Využití ploch v CAD Decoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití ploch v CAD Decoru"

Transkript

1 Využití ploch v CAD Decoru Nástroj Obecný deskový prvek je velmi frekventovaný nástroj CAD Decoru, který patrně běžně používáte k vytváření desek (obezdívky van, stupně na podlaze, zděné police, parapetní desky apod.) a soklů (přizdívky, stěny apod.). Zatímco desky a sokly si každý dovede představit, význam kreslení ploch tímto nástrojem nemusí být zřejmý. Přitom nakreslením plochy (nebo více navazujících ploch) můžete vyřešit řadu zdánlivě neřešitelných problémů. Bez kreslení ploch se neobejdete při modelování atypických stropních šikmin podkrovních místností. Této problematice se věnuje samostatná elektronická příručka Asymetrické stropní šikminy.pdf. V tomto dokumentu nastíníme další možnosti využití ploch. Každý prvek (stěna, dveře, okno, umyvadlo apod.) je v CAD Decoru definován svým tzv. povrchovým modelem. Jinými slovy - povrch každého prvku je složen z několika až mnoha samostatných rovinných ploch. Budete-li mít dostatek času a trpělivosti, můžete nástrojem Obecný deskový prvek nakreslit téměř cokoli. Nakreslíte-li samostatné plochy, které společně budou představovat nějaký prvek, můžete všechny tyto plochy vybrat a uložit je na disk nástrojem Vytvořit sestavu prvků. Uložené sestavy prvků pak můžete načítat z disku nástrojem Vložit sestavu prvků a používat je i v jiném projektu, než ve kterém byly prvotně nakresleny. Sloučení ploch pro obklad Po vytvoření prvků, které poskládáte z několika desek, popř. soklů, se vám může stát, že budete potřebovat obložit jako celek jednu plochu prvku, která je ovšem tvořena dvěma nebo i více dílčími plochami, které náleží různým deskám nebo soklům. Na následujícím obrázku je nakreslen pult (deska) na volném konci podepřený soklem. Pokud byste obkládali přímo plochy desky a soklu, byli byste omezeni nutností umístit spáru mezi dlaždicemi do místa styku soklu a desky, protože boční plochu desky a boční plochu soklu je nutno obkládat samostatně - viz obrázek vpravo. Chcete-li bok pultu obložit jako celek bez ohledu na to, že jedna jeho část je tvořena deskou a druhá soklem, musíte vedle pultu nakreslit svislou plochu. Strana 1

2 Postupujte takto: Nakreslete jeden přímý segment složené křivky podél spodní hrany soklu: Spusťte nástroj Obecný deskový prvek, určete předkreslenou křivku a vytvořte svislou plochu na celou výšku pultu (na obrázku je znázorněna tučně): Nyní si uvědomte, že původní plochy desky a soklu leží ve stejné rovině, jako nově nakreslená plocha. Aby se CAD Decor dokázal správně rozhodnout, která plocha je 'nahoře' a má být tudíž zobrazena, musíte nově nakreslenou plochu předsadit před pult - stačí o 1 mm. Určete plochu, pravým tlačítkem myši otevřete místní nabídku a zvolte položku Přesunout. V dialogovém okně Přesun zaškrtněte správný směr přesunu (podle symbolu souřadného systému v pravém dolním rohu okna), do pole Vzdálenost zadejte hodnotu 1 (nebo -1) a klepněte na tlačítko Přesunout. Pak dialogové okno zavřete. Strana 2

3 V režimu vizualizace teď budete moci dlaždice položit na celý bok pultu bez ohledu na spáru mezi deskou a soklem: Uvedeným způsobem můžete samozřejmě 'překlenout' také hranice mezi deskami či sokly na jejich vodorovných plochách. Rozdíl je pouze v tom, že nebude kreslit jeden přímý segment složené křivky, ale budete muset obkreslit celý obrys plochy a následně vytvořit vodorovnou plochu. Aby při zobrazování ploch nedocházelo k interferencím, budete muset vodorovnou plochu alespoň o 1 mm posunout (zpravidla) směrem nahoru. Rozdělení plochy obkladu V režimu vizualizace jste při rozdělení plochy obkladu (např. pro vytvoření zrcadla vestavěného do obkladu) omezeni dvěma podmínkami: Přesně můžete zadávat pouze body na osách spár mezi dlaždicemi a ve středech dlaždic - omezují vás tedy rozměry dlaždic a jejich uspořádání na ploše. Tvar oblasti pro rozdělení obkladu můžete kreslit pouze na jednu dílčí plochu. Je-li stěna rozčleněna např. listelami na více částí, obrys můžete kreslit vždy pouze v rámci jedné části - křivku nemůžete začít kreslit na jedné dílčí ploše a pokračovat na jiné. Dejme tomu, že potřebujete vytvořit zrcadlo v oblasti, která je zvýrazněna na následujícím obrázku: Stěna je obložena dlaždicemi Lasselsberger ze série Allegro. Obkladačky mají rozměr 250/330 mm, bombáta 250/30 mm a listely 250/48 mm. Obrys zrcadla sice respektuje upořádání obkladu, ale zrcadlo zasahuje do celkem pěti ploch (obkladačky dole, bombáto dole, listela, bombáto nahoře, obkladačky nahoře). Úlohu nejsnáze vyřešíte nakreslením svislé plochy zrcadla před stěnu. Přesnou polohu zrcadla a správnou velikost zrcadla můžete spočítat (z rozměrů dlaždic a šířky spár) nebo Strana 3

4 změřit na provizorně obložené stěně nástrojem Vzdálenost mezi dvěma body (nástroj naleznete na kartě DOKUMENTACE). Levý spodní roh zrcadla má souřadnice (1016,1002) od levého spodního rohu stěny, velikost zrcadla je 762x1122 mm. Nakreslení plochy pro zrcadlo Od rohu stěny nakreslete vodorovnou úsečku dlouhou 1016 mm. V koncovém bodě úsečky bude roh plochy zrcadla: Od konce úsečky nakreslete jeden přímý segment složené křivky dlouhý 732 mm: Spusťte nástroj Obecný deskový prvek, určete předkreslenou křivku a vytvořte svislou plochu na úrovni 1002 mm, vysokou 1122 mm: Aby nedocházelo k interferencím při zobrazování plochy stěny a plochy zrcadla, musíte plochu zrcadla přesunout o 1 mm před stěnu. Určete plochu, pravým tlačítkem myši otevřete místní nabídku a zvolte položku Přesunout. V dialogovém okně Přesun zaškrtněte správný směr přesunu (podle symbolu souřadného systému v pravém dolním rohu okna), do pole Vzdálenost zadejte hodnotu 1 (nebo -1) a klepněte na tlačítko Přesunout. Pak dialogové okno zavřete. Strana 4

5 Obklad stěny a vytvoření zrcadla V režimu vizualizace je vidět nakreslená plocha zrcadla: Obklad stěny je však zatím souvislý i pod plochou zrcadla, a proto je nezbytné obklad z celé stěny vymazat: Když budete stěnu obkládat znovu, program zjistí, že je těsně před stěnou nakreslena plocha a obklad pod ní vynechá: Strana 5

6 Chcete-li podél okraje zrcadla položit bombáto, musíte plochu zrcadla nejprve obložit libovolnými dlaždicemi: Na obrys takto připravené plochy zrcadla položte bombáto a dovnitř plochy umístěte libovolnou materiálovou texturu, např. texturu sc-lustro.jpg z kategorie Stěny: Poklepejte dovnitř zrcadla, z místní nabídky zvolte položku Vlastnosti a v dialogovém okně nastavte parametry zrcadlení: Podobným způsobem využijete plochu i na podlaze. Docílíte tím rozčlenění celé podlahy na dvě nebo více částí, které můžete zcela samostatně obkládat, popř. na ně můžete Strana 6

7 pokládat materiálové textury. Rozdíl je v tom, že na podlahu musíte nakreslit uzavřený obrys plochy a pak nástrojem Obecný deskový prvek vytvořit vodorovnou plochu 1 mm nad podlahou. Atypická plocha obkladu Další úlohou je vytvořit obklad stěny podobně, jak je znázorněno na následujícím obrázku: Pás obložený mozaikou je vytvořen jako svislá plocha 1 mm před lícem stěny. Jak ale nakreslit obrys takovéto plochy? Když totiž začnete kreslit složenou křivku, souřadnice Z všech zadávaných bodů budou stejné, jako souřadnice Z počátku křivky, tj. celá křivka bude ležet ve vodorovné rovině (na podlaze, na úrovni stropu apod.). Ve skutečnosti křivka nemusí být vodorovná, ale vždy leží v rovině, která je rovnoběžná s rovinou XY systému souřadnic. Pokud se vám podaří natočit systém souřadnic tak, aby jeho rovina XY byla totožná s rovinou líce stěny, budete moci křivku kreslit přímo na stěnu. Nástroj pro nastavení tzv. uživatelského systému souřadnic nelze spustit žádnou ikonou ani volbou položky z nabídky, musíte použít příkaz UCS. Kreslení obrysu plochy Nastavte izometrický pohled na místnost např. ikonou Zprava zepředu že rovina XY systému souřadnic je definována v rovině podlahy:, všimněte si Písmeno W zobrazené jako součást ikony symbolizuje globální systém souřadnic (anglicky World Coordinate System). Strana 7

8 Zkontrolujte, že je nastaven režim uchopení Uchopit koncový bod. Do příkazové řádky zapište UCS a stiskněte ENTER. Na příkazové řádce zvolte variantu zadání systému souřadnic třemi body (3point) - zapište znak 3 a stiskněte ENTER. Postupně (za pomoci uchopování) zadejte body 1 až 3 podle následujícího obrázku. V bodě 1 (v rohu místnosti na podlaze) bude počátek uživatelského systému souřadnic, bodem 2 (v druhém rohu místnosti na podlaze) určíte směr osy X a bodem 3 (u stropu nad prvním zadaným bodem) určíte směr osy Y. Ikona znázorňující natočení systému souřadnic se změní podle provedeného nastavení: Nastavte zobrazení zezadu ikonou Zepředu, spusťte nástroj Složená křivka a nakreslete obrys plochy, která bude obložena mozaikou. První bod (vlevo nahoře) zadejte v rohu stěny pomocí režimu uchopení Uchopit nejbližší. Pak hned musíte zapnout režim kreslení oblouků - zapište do příkazové řádky písmeno A (arc = oblouk) a stiskněte klávesu ENTER. Abyste mohli ovlivnit tvar oblouku, zapište ještě písmeno S (second point = druhý bod) a znovu stiskněte ENTER. Pak nejprve zadejte bod, kterým má kreslený oblouk procházet a následně konec oblouku. Další oblouk bude automaticky na předchozí oblouk tečně navazovat, což nám vyhovuje, takže můžete pomocí režimu uchopení Uchopit nejbližší zadat přímo konec oblouku v pravém rohu stěny (bod vpravo nahoře). Zapněte režim kreslení úseček zápisem L (line = úsečka), nezapomeňte stisknout ENTER, a pomocí režimu uchopení Uchopit nejbližší zadejte spodní bod v témže rohu stěny. Znovu zapněte kreslení oblouků (znak A) a zadání bodu, kterým bude oblouk procházet (znak S). Zadejte bod kdekoli na oblouku a následně konec oblouku. Další oblouk bude automaticky na předchozí oblouk tečně navazovat, takže můžete pomocí režimu uchopení Uchopit nejbližší zadat přímo konec oblouku v levém rohu stěny (bod vlevo dole). Strana 8

9 Kreslení křivky ukončete volbou C (Close = Uzavřít). Výsledek může vypadat třeba takto: Nastavte izometrický pohled na místnost ikonou Zprava zepředu. Pokud zjistíte, že je křivka nakreslena v rovině protější stěny, zkopírujte ji ke správné stěně (křivka se nakreslí vždy v té rovině, ve které zadáte její první bod): Spusťte nástroj Obecný deskový prvek, určete předkreslenou křivku a vytvořte plochu na úrovni 1 mm. Plocha bude vytvořena v rovině rovnoběžné s rovinou XY, takže ve skutečnosti bude svislá a bude ležet 1 mm před lícem stěny: Nezapomeňte znovu nastavit globální systém souřadnic, protože většina ostatních nástrojů CAD Decoru nefunguje korektně, pokud je nastaven uživatelský systém souřadnic. Do příkazové řádky zapište UCS a stiskněte ENTER a hned dalším stiskem ENTER potvrďte výchozí možnost nástroje <World>. Zkontrolujte vzhled ikony systému souřadnic, měla by nyní opět obsahovat písmeno W. Strana 9

10 Obklad stěny V režimu vizualizace obložte nejprve např. spodní část stěny. Při obkládání program zjistí, že těsně před stěnou je nakreslena plocha a obklad stěny touto plochou rozdělí na tři části: Obložte obě zbývající části stěny: Vytvoření prostorového prvku Skládáním ploch jejich stranami k sobě, můžete při troše trpělivosti vytvořit libovolný prostorový prvek. I např. obezdívka obdélníkové vany, kterou vytvoříte jako desku, je ve skutečnosti složena ze šesti ploch - čtyři svislé plochy podél obrysu vany, jedna Strana 10

11 vodorovná plocha na úrovni podlahy a druhá vodorovná plocha na úrovni límce vany. Zkuste vytvořit obezdívku následujícího tvaru: Obezdívka je kónická, dolů se její obrys zmenšuje a tím se vytváří prostor pro chodidla, když přistoupíte těsně k vaně. Je zjevné, že většinu ploch budete muset vytvořit v rovinách XY uživatelských systémů souřadnic. Abyste mohli nakreslit patřičné obrysové křivky ploch v obecných rovinách, resp. abyste vůbec byli schopni nastavit příslušné uživatelské systémy souřadnic, musíte si předkreslit hrany obezdívky (obecně budoucího prostorového prvku) nejlépe nástrojem Úsečka. V našem případě můžeme některé hrany získat také přímým generováním těch ploch, které jsou obdélníkové a leží ve svislé rovině (dvě plochy pod límcem vany) nebo leží ve vodorovné rovině (plocha na podlaze). Základní obrys vany Základní obrys vany nakreslíme na úrovni spodního okraje límce okolo vany. Vana v našem příkladě má rozměr 1750/750 mm, aby byla obezdívka mírně zapuštěna pod vanu, nakreslíme obrys 1745/745 mm. Na podlaze bude obezdívka zmenšena na každé straně např. o 70 mm, obrys na úrovni podlahy bude mít tedy rozměr 1675/675 mm. Svislé části stěn obezdívky pod límcem vany budou vysoké např. 100 mm. Nastavte např. pohled zepředu nástrojem Zepředu. Spusťte nástroj Souřadnice bodu a pomocí režimu uchopení za koncový bod zadejte bod na spodní úrovni límce vany. V příkazové řádce si přečtěte a zapamatujte souřadnici Z zadaného bodu - v našem případě 568 mm. Nyní si uvědomte, že nadále vůbec nepotřebujete vanu vidět, naopak, množství čar, kterými je vana znázorněna, by vám komplikovalo další kreslení. Klepněte na vanu (vyberte ji) a z místní nabídky (otevřete ji pravým tlačítkem myši) zvolte položku Vlastnosti. V levém horním rohu dialogového okna, které se otevře, zjistíte do jaké vrstvy (anglicky Layer) je vana vložena: Vrstva se jmenuje RESZTA-3D. Uzavřete dialogové okno. Strana 11

12 Zavřete dialogové okno a klepněte na ikonu Průzkumník vrstev. V dialogovém okně, které se otevře, vyhledejte vrstvu s názvem RESZTA-3D a pak klepněte v její řádce do sloupce All Viewports: Slovo Thawed (česky Rozmraženo) se změní na Frozen (česky Zmraženo) a vana nebude dále v projektu zobrazena. Zavřete dialogové okno. Nastavte pohled shora nástrojem Shora. Zkontrolujte, že je nastaven režim pravoúhlého kreslení, popř. ho zapněte klávesou F8. Zapněte režim uchopení za koncový bod. Spusťte nástroj Úsečka. První bod zadejte v rohu místnosti (na obrázku bod 1). Pak naznačte směr kreslení doprava, do příkazové řádky zapište 1745 a stiskněte ENTER (bod 2). Dále naznačte směr dolů, do příkazové řádky zapište 745 a stiskněte ENTER (bod 3). Nastavte režim uchopení za patu kolmice a zadejte bod na levé stěně (bod 4). Vypněte režim uchopení za patu kolmice. Kreslení obrysu ukončete opět v rohu stěny (bod 1): Nastavte některý izometrický pohled, např. ikonou Zprava zepředu. Úsečky budou nakresleny buďto na podlaze nebo na úrovni stropu (podle uchopení bodu 1): Strana 12

13 Myší vyberte všechny čtyři nakreslené úsečky a z místní nabídky zvolte položku Vlastnosti. Ve střední části dialogového okna jsou vypsány souřadnice koncových bodů vybraných úseček: Souřadnice X a Y jsou různé, ale souřadnice Z všech bodů jsou 2600 mm. Do obou polí Z zapište hodnoty 568 a klepněte na tlačítko OK. Všechny úsečky budou nyní nakresleny v úrovni límce vany: Přímé generování ploch Bez nastavení uživatelského souřadného systému můžeme nakreslit spodní plochu obezdívky na podlaze a horní části stěn obezdívky, které jsou svislé. Všechny další akce můžete provádět v izometrickém zobrazení nastaveném např. ikonou Zprava zepředu. Nejprve nakreslíme obrys spodní plochy obezdívky. Klepněte na nástroj Složená křivka. První bod zadejte v rohu místnosti (na obrázku bod 1). Pak naznačte směr kreslení doprava, do příkazové řádky zapište 1675 a stiskněte ENTER (bod 2). Dále naznačte směr dopředu, do příkazové řádky zapište 675 a stiskněte ENTER (bod 3). Nastavte režim uchopení za patu kolmice a zadejte bod na levé stěně (bod 4). Vypněte režim uchopení za patu kolmice. Kreslení obrysu ukončete opět v rohu stěny (bod 1): Strana 13

14 Klepněte na nástroj Obecný deskový prvek vytvořte plochu na úrovni 0 mm:, určete právě nakreslený obrys plochy a Dále nakreslíme trasu pro kreslení svislých boků obezdívky, Klepněte na nástroj Složená křivka. Postupně zadejte body 1 až 3 tak, jak je znázorněno na obrázku: Klepněte na nástroj Obecný deskový prvek, určete právě nakreslenou křivku plochy a vytvořte svislou plochu na úrovni 468 mm (100 mm pod úrovní límce vany) vysokou 100 mm: Strana 14

15 Ostatní plochy Všechny ostatní plochy, tj. chybějící stěny obezdívky dokážete nakreslit pouze ve vhodně nastavených uživatelských systémech souřadnic. Nejprve nastavíme systém souřadnic pro kreslení na levou stěnu místnosti. Do příkazové řádky zapište UCS a stiskněte ENTER, na příkazové řádce zvolte variantu zadání systému souřadnic třemi body - zapište znak 3 a stiskněte ENTER a postupně (za pomoci uchopování) zadejte body 1 až 3 podle následujícího obrázku: Zkontrolujte nastavení systému souřadnic. Pak spusťte nástroj Složená křivka nakreslete obrys plochy podle následujícího obrázku (body 1 až 6): a Klepněte na nástroj Obecný deskový prvek vytvořte plochu na úrovni 0 mm., určete právě nakreslený obrys plochy a Systém souřadnic teď nastavíme pro kreslení dlouhé šikmé plochy obezdívky. Do příkazové řádky zapište UCS a stiskněte ENTER, na příkazové řádce zvolte variantu zadání systému souřadnic třemi body - zapište znak 3 a stiskněte ENTER a postupně (za pomoci uchopování) zadejte body 1 až 3 podle následujícího obrázku: Strana 15

16 Zkontrolujte nastavení systému souřadnic. Pak spusťte nástroj Složená křivka nakreslete obrys plochy podle následujícího obrázku (body 1 až 5): a Klepněte na nástroj Obecný deskový prvek vytvořte plochu na úrovni 0 mm., určete právě nakreslený obrys plochy a Obdobným způsobem nakreslete také plochu obezdívky na pravé stěně za vanou a šikmou plochu podél kratší strany vany: Nezapomeňte znovu nastavit globální systém souřadnic. Do příkazové řádky zapište UCS a stiskněte ENTER a hned dalším stiskem ENTER potvrďte výchozí možnost nástroje <World>. Chcete-li, můžete v průzkumníkovi vrstev znovu zapnout viditelnost vrstvy RESZTA-3D, ale není to nutné, v režimu vizualizace program vanu zobrazuje vždy bez ohledu na nastavení vrstev. Přejděte do režimu vizualizace a obezdívku obložte. Vytvoření sestavy prvků Nakreslení takovéto obezdívky vany je poměrně pracné. Pokud byste stejnou vanu potřebovali vkládat i do jiných projektů, bude výhodné z vany a její obezdívky vytvořit sestavu prvků. Chcete-li si to vyzkoušet, musíte v průzkumníkovi vrstev zapnout viditelnost vrstvy RESZTA-3D, pokud jste to již neudělali - vanu, která by nebyla zobrazena, byste nemohli vybrat jako součást sestavy. Nastavte vhodné izometrické zobrazení, např. ikonou Zleva zepředu. Musíte zvolit takové zobrazení, abyste mohli jednak snadno vybrat všechny prvky sestavy, jednak zadat referenční bod sestavy. Vanu s obezdívkou budete vždy vkládat do rohu místnosti, takže referenčním bodem sestavy bude roh místnosti na podlaze. Klepněte na nástroj Vytvořit sestavu prvků prvků, které chcete do sestavy zahrnout., program vás vyzve k určení všech Strana 16

17 Prvky nejvýhodněji určíte výběrovým oknem. První roh výběrového okna zadejte myší vlevo nad vanou (mimo jakýkoli prvek) a druhý roh vlevo pod obezdívkou vany (opět mimo jakýkoli prvek). Dejte pozor, aby výběrové okno neobsahovalo žádné jiné prvky než vanu a plochy, ze kterých je sestavena obezdívka. Výběrové okno je na obrázku nakresleno čárkovaně: Program vybrané prvky zvýrazní bílou tečkovanou čárou. Ukončete výběr prvků pravým tlačítkem myši nebo stiskem klávesy ENTER. Program zruší zvýraznění prvků, ale vybrané prvky jsou stále připraveny pro vytvoření sestavy. Pomocí uchopení za koncový bod zadejte referenční bod sestavy v rohu místnosti na podlaze za vanou (na obrázku je tento bod vyznačen křížkem). Otevře se dialogové okno, ve kterém zadejte název sestavy prvků a její umístění na disku. Zadejte název a sestavu uložte klepnutím na tlačítko Uložit. Sestavu můžete kdykoli později načíst a vložit do stejného nebo jiného projektu nástrojem Vložit sestavu prvků. Strana 17

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy Sestavy dlaždic Sestava dlaždic je předem připravené a na disk uložené uspořádání dlaždic, které lze pokládat buďto jednotlivě nebo na celou určenou plochu. Jedna sestava dlaždic může obsahovat dlaždice

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Návrh sprchového koutu

Návrh sprchového koutu Návrh sprchového koutu Možnosti programu CAD Decor si vyzkoušíte na projektu panelákové koupelny s klozetem a sprchovým koutem. Na následujícím obrázku si můžete prohlédnout půdorys finálního návrhu, na

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Panel nástrojů CAD Decor - Prvky

Panel nástrojů CAD Decor - Prvky Panel nástrojů CAD Decor - Prvky Panel nástrojů CAD Decor - Prvky vám usnadní základní operace při přípravě modelů prvků zařízení před jejich importem do uživatelské databáze CAD Decoru. Nástroje z panelu

Více

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. 4 Přesné modelování Sice můžete změnit toleranci až během práce, ale objekty, vytvořené před touto změnou, nebudou změnou tolerance dotčeny. Cvičení

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Nezapomeňte výkres uložit na disk, nejlépe pomocí klávesové zkratky CTRL+S. Výkresu dejte název ŠROUB.DWG.

Nezapomeňte výkres uložit na disk, nejlépe pomocí klávesové zkratky CTRL+S. Výkresu dejte název ŠROUB.DWG. K0875_OK_final.qxd 18.9.2003 14:45 Page 95 Zadání: Nakreslete nárys šroubu s půlkulovou hlavou se zářezem pro šroubovák. je 38 mm dlouhý a má průměr 10 mm. Průměr hlavy je 16 mm, zářez je široký 3 mm a

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1

Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1 Jak na sestavy v MS Projectu Pro ilustraci postupu je připraven projekt Pracovní k sestavám, ve kterém jsou pouze dva pracovní zdroje a dodavatelé jsou vloženi jako materiálové zdroje. Pracovat budeme

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Vestavěné skříně Uživatelská příručka

Vestavěné skříně Uživatelská příručka Vestavěné skříně Uživatelská příručka Komplexní systém pro navrhování vestavěných skříní Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-612 Poznań ul. Rubież 46 Tel.: +48 801000269, +48 616623883 Fax: +48 616429455

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

CAD Kuchyně. Editor skříněk. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace:

CAD Kuchyně. Editor skříněk. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace: Systém pro navrhování, cenové kalkulace a tvorbu výkresové dokumentace CAD Kuchyně pro IntelliCAD Editor skříněk Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-654 Poznań Ul. Kmieca 19A Tel.: +48 616576808,

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

CAD Decor. Uživatelská příručka. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace:

CAD Decor. Uživatelská příručka. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace: Systém pro navrhování, cenové kalkulace a tvorbu výkresové dokumentace CAD Decor pro dot4cad Uživatelská příručka Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-654 Poznań Ul. Kmieca 19A Tel.: +48 616576808,

Více

BRICSCAD V15. Modelování BIM

BRICSCAD V15. Modelování BIM BRICSCAD V15 Modelování BIM Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Konstrukce součástky

Konstrukce součástky Konstrukce součástky 1. Sestrojení dvou válců, které od sebe odečteme. Vnější válec má střed podstavy v bodě [0,0], poloměr podstavy 100 mm, výška válce je 100 mm. Vnitřní válec má střed podstavy v bodě

Více

BRICSCAD V13 X-Modelování

BRICSCAD V13 X-Modelování BRICSCAD V13 X-Modelování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

BRICSCAD V15. Modelování plechových dílů

BRICSCAD V15. Modelování plechových dílů BRICSCAD V15 Modelování plechových dílů Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

CAD Kuchyně. Uživatelská příručka. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace:

CAD Kuchyně. Uživatelská příručka. Výrobce programu: Distributor pro Českou a Slovenskou republiku, autor české lokalizace: Systém pro navrhování, cenové kalkulace a tvorbu výkresové dokumentace CAD Kuchyně pro dot4cad Uživatelská příručka Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-654 Poznań Ul. Kmieca 19A Tel.: +48 616576808,

Více

Technické kreslení v programu progecad 2009

Technické kreslení v programu progecad 2009 GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Technické kreslení v programu progecad 2009 JAROSLAV ZAVADIL ŠTERNBERK 2009 1. kapitola Úvod 1. kapitola Úvod V následujících kapitolách se seznámíme se základy práce v programu progecad.

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih 5 účto Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih verze z 30.3.2005 Zadání WinFAS K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Grafy. 268 Vložení grafu rychlou analýzou Excel disponuje funkcí Rychlá analýza; již jsme se s ní v této knize seznámili.

Grafy. 268 Vložení grafu rychlou analýzou Excel disponuje funkcí Rychlá analýza; již jsme se s ní v této knize seznámili. Grafy Grafy jsou ozdobou listů Excelu. Platí zásada, že jedním grafem toho řeknete desetkrát víc a mnohem rychleji než jednou úžasnou tabulkou. Tabulky je třeba studovat a podstata věci zaniká ve spoustě

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

CAD Decor Uživatelská příručka

CAD Decor Uživatelská příručka CAD Decor Uživatelská příručka Systém pro navrhování, cenové kalkulace a tvorbu výkresové dokumentace Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-612 Poznań ul. Rubież 46 Tel.: +48 616623883 biuro@cadprojekt.com.pl

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

BRICSCAD V15. Přizpůsobení uživatelského prostředí

BRICSCAD V15. Přizpůsobení uživatelského prostředí BRICSCAD V15 Přizpůsobení uživatelského prostředí Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz

Více

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11.

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11. Obsah I. Úvod... 2 II. První přihlášení do aplikace SUS... 2 III. Postup nastavení pro uživatele Windows Vista a Windows 7... 3 IV. Postup nastavení pro uživatele Windows 8 a Windows 10... 5 V. Nastavení

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť TVORBA PLOCH Plochy mají oproti 3D drátovým modelům velkou výhodu, pro snadnější vizualizaci modelů můžeme skrýt zadní plochy a vytvořit stínované obrázky. Plochy dále umožňují vytvoření neobvyklých tvarů.

Více

Uchopení a trasování objektů

Uchopení a trasování objektů Uchopení a trasování objektů 5 Uchopení a trasování objektů napomáhá při přesnosti kreslení. Uchopení objektů umožňuje snadno a rychle odkazovat na přesná místa ve vybraných objektech bez znalosti jejich

Více

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu

ÚLOHA 7. Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu Úloha 7: Stěžejní body tohoto příkladu - Definování tabule plechu - Manuální vkládání (vkládání několika různých jednotlivých dílů) - Další Expert-Parametry pro automatické zpracování (najetí po oblouku,

Více

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_IKT_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Deskriptivní geometrie pro střední školy

Deskriptivní geometrie pro střední školy Deskriptivní geometrie pro střední školy Mongeovo promítání 1. díl Ivona Spurná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 1. díl

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Vestavěné skříně Uživatelská příručka

Vestavěné skříně Uživatelská příručka Vestavěné skříně Uživatelská příručka Komplexní systém pro navrhování vestavěných skříní Výrobce programu: CAD PROJEKT K&A s.c. 61-654 Poznań Ul. Kmieca 19A Tel.: +48 801000269, +48 616623883 Fax: +48

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

4. cvičení. 15. října 2014

4. cvičení. 15. října 2014 4. cvičení 15. října 2014 Petra Hrochová petra.hrochova@fsv.cvut.cz D 1035 Konzultační hodiny: Pondělí 15:45 16:45 Po dohodě e-mailem kdykoliv jindy Obsah CAD systémy a jejich rozdělení Rastrová a vektorová

Více

Konstrukce nepravidelného půdorysu

Konstrukce nepravidelného půdorysu Konstrukce nepravidelného půdorysu Chceme přenést nepravý úhel z reálu do programu CARAT. Pro přesnou konstrukci úhlu je třeba znát 3 strany. A. Postup měření stran v reálné místnosti. 1. Na stěně (2)

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová MALUJEME ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová K ČEMU SLOUŢÍ PROGRAM MALOVÁNÍ Program Malování slouží ke kreslení, barvení a úpravám obrázků.

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Už víte jak nastavit světla, textury a materiály. Stále však existují možnosti, jak výsledný efekt vizualizace vylepšit. Nastavení pohledu Stejně důležité jako nastavení

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 23.6.2009 Verze: 1.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více