PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE Vyhodnocení průzkumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu"

Transkript

1 PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu

2 Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy na různých pozicích v rámci finančního oddělení. Kromě mapování kariérních cest a tvorby kompetenčních profilů jsme se v roce 2013 rozhodli zaštítit za podpory Komory certifikovaných účetních a společnosti SCHULMEISTER Finance Professional Search průzkum Platová studie pro finanční pozice Je potěšující ukázat, že manažeři a odborníci z finančních oddělní jsou navzdory špatným časům hodnoceni spíše nadprůměrně a že se tento fakt dá spojit i s poměrně vysokou jistotou jejich zaměstnání danou stabilní poptávkou po těchto pozicích na českém pracovním trhu. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se našeho průzkumu zúčastnili a přispěli tak k jeho úspěšné realizaci. Poděkování patří i paní Ditě Chrastilové (SCHULMEISTER Finance Professional Search) za konzultaci struktury průzkumu. Za technické zpracování výstupů studie děkujeme panu Václavu Lagovi. V případě dotazů týkajících se způsobu zpracování studie a vyhodnocení ukazatelů pište prosím na Za řídící výbor asociace OLGA CECHLOVÁ

3 ÚVOD Cílem průzkumu Platová studie pro finanční pozice je zmapování aktuálních trendů v odměňování zaměstnanců finančních oddělení. Zúčastnilo se jej více než 450 respondentů pracujících na některé z finančních pozic. Oslovení respondenti představují výběrový vzorek pracovníků na finančních pozicích v České republice. Jsou mezi nimi zastoupeni zaměstnanci ze všech čtrnácti krajů ČR a z více než 70 okresů. Účastníci průzkumu byli dále vybírání napříč různými oblastmi podnikání, a to konkrétně z odvětví: automobilový průmysl, bankovnictví a pojišťovnictví, doprava, energetika, IT, obchod, pohostinství a cestovní ruch, potravinářství, profesní činnost, řemesla, stavebnictví a reality, strojírenství, zdravotnictví, zemědělství a jiný průmysl V průzkumu je také zohledněna velikost podniku, ve kterém respondenti pracují, a to jednak z perspektivy ročního obratu firmy, jednak dle počtu zaměstnanců. V případě obratu podniku jsou rozlišovány 3 varianty: méně než 100 milionů Kč/rok milionů Kč/rok více než 300 milionů Kč/rok Z hlediska počtu zaměstnanců poté rozlišujeme: méně než 50 zaměstnanců zaměstnanců více než 200 zaměstnanců

4 Zohlednění těchto a dalších významných charakteristik (např. úroveň vzdělání, délka praxe, znalost cizích jazyků apod.) formou náhodného výběru nám tak umožňuje označit skupinu oslovených respondentů za výběrový vzorek celé populace. Závěry studie je tedy možné považovat za reprezentativní údaje platné pro zaměstnance finančních oddělení v České republice. Výsledky zpracování průzkumu jsou prezentovány ve dvou kapitolách. V první kapitole jsou představeny souhrnné ukazatele popisující vlastnosti zaměstnanců finančních oddělení jako celku, porovnání hodnot zkoumaných ukazatelů mezi jednotlivými pozicemi a analýza mzdové úrovně pro jednotlivé kraje, oblasti podnikání a velikosti podniků. V kapitole druhé je představena analýza jednotlivých pracovních pozic, přičemž každá z nich je zkoumána odděleně od ostatních. ZKOUMANÉ CHARAKTERISTIKY JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ SKUPIN Mzdové ukazatele průměrná mzda zaměstnance, podíl variabilní složky na celkové mzdě zaměstnance, navázání variabilní odměny apod. Firemní benefity nejčastěji nabízené benefity, počet benefitů Sociální ukazatele poměr muži a ženami, počet let na aktuální pozici apod. Každá kapitola je opatřena poznámkami k metodologii zpracování a vysvětlivkami k jednotlivým ukazatelům či grafickým doplňkům. Věříme, že výsledky analýzy prezentované na následujících řádcích, vám osvětlí současnou situaci a trendy v odměňování finančních pracovníků na českém pracovním trhu.

5 KAPITOLA I. SOUHRNNÁ ANALÝZA

6 SOUHRNNÁ ANALÝZA Souhrnné ukazatele a porovnání jednotlivých pozic METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ V první části studie analyzujeme soubor respondentů jako jeden celek, to znamená, že nezkoumáme charakteristiky uvnitř jednotlivých pracovních pozic. U celkového počtu respondentů (466) tak rozebíráme charakteristiky celého souboru, porovnáváme hodnoty ukazatelů mezi jednotlivými pozicemi a analyzujeme mzdovou úroveň podle krajů, oblasti podnikání a velikosti firmy. Výsledky analýzy jsou prezentovány ve formě tabulek či grafů, které jsou tematicky uspořádány do tří kategorií: Mzdové ukazatele, Firemní benefity, Sociální ukazatele a Porovnání dle firemních charakteristik. Předmětem této kapitoly je představení metodologie zpracování prezentovaných ukazatelů a popis a vysvětlivky k jednotlivým tabulkám a grafům. PŘEHLED Tabulka Přehled obsahuje vybrané ukazatele pro všechny pracovní pozice. Popis prezentovaných ukazatelů se nachází níže v příslušných tematických skupinách.

7 SOUHRNNÁ ANALÝZA Mzdové ukazatele Ukazatel Popis Charakteristika Průměrná mzda Určuje výši průměrné mzdy v Kč. Aritmetický průměr Medián mezd Minimální mzda Maximální mzda Mzdové rozdíly Průměrný podíl variabilní odměny Určuje prostřední hodnotu řady mezd uspořádaných podle velikosti (na rozdíl od průměru abstrahuje od extrémů) v Kč. Určuje výši minimální mzdy v Kč. Určuje výši maximální mzdy v Kč. Relativní variabilita mezd. Určuje míru různorodosti souboru. Určuje průměrný podíl variabilní odměny na celkové mzdě. Medián Výběrový variační koeficient Aritmetický průměr Navázání variabilní odměny Vyjadřuje relativní četnosti navázání variabilní odměny na jednu ze tří možností: Osobní výsledky, Týmové výsledky, Firemní výsledky. Grafy a tabulky Mzdové rozdíly Mzdy zaměstnanců finančních oddělení Intervalové rozdělení mezd Intervalové rozdělení podílu variabilní složky Výsledky Porovnává variabilitu mezd u jednotlivých pozic. Porovnává průměrnou mzdu a medián pro jednotlivé pracovní pozice. Grafem je proložena linie představující medián mezd všech respondentů. Zobrazuje relativní četnost výskytu mezd v daném intervalu. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální mzda>, 2. Interval (0.1 * maximální mzda; 0.2 * maximální mzda> apod. Zobrazuje relativní četnost výskytu podílu variabilní složky v daném intervalu. Intervaly jsou určeny obdobně jako v grafu Intervalové rozdělení mezd s rozdílem, že interval (0.5 * maximální mzda; maximální mzda> není dále dělen. Zobrazuje veškeré možné kombinace navázání variabilní odměny na kritéria: Osobní výsledky, Týmové výsledky a Firemní výsledky, kterým přiřazuje relativní četnost výskytu. Výběrový variační koeficient Aritmetický průměr, medián

8 SOUHRNNÁ ANALÝZA Firemní benefity Ukazatele Popis Charakteristika Nejčastější benefity Určuje 3 nejčastěji nabízené benefity. Nejčastější počet benefitů Určuje nejčastější počet benefitů. Grafy a tabulky Četnost jednotlivých benefitů Zobrazuje, jaká část respondentů je příjemcem jednotlivých benefitů. Počet benefitů Zobrazuje relativní četnost počtu benefitů.

9 SOUHRNNÁ ANALÝZA Sociální ukazatele Ukazatele Popis Charakteristika Poměr muži/ženy Zobrazuje poměr mezi počtem mužů a žen v celém souboru. Nejčastěji dosažené vzdělání Průměrná délka celkové praxe Průměrná délka praxe na aktuální pozici Ukazuje, jakého nejvyššího vzdělání dosáhla největší skupina respondentů. Určuje průměrnou délku praxe respondentů nejen na současné pozici, ale také na všech předešlých pracovních pozicích. Určuje průměrnou délku praxe respondentů na současné pracovní pozici. Aritmetický průměr Aritmetický průměr Nejčastější cizí jazyk Ukazuje, kterým z cizích jazyků mluví největší část respondentů. Nejčastější počet jazyků Ukazuje, kolik cizích jazyků zná největší část respondentů. Grafy a tabulky Dosažené vzdělání Délka celkové praxe dle intervalů Délka praxe na aktuální pozici dle intervalů Znalost cizích jazyků Zobrazuje, jaká část respondentů dosáhla magisterského či inženýrského/ bakalářského/středoškolského vzdělání. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek celkové praxe respondentů v daných intervalech. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální délka celkové praxe>, 2. Interval (0.1 * maximální délka celkové praxe; 0.2 * maximální délka celkové praxe> apod. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek praxe respondentů na aktuální pozici v daných intervalech. Intervaly jsou určeny stejně jako v grafu Délka celkové praxe dle intervalů. Zobrazuje, jaká část respondentů hovoří jednotlivými cizími jazyky. Znalost cizích jazyků - počet Zobrazuje relativní četnost počtu cizích jazyků, kterými respondenti hovoří.

10 SOUHRNNÁ ANALÝZA Porovnání dle firemních charakteristik Grafy a tabulky Průměrná mzda a medián mezd podle krajů Průměrná mzda a medián mezd podle odvětví Popis Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu mezd v příslušném kraji. Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu mezd v příslušné oblasti podnikání. Průměrná mzda a medián mezd podle obratu firmy Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu mezd podle velikosti obratu firmy. Průměrná mzda a medián mezd podle počtu zaměstnanců Zobrazuje úroveň průměrné mzdy a mediánu podle počtu zaměstnanců v podniku.

11 SOUHRNNÁ ANALÝZA POZNÁMKY K METODOLOGII Čtení grafů s intervalovým rozdělením: Popisky osy x označují krajní hodnoty intervalů podle vzoru (x;y>. Např. interval ohraničený krajními body 4 a 8 vyjadřuje interval (4;8>. Výjimkou je první interval, který zahrnuje i nulu a má podobu: <0;y>. Počet respondentů na některých pracovních pozicích není dostatečný k průkaznému statistickému šetření. Na tuto skutečnost je upozorněno na příslušných místech přímo v analýze.

12 SOUHRNNÁ ANALÝZA

13 SOUHRNNÁ ANALÝZA PŘEHLED PRACOVNÍ POZICE PRŮMĚRNÁ MZDA (KČ) MEDIÁN MEZD (KČ) NEJČASTĚJŠÍ POČET BENEFITŮ P. DÉLKA PRAXE NA AKT. POZICI (ROKY) POMĚR MUŽI/ŽENY DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Daňový specialista Muži: 55 % Ženy: 45 % Magisterské/Inženýrské Ekonom projektu /4 7 Muži: 60 % Ženy: 40 % Magisterské/Inženýrské Finanční analytik Muži: 57 % Ženy: 43 % Magisterské/Inženýrské Finanční controller Muži: 55 % Ženy: 45 % Magisterské/Inženýrské Finanční manažer Muži: 36 % Ženy: 64 % Magisterské/Inženýrské Finanční ředitel Muži: 58 % Ženy: 42 % Magisterské/Inženýrské Finanční účetní Muži: 10 % Ženy: 90 % Středoškolské Hlavní účetní Muži: 14 % Ženy: 86 % Magisterské/Inženýrské IFRS specialista /5 4.3 Muži: 0 % Ženy: 100 % Magisterské/Inženýrské Mzdová účetní Muži: 7 % Ženy: 93 % Středoškolské Specialista reportingu Muži: 13 % Ženy: 88 % Středoškolské Treasury specialista Muži: 40 % Ženy: 60 % Magisterské/Inženýrské Vedoucí controllingu /4 5.6 Muži: 72 % Ženy: 28 % Magisterské/Inženýrské Pozn.: Řádky podbarvené oranžově označují pracovní pozice s nedostatečným počtem respondentů. Hodnoty ukazatelů na těchto pozicích mají slabou vypovídací schopnost o vlastnostech celé populace. Uvedené platí i pro další ukazatele v části Souhrnná analýza.

14 SOUHRNNÁ ANALÝZA MZDOVÉ CHARAKTERISTIKY Průměrná mzda Kč Prům. podíl variabilní odměny 15% Medián mzdy Kč Navázíní var. odměny Osobní výsledky 68 %, Týmové výsledky 22 %, Firemní výsledky 77 % Mzdové rozdíly (var. koeficient) 66% Mzdy zaměstnanců finančních oddělení Finanční ředitel Finanční manažer Vedoucí Daňový controllingu specialista Treasury specialista Finanční analytik Finanční controller IFRS specialista Hlavní účetní Specialista reportingu Ekonom projektu Finanční účetní Mzdová účetní Průměrná mzda (Kč) Medián mzdy (Kč) Medián všech mezd ( Kč)

15 SOUHRNNÁ ANALÝZA Intervalové rozdělení mezd 42,8% četnost v daném intervalu 24,0% 8,5% 7,9% 7,2% 4,4% 2,8% 1,3% 0,7% 0,4% Intervalové rozdělení podílu variabilní složky 42,7% četnost v daném intervalu 26,2% 19,9% 5,4% 1,6% 4,1% 10% 19% 29% 39% 49% 100%

16 SOUHRNNÁ ANALÝZA Mzdové rozdíly na jednotlivých pozicích variační koeficient 66% 64% 60% 49% 48% 47% 43% 40% 35% 30% 26% 26% 25% VÝSLEDKY FIREMNÍ OSOBNÍ + FIREMNÍ OSOBNÍ OSOBNÍ + TÝMOVÉ + FIREMNÍ TÝMOVÉ + FIREMNÍ OSOBNÍ + TÝMOVÉ TÝMOVÉ relativní četnost 29 % 28 % 21 % 17 % 3 % 2 % 0 %

17 SOUHRNNÁ ANALÝZA FIREMNÍ BENEFITY Nejčastější benefity Stravenky, Pružná pracovní doba, Dovolená navíc Nejčastější počet benefitů 1 Počet benefitů Četnost jednotlivých benefitů 11% 7% 2% 21% % relativní četnost 58% 56% 52% 51% 15% 11% % 28% 20% 17% 16% 7 8

18 SOUHRNNÁ ANALÝZA SOCIÁLNÍ UKAZATELE Poměr muži/ženy Muži: 45 % Ženy: 55 % Průměrná délka praxe na aktuální pozici (roky) 6,9 Nejčastěji dosažené vzdělání Magisterské/inženýrské Nejčastější cizí jazyk angličtina, němčina Průměrná délka praxe (roky) 15,2 Nejčastější počet cizích jazyků Jeden Délka celkové praxe dle intervalů Četnost v daném intervalu četnost v daném intervalu četnost v daném intervalu 12% 17% 20% 18% 16% 7% 5% 3% 1% 0,4% 46% 19% 16% 5,5% 4,61% 4,6% 3% 0,0% 0,4% 0,2%

19 SOUHRNNÁ ANALÝZA 88% znalost daného jazyka mezi respondenty znalost daného jazyka mezi respondenty 38% 24% 4% 2% 1% 4% 3% Znalost cizích jazyků - počet 2% 0,5% 3% 10% 48% 37% více Dosažené vzdělání 6% 25% 69% magisterské/inženýrské bakalářské středoškolské

20 Porovnání dle firemních charakteristik Průměrná mzda a medián mezd podle krajů průměrná mzda v kraji medián mezd v kraji Hl. m. Praha Jihomoravský Moravskoslezský Plzeňský Středočeský Ústecký Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj průměr medián Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhrad. kraj Pardubický kraj průměr medián Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj průměr medián Moravskoslez. kraj Kraj Vysočina Pozn.: Buňky podbarvené oranžově označují kraje s nedostatečným počtem respondentů. Hodnoty ukazatelů na těchto pozicích mají slabou vypovídací schopnost o vlastnostech celé populace.

21 Průměrná mzda a medián mezd podle odvětví průměrná mzda v odvětví medián mezd v odvětví Automobilový p. Bankovnictví a poj. Doprava Energetika IT průměr medián Obchod Pohostinství a cestovní ruch Potravinářství Profesní činnost průměr medián Strojírenství Zdravotnictví Zemědělství Jiný průmysl průměr medián Stavebnictví a reality Pozn.: Buňky podbarvené oranžově označují odvětví s nedostatečným počtem respondentů. Hodnoty ukazatelů na těchto pozicích mají slabou vypovídací schopnost o vlastnostech celé populace.

22 Průměrná mzda a medián mezd podle počtu zaměstnanců průměrná mzda dle počtu zaměstnanců medián mezd dle počtu zaměstnanců Průmězná mzda a medián mezd podle obratu firmy průměrná mzda podle obratu medián mezd podle obratu a více 50 až 200 méně než 50 více než 300 mil. 100 mil mil. méně než 100 mil. 200 a více 50 až 200 méně než 50 méně než 100 mil. 100 mil mil. více než 300 mil. průměr medián průměr medián

23 KAPITOLA II. ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC

24 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ: V následující části studie analyzujeme jednotlivé pracovní pozice. Data pro každou pozici tedy zkoumáme nezávisle na ostatních. Výsledky analýzy jsou prezentovány ve formě tabulek či grafů, které jsou tematicky uspořádány do tří kategorií: Mzdové ukazatele, Firemní benefity a Sociální ukazatele. Předmětem této kapitoly je představení metodologie zpracování prezentovaných ukazatelů a popis a vysvětlivky k jednotlivým tabulkám a grafům. PŘEHLED: Tabulka Přehled obsahuje vybrané ukazatele pro danou pracovní pozici. Popis prezentovaných ukazatelů se nachází níže v příslušných tematických skupinách. Pozn.: Uvedený počet respondentů ukazuje, kolik pracovníků na dané pozici se průzkumu zúčastnilo. Nemusí však odpovídat počtu respondentů v každé ze zkoumaných charakteristik, viz Poznámky k metodologii níže.

25 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC Mzdové ukazatele Ukazatele Popis Charakteristika Průměrná mzda Určuje výši průměrné mzdy v Kč. Aritmetický průměr Medián mezd Určuje prostřední hodnotu řady mezd uspořádaných podle velikosti (na rozdíl od průměru abstrahuje od extrémů) v Kč. Medián Minimální mzda Určuje výši minimální mzdy v Kč. Maximální mzda Určuje výši maximální mzdy v Kč. Mzdové rozdíly Průměrný podíl variabilní odměny Navázání variabilní odměny Relativní variabilita mezd. Určuje míru různorodosti souboru. Určuje průměrný podíl variabilní odměny na celkové mzdě. Vyjadřuje relativní četnosti navázání variabilní odměny na jednu ze tří možností: Osobní výsledky, Týmové výsledky, Firemní výsledky. Výběrový variační koeficient Grafy a tabulky Intervalové rozdělení mezd Intervalové rozdělení podílu variabilní složky Kombinace navázání variabilní odměny Zobrazuje relativní četnost výskytu mezd v daném intervalu. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální mzda>, 2. Interval (0.1 * maximální mzda; 0.2 * maximální mzda> apod. Zobrazuje relativní četnost výskytu podílu variabilní složky v daném intervalu. Intervaly jsou určeny obdobně jako v grafu Intervalové rozdělení mezd s tím rozdílem, že interval (0.5 * maximální mzda; maximální mzda> není dále dělen. Zobrazuje veškeré možné kombinace navázání variabilní odměny na kritéria: Osobní výsledky, Týmové výsledky a Firemní výsledky, kterým přiřazuje relativní četnost výskytu.

26 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC Firemní benefity Ukazatele Popis Charakteristika Nejčastější benefity Určuje 3 nejčastěji nabízené benefity. Nejčastější počet benefitů Určuje nejčastější počet benefitů. Grafy a tabulky Četnost jednotlivých benefitů Zobrazuje, jaká část respondentů je příjemcem jednotlivých benefitů. Počet benefitů Zobrazuje relativní četnost počtu benefitů.

27 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC Sociální ukazatelé Ukazatele Popis Charakteristika Poměr muži/ženy Nejčastěji dosažené vzdělání Průměrná délka celkové praxe Průměrná délka praxe na aktuální pozici Nejčastější cizí jazyk Nejčastější počet jazyků Zobrazuje poměr mezi muži a ženami na dané pozici. Ukazuje, jakého nejvyššího vzdělání dosáhla největší skupina respondentů. Určuje průměrnou délku praxe respondentů nejen na současné pozici, ale také na všech předešlých pracovních pozicích. Určuje průměrnou délku praxe respondentů na současné pracovní pozici. Ukazuje, kterým z cizích jazyků mluví největší část respondentů. Ukazuje, kolik cizích jazyků zná největší část respondentů. Aritmetický průměr Aritmetický průměr Grafy a tabulky Dosažené v zdělání Délka celkové praxe dle intervalů Délka praxe na aktuální pozici dle intervalů Znalost cizích jazyků Zobrazuje, jaká část respondentů dosáhla magisterského/inženýrského/ středoškolského vzdělání. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek celkové praxe respondentů v daných intervalech. Intervaly jsou určeny následovně: 1. Interval <0; 0,1 * maximální délka celkové praxe>, 2. Interval (0.1 * maximální délka celkové praxe; 0.2 * maximální délka celkové praxe> apod. Zobrazuje relativní četnosti výskytu délek praxe respondentů na aktuální pozici v daných intervalech. Intervaly jsou určeny stejně jako v Grafu 6). Zobrazuje, jaká část respondentů hovoří jednotlivými cizími jazyky. Znalost cizích jazyků - počet Zobrazuje relativní četnost počtu cizích jazyků, kterými respondenti hovoří.

28 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC POZNÁMKY K METODOLOGII Četnost: Počet respondentů na dané pracovní pozici je vždy uveden v úvodní tabulce Přehled. Ne vždy však respondenti odpověděli na všechny otázky položené v dotazníku, což znamená, že výběrový soubor pro výpočet dané charakteristiky mohl být menší, než počet respondentů na dané pozici. Např.: Počet Finančních manažerů, kteří se zúčastnili průzkumu, je 50. Výši mzdy však uvedlo jen 48 z nich. Průměrná mzda, medián apod. byly tedy počítány na vzorku 48 respondentů, nikoliv 50. Stejně tak se četnost nabízených benefitů vztahuje jen k souboru těch respondentů, kteří na otázku odpověděli. PRÁZDNÁ POLE JSOU VYHODNOCENA JAKO NEPLATNÁ ODPOVĚĎ (nelze totiž rozhodnout, zda respondent nedostává žádný benefit nebo na otázku neodpověděl z jiného důvodu). V případě, že je výběrový soubor nedostatečně velký pro interpretaci, uvádíme tuto skutečnost přímo v analýze. Výběrový soubor a zobecnění na populaci: Jelikož v průzkumu pracujeme s výběrovými daty, používáme také výběrové charakteristiky (výběrový variační koeficient apod.). V případě, že je výběrový soubor nedostatečně velký pro zobecnění výsledků na celou populaci, uvádíme tuto skutečnost přímo v analýze.

29 ANALÝZA PRACOVNÍCH POZIC

30 POZICE S NEDOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM VSTUPNÍCH DAT

31 ANALÝZA PRACOVNÍCH POZIC S NEDOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM DAT METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ: Z důvodu nedostetečného množství dat není analýza všech pracovních pozic proveditelná. V této části studie se věnujeme právě takovým pozicím, u nichž nedostatečný počet respondentů jejich statistické zpracování zcela neumožňuje. Analýza těchto pozic je mnohem stručnější, než u dříve zkoumanžch souborů. Obsahuje pouze tabulky: Mzdové ukazatele, Firemní benefity a Sociální ukazatele. Grafy v této části prezentovány nejsou. Následující hodnoty ukazatelů nejsou pro nedostatek vstupních dat vhodné pro zobecnění na celou populaci.

32 PRACOVNÍ POZICE MZDOVÝ ÚČETNÍ

33 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POZIC: MZDOVÝ ÚČETNÍ MZDOVÉ UKAZATELE Průměrná mzda Kč Mzdové rozdíly (var. koeficient) 26% Medián mezd Kč Průměrný podíl variabilní odměny 10% Minimální mzda Kč Navázání variabilní odměny Osobní výsledky 38 %, Týmové výsledky 13 %, Firemní výsledky 88 % Maximální mzda Kč FIREMNÍ BENEFITY Nejčastější benefity Pružná pracovní doba, Stravenky, Dovolená navíc/penzijní/životní připojištění Nejčastější počet benefitů 1 SOCIÁLNÍ UKAZATELE Poměr muži/ženy Muži: 7% Ženy: 93% Průměrná délka praxe na aktuální pozici (roky) 8,8 Nejčastěji dosažené vzdělání Středoškolské Nejčastější cizí jazyk Angličtina, Němčina Průměrná délka celkové praxe (roky) 17,4 Nejčastější počet cizích jazyků Jeden

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

PLATOVÁ STUDIE. Pro finanční pozice 2015

PLATOVÁ STUDIE. Pro finanční pozice 2015 PLATOVÁ STUDIE Pro finanční pozice 2015 Úvod Platová studie Průzkum probíhal 07-08/2015 Celkem cca 600 odpovědí, z čehož bylo cca 577 relevantních Za podpory Komory certifikovaných účetních a společnosti

Více

Průzkum: platová studie pro finanční pozice Srovnání výsledků 2013 a CAFIN informuje

Průzkum: platová studie pro finanční pozice Srovnání výsledků 2013 a CAFIN informuje Česká asociace pro finanční řízení společně s Komorou certifikovaných účetních a společností Schulmeister Finance Professional Search již podruhé provedla průzkum Platová studie pro finanční pozice (2015).

Více

Platová studie pro finanční pozice 2017

Platová studie pro finanční pozice 2017 www.cafin.cz Platová studie pro finanční pozice 2017 Již potřetí CAFIN provedl průzkum mezd a poskytovaných benefitů u pracovníků finančních útvarů. Průzkum proběhl ve spolupráci s partnery: ACCA, Komora

Více

Součet 1125 Léto 2017 Česká asociace pro finanční řízení z.s.

Součet 1125 Léto 2017 Česká asociace pro finanční řízení z.s. Již potřetí Česká asociace pro finanční řízení provedla průzkum mezd a poskytovaných benefitů u pracovníků finančních útvarů. Průzkum proběhl v červenci a srpnu 2017, ve spolupráci s partnery: ACCA, Česká

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

Stav včelařství v ČR a Zlínském kraji

Stav včelařství v ČR a Zlínském kraji Stav včelařství v ČR a Zlínském kraji 2006-2012 1. Souhrnné zhodnocení poskytnutých podpor z rozpočtu ZK. 2. Grafická ukázka poskytnutých podpor (ZK, jednotlivé okresy). 3. Statistické vyhodnocení (ČR,

Více

Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent. Administrativa COPYRIGHT 2018 PROFESIA

Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent. Administrativa COPYRIGHT 2018 PROFESIA Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2018 PROFESIA Celkový hrubý plat 50 % zaměstnanců vydělává víc než je uvedená hodnota (median). 21 094 Kč Region: Jihočeský

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele

Výsledky průzkumu APPS. Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Motivace zaměstnanců ke změně zaměstnavatele Členové APPS info@apps.cz O APPS Poskytuje poradenství členům, předává informací z oblasti agenturního zaměstnávání, přímého vyhledávání a legislativy ze zahraničí

Více

Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent. Administrativa COPYRIGHT 2018 PROFESIA

Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent. Administrativa COPYRIGHT 2018 PROFESIA Analýza platu na pozici Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2018 PROFESIA Celkový hrubý plat 50 % zaměstnanců vydělává víc než je uvedená hodnota (median). 20 845 Kč Region: Ústecký

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Semestrální práce Statistický rozbor dat z dotazníkového šetření Počet stran: 10 Datum odevzdání: 13. 5. 2016 Pavel Kubát Obsah Úvod... 3 1 Charakterizujte

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY Statistika Statistický soubor Statistická jednotky Statistický znak STATISTIKA Vědní obor, který se zabývá hromadnými jevy Hromadné jevy

Více

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni

Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Statistické vyhodnocování ankety pilotního projektu Kvalita výuky na Západočeské univerzitě v Plzni Kvantifikace dat Pro potřeby statistického zpracování byly odpovědi převedeny na kardinální intervalovou

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Renata Svobodová Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykova univerzita, leden 2018

Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Renata Svobodová Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykova univerzita, leden 2018 Jan Krajhanzl, Tomáš Chabada, Renata Svobodová Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykova univerzita, leden 2018 Sběr dat probíhal od 10. listopadu do 10. prosince 2017 formou

Více

Analýza finančních pozic Vedoucí controllingu

Analýza finančních pozic Vedoucí controllingu Vedoucí controllingu Využití databáze příznivců diskusní skupiny České asociace pro finanční řízení na portálu Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz;

Více

Interakce úrovně vzdělání a faktoru nezaměstnanosti v hospodářsky slabých a silných obcích České republiky

Interakce úrovně vzdělání a faktoru nezaměstnanosti v hospodářsky slabých a silných obcích České republiky Interakce úrovně vzdělání a faktoru nezaměstnanosti v hospodářsky slabých a silných obcích České republiky Vladimíra Hovorková Valentová Iva Nedomlelová 17. 6. 2010 Cíl příspěvku provedení analýz a dalších

Více

STANOVENÍ HODNOT VYBRANÝCH MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STANOVENÍ HODNOT VYBRANÝCH MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STANOVENÍ HODNOT VYBRANÝCH MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Zpráva Míra spokojenosti příjemců podpory za rok 2011 9. 5. 2011 Zadavatel: Ministerstvo školství,

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

Analýza finančních pozic Controller

Analýza finančních pozic Controller Controller Využití databáze příznivců diskusní skupiny České asociace pro finanční řízení na portálu Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro potřeby výzkumu k diplomové práci Bc. J. Hanušové.

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro potřeby výzkumu k diplomové práci Bc. J. Hanušové. Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazník Výzkum k diplomové práci - Pracovní spokojenost zaměstnanců Dotazník k diplomové práci Bc. Jitky Hanušové. Diplomová práce je zaměřena na odměňování zaměstnanců nestátních

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2013 PROFESIA.CZ Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Podle vzdělání Podle lokality

Více

OBYVATELSTVO PRAHY. Tomáš Dragoun, ČSÚ. Rozvoj Prahy aneb Co chceme v Praze postavit? 9. dubna 2018, CAMP IPR Praha

OBYVATELSTVO PRAHY. Tomáš Dragoun, ČSÚ. Rozvoj Prahy aneb Co chceme v Praze postavit? 9. dubna 2018, CAMP IPR Praha OBYVATELSTVO PRAHY Tomáš Dragoun, ČSÚ Rozvoj Prahy aneb Co chceme v Praze postavit? 9. dubna 218, CAMP IPR Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Obsah: Základní údaje o

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Analýza finančních pozic Finanční ředitel

Analýza finančních pozic Finanční ředitel Finanční ředitel Využití databáze příznivců diskusní skupiny České asociace pro finanční řízení na portálu Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz;

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Luboš Marek, Michal Vrabec Souhrn: V tomto příspěvku jsme se zaměřili na zkoumání rozdílů u běžných charakteristik mzdových

Více

Škály podle informace v datech:

Škály podle informace v datech: Škály podle informace v datech: Různé typy dat znamenají různou informaci, resp. různé množství informace Data nominální Rovná se? x 1 = x 2 Data ordinální Větší, menší? x 1 < x 2 Data intervalová O kolik?

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2015 Statistická informace je sestavena

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Martina Mikeszová Jilská 1 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

Ústav územního rozvoje, Brno 2012, A.4.15/SŘ Dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu 2011 prvoinstanční speciální stavební úřady pro vodní stavby 1

Ústav územního rozvoje, Brno 2012, A.4.15/SŘ Dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu 2011 prvoinstanční speciální stavební úřady pro vodní stavby 1 Ústav územního rozvoje, Brno 212, A.4.15/SŘ Dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu 211 prvoinstanční speciální stavební úřady pro vodní stavby 1 Grafy 1.A a 1.C Počty stavebních úřadů podle personální

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové Česká republika Celková míra v dubnu 2007 činila 6,8 % 1, což představuje 372 764 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

171 hod. nízká. celý dotazník najednou

171 hod. nízká. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Zavedení odloženého školného" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 23. 06. 2010-30. 06. 2010 Délka průzkumu: 171 hod Počet respondentů: 77 Vypovídací hodnota:

Více

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Příloha 2 Kraje v ukazatelích Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Tabulková část červen 2007 Ukazatel 1: Podíl dětí ve věku 5 let navštěvujících

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za IV. čtvrtletí roku 2012 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Libereckém kraji 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 25 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Rozdělení Československa

Rozdělení Československa Rozdělení Československa 26. 5. 2017 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

PDF created with pdffactory trial version 1. Postup zpracování podkladů

PDF created with pdffactory trial version  1. Postup zpracování podkladů Zpracování podkladů pro Analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování zpracovanou v souladu s usnesením vlády č. 346/2010 ze dne 10. května 2010 bod II/2 1. Postup zpracování podkladů 24.-28.02.2011

Více

Přehledové tabulky pro jednotlivé kraje:

Přehledové tabulky pro jednotlivé kraje: Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2014-2018 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY III. Q O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY III. Q O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY I 2014 O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové OBSAH Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body... 3 Souhrn a

Více

Číselné charakteristiky

Číselné charakteristiky . Číselné charakteristiky statistických dat Průměrný statistik se během svého života ožení s 1,75 ženami, které se ho snaží vytáhnout večer do společnosti,5 x týdně, ale pouze s 50% úspěchem. W. F. Miksch

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR RNDr. Šárka Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR e-mail:sarka.dankova@uzis.cz http://www.uzis.cz/ehis Zpracování dat Vzhledem k charakteru výběru

Více

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2012-2016 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

PRŮZKUM MEZI ZÁJEMCI O PRÁCI Z DOMOVA

PRŮZKUM MEZI ZÁJEMCI O PRÁCI Z DOMOVA PRŮZKUM MEZI ZÁJEMCI O PRÁCI Z DOMOVA Termín průzkumu: srpen 2009 leden 2010 Počet respondentů: 222 Počet otázek: 21 www.workline.cz 1 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Otázka č. 1: Jaký je Váš současný

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

UKAZATELÉ VARIABILITY

UKAZATELÉ VARIABILITY UKAZATELÉ VARIABILITY VÝZNAM Porovnejte známky dvou studentek ze stejného předmětu: Studentka A: Studentka B: Oba soubory mají stejný rozsah hodnoty, ale liší se známky studentky A jsou vyrovnanější, jsou

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: V VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014 Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

SYSTEMATICKÉ MĚŘENÍ OBSAHU RADIONUKLIDŮ V PITNÉ VODĚ DODÁVANÉ DO VEŘEJNÝCH VODOVODŮ V ČR V ROCE 2016

SYSTEMATICKÉ MĚŘENÍ OBSAHU RADIONUKLIDŮ V PITNÉ VODĚ DODÁVANÉ DO VEŘEJNÝCH VODOVODŮ V ČR V ROCE 2016 SYSTEMATICKÉ MĚŘENÍ OBSAHU RADIONUKLIDŮ V PITNÉ VODĚ DODÁVANÉ DO VEŘEJNÝCH VODOVODŮ V ČR V ROCE 2016 Ing. Hana Procházková Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Oddělení přírodních zdrojů e-mail: hana.prochazkova@sujb.cz

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Volná příloha závěrečné zprávy Programu výzkumu a vývoje MŽP ČR, téma VaV/740/3/03 Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování...

Volná příloha závěrečné zprávy Programu výzkumu a vývoje MŽP ČR, téma VaV/740/3/03 Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování... Volná příloha závěrečné zprávy Programu výzkumu a vývoje MŽP ČR, téma VaV/740/3/03 Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování... (viz více na adrese http://amper.ped.muni.cz/noc) Světlo

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Rozlohy správních obvodů obsluhované dle personální obsazenosti stavebních úřadů k Rozlohy správních obvodů Kategorie a b c d SÚ celkem

Rozlohy správních obvodů obsluhované dle personální obsazenosti stavebních úřadů k Rozlohy správních obvodů Kategorie a b c d SÚ celkem Ústav územního rozvoje, Brno, A.4.5/SŘ Dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu prvoinstanční speciální stavební úřady pro dopravní stavby Grafy.A a.c Počty stavebních úřadů podle personální obsazenosti

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Cholesterol 2016

Cholesterol 2016 8.3.2016 Cholesterol 2016 METODOLOGIE Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK. Terénní sběr dat: 26. 2. 3. 3. 2016 Cílová skupina: populace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4 Česká republika Celková míra v dubnu 2008 činila 5,2 % 1, což představuje 292 465 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

Muž. Žena. Tabulka: Pohlaví

Muž. Žena. Tabulka: Pohlaví Tabulka: Pohlaví Muž 54% 150 636 3,92% 64% 1 201 045 107,73 50% 3 838 280 54% 11 038 177 114 Žena 46% 126 558 3,35% 36% 681 628 92,13 50% 3 769 011 46% 9 266 480 862 100% 277 194 100% 1 882 673 100% 7

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Libereckém kraji 9,5 % 1 a celkový počet dosahoval 21 909 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Základy popisné statistiky

Základy popisné statistiky Základy popisné statistiky Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 8. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 26 Obsah 1 Základy statistického zpracování dat 2

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Karlovarském kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 17 309 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více