Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990"

Transkript

1 Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990 Zatížení konstrukcí obecná Podle EN Přednášející: prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc. VUT Brno, Fakulta Stavební

2 Zásady navrhování konstrukcí Obsah přednášky: Základní principy návrhu podle Eurokódů Metoda dílčích součinitelů Návrhová životnost, návrhové situace Úvod do mezních stavů v Eurokódech Zatížení konstrukcí 2 jednoduché příklady

3 Základní principy návrhu konstrukcí Základní norma: ČSN EN 1990 Eurokód. Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1990 je materiálově nezávislá ČSN EN 1990 obsahuje Národní přílohu Je určena k použití společně s dalšími Eurokódy:

4 Eurokódy: normy pro navrhování nosných konstrukcí EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. EN 1994 Eurokód 4: Navrhování ocelobetonových konstrukcí. EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí. EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí EN 1998 Eurokód 8: Navrhování na účinky seismicity EN 1999 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí

5 Posloupnost vydávání norem 1.Norma je vydána v základním znění ve světovém jazyce (anglicky) 2. Probíhá kalibrace národně volitelných parametrů 1 až max. 2 roky) 3. Norma vyjde v češtině apod., přičemž obvykle obsahuje: - národní předmluvu - přeložené tělo normy -doslovně - národní přílohu (NA) NA je obvykle informativní, ale národně stanovené parametry mají na území ČR charakter normativní.

6 Základní principy návrhu konstrukcí Základní podmínka: E R Největší možný účinek Nejmenší možný odpor konstrukce Musí být splněno na požadované hladině pravděpodobnosti

7 Spolehlivost splnění základní podmínky Různá spolehlivost splnění základní podmínky E R se pro různé stavy a podmínky zajišťuje soustavou součinitelů uplatňovaných na obou stranách nerovnosti. E i R jsou nahodilé veličiny. Součinitele jsou obvykle značeny písmenem γ s nějakým indexem. Součinitele byly stanoveny na základě statistického rozboru jednotlivých vlivů a jejich uplatněním se modifikují podmínky (spolehlivost) návrhu konstrukce. Proto metoda dílčích součinitelů

8 Základní dílčí součinitele Nejistoty reprezentativních hodnot zatížení Nejistoty modelů zatížení a účinků zatížení γ f γ Sd γ F Nejistoty modelů odolnosti konstrukce Nejistoty materiálových vlastností γ Rd γ m γ M Běžně se používají integrované součinitele γf a γm

9 Grafické vyjádření metody dílčích součinitelů γ E R dílčí součinitele γ f, γ Sd aj. dílčí součinitele γ Rd, γ m aj.

10 Nástroje pro ovlivnění spolehlivosti návrhu Návrhová životnost - informativní: předpokládaná doba používání konstrukce při běžné údržbě. (Kategorie (5) x Třídy (6) pro krytí..) Návrhová Kategorie životnost v rocích Příklady 1 10 Dočasné konstrukce Vyměnitelné nosné části, např. jeřábové nosníky, ložiska Zemědělské a podobné konstrukce 4 80 Budovy a ostatní běžné stavby Monumentální budovy, mosty a další inženýrské stavby Zde hodnoty upraveny podle NA ČSN 1990.

11 Nástroje pro ovlivnění spolehlivosti návrhu Návrhové situace: trvalé návrhové situace vztahují se k podmínkám běžného používání, dočasné návrhové situace vztahující se k dočasným podmínkám, kterým může být konstrukce vystavena, např. výstavba, oprava, mimořádné návrhové situace vztahující se k výjimečným podmínkám např. požár, výbuch, náraz. seismické návrhové situace. Aktuální návrhová situace ovlivňuje mj. hodnoty použitých D.S.

12 Nástroje pro ovlivnění spolehlivosti návrhu Třídy následků consequences classes (informativní): Třídy následků CC3 KF =1,1 CC2 KF =1,0 CC1 KF =0,9 Popis Velké následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo významné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí Střední následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí Faktorem KF se násobí zatížení Malé následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo malé / zanedbatelné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí Příklady pozemních nebo inženýrských staveb Stadióny, budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy vysoké (např. koncertní sály) Obytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy středně závažné (např kancelářské budovy). Zemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (např. budovy pro skladovací účely, skleníky)

13 Mezní stavy v Eurokódech V EN se konstrukce navrhují podle situace v tzv. mezním stavu. Starší metody vycházely třeba z průměrného stavu (odpor, zatížení) x stupeň bezpečnosti. Máme 2 skupiny mezních stavů: mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti Mezní stavy únosnosti obecně ty stavy, které se týkají bezpečnosti osob a/nebo bezpečnosti konstrukce. Za určitých (dohodou stanovených) okolností mohou být jako mezní stavy únosnosti, klasifikovány stavy, které se týkají ochrany obsahu konstrukce.

14 Mezní stavy únosnosti EQU (equilibrium): používá se pro ověření statické rovnováhy konstrukce jako celku (uvažované jako tuhé těleso), ověřuje se tedy např. možnost překlopení, zaboření, vynoření konstrukce apod. F

15 Mezní stavy únosnosti STR (strength): Vnitřní porucha nebo nadměrná deformace konstrukce nebo nosných prvků včetně základových, obvykle je definován max. přípustným stlačením betonu nebo nadměrným protažením výztuže apod. F

16 Mezní stavy únosnosti GEO (geotechnical): Porucha nebo nadměrná deformace základové půdy v případech, kdy pro únosnost jsou významné pevnosti zeminy nebo skalního podloží. FAT (fatigue): Únavová porucha konstrukce nebo nosných prvků při mnohokráte opakovaném namáhání.

17 MSÚ - podmínky spolehlivosti mezní stav EQU, musí se ověřit podmínka: E d, dst Ed, dst E d,dst E d,stb je návrhová hodnota účinku destabilizujících zatížení, návrhová hodnota účinku stabilizujících zatížení. mezní stav STR a GEO, musí se ověřit podmínka: E d R d E d je návrhová hodnota účinku zatížení (M, V..) R d návrhová hodnota příslušné únosnosti.

18 Mezní stavy použitelnosti (MSP) MSP omezení napětí MSP kontroly trhlin MSP kontroly přetvoření Při vyšetřování MSP se musí ověřit podmínka: E d C d C d E d je návrhová hodnota příslušného kritéria použitelnosti, návrhová hodnota účinků zatížení stanovená v kritériu použitelnosti a určená na základě příslušné kombinace.

19 Zatížení konstrukcí podle variability v čase Zatížení stálá (značky G, g), např. vlastní tíha konstrukcí a pevného vybavení, zatížení předpětím, zatížení způsobená smršťováním, nerovnoměrným sedáním apod.; Zatížení proměnná (značky Q, q), např. užitná zatížení stropních konstrukcí (dříve nahodilá zatížení); Zatížení mimořádná (značky A, a), např. výbuchy, nárazy vozidel apod. Další členění statická x dynamická.

20 Reprezentativní hodnoty zatížení Základní je charakteristická hodnota (F k ), stanoví se pro zatížení stálé: Stálé obvykle jako hodnota G k získaná vynásobením příslušného objemu hmoty odpovídající objemovou tíhou je v EN tabelována, např. železobeton γ = 25 kn/m3

21 Reprezentativní hodnoty zatížení Proměnné zatížení: charakteristická hodnota Q k = Horní hodnotě s určenou pravděpodobností, že nebude překročena, nebo dolní hodnotě s určenou pravděpodobností, že nebude dosažena během referenční doby, nominální hodnotě, pokud není známo statistické rozdělení. Např. u klimatického zatížení je stanovena tak, že pravděpodobnost jejího překročení v průběhu referenční doby jednoho roku je 0,02.

22 Reprezentativní hodnoty zatížení Kombinační hodnota daná součinem ψ 0 Q k, která se používá v MSÚ a v nevratných MSP. Pomocí kombinačního součinitele ψ 0 se vyjadřuje snížená pravděpodobnost současného výskytu několika nezávislých proměnných zatížení (v plné výši); Častá hodnota daná součinem ψ 1 Q k, která se používá v MSÚzahrnujících mimořádná zatížení a v nevratných mezních stavech použitelnosti; např. pro budovy je častá hodnota užit. zatížení volena tak, aby doba, ve které bude tato hodnota překročena, byla rovna 0,01(1%) referenční doby.

23 Reprezentativní hodnoty zatížení Kvazistálá hodnota daná součinem ψ 2 Q k, která se používá v MSÚ zahrnujících mimořádná zatížení a ve vratných MSP. Používá se též při výpočtu dlouhodobých účinků zatížení. Např. u zatížení stropů budov je kvazistálá hodnota volena tak, aby doba, ve které bude tato hodnota překročena, byla rovna 0,50 (50%) referenční doby. Při zatížení větrem je ψ 2 = 0.

24 Reprezentativní hodnoty proměnného zatížení Návrhová hodnota

25 Obecná reprezentativní hodnota zatížení F k. ψ = F rep ψ může nabývat hodnot 1,0; ψ 0 ; ψ 1 nebo ψ 2 podle aktuálního MS a návrhové situace Návrhová hodnota zatížení: γ F F d = γ F. F rep je součinitel zatížení vyjadřující možné nepříznivé odchylky zatížení od F rep pro zatížení stálé G d = 1,0. γ G. G k Q d = ψ. γ Q. Q k pro zatížení proměnná

26 Kombinační předpisy zatížení Zjednodušený vztah (bez předpjetí) pro MSÚ EQU: γ + " " + " G, j 1 " γ γ ψ G Q Q j k,j Q,1 k,1 Q,i 0,i k, i i>1 (6.10) + značí kombinovaný s (ale obvykle se sčítá); Σ značí kombinovaný účinek ; Q k,1 značí charakteristickou hodnotu hlavního proměnného zatížení; Q k,i značí charakteristickou hodnotu i-tého vedlejšího proměnného zatížení;

27 Kombinační předpisy zatížení Pro MSÚ STR/GEO jsou doporučeny vztahy: méně příznivá z dvojice j 1 j 1 γ G, j ξ γ j G G, j k, j G " + " γ k, j Q,1 " + " γ ψ Q,1 0,1 Q Q k,1 k,1 " + " " + " i> 1 i> 1 γ γ Q, i Q, i ψ ψ 0, i 0, i Q Q k, i k, i (6.10a) (6.10b) + značí kombinovaný s ; Σ značí kombinovaný účinek ; ξ je redukční součinitel pro nepříznivá stálá zatížení G. Q k,1 značí charakteristickou hodnotu hlavního, resp. nejúčinnějšího vedlejšího proměnného zatížení, Q k,i značí charakteristickou hodnotu i-tého ostatního vedlejšího proměnného zatížení;

28 Hodnoty součinitelů γ F, ξ Součinitele γ F, ξ pro různé mezní stavy jsou uvedeny v ČSN EN 1990, nejčastější hodnoty pro negativní působení (sup) a příznivé působení (inf) jsou pro MSÚ STR/GEO: γ G,sup = 1,35 γ G,inf = 1,00 γ Q,sup = 1,50 γ Q,inf = 0 ξ = 0,85 pro MSÚ EQU: γ G,sup = 1,1 γ G,inf = 0,9 γ Q,sup = 1,50 γ Q,inf = 0

29 Hodnoty součinitelů ψ, Doporučené hodnoty součinitele ψ jsou uvedeny v ČSN EN 1990 v tabulce A1.1 Pro užitná zatížení hodnoty ψ závisí na kategorii budovy: obytné, kancelářské, sklady

30 Příklad 1:deska nosná jedním směrem, prostě uložená Stanovte zatížení a jeho účinky u jedním směrem nosné železobetonové desky tloušťky h = 0,15 m podle obrázku. Stropní deska je v obytné budově s návrhovou životností 80 let. Pro MSÚ STR. EN Dílčí zatížení v normě Stále zatížení deskou 0, g k1 = 3,75 kn/m 2 Stále zatížení skladbou podlahy g k2 = 1,50 kn/m 2 Užitné zatížení kategorie A q k = 1,50 kn/m 2

31 Příklad 0.1:deska nosná jedním směrem, prostě uložená EN tab.a2.4(b) Hodnoty součinitelů zatížení Jde o trvalou návrhovou situaci, předpokládá se dimenzování desky podle MSÚ STR, zatížení působí nepříznivě. Pro tyto podmínky platí: γ G = 1,35 ; γ Q = 1,5 EN tab.a2.4(b) Další součinitele pro vztahy (6.10,a,b) Při použití vztahu (6.10a) se uplatní navíc součinitel ψ 0 = 0,7 Při použití vztahu (6.10b) se uplatní navíc součinitel ξ = 0,85

32 Příklad 1:deska nosná jedním směrem, prostě uložená Výpočet celkového zatížení Zatížení desky [kn/m 2 ] Stálé Charakterristické [kn/m 2 ] Návrhová kombinace zatížení Kombinace A Komb. B ~ max. (6.10a, {2.18a; 6.10b) 2.18b} 6.10 (2.18) (2.18a) 6.10a 6.10b (2.18b) podlaha 1,5 1,35. 1,5 1,35. 1,5 0,85. 1,35. 1,5 tíha desky 3,75 1,35. 3,75 1,35. 3,75 0,85.1,35. 3,75 stálé celkem Proměnné užitné 1,5 1,5. 1,5 = 2,25 5,25 7,09 7,09 6,02 0,7.1,5.1,5 = 1,5 8 1,5.1,5 = 2,25 Charakteristické celkem 6,75 9,34 8,67 8,27 Nejvyšší hodnoty návrhového zatížení 9,34 kn/m 2 generuje kombinace A. V doporučené kombinaci B je rozhodující vztah 2.18a s hodnotou 8,67kN/m 2 normálně k použití

33 Příklad 0.1:deska nosná jedním směrem, prostě uložená Výpočet účinného rozpětí desky Geometrie desky = prostý nosník. Účinné rozpětí je l eff = l n + a 1 + a 2. Podle ČSN EN platí a 1 = a 2 = min (t/2, h/2), kde t je hloubka uložení desky v podpoře. Číselně tedy vychází: l eff = l n + a 1 + a 2 = 3,3 + 0,15/2 + 0,15/2 = 3,45m Hodnoty vnitřních sil Návrhový ohybový moment: M Ed = 1/8. 8,67. 3,45 2 = 12,90 knm Návrhová posouvající síla: V Ed = 1/2. 8,67. 3,45 = 14,96 kn

34 Příklad 2: ověření stability konstrukce Zadání Ověřte stabilitu konstrukce podle obrázku. Jedná se o ŽB nosník výšky h = 0,4 m s převislým koncem, podepřený stěnami o šířce t = 0,3 m. Světlá rozpětí jsou l 1n = 4,0 m a l 2n = 2,0 m. Charakteristické stálé zatížení je g k = 10 kn/m Celkové charakteristické užitné zatížení je q k = 12 kn/m Na převislém konci působí stálé břemeno G k = 14 kn

35 Příklad 2: ověření stability konstrukce Geometrie konstrukce Konstrukci lze idealizovat jako prostý nosník s převislým koncem. Účinná rozpětí jsou: l 1,eff = l 1n + a 1 + a 2 ; kde je a 1 = min {t/2; h/2}; a 2 =t/2; číselně tedy vychází: l 1,eff = 4,0 + 0,3/2 + 0,3/2 = 4,3 m. l 2,eff = 2,0 + 0,3/2 + 2,15 m.

36 Příklad 0.4: ověření stability konstrukce Hodnoty součinitelů zatížení Jde o trvalou návrhovou situaci, posouzení dle MSÚ EQU, zatížení může působit příznivě i nepříznivě. Pro tyto podmínky platí viz tabulka 1.2 (A) normy: pro zatížení stálé: pro zatížení proměnné: γ G,sup = 1,1 (nepříznivé působení), = 0,9 (příznivé působení), γ G,inf γ Q = 1,5 (nepříznivé působení), γ Q = 0 (příznivé působení).

37 Příklad 0.4: ověření stability konstrukce Kombinace zatížení: Při použití doporučeného vztahu (6.10) se neuplatní žádný další součinitel, protože máme jen jedno zatížení proměnné = užitné, které je tedy automaticky hlavním zatížením Q k,1, respektive zde q k,1. Výpočet stability: Návrhový destabilizující moment: M d,dst = G k γ G,sup l 2,eff + g k γ G,sup 0,5 (l 2,eff ) 2 + q k γ Q,sup 0,5 (l 2,eff ) 2 M d,dst = 14. 1,1. 2, ,1. 0,5 (2,15) ,5. 0,5 (2,15) 2 = 100,14 knm Návrhový stabilizující moment: M d,stb = g k γ g,inf 0,5 (l 1,eff ) 2 + q k γ q,inf 0,5 (l 1,eff ) 2 M d,stb = 10. 0,9. 0,5 (4,30) ,5 (4,30) 2 = 83,21 knm

38 Příklad 0.4: ověření stability konstrukce Výpočet stability: Návrhový destabilizující moment: Návrhový stabilizující moment: M d,dst = 100,14 knm M d,stb = 83,21 knm M d,dst = 100,14 knm > M d,stb = 83,21 knm Závěr: Konstrukce nevyhoví podle MSÚ EQU, její stabilita ohrožena!

A2.1 Rozsah platnosti

A2.1 Rozsah platnosti Příloha A2 Použití pro mosty A2.1 Rozsah platnosti A2.1.1 Všeobecně Příloha A2 uvádí pravidla pro kombinace zatížení a doporučuje návrhové hodnoty zatížení pro mosty pozemních komunikací, pro lávky pro

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. 3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů. Konstrukční prvky Výrobky válcované za tepla: Předvalky Tyče (délka 15-18 m)

Více

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ únor 2014 Ing. P. Milek Obsah : 1. Průvodní zpráva ke statickému výpočtu... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Identifikační údaje stavby... 3 1.3.

Více

1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů

1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů 1 Zásady navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódů 1.1 Úvod Přípravou evropské normy pro navrhování betonových konstrukcí se zabývaly společně mezinárodní organizace CEB (Evropský výbor pro beton)

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Program přednášek a cvičení Výuka: Úterý 12:00-13:40, C -219 Přednášky a cvičení:

Více

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost Obecné zásady a pravidla navrhování Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7, 66 08 Praha 6 Tel.: 4 353 84, Fax: 4 355 3 E-mail: holicky@klok.cvut.cz Návrhové situace Nejistoty

Více

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NK 1 Zatížení 1. Vodojem NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 12. DESKA JEDNOSTRANNĚ VETKNUTÁ - KONZOLA + OSAMĚLÉ BŘEMENO DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení Zatížení konstrukcí Klasifikace zatížení podle jejich proměnnosti v čase: zatížení stálá (značky G, g), např. vlastní tíha konstrukcí a pevného vybavení (např. i zemina na terasách), zatížení předpětím,

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NK 1 Zatížení 1. Vodojem NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

5 Geotechnické konstrukce

5 Geotechnické konstrukce 5 Geotechnické konstrukce 5.1 Úvod Pro navrhování geotechnických konstrukcí, tedy i souvisejících s mostními konstrukcemi, platí materiálová norma ČSN EN 1997 a neustále se zvětšující množství technologických

Více

Příloha A1 Použití pro pozemní stavby

Příloha A1 Použití pro pozemní stavby Příloha A1 Použití pro pozemní stavby A1.1 Rozsah použití V příloze A1 jsou uvedena pravidla pro kombinace zatížení a doporučeny návrhové hodnoty zatížení pro navrhování pozemních staveb. V článku A1.1(1)

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: CZ , Praha LIMES Opěrná stěna V:19.0 26042019 Soubor: UHLOVAOPERKASESVAHOVANIM Název projektu: Demonstrační příklad Systém A 3.00 4.00 20 10.00 5.00 4.10 1.81 15-0 3.00 25-0 2.00 Zemina1 1.80 1.80 1.87 Zemina vlevo

Více

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Pozemní stavitelství SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 842, Fax: 224 355 232 E-mail: holicky@klok.cvut.cz, http://web.cvut.cz/ki/710/prednaskyfa.html Metody

Více

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OBECNÉ ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 224 353 842, Fax: 224 355 232 email: milan.holicky@klok.cvut.cz, http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Hlubinné základy Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Důležité pro návrh: zatížení idealizovaný geol. profil mat. model základů (otázka únosnosti; interakce)

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Je-li F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti Seminář RIB Požární odolnost vetknutých sloupů podle Zónové metody Seminář pro pozemní stavitelství, 25/26.6. 2008 Praha/Bratislava Úvod do požární odolnosti Ing. Pavel Marek ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY

TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY TEMA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ S.R.O. STATICKÉ PARAMETRY 1.ČÁST NIL 16, 18, 20, 22, NIL EX 16, 18, 20, 22,25 NIL EX R 18, 20, 22, NIL EX Y-G 20,24, NIL EX SM 16,18,20,22,25 Vypracoval: Ing. Antonín Stejskal Datum:

Více

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení

Zatížení konstrukcí. Reprezentativní hodnoty zatížení Zatížení konstrukcí Základní klasifikace zatížení podle Eurokódu je obdobná jako ve starších ČSN. Používá se jen částečně jiná terminologie a jiné značky. Primárním zůstává klasifikace zatížení podle jejich

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

Směrnice rady 89/106/EHS (CPD) Hlavní požadavky

Směrnice rady 89/106/EHS (CPD) Hlavní požadavky Zásady navrhování podle Eurokódů Školení, 2011 Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Zavěšený most v Millau Tvorba Eurokódů Návrhové situace, mezní stavy Nejistoty, spolehlivost

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK - - 20,00 1 [0,00; 0,00] 2 [0,00; 0,38] +z 2,00 3 [0,00; 0,72] 4 [0,00; 2,00] Geometrie konstrukce

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI

SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 01: HYDROIZOLAČNÍ TECHNIKA - OCHRANA STAVEB A KONSTRUKCÍ PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI SRPEN 2013 Česká hydroizolační společnost,

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY STANDARD 23 Strana: 1/15 STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY PROVÁDĚNÍ, PODÍNKY,

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben Stavební fyzika Základní údaje k prvkům Schöck Isokorb Železobeton/železobeton Stavební fyzika 149 Stavební fyzika Tepelné mosty Teplota rosného bodu Teplota rosného bodu θ τ představuje takovou teplotu,

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Výpočet stability svahů dle stupně bezpečnosti a dle evropské normy EC 7-1 Daniel Holas Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

29.05.2013. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Obsah presentace

29.05.2013. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů. Obsah presentace Obsah presentace Obsah Nastavení projektu Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Ing. Lukáš Dlouhý, Nemetschek SCIA CZ, s.r.o. Brno Konference STATIKA 2013 Hotel

Více

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36.

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36. Geotechnika 1. Podle kterého předpisu se navrhuje a provádí geotechnický průzkum pro PK? 2. Jaké jsou kategorie metod odběru vzorků zemin? 3. Kolik je tříd kvality vzorků zemin pro laboratorní zkoušky?

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831

Cvičení č. 2 TEPELNÉ ZTRÁTY ČSN EN 12 831 Cvičení č. 2 ZÁKLADY VYTÁPĚNÍ Ing. Jindřich Boháč Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz http://jindrab.webnode.cz/skola/ +420-22435-2488 Místnost B1-807 1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu AKTUÁLNĚ

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BETONOVÉ PRVKY MODUL CM1 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, ZATÍŽENÍ, MATERIÁLY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BETONOVÉ PRVKY MODUL CM1 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, ZATÍŽENÍ, MATERIÁLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ IVAILO TERZIJSKI BETONOVÉ PRVKY MODUL CM1 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, ZATÍŽENÍ, MATERIÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dům techniky Pardubice, 1.3.2011, Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Kvalita stavebního díla je zajištěna: Všechny

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz TEPELNÁ IZOLACE www.a-glass.cz 2 100% ČESKÝ VÝROBEK 100% RECYKLOVANÉ SKLO 100% EKOLOGICKÉ Pěnové sklo A-GLASS je tepelně izolační materiál, který je vyroben z recyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko

Více

SBORNÍK. k semináři konaném 23. října 2006 v Praze v Masarykově koleji ČVUT

SBORNÍK. k semináři konaném 23. října 2006 v Praze v Masarykově koleji ČVUT SBORNÍK SPECIFIKACE ZATÍŽENÍ PŘI HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ k semináři konaném 23. října 2006 v Praze v Masarykově koleji ČVUT Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH

Více

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Projekt je podporován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR v rámci Jednotného programového

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 338/2017 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem

2. přednáška, Zatížení a spolehlivost. 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem 2. přednáška, 25.10.2010 Zatížení a spolehlivost 1) Navrhování podle norem 2) Zatížení podle Eurokódu 3) Zatížení sněhem Navrhování podle norem Navrhování podle norem Historickéa empirickémetody Dovolenénapětí

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ

OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ PODLE SOUČASNÝCH PŘEDPISŮ Milan Holický, Karel Jung, Jana Marková a Miroslav Sýkora Abstract Eurocodes are focused mainly on the design of new structures and supplementary

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: F3-PEVNÁ 4.30 F3-PEVNÁ

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: F3-PEVNÁ 4.30 F3-PEVNÁ LIMES Opěrná stěna V:17.0 13042017 Soubor: TIHOVAOPERKA Název projektu: Název projektu Systém A 3 7.50 1.41 4.10 NÁSYP 5.30 1.00 180 F3-PEVNÁ 4.30 3.50 F3-PEVNÁ 9.00 Použité normy: CSN 1997-1, Posudek:

Více