9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva"

Transkript

1 9 Příklady výpočtu prvků z vyztuženého zdiva 9.1 Příčka na poddajném stropu vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená příčka z lícových plných betonových cihel klasického (českého) ormátu od DRUŽSTVA CEMENTÁŘŮ je uložena na železobetonové stropní desce, jež nemá dostatečnou ohybovou tuhost s ohledem na budoucí průhyb stropu a je proto nutné příčku navrhnout jako samonosnou. Rozměry stěny a statické předpoklady pro řešení jsou patrné z obrázku. Pro vyztužení stěny v ložných spárách se použijí předem zhotovené výztužné prvky příhradového typu MURFOR RND/Z s podélnými pruty 5. Prvky šířky 50 mm a délky 3050 mm se budou stykovat přesahem v délce 50 mm tak, aby styky nebyly v jednotlivých sousedních vrstvách nad sebou, nýbrž vystřídaně. Vyztužení ložných vrstev stěny se navrhuje pouze v její dolní části a proto se celkový počet vrstev výztuže stanovuje výpočtem za předpokladu, že stěna staticky působí pro uvedené rozpětí jako prostý nosník. Při realizaci je nutné zajistit provázání řešené příčky s příčnými stěnami. Cihly klasického ormátu CP 90/140/65 mm, P5 (pevnost cihel v tlaku je 5 MPa), kategorie I, jsou vyzděny na návrhovou cementovou maltu třídy M5, styčné spáry jsou zplna vyplněny maltou, spáry lícují se zdivem. Plošná hmotnost příčky je 73 kg/m. Obr. 53 Statické schéma a schéma vyztužení příčky na poddajném stropu Podle Národní přílohy normy [8] platí pro běžné konstrukce pozemních staveb při dodržení všech konstrukčních požadavků této normy pro zdivo ze zdicích prvků kategorie I, vyzděné na návrhovou maltu součinitel spolehlivosti materiálu (zdiva): γ M,0 113

2 Pevnost zdiva v tlaku: Součinitele pro výpočet normalizované pevnosti zdicího prvku: vliv šířky a výšky zdicího prvku CP (90/140/65 mm) δ 0,77 vliv vlhkosti (kondicionování zdicího prvku na vzduchu) η 1 Pro zdivo ze zdicích prvků 1. skupiny bez podélných maltových spár se uvažuje konstanta K 0,55 Normalizovaná pevnost zdicího prvku b δη u 0, ,5 MPa < 75 MPa a pevnost v tlaku obyčejné cementové malty M5 m 5 MPa < 0 MPa < b 19,5 38,5 MPa Charakteristická pevnost v tlaku kolmém na ložnou spáru pro zdivo na obyčejnou maltu a zdicí prvky 1. skupiny bez podélných maltových spár 0,7 0,3 K 0,55 19,5 0,7 5 0,3 7,07 MPa k b m Návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložné spáry k 7,07 d 3,53 MPa γ M,0 Pro pevnost zdiva v tlaku působícím rovnoběžně s ložnými spárami, tj. kolmém ke styčným spárám neposkytuje norma [8] žádný vzorec, pevnost je nutno stanovit experimentálně. Výrobce výztuže MURFOR, belgická irma BEKAERT, si nechala zkoušky provést na stěnách z pálených zdicích prvků s rovnými maltou vyplněnými spárami a na základě nich doporučuje pro obdobné zdivo tuto poměrně konzervativní hodnotu pevnosti h : hk 0,3 k 0,3 7,07,1 MPa hd 0,3 d 0,3 3,53 1,06 MPa Pevnost zdiva ve smyku: Pro betonové zdicí prvky a obyčejnou maltu třídy M5 obdržíme z tabulky v normě [8] vk0 0,15 MPa Průměrné návrhové napětí v ložné spáře uprostřed výšky stěny při uvažování součinitele spolehlivosti zatížení (přitížení působí ve prospěch bezpečnosti) γ G,min 1-3 γ G,min g1h 1,7310,85 σ d 0,01 MPa A γ 1 0,14 1,35 ms,γ G 114

3 vk vk0 + 0,4σ d 0,15 + 0,4 0,01 0,158 MPa < 0,065 b 0,065 19,5 1,5 MPa vd γ vk M 0,158 0,079 MPa,0 Materiálové charakteristiky výztuže MURFOR : S ohledem na omezení vzniku trhlin redukujeme charakteristickou mez kluzu na hodnotu yk,red 400 MPa Návrhová hodnota meze kluzu yk,red 400 yd,red 348 MPa γ 1,15 s Modul pružnosti výztuže E s 00 GPa Průřezová plocha výztuže jednoho prvku MURFOR RND/Z (plocha x 5 mm) A s1 39,7 mm Zatížení: Návrhová hodnota zatížení od vlastní tíhy stěny v patě stěny g d,73,85 1,35 10,50 kn/m Moment od tohoto zatížení g M Ed d l 10,5 6 47,7 knm 8 8 Návrhová hodnota posouvající síly v líci podpory V Ed 1 gd L 1 10,5 6 31,5 kn Dimenzování výztuže stěny Tloušťka stěny t 140 mm Skladebná výška jedné vrstvy zdiva v 75 mm Zvolený počet ložných spár vyztužených nosnou výztuží n 5 Odhad účinné výšky průřezu stěny n d h ν mm 115

4 Minimální plocha nosné výztuže A s,min 0,0005td 0, ,75 mm Celková plocha nosné výztuže A s na s1 5 39,7 196,35 mm > A s,min Kontrola minimální výšky stěny d min M 0,4t Ed hd -3 47, ,4 0,14 1,06 0,89 m < d,65 m Ověření podmínek spolehlivosti 1. Ohyb: Poloha neutrální osy za předpokladu plného využití výztuže (σ s yd,red ) x As 0,8t yd,red hd , ,576 m 0,8 0,14 1,06 Návrhový moment únosnosti M Rd nesmí pro zdicí prvky skupiny 1 (vyjma prvků z pórobetonu) být větší než moment M Rd,max M Rd A s yd,red (d 0,4x) 196, (,65 0,4 0,576) 164 knm < < M Rd,max 0,4 hd td 0,4 1, ,14, knm Kontrola předpokladu plného využití výztuže výpočtem přetvoření pro pruty výztuže ležící v páté ložné spáře, což je nejvýše položená vyztužená ložná spára h x nv ε s ε m 0,0035 x,85 0, ,075 0,576 Předpoklad plného využití tažené výztuže je splněn. > ε sy,red 0,0115 > E yd,red s ,0017 Průřez na ohyb vyhovuje.. Smyk Vzhledem k tomu, že stěna je přímo podepřena, ověřujeme spolehlivost průřezu stěny na smyk ve vzdálenosti d/ od líce podpory. Návrhová hodnota posouvající síly ve vzdálenosti d/ od líce podpory V Ed 1 gd (L d) 1 10,5 (6,95) 16,1 kn V Rd1 td vd 0,14,65 0, ,0 kn > V Ed 16,1 kn Průřez na smyk vyhovuje. 116

5 3. Kontrola trhlin Mezní stav použitelnosti představovaný spolehlivostí proti vzniku širších trhlin je ověřován na základě přibližného empirického vztahu, kdy vznik větších trhlin je kontrolován podle vzájemného vztahu mezi napětím krajních vláken, stanoveným podle teorie pružnosti a pevností zdiva v tlaku kolmém k ložným spárám. Vzorec platí pouze pro obdélníkový průřez M Ed Z Podmínka je splněna. -3 M Ed 47, td 1 0,14, ,94 MPa < 0,5 d 0,5 3,53 0,883 MPa. 9. Suterénní stěna s oknem zatížená zemním tlakem a vyztužená v ložných spárách Zadání Řešená suterénní stěna má téměř v celé délce přilehlého pole stropní konstrukce průběžné okno, takže není touto stropní konstrukcí a ani zdivem nadzemních podlaží přímo zatížena. Suterénní opěrná stěna je zatížena zemním tlakem v klidu, jehož průměrná návrhová hodnota je σ z1 1 kn/m. Zdicí prvky, použité na zdivo suterénu, jsou vápenopískové zdicí prvky DF plné 40/115/113, kategorie I, o průměrné pevnosti v tlaku 30 MPa (výrobce VPC). Použitá návrhová cementová malta je třídy M10 (průměrná pevnost v tlaku malty je 10 MPa), tloušťka ložné spáry se předpokládá 1 mm. Plošná hmotnost zdiva stěny bez omítky (v suterénu je lícové zdivo) je g kg/m. Do každé ložné spáry zdiva suterénní stěny jsou vloženy předem zhotovené výztužné prvky příhradového typu MURFOR RND/Z- 5/80/3050 (průměr podélných prutů 5 mm, šířka prvku 80 mm a délka 3050 mm). Podélná osa výztužných prvků neleží uprostřed průřezu stěny, ale výztužné prvky jsou umístěny vždy blíže k taženému líci stěny podle předpokládaného průběhu tahového napětí, tj. uprostřed rozpětí v mezipodporovém průřezu blíže k vnitřnímu líci a v podporách blíže k vnějšímu líci a to vždy tak, aby s určitou rezervou pro montážní nepřesnosti bylo vždy dodrženo minimální krytí výztuže. Rozměry a schéma zatížení suterénní stěny včetně polohy výztuže a způsobu stykování výztužných prvků přesahem je znázorněno na obr

6 Obr. 54 Půdorys a svislý řez suterénní stěnou, detail ložné spáry a polohy výztuže Podle Národní přílohy normy [8] platí pro běžné konstrukce pozemních staveb při dodržení všech konstrukčních požadavků této normy pro zdivo ze zdicích prvků kategorie I, vyzděné na návrhovou maltu součinitel spolehlivosti materiálu (zdiva) γ M,0 Pevnost zdiva v tlaku: Součinitele pro výpočet normalizované pevnosti zdicího prvku vliv šířky a výšky zdicího prvku DF (40/115/113 mm) δ 1,0 vliv vlhkosti (kondicionování zdicího prvku na vzduchu) η 1 Pro zdivo ze zdicích prvků kategorie I: s podélnými maltovými spárami se uvažuje konstanta K 0,8 0,55 0,44 118

7 Normalizovaná pevnost zdicího prvku b δη u 1, ,66 MPa < 75 MPa a pevnost v tlaku obyčejné cementové malty M10 m 10 MPa < 0 MPa < b 30,66 61,3 MPa Charakteristická pevnost v tlaku kolmém na ložnou spáru pro zdivo na obyčejnou maltu a zdicí prvky 1. skupiny s podélnými maltovými spárami 0,7 0,3 K 0,44 30,66 0,7 10 0,3 9,64 MPa k b m Návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložnou spáru k 9,64 d 4,8 MPa γ M,0 Pevnost zdiva v tlaku kolmo na styčné spáry: Pro pevnost zdiva v tlaku působícím rovnoběžně s ložnými spárami, tj. kolmém ke styčným spárám neposkytuje Eurokód 6 [8] žádný vzorec, pevnost je nutno stanovit experimentálně. Vyjdeme-li ze závěrů zkoušek provedených v Německu, můžeme pro zdivo s vyplněnými styčnými spárami a ze zdicích prvků tvarově se blížících krychli a s materiálovými vlastnostmi stejnými v obou navzájem kolmých směrech použít dále uvedenou hodnotu h : hk 0,5 k 0,5 9,64 4,8 MPa hd 0,5 d 0,5 4,8,41 MPa Pevnost zdiva ve smyku: Pro vápenopískové zdicí prvky a obyčejnou maltu třídy M10 obdržíme z tabulky v normě [8] vk0 0,0 MPa Svislé přitížení zdiva se na zvýšení pevnosti ve smyku pro vodorovné zatížení zemním tlakem neuplatní, tedy vk vk0 0,0 MPa < 0,065 b 0,065 30,66 1,19 MPa vk 0,0 vd 0,10 MPa γ,0 M Charakteristická hodnota meze kluzu výztuže MURFOR RND (dráty kruhového průřezu) yk 500 MPa Návrhová hodnota meze kluzu yk 500 yd 435 MPa γ 1,15 s Průřezová plocha výztuže jednoho prutu z prvku MURFOR RND/Z (plocha 1x 5 mm) A s1 19,635 mm 119

8 Průřezová plocha výztuže připadající na 1 m výšky stěny při výšce jedné vrstvy zdiva 15 mm 1 A s 0, 15 19, mm > A s,min 0,00015bt 0, , ,75 mm Ověření spolehlivosti stěny na zemní tlak v klidu Při ověřování spolehlivosti stěny budeme uvažovat její podepření pouze podél dvou svislých okrajů. Stěna pak působí jako jednosměrně ve vodorovném směru pnutá deska, zatížená rovnoměrně plnou hodnotou zemního tlaku v klidu a o únosnosti zpravidla rozhoduje ohybové namáhání uprostřed rozpětí a ve svislých podporách průřezu stěny. Při tomto postupu výpočtu nejsou kontrolována tahová napětí od ohybu ve svislé rovině, což může vést ke vzniku viditelných vodorovných trhlin uprostřed rozpětí na taženém vnitřním líci stěny. Trhliny by však neohrožovaly spolehlivost stěny, ani trvanlivost konstrukce a v tomto případě by byly zřejmě skryty ve spárách lícového zdiva. 1. Ohyb (včetně průhybu) Stěnu uvažujeme přibližně jako spojitý nosník pnutý ve vodorovném směru a opřený pouze o kolmo navazující nosné stěny. Vstupní údaje (viz obr. 54) L 4,5 m t 0,365 m b 1 m d 0,365 0,075 0,3375 m Kontrola ohybové štíhlosti (omezení štíhlosti stěny s ohledem na průhyb) L d 4,5 0, ,3 < 35 Ohybový moment v podporovém a mezipodporovém průřezu a posouvající síla v podporovém průřezu od průměrné návrhové hodnoty zemního tlaku v klidu na 1 m výšky stěny M Ed 1 1 σz,1 L ± 1 1 1,0 4,5 ± 0,5 knm/m V Ed 1 σz,1 L 1 1,0 4,5 ± 7,0 kn/m Ze silové výminky vnitřních sil v průřezu stěny odvodíme polohu neutrální osy průřezu As -6 yd x 0,035 m 0,8b 0,8 1,0, 41 hd Návrhová hodnota ohybového momentu únosnosti průřezu vyztužené stěny ve vodorovné rovině ohybu M Rd,x A s yd (d 0,4x) (0,3375 0,4 0,035),08 knm > M Ed 0,5 knm/m 10

9 Kontrola maximálního momentu únosnosti pro daný průřez M Rd,x < 0,3 hd b x d 0,3, ,3375 8,35 knm/m. Smyk Návrhová únosnost stěny ve smyku na styku s boční svislou podporou (vliv vyztužení se zanedbává) V Rd1 vd bd 0, , ,75 kn/m > V Ed 7,0 kn/m Suterénní stěna vyhovuje na účinky zemního tlaku v klidu! 9.3 Stěna zatížená bočním tlakem větru a vyztužená v ložných spárách Zadání Pro vyzdívku pole štítové stěny, která jako nevyztužená pro zatížení kolmým tlakem větru nevyhověla, navrhněte do ložných spár zdiva výztuž MURFOR a ověřte pak nosnou spolehlivost vyzdívky pole. Nosnou konstrukci štítové stěny tvoří železobetonový monolitický rošt, který obvodové reakce cihelných vyzdívek polí přenáší do podélných stěn haly, střešního pláště haly a do základů štítové stěny haly. Charakteristické plošné rovnoměrné zatížení větrem na štítovou stěnu je 0,45 kn/m. Vyzdívka pole je z režného zdiva, proto s ohledem na trvanlivost a mrazuvzdornost jako zdicí prvek navrhujeme KLINKER plnou lícovku německého (metrického) ormátu 40/115/71 mm, pevnostní značky P60 (průměrná pevnost v tlaku je 60 MPa), kategorie I od irmy WIENERBERGER. Zdivo bude vyzděno běhounovou vazbou na návrhovou obyčejnou cementovou maltu M10 (pevnost v tlaku je 10 MPa). Spárování zdiva bude provedeno v líci stěny. Plošná hmotnost vyzdívky činí 46 kg/m. Rozměry posuzovaného pole štítové stěny jsou uvedeny na obr. 55. Obr. 55 Pohled a půdorys jednoho z polí štítové stěny haly, zatížené tlakem větru 11

10 Pro kategorii zdicích prvků I a návrhovou maltu obdržíme dílčí součinitel spolehlivosti zdiva γ M,0 Pevnost zdiva v tlaku: Součinitele pro výpočet normalizované pevnosti zdicího prvku: vliv šířky (115 mm) a výšky (71 mm) zdicího prvku δ 0,846 vliv vlhkosti (kondicionování zdicího prvku na vzduchu) η 1 Pro zdivo z pálených zdicích prvků 1. skupiny bez podélných maltových spár se uvažuje konstanta K 0,55 Normalizovaná pevnost zdicího prvku b δη u 0, ,7 MPa < 75 MPa Pevnost v tlaku obyčejné cementové malty M5 m 10 MPa < 0 MPa < b 50,7 101,4 MPa Hodnota charakteristické pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložné spáry k K 0,7 0,3 b m 0,55 50,7 0,7 10 0,3 17,13 MPa Hodnota návrhové pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložné spáry k 17,13 d 8,57 MPa γ M,0 Hodnota návrhové pevnosti zdiva v tlaku kolmém na styčné spáry hd 0,3 d 0,3 8,57,57 MPa Pevnost zdiva v tahu za ohybu pro zdivo s maltou ve svislých spárách: Pro maltu M5 a pálené zdicí prvky při porušení zdiva v ložné spáře je základní hodnota charakteristické pevnosti v tahu za ohybu podle tabulky v normě [8] xk1 0,10 MPa S uvážením napětí σ d od vlastní tíhy zdiva (při užití součinitele zatížení γ Gmin 1) obdržíme pro průřez v polovině výšky pole hodnotu návrhové pevnosti v tahu za ohybu xk1 0,1 0,0046 1,375 1 xd1,app +σ d + 0,079 MPa 79 kpa γ,0 0,115 M Pro maltu M10 a pálené zdicí prvky při porušení v rovině kolmé k ložné spáře je hodnota charakteristické pevnosti v tahu za ohybu podle tabulky v normě [8] xk 0,40 MPa 1

11 a odpovídající hodnota návrhové pevnosti v ohybu xk 0,40 xd 0,0 MPa 00 kpa γ,0 M Pevnost zdiva ve smyku: Charakteristickou pevnost zdiva ve smyku stanovíme pouze pro styk zdiva s bočními podporami vyzdívky pole štítové stěny, kde dojde ke zvýšenému namáhání v důsledku vyztužení ložných spár výztuží MURFOR a tyto průřezy budou proto pro posouzení spolehlivosti na smyk rozhodující. Příznivý vliv přitížení vlastní vahou zdiva na zvýšení pevnosti ve smyku se na svislé smykové ploše neuplatní. Výztuž MURFOR v ložných spárách zdiva se do bočních podpor nekotví, neboť za předpokladu řádně provedené zálivky styčných spár zdiva dojde v důsledku vlhkostního nabývání pálených cihel k dobrému spojení vyzdívky s železobetonovou podporou. Pro pálené zdicí prvky a obyčejnou maltu pevnostní třídy M10 obdržíme z tabulky v normě [8] hodnotu charakteristické pevnosti ve smyku: vk vk0 0,30 MPa < 0,065 b 0,065 50,7 3,30 MPa Hodnota návrhové pevnosti ve smyku vk 0,30 vd 0,15 MPa γ,0 M Materiálové a geometrické charakteristiky výztuže MURFOR : Do každé páté ložné spáry stěny se vloží výztužné prvky MURFOR : RND 5/ viz obr. 56. Výztužné prvky MURFOR se budou stykovat přesahem v délce 50 mm a to půdorysně vystřídaně tak, aby styky nebyly situovány nad sebou. Šířka výztužného prvku: š 50 mm Obr. 56 Detail svislého řezu vyztuženou stěnou Charakteristická hodnota meze kluzu oceli MURFOR yk 500 MPa 13

12 Návrhová hodnota meze kluzu oceli MURFOR yd MPa 1,15 Plocha průřezu jednoho podélného prutu 5 A s1 19,635 mm Výpočet ohybové únosnosti vyztuženého pole štítové stěny zatíženého bočním tlakem větru Šířky průřezů stěny b y pro svislou rovinu ohybu a b x pro vodorovnou rovinu: b y b x 1 m Stanovení únosnosti ve vodorovné rovině ohybu: Účinná výška vyztuženého průřezu stěny d t t š +φ 0,115 0,115 0,05 + 0,005 0,080 m Kontrola ohybové štíhlosti (omezení štíhlosti s ohledem na průhyb) h,75 34,375 < 35 d 0,08 Celková plocha výztuže na šířku b x 1000b A s A x s1 19,635 47,31 mm Poloha neutrální osy za předpokladu plného využití výztuže a obdélníkového průběhu napětí v tlačené části průřezu stěny x A s x yd 0,8b hd -6 47, ,8 1,57 0,010 m Návrhová hodnota mezní ohybové únosnosti průřezu vyztužené stěny ve vodorovné rovině ohybu M Rd,x A s yd (d 0,4x) 47, (0,080 0,4 0,010) 1,56 knm 0,4 hd b x d 0,4, ,080 6,58 knm/m návrhová hodnota momentu únosnosti splnila podmínku danou normou [8], při které je možno uvažovat obdélníkový průběh napětí v tlačené části ohýbaného průřezu stěny. Stanovení únosnosti ve svislé rovině ohybu: Průřezový modul stěny jednotkové šířky t Z 6 0,115, m 3 /m 6 Moment uprostřed výšky stěny na mezi porušení prostým ohybem M Rd,y xd1 Z 79, ,174 knm/m 14

13 Výpočet smykové únosnost stěny na styku s boční svislou podporou (vliv vyztužení se neuplatní, neboť výztuž není zakotvena do podpory) V Rd vd b x t 0, ,115 17,5 kn/m Stanovení účinků zatížení od tlaku větru na stěnu a výsledný posudek Pole štítové stěny uvažujeme jako desku po obvodě prostě podepřenou. 1. Ohyb Hodnota momentu M Ed,x pro rovinu porušení, která je kolmá na ložné spáry a jíž přísluší výše stanovený moment M Rd,x, se určí na jednotku výšky stěny podle vztahu M Ed,x α γ Q w k L Hodnota momentu M Ed,y pro rovinu porušení, která je rovnoběžná s ložnými spárami a jíž přísluší pevnost xd1 a moment M Rd,y xd1 Z, se určí na jednotku délky stěny podle vztahu M Ed,y µ α γ Q w k L kde podle [40]: xd1,app 1 µ 0,416 ρ t ,115 0,416 0,64 d , ,08 yd s µ 0,416 xd1,app hd t d 79 0, ,115 0,080 0,06 h, 75 0,647 L 4, 5 ρ s A s bt 47, , , α 0,0509 α je součinitel ohybového momentu, který byl stanoven podle přílohy této příručky pro větší z výše uvedených hodnot µ a pro poměr výšky h k délce L stěny a pro stěnu po celém obvodu prostě uloženou (pole typu E); γ Q 1,5 je dílčí součinitel spolehlivosti proměnného zatížení; w k 0,45 kn/m je charakteristické zatížení větrem na jednotku plochy stěny. Dosadíme: M Ed,x 0,0509 1,5 0,45 4,5 0,61 knm/m < M Rd,x 1,56 knm/m M Ed,y 0,64 0,0509 1,5 0,45 4,5 0,164 knm/m < M Rd,y 0,174 knm/m Stěna na ohyb vyhovuje. 15

14 Podmínky spolehlivosti stěny v ohybu byly splněny pro průřez uprostřed plochy vyzdívky pro oba navzájem kolmé směry desky.. Smyk Stěny namáhané bočním tlakem (sáním) větru není třeba posuzovat na namáhání smykem, neboť smykové namáhání v podporách je cca o řád nižší, než je smyková únosnost podporového průřezu. Poznámka: U stěn vyzděných z betonových nebo pórobetonových zdicích prvků, které se při postupném vysychání smršťují, je nutné styk stěny se svislou boční podporou a styk s horní vodorovnou podporou vhodně vyztužit! 9.4 Vyztužená půdní nadezdívka pod hambalkovým krovem Zadání Ověřte spolehlivost půdní nadezdívky hambalkového krovu, který v místě uložení pozednice kromě svislého zatížení vyvozuje na zdivo i značnou vodorovnou sílu, kterou nevyztužená nadezdívka není schopna bez potřebných konstrukčních opatření bezpečně přenést. Obvyklé konstrukční opatření pro přenesení vodorovných sil od krovu jsou šikmá táhla, vedoucí od pozednice pod úhlem 45º do stropní konstrukce. Jestliže však tato táhla brání provoznímu využití půdního prostoru, je možno půdní nadezdívku vyztužit například podle dále uvedeného řešení. Výška půdní nadezdívky je h 0,75 m, tloušťka nadezdívky je t 0,365 m a vzdálenost výztužných kotev z oceli o průměru mm je a 1 m. Výztužná kotva je zabetonována do otvoru ve zdivu půdní nadezdívky viz obr. 57. Zdivo půdní nadezdívky je z cihel Porotherm 36,5 P + D (47/365/38 mm), pevnostní značky P15 od výrobce WIENERBERGER, cihlářský průmysl na předpisovou maltu M5. Pro vyzdění kotevního otvoru se mohou použít např. plné cihly německého ormátu (40/115/71 mm) nebo svisle děrované cihly CD AKU (40/115/113 mm) pevnostní značky nejméně P15, které modulově vyhovují pro dodržení řádné vazby zdiva s výše uvedenými cihlami Porotherm. Minimální objemovou hmotnost zdiva uvažujeme podle podkladů výrobce [37]: ρ ms 730 kg/m 3. 16

15 kotva EZ + podložka 80/80/8 mm + matice M kotva je zakotvena do železobetonového věnce stropu jemnozrnný beton C0/5 minimální velikost otvoru je 15/15 mm Obr. 57 Svislý řez a půdorys půdní nadezdívky pod hambalkovým krovem Návrhová hodnota vodorovné síly v místě uložení pozednice od vlastní tíhy a zatížení střechy a moment a posouvající síla od tohoto zatížení v patě stěny H V Ed 11,3 kn/m M Ed H h 11,3 0,75 8,48 knm/m Návrhové hodnoty svislého zatížení v místě uložení pozednice od vlastní tíhy a zatížení střechy N Ed 9,5 kn/m N Ed,min N Gk γ G,min 4,0 kn/m Spolupůsobící šířku u stěny, vyztužené lokálně soustředěnou výztuží a staticky navrženou jako konzola s vyložením rovným h, určíme jako nejmenší z hodnot b MIN(a; 3t; h/3) MIN(1; 3 0,365; 0,75/3) 0,50 m Průřezové a materiálové charakteristiky výztuže Kotevní výztužný prut vložený do nadezdívky ve vzdálenostech 1 m z oceli o průměru mm má průřezovou plochu A s 380 mm > A s,min 0,0005bd 0,0005 0,5 0,16 187,5 mm Charakteristická hodnota meze kluzu oceli yk 5 MPa 17

16 Návrhová hodnota meze kluzu oceli yk 5 yd 196 MPa γ 1,15 s Účinná výška průřezu stěny půdní nadezdívky je dána polohou pozednice d 0,160 m Stupeň vyztužení účinného průřezu stěny půdní nadezdívky -6 As ρ 0,0048 bd 0,50 0,16 Pevnost zdiva v tlaku kolmém k ložné spáře zdiva: Podle Národní přílohy normy [8] platí pro zdivo z pálených zdicích prvků kategorie I a předpisovou maltu dílčí součinitel spolehlivosti zdiva γ M, Součinitele pro výpočet normalizované pevnosti zdicího prvku: vliv výšky a nejmenšího půdorysného rozměru zdicího prvku PTH 36,5 P+D 47/365/38 mm δ 1,138 vliv vlhkosti (kondicionování zdicího prvku na vzduchu) η 1 Průměrná pevnost zdicího prvku v tlaku u 15 MPa Normalizovaná pevnost zdicího prvku b δη u 1, ,07 MPa < 75 MPa Pevnost v tlaku obyčejné malty m 10 MPa < 0 MPa < b 17,07 34,14 MPa Pro zdivo z pálených zdicích prvků. skupiny bez podélných styčných spár na obyčejnou maltu se uvažuje konstanta K 0,45 Charakteristická pevnost v tlaku nevyztuženého zdiva s obyčejnou maltou 0,7 0,3 07, 03, K ,, 10 5,31 MPa k b m Návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložnou spáru k 5,31 d,4 MPa γ, M 18

17 Pevnost zdiva ve smyku: Výpočet pevnosti zdiva ve smyku při zanedbání vlivu podélné výztuže: Charakteristickou pevnost zdiva ve smyku stanovíme v patě stěny půdní nadezdívky. Při výpočtu pevnosti ve smyku zahrneme do výpočtu i příznivý vliv přitížení vlastní tíhou zdiva a normálovou silou N Ed,min od střešní konstrukce, neboť napětí σ d od přitížení působí kolmo na smykovou plochu. Vzhledem k tomu, že přitížení spáry působí ve prospěch bezpečnosti, uvažujeme pouze zatížení stálé a součinitel zatížení γ G,min 1. Charakteristickou hodnotu počáteční pevnosti zdiva ve smyku vk0 při napětí v tlaku rovném nule pro pálené zdicí prvky a obyčejnou maltu pevnostní třídy M5 obdržíme podle doporučení Národní přílohy z tabulky v normě [8] vk0 0,0 MPa Napětí σ d od přitížení působící kolmo na smykovou plochu ρ σ d ms h + N Ed,min /t , ,0/0,365 16,4 kpa Charakteristická hodnota pevnosti zdiva ve smyku vk pro zdivo s maltou nevyplněnými styčnými spárami vk 0,5 vk0 + 0,4σ d 0,5 0,0 + 0,4 0,0164 0,107 MPa < < 0,045 b 0,045 17,07 0,768 MPa Výpočet pevnosti zdiva ve smyku s uvážením vlivu podélné výztuže: Vzhledem k tomu, že hodnota smykové pevnosti podle výše uvedeného postupu vychází velmi malá, využijeme možnost započítat do smykové únosnosti i prutovou výztuž, procházející kolmo smykovou plochou a stanovit charakteristickou pevnost ve smyku podle inormativní přílohy J, normy [8] vk 0, ,5ρ 0, ,5 0,0048 0,433 MPa přičemž hodnota takto stanovené pevnosti vk nesmí překročit hodnotu 0,7 MPa. Ověření spolehlivosti půdní nadezdívky 1. Posouzení patního průřezu stěny v ohybu Poloha neutrální osy za předpokladu plného využití výztuže a obdélníkového průběhu napětí v tlačené části průřezu stěny As -6 yd x 0,077 m 0,8b 0,8 0,5,4 Rameno vnitřních sil d z d 0,4x 0,16 0,4 0,077 0,19 m 0,95d 0,95 0,16 0,15 m 19

18 Návrhový ohybový moment únosnosti průřezu vyztužené stěny ve svislé rovině ohybu M Rd A s yd z ,19 9,6 knm > > M Rd,max 0,3 d bd 0,3, ,5 0,160 9,9 knm/m hodnota návrhového momentu únosnosti nesplnila podmínku danou normou [8] pro vyztužený zděný obdélníkový průřez vyzděný ze zdicích prvků skupiny, neboť hodnota momentu únosnosti překročila maximální hodnotu mezního momentu, při které je možno v tažené výztuži dosáhnout napětí na mezi kluzu. Proto jako mezní únosnost stěny uvažujeme hodnotu M Rd M Rd,max 0,3 d bd M Rd 9,9 knm/m > M Ed 8,48k Nm/m. Posouzení patního průřezu ve smyku Návrhová únosnost patního průřezu stěny ve smyku V Rd1 vkbd γ M, 3 0, ,5 0,16 15,75 kn/m > V Ed 11,3 knm/m 3. Kontrola ohybové štíhlosti stěny (omezení štíhlosti s ohledem na průhyb) h 0,75 4,7 < 18 d 0,16 Stěna půdní nadezdívky vyhovuje podle mezního stavu únosnosti i mezního stavu použitelnosti. 130

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn Zdivo zadní stěny suterénu je namáháno bočním zatížením od zeminy (lichoběžníkovým). Obecně platí, že je výhodné, aby bočně namáhaná

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ

Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN 1996 Přednášející: Ing. Zuzana HEJLOVÁ 28.3.2012 1 ing. Zuzana Hejlová NORMY V ČR Soustava národních norem (ČR - ČSNI) Původní soustava ČSN - ČSN 73 1201 (pro Slovensko

Více

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby ZE SYSTÉMU dle ČSN EN 1996-1-1 a ČSN EN 1996-3 NEICO - ucelený systém hrubé stavby K dosažení co nejlepších výsledků navrhování zdiva z betonových skořepinových tvárnic NEICO a k zachování hlavních výhod

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ (konzola) Používá se u volně vyložených ů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Prvek Schöck Isokorb typ třídy únosnosti ve smyku VV přenáší

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA Přednáška 3 letní semestr 2016 17 Výpočtový model musí vystihnout chování konstrukce s odpovídající přesností vlastnosti materiálu

Více

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL006 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující konzultace, zápočty, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, Registrace studentů a průběh konzultací: Studenti si

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Schöck Isokorb typ K-UZ

Schöck Isokorb typ K-UZ Pro volně vyložené y, které navazují na průvlak nebo železobetonovou stěnu. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. 65 Balkón s prvkem Schöck Isokorb typ K snížený oproti stropní desce

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Výška [mm]

Výška [mm] ZDĚNÉ TLAČENÉ PRVKY navrhování podle ČSN P ENV 199611 (EC6) Zdící prvky Pevnostní značka = průměrná pevnost v tlaku v MPa (např. P10, P15) Normalizovaná pevnost b = pevnostní značka x δ (součinitel δ závisí

Více

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Pavlína Matečková, LP-A-303 pavlina.mateckova@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~zid75/ Zkouška:

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 97 Schöck Isokorb typ

Více

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil 4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil Výpočet zatížení stropní deska Skladbu podlahy a hodnotu užitného zatížení převezměte z 1. úlohy. Uvažujte tloušťku ŽB desky, kterou jste sami navrhli ve 3.

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Stěny z tvarovek používaných. Výroba tvarovek ztraceného bednění. Výrobky, hmoty, materiály

Stěny z tvarovek používaných. Výroba tvarovek ztraceného bednění. Výrobky, hmoty, materiály 24 Tvarovky Stěny z tvarovek používaných pro ztracené bednění V současné době je na trhu řada výrobců a dodavatelů tzv. tvárnic. Tento článek je zaměřen na nedostatky při návrhu a použití těchto tvárnic

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 03. VYZTUŽOVÁNÍ - DESKOVÉ PRVKY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 133 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 107

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků

3 Navrhování nevyztužených zděných prvků 3 Navrhování nevyztužených zděných prvků 3.1 Metodika navrhování podle mezních stavů metodou dílčích součinitelů Zásady navrhování podle mezních stavů Rozlišují se mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 125 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více

BL06 Zděné konstrukce

BL06 Zděné konstrukce VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BL06 Zděné konstrukce Sbírka příkladů STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S PREZENČNÍ FORMOU STUDIA OBSAH 1 Úvod... 2 2 Teorie... 3 2.1 Pevnost zdiva v ohybu...

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více