Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 1 D.1.4.B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Účelem tohoto technického řešení je zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky v rozsahu projektu pro stavební povolení. Předmětem projektu jsou zařízení pro nucené větrání v rodinném domě a chlazení vybraných místností. Obsah projektu: stupeň projektové dokumentace pro provedení stavby přílohy projektu: 1 technická zpráva 2 soupis prací-specifikace zařízení 3-5 výkresová část M 1:50 OBSAH technická zpráva a) Výpis použitých norem, normových hodnot a předpisů 2 b) Výchozí podklady 2 c) Požadavky na profesi - zadání 2 d) Klimatické podmínky místa stavby 2 e) Požadované mikroklimatické podmínky 2 f) Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace 4 g) Provozní podmínky 4 h) Provozní režim 4 i) Popis navrženého řešení a dimenzování 4 j) Bilance energií, médií a potřebných hmot 6 k) Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení 7 l) Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření 7 m) Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby 8

2 2 a. Výpis použitých norem, normových hodnot a předpisů - ČSN EN změna Z1 Větrání budov -Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov - Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací + novela NV 272/ ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením - ČSN EN Větrání budov -Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov - ČSN Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení - ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů b. Výchozí podklady Při zpracování projektu vzduchotechnických zařízení vycházel projektant z rozpracovaných stavebních výkresů a z dalších podkladů od hlavního zpracovatele projektu. c. Požadavky na profesi - zadání Větrání: Nucené větrání je navrženo dle požadavků a zadání investora i hlavního zpracovatele projektu stavby. Navrženo je celkové nucené větrání objektu (mimo sklad 1.08) a podtlakové větrání koupelen a technické místnosti Chlazení: Investorem je požadováno chlazení pouze u m.č.1.06,1.10,1.18. Projekt neřeší žádný druh požárního větrání. Rovněž nebyly vzneseny požadavky na žádné specielní mikroklimatické podmínky, či technologické požadavky na VZT. d. Klimatické podmínky místa stavby Místo stavby: Štarnov-Olomoucký kraj Minimální uvažovaná výpočtová venkovní teplota vzduchu -15 C Maximální uvažovaná výpočtová venkovní teplota vzduchu 32 C e. Požadované mikroklimatické podmínky - Nucené větrání - nezajišťuje mikroklimatické podmínky. Čerstvý přiváděný vzduch je v chladném období roku ohříván na cca 20 C, v letním období není chlazen. Vzduchotechnické zařízení větrá dané prostory čerstvým filtrovaným, v zimě pomocí rekuperace s dohřevem ohřívaným a v létě neupraveným vzduchem. Tepelné ztráty jsou hrazeny systémem vytápění. - Chlazení - zajišťuje teplotní úpravu ve 3 místnostech v letním období. Výpočet pro návrh chlazení předpokládá vnitřní teplotu 26 C v prostorách s pobytem osob. V případě potřeby je možné systém využít pro vytápění. Projektován je však pouze pro chlazení, prostory jsou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním. - Žádné zařízení není navrženo pro udržování vlhkostních poměrů.

3 3 - Minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu 25m3/h/osoba - Podíl vzduchu oběhového VZT zařízení nepracují s oběhovým vzduchem - Množství větracího vzduchu bylo navrženo v souladu s ČSN EN změna Z1 s pomocí návrhového programu firmy ATREA Číslo místnosti Název místnosti Vnitřní teplota ( C) Požadované množství přiváděného vzduchu m3/h Skutečné množství přiváděného vzduchu m3/h Požadované množství odsávaného vzduchu m3/h 1 Pracovna Pokoj Šatna Koupelna Technická místnost 6 Zádveří WC Obývací pokoj Kuchyň Technická místnost 11 Pokoj Pokoj Ložnice Šatna Koupelna Celkem Skutečné množství odsávaného vzduchu m3/h Pro případ, že centrální větrání bude mimo provoz je v koupelnách a technické místnosti (prostory bez oken) navrženo nucené podtlakové větrání Pro nárazové větrání jsou stanoveny tyto hodnoty: koupelna 90m3/h Technická místnost 220m3/h Kuchyňský odsavač včetně montáže je součástí dodávky vybavení interiéru. Projekt vzduchotechniky řeší pouze výfuk nad střechu objektu. Projektant v době zpracování této PD neznal jaký odsavač bude použit. Navržená dimenze potrubí Ø150 je univerzální pro odsavače s průměrem hrdla mm a splňuje požadavky odsavačů s výkonem cca m3/h. Pro správnou funkci digestoře je však nutno umožnit přisávání vzduchu otevřeným oknem z venkovního prostoru. Z tohoto důvodu není vhodné použití vysoce výkonných digestoří o výkonu m3/h. Doporučeno je provedení, které umožňuje recirkulační provoz (zimní obdobíprovoz krbu atd.). Důležité upozornění na možný konflikt s krbem umístěným ve stejném větraném prostoru: Projekt vzduchotechniky se problematikou krbu nezabývá, návrh přesného typu specializovanou firmou bude předmětem dalšího stupně PD. Při návrhu krbu je nutno respektovat tato upozornění: 1. Prostory, kde jsou umístěny spotřebiče paliv otevřené (provedení B) nebo uzavíratelné (podle ČSN734201) nesmí být větrány podtlakově! Je tedy možno instalovat pouze krb se 100% uzavřenou spalovací komorou (spotřebič typu "C") s přívodem spalovacího

4 4 vzduchu samostatným potrubím. 2. Pokud tento požadavek nebude možno splnit, pak je možno v kuchyni osadit pouze recirkulační digestoř! f. Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace VZT zařízení není zdrojem škodlivin, ani nezajišťuje jejich odsávání. Odpadní vzduch není znečištěn škodlivinami. g. Provozní podmínky Tepelné ztráty: neuvedeno VZT zařízení nezajišťuje vytápění Tepelné zisky: m.č pracovna 3000W m.č obývací pokoj 4400W m.č ložnice 3000W h. Provozní režim Centrální větrání s rekuperací má provoz nepřetržitý, případně přerušovaný v automatickém časovém režimu, je možno také nastavit variantu s tlumeným provozem v době, kdy není dům využíván. Vzhledem k rozsáhlosti objektu jsou pro vyregulování vzduchových výkonů na odbočkách osazeny regulátory konstantního průtoku. Je však nutno upozornit, že správná funkce regulátorů je zajištěna pouze při plném výkonu zařízení na projektovaný výkon a nelze zaručit, že při sníženém výkonu dojde ke stejnoměrnému snížení u všech místností. Proto raději doporučuji přerušovaný chod. Všechny prostory jsou větrány trvale centrálním nuceným větráním. V případě poruchy, nebo například při odstávce v letním období je možno větrat přirozeně okny. Pro tento případ jsou prostory koupelen a technické místnosti (bez oken) doplněny větráním nuceným podtlakovým. Všechna drobná VZT zařízení mají provozní režim občasný. - Ventilátory v koupelnách v případě potřeby po po spuštění vypínačem z větrané místnosti, po vypnutí s doběhem cca 6min. - Ventilátor v technické místnosti (server) spouštět ručně a automaticky při překročení nastavené teploty. - Chlazení v m.č.1.06,1.10,1.18 je v provozu dle potřeby a dle nastavené požadované vnitřní teploty i. Popis navrženého řešení a dimenzování Zařízení č.1 - Chlazení m.č.1.06,1.10,1.18 Systém zajišťuje chlazení prostorů cirkulačním vzduchem pomocí 2 lokálních vnitřních nástěnných jednotek (ložnice) a jedné stropní kazetové jednotky (pracovna) napojených na 3 samostatné venkovní chladící jednotky (systémy SPLIT) osazené na střeše objektu. Systémy jsou vyráběny pouze v provedení tepelné čerpadlo. Jak již název napovídá systém v provedení tepelné čerpadlo umožňuje v letním období chladit a v zimním období efektivně vytápět jednotlivé prostory. Původně však navržen zejména pro chlazení v letním období. Uživatel však může systém vytápění volit dle potřeby. Systémy jsou vybaveny napěťově řízenými kompresory s proměnným průtokem chladiva. V praxi to znamená, že elektrický příkon systému je přímo úměrný momentálnímu chladícímu nebo topnému výkonu. Rovněž rázy do el.sítě, způsobené rozběhem systému jsou eliminovány, protože frekvenčně řízený kompresor se rozbíhá plynule. Systémy pracují standardně pouze s cirkulačním vzduchem. Navržené klimatizační zařízení splňuje běžné nároky kladené na provoz pobytových místností staveb při dodržení minimální hlučnosti a vysoké hospodárnosti provozu.

5 5 Zařízení se ovládá pro každou místnost samostatně pomocí bezdrátových ovladačů, po nastavení požadovaných hodnot je již další provoz automatický. Zařízení č.2 Větrání s rekuperací Větrání objektu je navrženo jako nucené centrální rovnotlaké. Pro větrání je navržena kompaktní větrací jednotka, která bude zajišťovat přívod čerstvého upraveného vzduchu i odvod odpadního vzduchu. VZT jednotka je osazena na stěně v prostoru skladu. Přiváděný vzduch bude filtrován, v zimním období předehříván vysoce účinným deskovým protiproudým rekuperátorem. Pro nastavení vzduchového výkonu a zejména s ohledem na energetickou náročnost větrání jsou ventilátory poháněny EC motory s plynulou regulací výkonu. Vzhledem k vysoké účinnosti rekuperace je dohřev vzduchu zajišťován vestavěným elektrickým ohřívačem. Určitou daní za vysokou účinnost rekuperace je riziko namrzání kondenzátu na odpadní straně rekuperátoru. K této situaci dochází výjimečně při venkovních teplotách pod cca -10 C. Jako protimrazová ochrana rekuperátoru slouží předehřev venkovního vzduchu před rekuperátorem. K tomuto účelu je navržen externí potrubní elektrický ohřívač. Distribuce vzduchu je přizpůsobena dispozičnímu uspořádání. Čerstvý upravený vzduch bude přiváděn potrubím vedeným v SDK krytu pod stropem, distribuce talířovými ventily. Čerstvý upravený vzduch je přiváděn do obytných místností (přetlakové větrání) a naopak odváděn je ze sociálních zařízení, částečně z kuchyně a pomocných prostorů (podtlakové větrání). Dle informací investora, budou v prostorách chodeb podhledy s obvodovou spárou, proto je převádění vzduchu mezi obytnými místnostmi navrženo ( viz vzorový řez) pomocí horního ochozu s hlukově tlumícím potrubím a talířovým ventilem v podhledu.. Pro převádění vzduchu mezi chodbami a sociálními zařízeními je možné více řešení. Jsou to např. netěsnost zasouvacích dveří, spáry pod dveřmi, nebo dveřní mřížky. Řešení bude součástí stavby, nebo vybavení interieru. Výfuk do venkovního prostoru bude vyveden nad střechu, nasávání vzduchu čerstvého bude ukončeno mřížkou v zastíněné části dvorní fasády. Vzhledem k rozsáhlosti objektu jsou pro vyregulování vzduchových výkonů na odbočkách osazeny regulátory konstantního průtoku. Systém se ovládá automaticky dle předem nastaveného časového programu. Ovládací panel jednotky bude osazen přímo u jednotky, nebo v sousední kanceláři. Zařízení č.3 - Větrání koupelen m.č.1.03,1.15 Větrání je navrženo jako nucené podtlakové pomocí malých radiálních ventilátorů osazených v podhledu. Výfuky ventilátorů jsou vyvedeny nad střechu objektu. Přisávání z okolních větraných prostorů netěsností šoupacích dveří, případně dveřními mřížkami. Ventilátory se budou spouštět ručně vypínačem s automatickým doběhem. Po vypnutí má ventilátor automatický chod cca 6min. Automatické spouštění od světla v tomto případě nelze použít, neboť ventilátory slouží pouze jako alternativa k centrálnímu větrání a nepředpokládá se současné používání obou systémů. Zařízení č.4 - Větrání technické m.č.1.07 Větrání je navrženo jako nucené podtlakové pomocí malého radiálního ventilátoru osazeného na stropě. Výfuk ventilátoru je vyveden nad střechu objektu. Přisávání z prostoru chodby stěnovou mřížkou.

6 6 Ventilátor se bude spouštět ručně vypínačem v případě potřeby a prostorovým termostatem při dosažení nastavené teploty. Pozor! Projektant neměl k dispozici zadání případné tepelné zátěže, proto byl výkon ventilátoru stanoven odhadem. Zařízení č.5 - odvod vzduchu od digestoře Odvod vzduchu od kuchyňské digestoře zajišťuje kruhové ocelové VZT potrubí SPIRO vyvedené nad střechu objektu, kde bude potrubí ukončeno šikmým výfukem. Vlastní kuchyňský odsavač včetně montáže je součástí dodávky vybavení interiéru. Projekt vzduchotechniky řeší pouze jeho výfuk nad střechu objektu. Projektant v době zpracování této PD neznal jaký odsavač bude použit (součást dodávky interiéru). Navržená dimenze potrubí Ø150 je univerzální pro odsavače s průměrem hrdla mm a splňuje požadavky odsavačů s výkonem cca 300m3/h. j. Bilance energií, médií a potřebných hmot Zařízení č.1 - Chlazení m.č.1.06,1.10,1.18 1kpl klimatizační systém SPLIT inverter Q chladící =3,4 kw(0,85-4,0), Q topný =4,5kW 230 V/1-fáze/50 Hz, El.příkon P=0,24-1,20 kw, SEER koeficient roční energetické účinnosti chlazení 5,6 (A+) SCOP koeficient roční energetické účinnosti topení 3,8 (A) 1kpl klimatizační systém SPLIT inverter Q chladící =4,2 kw(0,85-5,0), Q topný =5,3kW 230 V/1-fáze/50 Hz, El.příkon P= 0,26-1,93kW, SEER koeficient roční energetické účinnosti chlazení 6,6 (A++) SCOP koeficient roční energetické účinnosti topení 4,0 (A+) 1kpl klimatizační systém SPLIT inverter Q chladící =3,5 kw(0,85-4,0), Q topný =4,0kW 230 V/1-fáze/50 Hz, El.příkon P=0,250-1,050 kw, SEER koeficient roční energetické účinnosti chlazení 7,6 (A++) SCOP koeficient roční energetické účinnosti topení 4,8 (A++) Chod zařízení primárně pouze pro chlazení v letním období, i když je možno v případně využít i k vytápění. Zařízení je navrženo pouze do 3 místností, vytápění objektu je centrální teplovodní. Zařízení č.2 - Větrání s rekuperací 1kpl centrální větrací systém VZT jednotka s protiproudým deskovým rekuperátorem, ventilátory poháněny EC motory s plynulou regulací otáček, filtr F7přívod, G4 odvod Vzduchový výkon přívod=odvod=330m3/h Elektrický příkon instalovaný 2,14kW, z toho: - 1,6kW předehřívač skutečný příkon při te -15 C = 500W krátkodobě pouze jako protinámrazová ochrana rekuperátoru při velmi nízkých venkovních teplotách (instalovaný příkon je vysoký pouze z důvodu vyráběného sortimentu) - 0,2kW dohřívač - skutečný příkon při te -15 C = 100W - 0,34kW elektromotory ventilátorů- skutečný příkon v pracovním bodě = 178W Zařízení č.3 - Větrání koupelen 2ks Malý radiální nástěnný ventilátor Qv=90m3/h, 230V, P=27,3W Ventilátory slouží k odvětrání prostorů pouze pokud není v provozu systém centrálního větrání s rekuperací (např. v letním období).

7 7 Zařízení č.4 - Větrání technické místnosti 1ks Malý radiální nástěnný ventilátor Qv=220m3/h, 230V, P=72W Ventilátor slouží k příležitostnému odvedení tepla od technologie, spouští se automaticky termostatem (zejména. v letním období). Elektrická energie 230V-50Hz instalovaný elektrický příkon celkem 6 446W k. Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení Běžný provoz zařízení nevyžaduje dodržování zvláštních bezpečnostních zásad. Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN a ostatních souvisejících předpisů. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno VZT zařízení odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN , ČSN a ČSN Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50-51/1978 Sb. Motory ventilátorů jsou vybaveny termokontakty, které jsou zapojeny v obvodu vinutí motoru. Při přetížení motoru dochází k vypnutí přístroje a jeho opětovném zapnutí po ochlazení. Vypnutí termokontaktu signalizuje abnormální pracovní režim a je třeba provést kontrolu vzduchovodu na přítomnost cizích těles, případně zanesení nečistotami, dále kontrolu elektrických parametrů motorů a elektroinstalace. Před uvedením ventilátoru do provozu musí být provedena na zařízení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN Bezpečnost práce při realizaci stavby Dodavatelská organizace musí při realizaci stavby dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vyhlášku č.48/1982 která stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. l. Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření Údaje o chladivech a jiných nebezpečných látkách Projektová dokumentace navrhuje užití chladících systémů, které pracují na freonovém principu. Navržený systém pracuje s ekologickým chladivem R410A, které vyhovuje všem platným předpisům a vyhláškám z hlediska ochrany ovzduší a vlivu na ozonovou vrstvu atmosféry. Ochrana proti hluku a vibracím V bytových koupelnách se předpokládá osazení vysoce kvalitních ventilátorů s uváděným akustickým tlakem 42 db(a) ve vzdálenosti 1m. U navržených chladících zařízení projekt předpokládá systém předního výrobce s invertorovou regulací u kterého jsou výrobcem uváděné hodnoty akustického tlaku pro venkovní jednotky do cca 50dB(A). Hodnoty jsou měřeny ve vzdálenosti 1m od jednotky. Žádná protihluková opatření nejsou navržena. Protipožární opatření Projektant neměl k dispozici projekt PBŘ, dle informací hlavního zpracovatele je celý objekt zatříděn do jednoho společného požárního úseku. Žádná protipožární opatření nejsou navržena.

8 8 m. Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby Vzhledem k malému rozsahu nejsou žádné specielní požadavky stanoveny. Při návrhu bylo v maximální míře využito typových dílů. Tvary potrubí jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Zejména je nutno dbát na správnost tvarů odboček a přechodů. Závěsy potrubí budou typové, případně budou zhotoveny na místě z dodaného materiálu. Pro rozvod vzduchu je převážně použito kruhové potrubí SPIRO z ocelového pozink. Plechu, částečně i potrubí čtyřhranné. Přesné umístění vyústek (ventilů) není záměrně kótováno - bude upřesněno při řešení interieru. Regulátory průtoku je nutno nastavit na projektované hodnoty Pod regulátory je nutno osadit revizní otvory (dod.stavby), napojení pomocí ohebných hadic, nebo provést osazení do RD instaboxů s revizními otvory, aby bylo možno zajišťovat servis. Všechny kovové prvky, závěsy, spojovací materiál apod. musí být povrchově upraveny pozinkováním. Je nutné, aby dodavatel seznámil investora s alternativami z jiných korozivzdornějších materiálů. Zejména se jedná o prvky nad střešním pláštěm. Veškeré výfuky do střechy budou ukončeny pomocí typových prvků samotahové hlavice CAGI z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou komaxit, nebo v provedení z materiálu TitanZinek, je však nutno způsob řešení prostupů koordinovat s dodavatelem střešního pláště. Nátěry nebudou prováděny, s výjimkou nátěrů z estetického hlediska dle požadavků architekta, v tomto případě budou součástí PSV stavby. Profese ZTI zajistí odvedení kondenzátu od klimajednotek zařízení č.1 a od VZT jednotky zařízení č.2. V Olomouci: Vypracoval: Jan Mikeš

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis OBSAH: 1. Podklady pro zpracování 2. Úvodem 3. Technický popis 4. Nároky na el. energii 5. Požadavky na související profese 5.1 - stavební práce 5.2 - elektro 5.3 - zdravotní instalace 5.4 - tepelné izolace

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: MĚSTO ŠLUKNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV Stavba: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO

Více

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. PS02 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE ACHLAZENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE H02-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod... 3 1.1. Rozsah projektové dokumentace... 3 1.2. Použité podklady...

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

k zadání vzduchotechnického zařízení na akci "Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6".

k zadání vzduchotechnického zařízení na akci Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6. T e c h n i c k á z p r á v a k zadání vzduchotechnického zařízení na akci "Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6". Obsah technické zprávy: 1.Úvod -Účel

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA 1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

NÁHRADA CHLADIV R22 V KLIMATIZAČNÍCH A CHLADICÍCH STROJÍCH. ve firmě DELIMAX,a.s. Hodonín, Bratislavská 1647/3. Technická zpráva

NÁHRADA CHLADIV R22 V KLIMATIZAČNÍCH A CHLADICÍCH STROJÍCH. ve firmě DELIMAX,a.s. Hodonín, Bratislavská 1647/3. Technická zpráva NÁHRADA CHLADIV R22 V KLIMATIZAČNÍCH A CHLADICÍCH STROJÍCH ve firmě DELIMAX,a.s. Hodonín, Bratislavská 1647/3 Technická zpráva I. Současný stav Naše firma zabývající se potravinářskou výrobou se zaměřením

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS VĚTRÁNÍ Dříve probíhala výměna vzduchu četnými spárami ve vnějších stěnách budovy, např. v oknech. Vlhký a znečištěný vzduch z místností mohl

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. V c: REKONSTRUKCE A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY. Stupe PD : Technická pomoc investorovi Úvod P edm tem ešení této projektové dokumentace je technické

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ. Obsah

ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ. Obsah ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ Obsah 1. Úvod... 2 2. Výchozí podklady... 2 3. Koncepce... 2 4. Izolace... 3 5. Protipožární opatření... 3 6. Vliv na životní prostředí... 3 7. Potřebné energie... 3 8. Požadavky

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069 V Hradci Králové dne 12.05.2015 Veřejná zakázka č. 1524 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Zadavatel zakázky: Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek Správa nemovitostí Hradec Králové,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb

technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb AKCE: Novostavba rodinného domu Drnovice INVESTOR: Miroslav Srna a Jana Srnová Drnovice 700, 68304 MÍSTO STAVBY: k.ú. Drnovice ČÍSLO ZAKÁZKY: 17-02-13

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

Údaje o projektu... 2 Stavební úpravy... 4 Požárně bezpečnostní řešení... 4 Zdravotní technika... 4 Elektroinstalace silnoproud...

Údaje o projektu... 2 Stavební úpravy... 4 Požárně bezpečnostní řešení... 4 Zdravotní technika... 4 Elektroinstalace silnoproud... 1 Obsah 1 Údaje o projektu... 2 1.1 Umístění stavby... 2 1.2 Rozsah stavby... 2 1.3 Předmět řešení:... 2 1.4 Rozsah dokumentace a zodpovědní projektanti profesí:... 2 1.5 Navrhovaná etapizace:... 2 1.6

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

OBSAH. Technická zpráva. str. 1 / 4 str. 1 / 4

OBSAH. Technická zpráva. str. 1 / 4 str. 1 / 4 OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ... 2 2. POPIS OBJEKTU... 2 3. VODOVOD... 2 3.1. Přípojka... 2 3.2. Vnitřní rozvody vody... 2 3.3. Materiál, spojování... 3 3.4. Dělení trubek... 3 4. NÁVAZNOST A NÁROKY

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY BYTU... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroj tepla... 3 4.2 Příprava teplé vody... 4 4.3 Otopné

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 Místo : RATIBOŘICKÁ 2299, Praha Horní Počernice Projektovaná část : Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor : Městská část

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

EASY 220 Ekonovent. Rekuperační jednotka. Návod k instalaci a uvedení do provozu

EASY 220 Ekonovent. Rekuperační jednotka. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS EASY 220 Ekonovent Rekuperační jednotka Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky Přehled výrobků lindab zjednodušujeme stavbu Sestavné vzduchotechnické jednotky Máme více než čtyřicetileté zkušeností v oboru výroby sestavných modulových

Více

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Technische Technická dokumentace Dokumentation Comfort-Wohnungs-Lüftung Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Komfortní rekuperační jednotka CWL-180 až 400 Zařízení ve třech základních

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Návod k obsluze pro provozovatele zařízení Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Upozornění k platnosti viz poslední strana. VITOVENT 300 Prosím uschovat! Nejprve informovat

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 62/2013Sb.,kterou se mění vyhl. 499/2006Sb D dokumentace objektů a technických a technologických

Více

Proudění vzduchu, nucené větrání

Proudění vzduchu, nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát Tepelná ztráta obálkovou metodou Proudění vzduchu 2 3 Otopné soustavy

Více

Freecooling pro chlazení kapalin

Freecooling pro chlazení kapalin Freecooling pro chlazení kapalin Zpracoval: Ing. Martin Uhlíř, Energoekonom spol. s r.o. Freecooling = úspora nákladů Freecooling (volné chlazení) obecně je ekonomická metoda využití nízkých okolních teplot

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Autorský popis objektu

Autorský popis objektu Anotace Architektonický výraz domu vychází ze samotné energetické koncepce. Fasáda jako živoucí stínící mechanismus. Zelená fasáda v podobě zavěšených truhlíků se zelení, stromy a keři osázených terasových

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 280 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 280 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 280 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS EHR 280 je nástěnná jednotka, která se vyznačuje vysokou účinností, snadnou montáží, automatickým režimem a jednoduchým ovládáním. Je

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA 1. Úvod Účelem tohoto posouzení je návrh možných řešení opraav areálu koupaliště města Studénka, pojmenování problémů a nedostatků současného stavu areálu

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více