ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011"

Transkript

1 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011 I. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR Obec Č. Kláštor sa riadila rozpočtovými pravidlami, ktoré sú rozdelené v dvoch zákonoch: zákon NR SR č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V oblasti daňovej sa obec riadila zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Legislatívna úprava vymedzuje jasné pravidlá financovania obcí z podielovej dane z príjmov fyzických osôb. Zavedením fiškálnej decentralizácie sa ruší financovanie originálnych kompetencií zo štátneho rozpočtu. Financovanie prenesených kompetencií v zmysle platnej legislatívy naďalej financuje štát zo štátneho rozpočtu. Prostriedky z podielových daní sú vlastnými príjmami obcí v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. V roku 2011 OBEC plnila úlohy v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a originálnych kompetencií obce a to v oblasti tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia obce. Administratívne a organizačné veci Zastupiteľstva OBCE, starostu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom obce plnil a zabezpečoval Červený Kláštor. Záverečný účet OBCE bol spracovaný v súlade s ustanovením 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záverečný účet ďalej obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, v členení na bežný rozpočet podľa rozpočtovej klasifikácie a kapitálový. Súčasťou záverečného účtu za rok 2011 je aj bilancia aktív a pasív, ktorá vyplynula z celkovej účtovnej závierky za rok 2011, údaje o hospodárení OBCE, stav majetku OBCE, tvorba a použitie rezervného fondu. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBCE ZA ROK 2011 Schválený rozpočet OBCE a jeho zmeny Rozpočet OBCE na rok 2011 bol schválený uznesením OZ č. 05/06/10 dňa , upravený bol uznesením 10/6/11. V príjmovej časti kapitálovej vo výške 0,-, upravený rozpočet: 0,- (skutočnosť : ,33 ), v časti bežných príjmov vo výške ,-, upravený rozpočet: ,00 ( skutočnosť : ,55 ) a výdajovej časti kapitálovej vo výške ,-, upravený 2.898,- ( skutočnosť : 0 ), v časti bežných výdavkov vo výške ,-, upravený rozpočet ,- ( skutočnosť : ,73 ), príjmové finančné operácie -schválený rozpočet 0, upravený rozpočet 0, ( skutočnosť 0 ), výdavkové finančné operácie- schválený rozpočet 0,-, upravený rozpočet 3.000,-, ( skutočnosť ,25 ). V priebehu roka 2011 došlo k jednej úprave schváleného rozpočtu a to uznesením OZ č.10/06/2011 dňa Prehľad o úprave rozpočtu OBCE v roku 2011 je uvedený v prílohe č. 1. Ku koncu sledovaného obdobia, t. j. k je upravený rozpočet OBCE, po realizovaní jednej rozpočtovej úpravy v priebehu rozpočtového roka 2011, nasledovný: A: B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy ,-- Bežné výdavky ,-- B: K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy... 0,- Kapitálové výdavky ,-,- Finančné operácie: - Príjmové finančné operácie... 0,- Výdavkové finančné operácie ,- UPRAVENÝ ROZPOČET OBCE k Rozpočet OBCE pre rok 2011 a jeho plnenie Podľa 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane vykonaných zmien v priebehu rozpočtovaného roka. Rozpočet OBCE na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanoveniami cit. zákona. V rozpočte boli zohľadnené ustanovenia zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rozpočte OBCE sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,finančné vzťahy k fondom EÚ v rámci spolufinancovania projektov EÚ. Rozpočet OBCE pre rok 2011 bol plnený z poukázaných podielových a vlastných daní, nedaňových príjmov OBCE, a z prijatých grantov a transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie sú uvedené v prílohe č. 2 a boli plnené tak ako je to uvedené v uvedenej prílohe. Daňové príjmy boli naplnené v celkovej výške 84,947,62, ( z toho najvyššiu sumu dosahovala daň z príjmov fyzických osôb o celkovom objeme ,43 ), čo k schválenému rozpočtu ,- predstavuje plnenie na 93,00 %

2 Nedaňové príjmy 37,6% boli rozpočtované v objeme 33,460,- a plnené na ,77, čo predstavuje nárast o Celkové výdavky rozpočtu OBCE za rok 2011 sú uvedené v členení podľa odvetvovej klasifikácie v prílohe č.3 Prehľad o hospodárení v členení podľa bežného a kapitálového rozpočtu je spracovaný v nasledujúcich častiach materiálu. OBECNÝ ÚRAD Červený Kláštor Hospodárenie OcÚ Červený Kláštor je zdokumentované v prílohe č.,3 v nasledovnom členení: Kategória Mzdy Kategória Poistné a príspevok do poisťovní Kategória 630-Tovary a služby K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Rozpočet kapitálových príjmov v roku 2011 bol plnený zo štátneho rozpočtu Program rozvoja vidieka /prostriedky EÚ spolufinancované zo ŠR/ a vlastných príjmov obce príjem z predaja pozemku. Rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia OBCE - viď. účtovnú závierku za rok 2011 ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV SO ŠTÁTNYM ROZPOČTOM Podľa 16 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú obce a VÚC povinné usporiadať svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, nakoľko použitie príspevkov a dotácií podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom SR. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Celkový výsledok hospodárenia OBCE za rok 2011 je v objeme ,09. Výsledok hospodárenia bol vypočítaný rozdielom príjmov bežných aj kapitálových a finančných operácii príjmových a výdavkových. Rekapitulácia príjmov a výdavkov - hospodársky výsledok 2011 (v ) Rozpočet OBEC Príjmy Výdavky Bežný rozpočet , ,73 Kapitálový rozpočet ,33 0 Spolu: , Celkom: Rozdiel (P - V), podľĺa ESA ,15 Príjmové finančné operácie: 0 Výdavkové finančné operácie: /krátkodobý bankový úver -splátka/ : ,25 Rozdiel medzi finančnými operáciami je ,25. Celkový výsledok hospodárenia: Rozdiel (P-V) ,15 Odvod zo zúčtovania finančných vzťahov zo ŠR 0,00 Nevyčerpané prostriedky so ŠR 0,00 Príjmové finančné operácie 0 Výdavkové finančné operácie: /krátkodobý bankový úver -splátka/ ,25 Celkový výsledok hospodárenia ,09 Prostriedky rezervného fondu predstavujú mimorozpočtové prostriedky. Jedná sa o zdroje z minulých rokov a do použitia vstupujú prostredníctvom finančných operácií. Prostriedky možno použiť len na krytie kapitálových výdavkov, v ojedinelých prípadoch po schválení v OZ aj na úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu na majetku OBCE, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu a to v zmysle ustanovenia 10 ods. 7 a 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Použitie týchto prostriedkov sa uskutočňuje mimo rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov OBCE. Aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov Majetkové pomery OBCE sú vyjadrené na súvahových účtoch, ktoré sú vedené v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ročná účtovná závierka v zmysle zákona o účtovníctve a pokynu Ministerstva financií SR z 29. decembra 2004 č. MF/16536/ , ktorým sa ustanovuje rozsah spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov, obsahuje aj súvahové zostavy, ktoré zobrazujú štruktúru aktív a pasív, ako je neobecný majetok, obecný majetok, zdroje krytia majetku, pohľadávky, záväzky OBCE a pod. Súvahové zostavy za OBEC tvoria prílohu č. 4 záverečného účtu. MAJETOK OBCE

3 Po vykonaní ročnej účtovnej uzávierky k bol vykázaný majetok OBCE v celkovom objeme ,03 z toho dlhodobý nehmotný majetok (ďalej len DNM) predstavuje 0 tis., dlhodobý hmotný majetok (ďalej len DHM) ,86 a dlhodobý finančný majetok (ďalej len DFM) ,44 Rekapitulácia majetku OBCE a jeho štruktúra vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k a je uvedená v prílohách záverečného účtu. POHĽADÁVKY OBCE Obec Červený Kláštor ku koncu sledovaného obdobia vykazuje krátkodobé pohľadávky z nedaňových príjmov v celkovom objeme 457,20. ZÁVÄZKY OBCE OBEC ku koncu sledovaného obdobia vykazuje záväzky v objeme celkom ,19 z toho záväzky voči dodávateľom 442,06 záväzky voči zamestnancom /mzdy za 12/2011/ 2.434,25, prijaté preddavky 554,47 záväzky voči orgánom sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 1.832,35, daň z miezd 197,83, daň z príjmov 24,71 záväzky zo sociálneho fondu 173,45, iné záväzky voči zamestnancom 1.030,54 zrážky z miezd, bežný bankový úver /Dexia banka/ ,75, a ostatné záväzky - prevádzková réžia ŠJ v Materskej škole 842,78. Údaje o nákladoch a výnosoch hospodárskej činnosti obce Výnosy HČ 2.982,30 Náklady HČ 3.083,82 Peňažné fondy OBCE v roku 2011 Obec Červený Kláštor mala v roku 2011 vytvorené dva mimorozpočtové peňažné fondy a to rezervný fond a sociálny fond. Rezervný fond Konečný stav k je 173,45. Sociálny fond v roku 2011 bol použitý v celkovom objeme 245,01 v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnom fonde. Zostatky finančných prostriedkov v pokladni a na účtoch k : Pokladne 2.483, / , / , / , / , / , / , / ,47 Finančné prostriedky k spolu ,52 Programový rozpočet 2011 V programovom rozpočte sú všetky bežné a kapitálové výdavky alokované do jednotlivých programov, ktorých počet a názov si obec zvolí sama podľa charakteru činností. p.č. Názov Schválený Upravený Čerpanie Zostatok 1. ADMINISTRATÍVA 2. Správa obce , , , ,85 3. Finančná oblasť 880, , , ,9 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 5. TKO 1.500, , ,01-149,01 6. Prevádzka ČOV , , ,57-821,57 7. Nakladanie s odpadovými vodami 8. ŠKOLSTVO 6.733,- 898,- 200,- 698,- 9. Materská škola , , ,65 336, , , , ,98 Rezervný fond počas roka 2011 nebol tvorený z dôvodu, že za rok 2010 bol vykázaný záporný výsledok hospodárenia. Stav účtu rezervného fondu k : 4.762,-. Sociálny fond OBEC vedie v súlade s platnou legislatívou osobitný bankový účet sociálny fond. Tvorba a použitie sociálneho fondu sa spravuje podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení a schválenej kolektívnej zmluvy. Počiatočný stav k ,46, povinný prídel do soc. fondu bolo vo výške 330,-. v zmysle 3 vyššie citovaného zákona. Záver Obec Červený Kláštor v priebehu roka 2011 zabezpečovala všetky základne činnosti súvisiace so samostatným hospodárením s majetkom vo vlastníctve OBCE, príjmami OBCE dotáciami štátu na financovanie projektov EÚ a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy. Rok 2011 bol pokračovaním zabezpečovania výkonu prenesených a originálnych kompetencií na všetkých úsekoch činností v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, avšak pri zásadnej zmene financovania OBCE. Z uvedeného vyplýva, že OBEC bola schopná vykonávať kompetencie, bez väčších rušivých momentov. Nakladanie s majetkom a príjmami bolo hospodárne, efektívne a účelné v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Účtovná

4 závierka bola zostavená v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi vydanými MF SR. Účtovná závierka za rok 2011 vyjadruje finančnú situáciu obce Červený Kláštor k , výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. Obec Červený Kláštor ku koncu sledovaného obdobia podľa ustanovenia 17 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. OBEC za uplynulý rok 2011 vykazuje bežný bankový krátkodobý úver a výpomoc vo výške ,75, obec neprevzala záruku za inú pôžičku alebo iný dlh FO alebo PO v zmysle citovaného zákona. Spracoval: Oravcová Ing. Džurný V Červenom Kláštore Zverejnené v súlade s 9 ods. 2) Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Červený Kláštor dňa

5 Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Príjmy bežného rozpočtu Strana 1 Zdroj Typ zdroja Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e Zo štátneho rozpočtu ** Transfery v rámci verejnej správy * Zo štátneho rozpočtu T Zo štátneho rozpočtu T1 312 ** Transfery v rámci verejnej správy T1 * Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) T Zo štátneho rozpočtu T2 312 ** Transfery v rámci verejnej správy T2 * Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ** Daň z príjmov fyzickej osoby Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ** Daň z nehnuteľností Za psa Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ** Dane za špecifické služby Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, ** Príjmy z vlastníctva Ostatné poplatky ** Administratívne poplatky Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Za jasle, materské školy a školské kluby detí Za stravné ** Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného Za znečisťovanie ovzdušia Vytlačené viera

6 Strana 2 Zdroj Typ zdroja Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e ** Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a Z vkladov ** Z vkladov Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov ** Ostatné príjmy * Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,vúc (miest.dane...) Za prebytočný hnuteľný majetok ** Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného * Vlastné zdroje - zdroje z predaja majetku Z rozpočtu obce ** Transfery v rámci verejnej správy * Iné zdroje Úhrn Vytlačené viera

7 Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Výdavky bežného rozpočtu Strana 3 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný ******* Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Všeobecný materiál ******* Materiál Všeobecné služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru ******* Služby ****** Obce ***** Výdavky verejnej správy **** Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová Poštové služby a telekomunikačné služby ******* Energie, voda a komunikácie Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru ******* Služby ****** Rámcové plánovacie a štatistické služby ***** Rámcové plánovacie a štatistické služby **** Všeobecné služby *** VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ******* Rutinná a štandardná údržba ****** Nakladanie s odpadovými vodami ***** Nakladanie s odpadovými vodami **** Nakladanie s odpadovými vodami *** OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný ******* Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ******* Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na starobné poistenie ******* Poistné do Sociálnej poisťovne Energie Vytlačené viera

8 Strana 4 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j ******* Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky ******* Materiál ****** Predškolská výchova bežnou starostlivosťou ***** Predškolská výchova **** Predškolská výchova a základné vzdelanie *** VZDELÁVANIE Stravovanie ******* Služby ****** Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ***** Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi **** Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi *** SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ** Zo štátneho rozpočtu T Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný T ******* Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný T Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne T ******* Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne T Na nemocenské poistenie T Na starobné poistenie T Na úrazové poistenie T Na invalidné poistenie T Na poistenie v nezamestnanosti T Na poistenie do rezervného fondu solidarity T ******* Poistné do Sociálnej poisťovne T ****** Vodné hospodárstvo T ***** Poľnohospodárstvo T **** Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a T1 04 *** EKONOMICKÁ OBLASŤ T Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný T ******* Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný T Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Vytlačené viera

9 Strana 5 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j T ******* Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne T Na nemocenské poistenie T Na starobné poistenie T Na úrazové poistenie T ******* Poistné do Sociálnej poisťovne T ****** Rozvoj obcí T ***** Rozvoj obcí T **** Rozvoj obcí T1 06 *** BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ T1 ** Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) T Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný T ******* Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný T Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne T ******* Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne T Na nemocenské poistenie T Na starobné poistenie T Na úrazové poistenie T Na invalidné poistenie T Na poistenie v nezamestnanosti T Na poistenie do rezervného fondu solidarity T ******* Poistné do Sociálnej poisťovne T ****** Vodné hospodárstvo T ***** Poľnohospodárstvo T **** Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a T2 04 *** EKONOMICKÁ OBLASŤ T Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný T ******* Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný T Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne T ******* Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne T Na nemocenské poistenie T Na starobné poistenie T Na úrazové poistenie T Na invalidné poistenie Vytlačené viera

10 Strana 6 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j T ******* Poistné do Sociálnej poisťovne T ****** Rozvoj obcí T ***** Rozvoj obcí T **** Rozvoj obcí T2 06 *** BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ T2 ** Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný ******* Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Odmeny ******* Odmeny Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ******* Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity ******* Poistné do Sociálnej poisťovne Tuzemské ******* Cestovné náhrady Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby ******* Energie, voda a komunikácie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky Softvér Reprezentačné ******* Materiál Výpočtovej techniky Vytlačené viera

11 Strana 7 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, ******* Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí ******* Nájomné za nájom Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Odmeny a príspevky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Mylné platby Dane ******* Služby Rozpočtovej organizácii Obci ******* Transfery v rámci verejnej správy Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému Na členské príspevky Nefinančnej právnickej osobe Jednotlivcovi ******* Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým ****** Obce ***** Výdavky verejnej správy Poplatky a odvody ******* Služby ****** Finančná a rozpočtová oblasť ***** Finančná a rozpočtová oblasť Vytlačené viera

12 Strana 8 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j **** Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová Banke a pobočke zahraničnej banky ******* Splácanie úrokov v tuzemsku ****** Transakcie verejného dlhu ***** Transakcie verejného dlhu **** Transakcie verejného dlhu *** VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY Všeobecný materiál ******* Materiál Budov, objektov alebo ich častí ******* Rutinná a štandardná údržba Na členské príspevky ******* Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým ****** Ochrana pred požiarmi ***** Ochrana pred požiarmi **** Ochrana pred požiarmi *** VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ******* Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ****** Vodné hospodárstvo ***** Poľnohospodárstvo **** Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a Budov, objektov alebo ich častí ******* Rutinná a štandardná údržba ****** Cestná doprava ***** Cestná doprava **** Doprava *** EKONOMICKÁ OBLASŤ Všeobecné služby ******* Služby ****** Nakladanie s odpadmi ***** Nakladanie s odpadmi **** Nakladanie s odpadmi Vytlačené viera

13 Strana 9 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j Energie Vodné, stočné ******* Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál ******* Materiál Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ******* Rutinná a štandardná údržba Všeobecné služby Špeciálne služby Poistné Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru ******* Služby ****** Nakladanie s odpadovými vodami ***** Nakladanie s odpadovými vodami **** Nakladanie s odpadovými vodami *** OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný ******* Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ******* Materiál ****** Rozvoj obcí ***** Rozvoj obcí **** Rozvoj obcí Energie ******* Energie, voda a komunikácie Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, Budov, objektov alebo ich častí ******* Rutinná a štandardná údržba ****** Verejné osvetlenie ***** Verejné osvetlenie **** Verejné osvetlenie *** BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ Vytlačené viera

14 Strana 10 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j Všeobecný materiál Potraviny ******* Materiál Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému ******* Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým ****** Rekreačné a športové služby ***** Rekreačné a športové služby **** Rekreačné a športové služby Energie ******* Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál ******* Materiál Všeobecné služby ******* Služby Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému ******* Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým ****** Kultúrne služby Energie Vodné, stočné ******* Energie, voda a komunikácie Poistné Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru ******* Služby Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému ******* Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým ****** Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Energie ******* Energie, voda a komunikácie Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky ******* Materiál Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru ******* Služby ****** Knižnice Vytlačené viera

15 Strana 11 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j Energie Vodné, stočné ******* Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Potraviny ******* Materiál Všeobecné služby Štúdie, expertízy, posudky Poistné ******* Služby ****** Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov ***** Kultúrne služby **** Kultúrne služby Poistné ******* Služby ****** Náboženské a iné spoločenské služby ***** Náboženské a iné spoločenské služby **** Náboženské a iné spoločenské služby *** REKREÁCIA, KULTÚRA Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný ******* Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Odmeny ******* Odmeny Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ******* Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity ******* Poistné do Sociálnej poisťovne Tuzemské Vytlačené viera

16 Strana 12 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j ******* Cestovné náhrady Energie Vodné, stočné ******* Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ******* Materiál Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, Budov, objektov alebo ich častí ******* Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí ******* Nájomné za nájom Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, Všeobecné služby Náhrady Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru ******* Služby Na nemocenské dávky ******* Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým ****** Predškolská výchova bežnou starostlivosťou ***** Predškolská výchova **** Predškolská výchova a základné vzdelanie *** VZDELÁVANIE ** Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,vúc (miest.dane...) Všeobecné služby ******* Služby ****** Obce ***** Výdavky verejnej správy **** Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová *** VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY Vytlačené viera

17 Strana 13 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j ** Iné zdroje * Úhrn Vytlačené viera

18 Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Príjmy kapitálového rozpočtu Strana 14 Zdroj Typ zdroja Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e K Zo štátneho rozpočtu K1 322 ** Transfery v rámci verejnej správy K1 * EPF pre RV-EAFRD (2.PO)-rozvoj vidieka-pr.eú K Zo štátneho rozpočtu K2 322 ** Transfery v rámci verejnej správy K2 * EPF pre RV-EAFRD (2.PO)-rozvoj vidieka-sp.zo ŠR Z predaja pozemkov ** Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív * Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,vúc (miest.dane...) Úhrn Vytlačené viera

19 Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Výdavky kapitálového rozpočtu Strana 15 Program Zdroj Typ zdroja Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i j Realizácia nových stavieb ******* Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ****** Cestná doprava ***** Cestná doprava **** Doprava *** EKONOMICKÁ OBLASŤ Prípravná a projektová dokumentácia ******* Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia nových stavieb ******* Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ****** Nakladanie s odpadovými vodami ***** Nakladanie s odpadovými vodami **** Nakladanie s odpadovými vodami *** OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Prípravná a projektová dokumentácia ******* Prípravná a projektová dokumentácia ****** Rozvoj obcí ***** Rozvoj obcí **** Rozvoj obcí Realizácia nových stavieb ******* Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ****** Verejné osvetlenie ***** Verejné osvetlenie **** Verejné osvetlenie *** BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ ** Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,vúc (miest.dane...) * Úhrn Vytlačené viera

20 Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozp. účtoch subjektu ver.správy 2.1. Príjmové operácie Strana 16 Kód účtu Zdroj Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e Úhrn Vytlačené viera

21 Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozp. účtoch subjektu ver.správy 2.2. Výdavkové operácie Strana 17 Kód účtu Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k a b c d e f g h i K Z bankových úverov krátkodobých K ******* Splácanie tuzemskej istiny K ****** Transakcie verejného dlhu K ***** Transakcie verejného dlhu K **** Transakcie verejného dlhu K1 01 *** VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY K1 ** EPF pre RV-EAFRD (2.PO)-rozvoj vidieka-pr.eú K Z bankových úverov krátkodobých K ******* Splácanie tuzemskej istiny K ****** Transakcie verejného dlhu K ***** Transakcie verejného dlhu K **** Transakcie verejného dlhu K2 01 *** VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY K2 ** EPF pre RV-EAFRD (2.PO)-rozvoj vidieka-sp.zo ŠR Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných ******* Splácanie tuzemskej istiny ****** Obce ***** Výdavky verejnej správy **** Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová Z bankových úverov krátkodobých ******* Splácanie tuzemskej istiny ****** Transakcie verejného dlhu ***** Transakcie verejného dlhu **** Transakcie verejného dlhu *** VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY ** Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,vúc (miest.dane...) * Úhrn Vytlačené viera

22 Súvaha pre obce a mestá Strana 1 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne Ozna STRANA AKTÍV Číslo predchádzajúce čenie riadku Brutto Korekcia Netto účtov. obdobie a b c SPOLU MAJETOK r r r r A. Neobežný majetok r r r A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - ( AÚ) Softvér (013) - ( AÚ) Oceniteľné práva (014) - ( AÚ) Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - ( AÚ) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - ( AÚ) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) Stavby (021) - ( AÚ) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - ( AÚ) Dopravné prostriedky (023) - ( AÚ) Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - ( AÚ) Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - ( AÚ) Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - ( AÚ) Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - ( AÚ) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) A.III.1 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) B. Obežný majetok r r r r r r r B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) B.I.1. Materiál ( ) - (191) Nedokončená výroba a polotovary ( ) - ( ) Výrobky (123) - (194) Zvieratá (124) - (195) Tovar ( ) - (196) B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) Vytlačené viera

23 Súvaha pre obce a mestá Strana 2 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne Ozna STRANA AKTÍV Číslo predchádzajúce čenie riadku Brutto Korekcia Netto účtov. obdobie a b c Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) B.III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) B.III.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ) Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) 9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) Spojovací účet pri združení (396AÚ) Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ) Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) Vytlačené viera

24 Súvaha pre obce a mestá Strana 3 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne Ozna STRANA AKTÍV Číslo predchádzajúce čenie riadku Brutto Korekcia Netto účtov. obdobie a b c B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) B.V.1. Pokladnica (211) Ceniny (213) Bankové účty (221AÚ +/- 261) Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) Výdavkový rozpočtový účet (222) Príjmový rozpočtový účet (223) Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) B.VI.1 Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ )- (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) C.1. Náklady budúcich období (381) Komplexné náklady budúcich období (382) Príjmy budúcich období (385) D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114) Vytlačené viera

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

Fin. výkaz o plnení rozpočtu subjektu VS k (v )

Fin. výkaz o plnení rozpočtu subjektu VS k (v ) Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy 1.1.1 Príjmy bežného rozpočtu Strana 1 Zdroj Typ zdroja Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k 31.12.2014 a b c d e 1 2 3 72j 223 002

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 máj 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce DOMADICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Štefánia Klimentová Jana Slušná V Domadiciach dňa... Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2017.

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2018 Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Jaroslav Kopčan Spracoval: Mária Divékyová V Borčanoch, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 V Palíne, máj 2014 Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Róbert Katuš Spracovala: Katarína Kerestyová V Kašove dňa 31.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 20. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 V Čabe, 01.marec 2018 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta... 2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015... 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta... 26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách...

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa

Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa Obec Hviezdoslavov Na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 05.02.2016 Názov materiálu: Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 až 2018 Materiál obsahuje: Spracoval: Návrh na uznesenie Stanovisko

Více

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Spracoval: Bc Vladimír Baran Záverečný účet schválený OZ dňa 17.6.2016 uznesením č. A-10.7/2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.6.2016 V Smilne

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 NÁVRH Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Janka Janšová Spracoval: Ing. Miroslav Chromek, Helena Péterová V Teplom Vrchu dňa 21.5.2015 Návrh záverečného účtu

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 15.3.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.3.2017

Více

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 Predkladá: Eva Egryová Spracoval: Eva Egryová V Ďurkovciach, 13.júna 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016. Záverečný účet

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli:

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: Obec Danišovce Danišovce 33, 053 22 Odorín Záverečný účet obce Danišovce 2013 Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: 04.06.2014 Úvod Obec Danišovce je samostatný územný samosprávny a správny

Více

OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma

OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma Príjmy 1-Bežný rozpočet 111003 41 podielové dane samospráve 186 222,00 121001 41 Z pozemkov 10 400,00 121002

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách

OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA : S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2014, viacročného rozpočtu na roky 2015 2016 a k návrhu Programového rozpočtu. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016

Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016 Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016 Predkladá : Viera Hvizdáková Spracoval: Dana Randová V Paštinej Závade, dňa 01.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.03.2017 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Predkladá : Július Krištof v.z. Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 08.03.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.03.2018 Záverečný

Více

Rozpočet Obce Budča - návrh na rok 2018, 2019 a Príjmová časť

Rozpočet Obce Budča - návrh na rok 2018, 2019 a Príjmová časť Rozpočet Obce Budča - návrh na rok 2018, 2019 a 2020 - Príjmová časť Bežné príjmy Kód Ekonomická Rozpočet klasifikácia text 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 111 Daň z príjmov 111003 Výnos dane z príjmov

Více

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 2018. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Skutočnosť k Rozpočet po zmenách na rok 2015 O. Skutočnosť k

Skutočnosť k Rozpočet po zmenách na rok 2015 O. Skutočnosť k Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia z Environmentálneho fondu v sume 100 000,- na kanalizáciu bola určená ako príjem na kapitálové výdavky, ale do príjmov

Více

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Vincent Ivanecký, starosta obce Spracoval: Ružena Repaská V Kokošovciach dňa 24.02.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Predkladá : Dušan Ondruška Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 09.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015

Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015 Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015 Predkladá : Stanislav ČURILLA, starosta obce Spracoval: Jitka PUHALLOVÁ V Kaľave dňa 13.06.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016 Záverečný

Více

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2016. Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015

Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015 OBEC Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015 Schválený: Obec Lovča mala k 31.12.2015 668 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej

Více

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 z dvoch hľadísk:

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce Bzovík za rok 2013 z dvoch hľadísk: STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓR A K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE BZOVÍK ZA ROK 2013 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 V Petrovej Vsi február 2014 Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Mgr. Jana Gazdičová, starostka Spracovala: Benková Jana V Liptovskej Porúbke dňa 01.06.2015 Návrh záverečného účtu

Více

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na obdobie roku 2019 a viacročného rozpočtu na roky

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na obdobie roku 2019 a viacročného rozpočtu na roky Obec Kokošovce hlavný kontrolór obce Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na obdobie roku 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 2021 V zmysle 18 f ods. 11 písm. c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 NÁVRH Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21.03.2016 Návrh záverečného

Více

OBEC PODHORIE, Podhorie

OBEC PODHORIE, Podhorie OBEC PODHORIE, 969 82 Podhorie IČO : 00320935 ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Vypracoval: Kamila Tóthová Schválené: Obec Podhorie má k 31.12.2017 326 obyvateľov. Na čele obce je starostka Ing. Dana Lóţiová.

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Mgr. Anna Kratochvílová Spracoval: Bc. Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 02.05.2016 Návrh záverečného účtu

Více

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Predkladá : Gabriel PARTI, starosta obce Spracoval: Ing. Katarína Zsebiková V Hrušove dňa 16.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.05.2016

Více

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE BZOVÍK ZA ROK 2012 V zmysle 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné

Více

V Bajerove, február Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016

V Bajerove, február Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016 V Bajerove, február 2017 Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Více

Stanovisko k záverečného účtu obce Ratková za rok 2010

Stanovisko k záverečného účtu obce Ratková za rok 2010 Stanovisko k záverečného účtu obce Ratková za rok 2010 V zmysle 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému

Více

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ján Bartoš, starosta obce V Kurime dňa 16. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. mája 2016 Záverečný

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 19.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2014

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2014 Záverečný účet Obce Bretejovce za rok Predkladá : Emília Kővérová Spracoval: Emília Kővérová V Bretejovciach dňa 20.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 8.6.2015 Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Ratková a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Spracoval: Beata Pilišová V Ratkovej dňa 9.6.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016 Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Mária Macejková V Borskom Svätom Jure, dňa 21. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013 Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013 V Borskom Svätom Jure, 6. máj 2014 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 1. Všeobecná časť Názov RO: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Sídlo RO: Jána Kollára 896, 901 01 Malacky Štatutárny zástupca

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Predkladá : Endre Vincze Spracoval: Ágnes Molnár V Drni, dňa 28.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.05.2018 Záverečný účet schválený OZ

Více

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Radošovce a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Miroslav Remenár, starosta obce Spracoval: Mgr. Lívia Gulová V Radošovciach dňa 30.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více