BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV"

Transkript

1 Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, Blansko tel , fax IČO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Vypracoval : Petra Švancarová Blansko, květen 2014

2 2

3 3 D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ a) Technická zpráva Účel objektu, funkční náplň Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší stavební úpravy (zateplení, dokončení výměny výplní otvorů a navazujících klempířských prvků) budov mateřské školy Chodov, Zahradní 729. Objekty se nacházejí v oploceném areálu mateřské školy na ul. Zahradní. Celý komplex mateřské školy je tvořen jednopodlažním hospodářským pavilonem a třemi budovami vlastní mateřské školy (jednopodlažní a dvou dvoupodlažních budov). Vzájemné propojení jednotlivých objektů je provedeno vytápěnými spojovacími krčky, zastřešenými dřevěnou konstrukcí s bedněním a fóliovou střešní krytinou. Projektová dokumentace vychází ze zaměření stávajícího stavu provedeného v březnu 2014 firmou Abras, Dvorská 28, Blansko. Architektonické řešení Mateřská škola je tvořena čtyřmi nepodsklepenými budovami hospodářským pavilonem (jednopodlažní objekt) a vlastními školními budovami (jedna je jednopodlažní a dvě dvoupodlažní). Fasáda byla provedena břizolitovou omítkou v přírodním odstínu, sokl byl obložen kabřincem. Vzájemně jsou jednotlivé budovy propojeny vytápěnými spojovacími krčky. Stávající hmotové členění objektu ani jeho zastavěná plocha se nemění. Objekt bude opatřen novými omítkami na kontaktním zateplovacím systému v barevném členění kombinace oranžové a zelené, sokl bude opatřen mozaikovou omítkou šedé barvy. Spojovací krčky budou opatřeny novými omítkami na kontaktním zateplovacím systému v bílé barvě, sokl bude opatřen mozaikovou omítkou šedé barvy. Současně bude provedena výměna stávajících dosud neměněných dřevěných výplní otvorů (oken, dveří) a prosklených stěn viz. výkresová část. Nové otvorové prvky (okna, dveře a prosklené stěny) budou plastové s izolačním zasklením, v bílém odstínu. Materiálové a dispoziční řešení Jednotlivé budovy ( a ) byly provedeny dle projektové dokumentace z r v konstrukčním systému MS 71 (železobetonový prefabrikovaný skelet). Nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy, průvlaky a stropní panely PZD. Obvodové stěny byly provedeny z keramzitových panelů tl. 250mm. Zastřešení objektů bylo provedeno plochou střechou (skladba je patrná z výkresové části), v nedávné době byla provedena nová fóliová střešní krytina na dřevěné nosné konstrukci. Prosvětlení zajišťují okna v obvodových stěnách část oken je původních (dřevěná zdvojená okna), část byla nedávno vyměněna za okna plastová. Vnější dveře jsou částečně původní dřevěné, část dveří již byla vyměněna za nové plastové. Vzájemné propojení jednotlivých objektů je provedeno vytápěnými spojovacími krčky, zastřešenými dřevěnou konstrukcí s bedněním a fóliovou střešní krytinou.

4 4 Svislé konstrukce Jednotlivé budovy byly provedeny dle projektové dokumentace z r v konstrukčním systému MS 71 (železobetonový prefabrikovaný skelet). Nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy, průvlaky a stropní panely PZD. Obvodové stěny byly provedeny z keramzitových panelů tl. 250mm. Nosné konstrukce spojovacích krčků jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic tloušťky 250mm. Stropní a střešní konstrukce Zastřešení jednotlivých budov bylo provedeno plochými střechami nosnou konstrukci tvoří železobetonové stropní desky PZD. Na nich byla proveden vyrovnávací vrstva cementovým potěrem, parozábrana asfaltový pás, násyp z keramzitu, keramzitbetonový potěr a hydroizolační souvrství. V 80. letech byla pravděpodobně střechy sanovány doplněním dřevěné konstrukce (trámky+záklop) a nová fóliová hydroizolace a oplechování střech. Zastřešení krčků je tvořeno dřevěnými trámky se záklopem a fóliovou krytinou. Podlahové konstrukce Podlahové konstrukce jsou provedeny podle typu prostředí a účelů místností. Nášlapné vrstvy podlah tvoří PVC nebo textilní krytiny, případně keramické dlažby. Nášlapná vrstva podlahy spojovacího krčku je tvořena podlahovinou PVC. Úpravy povrchů Venkovní fasáda břizolitová omítka v přírodním odstínu, sokl je obložen kabřincem. Vnitřní povrchy stěn jsou opatřeny štukovou omítkou, případně keramickým obkladem. Venkovní fasáda vápenná hladká v bílém odstínu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Výplně otvorů Výplně otvorů tvoří původní dřevěná zdvojená okna a dřevěné dveře, případně v nedávné domě již osazená plastová okna a dveře. Jednotlivé výplně otvorů jsou patrné z výkresové části. Výplně otvorů tvoří původní dřevěná zdvojená okna a kovové dveře. Vstup do spojovacích krčků je zajištěn stávajícími dřevěnými jednokřídlými dveřmi.

5 5 Bezbariérové užívání stavby Není v této projektové dokumentaci nově řešeno. Celkové provozní řešení Dispoziční řešení objektu se nemění. Technologie výroby Nemění se. Konstrukční a stavebně technické řešení SO 01, SO 02 SO 03, SO 04, (na základě energetického auditu) Stavební úpravy budou spočívat : 1. v zateplení obvodových stěn (včetně soklů) 2. v zateplení střech, podhledů 3. v dokončení výměny otvorových prvků (dřevěných oken a dveří, prosklených stěn) - viz. výkresová dokumentace Po demontáži prvků na fasádě, oplechování a demontáži výplní otvorů určených k výměně bude na obvodových stěnách proveden kontaktní zateplovací systém tvořený fasádním polystyrenem EPS F tl. 160mm, v soklové části z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 160mm (částečně nad rámec auditu). Stávající skladba střech (SO01-SO04) bude odstraněna až po nosnou železobetonovou konstrukci (zrušeno bude i stávající odvětrání střechy), provede se nová parozábrana, tepelná izolace z polystyrenových desek EPS S celkové tloušťky 240mm a nová hydroizolace z mpvc fólie. Případné zvýšení atiky je navrženo deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 2x 100mm a deskou OSB III tl. 30mm pro osazení nového oplechování. V rámci zateplení střechy budou provedeny nové klempířské prvky oplechování, lemování, apod. U objektu (spojovací krček) bude provedeno odstranění vnitřního podhledu, zateplení a montáž nového sádrokartonového podhledu na zavěšené konstrukci. Uvažované zateplení konstrukcí splňuje požadavek na doporučovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN Stávající dřevěná zdvojená okna, dveře a prosklené stěny budou vyměněny za nové plastové s kvalitním izolačním zasklením viz. výkresy pohledů a výpisy plastových výrobků. Stávající plastová okna a dveře se nemění. U objektu SO 01 dochází k částečnému zazdění vstupního otvoru s dveřmi a sklobetonovými tvárnicemi a osazení okna. V objektech SO 02 a SO 03 budou zrušena tři oken ve schodišťovém prostoru (včetně sklobetonových tvárnic) a vstupní stěny v zadní části objektů otvory budou zazděny. U objektu SO 04 dojde k zrušení dvou vstupních dveří v zadní části objektu otvory budou zazděny. U objektu dojde ke zvětšení otvorů vstupních dveří a osazení nových překladů. Všechny nové výplně otvorů budou splňovat požadavek na hodnotu součinitele tepla U W =1,2W/m²K, U D = 1,2 W/m 2 K ). Osazení oken a dveří bude provedeno v souladu s ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. Klempířské prvky (oplechování, lemování střech, apod.) budou provedeny z fóliovaného (poplastovaného) plechu. Pro oplechování parapetů bude použito systémových prvků.

6 6 Po zateplení obvodových stěn budou provedeny nové omítky - zrnitost 1,5mm - na kontaktním zateplovacím systému (ETICS), tvořeným fasádním pěnovým polystyrénem, případně soklovými polystyrenovými deskami a lepícími a armovacími tmely. Zateplení obvodových stěn bude provedeno dle platných norem ČSN , ČSN Norma určuje technické požadavky na provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a s konečnou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem. Technické požadavky obsažené v normě jsou směřovány na základní technologické operace při provádění ETICS, tj. přípravu podkladu, lepení desek tepelné izolace, kotvení hmoždinkami, provádění základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Skladba součástí ETICS je závislá na stavu podkladu a jeho případné další úpravě před započetím montáže. Bezpečnost při užívání stavby Veškeré konstrukce jsou navrženy a řešeny tak, aby splňovaly požadavky hygienických směrnic a ČSN. Ochrana zdraví a pracovní prostředí Veškeré stavební práce budou prováděny dodavatelsky odbornými firmami. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob bude zajištěna dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů. Osvětlení, oslunění Údaje o denním osvětlení a oslunění Prosvětlení jednotlivých místností je řešeno stávajícími i nově navrženými okenními otvory (plastová okna a dveře). Řešení umělého osvětlení Umělé osvětlení (zářivkovými a žárovkovými svítidly) je stávající v požadovaných hodnotách dle ČSN. Akustika / hluk,vibrace-popis řešení Stavba při běžném využívání nezpůsobí zvýšenou hlučnost v území. Zvláštní opatření nejsou požadována. Zásady hospodaření energiemi Úspora energie je zajištěna správnou volbou materiálů obvodových stěn. Jednotlivé konstrukce splňují požadavky novelizované ČSN a vycházejí ze zpracovaného energetického auditu.

7 7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Ochrana stavby před škodlivými vlivy je zajištěna volbou vhodných stavebních materiálů. Veškeré stavební materiály podléhající korozi (ocelové konstrukce) budou opatřeny antikorozními nátěry, případně jinou povrchovou úpravou (poplastování, atd.). Požadavky na požární ochranu konstrukcí Se zvláštními úpravami se neuvažuje viz. Požárně bezpečnostní řešení. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení Stavba bude provedena v běžné kvalitě za dodržení příslušných předpisů. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí Neuvažují se. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele Neuvažují se. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami Neuvažují se.

8 8 D1.2 Stavebně konstrukční řešení a) Technická zpráva KONSTRUKCE A PRÁCE HSV Bourání SO 01 V rámci bouracích prací budou odbourány všechny dřevěné vnější otvorové prvky v objektu, u vstupních dveří, nad kterými je nadsvětlík, bude vybourán dělicí překlad. Dále bude odstraněn obklad soklů z keramických pásků. Z fasády budou demontovány větrací mřížky, osvětlení, vypínače, domovní zvonky, polykarbonátové stříšky nad vstupy do objektu, okenní mříže, orientační tabule, hromosvody, konzoly pro antény. Skladba střešní konstrukce bude odbourána až na žb stropní panely. SO 02, SO 03 V rámci bouracích prací budou odbourány všechny dřevěné vnější otvorové prvky v objektu. Dále bude odbourán obklad soklů z keramických pásků. Z fasády bude demontováno osvětlení, domovní zvonek, hromosvody. Skladba střešní konstrukce bude odbourána až na žb stropní panely. SO 04 V rámci bouracích prací budou odbourány všechny dřevěné vnější otvorové prvky v objektu, u vstupních dveří, nad kterými je nadsvětlík, bude vybourán dělicí překlad. Dále bude odbourán obklad soklů z keramických pásků. Z fasády bude demontováno osvětlení, domovní zvonek, hromosvody, větrací mřížky. Skladba střešní konstrukce bude odbourána až na žb stropní panely. Ve spojovacím krčku budou odbourány všechny dřevěné a ocelové vnější otvorové prvky v objektu, u vstupních dveří budou otvory výškově zvětšeny. Uvnitř bude demontován stávající dřevěný palubkový podhled, na fasádě budou demontovány dešťové svody. Nosné zdivo, svislé konstrukce SO 01 Bude provedeno částečné dozdění otvoru na západní fasádě z pórobetonových tvárnic v tl. 250mm. SO 02, SO 03 Ve schodišťovém prostoru budou zazděny tři okenní otvory pórobetonovými tvárnicemi v tl. 250mm a dále budou zmenšeny dva okenní otvory zazděním o 150mm. Na severní fasádě bude zazděn otvor po vstupní stěně.

9 9 SO 04 Na severní fasádě budou zazděny dva otvory po vstupní stěně, dále bude zmenšen okenní otvor zazděním o 150mm. Konstrukce střechy Po odstranění stávající skladby střechy až po nosnou konstrukci (stropní panel) se provede penetrační nátěr, parotěsnící vrstva z SBS asfaltových modifikovaných pásů (plnoplošně natavená), tepelná izolace tl. 240mm ve spádu, separační skleněná rohož (120 g/m2) a střešní fólie mpvc tl. 1,5mm (světle šedá), kotvená do betonového panelu (průměrně 4 teleskopické kotvy). Před zahájením pokládky nutno provést tahové zkoušky pro specifikaci typu kotev a jejich délky a následně provést statický výpočet kotvení. Případné zvýšení atiky je navrženo pomocí desek XPS (celk. tl. 200mm) a desek OSB III (tl. 30mm). Střešní fólie se vytáhne na korunu atiky, kde se napojí na okapnici z fóliového plechu. Stávající střešní vpusti se nahradí novými dvouúrovňovými se spodním napojovacím asfaltovým límcem pro napojení na parotěsnící pás a horním fóliovým límcem pro napojení střešní fólie. Po dokončení pokládky střešního pláště bude opětovně osazeno hromosvodní vedení. Konstrukce podhledů Po odstranění stávajícího podhledu z dřevěných palubek, bude provedeno zateplení z minerálních izolačních desek v tloušťce 220mm a osazení nového sádrokartonového podhledu z desek GKB tl. 12,5, zavěšeného na ocelové konstrukci. Výplně otvorů, V otvorech po vybouraných oknech a dveřích budou osazena nová plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem, U W=1,2W/m 2.K., vstupní dveře budou splňovat U D=1,2W/m 2.K. Osazení oken a dveří bude provedeno v souladu s ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Úpravy povrchů Omítky, obklady Vnitřní omítky budou po výměně otvorových prvků vyspraveny - vápenné štukové. Nově budou provedeny na nově dozděných stěnách (dozdívky otvorů). Vnější omítky budou tenkovrstvé, točené, zrnitost 1,5mm, v kombinaci odstínu oranžové a zelené barvy, u spojovacího krčku v bílé barvě. Soklové omítky se uvažují mozaikové v šedém odstínu. Konkrétní odstíny budou upřesněny na základě vzorků předložených dodavatelem v průběhu stavby. Po osazení nových otvorových prvků bude zapraveno ostění obložené keramickými obkladačkami (v hygienickém zázemí objektů).

10 10 Malby Nové vnitřní omítky budou opatřeny malbou. Tepelné izolace SO 01 Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu hospodářského pavilonu kontaktním zateplovacím systémem deskami EPS-F v tl. 160mm (zateplovaná plocha 186,331m2). U terénu bude použito v pásu desek XPS tl. 160mm (zateplovaná plocha 3,22+9,36m2). Celková zateplovaná plocha objektu 198,81m2.. Soklová část objektu bude zateplena deskami XPS v tl. 160mm, (částečně nad rámec energetického auditu). Ve střeše bude vložena tepelná izolace z desek EPS 100S v tl. nejméně =240mm (zateplovaná plocha 296,45m2), atiky zatepleny deskami z XPS tl =200mm (zateplovaná plocha 18,55m2). Celková zateplovaná plocha střešní konstrukce 315,00m2. SO 02 Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu školky kontaktním zateplovacím systémem deskami EPS-F v tl. 160mm (zateplovaná plocha 405,24m2). U terénu bude použito v pásu desek XPS tl. 160mm (zateplovaná plocha 6,79m2). Celková zateplovaná plocha objektu 412,03m2. Soklová část objektu bude zateplena deskami XPS v tl. 160mm (nad rámec energetického auditu). Ve střeše bude vložena tepelná izolace z desek EPS 100S v tl =240mm (zateplovaná plocha 223,92m2), atiky zatepleny deskami z XPS tl =200mm (zateplovaná plocha 19,10m2). Celková zateplovaná plocha střešní konstrukce 243,02m2. SO 03 Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu školky kontaktním zateplovacím systémem deskami EPS-F v tl. 160mm (zateplovaná plocha 402,01m2). U terénu bude použito v pásu desek XPS tl. 160mm (zateplovaná plocha 10,87m2). Celková zateplovaná plocha objektu 412,88m2. Soklová část objektu bude zateplena deskami XPS v tl. 160mm (nad rámec energetického auditu). Ve střeše bude vložena tepelná izolace z desek EPS 100S v tl =240mm (zateplovaná plocha 223,92m2), atiky zatepleny deskami z XPS tl =200mm (zateplovaná plocha 19,10m2). Celková zateplovaná plocha střešní konstrukce 243,02m2. SO 04 Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu školky kontaktním zateplovacím systémem deskami EPS-F v tl. 160mm (zateplovaná plocha 328,14m2). U terénu bude použito v pásu desek XPS tl. 160mm (zateplovaná plocha 30,37+ 0,87m2). Celková zateplovaná plocha objektu 359,38m2. Soklová část objektu bude zateplena deskami XPS v tl. 160mm (částečně nad rámec energetického auditu). Ve střeše bude vložena tepelná izolace z desek EPS 100S v tl =240mm (zateplovaná plocha 397,06m2), atiky zatepleny deskami z XPS tl =200mm (zateplovaná plocha 32,18m2). Celková zateplovaná plocha střešní konstrukce 429,24m2.

11 11 Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu školky kontaktním zateplovacím systémem deskami EPS-F v tl. 160mm (zateplovaná plocha 214,00m2). U terénu bude použito v pásu desek XPS tl. 160mm (zateplovaná plocha 15,65+10,63m2). Celková zateplovaná plocha objektu 240,28m2. Soklová část objektu bude zateplena deskami XPS v tl. 160mm (částečně nad rámec energetického auditu). V podhledu bude vložena tepelná izolace z tepelně izolačních minerálních desek v tl. 220mm. Celková zateplovaná plocha podhledu 105,98m2. Zateplení obvodových stěn bude provedeno dle platných norem ČSN , ČSN Konstrukce klempířské Budou provedeny obklady parapetů oken a oplechování střešních atik. Parapety budou systémové, oplechování se uvažuje z poplastovaného plechu. Budou provedeny obklady parapetů oken systémové, oplechování se uvažuje z poplastovaného plechu. Dále bude provedeno osazení dešťových svodů. Ostatní konstrukce a práce Po dokončení zateplení a výměny výplní otvorů bude provedeno opětovné osazení demontovaných prvků na fasádě, hromosvodu, případné přemístění svítidel.

12 12 Bezpečnost a ochrana při práci Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem, z nichž některé uvádím: ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Vyhl. 268/2009 Sb. NV 591/2006 Sb. NV 362/2005 Statické výpočty stavebních konstrukcí Zatížení stavebních konstrukcí Zakládání stavebních objektů Tepelná ochrana budov Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. Ochrana staveb proti radonu z podloží Hydroizolace staveb. Izolace asfaltové. Navrhování a provádění Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. Zemní práce. Všeobecné ustanovení. Provádění a kontrola betonových konstrukcí Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Navrhování zděných konstrukcí. Navrhování betonových konstrukcí. Navrhování ocelových konstrukcí Provádění zděných konstrukcí Provádění dřevěných konstrukcí Zemní práce. Všeobecná ustanovení Podlahy z dlaždic Navrhování klempířských konstrukcí Zámečnické práce stavební. Základní ustanovení. Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. Prostorová úprava vedení technického vybavení Lešení. Společná ustanovení. Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. Podlahy. Společná ustanovení. Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic. Dřevěné dveře. Základní ustanovení. Navrhování střech. Základní ustanovení Denní osvětlení budov. Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování O technických požadavcích na stavby O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

170.01 Skladby konstrukcí. Skladby podlahových konstrukcí. Podlahové konstrukce 1.NP. tloušťka prvku rozvinutá šířka (mm)

170.01 Skladby konstrukcí. Skladby podlahových konstrukcí. Podlahové konstrukce 1.NP. tloušťka prvku rozvinutá šířka (mm) Skladby podlahových konstrukcí Podlahové konstrukce 1.NP PO/101 PO/102 Vyrovnávací vrstva v betonových jádrech Vyrovnávací vrstva v betonových jádrech Vyrovnávací vrstva z lehčeného betonu (např. Liaporbeton)

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST 1. Účel objektu Objekt slouží jako bytový dům. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 2. Zásady architektonického

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Výstavba Dopravního VaV centra, Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Výstavba Dopravního VaV centra, Líšeňská 33a, 636 00 Brno 12 11 - Ventilační okenní nebo světlíkové otvory ve výrobních prostorách SO 03 s přirozeným větráním musí být opatřeny spolehlivě ovladatelným zařízením,umožňujícím otevírání z podlahy dle ČSN 73 5105.

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE STAVBY Objekt: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KRÁTKÁ Adresa: KRÁTKÁ 676 431 51, KLÁŠTEREC NAD

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více