D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00"

Transkript

1 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň PD : Projektová dokumentace změna stavby před dokončením Investor : Bytové družstvo DRUŽBA, Kapucínské náměstí 100/6, Brno IČ: Projektant : Kreslil: Ing. Arch Zdeněk Bureš, A77, Dukelská 89, Brno tel , mobil Autorizován pro obor pozemní stavby Jiří Kolařík, Milan John, A77, Dukelská 89, Brno

2 Změna stavby oproti původní dokumentaci: Změna stavby se zakládá na základě odtrhových zkoušek, které byli nevyhovující pro fasádní úpravy u severního štítu při výhodní fasádě (zdegradovaná omítkovina, nedostatečné kotvení, četnými místy znehodnocený tepelný izolant EPS). Z těchto důvodů byla celá skladba původního zatepleného štítové stěny odstraněna. Před započetím KZS bude celá štítová stěna očištěna tlakovou vodou, části které nelze odstranit tlakovou vodou budou mechanicky odstraněny. Očištěný povrch štítové stěny bude hloubkově penetrován pro lepší soudržnost materiálů. Zábradlí lodžií a balkónů bude provedeno v hliníku firmou alumistr. Dojde k individuálnímu zasklení balkónové, lodžiové sestavy. Zateplení štítu zateplení tl. 140 mm EPS a minerální vata do výšky 1000 mm nad úroveň terénu CERESIT silikon silikát 2,0 mm Penetrační nátěr pro zvýšení soudržnosti Armovací tkanina skleněná síťovina Stěrkový tmel Talířové hmoždinky Fasádní pěnový polystyren EPS F70 (bílý) nebo minerální vata tl. 140 mm (do výšky 300 mm nad upravený terén bude použit izolant XPS tl. 100 mm) Lepící tmel Hloubková penetrace Očištěný povrch stávající konstrukce: Vnější omítka 20 mm Stěnový panel B70 R/K 300 mm (vnější plášť 70mm, polystyren 80mm, vnitřní panel 150 mm) Vnitřní omítka 15 mm Při prováděcích prací bylo zjištěno nedostačující až nevyhovující (špatné technologické provedení) dřívější provedení NOPOVY izolace. Z těchto důvodu bude vyhotoven odkop zeminy až po hloubku nopovy izolace (míra uložení pod úroveň terénu není známa - doporučen odkop do hloubky 1200mm pod stávající terén, výkop bude svahovaný nebo pažený) o šířce 600mm. Též bude odstraněn tepelný izolant, který bude z větší pravděpodobnosti zdegradován. Po výkopech a odstranění tepelného izolantu s nopovou izolací proběhne důkladné očištění konstrukcí. Obnova hydroizolace z natavených hydroizolačních pásů či asfaltového nátěru. Následné nalepení tepelné izolace tl.100mm z XPS nebo perimetr. Dle posouzení odtrhových zkoušek severní štítové stěny při západní fasádě Varianta 1: - Bude postup prací stejný, jak u severní štítové stěny při východní fasádě Varianta 2: - Proběhne pouze očistění stávajícího štítu tlakovou vodou a přiteplení tepelným izolantem tl. 40mm. Založení tepelného izolantu však proběhne vyříznutí stávajícího tepelného izolantu a nahrazením minerální vatou do výšky 1000 mm nad úroveň terénu. Tloušťka založení minerální vatou bude 140mm.

3 Obnovení hydroizolace - Bude vyhotoven odkop zeminy až po hloubku nopovy izolace (míra uložení pod úroveň terénu není známa - doporučen odkop do hloubky 1200mm pod stávající terén, výkop bude svahovaný nebo pažený) o šířce 600mm. Též bude odstraněn tepelný izolant, který bude z větší pravděpodobnosti zdegradován. - Po výkopech a odstranění tepelného izolantu s nopovou izolací proběhne důkladné očištění konstrukcí. Obnova hydroizolace z natavených hydroizolačních pásů či asfaltového nátěru. Následné nalepení tepelné izolace tl.100mm z XPS nebo perimetr. Původní řešení projektové dokumentace pro stavební povolení (bez změny) : Na základě požadavku investora je navrženo zateplení bytového domu na parcele (2450; 2451; 2452; 2453), k.ú Nový Lískovec Zateplovaný bytový dům má půdorysný tvar kvádru, s balkóny i zapuštěnými lodžiemi, suterén je částečně zapuštěný. 1) Architektonické řešení Jedná se o bytový dům, který se nachází v zastavěné části sídliště Brno - Nový Lískovec, na ulici Svážná, na mírném svažitém terénu. Jedná se o devítipodlažní panelový dům se čtyřmi samostatnými vstupy a konstrukční soustavou B70 R/K. Osm podlaží slouží k bydlení lidí, na každém patře se nachází tři popřípadě čtyři byty. Jedno částečně zapuštěné podzemní podlaží je zázemí pro sklepní kóje, bojlerovnu a prádelnu. Střecha je plochá, jednoplášťová s hydroizolací z asfaltových pásů. Na střechu je vstup přes strojovnu výtahu, která je situována nad schodišťovým prostorem. Jsou zde umístěny zařízení vzduchotechniky. Revitalizací nedojde ke změně základní hmoty objektu. Dům bude barevně pojednán. V rámci revitalizace budou balkóny, lodžie prodlouženy o 200 mm. 2) Výtvarné řešení Výtvarné řešení bytového domu bude pojednáno probarvenou omítkou dle požadavků investora. 3) Materiálové řešení Skladby konstrukcí Konstrukce na terénu stávající stav ponecháno beze změny Nášlapná vrstva 10 mm Betonová mazanina 50 mm Hydroizolace 5 mm (2x lepenka A400H + 3x asfaltový nátěr) Penetrační nátěr Podkladní beton 100 mm Plochá střecha stávající stav ponecháno beze změny Horní SBS asfaltový pás s posypem tl. 4,5mm - nataven

4 Spodní SBS podkladní asfaltový pás EPS 100 S mm - mechanicky kotven EPS 100 S 60 mm - mechanicky kotven Separační vrstva - geotextílie 300g/m² Stávající hydroizolace z asfaltových pásů ŽB stropní panel 120 mm Vnitřní omítka 15 mm Vnější obvodová stěna 1PP stávající stav ponecháno beze změny stávající konstrukce: Vnější omítka Stěnový panel B70 R/K Vnitřní omítka 20 mm 300 mm 15 mm Vnější obvodová stěna zateplení tl. 140 mm EPS nebo minerální vata CERESIT silikon silikát 2,0 mm Penetrační nátěr pro zvýšení soudržnosti Armovací tkanina skleněná síťovina Stěrkový tmel Talířové hmoždinky Fasádní pěnový polystyren EPS F70 (bílý) nebo minerální vata tl. 140 mm (do výšky 300 mm nad upravený terén bude použit izolant XPS tl. 140 mm) Lepící tmel Očištěný povrch stávající konstrukce: Vnější omítka 20 mm Stěnový panel B70 R/K 300 mm (vnější plášť 70mm, polystyren 80mm, vnitřní panel 150 mm) Vnitřní omítka 15 mm Vnější obvodová stěna - již zateplena izolantem tl. 100 mm EPS Silikon silikátová omítka CERESIT 2,0 mm Stěrka Perlinka Stěrka Hloubková penetrace očištěná fasáda stávající konstrukce: Stěrková omítka Penetrační nátěr pro zvýšení soudržnosti Armovací tkanina skleněná síťovina Stěrkový tmel Talířové hmoždinky Fasádní pěnový polystyren EPS F70 (bílý) tl. 100 mm Lepící tmel Vnější omítka 20 mm Stěnový panel B70 R/K 300 mm (vnější plášť 70mm, polystyren 80mm, vnitřní panel 150 mm)

5 Vnitřní omítka 15 mm Skladba pro balkóny a lodžie Dilatační a montážní spáry utěsnit těsnícím provazcem a uzavřít silikonem Ceresit CS 25 Spárovací flexibilní hmota CE 43 Grand Elit Lepení dlažby, flexibilní lepící malta Ceresit CM 17 Vyztužující drenážní podložka Izolace podkladu samolepící těsnící pás Ceresit BT 22 Penetrace Ceresit BT 26 Vytvoření podkladu se spádem 2% (Ceresit CN 83) Očištěný povrch od nesoudržné vrstvy a prachu 4) Dispoziční a provozní řešení Jedná se o bytový dům se stávajícími dispozicemi, které nebudou revitalizací dotčeny. 5) Bezbariérové užívání stavby Revitalizace neřeší bezbariérové řešení stavby. V současné době lze stavbu užívat bezbariérově. Požadavek na bezbariérové užívání nebyl vznesen. 6) Konstrukční a stavebně technické řešení stavby Konstrukce vychází z typizované konstrukční stavby B70 R/K. Stěny jsou monolitické a obvodový panel je sendvičový panel s tepelně izolační vložkou celkovou tloušťkou 270mm. Stropní konstrukce jsou prefabrikované železobetonové. Střešní konstrukce je tvořena plochou střechou a zateplena izolantem tl. 120mm. Okna a balkónové dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem. Hlavní vstupní prosklené stěny jsou poplastované hliníkové s izolačním mléčným dvojsklem. Sondy do stávajících konstrukcí (obvodové pláště, skladby střešní konstrukce) nebyli prováděny. Pouze byla provedena trhová zkouška pro určení řešení kotvení tepelného izolantu. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla PD původní projektová dokumentace. Příprava staveniště: Staveniště se nachází kolem objetu Svážná 11; 13; 15; 17. Příjezd ke stavbě bude stávajícími příjezdovými komunikacemi, umožňující příjezd nákladních automobilů. Skladování materiálu bude řešit dodavatelská firma s majitelem objektu. Předběžná skládka materiálu je vyznačena na koordinačních situacích pro dané ETAPY. Staveniště bude v průběhu stavby uklízeno, včetně komunikací. Celkový úklid se provede po skončení realizace stavby. Pro potřeby pracovníků bude na staveniště umístěna mobilní chemické wc a spolu s majitelem objektu bude vytipována místnost pro šatnu. Odběr vody pro technologické a hygienické účely bude zajištěn z technického zázemí objektu. Odběr elektřiny bude ze stávající rozvodné skříně, na kterou bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem. Práce na vnějším plášti objektu budou prováděny z pracovního lešení nebo lávek.

6 Lešení bude postaveno a přikotveno dle předpisů ČSN a předpisů výrobce lešení. Při stavbě lešení je třeba kotvy lešení usadit tak, aby byly předsazené před rovinu fasády minimálně o 20mm více, než při běžných fasádních pracích, aby bylo možné manipulovat s deskami tepelné izolace i v úrovni podlážek (vzdálenost od fasády cca 250 mm) Bourací práce: Budou odstraněny stávající balkónové, lodžiové ocelové zábradelní konstrukce. Demontáž všech vnějších parapetů. Demontáž hromosvodů. Po dokončení zateplení budou kotvy instalace napojeny na upravené svody stávajících trasách a budou nově kotveny do panelů pomocí prodlužených stávajících kotev v předsazené vzdálenosti. Demontáž větracích mřížek. Demontáž drobných prvků na fasádě. Otryskání povrchu betonových panelů nebo mechanické očištění povrchu. Otryskání či očištění podlahové konstrukce společných prostor (sanace) lodžií, balkónů, vyspárování povrchů od objektu betonovou mazaninou. Demontáž oplechování atiky. Demontáž mřížek anglického dvorku. Demontáž okapového chodníku. Odkop zeminy a následné obnovení hydroizolace s vytažením hydroizolantu minimálně 300mm nad úroveň terénu. Odkop zeminy u vchodů 11a 17 ze severní strany až po základovou spáru. Následné obnovení hydrizolace a zasypání zeminou a spádování směrem od objektu. Šramování anglických dvorků na severní straně u vchodů 11 a 17. Odstranění sítí proti ptactvu na společných lodžií. Oprava anglického dvoru, čištění ocelovým kartáčem. Průběžné práce Montáž drobných prvků na fasádě. Montáž mříže anglického dvorku, zámečnická repase a betonová sanace zídky anglického dvorku s konečnou povrchovou úpravou hydrostěrky. Hromosvody se s úpravou namontují zpět. Hromosvody se budou odstraňovat postupně tak, aby byl vždy jeden zemnící svod připojen a uzemněn. Pro zpětnou montáž hromosvodu se použijí nové úchytky z pozinkované oceli. Dosypání zeminy k anglickým dvorkům na severní straně ve spádu od objektu. Prodloužení lodžií o 200 mm. Provedení nové hydroizolační stěrky a nové nášlapné vrstvy z protiskluzné a mrazuvzdorné keramické dlažby. Montáž nové zábradelní sestavy pro lodžie, balkóny (provedení konstrukce z hliníku dle firmy alumistr, výplň bezpečnostní sklo - mléčné, boční horní, nadzábradelní zasklení bude řešeno individuálně). Montáž ochranné sítě proti ptactvu na společných lodžií. Montáž na všechny stříšky ochranné zábrany (ježek) proti sedání holubů. Na štítových stěnách při realizaci I ETAPY je nutná hloubková penetrace a na novou povrchovou vrstvu nanést nátěr proti houbám a lišejníkům. Anglické dvory je nutné v nich po očištění nanést neprofilační maltu a CERESIT nátěr CR65. U oken je nutné zapravení vnitřní a vnější spáry - parotěsná a paropropustná páska. V I ETAPĚ se provede násyp zeminy ve vyznačených částí ve výkresové části - spád musí být od objektu. V místech ve styku s vodou bude použit extrudovaný polystyren do výšky 300 mm (lodžie, balkóny, atika)

7 Zateplení obvodového pláště Parametry systému: Bude použit certifikovaný zateplovací systém Ceresit ETICS s tepelnou izolací z fasádního polystyrénu EPS-F70 nebo minerální vaty tl. 140 mm dle výkresů. Parapety, ostění a nadpraží měněných oken je třeba zateplit izolantem alespoň sk. 036, v tl. 40 mm (extrudovaný polystyren, Graywall, EPS 200 atp.). Před zateplením bude provedeno vyspravení povrchů a styků stávajících fasád. Z hlediska tepelně technických vlastností systém jako celek patří do skupiny tepelné vodivosti 040. Příprava podkladu Podklad musí být únosný, rovný (tolerance 10 mm), zbavený zbytků prachu, starých nátěrů, mastnot a ulpěných nečistot. V případě potřeby očistit podklad tlakovou vodou případně i mechanicky. Pro únosný, ale zvětralý podklad nutno po očištění použít hloubkovou penetraci. Poškozené a výrazně narušené stávající části fasád je nutno sanovat. Připevnění zateplovacího systému Na únosný podklad bude systém v souladu s předpisy výrobce pro kotvení systému připevněn lepením a talířovými hmoždinkami. Lepení izolantu Systém bude založen na terénu na zakládací liště odpovídající tloušťce izolantu. Lišta musí být založena vodorovně a v případě nerovnosti podkladu podložena v místech kotevních hmoždinek plastovými podložkami. Jednotlivé díly lišty jsou spojeny do zakládacího pásu plastovými soklovými spojkami. Kotvení lišty je pomocí zatloukacích hmoždiněk 3ks/m. Pro minerální podklad (beton, omítka) bude k lepení použit lepící tmel nanesený bodovou metodou (lepící hmota bude nanesena po obvodě polystyrénové desky a pak bodově v ploše dle technologického postupu systému Weber, minerální vata se lepí celoplošně), boční hrany desek nesmí být znečištěny. Desky jsou lepeny na tupo do vazby s min. přesahem vazby 200 mm, spáry mezi deskami do 10 mm vypěnit PU pěnou, nad 10 mm vyplnit odřezky z tepelného izolantu. Minimální pokrytí desek lepícím tmelem pro správnou funkci systému je 40%. V případě vyrovnání nerovnosti deskami je nutno pro následné lepení izolantu použít speciální tmel. Rovnost lepení desek kontrolovat min. 2 m latí, nerovnosti strhnout brusným hladítkem. Při lepení dodržovat technologické předpisy výrobce, především teplotu nad 5 C. Kotvení hmoždinkami Po vyschnutí lepícího tmelu kotvit izolant talířovými hmoždinkami. Průměr vrtaného otvoru 8 mm. Navržený počet hmoždinek (upřesnit dle dodávaného systému a požadavků výrobce) min. 6ks/m2 v ploše a 9ks/m2 při okraji budovy. Armovací vrstva Je tvořena armovacím tmelem, naneseným na izolant ve vrstvě cca 3 mm. Do tmelu bude začerstva vložena síťka ze skelné tkaniny s přesahem min. 100 mm tak, aby byla v horní třetině vrstvy a po zahlazení vrstvy kryta tmelem. V rozích otvorů budou vloženy diagonálně čtverce z tkaniny min. 250/250 mm. Min. tl. armovací vrstvy ve vyschlém stavu je 2 mm. Pro zpevnění ostění a rohů budovy budou před nanesením armovací vrstvy vloženy do tmelu rohové hliníkové lišty s tkaninou. Při zpracování armovací vrstvy je nutno dbát pokynů výrobce, především tmel nezpracovávat pod přímým slunečním zářením a při větrném počasí respektovat výrazně kratší dobu zpracování. Během zpracování nesmí teplota klesnout pod +5 C.

8 Vysýchání armovací vrstvy probíhá podle počasí hodin. Povrchová vrstva Finální vrstvu zateplovacího systému tvoří tenkovrstvá probarvená omítka zrnitosti 1,5 mm, zatočená. Jedná se o tvrdou, vysoce paropropustnou a odolnou omítku standardně zpracovatelnou při teplotě nad +3 C. Omítku nelze zpracovávat za přímého slunečního záření a je nutno ji zpracovávat v jedné ploše. Nátěr fasády a barevné řešení Omítka je použita probarvená bez nutnosti dodatečné úpravy fasádním nátěrem. Zvolená světlost barev je doporučena do č. 25 (hranice použití pro zateplovací systémy). Dilatace V místě styků s oplechováním, rámy oken a dveří a styku se sousedním objektem. Bude vložena komprimační páska a provedeno vytmelení proříznuté spáry v omítce akrylovým tmelem. Detail oken a dveří: Zateplení ostění a nadpraží oken a dveří se musí provést v co největší míře, min však v tloušťce mm. Sanace parapetů se provede zateplením tl. min 20 mm tepelné izolace. Oplechování parapetu se provede až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkování armovací vrstvou na parapetech a ostění oken. Systém kontaktního vnějšího zateplení bude aplikován plně v souladu se závaznými technologickými a montážními postupy dodavatele zateplovacího systému s certifikovaným oprávněním pro provádění daných prací. Klempířské prvky a doplňky Z důvodu provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému musí být klempířské prvky navazujících konstrukcí upraveny nebo vyměněny, protože konečná rovina fasády bude předsazena před původní o tloušťku zateplovacího systému. Stávající oplechování bude demontováno. Oplechování parapetů z poplastovaného plechu (POLAK). Oplechování se k nosné konstrukci připevní v souladu technologického postupu certifikované firmy. Parapety se opatří oplechováním až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkování. Okapová hrana oplechování parapetů oken musí být předsazena před rovinu omítky o min 35 mm. Každý okenní otvor bude před osazením nového parapetního plechu zaměřen a parapetní plech bude vyroben dle skutečných naměřených rozměrů. Všechna oplechovaní parapetů a stříšky nad vstupem budou se spádem od objektu. Zámečnické práce Jedná se o novou jímací soustavu vedenou na zateplovacím systému. Výměna otvorů Plastové výrobky Výplně budou nebo už jsou provedeny z plastových rámů 5-ti komorových (U=1,3) s tepelně izolačním zasklením, koeficient je uveden včetně vlivu rámů. U vybraných bytových jednotek bude provedena výměna balkonové sestavy za novou z plastových profilů pětikomora s izolačním dvojsklem. Dveře jednokřídlé otvíravé, sklopné s mikroventilací.

9 Také bude provedena výměna oken ve vybraných bytových jednotkách a to za nová plastová okna z plastových profilů s izolačním dvojsklem. Otevíravá s mikroventilací. Okapový chodníček Provede se oprava svislé hydroizolace. Provede se štěrkový podsyp tl. 150 mm frakce mm. Chodníček šířky 500 mm z betonových dlaždic. Chodník bude ve spádu 3-5% směrem od objektu. Anglické dvory Anglické dvory dle projektové dokumentace budou sanovány, opraveny a finální vrstva bude z hydrostěrky. U vchodů 11 a 17 proběhne demolice osmi anglických dvorků. Budou nahrazené za nové anglické dvory firmy MEA. Instalace nových dvorů se připevní v souladu technologického postupu certifikované firmy. Úprava ploch dotčených stavbou PLÁN OCHRANY DŘEVIN Den před zahájením stavby stavebník a dodavatelská firma zajistí maximální možnou ochranu dřevin : bednění (opláštění kmenů stromů dřevěnými deskami), sítě pro ochranu keřů, stáhnutí větví (které brání ve výstavbě lešení), v případě poškození dřevin jejich okamžité odborné ošetření, a to vše na vlastní náklady investora či zhotovitele stavby. V případě, že tyto dřeviny budou stavbou zničeny, jsou povinni stavebník nebo jeho dodavatelská firma nahradit škodu v plné výši. Na trávnících veřejné zeleně uvnitř staveniště, na bezprostředně navazujících plochách veřejné zeleně - trávníky a vůbec na plochách veřejné zeleně, je zakázáno manipulovat se stavebním materiálem ve smyslu jeho zpracování tzn. míchání lepidla, omítky a jiných směsí či materiálů používaných pro stavbu. na plochy veřejné zeleně je zakázáno vjíždět vozidly. Po složení lešení budou stromy a keře zbaveny ochranných prostředků. Pokud by při odebrání bednění, sítě, táhla pro stažení větví bylo zjištěno poškození dřevin jejich okamžité odborné ošetření, a to vše na vlastní náklady investora či zhotovitele stavby. V případě, že tyto dřeviny budou stavbou zničeny, jsou povinni stavebník nebo jeho dodavatelská firma nahradit škodu v plné výši Po ukončení prací bude veškerá užívaná plocha uvedena do původního stavu, urovnána, odstraněny zbytky stavebního materiálu a kamení, plocha bude pokryta 10cm vrstvou proseté zeminy se zachováním nivelety původního terénu, povrch ohumusován, oset travním osivem a o travní porost bude pečováno až po vytvoření jeho souvislé vrstvy, 1x pokos. takto upravená zeleň bude předána zpět jejímu správci. Při ochraně dřevin a trávníků na staveništi je povinnost dále respektovat ČSN DIN práce s půdou ČSN DIN ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN DIN zemní práce včetně doplňků Závěr Návrh technických opatření na sanaci objektu vychází z jeho současného stavu. Provedením všech úprav bude zajištěno dlouhodobé a plnohodnotnější užívání objektu. Prodlouží se také životnost objektu a zlepší komfort užívání. Technické řešení bylo navrženo optimálně dle finančních možností investora. Suterén objektu je již zateplen izolantem tloušťky 50 mm.

10 Upozornění: Všechny odchylky od předpokládaných skutečností a řešení v projektu budou konzultovány s projektantem. 7) Technické vlastnosti stavby Konstrukce vychází z typizované konstrukční stavby B70 R/K. Stěny jsou monolitické a obvodový panel je sendvičový panel s tepelně izolační vložkou. Stropní konstrukce jsou prefabrikované železobetonové. 8) Stavební fyzika tepelná technika Dojde k zateplení pláště objektu tepelným izolantem. Dojde k zamezení tvorby tepelných mostů a k dosažení tepelné pohody v objektu. Střecha objektu je plochá a již je zateplena izolantem z EPS 100S tl. 120mm. Všechny konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN Použity budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu. Posouzení obalových konstrukcí a otvorů je uvedeno v příloze,,průkaz energetické náročnosti budov. Na základě tohoto posouzení lze konstatovat, že všechny navržené konstrukce splňují požadavky dle ČSN Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN Požadavky) a zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a stanovení celkové energetické spotřeby viz PENB. 9) Osvětlení Osvětlení není revitalizací nárokováno. Tudíž postačuje dosavadní stávající osvětlení komunikačních prostor. 10) Oslunění Oslunění objektu je již pojato přijatelnou vzdáleností od ostatních objektu. Revitalizací nedojde ke změně oslunění v bytových jednotkách. 11) Akustika/hluk Dodavatel provede opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti na stavbě (kropení, plachty a dodržování stanovené doby práce). 12) Vibrace popis řešení Vibrace revitalizací nevzniknou celoplošně, ale pouze bodově při kotvení desek tepelného izolantu talířovými hmoždinkami. Vibrace nijak nenaruší okolní stavby a prostředí. 14) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, s vyhláškou č.269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon.

11 Jakékoliv změny nebo nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem dané části projektu. Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy a technologické předpisy. Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP. Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. 13) Výpis použitých norem ČSN čl Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty ČSN Tepelná technika budov - Požadavky ČSN Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu ČSN Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení ČSN EN Specifikace vnějších a vnitřních omítek organickými pojivy ČSN EN Ochrana před bleskem - Obecné principy ČSN EN Ochrana před bleskem - Řízení rizika ČSN EN Ochrana před bleskem - Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života ČSN EN Ochrana před bleskem - Elektrické a elektronické systémy ve stavbách ČSN Revize elektrických zařízení ČSN Navrhování klempířských konstrukcí ČSN Tepelná ochrana budov ČSN Lešení Společná ustanovení V Brně, září 2014

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 14) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST 1. Účel objektu Objekt slouží jako bytový dům. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 2. Zásady architektonického

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

ING. KAREL DRAHOKOUPIL. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Botanická 256, 362 63 Dalovice

ING. KAREL DRAHOKOUPIL. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Botanická 256, 362 63 Dalovice ING. KAREL DRAHOKOUPIL PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Botanická 256, 362 63 Dalovice A Průvodní zpráva Zateplení budovy č. C (č.50), Nemocnice Karlovy Vary A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby:

Více

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady V Pardubicích 07/2014 Obec Očihov Očihov 7 439 87 Očihov

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE STAVBY Objekt: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KRÁTKÁ Adresa: KRÁTKÁ 676 431 51, KLÁŠTEREC NAD

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 26/02/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Místo stavby: Parcela číslo: 89/2 Katastrální

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více