekt bude staticky upraven tak, aby přenesl zatížení pro uvažované využití jako archivu. j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o stavbě) S ohledem na provoz administrativního objektu, možnosti jeho odstavení a předpokládaný průběh výběrového řízení na zhotovitele stavby, mohou stavební práce probíhat v jedné etapě od 11/2015 do 04/2016. k) Orientační náklady stavby Odhadované náklady dle projektanta činí ,- Kč (vč. 21% DPH). Definitivní cena bude stanovena po výběrovém řízení na zhotovitele. A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Stavba není členěna na objekty ani technická a technologická zařízení. Opava, Březinova 6 Průvodní zpráva Strana 5 ze 5 stran

32 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA červenec 2015 Zpracoval: Ing. Rostislav Dohnal Opava, Březinova 6 B) Souhrnná technická zpráva Strana 1 z 7 stran

33 B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Pozemky pro nezbytné provedení díla jsou mírně svažité. Na parcele 723/1, přilehlé k objektu administrativního objektu, bude postaveno dočasně lešení pro dopravu materiálu a zařízení staveniště, jinak zůstává beze změn a zásahů. b) Provedené průzkumy a rozbory S ohledem na rozsah navržených stavebních úprav a pracovních postupů, stanovených pro zesílení únosnosti stropních konstrukcí, byly zpracovány průzkumy, nutné pro vypracování dokumentace. Ve vytipovaných místnostech byly provedeny sondy do stropních konstrukcí za účelem prověření stávající skladby a rozměrů nosných částí. Výsledek provedených sond je zapracován do dokumentace. V dokumentaci je stanoven předpokládaný rozsah prací, které vycházejí z předem stanovených finančních limitů stavebníka. c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Stávající ochranná a bezpečnostní pásma většiny provozovatelů nebudou dotčena viz jejich vyjádření. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. d) Poloha k záplavovému území, vliv poddolování S ohledem na rozsah navržených stavebních úprav a pracovních postupů, stanovených pro stavební úpravy administrativní budovy, není nijak ovlivněna poloha k záplavovému území. Stavba se nachází mimo poddolované území. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky Stavební práce na stávajícím objektu administrativní budovy nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin S ohledem na rozsah navržených stavebních úprav a pracovních postupů, stanovených pro stavební úpravy administrativní budovy, nejsou kladeny zvláštní nároky na asanační práce (kromě obvyklých činností při stavebních pracích), nebudou prováděny demolice a nebudou káceny dřeviny. g) Požadavky na zábory ZPF Navrhované stavební práce nemají vliv na zábory ZPF. h) Územně technické podmínky Stavební práce na stávajícím objektu administrativní budovy nebudou mít negativní vliv na stávající územně technické podmínky. i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice Navrhované stavební práce nevyvolají podmiňující investice a nemají věcné ani časové vazby. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užíváni stavby Opava, Březinova 6 B) Souhrnná technická zpráva Strana 2 z 7 stran

34 Objekt stávajícího administrativní budovy byl a bude využíván k účelu, ke kterému byl zkolaudován administrativní budova, s novým využitím pro potřeby zemského archivu se zaměřením na uskladnění archiválií v nových depozitech. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení Navrženými stavebními úpravami nebude dotčeno stávající urbanistické ani architektonické řešení stavby. B.2.3. Celkové provozní řešení Navrhované stavební úpravy nemění provozní řešení objektu objekt administrativní budovy. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Stávající objekt je a bude využíván k potřebám stavebníka - jako objekt administrativní budovy. Přístup ke dveřím do objektu administrativní budovy je bezbariérový. Objekt nebyl řešen jako bezbariérový a navrhované stavební práce řeší možnost užívání 1.NP jako bezbariérového. Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace do ostatních podlaží je nad rámec tohoto projektu. B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby Navrhované stavební práce nezhoršují bezpečnost při užívání stávajícího objektu administrativní budovy. B.2.6. Základní charakteristika objektu Stávající objekt je nepodsklepená třípodlažní budova zastřešená sedlovou a valbovou střechou, situovaná na parcele č. 722 v Opavě na ulici Březinova č.p. 6. Část budovy je pouze jednopodlažní zastřešená plochou střechou s mírným spádem. Objekt tvoří koncovou budovu v řadové zástavbě v intravilánu města, okolní zástavbu tvoří bytové a administrativní budovy obdobného charakteru. Objekt byl v minulosti využíván převážně jako administrativní budova (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Školský úřad Opava), hlavní vstup pro veřejnost je situován z ulice Březinova. Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové a vnitřní nosné stěny zděné z plných cihel min. tl. 450mm ( mm v 1.NP). Vnitřní příčky jsou cihelné. Vodorovné nosné konstrukce nad částí 1.NP tvoří segmentové cihelné klenby (odhadované tl. 150mm) kladené na válcované nosníky /= starší část budovy/. Navazující /novější/ část objektu je v 1.NP plochostropá: ŽB trámové stropy v prostoru schodiště, dřevěné trámové stropy s omítaným podbitím a prkenným záklopem v navazujících místnostech. Ve 2.NP a 3.NP jsou stropy rovněž dřevěné trámové, v prostoru schodiště je ŽB trámový strop. Krov sedlové a valbové střechy je dřevěný (stojatá stolice), plné vazby mají vazné trámy nad podlahou půdního prostoru. Krokve jsou kladené na vaznice a pozednice uložené na obvodové stěny. Střešní krytinu tvoří pálené skládané tašky. Schodiště je trojramenné železobetonové, s vyzděnými vnitřními zábradelními zídkami, doplněnými kovovým madlem. Povrch jednotlivých stupňů tvoří keramická dlažba doplněná reliéfními protiskluznými drážkami. Objekt se nachází v zastavěné části městské části Opava-Předměstí. Okolní zástavba je tvořena bytovou zástavbou. V bezprostředním okolí není uvažováno se zástavbou jinými objekty. B.2.7. Charakteristika technologických zařízení Opava, Březinova 6 B) Souhrnná technická zpráva Strana 3 z 7 stran

35 Technologická zařízení nejsou součástí projektové dokumentace. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Viz samostatné požárně bezpečnostní řešení. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Stavební práce nebudou mít vliv na hospodaření s energiemi. B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu Hygienické požadavky na stávající administrativní budovu nebudou měněny negativním způsobem. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Navržené stavební práce a úpravy nemají negativní vliv na užívání stávajícího objektu administrativní budovy před negativními účinky vnějšího prostředí. Při provádění stavebních prací dle projektové dokumentace nebude vznikat zdraví škodlivý hluk. Stavební činností však může docházek k ojedinělému obtěžování okolí hlukem, který však má charakter dočasnosti pro průběh provádění prací (vrtání hmoždinek do zdiva, ). B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Rekonstruovaný objekt stávající administrativní budovy nevyžaduje žádná nová připojení na technickou infrastrukturu. B.4 Dopravní řešení Sanovaný a zateplovaný objekt administrativní budovy nevyžaduje nová připojení na místní komunikaci. B.6 Vliv stavby na životní prostředí Provedení stavebních úprav stávající administrativní budovy nemá negativní vliv na životní prostředí. Po provedení navrhovaných úprav bude jeho vliv naopak nižší sníženou spotřebou energií pro vytápění. Stavebními úpravy objektu vzniknou odpady zařazené dle vyhlášky č.: 376/2001 Sb. a č.: 381/2001 Sb., které je nutno likvidovat dle vyhlášky 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.. S t a v e b n í č i n n o s t Název druhu odpadu Kód druhu odpadu Kategorie odpadu Množství Odpadu (t) Způsob likvidace Směsný stavební a demoliční odpad N 11,6 Recyklace a odvoz na skládku Cihla O 1,35 Recyklace a odvoz na skládku Beton O 14,2 Recyklace a odvoz na skládku Dřevo O 2,3O Recyklace Železo a ocel O 0,35 Sběrné suroviny Opava, Březinova 6 B) Souhrnná technická zpráva Strana 4 z 7 stran

36 Při provádění stavebních prací nebudou vznikat odpady žádné nebezpečné odpady, pouze stavební materiál, jehož likvidace bude prováděna v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb o odpadech. Veškeré odpady, vzniklé stavební činností budou tříděny a skladovány v odpadních nádobách, umístěných v ohrazeném prostoru staveniště. Jeho následná likvidace bude prováděna prostřednictvím k tomu určené skládky (stavební suť), sběrných surovin (kovové části), příp. prostřednictvím odborné firmy. B.7 Ochrana obyvatel Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují stanovení podmínek z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. B.8 Zásady organizace výstavby a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují nová připojení médií pro jejich provádění. Potřeba a spotřeba bude plně kryta ze stávajících připojení v objektu stavebníka. Zařízení staveniště s plechovými sklady pro potřeby zhotovitele je navrženo na stávající betonové ploše za objektem. Příjezd na staveniště je po stávající místní komunikaci, odbočka z ul. Jánská, s možností příjezdu před objekt, do dvorní části objektu. Obsluha automobilů vjíždějící do prostoru staveniště je povinna dbát zvýšené bezpečnosti, zejména při křížení chodníku pro pěší tak, aby neohrozila procházející osoby. Při provozování dopravy v lokalitě stavby je nutné dbát stávajících dopravních značení. Pro dopravu materiálu a odvoz suti musí být použity dopravní prostředky s příslušným povolením k vjezdu. U vstupu na staveniště bude osazena bezpečnostní tabulka Zákaz vstupu nepovolaných osob. Veškeré značení bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb.. b) Odvodnění staveniště Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují měnit stávající řešení odvodnění staveniště. c) Napojení staveniště na stávající infrastrukturu Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují měnit stávající napojení na infrastrukturu. Odběry potřebných médií budou zajištěny v případě el. energie pro zařízení staveniště napojením ve stávajícím domovním rozvaděči, vždy však se samostatným měřením a se souhlasem provozovatele sítě. V případě odběru vody bude toto napojení s měřením v napojovacím, opět se souhlasem vlastníka. Areál staveniště (dvorní část) bude oplocen mobilním oplocením. Při provádění prací se vychází z předpokladu, že staveniště bude předáno zhotoviteli jako celek k provedení celého díla. Nepředpokládá se přístup na staveniště třetích osob. Ohrazení staveniště bude prováděno dle potřeby zhotovitele. Předpokládá se zábor v šířce cca 5,0 m od líce budovy. Zařízení staveniště je navrženo k vybudování na stávající zelené ploše, aby bylo minimalizováno omezení parkovacích ploch na stávajících komunikacích. Opava, Březinova 6 B) Souhrnná technická zpráva Strana 5 z 7 stran

37 d) l) ostatní podmínky Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují žádná opatření z hlediska vlivu na okolní pozemky asanací, demolice a kácení dřevin záborů pro staveniště produkování odpadů a jejich likvidace bilance zemních prací ochrany životního prostředí při výstavbě nutnosti koordinátora BOZP úprav pro bezbariérové užívání stavby zásad pro dopravně inženýrských patření m) Napojení staveniště na stávající infrastrukturu - Stavební odběr jednotlivých medií bude v průběhu stavby zajištěn ze stávajících rozvodů. - Dodávka a skládání stavebního materiálu bude probíhat pouze ve vymezeném prostoru na pozemku stavebníka. - Předpokládá se realizace dodavatelsky, průběh stavebních prací po pá , práce v sobotu max. do Stavba zajistí případný úklid úseků veřejných komunikací, které by byly vinou stavby znečištěny. - Při stavbě budou dodržovány zásady bezpečnosti práce, jedná se především o zajištění bezpečnostních ochranných pomůcek. - Bourací a stavební práce budou prováděny převážně elektrickými mechanickými nástroji elektrické bourací kladivo, elektr. pila, elektro. rozbruska, vrtačka, míchačka. - Hlučné a prašné stavební práce, které svým charakterem ovlivňují provoz na příjezdové komunikaci obcí bourání,odvoz sutě, zavážení materiálu pouze v pracovních dnech v době od hod, při odvozu sutě bude odpovídajícím způsobem zajištěn náklad (krycí plachty a pod). - Hladina hluku ze stavební činnosti bude splňovat nařízení vlády č. 502/2000 Sb v platném znění č. 88/2004 Sb. - Případné stížnosti účastníků řízení na hluk ze stavební činnosti budou řešeny přímo se stavebníkem a vlastníkem objektu. n) Postup výstavby Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení č. 591/2009, byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 tohoto nařízení, protože se na staveništi plánují : o práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, (dále jen "zednické práce"), o práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, do stavebních objektů o požadovaném tvaru a provedení, Opava, Březinova 6 B) Souhrnná technická zpráva Strana 6 z 7 stran

38 o práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, o práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, (malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů), dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav, o práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, demontovaný a bouraný materiál ze stavby nebyl volně shazován z lešení. Pro svislou dopravu materiálu bude zřízen buďto krytý shoz nebo bude materiál dopravován na zem ručně, či pomocí zdvíhacího zařízení. vybouraný materiál nabyl skladován nahromaděný na jednom místě z důvodů možného lokálního přetížení konstrukce. Opava, Březinova 6 B) Souhrnná technická zpráva Strana 7 z 7 stran

39

40 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.2 Stavebně konstrukční řešení c) STATICKÉ POSOUZENÍ Září 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Vyhnálek, Ph.D. Opava, Bŕezinova 6 D.1.2 c) Statika

41

42

43

44

45

46

47

48 D.1.4 Technika prostředí staveb Technická zpráva Název akce Soubor : Dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce objektu ZA v Opavě - Březinova : ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - EPS Investor : Generální proj. ČR-ZEMSKÝ ARCHÍV V OPAVĚ Sněmovní 1, Opava Havířovská inženýrská kancelář, spol. s.r.o. Svornosti 86/2, HAVÍŘOV-Město Zodp. projektant Projektant : Ing. Rostislav Dohnal : Ing. Vladimír Mutina, Daniel Adámek Místo stavby : Opava-Předměstí, Březinova ulice č.p. 6 p.č. 722 Datum : 09/2015 :

49 Technická zpráva Název akce Soubor : Dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce objektu ZA v Opavě - Březinova : ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - EZS Investor : Generální proj. ČR-ZEMSKÝ ARCHÍV V OPAVĚ Sněmovní 1, Opava Havířovská inženýrská kancelář, spol. s.r.o. Svornosti 86/2, HAVÍŘOV-Město Zodp. projektant Projektant : Ing. Rostislav Dohnal : Ing. Vladimír Mutina, Daniel Adámek Místo stavby : Opava-Předměstí, Březinova ulice č.p. 6 p.č. 722 Datum : 09/2015

50 D.1.4. Technika prostředí staveb Technická zpráva Název akce Soubor : Dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce objektu ZA v Opavě - Březinova : ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD Investor : Generální proj. ČR-ZEMSKÝ ARCHÍV V OPAVĚ Sněmovní 1, Opava Havířovská inženýrská kancelář, spol. s.r.o. Svornosti 86/2, HAVÍŘOV-Město Zodp. projektant Projektant : Ing. Rostislav Dohnal : Ing. Vladimír Mutina, Daniel Adámek Místo stavby : Opava-Předměstí, Březinova ulice č.p. 6 p.č. 722 Datum : 09/2015

51 D.1.4 Technika prostředí staveb Technická zpráva Název akce Soubor : Dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce objektu ZA v Opavě - Březinova : ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD TÚ+SK Investor : Generální proj. ČR-ZEMSKÝ ARCHÍV V OPAVĚ Sněmovní 1, Opava Havířovská inženýrská kancelář, spol. s.r.o. Svornosti 86/2, HAVÍŘOV-Město Zodp. projektant Projektant : Ing. Rostislav Dohnal : Ing. Vladimír Mutina, Daniel Adámek Místo stavby : Opava-Předměstí, Březinova ulice č.p. 6 p.č. 722 Datum : 09/2015

52 Technická zpráva projektu elektroinstalace slaboproud elektrická požární signalizace (EPS) A Textová část 1 Obsah 2 Identifikace stavby Údaje o stavebním pozemku Slaboproudá elektroinstalace EPS elektrická požární signalizace Obecný popis Technické řešení Při signálu POŽÁR, bude EPS spínat: Panel OPPO Trezor KTPO Kabelové rozvody Společné ustanovení slaboproudých rozvodů Připojení technologie na rozvodnou síť Ochrana vedení proti přepětí Zabezpečení nepřetržitého napájení Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím Vliv PS na životní prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu Požární bezpečnost Přílohy Rozpis kabeláží Specifikace materiálu a výkonu

53 Technická zpráva projektu elektroinstalace slaboproud elektrická požární signalizace (EPS) 2 Identifikace stavby Název stavby : Dokumentace pro realizaci stavby Rekonstrukce objektu ZA v Opavě - Březinova Druh stavby : administrativní budova Jméno investora : Zemský archiv v Opavě Adresa investora Sněmovní 2/1, Opava Generální projektant : Havířovská inženýrská kancelář, spol. s.r.o. Svornosti 86/2, Havířov-Město HIP : ing. Rostislav Dohnal Projekt vypracoval : Ing. Vladimír Mutina, Daniel Adámek 3 Údaje o stavebním pozemku Místo stavby : Opava, Březinova ulice č.p. 6 Katastrální území : Opava - Předměstí Číslo parcely : 722 Dosavadní využití parcely : zastavěná plocha a nádvoří Zastavěnost parcely : byla zastavěna Majitel : Česká republika Oprávnění majitele : Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, Opava 2

54 Technická zpráva projektu elektroinstalace slaboproud elektrická požární signalizace (EPS) 4 Slaboproudá elektroinstalace 4.1 EPS elektrická požární signalizace V objektu je nutno dle 61 zákona č. 499/2004 Sb. a čl. 6.2 ČSN ISO provést instalaci EPS v souladu s požadavky norem ČSN , ČSN , ČSN , EN 54-2 a norem navazujících. EPS musí být vybavena zařízení dálkového přenosu (dále ZDP). Podle požadavku normy ČSN odstavec e) je nutné instalovat ZDP tam, kde není zajištěna trvalá obsluha ne nelze splnit čas T Obecný popis EPS je komunikační systém, umožňující lokalizaci požáru (kouř, oheň, nadměrná teplota, ) ve vybraných místnostech a prostorách, místnostech s vyšší požární nebezpečností, pomocí automatických protipožárních detektorů (ionizační, opticko-kouřové, tepelné, kombinace, ) a manuálních tlačítkových hlásičů. Na ochranu objektu je navržená analogová požární ústředna s adresným systémem, která je určena k vyhodnocování požární situace ve střeženém prostoru. Projekt s ohledem na budoucí rozšíření skladů navrhuje instalaci EPS ústředny firmy Honeywell Esser IQ8 Control. Elektronické obvody ústředny jsou umístěny v plechové skříni, umožňující zavěšení ústředny na zeď. Ústředna umožňuje připojení 240 snímačů rozdělitelných do 30 úseků, těmito vlastnostmi je zaručena možnost rozšíření v případě vzniku nových prostor v dostatečné míře. Přípojné kabely je možno k ústřednám přivést zezadu. PÚ je napájena ze sítě 230 V stř. s náhradním zdrojem 24 V ss (2 x akumulátor 12V 7Ah), zabudovaným ve skříni ústředny. Ústředna se ovládá pomocí fóliové klávesnice integrované do skříně ústředny. Informace o stavu ústředny jsou signalizovány opticky LED diodami, nápisy na displeji, popř. výpisy na integrované tiskárně nebo počítači. Další signalizace je akustická, interní na ústředně nebo externí pomocí sirén zapojených do výstupního okruhu ústředny. Obsluha ústředny je rozdělena do čtyř stupňů podle kvalifikace obsluhujícího personálu (podle EN-54 díl2). Jednotlivé skupiny hlásičů nebo i jednotlivé hlásiče je možno samostatně vypínat a zapínat. V elektronice každé patice hlásiče je zabudován izolátor. Systém podporuje automatickou konfiguraci hlásičů. Uživatelské texty a data pro výstavbu a konfiguraci systému se zadávají pomocí konfiguračního programu přes počítač typu PC. Výsledný konfigurační soubor se ukládá ústředně v pamětech typu EPROM. Možnost vzdálené správy pomocí sítě TCP (Internetu). Ke každému jednotlivému hlásiči a každému výstupnímu zařízení je možno přiřadit uživatelský text, který se objeví na displeji spolu s adresou tohoto prvku při jeho aktivaci nebo poruše. Ústředna umožňuje i sběr informací o funkci protipožárních zařízení (např. sprinklerů), adresné ovládání souvisejících zařízení bránících rozšíření požáru (kouřové klapky, vypínání zdrojů energie atd.) a připojení ústředny SHZ. Ústředny EPS jsou dodávány s českými popisy, s českým SW a s českou průvodní dokumentací Technické řešení Analogová adresovatelná ústředna EPS je navržena Honeywell Esser IQ8 Control, která bude umístěna na chodbě u vstupu do objektu. Z ústředny na chodbě bude instalováno okruhové vedení hlásicí linky, na které budou rozmístěny jednotlivé signalizační prvky (automatické hlásiče, tlačítkové hlásiče). Vybrané prostory jsou zabezpečeny automatickými opticko-kouřovými hlásiči požáru, tepelně napěťovými hlásiči, na únikových cestách jsou tlačítkové hlásiče požáru. 3

55 Technická zpráva projektu elektroinstalace slaboproud elektrická požární signalizace (EPS) Systému bude naprogramován jako jeden ucelený požární celek, tj. v případě požáru je spuštěna signalizace pomocí sirén v celém prostoru a místě trvalé obsluhy Při signálu POŽÁR, bude EPS spínat: - Sepne akustickou signalizaci ohlašující situaci POŽÁR - Provede otevření klíčového trezoru požární ochrany - Aktivuje datovou linku přenosu informací na HZS pomocí bezdrátového přenosu. Automatické hlásiče budou rozmístěny na stropech místností v souladu s normou ČSN (navrhování elektrické požární signalizace) a technickými předpisy výrobce. Použity budou hlásiče firmy Honeywell Esser (např. PAM IQ8Quad, VdS G204059, IQ8Quad, VdS G s ohledem na již instalovanou ústřednu). Manuální tlačítkové hlásiče (např ) budou umístěny u únikových dveří u chráněných únikových cest a u vstupu do skladů. Umístění bude ve výšce cca 1,2m Panel OPPO bude instalován pro zajištění bezproblémové obsluhy požární ústředny složkami HZS je vyžadována instalace standardizovaného obslužného panelu, která bude umístěna ve vstupní části objektu u hlavního vchodu Trezor KTPO bude instalován pro zajištění přístupu HZS do objektu bude na objektu instalován klíčový trezor požární ochrany (dále KTPO). KTPO bude umístěn vně objektu u hlavního vchodu do budovy. Náhradní zdroj elektrické energie bude dimenzován pro dodávku potřebné energie při signálu POŽÁR alespoň po dobu 15-ti minut, v případě standardní funkce 24 hodin Kabelové rozvody Kabelové rozvody kruhových linek musí být provedeny samozhášivými stíněnými kabely dle ČSN IEC např. typu SFJY 2x2x0,8mm+0,8 při zapojení čtyřdrátového okruhu popř. SFJY 1x2x0,8mm+0,8 při zapojení dvoudrátového okruhu. Kabelové rozvody sirénového okruhu musí být provedeny kabely se zvýšenou požární odolností např. SHJEHFE 1x2x0,8mm+0,8. Vedení bude uloženo pod omítkou, v trubkách nebo lištách. Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami vykazujícími shodnou požární odolnost jako konstrukce, kterou procházejí. 4

56 Technická zpráva projektu elektroinstalace slaboproud elektrická požární signalizace (EPS) 4.2 Společné ustanovení slaboproudých rozvodů Připojení technologie na rozvodnou síť Připojení na rozvody napájení 230V řeší projekt silnoproudu Ochrana vedení proti přepětí Veškeré přívodní metalické kabely do objektu budou přepěťově ošetřeny. Silové napojení slaboproudých technologií bude osazeno III. stupněm přepěťové ochrany v rámci projektu silnoproudu Zabezpečení nepřetržitého napájení Systém TU a SK nepožaduje zálohování napájení. Systém EZS a EPS má instalován vlastní zdroj nepřetržitého napájení Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím Všechny systémy jsou spojeny s nulovým potenciálem PE vodičem přívodního kabelu. Jsou-li v blízkosti technologie zařízení, jejíchž potenciál by mohl být odlišný od potenciálu kovových částí rozvaděče, je nutno provést jejich pospojování. Datové rozvaděče DR1, skříně MIS a další technologie budou spojeny s nulovým potenciálem nepřerušeným Cu vodičem o průřezu minimálně 16mm2 v rámci projektu silnoproudu Vliv PS na životní prostředí Stavba ani provoz provozních souborů nebudou mít vliv na stávající životní prostředí. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu Při výstavbě je nutno dodržovat platné zásady bezpečnosti práce. Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN doložená revizní zprávou dle ČSN Elektrické zařízení smí obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb. v souladu s vypracovanými správními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení být pověřováni pracovníci alespoň znalí Požární bezpečnost Žádné z instalovaných zařízení nesmí být zdrojem sálavého tepla. Proudové zatížení kabeláže nesmí způsobit ohřev, který by mohl být zdrojem požáru. 5

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Číslo zakázky: 21/14 STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Dokumentace pro provedení stavby Stavebník: Projektant: Moravský zemský archiv v Brně Palachovo

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Oprava střechy skladu Katastrální území: Parcela č.: st. 30/2 Kraj: Pardubický Okres: Chrudim A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická a) identifikační údaje Název projektu: Stavební úpravy tělocvičny Stavebník: Městská část Praha 20 Jívanská 647 193 21 Praha 9 Horní Počernice Zhotovitel projektu: Stupeň: Místo stavby: Ekologické a inženýrské

Více