ing. Vladimíra Pokorná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ing. Vladimíra Pokorná"

Transkript

1 Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, parcela č. 535/20 Tř. 28 října 1639, Frýdek- Místek tel.: Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA č.p. 1260, FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Číslo zakázky: 104/11 Datum: říjen 2011 Stupeň: DSP, DPS Formát: 12x A4 Obsah: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Měřítko: Číslo přílohy: B.

2 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a) Zhodnocení staveniště, popis současného stavu jednotlivých objektů Zhodnocení staveniště Budova základní školy se nachází v zastavěné části obce Frýdlant nad Ostravicí. Hlavní vstup do budovy je z náměstí T.G. Masaryka. Příjezd do oploceného školního areálu je z ulice Janáčkovy. Staveniště tvoří prostory stávající školy a plochy v blízkosti budovy v areálu školy. Stavební práce budou probíhat na parcele č. 535/20, 535/1, 535/10, 535/11, 535/12, 535/14, 535/15, 535/17, kat. území Frýdlant nad Ostravicí. Pozemek kolem školy je rovinatý a nachází se na něm řada inženýrských sítí, viz výkres Koordinační situace stavby. Před zahájením zemních prací (výkopy pro uložení zemniče bleskosvodu, odkopy pro zateplení soklové části budovy) nutno vytýčit veškerá podzemní vedení a při provádění zemních prací nutno respektovat podmínky správců jednotlivých sítí. Tyto podmínky jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace. Na staveništi se nacházejí vzrostlé stromy a keře, které nebudou stavbou dotčeny. Odstraněny budou pouze náletové křoviny v blízkosti objektu na ploše cca 70 m2. Popis současného stavu jednotlivých objektů Základní škola byla postavena v roce 1980 a je tvořena 9 objekty. OBJEKT SO 01 6F STRAVOVACÍ OBJEKT Zastavěná plocha: 583 m 2 Objekt 6F je umístěn v západní části areálu a jedná se o třípodlažní podsklepenou budovu půdorysného rozměru 28,10 x 19,60 m orientovanou podélnou osou ve směru východ - západ. V 01PP jsou umístěny skladové a technické prostory, šatny personálu a hygienické příslušenství. V 1NP se nachází nedávno rekonstruovaná kuchyně se zázemím, kanceláře kuchyňského provozu, sociální a hygienické zázemí zaměstnanců a WC žáků. Ve 2NP je umístěna jídelna žáků ZŠ a studentů gymnázia spolu s výdejem jídel a mytím stolního nádobí. Ve 3NP je pouze na části půdorysu zřízena strojovna výtahů a vzduchotechniky. Propojení jednotlivých podlaží je provedeno dvěmi schodišti a třemi výtahy. V 1NP je provedeno propojení s objektem SO 10 5E. Samostatný vstup do objektu kuchyně je přes rampu z jižní strany. Pro cizí strávníky slouží vstup ze severní strany objektu. orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 3 x 6,00 m (trojtrakt). Konstrukční výška 01PP je 3,30 m, konstrukční výška 1NP a 2NP je 3,60 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm, pouze koncové sloupy u štítové zdi na západní straně jsou 450x450 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Schodiště pro zaměstnance je železobetonové s teracovou úpravou stupňů, hlavní schodiště z 1 do 2NP je ocelové s uzavřenou schodnicí. Podstupnice a nástupnice je z ocelového plechu. Okna jsou z větší části původní dřevěná, zdvojená tvořící na fasádě průběžné pásy doplněné meziokenními vložkami. Okna jsou ve špatném stavu. V části 1NP (kuchyně) již byla 2

3 osazena nová plastová okna a místo meziokenních vložek byly provedeny zděné pilířky. Sklepní okna jsou dřevěná zdvojená opatřená venkovními mřížemi. Vstupní dveře vedoucí na rampu jsou prosklené ocelové s hliníkovými doplňky. Vstupní dveře na severní straně jsou nové plastové. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou provedeny ze Siliplastu. Sokl Střešní nástavba (strojovna výtahů a vzduchotechniky) je zastřešena sedlovou střechou odvodněnou do střešních podokapních žlabů čtyřhranného průřezu. OBJEKT SO 02 4D TĚLOCVIČNY Zastavěná plocha: 1228 m 2 Objekt 4D je umístěn v severozápadní části areálu a jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt vlastních tělocvičen s dvoupodlažním přístavkem, kde jsou umístěny nářaďovny, sklady, galerie a technické místnosti o půdorysném rozměru 59,30 x 20,80 m orientovanou podélnou osou ve směru východ - západ. V 1NP je provedeno propojení s objektem SO 10-5E a dále je proveden samostatný vstup z venkovního prostoru do vnitřně nepropojeného skladu v jihozápadním rohu objektu. Nosnou konstrukci tvoří soustava MS-OB hal s použitím ocelových vazníků pro rozpon 15,60 m. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m. Konstrukční výška podlaží je 7,20 m. Konstrukce přístavku je provedena v normálním skeletu MS-OB na rozpon 3,60 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm. Konstrukční výška obou podlaží je 3,60 m. Stropní konstrukci tělocvičen tvoří ocelové vazníky á 2,40 m překryté vlnitým ocelovým pozinkovaným plechem. Vlny jsou vyplněny betonovou zálivkou. V části přístavku jsou použity typové železobetonové stropní panely a povaly uložené na ozuby podélných průvlaků. Schodiště je ocelové s uzavřenou schodnicí. Podstupnice a nástupnice je z ocelového plechu. Podlaha tělocvičen je pružná palubová v tl. 200 mm. Ostatní podlahy v 1NP jsou v tl. 100 mm. Nášlapná vrstva je tvořena dle účelu místnosti palubovou podlahou (nářaďovny), keramickou dlažbou, cementovým potěrem nebo PVC. Podlaha galerie ve 2NP přístavku je tl. 75 mm s nášlapnou vrstvou PVC. V tělocvičnách jsou osazena nová plastová okna. Z jižní strany budovy jsou okna původní dřevěná, zdvojená tvořící na fasádě průběžné pásy doplněné meziokenními vložkami. Okna jsou ve špatném stavu. Vstupní dveře do skladu jsou prosklené ocelové s hliníkovými doplňky. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou provedeny ze Siliplastu, který místy opadává. Sokl OBJEKT SO 07 2B VSTUP, ŠATNY, VEDENÍ Zastavěná plocha: 917 m 2 Objekt 2B je umístěn ve východní části areálu a jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 61,70 x 14,80 m orientovanou podélnou osou ve směru sever - jih. V 1NP jsou umístěny centrální šatny základní školy a gymnázia, hygienické zázemí pro 1.ročník ZŠ a učebna výtvarné výchovy využívaná gymnáziem. Ve střední části je umístěno schodiště do 2NP. 3

4 Ve 2NP se v levé části nachází kanceláře vedení základní školy a v protější části kanceláře gymnázia. V obou podlažích je provedeno propojení s objektem gymnázia, SO 08 3C a SO 09 8H. V 1NP je ještě propojení s objektem SO 13 10J. orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 3,60, 6,00 a znovu 3,60 m (trojtrakt). Ve 2NP v příčném směru ustupuje podélná osa o 3,60 m, takže osové vzdálenosti pak jsou 6,00 a 3,60 m. Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm, pouze koncové sloupy u štítů jsou 450x450 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Schodiště je ocelové s uzavřenou schodnicí. Podstupnice a nástupnice je z ocelového plechu. Okna jsou dřevěná, zdvojená tvořící na fasádě průběžné pásy doplněné meziokenními vložkami. Okna jsou ve špatném stavu. Vstupní dveře jsou prosklené ocelové s hliníkovými doplňky. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou provedeny ze Siliplastu. Sokl OBJEKT SO 08 3C UČEBNY, KLUBY Zastavěná plocha: 434 m 2 Objekt 3C je umístěn v severní části areálu a jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 35,30 x 12,40 m orientovanou podélnou osou ve směru východ - západ. V 1NP (je využíváno základní školou) jsou umístěny učebny, kabinety, hygienické zázemí a schodiště do 2NP. Ve 2NP (je využíváno gymnáziem) se nachází posilovna, hudební síň, počítačová učebna, kabinet a hygienické zázemí. V obou podlažích je provedeno propojení s objektem SO 07 2B. V 1NP je ještě propojení s objektem SO 10 5E. V jihozápadní části objektu je umístěn východ do atria. orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 3,60 a 7,20 m (dvojtrakt). Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Schodiště je ocelové s uzavřenou schodnicí. Podstupnice a nástupnice je z ocelového plechu. Okna jsou dřevěná, zdvojená tvořící na fasádě průběžné pásy doplněné meziokenními vložkami. Okna jsou ve špatném stavu. Dveře do atria jsou dřevěné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou provedeny ze Siliplastu. Vnější omítka na západní straně objektu je značně narušena vlhkostí a opadává. Sokl je obložen kabřincem metrického formátu, který místy opadává. 4

5 OBJEKT SO 09 8H UČEBNY Zastavěná plocha: 1227 m 2 Objekt 8H je umístěn v jižní části areálu a jedná se o třípodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 62,90 x 19,60 m orientovanou podélnou osou ve směru východ - západ. V 1, 2 i 3NP jsou umístěny jednotlivé učebny a kabinety, dvoje hygienické zázemí a dvoje schodiště. V 1NP se dále nachází místnost školníka a denní místnost a hygienické zázemí uklizeček. Střední částí objektu prochází centrální chodba spojující v 1 a 2NP objekt s objekty SO 07 2B a SO 11 7G. V 1NP je ještě propojení s objektem SO 12 9I. orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 7,20, 3,60 a znovu 7,20 m (trojtrakt). Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm, pouze koncové sloupy u štítů jsou 450x450 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Schodiště jsou ocelová s uzavřenou schodnicí. Podstupnice a nástupnice je z ocelového plechu. Okna na jižní straně objektu jsou původní dřevěná, zdvojená tvořící na fasádě průběžné pásy doplněné meziokenními vložkami. Okna ve schodišťovém prostoru jsou ocelová. Okna jsou ve špatném stavu. Na severní straně objektu již byla osazena nová plastová okna (kromě oken ve schodišťovém prostoru) a místo meziokenních vložek byly provedeny zděné pilířky. Dveře do atria jsou ocelové. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou provedeny ze Siliplastu. Sokl OBJEKT SO 10 5E ŠATNY U TĚLOCVIČEN Zastavěná plocha: 395 m 2 Objekt 5E je umístěn v severozápadní části areálu a jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 31,70 x 12,40 m orientovanou podélnou osou ve směru východ - západ. V objektu jsou umístěny šatny, umývárny pro žáky a pro učitele, kabinet a sklad nářadí. Ze severní strany je umožněn chodbou vstup do tělocvičen v objektu SO 02 4D. Chodbou v jižní části je řešeno propojení mezi objekty SO 08 3C, SO 12 9I a SO 01 6F. V severozápadním rohu objektu je ze západní strany možný vstup přímo z venkovního prostoru. orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 3,60 a 7,20 m (dvojtrakt). Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. 5

6 Okna jsou dřevěná, zdvojená tvořící na fasádě průběžný pás doplněný meziokenními vložkami. Vstupní dveře jsou dřevěné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou provedeny ze Siliplastu. Sokl OBJEKT SO 11 7G ŠKOLNÍ DÍLNY A DRUŽINA Zastavěná plocha: 418 m 2 Objekt 7G je umístěn v jihozápadní části areálu a jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 37,70 x 11,20 m orientovanou podélnou osou ve směru sever - jih. V 1NP jsou umístěny prostory školní družiny a žákovské dílny. Střední částí prochází schodiště do 2NP navazující na venkovní vstup ze západní strany objektu. Ve 2NP se nachází učebny, kabinet a sklad. V obou podlažích je provedeno propojení s objektem SO 09 8H. orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 2,40 a 7,20 m (dvojtrakt). Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm, pouze koncové sloupy u štítů jsou 450x450 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Schodiště je ocelové s uzavřenou schodnicí. Podstupnice a nástupnice je z ocelového plechu. Okna jsou dřevěná, zdvojená tvořící na fasádě průběžné pásy doplněné meziokenními vložkami. Okna jsou ve špatném stavu. Vstupní dveře jsou prosklené ocelové s hliníkovými doplňky. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou provedeny ze Siliplastu. Sokl OBJEKT SO 12 9I SPOJOVACÍ CHODBA Zastavěná plocha: 97 m 2 Objekt 9I je umístěn ve střední části areálu a jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 24,80 x 3,90 m orientovanou podélnou osou ve směru sever jih a spojující objekty SO 09 8H a SO 10 5E. Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet s příčnými rámy, které jsou tvořeny uzavřenými profily ze svařených válcovaných profilů a podélnými ztužidly. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 1,80, 2,10, 2,40 a 3,60 m, v příčném směru 3,30 m. Konstrukční výška je 3,35 m. Obvodový plášť je proveden ze struskopěnových panelů tl. 250 mm. Podlahy jsou provedeny v tl. 75 mm, v nižší úrovni v tl. 50 mm (litý asfalt). Okna jsou dřevěná, zdvojená tvořící na fasádě průběžný pás doplněný meziokenními vložkami. Okna jsou ve špatném stavu. V podélných stěnách jsou osazena dvoje ocelová shrnovací vrata (naproti sobě) umožňující průjezd zahradní techniky do jinak nepřístupného atria. 6

7 Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou provedeny ze Siliplastu. Sokl Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelový vlnitý plech. Střecha je sedlová odvodněná do střešních podokapních žlabů čtyřhranného průřezu. Krytina je tvořena asfaltovými pásy. OBJEKT SO 13 10J 1.ROČNÍK ZŠ + MATEŘSKÁ ŠKOLA Zastavěná plocha: 434 m 2 Objekt 10J je umístěn v jihovýchodní části areálu a jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 35,30 x 12,40 m orientovanou podélnou osou ve směru východ - západ. V objektu jsou umístěny učebny pro 1.ročník ZŠ, kabinet, sklad nářadí pro pozemky a prostory mateřské školky. Ze západní strany je umožněn vstup z venkovního prostoru přes sklad nářadí. Vnitřní propojení je provedeno do objektu SO 07 2B. Prostory využívané mateřskou školkou mají samostatný vstup. orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 3,60 m nebo 6,00 m a v příčném směru 3,60 a 7,20 m (dvojtrakt). Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm, pouze koncové sloupy u štítů jsou 450x450 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Okna jsou z větší části původní dřevěná, zdvojená tvořící na fasádě průběžný pás doplněný meziokenními vložkami. Okna jsou ve špatném stavu. V části objektu (mateřská školka) již byla osazena nová plastová. Vstupní dveře do skladu jsou prosklené ocelové s hliníkovými doplňky. Vstupní dveře do mateřské školky jsou nové plastové. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou provedeny ze Siliplastu. Sokl b) Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby Urbanistické řešení Urbanistické řešení je dáno a v souvislosti se stavebními úpravami nedojde žádným změnám. Architektonické řešení Plánovaný rozsah stavebních úprav (nové výplně okenních a dveřních otvorů, zateplení obvodových stěn, nové povrchové úpravy) se projeví v architektonickém výrazu fasád při zachované hmotě objektů. Stávající dřevěná okna budou vyměněna za plastová, meziokenní vložky nahrazeny zděnými pilířky. Ocelové vstupní dveře budou vyměněny za dveře hliníkové. Zateplení obvodových stěn bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou úpravou tenkovrstvou probarvenou silikonovou omítkou. Horizontální členění fasád zůstane zachováno neboť dozdívky včetně zateplovacího pláště budou ustupovat cca 20 mm od venkovního líce zateplené fasády a budou barevně odlišeny. Barevné řešení fasád viz část PD Architektonické a stavebně technické řešení. 7

8 Dispoziční řešení Dispoziční řešení se nemění. c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch Po demontáži stávajících dřevěných okenních výplní a vnějších i vnitřních parapetů budou v místě bývalých meziokenních vložek vyzděny pilířky z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm. Nové okenní sestavy budou stejných rozměrů jako původní okna ovšem některé sestavy budou mít jiné členění. Navržena jsou okna plastová, zasklená izolačním dvojsklem. V některých místnostech (učebny, kabinety, kanceláře) budou na okna osazeny vnitřní horizontální žaluzie. Ke zmenšení plochy okenních otvorů dojde v objektu SO 10 5E (šatny u tělocvičen, v prostoru chodby) a v objektu SO 12 9I (spojovací chodba). V objektu SO 09 8H (učebny) dojde k částečnému zmenšení okenních otvorů ve schodišťových prostorech. V některých objektech byla původní okna již vyměněna za nová plastová, tato okna budou ponechána. Vnitřní parapety v šířkách 300 a 700 mm budou nahrazeny novými parapety ve stejných šířkách, ale provedené z lakovaného pororoštu. Parapety budou osazeny na stávající ocelovou konstrukci. U oken s parapetem šířky 100 mm budou osazeny parapetní desky dřevotřískové s odolným povrchem. Venkovní parapety i veškeré oplechování střech bude provedeno z ocelového plechu pozinkovaného s poplastovanou povrchovou úpravou. Nové vstupní dveře budou hliníkové, zasklené bezpečnostním izolačním dvojsklem, rámy s přerušeným tepelným mostem. Po provedení dozdívek a výměně všech okenních a dveřních výplní bude provedeno celkové zateplení objektu. Demontovány budou stávající dilatace, nová úprava dilatačních spár bude řešena v rámci zateplení pomoci hliníkových dilatačních profilů. Obvodové stěny v podélném směru budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenových desek EPS 70 F tl. 120 mm, štítové stěny budou zatepleny deskami EPS 70 F tl. 140 mm. Izolační desky budou lepeny a kotveny k očištěnému a vyspravenému nosnému podkladu. Povrchová úprava - tenkovrstvá probarvená silikonová omítka. V soklové části budou jako tepelný izolant použity desky z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80 mm. Tepelná izolace bude zatažena 200 mm pod upravený terén. Z tohoto důvodu bude nutno provést částečný odkop základových konstrukcí. Povrchová úprava soklu keramický obklad. Stávající obklad soklu (kabřinec) bude osekán. Střešní plášť zůstane stávající, pouze bude provedeno nové oplechování atik v návaznosti na zateplovací systém. Stávající okapové chodníky budou vybourány a budou položeny nové okapové chodníky z betonových dlaždic 500x500x50 mm. Vybourány budou také některé zpevněné (betonové) plochy v blízkosti objektů. Před objektem SO 08 2B (vstup, šatny, vedení) budou odstraněny okrasné zídky a nahrazeny okapovým chodníkem z valounků. Venkovní plochy dotčené stavebními pracemi budou po dokončení těchto prací znovu zatravněny. Po demontáži stávajícího vedení bleskosvodů budou instalovány nové bleskosvody podle souboru platných norem ČSN EN Pro položení nového uzemňovacího pásku budou kolem objektu provedeny výkopy ve vzdálenosti cca 1,0 m od budovy. Podrobnosti viz samostatná část PD. d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Objekt je v současnosti plně napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavebními úpravami se toto napojení nemění. 8

9 e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Charakter stavebních úprav nevyžaduje řešení výše uvedeného bodu. f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Snížením energetické náročnosti budovy dojde dlouhodobě k menšímu zatížení životního prostředí. Vliv stavby na ovzduší Realizací stavby nedojde ke změně vlivu stavby na ovzduší. Vliv stavby na vody Realizací stavby nedojde ke změně vlivu stavby na vody. V současnosti jsou veškeré dešťové i splaškové vody odváděny do stávající jednotné kanalizace. Tento systém odvodu vod nebude měněn. Vliv stavby na ukládání odpadů Realizací stavby nedojde ke změně vlivu stavby na ukládání odpadů. Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna podle příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech. Odpady budou separovány a ukládány do stávajících kontejnerů v areálu školy a budou likvidovány v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. Ochranná pásma Pro stavbu není specifikováno žádné zvláštní ochranné pásmo, vyjma ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, pro které platí ustanovení předmětných norem. Před zahájením zemních prací nutno veškerá podzemní vedení vytýčit a řídit se pokyny jejich správců. Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby Vlastní stavební činnost nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního, nebo dohodnutého stavu. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. Odpady produkované v průběhu výstavby a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.: Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie beton O dřevo O sklo O plasty O 9

10 zemina O směs kovů O železo a ocel O směsné stavební a demoliční odpady, neuvedené v katalogu odpadů pod čísly , a O Vliv stavby na ptactvo V areálu základní školy byl prokázán výskyt rorýsa obecného, který je chráněn zákonem podle 48 ZOPK a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen mezi druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožený. Z tohoto důvodu budou provedeny následující opatření. Střechy na všech objektech základní školy jsou ploché jednoplášťové s větracími kanálky mezi střešními vrstvami. Na fasádě jsou kanálky ukončeny kruhovými průduchy, na kterých v současnosti nejsou osazeny větrací mřížky. Střešní plášť zůstane i po zateplení větraný. Na větrací průduchy budou osazeny kruhové plastové mřížky o průměru 100 mm. Mřížky budou upraveny tak, že bude vyříznuta dolní polovina lamel. Vzniklý otvor musí být minimálně 35 mm vysoký a 70 mm široký. Spodní okraj mřížek nutno mechanicky příčně zdrsnit, nejlépe ocelovým kartáčem na vrtačce nebo smirkovým papírem ve směru kolmém na podélnou osu otvoru, tak aby se rorýsi mohli na okraji otvoru bezpečně zachytit a pohodlně prolézt do dutiny v podstřeší. V případě, že stavební úpravy budou probíhat v období hnízdění od do je nutné postupovat v souladu s ustanovením 56 ZOPK a požádat o povolení výjimky z ochranných podmínek u příslušného správního orgánu, v tomto případě u Krajského úřadu v Ostravě, který určí průběh prací. V této době do hnízdění rorýsů nesmí být rušivě zasahováno, proto je u navržených stavebních úprav podle doporučení odborných subjektů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká společnost ornitologická) nezbytné: - provádět práce mimo atiku (např. výměny oken, vchodových dveří apod.) a vlastní zateplení či rekonstrukci střechy nechat na srpen a následné měsíce - stavět lešení nejvýše na úroveň předposledního podlaží a jeho dostavbu naplánovat až na srpen - nelze v žádném případě zaslepit ventilační otvory, které slouží ptákům jako přístup k vlastním hnízdům Ochrana zeleně V průběhu výstavby nutno veškeré dřeviny na staveništi chránit před poškozením dle ČSN Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Je nutné chránit kořenový prostor při výkopech rýh, v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být 4-násobkem obvodu kmene ve výšce 1,0 m, nejméně však 2,5 m. Chránit stromy před mechanickým poškozením, kmeny stromů je nutno opatřit vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2,0 m. Koruny stromů je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popř. vyvázat ohrožené větve vzhůru. V rámci stavby budou odstraněny náletové křoviny do vzdálenosti 2,0 m od objektu. g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Není řešeno. h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Jako podklad pro vypracování projektové dokumentace sloužila: 10

11 - projektová dokumentace Stavební úpravy ZŠ T.G. Masaryka č.p zateplení objektů z roku 2008, vypracovaná ing.arch. Kunetkovou - původní prováděcí dokumentace ze 70. let minulého století - projektová dokumentace Rekonstrukce ZŠ T.G. Masaryka č.p studie vypracovaná Sdružením ARPIA v roce požadavky investora - vizuální obhlídka stavby a doměření stávajícího stavu projektantem i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Jedná se o stávající objekt, geodetické vytyčení není potřeba provádět. j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty: SO 01 Stavební úpravy objektu 6F stravovací objekt SO 02 Stavební úpravy objektu 4D tělocvična SO 07 Stavební úpravy objektu 2B vstup, šatny, vedení SO 08 Stavební úpravy objektu 3C učebny, kluby ZŠ SO 09 Stavební úpravy objektu 8H učebny a kabinety SO 10 Stavební úpravy objektu 5E šatny u tělocvičen SO 11 Stavební úpravy objektu 7G školní dílny a družina SO 12 Stavební úpravy objektu 9I spojovací chodba SO 13 Stavební úpravy objektu 10J 1. ročník, mateřská škola k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení Vlastní stavební činnost nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace. Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního, nebo dohodnutého stavu. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, které jsou platné v době provádění stavby. Během výstavby je nutno dodržovat zejména bezpečnostní předpisy ve smyslu Vyhlášky č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Vyhlášky č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a ostatních zákonných opatření zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. 11

12 Podrobnosti viz samostatná příloha PD v části D. Dokladová část - Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (stavební rizika). 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Viz samostatná příloha PD B.2. Statický posudek. 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Viz samostatná příloha PD B.1. Požárně bezpečnostní řešení stavby. 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí viz část 1, odstavec f) této zprávy. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Bezpečnost při užívání stavby se stavebními úpravami nezmění. 6. OCHRANA PROTI HLUKU Realizací stavebních úprav nedojde k zatížení okolí hlukem. 7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Na předmětnou stavbu byl vypracován energetický audit na jehož základě bylo navrženo zateplení objektu a výměna okenních a dveřních výplní. Součástí PD je Průkaz energetické náročnosti budovy. 8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Není řešeno. 9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Například radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma. Stavbu není nutno řešit z výše uvedených hledisek. 10. OCHRANA OBYVATELSTVA Není řešena. 11. INŽENÝRSKÉ STAVBY Nevyskytují se. 12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB Nevyskytují se. Ve Frýdku Místku, říjen

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE STAVBY Objekt: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KRÁTKÁ Adresa: KRÁTKÁ 676 431 51, KLÁŠTEREC NAD

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy NÁZEV STAVBY Balabenka point objekt C přestavba výrobní haly na obchodní a kancelářské prostory KLIENT UGAV s.r.o., Lihovarská 12, 190 00 Praha 9 - Libeň MÍSTO STAVBY Praha 9, Drahobejlova 15/2400, Lihovarská

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Výstavba Dopravního VaV centra, Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Výstavba Dopravního VaV centra, Líšeňská 33a, 636 00 Brno 12 11 - Ventilační okenní nebo světlíkové otvory ve výrobních prostorách SO 03 s přirozeným větráním musí být opatřeny spolehlivě ovladatelným zařízením,umožňujícím otevírání z podlahy dle ČSN 73 5105.

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz _ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Stavební úpravy ZŠ

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více