Město NERATOVICE Kojetická 1028, Neratovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice"

Transkript

1 NERATOVICE Ul. Akátová Komunikace, zpevněné plochy 1

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a místo stavby Název stavby : NERATOVICE Ul. Akátová Komunikace, zpevněné plochy Druh stavby : Druh projektu : Údaje investora Název : Adresa : rekonstrukce realizační dokumentace stavby - RDS Město NERATOVICE Kojetická 1028, Neratovice Údaje projektanta Název : ATELIER KLAZAR s.r.o. projektování dopravních staveb Adresa : Jižní 870, Hradec Králové IČO : DIČ : CZ tel/fax : Zodpovědný projektant : Ing. Vlastimil Klazar Autorský kolektiv : Ing. Vlastimil Klazar Ing. Jakub Holý Ing. Jan Špaček Alena Beková str. 1

3 OBSAH : 1. Úvod 2. Rozsah a předmět řešení 3. Podklady 4. Širší dopravní vztahy 5. Stávající stav 6. Příprava území 7. Situační řešení 8. Výškové řešení 9. Konstrukce zpevněných ploch 10. Vytyčení 11. Aktivní zóna 12. Parametry hutnění a únosnosti 13. Kontrola hutnění a únosnosti 14. Odvodnění 15. Dopravní značení 16. Podzemní vedení 17. Bezpečnostní opatření 18. Závěr 1. Úvod Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky města NERATOVICE a řeší technický návrh rekonstrukce ul. Akátová v městě Neratovice. Rekonstrukce spočívá v obnově konstrukčních vrstev komunikace a chodníku, včetně úpravy odvodnění. Rekonstruovaná ulice se nachází na p.č. 589/1, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5 a 589/9. Dále budou rekonstrukcí zasaženy p.č. 808/1, 808/6 a 564/4. Veškeré parcely dotčené rekonstrukcí, či úpravou jsou v majetku města Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice Dle v současné době platného územního plánu je ul. Akátová vedena jako ostatní místní a účelová komunikace ve všeobecném obytném území. Rekonstrukcí nedojde ke změně využívání. Skladba dokumentace odpovídá vyhl. 146/2008 Sb., příloha 9. Řazení dokumentace je vzhledem k jednoduchosti stavby a absenci technologických objektů s v souladu s touto vyhláškou sloučena v jeden oddíl. Dokumentace je zpracována jako realizační dokumentace stavby, která bude dále sloužit pro výběr dodavatele. 2. Rozsah a předmět řešení Návrh spočívá v technickém řešení ul. Akátová v celém rozsahu, od napojení na ul. U Závor po obratiště na konci ul. Akátová. Celková délka rekonstruované ulice je v ose komunikace 115,78 m. str. 2

4 Součástí rekonstrukce je rekonstrukce chodníku opět v celé délce ul. Akátová a naváže na chodník, spojující lokalitu s ul. Nerudova. Odvodnění bude provedeno pomocí dvou nových vpustí. Stávající vpust bude vzhledem k nevhodnému umístění zrušena. 3. Podklady Pro zpracování byly použity následující podklady : digitální zaměření lokality zaměřené firmou GEOŠRAFO s.r.o. poloha inženýrských sítí v digitální podobě předané firmou GEOŠRAFO s.r.o. místní šetření fotodokumentace konzultace s investorem příslušné ČSN a TP a další právní předpisy 4. Širší dopravní vztahy Ul. Akátová se nachází v jihozápadní části obce Neratovice, západně od železniční trati č.070 Praha Turnov. Rekonstruovaná komunikace je na své jižní straně napojena na ul. U Závor, odkud je možné napojení na silnici I/9. Na severní straně pak pomocí chodníku na ul. Nerudova. 5. Stávající stav Rekonstruovaná ulice je ve stávajícím stavu tvořena konstrukcí s asfaltovým povrchem, který je porušen ztrátou asfaltového tmelu a hloubkovou korozí. V důsledku těchto poruch došlo k uvolnění a ztrátě kameniva z asfaltových vrstev. Dalším důsledkem je prorůstání vegetace trhlinami a kavernami a asfaltových vrstvách. V místech některých vjezdů jsou provedeny tyto z asfaltových vrstev položených na původní asfaltové vrstvy komunikace. Rovinatost povrchu v důsledku veškerých poruch a neodpovídajících příčných sklonů nesplňuje požadavky na kvalitní odvodnění do uliční vpusti, jejíž umístění je uprostřed komunikace v místě počátku obratiště. Výšková úroveň poklopů šachet vystupuje nad povrch komunikace v důsledku ztráty materiálu z krytu a snížením výškové úrovně vlivem poruch asfaltového krytu. Chodník je ve stávajícím stavu tvořen konstrukcí s asfaltovým krytem. Tento kryt je porušen především hloubkovou korozí a příčnými trhlinami. Dále je chodník porušen překročením únosnosti v místě vjezdu na stavbu RD, kde došlo k rozlámání asfaltového krytu a rozježdění konstrukčních vrstev. Chodník ve své dlážděné část tvoří konstrukce s betonovou čtvercovou dlažbou o rozměrech 0,5 x 0,5 m. Povrch je pouze mírně prorostlý travinami v místech spár mezi jednotlivými dlaždicemi. Dále nad povrch chodníku zasahuje živý plot, který zužuje průchodnou šířku chodníku. Komunikace a chodník jsou ohraničeny betonovou silniční obrubou, v místech některých vjezdů uloženou na ležato. Tato obruba především na straně chodníku vykazuje známky mechanického poškození a koroze betonu. Na straně zelených pásů je betonová obruba v dobrém stavu. str. 3

5 6. Příprava území Příprava území s bude skládat především z těchto prací: - Sejmutí ornice z nezpevněných ploch v tl. 10cm - Vybourání konstrukce komunikace - Vybourání konstrukce chodníku - Vybourání betonových obrub - Vybourání stávající uliční vpusti - Zaříznutí a zarovnání spáry v asfaltovém krytu ul. U Závor v místě napojení Veškerá ornice bude deponována na předem určeném místě deponii. Tato ornice bude užita při ohumusování nezpevněných ploch vzniklých v důsledku rekonstrukce ulice. S případným zbytkem ornice bude naloženo dle požadavků orgánů ŽP. Veškerý stavební odpad bude zatříděn dle katalogu odpadů a bude s ním v souladu s tímto katalogem a zákonem o odpadech naloženo. Umístění veškerých deponií bude určeno před zahájením stavby. Při určování místa je třeba brát ohled na polohu inženýrských sítí, jejich ochranná pásma a podmínky práce v nich. Návrh pro umístění deponií a buňkoviště je součástí přílohy Situace POV. Napojení na zdroje zajistí prováděcí firma po dohodě se správci příslušných sítí. Veškeré objekty staveniště budou rozmístěny s ohledem na polohu inženýrských sítí, jejich ochranných pásma a podmínky prací v nich. 7. Situační řešení Šířka veřejného prostoru je ve stávajícím stavu 8 m. Samotná komunikace bude 5,0 m široká, s jízdními pruhy širokými 2,5 m s asfaltovým povrchem. V místě napojení na ul. U Závor budou provedena nároží o poloměrech 6,0 m, ukončených přechodovým obrubníkem. Na slepém konci ulice bude zřízeno obratiště o rozměrech 10,7 x 9,45 až 11,9 m. Toto obratiště umožňuje úvraťové otočení popelářského vozu s jedním nadjetím (prověřeno obalovými křivkami pomocí autorizovaného programu AUTOTURN). Chodník po levé straně komunikace ve směru staničení bude proveden s povrchem ze zámkové dlažby. Šířka chodníku je zhruba 1,75 m (šířka se mění v závislosti na umístění stávajících plotů. Příčný sklon chodníku bude minimálně 1,0%. V místě styku s podezdívkou plotů bude vložena nopová folie. V místě obratiště dojde k úpravě živého plotu zasahujícího do průchodného prostoru. Na konci obratiště bude rekonstruovaný chodník navázán na stávající. Chodník bude vyveden po celém nároží křižovatky s ul. U Závor, kde bude zřízeno místo pro přecházení včetně bezbariérových úprav. Bezbariérové úpravy budou provedeny i na protilehlém chodníku místa pro přecházení. Dále bude na vozovce v mítě pro přecházení proveden vodící pás přechodu. V místech vjezdů budou v místech snížené obruby provedeny varovné pásy ze zámkové dlažby pro nevidomé. Po pravé straně komunikace ve směru staničení budou obnoven ozeleněný pás přerušený vjezdy. Tyto pásy budou ohumusovány a osety travním semenem. Vjezdy budou provedeny užitím pojížděné konstrukce a jejich obruby budou sníženy na 2 cm oproti úrovni komunikace Veškeré svahy a nezpevněné plochy zasažené stavbou budou urovnány a ohumusovány a osety travním semenem. Maximální sklon svahů bude 1:2,5. Veškeré řešené plochy jsou jednoznačně definovány v příloze situace komunikací. str. 4

6 Zdůrazňujeme zachování možnosti vjezdu vozidel HZS po celou dobu rekonstrukce ulice. 8. Výškové řešení Výškové podélné řešení vychází ze sklonu stávající komunikace a terénu a umístění stávajících vjezdů. Podélný sklon navazuje v počátku úseku na příčný sklon ul. U Závor. V úseku od km 0,00915 do 0,10106 klesá pod sklonem 2,5%. Ve zbylé části pak stoupá pod sklonem 1,05%. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny výškovými oblouky o velikosti 1000 m a 150 m. Příčný sklon v místě napojení na ul. U Závor má stejnou velikost jako podélný sklon této ulice. Do staničení 0,01120 km se příčný jednostranný sklon plynule zvyšuje na 2,0% a tuto velikost si příčný sklon zachová až do staničení 0,10243 km. Tato mezní velikost příčného sklonu je navržena z důvodu návaznosti na stávající vjezdy a zachování výškových úrovní ploch navazujících na podezdívky plotů. Od tohoto staničení se liniový charakter komunikace mění na zpevněnou plochu, jejíž výškové řešení spočívá v proměnném tvaru příčného sklonu s nejnižším bodem v místě uliční vpusti a hranou zpevněné plochy podél živého plotu kolmého na osu komunikace, jejíž výškový průběh je vodorovný. Příčný, podélný i celkový sklon odpovídají ČSN a zajišťují bezproblémové odvodnění všech částí komunikace Akátová. 9. Konstrukce zpevněných ploch Návrh konstrukce zpevněných ploch je proveden dle "Katalogu vozovek pozemních komunikací - TP 170" a jejich dodatku z "Katalog" je závazným podkladem ve smyslu ČSN Vozovky pozemních komunikací - příloha E pro navrhování vozovek pozemních komunikací a ostatních dopravních ploch a nemotoristických komunikací v extravilánu i intravilánu. Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách dle katalogu je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy E def,2 = 30 MPa (jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (hrubozrnné zeminy). Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN akreditovanou silniční laboratoří. Typy navržených konstrukcí zpevněných ploch : Komunikace katalogový list : D1 N 2, TDZ VI, P III asfaltový koberec obrusný ACO mm ČSN afalatový beton podkladní ACP mm ČSN štěrkodrť ŠD A 150 mm ČSN štěrkodrť ŠD B 150 mm ČSN zhutněné podloží (E def,2 = min 30 MPa) CELKEM 390 mm str. 5

7 Chodník katalogový list : D2 D 1, TDZ CH, P III dlažba betonová zámková DL 60 mm ČSN lože drcené kamenivo fr.4/8 L 30 mm ČSN štěrkodrť ŠD B 150 mm ČSN zhutněné podloží (E def,2 = min 30 MPa) CELKEM 240 mm Vjezd katalogový list : D2 D 1, TDZ VI, P III dlažba betonová zámková DL 80 mm ČSN lože drcené kamenivo fr.4/8 L 40 mm ČSN štěrkodrť ŠD B 250 mm ČSN zhutněné podloží (E def,2 = min 30 MPa) CELKEM 370 mm Veškeré komunikace a plochy určené pro motorovou dopravu budou ohraničeny betonovou silniční obrubou uloženou do betonového lože s opěrou s převýšením temene oproti povrchu vozovky 12 cm. V místech snížené obruby bude převýšení činit 2 cm. Na straně chodníku bude snížení obruby provedeno plynule pomocí náběhových obrubníků, na straně zelených pásu pak bude snížení probíhat skokově. Náběhové obrubníky budou použity dále na začátcích oblouků nároží křižovatky ul. Akátová a U Závor. Spára v mezi asfaltovými vrstvami stávající vozovky ul. U Závor a vozovky rekonstruované ulice bude zalita asfaltovou zálivkou. Komunikace pouze pro pěší (chodníky) budou ohraničeny podezdívkami zděných plotů, případně použitím zahradní betonové obruby 20/5/100 cm uložené s převýšením temene oproti úrovni chodníku o 6 cm. Použitá zámková dlažba musí splňovat požadavky ČSN Dlažby a dílce. Dle této závazné ČSN je nutno u zámkové dlažby předložit osvědčení o jakosti výrobku, doplněné dokladem o splnění dalších parametrů požadovaných touto normou (pevnost v tlaku, odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek,...). Certifikovaná pevnost dlažby musí být nejméně 50 MPa. Rovinatost ploch pod měřící latí musí vyhovovat požadavkům příslušných ČSN. Dělení jednotlivých kamenů bude prováděno zásadně pouze rozbroušením!!! V žádném případě není přípustná dobetonávka mezi zámkovou dlažbou! 10. Vytyčení Stavba je jednoznačně polohově určena pomocí vytyčovacích bodů osy komunikace, jejichž výpis je součástí grafické přílohy Situace komunikací. Dále je pomocí vytyčovacích bodů určena východní hrana obratiště. str. 6

8 Všechny navržené prvky pak lze od těchto vytyčovacích bodů odvodit pomocí šířkových a délkových kót, případně stop v terénu, či stávajících objektů, především plotů. Vytyčovací body jsou vypsány s souřadném systému S-JTSK. Výkres byl pracován digitálně a je tedy možné přesně určit polohu jakéhokoliv bodu. 11. Aktivní zóna Aktivní zóna pozemní komunikace je horní vrstva zemního tělesa o tloušťce cca 50 cm. Pro tuto vrstvu se požadují přísnější kvalitativní parametry oproti ostatním částem zemního tělesa dle ČSN Jestliže je podloží vozovky tvořeno zeminou o poměru únosnosti CBR více než 15%, není nutno provádět úpravu horní vrstvy zemního tělesa. Jestliže je tvořeno zeminami, jejichž poměr únosnosti je zřetelně nižší než 2% CBR, je toto podloží zcela nevhodné a je nutno jej v tloušťce minimálně 0,5 m nahradit materiálem, jehož poměr únosnosti je nejméně 15%. U soudržných zemin lze místo náhrady provést úpravu vápněním. Zlepšená zemina se zhutňuje směrem od spodního okraje po horní okraj předhutněné pláně při jednostranném sklonu (při střechovitém od okrajů ke středu). Pro zlepšené zeminy pojivem v aktivní zóně se požaduje nejmenší míra zhutnění D = 100 %. V aktivní zóně na násypu nesmějí být použity a v zářezu ponechány zeminy VI. a vyšší skupiny vhodnosti pro podloží podle ČSN bez případného zlepšení. Do násypů se nesmí použít zeminy nevhodné (ČSN ) a do podloží násypu zeminy VII. a vyšší skupiny vhodnosti bez úpravy nebo jiných opatření. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech. Plán musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. ČSN v čl uvádí přípustné odchylky a nerovnosti pláně. Mezní odchylky od v dokumentaci předepsaných výšek jsou + 40 mm. Rovnost povrchu v podélním směru pod 4 m latí se připouští do 30 mm, v příčném pod 2 m latí nejvýše 20 mm. Tyto hodnoty jsou důležité zvláště s ohledem na malé sklony silniční pláně a tím i zajištění odvodu vod z ochranné vrstvy. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 PS. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží vozovky nesmí být nižší o více než 10 % od předepsané hodnoty a dále nesmí být více než 10 % hodnot menších než je předepsané kritérium (ČSN čl ). Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou zakázány. Minimalizován musí být přejezd vozidel staveništní dopravy po dokončení pláně. Pokud dojde k porušení pláně je nutno provést dohutnění na předepsané parametry, případně znehodnocené zeminy nahradit vhodnými se zhutněním. str. 7

9 12. Parametry hutnění a únosnosti Pro násypy jsou směrodatné parametry hutnění dle ČSN Tabulka 4 uvádí : nejmenší míra zhutnění dle PS hlíny a jíly s nízkou a střední plasticitou (ML-CI) jíly a hlíny s vysokou až extrémní plasticitou (CH-ME) hlína štěrkovitá až písek jílovitý (MG- SC) parametr D v % aktivní zóna (0,5 m) těleso násypu podloží násypu 102 (nelze použít do horních 20 cm) bez úpravy nelze použít hrubozrnné zeminy Kontrola hutnění a únosnosti Přehled zkušebních metod ke zjištění parametrů míry zhutnění uvádí tabulka 1 ČSN Kontrola zhutnění zemina a sypanin. Přímé metody zjišťují parametry zhutnění D, C, I D, nepřímé jsou zastoupeny statickou zatěžovací zkouška (viz příloha A), rázovou zatěžovací zkouškou a kontrolou měřičem zhutnění (kompaktometrem). Při statické zkoušce je zjišťován modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve E def,2 a poměr modulů z druhého a prvního zatěžovacího cyklu. Zjišťuje se rázový modul deformace M r (v %) vyvolaný rázovým pulzem při pádu závaží na kruhovou zkušební desku. Použití dynamické kontrolní metody je možno pouze v případě, že vibrační válec je vybaven měřičem zhutnění, který vyhovuje požadavkům ČSN (příloha C) a jedná se o písčitou nebo štěrkovitou zeminu, popř. kamenitou a balvanitou sypaninu. Proměřena budou za účasti dozoru investora vytypovaná místa - zohledněny budou kritéria ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin (prosinec 1998) čl přesné vymezení míst kde je pochybnost že nebyla : dodržena kvalita zhutnění (u okrajů násypů a zásypů, v blízkosti objektů např. šachet, v místech otáčení hutnícího prostředku, nebyly dodrženy parametry zhutňování (větší tloušťka vrstvy, vlhkost zeminy mimo přípustný rozsah, ) ČSN čl. 6,2 Přejímání výsledků kontroly míry zhutnění - Pokud je kontrolou shledána zkouškou zhutněná vrstva jako nevyhovující, je nutno tuto vrstvu v rozsahu reprezentovaném nevyhovující zkouškou : a/ dohutnit b/ upravit c/ vyměnit str. 8

10 Při přímém stanovení míry zhutnění musí být předepsaná míra zhutnění dosažena ve všech případech. V případě statistického zkušebního plánu se postupuje dle čl ČSN Pro zásypy pro podzemní inženýrská vedení platí požadavky míry zhutnění v závislosti na jejich hloubce stejné jako pro těleso násypu, resp. jako pro aktivní zónu. Průkazní zkoušky musí být prováděny laboratoří s příslušnou způsobilostí. Všechny materiály, určené k zabudování do zemního tělesa, musí býti doloženy certifikáty nebo protokoly průkazních zkoušek podle příslušných norem a v souladu s platnými předpisy. Certifikáty a protokoly jsou podkladem k převzetí stavby a její části. Součástí průkazních zkoušek zejména upravených zemin a kamenitých sypanin je zhutňovací zkouška podle ČSN :1988. Počet jednotlivých druhů kontrolních zkoušek (pokud není v programu zkoušek sestavených mezi investorem a dodavatelem stanoveno jinak) je uveden v tab. 11, 12 a 13 ČSN Metodika uspořádán a vyhodnocení zhutňovací zkoušky s nesoudržnou zeminou je předmětem přílohy H ČSN Odvodnění Odvodnění zemní pláně bude zajištěno zhotovením a zhutněním této pláně v předepsaném sklonu o velikosti 3,0% s dodržením maximálních přípustných výškových odchylek. Odvodnění povrchu vozovky a chodníku je zajištěno celkovým sklonem, tvořeným součtem příčného a podélného sklonu dle ČSN Velikosti příčného a podélného sklonu odpovídají požadavkům ČSN Srážková voda bude svedena do 2 nových uličních vpustí, osazených při východní hraně komunikace. Stávající uliční vpust, nevhodně umístěná uprostřed komunikace v blízkosti severní šachty bude zrušena. Nové pustě budou napojeny na stávající kanalizaci. 15. Dopravní značení Ve stávajícím stavu tvoří dopravní značení pouze svislé DZ P4 Dej přednost v jízdě, umístěné na sloupku v místě nároží křižovatky. Svislé DZ P4 bude přesunuto blíže k plotu. Případně bude toto DZ umístěno na stávající sloup VO pomocí konzoly po předchozím projednání se správcem VO a příslušným dopravním orgánem PČR. Dále je třeba v souladu s ustanoveními pro dopravní značení na pozemních komunikacích osadit svislým DZ IP 10b návěst před slepou pozemní komunikací, a to v obou směrech v ul. U Závor. Dále na vjezdu do ul. Akátová bude osazeno svislé DZ IP 10a Slepá pozemní komunikace. Navržené svislé DZ je navrženo v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Po dobu výstavby bude třízeno přechodné dopravní značení, jehož návrh je nutné odsouhlasit s příslušným orgánem PČR. Toto přechodné značení a jeho projednání zajistí dodavatel stavby na své náklady. str. 9

11 16. Podzemní vedení V zájmovém území se nacházejí podzemní vedení, která je potřebné v průběhu stavebních prací respektovat. Všechna vedení budou před zahájením všech prací vytyčena, pečlivě označena a jejich přesné vedení trasy bude eventuelně ověřeno kopanými sondami. Soupis tras bude protokolárně předán dodavateli investorem při předání staveniště. Informativní polohy sítí jsou součástí grafické přílohy. Případná kabelová vedení pod rekonstruovanými zpevněnými plochami, která nejsou ve stávajícím stavu ochráněna, budou ochráněna kabelovými žlaby. 17. Bezpečnostní opatření Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů. Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy týkající se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení. Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a výkopy zabezpečeny zábranami a osvětleny. Provizorní dopravní značení na dobu výstavby si zajistí na vlastní náklad dodavatel stavby. Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných bezpečnostních předpisů (vyhl. 591/2006 Sb.) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, o ochraně životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem podzemních vedení. Po dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon 361/2000 Sb. (Pravidla provozu na pozemních komunikacích). Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací, resp. čištění vozidel před výjezdem na veřejnou komunikaci. Zhotovitel stavby učiní taková opatření, aby nedošlo k úniku ropných i jinak škodlivých látek. Na staveništi bude potřebné množství pomůcek a absorpčních látek, které zabrání rozšíření nebezpečných látek v případě havárie. 18. Závěr Veškeré majetkoprávní vztahy v území řeší investor. Dílčí negativní vliv na životní prostředí se bude projevovat pouze po dobu výstavby. To musí zhotovitel stavby příslušnými opatřeními minimalizovat. Tato projektová dokumentace e zpracována jako realizační dokumentace stavby - RDS, sloužící pro vlastní realizaci stavby. Při návrhu PD byly dodrženy v době vzniku platné ČSN, TP a další právní předpisy. Především: ČSN ČSN str. 10

12 TP 65 + dodatek TP dodatek Zák. 183/2006 Sb. Vyhl. 398/2009 Sb. ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN A další Hradec Králové, červen 2012 ATELIER KLAZAR s.r.o Ing.. Jakub Holý Projektant dopravních staveb str. 11

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum: Únor 2014 Ing.

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing. Miroslav

Více

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ DPS D.1-1 ČOV Skalka D.1-1.4 Oplocení ČOV Skalka D.1.1-1.4 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a-1.4 Technická zpráva 1/7 Obsah: a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. 3839/2014/2060/86 Franc 4.8.2014

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. 3839/2014/2060/86 Franc 4.8.2014 MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 3839/2014/2060/86 Franc 4.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2014/017

Více

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace Stávajícístav Stávající chodník na již ní straně v ulici K Nouzovu je v jedné části proveden z betonový ch dlaž dic

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků Objednatel: Statutární město Teplice Nám. Svobody 2/2 415 01 Teplice Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa SO 01 - rekonstrukce chodníků Dokumentace pro povolení stavby D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Městys Nezamyslice. Technická zpráva. Místo : Nezamyslice

Městys Nezamyslice. Technická zpráva. Místo : Nezamyslice Akce : obnova chodníku v ul. Nádražní - západní část Technická zpráva Investor : Místo : Projektant : Vláčil Jaromír Prostějov, červen 2014 Identifikační údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KLÁSEK VYPRACOVAL ING. PAVEL KLÁSEK KRAJ OLOMOUCKÝ OBEC HLUBOČKY INVESTOR OBEC HLUBOČKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁNÍ-INŽENÝRSKÁ ČINNOST DATUM FORMÁT STUPEŇ ZAKÁZKA MĚŘÍTKO

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001245190 vyřizuje Pavel Gabriel datum 29.01.2016 Věc: Oprava chodníku ul. Vyšehradská v Libici nad doubravou K.ú. - p.č.: Libice nad Doubravou

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb A. Průvodní zpráva dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 476-3/2008-328/R V Proseči dne 29.12.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 647 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115041 v Hradci Králové

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA POZEMKU Č.PARC.297/1, k.ú. KOMÁROV

ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA POZEMKU Č.PARC.297/1, k.ú. KOMÁROV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA POZEMKU Č.PARC.297/1, k.ú. KOMÁROV investor: MĚSTYS KOMÁROV, NÁM. MÍRU 204, KOMÁROV projektant: HANA HRDINOVÁ, VYSOKÁ PEC 136, 262 41 BOHUTÍN odpovědný projektant: ING. JIŘÍ SOBOL 2

Více

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 647 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 116046 v Hradci Králové

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing. INDEX ZMĚNA ÚPRAVA POČTU BET. PATEK SUŠÁKŮ (str. 9) DATUM 7.10.2014 JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřená v souladu s 86, odst.

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Před zahájením stavebních prací bude nutno vytýčit všechny podzemní vedení. V případě prošlé doby platnosti vyjádření správců vedení bude nutno

Více

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové Předložený návrh VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY sp. zn.: č.ev. 4118/2013, č.j. Výst. 1407/2013. uzavřená dle ust. 78a odst.1 a ust. 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

0,000 = 217,00 m n.m.

0,000 = 217,00 m n.m. 0,000 = 217,00 m n.m. Hradišťská 407 533 52 Pardubice, Polabiny e-mail: enemo@enemo.cz IČO: 28282604 DIČ: CZ 28282604 Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING OBSAH Centrum vývoje a inovací

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 - 1 - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace sídlo: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 vyhlašuje v souladu s 25 odst. 2), písmena a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více