OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI"

Transkript

1 Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec Vyškov, ulice Na Hraničkách : bytu č. 573 / 2 v bytovém domě č.p. 499, 572, 573 na p. č. 3087/1, p.č. 3087/10, p.č. 3087/11 s podílem na společných částech domu, s podílem pozemků p. č. 3087/1, p.č. 3087/10, p.č. 3087/11 a venkovních úprav tvořících příslušenství stavby bytového domu Objednatel posudku : Exekutorský úřad Praha 10 Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor, Českomoravská 142/18, Praha 9, Účel posudku : Zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených pro potřebu exekučního řízení Posudek vypracoval : ing. Milan Indra, Gemerská 496, Litovel, Datum místniho šetření : Datum, ke kterému je provedeno ocenění : Podle stavu nemovitostí k : Zvláštní požadavky : Nejsou V Litovli Tento znalecký posudek obsahuje 13 stran textu 13 stran příloh. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních.

2 2 OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI A. ÚVOD. 3 1.Zadání ( účel ocenění ) Základní pojmy.. 3 B. NÁLEZ Identifikační údaje Podklady pro vypracování ocenění Členění posudku. 4 C. METODY ZJIŠTĚNÍ HODNOTY... 4 Metoda porovnávací.. 5 D. VLASTNÍ OCENĚNÍ 5 D1. SROVNATELNÁ HODNOTA... 5 D2. OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI. 10 E. ZÁVĚR F. ZNALECKÁ DOLOŽKA 12 G. PŘÍLOHY.. 13 G.1 Výpis z katastru nemovitostí G.2 Snímky z pozemkové mapy G.3 Mapy obce s vyznačením polohy nemovitosti G.4 Nabídkové ceny nemovitostí G.5 Fotodokumentace nemovitosti

3 3 A. ÚVOD 1. ZADÁNÍ ( Účel ocenění ) zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec Vyškov, ulice Na Hraničkách : bytu č. 573 / 2 v bytovém domě č.p. 499, 572, 573 na p. č. 3087/1, p.č. 3087/10, p.č. 3087/11 s podílem na společných částech domu, s podílem pozemků p. č. 3087/1, p.č. 3087/10, p.č. 3087/11 a venkovních úprav tvořících příslušenství stavby bytového domu pro potřebu exekučního řízení. Ocenění je provedeno ke dni ZÁKLADNÍ POJMY OBVYKLÁ CENA cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. ( zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v platném znění ) B.NÁLEZ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace objednatele a zhotovitele ocenění Objednatel ocenění : Exekutorský úřad Praha 10 Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor, Českomoravská 142/18, Praha 9, Zhotovitel ocenění : ing. Milan Indra, bytem Gemerská 496, Litovel PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ 2.1 Výpis z katastru nemovitostí ze dne LV 6592 : A : Vlastník : SJM Kemalidin Šaini a Mgr. Hana Šaini Hejová, Na Hraničkách 573/72, Dědice, 68201, Vyškov B : 573 / 2 byt Budova : Dědice, č.p. 499, 572, 573, LV 6591, byt. dům na parcele 3087/1 - zastavěná plocha a nádvoří m 2 na parcele 3087/10 - zastavěná plocha a nádvoří m 2 na parcele 3087/11 - zastavěná plocha a nádvoří m 2 Podíl na společných částech domu a pozemku : 573 / 22880

4 4 B1 : Jiná práva : bez zápisu C : Omezení vlastnického práva : Zástavní právo smluvní, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Viz výpis z katastru nemovitostí v příloze. D : Jiné zápisy : bez zápisu Plomby a upozornění : bez zápisu E : Nabývací tituly : Smlouva kupní MZ-341/2007 ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Pro : Kemalidin Šaini a Mgr. Hana Šaini Hejová, Na Hraničkách 573/72, Dědice, 68201, Vyškov F : Bez zápisu 2. 2 Kopie katastrální mapy Kopie katastrální mapy vyhotovená dne Výsledky místního šetření Místní šetření spojené s prohlídkou nemovitosti bylo provedeno dne Fotodokumentace Fotodokumentace nemovitosti vystihující její charakter a parametry Použité předpisy, literatura a další podklady Porovnávací databáze cen nemovitostí. Pro cenové porovnání je použita vlastní databáze znalce o již realizovaných obchodech s nemovitostmi a databáze znalce sestavená z údajů realitní inzerce. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a změně některých zákonů v jeho platném znění. 3. Členění posudku : 1. Byt č. 573/2 s příslušenstvím C. METODY ZJIŠTĚNÍ HODNOTY Ocenění slouží pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ceny jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených pro potřebu exekučního řízení. Ocenění je provedeno ke dni Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. ( zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v platném znění )

5 5 Metoda porovnávací ( srovnávací ) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno realizovaných nebo právě nabízených na trhu porovnatelných nemovitostí. Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi na základě řady hledisek ( druh a účel, technické parametry, použité materiály, kvalita provedení, umístění, využitelnost, velikost, stupeň údržby, projevy okolí aj.) Porovnávací ( srovnávací ) metoda pro ocenění nemovitosti je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány, nebo jsou nabízeny na trhu, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit hodnotu oceňované nemovitosti. Porovnávací ( srovnávací ) metoda dává nejpřesnější obraz o skutečně realizovatelných cenách. D. VLASTNÍ OCENĚNÍ D1. SROVNATELNÁ HODNOTA Celkový popis nemovitosti Nemovitost je byt, který se nachází v obci Vyškov, v cihelném bytovém domě, v zástavbě bytových domů podél jedné z vedlejších obecních komunikací. Byt se nachází v 1. NP tohoto bytového domu s orientací hlavních místností na jih. V domě není zřízen výtah. Byt je v osobním vlastnictví podle zákona 72/ 1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Byt má místnost sklepa v 1. PP bytového domu, rozvody domovního telefonu, rozvody TV a radia pod omítkou. Byt má lodžii. Dům má 3 samostatné vchody. Jedná se o podsklepený, samostatně stojící, cihelný bytový dům, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Nachází se uvnitř zastavěného území obce. Budova má 3 samostatné vchody. Dům má 4 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je možný z chodníku před objektem. Vstup do oceňovaného bytu je možný ze společné chodby domu se schodištěm, na společné chodbě není zřízen výtah. Tato chodba je přístupná z chodníku před objektem. Dům a byt jsou v dobrém stavebně - technickém stavu. Bytový dům byl postaven roku Jeho stáří ke dni ocenění je tedy 50 let. Po tuto dobu byla na objektu prováděna běžná údržba. Před 15 lety byly v oceňovaném bytě osazena kuchyňská linka, dřez a sporák.. Byly zřízeny keramické obklady v kuchyni, v koupelně a na WC. Byly položeny nášlapné vrstvy podlah v předsíni, v kuchyni, v koupelně a na WC. Byly osazeny zařizovací předměty, Před 6 lety byla v oceňovaném bytě i v celém domě osazena plastová okna, bylo provedeno zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou, byly položena nová střešní krytina, zřízeny klempířské konstrukce a osazen bleskosvod. Byly provedeny nové společné rozvody vody a kanalizace. Byla provedena přístavba lodžií, byly osazeny hlavní vstupní dveře do domu. Všechny konstrukce jsou dokončené. Byt je v dobrém stavebně technickém stavu, s pravidelnou údržbou a s provedenými stavebními úpravami, je ihned využitelný k bydlení.

6 6 V blízkosti se nenacházejí problémové skupiny obyvatelstva. Příjezd k bytovému domu po jedné z vedlejších obecních komunikací ulici Na Hraničkách. Parkování je možné na zpevněné ploše před vchody do domu. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně obytnými stavbami bytovými cihelnými domy a rodinnými domy. V budoucnu nejsou očekávány žádné změny současného stavu. Základy : betonové základové pasy Izolace : je provedena vodorovná i svislá izolace proti vodě. Svislé nosné konstrukce : obvodové stěny cihelné tl. 450 mm, vnitřní nosné stěny cihelné tl. 300 mm příčky cihelné tl. 150 mm. Stropy : montované ze železobetonových prefabrikovaných panelů. Střecha plochá, nosná konstrukce je tvořena zastropením nejvyššího podlaží. Krytina z asfaltových izolačních pásů. Bleskosvod je instalován, svody po fasádě objektu Klempířské konstrukce z ocelového plechu pozinkovaného. Fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou. Přípojky : je provedena přípojka vody, plynu, elektro, dešťové a splaškové kanalizace, přípojka dálkového rozvodu tepla a teplé užitkové vody, kabelové televize a telefonu. Popis bytu Byt se nachází v 1. NP bytového domu. Vstup do oceňovaného bytu je možný ze společné chodby bytového domu se schodištěm, bez výtahu. Svislé nosné konstrukce : obvodové stěny cihelné tl. 450 mm, vnitřní nosné stěny cihelné tl. 300 mm příčky cihelné tl. 150 mm. Stropy : montované ze železobetonových prefabrikovaných panelů. Schodiště : v prostorech bytu se nenachází žádné schodiště. Vnitřní úpravy povrchů : omítka vápenná štuková. Vnitřní obklady : provedeny keramické obklady v koupelně, na WC a v kuchyni v prostoru kuchyňské linky. Koupelna a WC jsou tvořena zděným jádrem. Dveře : vstupní dveře dřevěné hladké plné v ocelové zárubni, vnitřní dveře dřevěné hladké do ocelových zárubní. Okna : nová plastová okna. Podlahy a dlažby : V předsíni a v kuchyni je položena podlaha z PVC. V pokojích je položena podlaha z dřevěných vlýsků. V koupelně, na WC a v lodžii je položena podlaha z keramické dlažby. V místnosti sklepa je betonová mazanina. Vytápění : je provedeno ústřední vytápění s litinovými článkovými radiátory, rozvod ocelovými trubkami, napojeno na dálkový rozvod tepla. Elektroinstalace : světelná, zásuvková, 230 V. Rozvod vody : je proveden rozvod teplé a studené vody v místnostech koupelny, WC a kuchyně. Vnitřní kanalizace : je provedena z místností koupelny, WC a kuchyně a je napojena na kanalizaci domu. Rozvod plynu : v bytě není proveden rozvod zemního plynu. Zdroj teplé vody : napojeno na dálkový rozvod TUV. Vybavení kuchyně : dřez, kuchyňská linka, elektrický sporák Vnitřní hygienické vybavení : WC, umyvadlo, vana. Výtah : v domě není instalován výtah. Mříže : v bytě nejsou Okenice : v bytě nejsou Ostatní : jsou provedeny rozvody TV + R pod omítkou, napojené na kabelovou televizi, rozvod domovního telefonu. V kuchyni je spižní skříň. Výčet místností bytu : předsíň, 2 pokoje, kuchyně, koupelna, WC, nezasklená lodžie K bytu patří místnost sklepa umístěná v 1. PP.

7 7 Výměry pro ocenění Podlahová plocha bytu Místnost Výměry podlahových ploch ( m 2 ) bytová koeficient obyt. místn. příslušenství Výpočtová podlahová plocha Předsíň 5,40 1,00 5,40 Pokoj 18,20 1,00 18,20 Pokoj 15,50 1,00 15,50 Kuchyně 8,80 1,00 8,80 Koupelna 2,60 1,00 2,60 WC 0,90 1,00 0,90 Místnost sklepa 5,90 0,80 4,72 Nezasklená lodžie 5,20 0,20 1,04 Celkem 33,70 28,80 57,16 Podlahová plocha místností bytu ( bez místnosti sklepa a lodžie ) : 51,40 m 2 Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi na základě řady hledisek ( druh a účel, technické parametry, použité materiály, kvalita provedení, umístění, využitelnost, velikost, stupeň údržby, projevy okolí aj.) Porovnávací ( srovnávací ) metoda pro ocenění nemovitosti je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány, nebo jsou nabízeny na trhu, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit hodnotu oceňované nemovitosti. V tomto případě se jedná o byt, který se nachází v obci Vyškov, v cihelném bytovém domě, v zástavbě bytových domů podél jedné z vedlejších obecních komunikací. Byt se nachází v 1. NP tohoto bytového domu s orientací hlavních místností na jih. V domě není zřízen výtah. Byt je v osobním vlastnictví podle zákona 72/ 1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Byt má místnost sklepa v 1. PP bytového domu, rozvody domovního telefonu, rozvody TV a radia pod omítkou. Byt má lodžii. Dům má 3 samostatné vchody. Jedná se o podsklepený, samostatně stojící, cihelný bytový dům, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Nachází se uvnitř zastavěného území obce. Budova má 3 samostatné vchody. Dům má 4 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je možný z chodníku před objektem. Vstup do oceňovaného bytu je možný ze společné chodby domu se schodištěm, na společné chodbě není zřízen výtah. Tato chodba je přístupná z chodníku před objektem. Dům a byt jsou v dobrém stavebně - technickém stavu. Bytový dům byl postaven roku Jeho stáří ke dni ocenění je tedy 50 let. Po tuto dobu byla na objektu prováděna běžná údržba. Před 15 lety byly v oceňovaném bytě osazena kuchyňská linka, dřez a sporák.. Byly zřízeny keramické obklady v kuchyni, v koupelně a na WC. Byly položeny nášlapné vrstvy podlah v předsíni, v kuchyni, v koupelně a na WC. Byly osazeny zařizovací předměty,

8 8 Před 6 lety byla v oceňovaném bytě i v celém domě osazena plastová okna, bylo provedeno zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou, byly položena nová střešní krytina, zřízeny klempířské konstrukce a osazen bleskosvod. Byly provedeny nové společné rozvody vody a kanalizace. Byla provedena přístavba lodžií, byly osazeny hlavní vstupní dveře do domu. Všechny konstrukce jsou dokončené. Byt je v dobrém stavebně technickém stavu, s pravidelnou údržbou a s provedenými stavebními úpravami, je ihned využitelný k bydlení. V blízkosti se nenacházejí problémové skupiny obyvatelstva. Příjezd k bytovému domu po jedné z vedlejších obecních komunikací ulici Na Hraničkách. Parkování je možné na zpevněné ploše před vchody do domu. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně obytnými stavbami bytovými cihelnými domy a rodinnými domy. V budoucnu nejsou očekávány žádné změny současného stavu. Hodnota bytu je určena porovnáním s cenami obdobných srovnatelných bytů ve zděných domech ve městě Vyškov Pro cenové porovnání je použita vlastní databáze znalce o již realizovaných obchodech a databáze znalce sestavená z údajů realitní inzerce. Bylo provedeno porovnání se třemi obdobnými byty. U databáze bytů sestavené z nabídek realitních kanceláří je nabídková cena vynásobená objektivizačním koeficientem 0,90. Základní srovnatelná cena bude na závěr upravena cenovými faktory upřesňujícími srovnatelnou cenu. 1. Byt č. 1 lokalita : Vyškov, ulice Víta Nejedlého objektivizační koeficient 0,90 - uvedená cena je nabídková cena na prodej zprostředkovaný realitní kanceláří konstrukční řešení : zděný dům se sedlovou střechou, byt vlastnictví : osobní vlastnictví užitná plocha : 61 m 2 umístění v domě : 2. NP přípojky, vybavení : NN, vodovod, kanalizace, plyn. Popis : Vyškov, Víta Nejedlého, nabízíme k prodeji slunný, udržovaný byt o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví. Byt se nachází v cihlovém domě ve 2.NP/2.NP, bez výtahu. Je v původním stavu - má krbová kamna v pokoji, plastová okna, zděnou koupelnu. V domě je vlastní kotelna. V okolí MŠ, ZŠ, BUS, MHD, zeleň. K bytu náleží zděná garáž 20 m2 vzdálená 150 m od domu. Ihned volný. počet NP domu : 2 technický stav : dobrý stav, ihned k užívání okolní zástavba : cihelné bytové domy cena : ,00 Kč přiřazená váha : 2,00 ( byt ve stejném městě) upravená cena : ,00 Kč * 0,90 = ,00 Kč 2. Byt č. 2 lokalita : Vyškov objektivizační koeficient 0,90 - uvedená cena je nabídková cena na prodej zprostředkovaný realitní kanceláří konstrukční řešení : zděný dům se sedlovou střechou, byt vlastnictví : osobní vlastnictví užitná plocha : 63 m 2 umístění v domě : 2. NP přípojky, vybavení : NN, vodovod, kanalizace, plyn.

9 9 Popis : Prodej prostorného bytu 2+1 v osobním vlastnictví ve Vyškově. Byt se nachází ve 2.NP/2.NP bytového cihlového domu bez výtahu. V bytovém domě je vlastní kotelna na vytápění, nový kotel, okapy, elektrické zabezpečení sklepu. V bytě jsou nová plastová okna, nová koupelna, stupačky, zánovní kuchyňská linka, elektrický sporák, dva sklepy. Bytový dům se nachází 10 minut od centra města v klidnější části obklopené zelení. počet NP domu : 2 technický stav : dobrý stav, ihned k užívání okolní zástavba : cihelné bytové domy cena : ,00 Kč přiřazená váha : 2,00 ( byt ve stejném městě) upravená cena : ,00 Kč * 0,90 = ,00 Kč 3. Byt č. 3 lokalita : Vyškov, Vyškov - Předměstí objektivizační koeficient 0,90 - uvedená cena je nabídková cena na prodej zprostředkovaný realitní kanceláří konstrukční řešení : zděný dům se sedlovou střechou, byt vlastnictví : osobní vlastnictví užitná plocha : 66 m 2 umístění v domě : 1. NP přípojky, vybavení : NN, vodovod, kanalizace, plyn. Popis : Cihlový byt o velikosti 2+1, nacházející se v klidné části města Vyškov.Bytová jednotka je ve velice dobrém stavu a její podlahová plocha činí 66 m2. Hlavní doménou celého bytu je prostorná kuchyně, kde je možno umístit příkladně i jídelní kout., dále dva samostatné pokoje, koupelna s vanou a toaleta. Chodba bytové jednotky disponuje vestavěnými skříněmi, které při prodeji zůstanou jako součást nemovitosti. K objektu náleží také 2 sklepní prostory. V domě je možno taktéž využívat kolárnu či sušárnu. Vytápění bytu a ohřev vody je zde centrální za pomoci plynu. Budova v níž se bytová jednotka nachází prošla částečnou rekonstrukcí a to ve formě výměný původních oken za plastová, nové okapy, nový plynový kotel a v neposlední řadě bylo taktéž zabudováno elektrické zabezpečení sklepů. počet NP domu : 3 technický stav : dobrý stav, ihned k užívání okolní zástavba : cihelné bytové domy cena : ,00 Kč přiřazená váha : 2,00 ( byt ve stejném městě) upravená cena : ,00 Kč * 0,90 = ,00 Kč Základní srovnatelná cena : ,00 * ,00 * ,00 * 2 = ,00 Kč Úprava zohledňující další cenové faktory upřesňujícími srovnatelnou cenu 1) poloha v obci vzhledem k účelu užití 2) stavebně technický stav 3) materiálová charakteristika 4) vybavenost 5) velikost

10 10 ad 1) poloha obdobná jako srovnávací byty : 0% ad 2) stavebně technický stav obdobný : 0 % ad 3) stejná materiálová charakteristika : 0 % ad 4) obdobná vybavenost : 0 % ad 3) obdobná velikost jako srovnávací byty : 0 % celkem snížení ( zvýšení ) 0 % Upravená srovnatelná cena : ,00 * 1,00 = ,00 = ,00 Kč. Hodnota bytu porovnávacím způsobem ke dni ocenění: ,00 Kč Srovnatelná hodnota nemovitosti k datu ocenění činí ,00 Kč Slovy : jedenmilionstočtyřicettisíc korun českých D2. OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTI ( závěrečná analýza ) Rekapitulace výsledků zjištěných jednotlivými metodami : - srovnatelná hodnota bytu s příslušenstvím : ,00 Kč V tomto případě se jedná o byt, který se nachází v obci Vyškov, v cihelném bytovém domě, v zástavbě bytových domů podél jedné z vedlejších obecních komunikací. Byt se nachází v 1. NP tohoto bytového domu s orientací hlavních místností na jih. V domě není zřízen výtah. Byt je v osobním vlastnictví podle zákona 72/ 1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Byt má místnost sklepa v 1. PP bytového domu, rozvody domovního telefonu, rozvody TV a radia pod omítkou. Byt má lodžii. Dům má 3 samostatné vchody. Jedná se o podsklepený, samostatně stojící, cihelný bytový dům, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Nachází se uvnitř zastavěného území obce. Budova má 3 samostatné vchody. Dům má 4 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je možný z chodníku před objektem. Vstup do oceňovaného bytu je možný ze společné chodby domu se schodištěm, na společné chodbě není zřízen výtah. Tato chodba je přístupná z chodníku před objektem. Dům a byt jsou v dobrém stavebně - technickém stavu. Bytový dům byl postaven roku Jeho stáří ke dni ocenění je tedy 50 let. Po tuto dobu byla na objektu prováděna běžná údržba. Před 15 lety byly v oceňovaném bytě osazena kuchyňská linka, dřez a sporák.. Byly zřízeny keramické obklady v kuchyni, v koupelně a na WC. Byly položeny nášlapné vrstvy podlah v předsíni, v kuchyni, v koupelně a na WC. Byly osazeny zařizovací předměty, Před 6 lety byla v oceňovaném bytě i v celém domě osazena plastová okna, bylo provedeno zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou, byly položena nová střešní krytina, zřízeny klempířské konstrukce a osazen bleskosvod. Byly provedeny nové společné rozvody vody a kanalizace.

11 11 Byla provedena přístavba lodžií, byly osazeny hlavní vstupní dveře do domu. Všechny konstrukce jsou dokončené. Byt je v dobrém stavebně technickém stavu, s pravidelnou údržbou a s provedenými stavebními úpravami, je ihned využitelný k bydlení. V blízkosti se nenacházejí problémové skupiny obyvatelstva. Příjezd k bytovému domu po jedné z vedlejších obecních komunikací ulici Na Hraničkách. Parkování je možné na zpevněné ploše před vchody do domu. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně obytnými stavbami bytovými cihelnými domy a rodinnými domy. V budoucnu nejsou očekávány žádné změny současného stavu. Inženýrské sítě s možností napojení oceňované nemovitosti : kanalizace, voda, plyn, elektro. Vlastník nemovitosti nemá zprávy o měření výskytu radonu v objektu. Objekt není postaven z materiálů, u nichž by bylo možno předpokládat výskyt radonu. Na nemovitosti nevázne věcné břemeno, restituční nárok. Zástavní práva váznoucí na nemovitosti budou exekucí odstraněna. Na základě výsledku získaného výše uvedenou metodou a na základě závěrečné analýzy je zjištěna : obvyklá cena bytu s příslušenstvím ve výši ,00 Kč. Obvyklá cena oceňovaných nemovitosti k datu ocenění činí ,00 Kč Slovy : jedenmilionstočtyřicettisíc korun českých Byt č. 573/2 s příslušenstvím není dle výpisu z katastru nemovitostí zatížen žádným věcným břemenem. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o niž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále. Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na oceňovaných nemovitostech nejsou žádná práva a závady, které nezaniknou dražbou. Oceňované nemovitosti i kterékoli jejich části nejsou národní kulturní památkou ve smyslu ustanovení 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Cena jednotlivých práv a závad ( např. věcná břemena a nájemní práva ) s nemovitostí spojených je : 0,00 Kč Slovy : nula korun českých

12 12 E. ZÁVĚR Cílem předloženého ocenění bylo provést zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec Vyškov, ulice Na Hraničkách : bytu č. 573 / 2 v bytovém domě č.p. 499, 572, 573 na p. č. 3087/1, p.č. 3087/10, p.č. 3087/11 s podílem na společných částech domu, s podílem pozemků p. č. 3087/1, p.č. 3087/10, p.č. 3087/11 a venkovních úprav tvořících příslušenství stavby bytového domu Ocenění slouží pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřebu exekučního řízení. Ocenění je provedeno ke dni Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění k uvedenému datu, je zjištěna obvyklá cena nemovitosti ve výši : ,00 Kč Slovy : jedenmilionstočtyřicettisíc korun českých Cena jednotlivých práv a závad ( např. věcná břemena a nájemní práva ) s nemovitostí spojených je : 0,00 Kč Slovy : nula korun českých Datum : Vypracoval : ing. Milan Indra Gemerská 496 Litovel Podpis : F. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Ostravě rozhodnutím ze dne pod č. j. Spr 2534/2004 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové. Znalecký posudek je zapsán pod č / 15 znaleckého deníku. Znalečné účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu č. PO / 15. V Litovli dne ing. Milan Indra Gemerská Litovel

13 13 G. PŘÍLOHY G.1 Výpis z katastru nemovitostí G.2 Snímky z pozemkové mapy G.3 Mapy obce s vyznačením polohy nemovitosti G.4 Nabídkové ceny nemovitostí G.5 Fotodokumentace nemovitosti

14

15

16

17

18

19 Prodej bytu m², Vyškov, okres Vyškov Sreality.cz b c Seznam.cz, a.s., OpenStreetMap Prodej bytu m² Vyškov, okres Vyškov Kč Vyškov, Víta Nejedlého, nabízíme k prodeji slunný, udržovaný byt o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví. Byt se nachází v cihlovém domě ve 2.NP/2.NP, bez výtahu. Je v původním stavu - má krbová kamna v pokoji, plastová okna, zděnou koupelnu. V domě je vlastní kotelna. V okolí MŠ, ZŠ, BUS, MHD, zeleň. K bytu náleží zděná garáž 20 m2 vzdálená 150 m od domu. Ihned volný. Není zatížen. Rádi Vám poskytneme další informace a zajistíme prohlídku této nemovitosti. Celková cena: Hypotéka: ID zakázky: Aktualizace: Stavba: Stav objektu: Kč za nemovitost, + provize RK Kč měsíčně více» Cihlová Velmi dobrý Garáž: Voda: Topení: Plyn: Odpad: Telekomunikace: Y Dálkový vodovod Ústřední dálkové Plynovod Veřejná kanalizace Internet, Kabelová televize Vlastnictví: Osobní Elektřina: 230V Umístění objektu: Klidná část obce Podlaží: 2. podlaží z celkem 2 Užitná plocha: 61 m 2 Doprava: Energetická náročnost budovy: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus Třída G - Mimořádně nehospodárná Sklep: Y Kontaktovat: Hana Dvořáková Mobil: OKNO NEMOVITOSTÍ, s.r.o. Sušilova 28/3, Vyškov-Město Více o společnosti» 1/1

20 Prodej bytu m², Vyškov, okres Vyškov Sreality.cz Prodej bytu m² Vyškov, okres Vyškov Kč Prodej prostorného bytu 2+1 v osobním vlastnictví ve Vyškově. Byt se nachází ve 2.NP/2.NP bytového cihlového domu bez výtahu. V bytovém domě je vlastní kotelna na vytápění, nový kotel, okapy, elektrické zabezpečení sklepu. V bytě jsou nová plastová okna, nová koupelna, stupačky, zánovní kuchyňská linka, elektrický sporák, dva sklepy. Bytový dům se nachází 10 minut od centra města v klidnější části obklopené zelení. Doporučujeme prohlídku. Seznam.cz, a.s., OpenStreetMap Celková cena: Hypotéka: ID zakázky: Aktualizace: Stav: Stavba: Stav objektu: Kč za nemovitost, + provize RK Kč měsíčně více» Včera Rezervováno Cihlová Velmi dobrý Sklep: Voda: Topení: Plyn: Odpad: Elektřina: Doprava: Y Dálkový vodovod Ústřední plynové Plynovod Veřejná kanalizace 230V Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus Vlastnictví: Osobní Komunikace: Asfaltová Umístění objektu: Klidná část obce Podlaží: 2. podlaží z celkem 2 Energetická náročnost budovy: Třída G - Mimořádně nehospodárná Užitná plocha: 63 m 2 Kontaktovat: Hana Dvořáková Mobil: OKNO NEMOVITOSTÍ, s.r.o. Sušilova 28/3, Vyškov-Město Více o společnosti» 1/1

21 Prodej bytu m², Vyškov- Vyškov-Předměstí, okres Vyškov Sreality.cz Seznam.cz, a.s., OpenStreetMap Prodej bytu m² Vyškov - Vyškov-Předměstí, okres Vyškov Kč Nabízíme Vám k prodeji cihlový byt o velikosti 2+1, nacházející se v klidné části města Vyškov.Bytová jednotka je ve velice dobrém stavu a její podlahová plocha činí 66 m2. Hlavní doménou celého bytu je prostorná kuchyně, kde je možno umístit příkladně i jídelní kout., dále dva samostatné pokoje, koupelna s vanou a toaleta. Chodba bytové jednotky disponuje vestavěnými skříněmi, které při prodeji zůstanou jako součást nemovitosti. K objektu náleží také 2 sklepní prostory. V domě je možno taktéž využívat kolárnu či sušárnu. Vytápění bytu a ohřev vody je zde centrální za pomoci plynu. Budova v níž se bytová jednotka nachází prošla částečnou rekonstrukcí a to ve formě výměný původních oken za plastová, nové okapy, nový plynový kotel a v neposlední řadě bylo taktéž zabudováno elektrické zabezpečení sklepů. Průkaz energetické náročnosti nebyl dodán, z toho důvodu je uvedena třída G. Pro více informací neváhejte kontaktovat realitního makléře. Celková cena: Hypotéka: Poznámka k ceně: Kč za nemovitost Kč měsíčně více» Bez provize. Financování zajistíme. Užitná plocha: Sklep: Parkování: 66 m Y Y Datum prohlídky: :00 2 ID zakázky: V2222V001 Topení: Ústřední plynové Aktualizace: Stavba: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Telekomunikace: Doprava: Telefon, Internet, Kabelová televize Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus Vlastnictví: Osobní Komunikace: Dlážděná, Asfaltová Umístění objektu: Podlaží: Klidná část obce 1. podlaží Energetická náročnost budovy: Třída G - Mimořádně nehospodárná Kontaktovat: Burianová Lucie Tel.: Mobil: COLOSEUM NEMOVITOSTI, s.r.o. Masarykovo náměstí 61/29, Vyškov-Město Více o společnosti» 1/1

22 Fotodokumentace nemovitosti pořízená Pohled venkovní přední Pohled venkovní zadní

23 Prostor vstupu do domu Vstup ze společné chodby do bytu

24 Prostor předsíně bytu Kuchyně kuchyňská linka

25 Kuchyně spižní skříň Koupelna vana a umyvadlo

26 Záchod - WC

Ing. Milan Indra ZNALECKÝ POSUDEK

Ing. Milan Indra ZNALECKÝ POSUDEK Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1816 138 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Tšnov, obec Tišnov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1452/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 1748/56 zapsaná na listu vlastnictví č. 12014, vymezená v budově č.p. 1748, zapsané na LV č. 11853, stojící na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1619/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 496/11 zapsaná na listu vlastnictví č. 860, vymezená v budově č.p. 495 a 496, zapsané na LV č. 775, stojící na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 33-29/2016 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 489/6 v budově Klatovy III, č.p. 488,489 na pozemku parc. č. st. 2487, 2488 a podíl na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1604/2015 Ocenění nemovitých věcí: podíl ½ - bytová jednotka č. 1298/18 zapsaná na listu vlastnictví č. 3421, vymezená v budově č.p. 1297, 1298, zapsané na LV č. 2190,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1630/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 575/19 zapsaná na listu vlastnictví č. 3128, vymezená v budově č.p. 574, 575, zapsané na LV č. 2468, stojící na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 759/17 a podílu 424/10000 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Lutyně, č.p. 759, bytový dům na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1484/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 477/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2313, vymezená v budově č.p. 477, 478, zapsané na LV č. 1495, stojící na st.

Více

Znalecký posudek č. 2012/346

Znalecký posudek č. 2012/346 Znalecký posudek č. 2012/346 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 1416/8, v budově č.p. 1416,1417,1418, na parcele č. st.2573/1, v katastrálním území, obec, okres Zlín, kraj Zlínský, včetně podílu ke společným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 60/3, v budově č.p. 59, 60 na pozemku č. parc. 47, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 59, 60

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2105/07-235) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9202-766/2012 o ceně nemovitosti - bytu č. 1132/12 v bytovém domě Jirkov č.p. 1132, 1133 v ulici K. H. Máchy včetně podílu 521/14022 na příslušenství a společných částech domu Jirkov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 109/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 1872/1 a podílu 37/11802 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Východní Předměstí, č.p. 1869, 1870, 1871,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s ZNALECKÝ POSUDEK číslo 66/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 187/11 V budově č. p.: 187 Na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 367/4 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 367,368,369,370 NA ST. P.Č. 1968, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 6510/414740 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Znalecký posudek č. 1778-312/2015 Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 6 a příslušenství v Terezíně,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 12/2016 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1863-449/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1863-449/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1863-449/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 2144/15 na ul. nám. Fr. Rasche, umístěné v domě č.p. 2144 na parc.č.1158 a spoluvlastnického podílu ve výši

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1807/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 503/27 zapsaná na listu vlastnictví č. 1577, vymezená v budově č.p. 503, zapsané na LV č. 1538, stojící na st. parcele

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 56/16 o obvyklé ceně podílu id. 1/5 na nemovitých věcech - bytové jednotce č. 1086/4 a podílu 538/23444 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Nová Ulice, č.p. 1086,

Více

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3128/508 v domě č.p. 3128

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1361/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 560/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2594, vymezená v budově č.p. 560, 561, zapsané na LV č. 2374, stojící na st.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 KONSTRUKCÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 KONSTRUKCÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 1777/8 VE VÍCEBYTOVÉM DOMĚ č.p. 1777, 1778, 1779 NA STAVEBNÍ PARCELE P.Č. 2258 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SVITAVY- PŘEDMĚSTÍ, OBCI

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2642-599/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2642-599/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2642-599/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci bytové jednotky č. 1492/42, umístěné v domě č.p. 1492 na pozemku parc.č. 962 a spoluvlastnického podílu ve výši 669/54748 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 6-2/2016 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 327 o výměře 429 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jince, č.p. 142, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

Znalecký posudek č. 2013/411

Znalecký posudek č. 2013/411 Znalecký posudek č. 2013/411 o ceně nemovitostí: Rodinný dům číslo popisné 205 na parcele č. st. 233 s příslušenstvím a pozemkem, parcelou č. st. 233, v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, v

Více

Znalecký posudek č. 374/66/2012

Znalecký posudek č. 374/66/2012 Znalecký posudek č. 374/66/2012 Nemovitosti - bytové jednotky č. 545/4 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 682/4615 v bytovém domě č.p. 545 na parc.st.č. 785 v k.ú.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

Znalecký posudek číslo 2195-10/11

Znalecký posudek číslo 2195-10/11 Znalecký posudek číslo 2195-10/11 O obvyklé ceně bytu číslo 3290/8 bytovém domě číslo popisné 3290 na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 150/3 v katastrálním území Znojmo-Louka, obec Znojmo, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 893/20 V budově č. p.: 893 Na pozemku

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 336/10 V budově č. p.: 336 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

Znalecký posudek č. 2012/110

Znalecký posudek č. 2012/110 Znalecký posudek č. 2012/110 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 2410/10 v bytovém domě č.p. 2410 na parcele č. 620/17 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná, okres Karviná, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 557/533 V budově č. p.: 557 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 48/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 3+1 Adresa nemovitosti: Krylova 526 / 22, Znojmo - Přímětice

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2762-74/2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2762-74/2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2762-74/2016 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci bytové jednotky č. 1983/1, umístěné v domě č.p. 1983 na pozemku parc.č. 3751/54 a spoluvlastnického podílu ve výši 769/7171 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 250-03-2016

Znalecký posudek č. 250-03-2016 Znalecký posudek č. 250-03-2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6846-194/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.313/6 situované v budově č.p.313, postavené na pozemku parc.č.126, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.313

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Byt č. 1408/4 v bytovém domě č.p. 1406, 1407, 1408 na pozemku p.č. 1024 včetně id. podílu 713/12996 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na

Více

Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 176-3976/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Martina Tunkla Bytová jednotka č. 2065/14 v bytovém

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1081/12 v bytovém domě č.p. 1081 na pozemku parc.č. 420/2, vč. podílu o velikosti 3331/44596 na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1306-390/2013 o odhadu ceny obvyklé objektu bydlení č.p. 190 na pozemku parc.č. st. 219, včetně pozemků parc. č. st. 219, p.č. 86/1 a 86/15 a příslušenství, v k.ú. a obci Opatovice

Více

Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014

Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014 Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014 Byt č. 531/3 v bytovém domě č.p. 531 a 532 na pozemku p.č. st. 1883 a st. 1884 včetně id. podílu 708/11464 na společných částech domu a na výše uvedených pozemcích,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3374-197/2013 O ceně bytové jednotky č.961/5 v Hulíně, Zahradní č.p.961, včetně příslušenství a podílu o velikosti 730/7070 na společných částech domu a pozemcích, p.č.664, zastavěná

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2736-31/15 o ceně pozemku p.č. 242, rodinného domu č.p. 138 ul. K lomu 138, ležící na p.č. 242 v kú a obec Břidličná, okr. Bruntál. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací

Více

Znalecký posudek číslo 1652/142/2008

Znalecký posudek číslo 1652/142/2008 Znalecký posudek číslo 1652/142/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí bytové jednotky č. 63/8 o velikosti 3+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 63 na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015

Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015 Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015 O ceně nemovitostí - pozemek parc. č. 3071/649, jehož součástí je budova bez č. p. /č. e. garáž, pozemek parc. č. 3071/64 a pozemek parc. č. 3071/282, jehož

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 O ceně bytové jednotky č.722/10 v Brně, místní část Bystrc, ulice Laštůvkova 722/47, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5842/103784 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 110-5091/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 110-5091/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 110-5091/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, č. 647/9 Katastrální údaje : Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Třebíč, k.ú. Třebíč Adresa nemovité Jaroslava Haška, Nové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu stanovení ceny obvyklé

Více