Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10"

Transkript

1 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: Národní 961/25, Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště Datum: 09 / 2010 Stupeň: stavební řízení Požárně bezpečnostní řešení stavby Počet stran: 11 Počet příloh: 1 1 / 11

2 Stavba: Místo stavby: Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Areál Purum s.r.o., (bývalý dolní závod spol. Colorlak) Nádražní ul., Staré Město u Uherského Hradiště, Zlínský kraj Investor: Purum s. r. o IČ: Národní 961/25, Praha 1 Projektant: Vypracovala: GARANT, Sdružení inženýrských služeb Tř. T. Bati č. 1555, Otrokovice Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, Kroměříž č. aut Datum: září 2010 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva 1. Seznam použitých podkladů: - projektová dokumentace na zpevněné plochy Purum s.r.o. - PBŘ na EKO plochu v areálu firmy (Ing. Zhořová, 12/2007) - ČSN: , , , , , , , , EN a normy související - Vyhlášky: č. 246/2001, 183/2006, 23/2008, 268/2009 Sb. a další 2. Popis objektů: Akce řeší stavební úpravy zpevněných ploch v areálu firmy Purum s. r. o. ve Starém Městě u Uherského Hradiště, Zlínský kraj. Průmyslový areál firmy (bývalý dolní závod spol. Colorlak) je oplocený a má stávající vjezd z ulice Nádražní. Stavebník je firma oprávněná podnikat v oblasti nakládáním s nebezpečnými odpady a cílem úprav je zajistit, aby plochy areálu byly vhodné ve smyslu manipulace s odpady skupiny "N". Součástí stavby jsou i objekty stáčistě, kanceláří a silniční váha. Stavba je členěna na následující stavební a inženýrské objekty: SO-01: Zpevněné plochy a terénní úpravy (manipulační plochy I. a II., plocha stáčiště, parkoviště a komunikace). SO-02: Stáčiště - přestřešená plocha pro stáčení cisternových silničních vozidel. 2 / 11

3 SO-03: Silniční váha SO-04: Provozní kanceláře: jednopodlažní, nepodsklepený objekt, o samotě stojící objekt SO-05: Oplocení SO-06: Vodní hospodářství (OLK I., OLK II., přípojka splaškové kanalizace, přípojka vody, retenční nádrž) SO-07: Rozvody elektro SO-08: Sadové úpravy Na ploše areálu se nachází stávající provozní budova č. 62, která byla rekonstruována pro účely provozu investora (manipulace s odpady "N"). Dále se zde nachází budova č. 61 (průmyslová ČOV, která však neslouží svému účelu) a budova č. 60 (bývalá neutralizační stanice, která je nyní bez využití). Obě tyto budovy investor bude v další etapě rekonstruovat pro účely provozu své firmy Dispoziční řešení: SO-01: Zpevněné plochy jsou řešeny na ploše areálu mezi stávajícími objekty. Navazují na již upravené plochy hlavního vjezdu areálu a řeší vybudování nových manipulačních ploch I. a II., plochy stáčiště, parkoviště a komunikace k novým vjezdům areálu. SO-02: Stáčiště je umístěno na nově upravené ploše mezi budovami č. 60 a 61, pro které bude provoz stáčiště určen. Plocha stáčiště je přestřešena. Součástí stáčiště je podzemní havarijní jímkam přístupná poklopem. SO-03: Silniční váha je umístěna na upravované ploše v blízkosti budovy č. 61. Jedná se o podzemní zařízení, příjezd po zpevněných plochách areálu. SO-04: Provozní kanceláře jsou umístěny do sestavy vzájemně propojených kontejnerových buněk, umístění v severozápadním cípu areálu. Objekt je přístupný vstupní chodbou, na kterou navazují tři kanceláře a WC s předsíněmi. Na konci chodby je řešena kuchyňka. SO-05: Oplocení řeší rekonstrukci a doplnění oplocení celého areálu firmy s cílem jeho oddělení ze strany stávajícího průmyslového areálu. Součástí oplocení bude vyudování vjezdových bran. SO-06: Objekt řeší odvodnění plochy areálu napojením na stávající kanalizaci areálu. Chráněné plochy budou napojeny přes nově řešené OLK I. a OLK II.. Dále je řešena přípojka a splaškové kanalizace pro objekt kanceláří. SO-07: Rozvody elektro řeší kabelovou přípojku pro objekt kanceláří, napojenou na stávající budovu č. 62. Dále rozvody pro napojení silniční váhy, el. bran. Dále jsou řešeny slaboproudé rozvody (telefony) pro objekt kanceláří a budovu č.60. SO-08: Sadové úpravy řeší ozelenění ploch kolem administrativního objektu, vjezdových bran a podél oplocení Stavebně technické řešení: SO-01: Zpevněné plochy jsou řešeny jako betonové ze silničního betonu, jsou řešeny jako izolované od podloží položením HDPE folie. SO-02: Stáčiště je umístěno na zpevněné ploše, které je součástí ploch SO-01. Přestřešení plochy je řešeno ocelovou konstrukcí (2xU160, jäkl profily) do betových patek Krytina je v projektu navržena z polykarbonátu Lexan Thermoclear. Dešťové vody jsou svedeny okapem a svislým svodem mimo stáčecí plochu. Podzemní havarijní jímka je bezodtoková, plastová nádrž o objemu 3 / 11

4 5,7 m3 typ AS-PP-ER 6.7 S. Jeden revizní otvor je kryt poklopem. Jímka je osazena na podkladní beton a prostor mezi plášti je zalit betonem. Krycí plocha nepojízdné jímky je zvýšena proti okolní zpevněné ploše. Do jímky je zaústěn odvodňovací žlab z plochy stáčení. SO-03: Silniční váha je zařízení, zapuštěné do nové betonové plochy. Zařízení váhy je napojeno zemním kabelem na kabelové rozvody z budovy č. 62. SO-04: Jedná se o typové montované kontejnery, které jsou uloženy na betonové ploše. Nosnou konstrukci tvoří ocelový rámy z pozinkovaných profilů. Stěny jsou z vnitřní z dřevotřískové lamino desky, vnější opláštění z Pz profilovaného plechu, vnitřní iuolůace z min. horoží. Podlaha: nášlapná vrstva z PVC na dřevotřísce, tepelná izolace minerální vlna, plechové opláštění. Střecha: střešní krytina z Pz trapézového plechu, vložená izolace z min. rohoží, podhled z lamino dřevotřískové desky. Okna plastové, dveře plechové. Technické zařízení: Vytápění promocí el. přímotopů. Rozvody vnitřní ZTI jsou v plastu. Větrání přirozené okny. Elektroinstalace musí být provedena dle příslušných norem pro dané zóny a prostory. Elektroinstalace je napojena na stávající rozvody NN v objektu č. 62. Odkanalizování do kanalizace areálu. SO-05: Oplocení je řešeno částečně jako plné z betonových prefabrikátů, částečně z drátěného pletina na ocel. sloupcích. Nové vjezdové vrány jsou ocelové posuvné šířky 6 m. Stávající otevíravá brána z ulice Nádražní má šířku 4 m. SO-06: Objekt řeší odvodnění plochy areálu napojením na stávající kanalizaci areálu. Chráněné plochy budou napojeny přes nově řešené OLK I. a OLK II.. Dále je řešena přípojka vody a splaškové kanalizace pro objekt kanceláří. SO-07: Rozvody elektro a slabopoudu (telefony) pro dopojované nové objekty a zařízení jsou řešeny zemními kabely v zemní rýze, napojení na stávající budovu č Údaje o provozu a technologii: Jedná o stavební úpravy ploch areálu firmy, která je oprávněná podnikat v oblasti nakládáním s nebezpečnými odpady. Stávající provoz řeší příjem odpadů, včetně odpadů charakteru "N". Na stávající zastřešené EKO ploše v blízkosti stávající brány jsou uloženy kontejnery s hořlavými materiály (papír, plast). Na navazující přestřešené ploše je prováděn příjem a překládka kontejnerů, včetně odpadů "N". Následná manipulace s odpady "N" je řešena v budově č. 62, která byla pro tyto účely upravena a zkolaudována. Zde je řešena manipulační plocha a sklad hořlavých kapalin. Kapacity těchto provozů se nynějšími úpravami nezmění. V patře objektu je soc. zázemí zaměstnanců. Po vytřídění jsou odpady jednak vyexpedovány k druhotnému použití, nebo odváženy k likvidaci k autorizované firmě. Součástí stávajícího provozu jsou dva přístřešky podél zdí budovy č. 62, které slouží pro umístěn kontejnerů ABROLL, související s provozem drtiče. Provoz EKO plochy je požární zdí oddělen od sousedního pozemku parc. č. 1577/33. Nyní řešené úpravy zpevněných ploch areálu včetně doplňkových objektů souvisejí s rozšířením provozu firmy a budoucím přičleněním dvou stávajících budov č. 60 a 61 k provozu firmy. Úpravy těchto budov budou řešeny samostatnými projekty. V objektu stáčiště se předpokládá stáčení silničních cisternových vozidel s nebezpečnými odpady s dopojením na budoucí technologii, která bude umístěna do budov č. 60 a 61. Dopojení a objektu stáčiště na technologie a jeho uvedení provozu bude provedeno až úpravě těchto objektů. Z důvodů dokončení zpevněných ploch však bude objekt stáčiště nyní stavebně proveden. 4 / 11

5 4. P o s o u z e n í z hlediska požární bezpečnosti: ======================================== Charakteristika objektů: Jedná se stavební úpravy zpevněných ploch ve stávajícím areálu firmy, v rámci kterých jsou řešeny dva stavební objekty: stáčiště a administrativní objekt. SO-02: Stáčiště je přestřešená část zpevněných ploch, která je určena ke stáčení kapalných nebezpečných odpadů, které budou mít charakter hořlavých kapalin ve smyslu ČSN , ze silničních cisternových vozidel. Jedná se o stáčecí místo dle čl ČSN Pokud nebude u stáčených kapalných nebezpečných odpadů charakteru HK prokazatelně doložena třída nebezpečnosti, budou v souladu s čl ČSN považovány na HK I. třídy nebezpečnosti. Stáčení bude prováděno do prostoru objektů č. 60, případně č. 61, kde bude instalováno příslušné technologické zařízení. Toto není předmětem projektu ani posouzení tohoto PBŘ. Prostor stáčiště se považuje za otevřené technologické zařízení ve smyslu ČSN Posouzení bude provedeno dle ČSN a Konstrukční systém je nehořlavý. SO-04: Jedná se o objekt administrativního zázemí firmy. Výška objektu dle ČSN je 0 m. Konstrukční systém je hořlavý Rozdělení na požární úseky: SO-02: N1.01 Prostor stáčecího místa (stanoviště) bude považován ze jeden požární úsek - otevřené technologických zařízení SO-04: N1.02: Objekt administrativního zázemí - celá sestava kontejnerů, bude řešena jako jeden požární úsek Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti: SO-02: dle ČSN a N1.01: Otevřené technologické zařízení: S = 62 m2 (plocha přestřešení a ostrůvku nad havarijní jímkou) skupina výroby 5.32 (srovnatelný provoz) p1 = 1,4 p2 = 0,05 Z = Požární riziko se dle čl ČSN u otevřených technologických zařízení nestanoví. Stupeň požární bezpečnosti se nestanoví. Ekonomické riziko: ČSN , čl. 7.5.: p 5 = p 6 = 1 P1 = p1 x c = 1,4 x 1 = 1,4 P2 = p2 x S x p 5 x k 6 x k 7 = 0,05 x 62 x 1 x 1 x 3 = 9,3 Průsečik hodnot P1 a P2 v diagramu 1 ČSN je po křivkou maximálních hodnot - vyhovuje. Dle čl nemusí být pož. úsek otevřených technolog. zařízení vybaven samočinným hasícím zařízením - plocha do m2. 5 / 11

6 SO-04: dle ČSN N1.02: Objekt administrativního zázemí S = 60 m2 Dle tabulky B.1.:... pv = 42 kg/m2 Dle přílohy B: pv = (ps - 5) x 1,15 = (10-5 ) x 1,15 = 5,75 kg/m2 pv = ,75 = 47,75 = 48 kg/m2 konstr. hořlavé, h = 0 m... II. stupeň Stavební konstrukce: SO-02: N1.01: V rámci řešení stáčecího stanoviště jsou provedeny zpevněné plochy ze silničního betonu a betonových obrubníků - konstrukce druhu DP1. Je řešena podzemní havarijní jímka o objemu 5,7m3, která je řešena jako plastová na betonové desce a vybetonovanou výplní. Poklop ocelový. Přestřešení je řešeno jako ocelová konstrukce do betonových základů, střešní krytina z polykarbonátu. Požadavky ČSN : Čl : Stavební konstrukce stáčecího stanoviště musí být z nehořlavých hmot. Nutno dodržet - střešní krytinu z polykarbonátu je třeba nahradit plechovou krytinou Čl : Použité stavební konstrukce manipulačních ploch musí být odolné vůči chemickým účinkům vyskytujících se ropných produktů. Bude splněno betonovou plochou. Čl : Konstrukce přestřešení nemusí vykazovat požární odolnost. Čl : Stáčecí stanoviště silničních cisternových vozidel musí být navrženo tak, aby bylo umožněno vyjetí vozidle bez najíždění a manipulace s ostatními vozidly. Čl : Stáčecí stanoviště silničního cisternového vozidla musí mít vyspádovanou manipulační plochu svedenou do záchytné jímky s obsahem min. 5 m3. Splněno - záchytná jímka má objekt 5,7 m3. Dále musí být vybaveno přenosnými záchytnými nádobami pro zachycování možných úkapů, které se umístí pod připojovací místo cisterny. Nutno dodržet Čl. 3.5.: Cisternová vozidla s hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti musí být po cecelou dobu stáčení uzemněna. Čl. 3.6.: Stáčecí stanoviště je třeba zajistit před účinky elektrostastických nábojů dle příslušných norem (ČSN a ) SO-04: N1.02: II. stupeň, poslední nadzemní podlaží požadavek / skutečnost 1. Požární stěny: REI 15+ / nevyskytují se 2. Požární stropy: REI 15+ / nevyskytují se 3. Požární uzávěry: EW 15 DP3 / nevyskytují se 4. Obvodové stěny: REI 15+ / REI 15 DP3 5. Nosné konstrukce střech: R 15 / R 15 DP3 6. Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu: R 15 / R 15 DP3 6 / 11

7 Stavební konstrukce kontejnerové sestavy, splňují dle údajů výrobce, požadavky na požární odolnost a stupeň hořlavosti hmot pro I. SPB a II. SPB, poslední nadzemní podlaží. Požadavky na střešní plášť nejsou. Splnění požadavků na požární odolnost kontejnerové sestavy bude doložena u kolaudace dokladem od výrobce kontejnerů. Obvodové stěny po stanovení odstupových vzdáleností budou považovány za požárně uzavřenou plochu Únikové cesty: SO-02: N1.01: Únik osob z prostoru stáčecího stanoviště je možný všemi směry přímo do volného prostoru kolem. Jedná se o otevřený objekt. Únikové cesty není třeba posuzovat SO-04: N1.01: Únik z objektu kanceláří je možný vstupní chodbou a dveřmi do volného prostoru před objektem. Úniková cesta je řešena jako nechráněná. Mezní délka: a = 1, jedna úniková cesta m Mezní délka vyhovuje od vstupních dveří všech kanceláří, max. skutečná délka je 3,5m do volna. Šírka: Počet osob dle ČSN : pol ,6 : 5 = 6 osob Pro stanovený malý počet osob je vyhovující šířka vstupních dveří 80 cm do objektu. Únikové cesty z admin. objektu jsou vyhovující. Označení únikových cest není třeba zajišťovat, únikový východ z objektu je přímo viditelný od dveří všech kanceláří Odstupové vzdálenosti: SO-02: N1.01: Pro vymezení požárně nebezpečného prostoru stáčecího místa se odstupové vzdálenosti stanovují dle ČSN , čl a ČSN : Stáčecí místo: dle tab. č. 1 ČSN d = 10 m všemi směry V požárně nebezpečném prostoru stáčecího místa se nachází plochy areálu stavebníka a dva stávající nevyužívané objekty areálu. Stáčecí místo však bude uvedeno do provozu až po rekonstrukci těchto objektů. Dále PNP stáčecího místa přesahuje na sousední pozemek parc. č. 1577/37 (Algeco s.r.o.) a parc. č. 1577/38 (Colorlak a.s.) do vzdálenosti 3,5 m. U parcely č. 1577/37 se jedná o plochy komunikací u nového vjezdu, ke kterým bude má stavebník právo užívání. Budova č. 60: Je ve vzdálenosti cca 3-6 m od stáčecího místa. Splnění normativních požadavků (čl ČSN ) je třeba zajistit následovně: Konstrukce obvodový stěn v PNP musí být druhu DP1 a vykazovat požární odolnost dle čl ČSN : dle obr. 10 pro REI 45 min., d /d = 0,7... Ro = 50 min. požární uzávěry v těchto stěnách:... Ro/2 = 25 min. U obvodových stěn v PNP (stávající zděné konstrukce druhu REI 180 DP1 vyhovují) nutno splnit následovně: zazdívkou stávajících otvorů v PNP Ytong tl. 75 mm: EI 120 DP1 nebo pevnou prosklenou výplní v rámu druhu DP1: EI 50 DP1 (jako obvod. stěna) Požární uzávěry (dveře, vrata) v těchto stěnách: EI 30-C2 DP1 (samozavírač) Budova č. 61: Je ve vzdálenosti 9 m od stáčecího místa. Splnění normativních požadavků (čl ČSN ) je třeba zajistit následovně: Konstrukce obvodový stěn v PNP musí být druhu DP1 a vykazovat požární odolnost dle čl ČSN : dle obr. 10 pro REI 45 min., d /d = 0,2... Ro = 10 min. požární uzávěry v těchto stěnách:... Ro/2 = 5 min. 7 / 11

8 U obvodových stěn (stávající zděné konstrukce druhu REI 180 DP1 vyhovují) nutno splnit následovně: zazdívkou stávajících otvorů v PNP Ytong tl. 75 mm: EI 120 DP1 nebo pevnou prosklenou výplní v rámu druhu DP1: EI 15 DP1 (jako obvod. stěna) Požární uzávěry (dveře, vrata) v těchto stěnách: EI 15-C2 DP1 (samozavírač) Konstrukce otevřeného technologického zařízení (zastřešení, zpevněné plochy) jsou nehořlavé z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 a mohou se nacházet v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. Odstupové vzdálenosti stáčecího místa od stávajících okolních objektů lze, po splnění výše uvedených podmínek u objektů č. 60 a 61, považovat za vyhovující. Požárně nebezpečný prostor stáčecího stanoviště přesahuje hranici stavebního pozemku na parc. č. 1577/37 (Algeco s.r.o.) a parc. č. 1577/38 (Colorlak a.s.) do vzdálenosti 3,5 m U parcely č. 1577/37 se jedná o plochu komunikací u nového vjezdu, ke kterým bude mít stavebník právo užívání SO-04: Odstupové vzdálenosti budou stanoveny s použitím programu Ing. Pelce - Fire protection. Dosazované hodnoty: pv = kg/m2, po = 100 %, konstrukce hořlavé Vstupní fasáda: dveře 0,8x2,0 v přímém směru d = 1,67m do stran dx = 0,96m okno 1,8x0,6 v přímém směru d = 1,35m do stran dx = 0,77m okno 1,8x1,3 v přímém směru d = 2,09m do stran dx = 1,22m dle čl ČSN :2009: pro všechny otvory Sp = 6,905m2 So = 5,02m2 po = 5,02 / 6,905 x 100 = 73 % v přímém směru ve středu plochy Sp... d = 2,63 m V požárně nebezpečném prostoru se nachází plocha pozemku stavebníka, zpevněné plochy a parkoviště. Boční fasády: bez požárně otevřených ploch... d = 0 m Zadní fasáda: okno 1,8x0,6 v přímém směru d = 1,35m do stran dx = 0,77m okno 1,8x1,3 v přímém směru d = 2,09m do stran dx = 1,22m dle čl ČSN :2009: pro všechny otvory Sp = 10,18 m2 So = 8,1m2 po = 8,1 / 10,18 x 100 = 80 % v přímém směru ve středu plochy Sp... d = 2,86 m V požárně nebezpečném prostoru se nachází plocha pozemku stavebníka, zatravněná plocha. Hranice pozemku je ve vzdálenosti 4 až 5 m. Stávající EKO plocha: Je ve vzdálenosti 15 m od zadní fasády administrativního objektu. Požárně nebezpečný prostor otevřené části EKO plochy byl stanoven v PBŘ (je k dispozici) pro boční stranu na d = 9,8 m, pro zadní stranu na d = 10 m, pro čelní stěnu na d = 12 m. Sestava kontejnerů administrativního objektu je mimo PNP stávající EKO plochy. Vzájemné odstupy jsou vyhovující. Požárně nebezpečný prostor admin. objektu nepřesahuje hranici stavebního pozemku Zařízení pro protipožární zásah: SO-02, SO-04: K posuzovaným objektů je vyhovující příjezd pro vozidla požární ochrany po stávající vozovce ulice Nádražní a navazujících zpevněných plochách areálu. Zásah do obou objektů lze vést přímo z volného prostoru kolem. Nástupní plochy ani zásahové cesty není třeba zřizovat. 8 / 11

9 4. 8. Zásobování požární vodou: ČSN SO-02: Potřeba požární vody: tab. 2. pol. 2: čerpací stanice PHM (srovnatelně)... Q = 6 l/s Vnější odběrní místo: Požadavek na jeden vnější podzemní hydrant ve vzdálenosti do 150 m na potrubí DN 100 bude splněn.stávající podzemní hydrant na vodovodním řádu DN 100mm, požadovaná vzdálenost je splněna. Funkčnost hydrantu je třeba doložit u kolaudace. Vnitřní odběrní místo: Vnitřní odběrní místa není třeba dle čl. 4.4.b 7) zřizovat SO-04: Potřeba požární vody: tab. 2. pol. 1: objekt do 120 m2... Q = 4 l/s Vnější odběrní místo: Požadavek na jeden vnější podzemní hydrant ve vzdálenosti do 200 m na potrubí DN 80 bude splněn.stávající podzemní hydrant na vodovodním řádu DN100mm, požadovaná vzdálenost je splněna. Funkčnost hydrantu je třeba doložit u kolaudace. Vnitřní odběrní místo: Vnitřní odběrní místa není třeba dle čl. 4.4.b.1) zřizovat: 60 x (40+10) = < Přenosné hasící přístroje: SO-02: Dle ČSN : n r = 0,2 (62 x 1,4) 1/2 = 1,86 = 2 ks Dle vyhl. č. 23/2008 Sb.: n HJ = 6 x n r = 6 x 2 = 12 pro PHP práškový PG6... hasící schopnost 21 A, 113 B dle tab. č.1 přílohy č. 4 vyhl. 23/2008 Sb: HJ1 = 6 n HJ / HJ1 = 12 / 6 = 2 ks Na ploše stáčiště umístit PHP práškové PG6 s hasící schopností 21 A,113 B - 2 ks SO-04: Dle ČSN : n r = 0,15 (60 x 1) 1/2 = 1,2 = 2 ks Dle vyhl. č. 23/2008 Sb.: n HJ = 6 x n r = 6 x 2 = 12 pro PHP práškový PG6... hasící schopnost 21 A, 113 B dle tab. č.1 přílohy č. 4 vyhl. 23/2008 Sb: HJ1 = 6 n HJ / HJ1 = 12 / 6 = 2 ks Do chodby admin. objektu umístit PHP práškové PG6 s hasící schopností 21 A,113 B - 2 ks Hasící přístroje umístit s rukojetí max. 1,5 m nad podlahou, tak, aby byl trvale přístupný a na viditelném místě Požadavky ČSN : SO-02: Provozní podmínky: Při provozu stáčecího stanoviště je třeba dodržovat požadavky oddílu 8 ČSN na provozní podmínky: Čl. 8.1.: Stáčecí zařízení je třeba po skončení provozu zajistit proti vytékání HK a proti úkapům. Čl. 8.3.: Stáčení cisternových vozidel s HK I. a II. třídy nebezpečnosti je zakázáno za bouřky. Čl. 8.4.: Pro provoz stáčecího stanoviště je třeba vypracovat provozní a požární řád, požární poplachové směrnuice a plán havatijních opatření. Čl. 8.5.: Provoz stáčecí stanoviště silničních cisternových vozidel pro HK I. a II. třídy nebezpečnosti musí plňovat předpisy pro provoz vozidel v prostoru s nebezpečím výbuchu. 9 / 11

10 Čl. 8.6.: Stáčecí stanoviště musí být po dobu stáčení zabezúpečeno proti nežádoucímu vjezdu silničních vozidel, např. dopravní značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel". Čl : Stáčecí stanoviště musí být opatřeno bezpečnostními tabulkami a značkami dle ČSN ISO Plnění podmínek musí být zapracováno do provozního řádu a požárního řádu. Dále je nutno na provoz zařízení vypracovat požární poplachové směrnice a plán havarijních opatření Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení: SO-02, SO-04: Pro posuzované objekty stáčecího stanoviště a admin. objektu se nevyžaduje instalace dalšího požárně bezpečnostního zařízení Bezpečnostní tabulky: SO-02: Všechna technologická a elektrická zařízení musí být označeny výstražnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO Prostory s nebezpečím výbuchu a s nebezpečím požáru musí být označeny bezpečnostními tabulkami dle ČSN a Je třeba umístit bezpečnostní tabulky dle požadavků ČSN : "Zákaz kouření", "Zákaz používání otevřeného ohně" SO-04: Všechna elektrická zařízení musí být označeny výstražnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO Požadavky vyhl. 23/2008 Sb.: Provádění stavby: - Pokud budou v rámci stavby prováděny objekty zařízení staveniště, je třeba dodržet požadavky 28 odst. 1, vyhl. 23/2008 na provedení stavby objektu ZS. Dále je třeba dle odst. 2 instalovat autonomní zařízení detekce a signalizace požáru do objektu ZS, které slouží pro ubytování pracovníků. - Dle 29 je třeba při provádění stavby plnit požadavky vyhl. 23/2008 v rozsahu nezbytném pro zajištění požární bezpečnosti prováděné stavby. Užívání stavby: - Dle 30, odst. 1 vyhl. 23/2008. musí být při užívání stavby trvale zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání. - Dle 30, odst. 2 vyhl. 23/2008 při úpravě interiéru stavby nepodléhající stavebnímu řízení musí být postupováno v souladu s podmínkami přílohy 6, oddíl B. - Dle 30, odst. 4 vyhl. 23/2008 musí být při užívání prostoru s výskytem hořlavých kapalin postupováno podle podmínek přílohy č.7 této vyhlášky a podle podmínek stanovených ČSN Dle přílohy 6. části C3) vyhl. 23/2008. je třeba při užívání stavby dodržovat a zajišťovat volný přístup k PHP (obdobně jako pro hydranty v části C1). - Dodržovat požadavky na bezpečné vzdálenosti tepelných zařízení a spotřebičů od hořlavých hmot a konstrukcí dle návodu výrobce, nebo, pokud nejsou uvedeny výrobcem, tak dle přílohy č. 8 vyhl. 23/2008 Sb.. - Dle 32, odst. 1 vyhl. č. 23/2008 Sb. je třeba podmínky na užívání stavby splnit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti vyhlášky. 10 / 11

11 6. Závěr: Po splnění požadavků této zprávy PBŘ, budou posuzované objekt budované v rámci zpevněných ploch areálu splňovat požadavky ČSN , , , a navazujících norem. Jedná se o následující požadavky: SO-02: - provést střešní krytinu přestřešení stáčecího místa z hmot třídy reakce na oheň A1 - doložit splnění požadavků ČSN na stáčecí stanoviště - zajistit u stáčecího stanoviště přenosnou nádobu na jímání úkapů a nádobu pro uložení této nádoby - stavebními úpravami dle oddílu splnit normativní požadavky (čl ČSN ) na odstupové vzdálenosti mezi stáčištěm a budovami č. 60 a rozmístit bezpečnostní tabulky dle požadavků ČSN a ČSN ISO požadavky oddílu 8 ČSN na provozní podmínky a provozní podmínky výrobce nádrže je třeba zapracovat do provozního a požárního řádu řádu pracoviště - vypracovat do provozního a požárního řádu pracoviště - vypracovat požární poplachové směrnice a plán havarijních opatření SO-04: - doložit požární odolnost konstrukcí kontejnerů pro II. SPB, poslední nadzemní podlaží SO-02, SO-04: - osadit požadované PHP - doložit funkčnost vnějšího pozemního hydrantu - dodržet při provádění stavby požadavky vyhl. 23/2008 Sb. - dodržovat při užívání stavby požadavky vyhl. 23/2008 Sb. V Kroměříži, září 2010 Vypracovala: ing. Helena Paličková Příloha PBŘ: PBŘ-01: Situace areálu - schéma PNP 11 / 11

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze Název stavby : Místo stavby: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Břežany, Dolní Břežany, Charakter stavby : POV hlavní stavební fáze Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/25188/2016/ZRA SÚ/4021/2016/ZRA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová TELEFON: 577 680 434 E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz DATUM:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012 Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2 Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 427/2012 Všeruby 19.3.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zodpovědný projektant: Ing. Hana Petrmichlová Kyjevská 112, 326 00 Plzeň tel.: 602 811 810, e-mail: h.petrmichlova@gmail.com ČKAIT 0202259 Název stavby: Číslo zakázky: 2018-128

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Purum s.r.o., Národní 961/25, 11000 Praha 1 1. ÚVOD... 2

Purum s.r.o., Národní 961/25, 11000 Praha 1 1. ÚVOD... 2 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1. Architektonické řešení... 2 2.2. Dispoziční řešení... 3 3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1. Zemní práce... 3 3.2. Zakládání, základy...

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Identifikační údaje veřejné zakázky: Název: " Rozšíření průmyslové zóny

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f Spisová zn. Výst. 704/2012/Ba Zábřeh, dne 13.7.2012 Č.j. 2012/704/SV-MUZB-10 Oprávněná

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG)

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) klasické zdění suché zdění (sádrokarton) bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) atypické provedení požární odolnost OCELOVÉ ZÁRUNĚ let = tradice + zkušenost + kvalita Vážený zákazníku, Zárubně s požární,

Více