PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích"

Transkript

1 Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 3 a 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

2 Obvodové konstrukce V našich klimatických podmínkách platí skutečnost, že po dobu většího počtu dní během roku jsou teploty vnitřního vzduchu v interiérech budov vyšší, než teploty venkovního vzduchu. Z této skutečnosti se pak vychází při návrhu obvodových konstrukcí. Střechy a svislé obvodové konstrukce se navrhují a posuzují z hlediska: 1. Návrhových teplot a relativních vlhkostí venkovního vzduchu (θ e, φ e ). 2. Návrhových teplot a relativních vlhkostí vnitřního vzduchu (θ i, φ i ). K difúzi vodní páry skrze střechu a svislé obvodové konstrukce dochází po dobu většího počtu dní v roce směrem z interiéru do exteriéru. 2

3 Obvodové konstrukce Veškeré střechy a svislé obvodové konstrukce se tedy v našich klimatických podmínkách navrhují na základě dvou předpokladů: 1. Teploty vnitřního vzduchu v interiérech budov jsou vyšší než teploty venkovního vzduchu (θ i > θ e ). 2. Parciální tlaky vodní páry obsažené ve vzduchu v interiérech budov jsou vyšší než parciální tlaky vodní páry obsažené ve vzduchu v exteriéru (p di > p de ). Pro konstrukční návrh obvodových konstrukcí z toho vyplývají následující dvě konstrukční zásady: 1. Tepelný odpor R střechy či svislé obvodové konstrukce se musí směrem od interiéru k exteriéru zvyšovat. 2. Difúzní odpor R d, resp. ekvivalentní difúzní tloušťka r d, střechy či svislé obvodové konstrukce se musí směrem od interiéru k exteriéru snižovat. 3

4 Obvodové konstrukce Testovaný vzorek zahrnuje 150 energeticky pasivních objektů, u kterých jsou známy sledované parametry tepelné izolace obvodového pláště. Realizace v letech 2004 až

5 Obvodové konstrukce Testovaný vzorek zahrnuje 150 energeticky pasivních objektů, u kterých jsou známy sledované parametry tepelné izolace obvodového pláště. Realizace v letech 2004 až Stavební materiál Absolutní četnost Relativní četnosti Stěna Lehký dřevěný skelet % Konstrukce SWP % Dřevěné sendvičové panely % Vápenopískové tvárnice % Železobeton ve ztraceném 10 7 % bednění Pórobetonové tvárnice 9 6 % Keramické tvárnice 1 1 % Jiné, nespecifikováno 6 4 % 5

6 Lehký konstrukční systém Lehké konstrukce dřevostavby Dostatečné tepelně-izolační vlastnosti při menších tloušťkách stěn Výhodou rychlost výstavby, menší pracnost a obvykle i nižší cena Použití dřeva je ohleduplné k ŽP a také k následné likvidaci Nevýhodou nižší akumulační schopnost (rychlé ohřátí a vychladnutí) Dřevostavby nevyžadují většinou příliš staticky únosné základy (patky) možnost umístěné konstrukce nad terénem odvětrávaný montážní prostor pod objektem odpadá nutnost hydroizolace, snížení radonového rizika 6

7 Dřevostavby - Fošnové konstrukce Nebo také lehký dřevěný skelet (sloupkový systém) Tradiční systém, používaný v celém světě (Sev. Amerika) Svislé dřevěné prvky staticky spolupůsobí s velkoformátovými deskami (OSB) Systém Two by Four původní rozměry cca 50 x 100 mm Nejčastěji využívají sloupky o rozměru: 160/60, 180/60, 200/60 Sloupky osově umístění s roztečí 625 mm. Svislé prvky jsou nejčastěji fošny z masivního dřeva (TM) Kombinované I nosníky (Steico), pásnice ze dřeva, stojina např. OSB Žebříkové nosníky (stojina z desky přerušená) Rám z nosných prvků se opláští konstrukční nosnou deskou, která zajistí tuhost celé konstrukce 7

8 Dřevostavby Fošnové konstrukce 8

9 Dřevostavby Fošnové konstrukce 9

10 Dřevostavby - Fošnové konstrukce Původní standardní řešení řešení: Z vnější strany rošt a obklad či tvrdé tepelně izolační desky a omítka OSB desky z vnější strany Prostor mezi sloupky se vyplní izolací (minerální vlna, foukaná TI) Překrytí parozábranou Instalace roštu s tepelnou izolací a doplnění vnitřní obkladem Problematické díky citlivosti na kvalitnímu provedení parozábrany v ploše i ve spojích. 10

11 Dřevostavby - Fošnové konstrukce Nyní se preferuje systém s OSB deskami z interiéru Zde je za splnění podmínek možné vynechat parozábranu Použití kvalitních OSB desek (nejlépe na P+D), spoje přelepit vhodnou páskou!!! Z venkovní strany může být základní konstrukce doplněná deskami s nižším difuzním odporem (minerální vláknité desky) 11

12 Dřevostavby Panelový systém Systém prefabrikace montovaných dřevostaveb představuje úsporu času a přesnější výrobu stavebních dílců Výhodou krátký čas výstavby, nezávislost na počasí Nutnost použití těžké techniky při montáži Panely bývají na celou výšku nebo délky obvodové stěny 12

13 Masivní dřevěné panely Velkoformátové masivní panely z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT cross laminated timber) např. NOVATOP SOLID Panely se vyrábí z vysušených smrkových lamel skládaných do vrstev, orientace vláken jednotlivých vrstev je vždy kolmá k sousedním vrstvám. Počet vrstev různý (konečnou tloušťku panelu) Pro stěny: 62, 84 (42/42), 124 (62/62) mm Pro stropy: 81 (27/27/27), 84 (42/42), 116 (27/62/27) mm 13

14 Dřevostavby Masivní panely 14

15 Dřevostavby Masivní panely 15

16 Masivní zděné konstrukce Masivní (těžké) konstrukce zděné stavby V současnosti převažují stavby z keramických pálených materiálů Tradice keramických pálených bloků je velmi silná Možnost použití cihel a bloků nejrůznějších materiálů: Keramické Vápenopískové Betonové Lehčené silikátové Z hlediska akumulace tepla a akustického útlumu volíme materiály s větší objemovou hmotností a pevností (i při mále tloušťce statická únosnost) Z vnější strany zateplujeme materiály s velkou tepelně izolační schopností 16

17 Masivní zděné konstrukce Tloušťka cca 240 mm u keramiky, tvarovek z lehčeného betonu Tloušťka cca 120 mm u ŽB monolitu nebo betonových prefabrikátů Vnější část nosné stěny doplněna tepelně-izolační vrstvou: Kontaktní zateplovací systémy Větraným vnějším pláštěm, roštem a tepelnou izolací Méně často sendvičová konstrukce s režného zdiva 17

18 Masivní zděné konstrukce Možnost využití keramických tvarovek s dutinami vyplněných izolačními hmotami Vhodné využít zejména v kombinaci s dodatečnou tepelnou izolací U jednovrstvé konstrukce je nutno velmi dobře posoudit případné detaily problematických míst u napojení s jinými konstrukcemi 18

19 Tepelné izolace Tloušťka izolace při vnějším zateplení masivní stavby na úroveň běžnou u pasivních domů U = 0,12 W/(m².K). Nosnou vrstvu tvoří vápenopískové cihly tloušťky 175 mm 19

20 Nízkoenergetické a pasivní stavby Tepelné izolace Expandovaný pěnový polystyren (EPS) Stále nejrozšířenějším a nejpoužívanějším izolantem Vzniká vypěňováním do forem jako produkt polymerace styrenu Přidáním retardérů hoření se zajišťuje samozhášivost Výhodou nízká cena a dostupnost Ve stavitelství se používají 4 základní typy: Z (základní) nízká přesnost desek, použití u podlah S (stabilizovaný) použití ve střechách F (fasádní) vysoká přesnost desek, tolerance 2 mm na 0,5 m, zateplovací systémy Perimeter desky minimálně nasákavé a mrazuvzdorné, uzavřená struktura, vhodné v místech při možném kontaktu s vodou (sokl) Typ polystyrenu se označuje např. EPS 70 S. Číslo udává pevnost v tlaku v kpa. Běžně jsou k dostání polystyreny tříd 50, 70, 100, 150, 200 a

21 Tepelné izolace Expandovaný pěnový polystyren (EPS) Materiál běžně dosahuje hodnot deklarovaného součinitele tepelné vodivosti λ D = 0,036 W/(m.K) pro EPS 100. Dnes se už častěji používá polystyren s příměsí grafitu, který dosahuje hodnot λ D až 0,031 W/(m.K). cca o 20 % menší tloušťka TI Expandovaný polystyren nelze dlouhodobě vystavit vlhku ani účinkům UV záření a je omezená i jeho pevnost. 21

22 Tepelné izolace Expandovaný pěnový polystyren (EPS) U novostaveb se EPS upevňuje při dostatečně soudržném podkladním materiálu, rovinatosti a výšce objektu do 8 m nejčastěji celoplošným lepením bez mechanického kotvení V ostatních případech a u rekonstrukcí je nutné desky mechanicky kotvit hmoždinkami Běžné talířové hmoždinky procházející izolantem jsou dražší a kvůli nutnosti zapouštět je do izolantu a následně překrýt izolační zátkou i pracnější 22

23 Tepelné izolace U nerovných a nesoudržných podkladů je možno využít tzv. lepící kotvy Kotva se zakotví hluboko do nosné konstrukce, na talíř kotvy se následně lepí izolační vrstva kotva neprochází vrstvou tepelné izolace 23

24 Tepelné izolace Minerální vlna (MW) Po EPS druhou nejrozšířenější variantou tepelní izolace Vyrábí se průmyslovým tavením hornin (čedič, křemen, ) Podle suroviny kamenná nebo skelná minerální vlna Pojivem nejčasněji formaldehydové pryskyřice nahrazovány!!! Desky jsou hydrofobizované, ale nelze je trvale vystavit vlhku Běžně dosahují tepelné vodivosti λ D mezi 0,035 0,040 W/(m.K) Výhodou nehořlavost a odolnost vůči vysokým teplotám Nízký difuzní odpor a tím vysoká paropropustnost (větrané fasády) Aplikace klasickým kontaktním způsobem (lepení a kotvení) nebo vkládání desek či foukání do roštů Násákavost nutno chránit zhoršení hodnot tepelné vodivosti 24

25 Tepelné izolace Celulóza Tepelná izolace z celulózových vláken vyrobená recyklací papíru Papír se rozmělní a rozvlákní, následně se přimíchají přísady proti hnilobě, požáru a hlodavcům Aplikace pomocí strojního foukání za sucha (půdy) nebo objemovým plněním do připravených dutin nutno počítat se zhutněním Při aplikaci nevzniká žádný odpad U volného foukání cca 30 kg/m 3, u foukání do dutin od 70 kg/m 3 Celulóza dosahuje podle způsobu aplikace a objemové hmotnosti hodnot λ D = 0,035 0,042 W/(m.K), Navíc má nízký difuzní odpor 25

26 Tepelné izolace Izolace z dřevitých vláken, konopí a lnu Desky z dřevitých vláken jsou ekologické a šetrné k ŽP Při výrobě se používá jen minimální množství lepidla Díky vysoké měrné tepelné kapacitě (2100 J/(kg.K) zabraňují přehřívání interiéru v letních měsících Desky jsou paropropustné Hodnota λ D se pohybuje v rozmezí 0,038 0,050 W/(m.K) 26

27 Tepelné izolace Extrudovaný pěnový polystyren (XPS) Od expandovaného polystyrenu se liší jak způsobem výroby, tak vlastnostmi Na rozdíl od EPS má uzavřenou strukturu bez mezer XPS se vyrábí protlačením pěny (extruzí) XPS vyniká dobrými parametry pevnosti v tlaku (únosnost) a minimální nasákavostí Součinitel tepelné vodivosti, která se pohybuje v intervalu 0,029 0,038 W/(m.K). U pasivních domů se díky svým vlastnostem XPS nejčastěji používá při založení betonové desky na izolaci, v inverzní neboli obrácené skladbě ploché střechy (tedy i zelené střechy), dále při izolování základů, suterénu, soklu, podlahy a eliminaci tepelných mostů. 27

28 Tepelné izolace Pěnový polyuretan (PUR) Ve stavebnictví se používá tvrdá polyuretanová pěna Velmi nízkým součinitel tepelné vodivosti λ D až pod hodnoty 0,025 W/(m.K) Aplikuje se buď přímo na místě stříkáním nebo litím, nebo je dodáván ve formě desek či tvarovek Nesnášenlivý na UV záření (stejně jako EPS a XPS) Vysoká energetická náročnost a produkce škodlivin při výrobě Diskutabilní obsah izokyanátů jakožto alergenů 28

29 Tepelné izolace Pěnové sklo Vzniká ztavením směsi skleněného a uhlíkového prášku Úplné nehořlavý, nenasákavý a parotěsnosný Vysoká cena Ve formě desek se využívá především pro přerušení tepelného mostu, například u paty nosných stěn Větší využití má pěnosklo v průmyslu, kde se aplikuje na podlahy či střechy s extrémním tlakovým namáháním Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v závislosti na únosnosti mezi 0,040 0,050 W/(m.K) Dalším produktem je štěrk z pěnového skla, který se využívá zejména při zakládání domu na izolaci, což umožňuje dosáhnout celistvé izolační obálky bez tepelných mostů Při aplikaci je potřeba počítat s koeficientem zhutnění 1,2 1,4, při kterém dosahuje štěrk pěnového skla hodnotu λ D = 0,075 0,085 W/(m.K) Pro pasivní domy tak potřebujeme vrstvu přibližně 500 mm zhutněného skleněného štěrku. 29

30 Tepelné izolace Sláma Obliba slámy jako tepelné izolace v poslední době stoupá Běžně se používá v kombinaci s jinými přírodními materiály (hliněné omítky, nepálené cihly) Fyzikální vlastnosti závisí z velké části na kvalitě a objemové hmotnosti slaměných balíků Vzhledem k nerovnosti a rozměrové nepravidelnosti balíků nutno počítat s vyšší pracností Kvalitně slisované slaměné balíky o objemové hmotnosti kg/m³ dosahují hodnotu λ D = 0,052 W/(m.K) při použití kolmo na stébla. Možnost použití jako izolace u nosné stěny nebo nosná konstrukce tvořena přímo balíky slámy 30

31 Tepelné izolace Vakuové izolace V současné době high-tech izolační materiály Vzhledem k vysoké ceně použití velmi zřídka Dodávané ve formě panelů obalených v metalizované fólii Po započítání vlivu okraje desek a vlivu stárnutí se ve výpočtu počítá s hodnotou λ D = 0,008 W/(m.K). Při těchto hodnotách stačí použít k izolování stěny na úroveň pasivního domu pouze 6 cm tlustý panel. 31

32 Tepelné izolace Aerogelové izolace Aerogelové izolace tvoří nanoporézní materiál se základem v silicagelu. Používá aerogel nanesený na tkaninu tloušťky 10 mm Udávaná tepelná vodivost je λ D = 0,014 W/(m.K). Aerogelové izolace slouží pro řešení problematických detailů, kde není možné použít větší tloušťky izolací, například v místě parapetu nebo žaluziového boxu 32

33 Tepelné izolace Testovaný vzorek zahrnuje 150 energeticky pasivních objektů, u kterých jsou známy sledované parametry tepelné izolace obvodového pláště. Realizace v letech 2004 až

34 Obvodové konstrukce 34

35 Střešní konstrukce Střešní konstrukce může být řešena jako: Jednoplášťová Dvouplášťová s větranou vzduchovou dutinou U masivní plochých střech není zpravidla obtížné zvýšit tloušťku tepelné izolace na cca mm Nosná konstrukce dvouplášťové větrané střechy: Úsporný dřevěný sbíjený vazník, seshora s celoplošným bedněním (OSB, dřevovláknité desky) Na spodní pásy vazníku je možné připevnit podbití, na kterou lze umístit tepelnou izolaci Vzduchový prostor pod střešní krytinou musí být napojen pomocí větracích kanálů na venkovní prostředí I horní plášť větrané střechy musí mít určitý tepelný odpor (0,2-0,5 W/(m 2 K)), který zabrání kondenzaci vodní páry v dutině Pokud není možné splnit požadavek na tepelný odpor, je nutné vrstvu tepelné izolace chránit proti stékající a odkapávající vodě (difuzní fólie) 35

36 Střešní konstrukce U šikmých střech je provedení tepelné izolace o vhodné tloušťce značně problematičtější než u plochých střech, podobá se řešením stěnových konstrukcí dřevostaveb. Využívají se dvojité nosné rošty z hranolů a fošen, I nosníky místo klasických krokví Střešní rovina je ztužena celoplošným podbitím z desek (OSB) Tvar krokví ovlivňuje hodnotu součinitele prostupu tepla 36

37 Střešní konstrukce Ploché střechy 37

38 Střešní konstrukce Šikmé střechy 38

39 Střešní konstrukce Oblíbené jsou také zelené (vegetační) střechy Doporučuje se volit střecha s extenzivní zelení. Taková střecha značně přispívá k lepší tepelné setrvačnosti budovy. Navíc může také akumulovat nezanedbatelné množství srážkové vody. 39

40 Zelené střechy Zelené střechy (resp. vegetační střechy, střešní zahrady) dotvářejí budovy z hlediska jejich architektonického výrazu a zároveň slouží pro využívání lidmi. Střešní zahrady rozdělujeme podle použitých typů ozelenění na: S extenzivní zelení Je nenáročná zeleň, která nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Patří k ní například trávy, mechy, květiny, drobné dřeviny. Tato zeleň se navrhuje na střechách o únosnosti 0,6-3,0 kn.m -2. U těchto střech se zpravidla neuvažuje se zřízením umělého zavlažování. Tloušťka zemního substrátu bývá do 80 mm. S intenzivní zelení Tvoří keře a stromy. Tato zeleň se navrhuje na střechách o únosnosti 15,0 kn.m -2. Zde se většinou uvažuje s umělým zavlažováním. Tloušťka zemního substrátu bývá nad 300 mm. Zeleň na střechách (zejména velké keře a stromy) může být umístěna také v kontejnerech, přemístitelných nádobách nebo ve velkoobjemových květináčích. 40

41 Zelené střechy Vegetační souvrství je složeno z několika (až sedmi) různých vrstev, které se navrhují na vnější povrch kompletního střešního pláště. Vegetační souvrství bývá tvořeno těmito vrstvami: Vegetační vrstva - vrstva určená pro růst rostlin. Bývá tvořena speciálními zemními substráty, rašelinou, apod. Tloušťka vegetační vrstvy závisí na druhu vegetace. U extenzivní zeleně bývá do 80 mm, u extenzivní zeleně pak bývá větší než 300 mm. Separační vrstva - odděluje vrstvu vegetační a hydroakumulační. Materiál - zpravidla pletivo z plastů. Hydroakumulační vrstva - je určena pro jímání a akumulaci vody, která je nutná pro růst rostlin. Materiály: Hrubovláknitá rašelina, tuhé minerální nehydrofobizované desky, silně nasákavé inertní pěnové plasty, tvarované desky z plastů. Filtrační vrstva - zachycuje jemné částice sypkých látek, které jsou vyplavovány z vegetační vrstvy. Materiál filtrační vrstvy musí být odolný vůči biologické korozi a musí být propustný pro vodu. Používají se zpravidla tkané a netkané syntetické textilie (tkaniny), rouna a rohože (minerální, skleněné). 41

42 Zelené střechy Drenážní vrstva - odvodňuje vegetační souvrství, tedy celé souvrství, které se nachází nad úrovní hlavní hydroizolační vrstvy. Materiály: Kamenivo (kopané, drcené, lehčené) - frakce mm, porézní nebo tvarované desky z plastů, prostorové smyčkové rohože, apod. Separační a dilatační vrstva - odděluje od sebe vrstvu drenážní a ochrannou. Zároveň umožňuje jejich vzájemný posuv. Materiály: Asfaltové pásy s nenasákavou vložkou (alespoň typu R), fólie (např. polyetylénové), textilie (polyesterové, polypropylenové, skleněné). Není vždy nutná. Navrhuje se podle potřeby v konkrétní skladbě. Ochranná vrstva - zajišťuje ochranu hydroizolace. U zelených střech je to především proti prorůstání kořenů rostlin. Materiály: Desky z plastických hmot, betonová mazanina, atd. Není nutná, pokud již samotná hydroizolace je z materiálu, který je z tohoto hlediska odolný. 42

43 Okna a dveře Nejslabší článek obvodového pláště (až 40 % ztrát z výplní otvorů) Zásadní význam pro estetické, funkční a energetické vlastnosti Výsledný prostup tepla oknem je ovlivněn: Vlastnostmi zasklívací jednotky a vlastnostmi rámu Poměrem plochy zasklívací jednotky a celého okna Vlastnostmi distančního rámečků a jeho délkou Vazbou mezi oknem a obvodovou stěnou Skutečným provedením Všechny vlastnosti musí být vyvážené: Zasklení o špičkové kvalitě nemá smysl osazovat do rámů průměrné kvality Celé okno o špičkové kvalitě nemá smysl osazovat do nesprávné polohy obvodové stěny Nabídka řešení je bohatá a neustále se rozšiřuje o nové technologie 43

44 Okna a dveře Plnění dutin mezi skly plynem (Argonem, Kryptonem) z důvodu nižší tepelné vodivosti Izolační dvojsklo s úpravou povrchu pokovením (snížení sálavé výměny tepla v dutině mezi skly) Izolační trojskla jsou těžší a vyžadují masivnější konstrukci rámů Využití speciálních průhledných fólií HEAT MIRROR Rámy mají v současné době horší vlastnosti než zasklení Plastové rámy s ocelovým výztužným profilem a 5 až 8 komorami Počet komor nevypovídá o tepelně izolačních vlastnostech, důležitou roli hraje konstrukční řešení komor. Dřevěné rámy v mnoha odlišných provedeních: Kombinace s izolační vrstvou z korku nebo polyuretanu, s vyfrézovanými dutinami vzduchovými dutinami, vytvořené z lamel z tvrdého dřeva s vypěněním polyuretanovou hmotou, v kombinaci s eloxovaným hliníkem na vnější straně 44

45 Okna a dveře Trojsklo, rám dřevo polyuretan - hliník Trojsklo, rám celodřevěný Trojsklo, dřevěný rám s nahrazením středové lamely tepelnou izolací 45

46 Okna a dveře Výsledný součinitel prostupu tepla oken se shodným zasklením i rámem se liší podle jejich celkové velikosti (mění se poměr rámu okna, délka dilatačního rámečku a plocha zasklení) I při stejném typu oken mohou mít různá okna u objektu jiné tepelně technické vlastnosti Správně by se měl být součinitel prostupu tepla pro každé okno vypočítán zvlášť. Zpravidla je výhodnější použít menší počet oken o větší ploše, případně okna sdružovat do větších celků 46

47 Okna a dveře Plocha stěny (bez okenních otvorů) A (m 2 ) Součinitel prostupu tepla stěny U (m 2 /(W.K)) 0,15 0,15 Plocha okenních otvorů A w (m 2 ) 3 3 Součinitel prostupu tepla okna U w (m 2 /(W.K)) 0,71 0,87 Plocha rámu A f (m 2 ) 0,67 0,84 Součinitel prostupu tepla rámu U f (m 2 /(W.K)) 0,8 0,8 Plocha zasklení A g (m 2 ) 1,33 1,16 Součinitel prostupu tepla zasklení U g (m 2 /(W.K)) 0,6 0,6 Celkový obvod okna (oken) l (m) 8 12 Lineární činitel prostupu tepla Ψ (W/(m 2 K) 0,05 0,05 Tepelná propustnost fasády L (W/K) 4,78 5,46 Rozdíl tepelné ztráty 100 % 114 % 47

48 Okna a dveře Rovina okna by měla být co nejblíže středu roviny tepelné izolace (pokud je to technologicky proveditelné) Velmi častým požadavkem je předsazení okna na vnější líc nosné stěny: Pomocí osazovacího boxu z OSB Dřevěných hranolů Kovové úhelníky Ocelové kotevní pásky 48

49 Podlahy a základy Převážná většina nízkoenergetických a pasivních domů je nepodsklepená (podlaha vstupního podlaží na terénu) Řešení umožňující provedení potřebné tloušťky TI celá řada: Na hydroizolace osazení tuhých tepelně izolačních desek a na ně vrstvu betonové mazaniny Potřebnou tloušťku tepelné izolace z lehkých minerálních vláken je možno umístit do dvojitého dřevěného podlahového roštu a následně uzavřít cementotřískovými deskami nebo OSB deskami Využití sypkých izolací (např. keramzit, pěnové sklo, liapor) Pozornost třeba věnovat konstrukčnímu uspořádání při obvodu budovy (vedení tepla při rozhraní betonové desky, základů a soklu) Desky z extrudovaného polystyrenu vkládané do bednění nebo lepené dodatečně) vhodné umístit na čelo betonové desky i základy z vnější strany 49

50 Podlahy a základy Možné řešení základové desky: Na připravenou zeminu se naskládají desky z extrudovaného polystyrenu s potřebnou únosností Po obvodu se použijí speciální tvarovky zajišťující plynulý přechod na svislou tepelnou izolace Položí se potřebná výztuž a celá forma se zalije betonovou směsí 50

51 Podlahy a základy Možné řešení základové desky s využitím sypké izolace: Granulát z pěnového skla (Technopor) umělé kamenivo frakce mm s malou nasákavostí, 51

52 Podlahy a základy U sypaných izolací se používají dva způsoby provedení základové desky - s ohraničením v místě soklu (vlevo) nebo s vodorovným přesahem sypaného materiálu (vpravo) 52

53 Podlahy a základy Napojení betonové desky a obvodových stěn Nutné přerušit nebo omezit vliv tepelného mostu Vložení pruhu extrudovaného polystyrenu nebo pěnového skla Nahrazení první vrstvy cihel tvarovou z lehčeného betonu (popř. pěnovým sklem) Tepelná propustnost detailu [%) 100 % cca 91 % cca 83 % cca 78 % Bez přídavné izolace Čelo pásu s XPS Bloky pěnového skla o tl. 100 mm Kombinace 53

54 Vnitřní konstrukce Na vnitřní konstrukce kladeny menší nároky Konstrukce oddělující vytápěné prostory s odlišnou teplotou musí splňovat požadavky součinitele prostupu tepla dle ČSN Vnitřní konstrukce ovlivňují tepelnou setrvačnost a akumulaci tepla Na krátkodobé akumulaci a uvolňování tepla (cyklus 24 hod) se podílí jen malá, několikaticentimetrová vrstva od povrchu konstrukce Vhodné věnovat pozornost průvzdušnosti vnitřních konstrukcí mohou rušit správnou funkci větracích systémů 54

55 Tepelné mosty Omezením tepelných mostů je nezbytné u výstavby nízkoenergetických a pasivních budov Obecně je vhodné preferovat málo členité povrchy obálky budovy s důsledně zajištěnou souvislou tepelnou izolací bez zmenšení její tloušťky Řešení balónů, lodžií a předsazených prvků na vnější fasádě: Posouzení jejich nezbytnost, případné vyloučení z projektu Změna statického schématu (zrušení původního vykonzolování desky) Samostatné podepření konstrukce Využití speciálních nosníků pro přesušení tepelného mostu Lokální zavěšení balkónu nebo stříšky (vyhnout se bodovým TM) 55

56 Tepelné mosty 56

57 Objemový faktor tvaru budovy A/V Tvarové řešení budovy (kompaktnost tvaru, členitost povrchů) se nejlépe vyjadřuje objemovým faktorem budovy A/V, tj. poměrem mezi ochlazovanou plochou obálky budovy a vytápěným objemem budovy. A V = OCHLAZOVANÁ PLOCHA OBÁLKY BUDOVY VYTÁPĚNÝ OBJEM BUDOVY A [m 2 ] - celková plocha (součet vnějších ploch) ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy V [m 3 ] - objem budovy (vnější objem vytápěné zóny budovy - nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy) 57

58 Objemový faktor tvaru budovy A/V Objemový faktor tvaru budovy by měl být co nejnižší. Ideální: A V < 0,7 Velikost celkové tepelné ztráty budovy je závislá na velikosti celkové plochy ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy A. Čím je tato plocha vyšší, tím větší jsou tepelné ztráty budovy a naopak. Proto se snažíme tuto plochu snížit. 58

59 Objemový faktor tvaru budovy A/V Ideálním tělesem z tohoto hlediska je koule. Pro stavební praxi je však tvar koule nepoužitelný. Objekt by měl být jednoduchý. Měl by být kompaktní tvar bez zbytečných odskoků a výklenků. Hodný je ležatý kvádr, orientovaný delší stranou na jih 59

60 Objemový faktor tvaru budovy A/V A Plocha všech konstrukcí ohraničujících vytápěný objem budovy stanovená z vnějších rozměrů. V Objem vytápěných zón budovy stanovený z vnějších rozměrů, jehož součástí jsou všechny obalové konstrukce kromě lodžií, atik a podobně. 60

61 ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Objemový faktor tvaru budovy A/V 61

62 Objemový faktor tvaru budovy A/V 62

63 Samostatná práce Dílčí úkol v rámci semináře č. 3 a 4 (1 bod): Výpočet objemového faktoru tvaru budovy Náčrt objektu (půdorys, řez, ) se základními kótami Výpočet ochlazované plochy obálky budovy A Výpočet vytápěného objemu budovy V Výpočet objemového faktoru tvaru budovy A/V Příklad: Ochlazovaná plocha obálky budovy 325,00 m 2 Objem z vnějších rozměrů: 600,00 m 3 Faktor tvaru budovy A/V: 0,54 m 2 /m 3 Kontrola úkolu z minulého cvičení (1 bod) Architektonické a dispoziční řešení navrhovaného objektu s nízkou energetickou náročností 63

64 Dotazy či připomínky: PTV Děkuji za pozornost Ing. Michal Kraus, Ph.D. 64

03 TEPELNÉ IZOLACE. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme

03 TEPELNÉ IZOLACE. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme 03 TEPELNÉ IZOLACE Radíme a vzděláváme Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů

Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů Některé z těchto systémů jsou podobné klasickým konstrukcím, některé jsou zcela speciální. Důležité je, aby konstrukce splňovala požadavky kromě

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 6 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech

Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech Ploché střechy Masivní plochá střecha Pro masivní zděné stavby Výhody Jednoduchost provedení Dobrá tepelná stabilita (vysoká schopnost

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA IZOLACE PODLAH A STROPŮ vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007)

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

Katalog tepelných vazeb

Katalog tepelných vazeb b 2 3 Katalog tepelných vazeb II - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 2- Plochá střecha / Bez atiky, přesah 0,5 m B - Nosná konstrukce z vápenopískových cihel 11 11 A 09 03 05 80 s a 3 70 Konstrukční řešení Zděná stavba

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince Dřevostavby - aktuality Skladby difuzně otevřené/uzavřené Novinky v oblase PO AkusEka Dřevostavby - aktuality Co to je

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 3. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Stavebně technický ústav-e a.s. 24 EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Řešitel:

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 15 Technický standard dodávek členů ČKLOP 15.1 Legislativní a normové požadavky na dodávané konstrukce Konstrukce vyráběné členy ČKLOP musí splňovat především tyto legislativní předpisy: Zákon č. 22/1997

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace Obsah Tepelné ztráty 2 Druhy tepelných ztrát 3 Druhy tepelných izolací 4 Vnější nebo vnitřní? 4 Kontaktní nebo bezkontaktní? 4 Materiál a použití tepelných izolací

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz TEPELNÁ IZOLACE www.a-glass.cz 2 100% ČESKÝ VÝROBEK 100% RECYKLOVANÉ SKLO 100% EKOLOGICKÉ Pěnové sklo A-GLASS je tepelně izolační materiál, který je vyroben z recyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy zpravodaj jaro 2012 Obsah: 2 Tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy 4 Weber.therm keramik/weber.therm keramik mineral 5 Weber.pas extraclean 6 I problematické povrchy je třeba nivelovat 7 Pastovitá

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof izolace a mikroventilace střechy Teknoroof Teknoroof - tepelně izolační panely pro odvětrávané střechy. Tepelně izolační panel umožňující snadnou, rychlou, bezpečnou a účinnou mikroventilaci šikmých střech.

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům Leckdy se setkáme s představou, že nízkoenergetický dům je vlastně obyčejný dům s nějakým zateplením navíc. Vášnivé diskuse se vedou

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2015-02-02 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2015-02-02 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 1) Charakteristická hodnota součinitele tepelné

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více