Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří"

Transkript

1 Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby: Školní 518, Klášterec n. O. Projektant: IPS Kadaň s.r.o., Kpt. Jaroše 605, Kadaň Vypracoval: Jiří Jerie Účel PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby Datum: 10/ /11

2 Obsah technické zprávy: 1. POUŽITÉ PODKLADY POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU OBVODOVÉ PLÁŠTĚ PODLAHA OBVODOVÉ STĚNY STŘESNÍ PLÁŠŤ POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ BOURACÍ PRÁCE SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ ZATEPLENÍ OBJEKTU Zateplení obvodových stěn Zateplení ostění otvorů Zateplení soklů Provedení nezateplovaných ploch ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OKNA, DVEŘE KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE MALBY NÁTĚRY PRÁCE ELEKTRO POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ZÁVĚR /11

3 1. POUŽITÉ PODKLADY - VLASTNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮŮZKUM STÁVAJÍCÍHO STAVU - NEÚPLNÁ PŮVODNÍ DOKUMENTACE STAVBY - ENERGETICKÝ AUDIT - ENERGOMEX s.r.o. 04/ VLASTNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU 2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Areál MŠ Školní pochází z roku 1969 a je tvořen těmito objekty: Objekt A je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 24,65 x 13,45 m. V objektu se nachází vedení mateřské školy, kuchyň a prádelna. Objekt je nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešený plochou dvouplášťovou střechou s krytinou z asfaltových pásů. Celková výška objektu je 4,2 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet nejspíše systému MS-OB. Svislé konstrukce obvodového pláště jsou z pórobetonových bloků tl. 250 mm. Stropní konstrukce jsou železobetonové s rovným podhledem. Okna jsou nová, plastová s izolačním dvojsklem. Objekty B, C jsou objekty čtvercového tvaru o rozměru 13,45 x 13,45 m a obdélníkového tvaru o rozměru 6,95 x 7,15m spojených spolu rohy objektů. V objektu B se nachází učebny, v objektu C pak zázemí pro učebny. Objekty je nepodsklepené, jednopodlažní, zastřešené plochou dvouplášťovou střechou s krytinou z asfaltových pásů. Celková výška objektu je 4 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet nejspíše systému MS-OB. Svislé konstrukce obvodového pláště jsou z pórobetonových bloků tl. 250 mm. Stropní konstrukce jsou železobetonové s rovným podhledem. Okna jsou nová, plastová s izolačním dvojsklem. Objekty D, E jsou objekty čtvercového tvaru o rozměru 13,45 x 13,45 m a obdélníkového tvaru o rozměru 6,95 x 7,15m spojených spolu rohy objektů. V objektu D se nachází učebny, v objektu E pak zázemí pro učebny. Objekty je nepodsklepené, jednopodlažní, zastřešené plochou dvouplášťovou střechou s krytinou z asfaltových pásů. Celková výška objektu je 4 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet nejspíše systému MS-OB. Svislé konstrukce obvodového pláště jsou z pórobetonových bloků tl. 250 mm. Stropní konstrukce jsou železobetonové s rovným podhledem. Okna jsou nová, plastová s izolačním dvojsklem. Objekt F je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 13,45 x 37,00 m. V objektu se nachází učebny. Objekt je nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešený plochou dvouplášťovou střechou s krytinou z asfaltových pásů. Celková výška objektu je 7,5 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet nejspíše systému MS- OB. Svislé konstrukce obvodového pláště jsou z pórobetonových bloků tl. 250 mm. Stropní konstrukce jsou železobetonové s rovným podhledem. Okna jsou nová, plastová s izolačním dvojsklem. 3 /11

4 Objekt G je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 5,0 x 6,2 m. V objektu se nachází zázemí pro učebny v 1.NP pavilonu F. Objekt je nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešený plochou dvouplášťovou střechou s krytinou z asfaltových pásů. Celková výška objektu je 3,9 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet nejspíše systému MS-OB. Svislé konstrukce obvodového pláště jsou z pórobetonových bloků tl. 250 mm. Stropní konstrukce jsou železobetonové s rovným podhledem. Okna jsou nová, plastová s izolačním dvojsklem. Objekt H je členitý objekt přibližného tvaru L o půdorysných rozměrech 48,35 x 3,5 m a 30,8 x 2,85 m. Objekt slouží jako spojovací krček a chodby mezi jednotlivými objekty. Objekt je nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešený plochou dvouplášťovou střechou s krytinou z asfaltových pásů. Delší část krčku je kaskádovitě stupňovaná ve spádu 0,2m/3m. Kaskádovitě je provedena i střecha. Celková výška objektu je 3,5 m. Nosnou konstrukci tvoří skelet z ocelových nosníků čtvercového průřezu o rozměrech 120/120mm. Nosníky jsou svařeny do rámů kotvených do podélných základových pásů v modulu 3000 mm, které jsou vzájemně zavětrovány podélným ztužidlem pod střechou. Svařence nosníků jsou sestaveny ze dvou kusů válcovaných profilů U 100. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely s rovným podhledem. Okna jsou nová, plastová s izolačním dvojsklem OBVODOVÉ PLÁŠTĚ PODLAHA Podlahy v objektech MŠ jsou provedeny jako nezateplené, kdy na podkladní betonové desce je provedena pouze hydroizolace a na ní roznášecí betonová podlaha s nášlapnou vrstvou OBVODOVÉ STĚNY Podélné průčelní stěny jsou sestaveny z parapetních keramzitbetonových panelů tl. 250 mm, prostor mezi okny je vyzděn z cihelných bloků CDm. Štítové stěny jsou z plnostěných keramzitbetonových panelů tl. 250 mm. Vnější povrchová úprava stěn je provedena břízolitovou stříkanou omítkou STŘESNÍ PLÁŠŤ Střešní plášť je proveden jako jednoplášťová konstrukce odpovídající skladbou době výstavby. Střešní plášť je v následující skladbě: - Hydroizolační souvrství - Penetrační nátěr - Cementový potěr 40 mm - Lepenka A400 4 /11

5 - Sypaný keramzit mm - Asf. Lepenka A500/H - Stropní panel 250 mm 3. POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 3.1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Z hlediska architektonické řešení nedojde v objektu k žádným změnám v dispozičním uspořádání v interiéru, ani v exteriéru objektu. Ze strany exteriéru dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem a k zateplení střešního pláště. Navržené řešení odpovídá požadavkům investra a odpovídá okolnímu prostředí a stávající členitosti fasády objektu STAVEBNÍ ŘEŠENÍ BOURACÍ PRÁCE Na základě průběhu prací budou postupně demontovány parapetní a atikové plechy, střešní plášť, výplně otvorů a hromosvodná zařízení. V partiích soklu budou odstraněny kabřincové obklady SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ Před započetím prací dojde k omytí celého obvodového pláště tlakovou vodou, případně k nátěru obvodového pláště penetračním nátěrem. Po důkladné kontrole obvodového pláště budou stanoveny části pláště, na kterých je zřetelné narušení betonové konstrukce a stávajících břízolitových omítek. V těchto místech bude provedena sanace. Mechanicky se odstraní nesoudržné části betonu či omítek a tyto části se dokonale očistí, případně se otrysakjí pískem. V místech, kde bude žřetelné porušení krycích vrstev betonu až na výztuž dojde k obnažení částí výztuže a k jejímu následnému ošetření antikorozním přípravkem. Celá plocha narušeného místa, kde došlo k odpadnutí krycí vrstvy betonu bude optřena spojovacím adhesním nátěrem. Chybějící část krycí vrstvy betonu bude provedena pomocí reprofilační malty a tmelu. Veškeré práci na sanaci betonových konstrukcí budou prováděny za použití komponent uceleného systému určeného k sanaci a reprofilaci železobetonových konstrukcí. Chybějící omítky budou nahrazeny novými vápenocementovými. Při provádění nelze kombinovat výrobky více systémů ZATEPLENÍ OBJEKTU Certifikace: Vnější zateplení bude provedeno výhradně jen vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) s evropským certifikátem podle ETAG 004. Izolant: pěnový samozhášivý fasádní polystyren EPS 70F dle ČSN EN s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λd maximálně 0,039 W/(mK). Mechanická odolnost: zateplovací systém (ETICS) musí vykazovat mechanickou odolnost proti 5 /11

6 nárazu 10J, doporučuje se, aby zateplovací systém (ETICS) v oblasti soklů a vstupů vykazoval minimálně do výšky dospělého člověka zvýšenou mechanickou odolnost 45J dle ETAG 004. Předpokládá se dvojitá perlinka v základní vrstvě ETICS Povrchová úprava: povrchová úprava rozhodující většiny ploch bude provedena (dle výkresové části) organickou omítkou s přísadou proti plísním a řasám, Armovací síťovina: do základní vrstvy zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 155 g/m2 a pevností v tahu > 2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 6x6 mm. Kotvení šroubovacími talířovými hmoždinami se zátkou (překrytím izolantem), použité hmoždinky musí mít evropský certifikát ETA Zateplení obvodových stěn K zateplení obvodových stěn bude použito ETICS s izolantem z expandovaného polystyrenu EPS 70-F s obsahem grafitu (šedý) tloušťky 140 mm u objektů kuchyně a učeben, tl. 80 mm u spojovacích krčků o rozměrech desek 500x1000 mm. K lepení izolantu bude použito tmelu z práškového lepidla. Lepidlo bude naneseno po obvodu desky a bodově uprostřed desky tak, aby plocha lepidla v místě styku desky se zateplovanou konstrukcí čninila min. 40% styčné plochy desky. Nejnižší vrstva desek bude založena na soklových hliníkových profilech pro izolant tl. 140 mm, příp. 80 mm. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu bude použito plastových distančních podložek. Ke spojování profilů bude použito plastových spojek. Desky budou lepeny na vazbu. Minimální šíře použitého odřezku desky je 150 mm. Desky se lepí k sobe na sraz. Případné mezery mezi deskami do šíře 4 mm sevypění PUR pěnou, vyšší šíře se vyplní přířezem EPS a dovyplní PUR pěnou. Spáry není možné vyplnit lepícím, či stěrkovým tmelem. Plošné nerovnosti zejména styků desek budou přebroušeny. Pokud mezi lepením desek a provedením armovací vrstvy bude vyšší prodleva než 14 dní je třeba celou plochu taktéž přebrousit. Plochy je třeba poté dokonale očistit od prachu a nečistot. Kotvení ETICS se provede plastovími talířovými hmoždinkami s plastovým trnem v počtu 6 ks/m2, v okrajových částech 8 ks/m2. Délka kotev bude volena tak, aby kotevní délka byla min. 35 mm. Hmoždinky budou osazovány na líci izolačních desk do vyfrézovaného otvoru a hmoždinka talíř hmoždinky se zakryje zátkou z EPS. Hrany a ostění otvorů se zesílí ochranným rohovým profilem z PVC odolnému alkalickému prostředí s armovací skelnou tkaninou. U nadpraží otvorů se použijí překapničky - profily z PVC odolnému alkalickému prostředí s viditelnou hranou a s armovací skelnou tkaninou. U parapetu bude použita podparapetní lišta z PVC odolnému alkalickému prostředí se samolepící PE páskou s uzavřenými póry a s armovací tkaninou. Rohy otvorů budou zesíleny diagonálními pásy armovací tkaniny 500 / 250 mm. Poté se provede armovací vrstva nanešením stěrkového tmelu. Do stěrkového tmelu se zatlačí armovací tkanina ze skelných vláken. Pásy se kladou shora dolů s přesahy min. 100 mm do předem naneseného tmelu tak, aby pod i nad tkaninou byla vrstva min. 1 mm tmelu. Celková tloušťka armovací vrstvy bude 3-4 mm. Po technologické přestávce bude proveden na armovací vrstvu penetrační nátěr. Po další techologické přestávce bude provedena aplikace silikonové probarvené omítky zrnitosti 2 mm 6 /11

7 strukturovaná točená. Barvy investorem. budou použity podle barevného řešení po výběru barevnosti Zateplení ostění otvorů K zateplení ostění otvorů bude použito ETICS s izolantem z expandovaného polystyrenu s obsahem grafitu (šedý) tl. 40 mm. K lepení izolantu bude použito tmelu z práškového lepidla. Lepidlo bude naneseno po obvodu desky a bodově uprostřed desky tak, aby plocha lepidla v místě styku desky se zateplovanou konstrukcí čninila min. 40% styčné plochy desky. K napojení ETICS na rámy výplní otvorů bude použito začišťovacích okenních profilů z PVC odolnému alkalickému prostředí se samolepící PE páskou s uzavřenými póry, s armovací skelnou tkaninou Zateplení soklů K zateplení soklů obvodových stěn bude použito ETICS s izolantem z extrudovaného polystyrenu XPS 70-F tloušťky 120 mm u objektů kuchyně a učeben, tl. 60 mm u spojovacích krčků o rozměrech desek 500x1000 mm. K lepení izolantu bude použito tmelu z práškového lepidla. Lepidlo bude naneseno po obvodu desky a bodově uprostřed desky tak, aby plocha lepidla v místě styku desky se zateplovanou konstrukcí čninila min. 40% styčné plochy desky. Nejnižší vrstva desek bude založena na soklových hliníkových profilech pro izolant tl. 120 mm, resp. 60 mm mm. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu bude použito plastových distančních podložek. Ke spojování profilů bude použito plastových spojek. Desky budou lepeny na vazbu. Minimální šíře použitého odřezku desky je 150 mm. Desky se lepí k sobe na sraz. Případné mezery mezi deskami do šíře 4 mm sevypění PUR pěnou, vyšší šíře se vyplní přířezem EPS a dovyplní PUR pěnou. Spáry není možné vyplnit lepícím, či stěrkovým tmelem. Plošné nerovnosti zejména styků desek budou přebroušeny. Pokud mezi lepením desek a provedením armovací vrstvy bude vyšší prodleva než 14 dní je třeba celou plochu taktéž přebrousit. Plochy je třeba poté dokonale očistit od prachu a nečistot. Kotvení ETICS se provede plastovími talířovými hmoždinkami s plastovým trnem v počtu 6 ks/m2, v okrajových částech 8 ks/m2. Délka kotev bude volena tak, aby kotevní délka byla min. 35 mm. Hmoždinky budou osazovány na líci izolačních desk do vyfrézovaného otvoru a hmoždinka talíř hmoždinky se zakryje zátkou z EPS. Hrany a ostění otvorů se zesílí ochranným rohovým profilem z PVC odolnému alkalickému prostředí s armovací skelnou tkaninou. U nadpraží otvorů se použijí překapničky - profily z PVC odolnému alkalickému prostředí s viditelnou hranou a s armovací skelnou tkaninou. U parapetu bude použita podparapetní lišta z PVC odolnému alkalickému prostředí se samolepící PE páskou s uzavřenými póry a s armovací tkaninou. Rohy otvorů budou zesíleny diagonálními pásy armovací tkaniny 500 / 250 mm. Poté se provede armovací vrstva nanešením stěrkového tmelu. Do stěrkového tmelu se zatlačí armovací tkanina ze skelných vláken. Pásy se kladou shora dolů s přesahy min. 100 mm do předem naneseného tmelu tak, aby pod i nad tkaninou byla vrstva min. 1 mm tmelu. Celková tloušťka armovací vrstvy bude 3-4 mm. Po technologické přestávce bude proveden na armovací vrstvu penetrační nátěr. Po další techologické přestávce bude provedena aplikace silikonové probarvené omítky zrnitosti 2 mm strukturovaná točená. Barvy 7 /11

8 budou použity podle barevného řešení po výběru barevnosti investorem Provedení nezateplovaných ploch Nesoudržná místa budou sanována způsobem uvedeným v bodě Po sanaci narušených míst dojde k nátěru všech ploch strojoven penetračním nátěrem. Poté se provede armovací vrstva nanešením stěrkového tmelu. Do stěrkového tmelu se zatlačí armovací tkanina ze skelných vláken. Pásy se kladou shora dolů s přesahy min. 100 mm do předem naneseného tmelu tak, aby pod i nad tkaninou byla vrstva min. 1 mm tmelu. Celková tloušťka armovací vrstvy bude 3-4 mm. Po technologické přestávce bude proveden na armovací vrstvu penetrační nátěr. Po další techologické přestávce bude provedena aplikace silikonové probarvené omítky zrnitosti 2 mm strukturovaná točená. Barvy budou použity podle barevného řešení po výběru barevnosti investorem ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Stávající izolace zůstane zachována, dojde pouze k jejímu vyrovnání v místech velkých nerovností. Stávající vrstva musí být celistvá, nově bude tvořit parotěsnící vrstvu. Okraj střechy (atiky) bude upraven připevněním konzol z desek OSB tl. 25 mm. Konzoly budou připevněny k ocelovým profilům L 50/50/5 mm dvojicí šroubů M10, které budou upevněny do horního líce atik dvojicí závitových tyčí M12 do chemické kotvy. Konzoly budou osazovány v osové vzdálenosti 525 mm a mezi nimi bude vložena izolace z polystyrenu tl. 160 mm u spojovacího krčkua a 260 mm u kuchyní a učebnových objektů. Ke konzolám budou z horní stany připevněny desky OSB tl. 22 mm, ke kterým budou kotveny závětrné lišty. Poté bude provedena pokládka separační a ochranné textilie ze syntetických nenasákavých vláken s plošnou hmotností min. 300g/m2. Pruhy textilie, budou pokládány s přesahy mm. Poté budou provedeny přípravné práce pro provedení hydroizolační vrstvy z PVC-P folie tl. 1,5 mm. Jedná se o montáže ukončovacích a pomocných profilů (spojovacích plechů). Plechy budou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu, který bude na spodní straně lakovány a na vrchní bude vrstva PVC, resp. PEC. Použity budou koutové lišty vnitřní rš. 100 mm, koutová lišta vnější rš. 100 mm, stěnová lišta vyhnutá rš. 70 mm, okapnice široká rš. 250 mm, závětrná lišta. Spodní hrana závětrné lišty bude kotvena příponkami umístěnými pod tepelnou izolací. Po provedeni přípravných prací dojde k pokládce a svářeni pásů folií z PVC-P tl. 1,5 mm. Fólie se svařují horkovzdušným přístrojem s tryskou širokou 20 mm, příp. svařovacím automatem. Folie se pokládají na vazbu bez vzniku křížových spojů. Přesahy folií budou min. 100 mm s min. šířkou sváru 30 mm. Kouty budou opracovaný navařením koutové tvarovky. Kotvení hydroizolace bude provedeno systémovým kotvícím terčem do betonového střešního panelu. Počet kotvících prvků, je stanoven v počtu 3 ks/m2, v okrajové části 6 ks/m2, v rohové oblasti 9 ks/m2. Přesné stanovení bude provedeno výtažnou zkouškou, kdy změřená únosnost kotevního prvku bude min. 1,0 kn/kotevní prvek, změřená průměrná výtažná síla min. 1,2 kn/1 kotvu tj. návrhová hodnota min. 0,4 kn/1kotvu). Kotvení připojovacích plechů, bude provedeno vruty 4,8/30 mm, 6 ks/mb, kotvených po 160 mm. Při prováděni budou dodrženy technologické a montážní předpisy dané výrobcem použitého systému, montáž mohou provádět jen proškolení pracovníci. U objektu kuchyně a 8 /11

9 učebnových objektů bude použito izolantu z expandovaného polystyrenu tl. 260 mm, u spojovacího krčku 160 mm. Certifikace: Zateplení střechy bude provedeno výhradně certifikovaným zateplovacím systémem s protokolem o zkoušce na kompletní systém. Požadavky požární bezpečnosti: Zateplovací systém s třídou reakce na oheň minimálně BROOF (t3) podle ČSN EN Mechanická odolnost: Pevnost folie v tahu N/50mm Průtažnost % 15. Tloušťka folie 1,4 mm. Difuzní odpor Izolant: Jako izolant bude použit expandovaný /pěnový/ stabilizovaný samozhášivý střešní polystyren EPS 100S dle ČSN EN s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λd minimálně 0,037 W/mK OKNA, DVEŘE Zbývající stávající výplně otvorů (lufery) budou nahrazeny novými, okny a dveřmi z plastových profilů. Rozměry, počty způsob otevírání jednotlivých typů je uveden v tabulce výplní otvorů. Profil použitý k výrobě oken nebude vyroben z recyklovaného PVC, bude nejméně pětikomorový. Výplně budou vyrobeny tak, aby celkový koeficient prostupnosti tepla jednotlivých výplní otvorů (rám+sklo) byl maximálně Uw= 1,2 W.m -2.K -1. Tento požadavek bude doložen dodavatelem výplní výpočtem při předání díla na základě parametrů vybraných profilů, skla a distančních rámečků. Rozměry výplní jsou orientační a před výrobou je nutné podrobné zaměření otvorů dodavatelem výplní. Technologie provedení : stávající výplně otvorů budou odstraněny a do otvorů budou namontovány nové plastové výrobky z plastových profilů. Osazení bude provedeno tak, aby bylo možno zateplit ostění izolantem tl. 40 mm KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Před montáží izolantu budou postupně s ohledem na postup montáže izolantu demontovány parapetní plechy výplní otvorů a oplechování průčelní římsy a atik. Obnažené konstrukce budou dočasně zabezpečeny proti zatékání dešťové vody do doby montáže nových klempířských prvků. Oplechování parapetů bude provedeno z typových parapetů ze slitin AlMgSi tl. 1,5 mm RŠ 330 mm. Parapety budou opatřeny koncovkami ze slitin AlMgSi. Styk parapetu a vnější hrany ETICS bude řešen pomocí podparapetního profilu ke kterému bude parapet připevněn pomocí PU pásky s uzavřenými póry integrované do profilu. Parapet bude osazen vsunutím ohybu parapetu do žlábku u okna a spádován směrem od okna ve sklonu 4. Veškeré klempířské prvky budou k podkladu připevněny pomocí plnoplošného podpěnění PUR pěnou. Všechny klempířské práce a prvky budou prováděny v souladu sustanoveními ČSN /11

10 Klempířské prvky MALBY K obnově vnitřní malby dojde v místech výměny oken a dveří NÁTĚRY Nové nátěry budou provedeny na kovových prvcích zábradlí únikových schodišť a všech ostatních kovových výrobcích. Použije se syntetická barva na kov pro venkovní použití. Odstín nátěru bude specifikován v barevném řešení PRÁCE ELEKTRO Hromosvod před zahájením prací dojde k uvolnění hromosvodného systému od líce objektu povolením držáků jímacího drátu. Stávající držáky jímacího drátu budou demontovány a osazeny nové, prodloužené o tloušťku izolantu. Po provedení zateplení bude k držákům připevněn nový jímací drát. Po ukončení prací bude provedena nové revize a vydána revizní zpráva hromosvodného zařízení. Práce budou prováděny tak, aby funkce hromosvodného vedení nebyla narušena. 4. POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ Posouzení objektu ve vztahu k požárnímu zabezpečení je předmětem požárně bezpečnostního řešení stavby, které je nedílnou části projektu. 5. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají významný negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce budou mít minimální dopad na okolí, jedná se rozsahem o jednoduché činnosti v omezeném čase prováděné s minimálním vlivem na provoz v objektu a okolí. Likvidace odpadů vzniklých při bourání (stavební suť) a při novostavbě (obaly, zbytky materiálu) zajistí odborná firma, což bude doloženo dokladem při kolaudaci. Následným vlastním provozem objektu nevznikají žádné škodlivé odpady a exhalace. 6. ZABEZPEČENÍ STAVBY PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Rozsah a druh rekonstrukce nevyžadují řešení stavby podle vyhl.369/2001sb. 7. ZÁVĚR Technický návrh rekonstrukce budovy vychází z jeho současného technického stavu a z výstupů Energetického auditu. Návrh technického řešení respektuje příslušné normy a předpisy. Provádění prací bude respektovat technologické postupy navržených technologií a materiálů. Taktéž budou 10 /11

11 respektovány příslušné normy a příslušné bezpečnostní předpisy. Stavbu je možné svěřit jen odborné firmě s oprávněním, vedením stavby je možné pověřit jen osobu oprávněnou, odborné práce mohou vykonávat jen osoby vyučené a proškolené. Práce spojené s prováděním dle technologií a s výrobky od vybrané společností může provádět pouze firma s proškolením na provádění dle těchto technologií a výrobků. Pracovní lešení bude zabezpečeno dle platných předpisů a technologických předpisů výrobce. Způsob kotvení a statické zajištění lešení bude provedeno podle technologických předpisů výrobce lešení a podle dokumentace provozovatele lešení. Pracovní lešení bude předáno k užívání po proškolení pracovníků a po předání lešení protokolem osoby odpovědné za stavbu lešení. Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti práce, je nutné vedení stavebního deníku s údaji o poučení osob a proškolení bezpečnosti práce. 11 /11

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE PRODUKTOVÝ KATALOG O společnosti Obsah O společnosti 3 Výroba 4 Polystyren 6 STĚNY STĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem extrudovaný 8 Tabulky

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 26/02/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Místo stavby: Parcela číslo: 89/2 Katastrální

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 12 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 email: penta@penta.ji.cz www.penta.ji.cz Akce : Centralizace v nemocnici Karlovy Vary - aktualizace Dokumentace pro provádění stavby

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST 1. Účel objektu Objekt slouží jako bytový dům. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 2. Zásady architektonického

Více

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE STAVBY Objekt: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KRÁTKÁ Adresa: KRÁTKÁ 676 431 51, KLÁŠTEREC NAD

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Skladby konstrukcí SO 02

Skladby konstrukcí SO 02 Skladby konstrukcí SO 02 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 02 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRTSTEV,

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody. POT EBUJETE ZATEPLIT VÁ DÒM CO JE VNùJ Í KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)? Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více