COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:"

Transkript

1 OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum a kongres Coag (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní skupina Environment Skupinu vedl dnes portugalský místopředseda, který ale jako vždy vše dost široce komentuje a tak jsem měl opět dojem, že jsme 4 hodiny diskutovali, ale většinu času o věcech, které již byly diskutovány na dřívějších schůzích a k nim bylo dodáno jen velmi málo. Také dnešní volba druhého místopředsedy zabrala hodinu a půl, vzhledem k výsledku, ztracený čas. Předseda nevyzval kandidáty, jestli se chtějí vzdát kandidátky, ale neudělal to ani po prvním kole, kdy měla jasnou převahu finská kandidátka, a tak se muselo pokračovat. V druhém kole zvítězila, s počtem 100 hlasů, finská kandidátka Johanna Ikavalko, polský kandidát, předseda Solidarnosc, Jerzy Chroscikowski dostal 31 hlasů. Většina se pozastavila nad faktem, proč president velké zemědělské organizace, se chce stát vice-presidentem pracovní skupiny. Nejedná se o politický post, ale o pozici experta. Presidenti organizací se snaží uplatnit v presidiu Copa nebo Cogeca, na pracovních skupinách je místo především pro specialisty. Jak jsem už řekl, celá volba zabrala hodně času, takže k diskusím u jednotlivých bodů již tolik času nebylo. Biodiversita: Antonia Andúgar ze sekretariátu, která spolu s Tania Runge schůzi připravila, se ve své zprávě zabývala iniciativou španělského předsednictví, rok 2010 jako rok biodiversity, jaká je připravena strategie, jak pokračuje boj proti ztrátám biodiversity a další prvky této politiky. Součástí této politky C/C je zpráva pro členy o přípravě brožury k biodiversitě, která má být sborníkem příkladů nejlepší praxe. V průběhu 2010 se má diskutovat, kterou z možností přijmou organizace a členské země jako závaznou: 1. snížit ztráty biodiversity (podstatné) 2. snížit ztráty (zastavit propady) 3. snížit ztráty a připravit náhrady 4. snížit ztráty a nahradit co nejvíce + přispět ke zlepšení stavu globálních ztrát biodiversity Brožura bude připravena pravděpodobně až v květnu, ale řada organizací si myslí, že EU se vlastními iniciativami dostává do pozice, kdy zase naslibuje, co vše udělá, ale to se nakonec nedaří prosadit. Okolní svět to vidí jinak, některé sliby a plány jsou nerealistické, protože jiné země mimo EU se od nich odvracejí (viz. kodaňská konference o klimatu). Většina zástupců se přiklání v této fázi k druhé možnosti, podle rakouského zástupce musí být cíle realistické, a propojit je s očekáváním veřejnosti (ale to musí být rozumné a nemělo by vyvolávat příliš velké očekávání.) Nóta ze sekretariátu byla vydána a organizace mají dodat do sekretariátu příklady. To udělala k 19. únoru celá řada organizací. V příkladech se má uvést především celá řada různých cest a přístupů, jak může zemědělství přispívat k udržení biodiversity, jestli přispívá 1

2 k udržení či vytváření prostředí pro rostliny a zvířata, hmyz, dravce, kteří kontrolují škůdce, řízení travních porostů atd. V příkladech se má ukázat: - jak závisí prostředí na zemědělství - jak využívá zemědělství půdu, jestli ve stejném případě vytváří dostatečný příjem pro farmáře - jaké podpory jsou třeba, aby nedocházelo ke konfliktům a dosáhlo se specifických cílů u konzervace přírody - jak se budu muset přizpůsobit metody produkce a do jaké technologie budou muset farmáři investovat, aby toho dosáhli. Přišla celá řada příkladů z Francie, UK, Slovinska Německa, ale také od Syngenty, která připravuje podporu v Evropě, v Itálii, také mladí farmáři, finská MTK, belgická Boerenbond. V dotazníku pro příklady nejlepší praxe má být uvedeno, kromě normálních formalit, také začátek a cíl akce, kdo se v něm účastní, jak jsou zdroje financování, kdo organizuje celou akci a jaký je očekávaný výsledek pro prostředí, ale také ekonomický dopad. V závěru pak má být zdůrazněno jaké jsou hlavní příklady a jestli lze tento příklad použít i v jiných případech v jiných zemích. Studie by měla být doprovázena fotografickou ilustrací příkladů. Namísto bodu 5. projednán bod 6. Konference v Kodani. Antonia opět, podobně jako na POCC počátkem února udělala přehled, ale ten byl dost tristní. Nemá cenu opakovat všechna zklamání, nemožnost se domluvit v takovém obrovském množství delegátů, jak v Kodani. Také nedostatek vůle vůbec k nějaké dohodě dojít. Závěr je jen jediný. Kodaň zklamala, nedosáhlo se dohody a jen se zde připravila LTCA long term cooperative action. Jen dohoda, že se prodlouží mandát pracovních skupin až do schůze v Mexico City, v listopadu letošního roku. V rámci španělského předsednictví byla udělán zvláštní bod pro diskusi v únoru tohoto roku. C/C: pokračuje diskuse jak reagovat na klimatické změny, přizpůsobení a zmírňování dopadu (mitigation), trh s uhlíkem, rozhodnutí EU na propojení non-ets s budoucím CAP. Rakouský zástupce by chtěl vědět, jaký je postoj ostatních členských zemí. EU dělá podle něho chybu, že dává dopředu nabídky, které ostatní odmítají, nebo nerespektují, čímž se dostáváme do pozice, kdy nemáme prostor k vyjednávání. EU by měla být realističtější ve svém přístupu. Rovněž kriteria jsou velmi rozdílná a údaje velmi často (většinou) neodpovídají skutečnosti. Podobný problém má Británie, kde cíle byly uděleny vládou pro všechny sektoru včetně zemědělství, je cíl stanovený vládou do 2020 realistický? Voda Zde se jednalo především o předání informací (viz ad hoc schůzi z minulého týdne). Jen velmi malé úpravy v pracovních plánech CIS Antonia dále informovala o výsledcích pracovní skupiny o záplavách, která se konala koncem ledna, a dále o konferenci o nedostatku vody, z poloviny února. Přehledy jsou pro zájemce zveřejněny na Agriinfo a další briefing má být zítra v rámci pracovní skupiny o Nárazníkových pásmech a území s ohledem na kvalitu vody. Direktiva půdy stav jednání v Radě (status quo), nic se zatím nezměnilo (od roku 2007 blokovací minorita). Příprava na řešení a legislativu okolo odpadů ze zemědělské produkce: hnůj, kejda, odpad, zbytky a jejich využití na produkci energie. Přehled, který byl již udělán na skupině bioenergie, také zde opakováno stejné cvičení. 2

3 WssTP pracovní skupina: Nárazníková pásma a nárazníkové oblasti - cíl, kvalita vody Pracovní skupina pořádaná společně Copa-Cogeca, WssTP (evropská platforma vody) a Eureau (Asociace správců a distribuce vody v EU). Moderátor dopolední části (celé), byl Gepard Doornbos, který je předsedou Eureau a který byl také dlouhou řadu let ve vedení Copa a 5 let presidentem IFAP. Celá iniciativa měla již několik pokusů o realizaci, ale teprve direktivy o nitrátech a vodě daly podstatný impulz k kladné spoluprácí farmářů a správců vody. Celá řada ad hoc skupin byla již na tato témata uspořádána v posledních 2 letech a podle dnešní diskuse a příspěvků, které zde byly, se dá očekávat, že v rámci skupiny Environment bude takových specifických jednání více. Pekka udělal úvod, pak začal schůzi moderovat Gepard Doornbos. Prvním řečníkem byl Pierre-Yves Monette, generální sekretář Eureau (European federation of national associations of water and wastewater services). Organizace má 31 plných členů + 1 pozorovatele (Chorvatsko), založena v roce 1975, spravuje jednotek v Evropě, 400 m zákazníků. Hlavním předmětem dnešní schůze bylo řešení jak odstranit chemickou zátěž vody. Nicolas Rouyer z DG Env. Na jeho úvod navázal s tématem ochrana vody, ochranná pásma, nitrátová směrnice, direktiva pesticidů, CAP cross-compliance. CIS (common implementation strategy) - dosáhnout dobrého statutu vody do 2015 ( river basin situace: - odpadní vody - pesticidy - prevence integrovaného znečištění. Stav k lednu 2010 ukazuje, že v ČR je situace relativně dobrá, konzultace dosud neproběhly v Portugalsku a v Řecku, situace je problematická v Holandsku, Vlámské části Belgie a v Bretani. V rámci plánů a programů se řeší celá řada komplexních problémů od čerpání vody, snižování chemické zátěže (později zástupce producentů hnojiv řekl, že 2/3 hnojiv nejsou užity cílově). Nárazníkové zóny (Buffer zones- BZ). V definici Komise je BZ vysvětlena jako oblast bez zemědělské produkce. BZ představují přes 70% programů v povodích řek. Zatím nebyly dostatečně vypracovány studie o finančních nákladech spojených s BZ. Španělsko (předsedá EU) svolalo příští schůzi expertů na 6. a 7.4 do Sevilla, kde má být hlavním tématem Rámcová direktiva vody (WFD) a zemědělství. Emmanuel Petel z DG Agri měl jako příspěvek cross-compliance a BZ, kterou rozšířil o Buffer strips (malá pásma). Očekává se, že se promítne po roku 2012 také do podmínek u plateb PP (bude zahrnuto do cross-compliance, povinně). GAEC (good agricultural and environmental conditions): v ní budou hlavní roli hrát provádění SMR4 nárazníková pásma + nitrátová direktiva a SMR9 nárazníková pásma + pesticidy. S tím spojené minimální požadavky u PPP (ochranných prostředků). - licence na užití produktu - trénink - bezpečné skladování a manipulace - kontroly techniky - pravidla pro pesticidy v blízkosti vodních zdrojů. GAEC: 1. ochrana půdy eroze 2. udržení organického obsahu 3. udržet strukturu půdy 3

4 4. bránit znehodnocení 5. ochrana vody U vody je to především ochrana před znečištěním, filtrace, likvidace chemických prvků atd. Do 2012 je plán zavézt nejpozději BZ okolo všech vodních toků EU. Birgit van Tongelen DG Sanco. Udržitelné užívání pesticidů direktiva 2009/128. U užití se sledují dva prvky: odpad a zbytkové hodnoty. FWD (direktiva vody): vše se provádí přes národní plány, sleduje se jaké nástroje se používají, trénink lidí, specifická praxe, jaké technologie (rozprašování). NAP (národní akční plány): všechny mají svá specifika včetně pravidel pro BZ. Revize se bude provádět každých 5 let. Platí od 25/11/2009, aplikace do 14/12/2011 a členské země mají předat Komisi do Zlepšení kvality vody Carlos Póvoa (Portugalsko). AdP společnost, která spravuje 42 vodních společností v Portugalsku. Soustřeďuje se stále více na využití znečištění jako zdroje energie a biomasy. Snížit GHG (plyny), zvýšit obnovitelná paliva. V roce 2015 má být z tohoto zdroje získáno 3% elektřiny v Portugalsku a v rámci samotné skupiny zvýšení užití o 200%. Pracují na řadě nových technologií současně, které se mají efektivně zabývat využitím odpadu na nové formy energií a materiálů. Má to být rovněž jeden z nových efektivních nástrojů na řízení vody. V posledních 2 letech se jim podařilo integrovat všechny dostupné informace a to využili k určitým simulačním modelům, kde se předpokládají buď dobré výsledky, nebo tam kde chybí jistota výsledku, možné řešení problémů. Všude musí být nová forma kontrol a sledování cost-effective (výkonné s ohledem na náklady). Jean-Joel Gril z francouzské Cemagref rozebírá ochranu kvality vody. Nárazníková pásma: louky, lesy, svahy. Mokřiny či suchá úprava. Úloha BZ jako nárazníku při odtoku (PPP), nebo zadržet prach při postřiku. Jejich snaha je chránit nejen vrchní vodu, ale také spodní. Rozbor BZ a jejich filtrační kapacita. Později v diskusi uznal, že ani není tak důležitá šířka pásem (FR mezi m, USA jen 15 m). V rámci lepší funkce se kombinují různé typy (mokřiny, versus suché, různé typy vegetace a jejich kombinace). Velký vliv mají lokální podmínky, nelze hledat šablonu ani na velikost ani na typ ochrany. Marc Stutter, z britského výzkumného ústavu se zabýval především hodnocením sebraných dat při znečištění. Uvedl, že cílem je snížit obsah živin v povrchové vodě, v rámci EU je navrženo 88 možných opatření k jejich snížení. Poukázal na velké rozdíly mezi zeměmi, a také v jejich postoji k výzkumu a znalostem. Rozdíly jdou od nuly do 100. Také on se zabýval hodnocením šířky BZ, variace od 5 do 20 m (někde až 50m). Maximální role BZ (10m průměr jednotlivých článků) Stromy 10 m, keře 4 m, tráva 7 m, rychle rostoucí rostliny na břehu to je podle něho nejúčinnější kombinace. Tiina Notes z JRC (joint research center) se soustředila na změny klimatu a vliv na kvalitu vody. V souvislosti s půdou s mluví o ztrátách, u vody se mluví o zátěži. Změny klimatu: vliv na ztráty výživnosti, což nás bude nutit k rychlejšímu obnovení podmínek eko-systému na venkově. Problémy s harmonizací procedur v celé EU měření ztrát výživnosti, změny počasí, koncentrace P, koncentrace N. Rozdíly mezi Severní Evropou, západní (UK a IRL), střední. Zvyšují se zimní průtoky, snižuje se naopak jarní srážky na severu, podzimní na západě Evropy. Největší změny jsou na severu Evropy, citlivé i na malé variace v teplotě. Elisa Wagner zemědělská atašé US u EU. Přístup US k zlepšení kvality vody a ochrana. 4

5 Natural resources conservation service začal fungovat ve 30. letech jako reakce na prachové bouře na středozápadě USA. Nyní má USA 3000 oblastí kontrol a provádění: - technická asistence (od 1930) - zlepšení prostředí - programy pro zdroje vody Řídící programy: Jak zlepšit užití a ochránit vodu Kvalita, řízení výživy Rotace plodin Filtrační pásma Nárazníková pásma Řízení povrchové vody. Nárazníková pásma pomohly zlepšit kvalitu života na venkově. Filtrační pásma a toky (zatravněné) filtrují odplavenou vodu z polí, větrolamy a živé ploty pro zimní ochranu. Celkem rozeznávají 15 různých skupin BZ jako využít v EU? Otázky a odpovědi: Šířka pásem má jen omezený vliv, spíš vliv na snížení koncentrace prvků, ale variace jsou stále velké a tak není jednoznačný závěr. Pro P 10 m je závislost Pro N jevy nevyrovnané, nejlepší výsledky u neregulérních pásem (kroucená, přerušované), ale ani zde to není jednoznačné. US financují až 75% prostřednictvím individuálních plánů, ty jsou prováděny a řízeny přes 3000 center. Petel informuje, že se uvažuje také o distribuci peněz v závislosti na provádění BZ. Zástupkyně DG Agri doplňuje, že zatím se vše financuje v rámci RV, je na členských zemích jak to provádějí, dobrovolné programy a později dělá Komise porovnání nákladů. V závislosti na podmínkách mohou být BZ financovány až do 100%. Zástupce saského ministerstva prostředí říká, že po dlouhých debatách se Německo rozhodlo neregulovat přísně šířku BZ, přemýšlí se o dalších doplňcích a možnostech. Španělský zástupce Juan Valero de Palma. Zavodňování a filtrace. Zavodňování má převahu v Itálii, Řecku a Španělsku. Jde o to, jak dále vodu využít a jak ji vrátit původní kvalitu. Příklad oblasti Albufera (Valencia), kde k tomu slouží mokřiny a jezero o rozloze 24 km čtverečních. V sousedství moře, původně slaná voda, nyní již řadu let slouží jako zelený filtr pro vodu použitou na zavlažování v okolní oblasti. Jezero velmi mělké ( cm), voda se v něm vymění 18x do roka. Přidaly se uměle vytvořené mokřiny (18 ha a další část mokřin s porostem 8 ha). Uvažuje s o aplikaci v jiných částech Španělska. Christian Palliere EFMA (asociace evropských producentů hnojiv). Praxe hnojení. Řídící programy pro produkci hnojiv - od 2003 se užívají od produkce po aplikaci. Dobrá praxe: určit optimální potřebu, včetně satelitní asistence na přesnější aplikaci Užití odpovídající formy nitrátů Lepší kontrola výživy Koordinace užití všech prvků, integrovaný přístup (life cycle) Zlepšení kontrol výkonnosti N Komunikace a GAP (praxe) u spolupráce s farmářskými organizacemi. Manfréd Roettele EPCA (ochrana) Ochrana vody: TOPPS programy v 12 zemích, Provadis od 2009 už v 22 zemích a připravují se další pokračování. 5

6 EOS environmentaly optimised sprayer (optimálně rozprašovač) BZ je účinný nástroj, vytváří se dlouhodobě BMP ( best management practices) zatím nedostatečné (chyby v organizaci, slabá struktura, detaily). Recyklace hnojiv zde spíš úvahy do science-fiction o možnostech opakovaného využití hnojiv po skončení jednoho životního cyklu. Ze strany průmyslu je to zatím utopie. Ale uznává se, že 2/3 hnojiv nejsou upotřebeny účelově. Dochází k velkému mrhání prostředky a chemikáliemi. Presidium Cogeca 24.2., Business forum a kongres Coag (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko. Obě schůze byly provázeny celou řadou problémů, které vznikly kvůli různým stávkám, špatnému počasí, či nemocem některých přihlášených účastníků. Nemohu říci, že by to byly odpočinkové schůze, spíš naopak. Ale o těchto problémech budu referovat v průběhu popisu jednotlivých částí schůzí a jednání, které proběhly, a nakonec ještě 26. února v Zaragoze, v provinci Aragon. I důvody proč se kongres COAG (španělská družstva), zasedání presidia Cogeca a samotné Business forum zde konaly, vysvětlím v popisu průběhu všech jednání. Ale samotná cesta tam a zpět zabral vždy víc než 15 hodin s mnoha problémy u přestupů, ještě jsem neměl nikdy tak komplikovanou cestu jako tentokrát. A to vše vypadalo původně docela jednoduše. Tyto komplikace ovlivnily nejen samotnou účast, ale také prodloužení všech jednání až do pozdních večerních hodin, aby se dohnalo zpoždění. Nápad madridské organizace, že velkou skupinu zástupců plus překladatele (asi 35 lidí) odveze do Zaragoza autobusem, vypadal původně jako slibný, ale i tak se jejich odhady na délku cesty (320 km), ukázaly příliš optimistické. Jednání začala až po páté hodině navečer a celá řada zástupců se nedostavila (Irové a Švédové, kvůli sněhovým bouřím), Van Es byl nemocen. Paolo Bruni, nový president Cogeca všechny uvítal a rovněž pořádající předseda COAG, Fernando Marcén, měl krátký úvod. Presidium a Business forum je součástí (poprvé) také kongresu COAG, na kterém bylo přes 1200 účastníků z celého Španělska. Jak později na zahájení kongresu zdůraznil, nemohl by se konat bez velké finanční podpory vlády provincie Aragon, jejich guvernér a místní ministři přišli jak na Business forum, tak na kongres. Zpočátku presidia byl hned malý incident, Poláci protestovali, že tam nebyl překlad do polštiny a odešli z presidia. Pekka vysvětlil, že Poláci (organizace Serafima), se jednak přihlásili po časovém limitu nutné kvůli zvláštním pasům pro návštěvu páru následníka španělského trůnu a s tím související bezpečnostní opatření. Měnili několikrát sestavu delegace ještě pár dnů před začátkem cesty. Zkrátka, polská organizace. K tomu se vrátím ještě v průběhu samotného kongresu, kdy jsem se jim musel věnovat téměř 3 hodiny, protože neměli nikoho s jazykovým vybavením. Presidium: Agenda schválena a rovněž zápis. Sekretariát: Pekka a Paolo udělali přehled, podobný jako na presidiu Copa. Jen ještě řekli, že se týden před presidiem sešli v Bruselu se španělskou Mze Elena Espinoza, která měla později jednání s novým Komisařem Ciolos. Ten ale přišel na setkání dříve a tak jednali všichni čtyři o družstevních otázkách a budoucnosti CAP. Oba potvrdili, že setkání bylo velmi pozitivní. Plán práce na

7 Již jednou diskutováno, doplněno některými detaily. Paolo k tomu řekl, že se stejně na konci letošního roku bude jedno presidium věnovat aktualizaci. V současném znění bylo všemi schváleno. Podobně jako Copa, chce vedení Cogeca více jednat o možnostech konečné formy CAP po Pages, za francouzské coops chce, aby vedení více zdůraznilo úlohu družstev a aby v rámci návrhu byl odstavec o coops. Eduardo Bamonde za Coag k tomu řekl, že je nutné úlohu coops zdůraznil, na listopadové manifestaci v Madridu bylo přes účastníků, to se nikdy dříve nepodařilo, ukazuje se, jak důležitou roli družstva v Španělsku konají. Pokladník C/C. Podobně jako na presidiu Copa, byl jim potvrzen do července Peter Vrisk (Slo). Od července bude tuto roli mít někdo z Copa (alternativní vedení). CAP po Pekka informoval o práci ad hoc skupiny. Podobně jako na presidiu Copa. Nebudu zde opakovat. Jen družstva chtějí větší důraz na jednání v rámci potravinového řetězce a konkurenci. Ciolos má organizovat v průběhu dubna debatu a počátkem července má být v Bruselu konference o budoucnosti CAP. Paolo Bruni rovněž požádal španělskou Mze, Espinoza o účast na presidiu Cogeca v červnu v Bruselu. Řecko informovalo o problémech země, finanční krizi a požádalo o solidaritu u plateb v rámci příští distribuce evropského rozpočtu. Řecká zástupkyně řekla, že požadavek NČZ je legitimní, ale Řecko i přes názory, že tamější farmáři dostávají největší podporu na hektar, mají kvůli podmínkám individuální podpory velmi nízké (rozměry farem jsou méně než 1 ha až 3 hektary v naprosté většině případů (olivy, víno, bavlna, tabák). Další body byly informativní podobně jako na presidiu Copa ohledně legislativy o intelektuálním vlastnictví (semena, technologie), podobný závěr jako poslední POCC/CCC. Pages zde opět zdůraznil, že je velká obava u patentů pro některé části semen od množitelů, (markers), které umožňují kontrolu další produkce tak, jak si to představují velké společnosti. Je třeba zachovat široký přístup a široký výběr. Mléčný sektor. Pekka podobně jako na presidiu Copa informoval o schůzích skupiny na vysoké úrovni a řekl, že na březnovou konferenci, kterou pořádá Komise bude vyslána silná delegace C/C, asi 75 lidí. 10. Direktiva půdy. Je na programu od portugalského předsednictví a zatím existuje stále kontrolní minorita zemí, které jsou proti. Takže se pravděpodobně nic nestane ani při španělském předsednictví. 11. Kongres Podobný přehled jako na presidiu Copa, jen upřesnění o účasti některých představitelů. Ale německý zástupce má pochyby, podobně jako za francouzského předsednictví se měl objevit Sarkozy (původně měl být kongres ve Vídni), silní řečníci jsou sice tahákem na seznamu, ale většina z nich se na poslední chvíli omluví, měli bychom mít dobré analýzy a větší možnost diskuse, než celou řadu projevů, které jsou většinou politické a obecné. 12. Státní pomoc družstvům ve Španělsku, Itálii a Francii. Toto téma různého zdanění a tři případy, které řeší jednak Komise a jednak Soudní dvůr v Lucemburku, se dostávají do konečné podoby, ale výsledky, především u španělského případu se již 2x změnily, jednou jim dal soud za pravdu, další instance tento posudek zvrátila a žádala o další šetření. Hlavním důvodem je, že coops mají specifický daňový systém (v těchto 3 zemích) a distribuce především, žádá o jeho zrušení. Celá jednání jsou velmi komplikovaná, faktem zůstává, že coops v ostatních zemích podobné výhody nemají, a proto je těžké, aby celá Cogeca podpořila pozice těchto 3 zemí. 7

8 Schůze skončila v 9 hodin večer. Informace, že Business forum druhý den začne již v 8. hodin, kvůli velmi přísným bezpečnostním opatřením, kvůli návštěvě následníka trůnu v druhé části jednání. Business forum I když to bývá forum pro družstva a jejich zástupce, v tomto případě bylo uděláno v rámci kongresu Coag a tak se ho zúčastnilo přes 1000 farmářů. Úvodní řeč měla paní Lourdes Zuriaga z vlády provincie Aragon, která zdůraznila roli družstev při současné krizi. Fernando Marcén, president Coag pak uvítal farmáře a úvodem řekl, že je velmi rád, že se forum jedná za účasti tolika delegací z členských zemí a je příležitostí se seznámit se zkušenostmi jiných družstevních organizací. Paolo Bruni pak představil členy panelu a zástupce zemí, kteří v rámci Business forum vystoupí. Moderátorem zde byl Thomas Magnusson. Prvním řečníkem byl Fernnado Faces, profesor z institutu San Telmo. Ten se zabýval rozdílným tempem vývoje za posledních 20 let u produkce, marketingu a především distribuce. Produkce, které se v poslední době stale komoditou a kde se stále více spekuluje, globální vyjednávání, ziskovost sektoru je velmi nízká a stále méně o ni rozhodují producenti. Velká váha nových zemí i ve stanovení cen (Čína, Rusko, Brazílie, Indie). V současné krizi také vidět rozdílný přístup systému ekonomiky, USA rychlý propad, ale rychlejší nástup alespoň to tak doposud vypadá, EU dopad pomalejší, ale také návratnost na dřívější úroveň je méně výrazná. Všechny země s výjimkou Číny, zvýšily své zadlužení. Největším úkolem je vrátit důvěru spotřebiteli. Sektor: musí projít změnou rozměrů družstev další integrace. To ostatně bylo hlavní téma celého fora. Integrace a kvalita. Nová strategie: inovace, diversifikace, snížení nákladů, nové technologie, vedení a řízení. Základní rozměry: v produkci (stále malé jednotky v porovnání s distribucí). Jak dosáhnout větší rovnováhy v rámci potravinového řetězce. Bruni, jako druhý řečník zdůraznil, že Cogeca představuje družstev v EU, oproti velmi malému množství řetězců. Je třeba se zabývat rolí družstev v dalším vývoji. - integrace (rozměr družstev) - internacionalizace - konkurence nových zemí - výměna zkušeností mezi družstvy Prvním příkladem byla francouzská družstva, původně měl přednést president Coop France, Philippe Mangin (nemocen), místo něho vystoupil jeho kolega Pees. Auralis France s obratem 1,3 mld se specializuje na tři sektory: - mléko a služby - semena (+ hybridy) - potravinářský servis (marketing fois gras) - nové strategie: šíření servisu připravená jídla do jídelen a nyní i do oblastní distribuce obchodů. Mezinárodní rozměr: semena v EU, produkce také na Ukrajině, fois gras (játra) produkce i v Bulharsku, export do Kanady a Číny. Jaké změny se očekávají: Pees určité problémy s přístupem k financím, ale také kvůli krizi změny složení sortimentu a tlak na ceny od distribuce. Export jater klesl o 50% do Japonska, ale i do Španělska. Podobný pokles byl i u hotových jídel. Nepatrné u semen. Druhý výstup měl CEO, BayWa, Klaus Josef Lutz. 8

9 Ten se v úvodu zabýval především velkými výkyvy u zemědělské produkce v posledních letech. Hledání nových cest, jejich receptem jsou investice do obnovitelné energie, spojování s další mi družstvy, aby měla BayWa větší váhu na trhu. Podle něho je možné spojování a zachování základních myšlenek družstev, i když je nutné určité přizpůsobení k současnému stavu na trhu. Jaké formy spojování družstev? Nic není vyloučeno. Ale je třeba hledat nové možnosti. Třeba krize jim ukazuje, že je větší poptávka po technice, která není zcela nová, proto založili divizi na obchod a servis s opotřebovanou technikou. Stále hledat cesty jak optimalizovat prodej. V řadě komodit je zisk téměř nulový, pro rozvoj je třeba kapitál, Němci se proto rozhodli, že celou řadu filiálek nechávají fungovat jako ziskové společnosti. Ovšem Lutz připustil, že neexistuje jeden model pro všechny, stále se musí hledat a zkoušet. Zatím se jim velmi vyplácí investice do obnovitelné energie, ale i tam hledají cesty spojení s jinými společnostmi. Pees také mluvil o různé formě podpor cen zemědělských komodit, ta je podle něho ve všech zemích včetně Brazílie, i v rámci WTO by se mělo o tomto faktu mluvit a snažit najít cestu k určité rovnováze. A to je velmi dlouhá cesta, mezitím se musí družstevní organizace snažit fungovat jak nejlépe mohou. Příspěvek ředitele Van Es (Greenery NL) zde nebyl, Hans byl nemocen a tak se publikum zapojilo do diskuse s panelem vedoucích. Jak z diskuse vyplývá, každá země má své specifikum v družstevním vývoji. Španělsko, kde družstva fungují především na regionální úrovni (proto jich vidíme přes 3900 v celém Španělsku), méně na provinční úrovni (zde Aragon) a na celostátní úrovni existují především u ovoce a zeleniny, vína a vepřového. Ve Francii je to sektorové (mléko, obilí, maso), v Německu pak kromě silné pozic u mléka, je to diversifikace, jak vidět z činnosti BayWa. Magnusson zde také mluvil o konkurenci mezi družstvy (Arla a pronikání na trh Finska Valio), což vede k silnému tlaku na snížení cen mléka ve Finsku (zatím ceny zdaleka nejvyšší v EU). V letošním roce má být ještě minimálně jedno Business forum, předpokládá se, že bude ve vlámské části Belgie a tématem (prozatím) by měly být inovace. Vystoupení zástupců aragonské vlády, provincie a následníka trůnu. Jejich všechna vystoupení zněla jako podpora družstevního hnutí a zemědělského sektoru jako celku. Všichni si uvědomují dopad na pracovní příležitosti v ekonomice Španělska (nyní téměř 20% nezaměstnanost, především ve stavebnictví). Vystoupil zde starosta Zaragoza, Juan Alberto Bellech. Po něm Fernando Marcén, president Coag, který zdůraznil, že bez podpory místní vlády, by se tak rozsáhlý kongres se zahraniční účastí, nemohl konat. Následovalo audiovisuální představení činnosti COAG. Státní sekretář Mze, José Joaqium Pérez de Obnos, vysoce ocenil činnost družstev, jejich pozitivní roli a spolupráci s ministerstvem, kde zástupci družstev zasedají ve většině poradních skupin se zástupci ministerstva. Rovněž zdůraznil jejich roli v organizace zemědělského pojištění a vyzval k velké účasti na jednání o zemědělském pojištění a řízení rizik, v polovině března v Madridu. Další projev měl guvernér státu Aragon, Marcelino Iglesias. Projev následníka trůnu byl téměř půl hodiny, několikrát přerušen potleskem, protože Prince je pravidelným návštěvníkem kongresů zemědělců Španělska. I když nemá politickou moc (ani Král ji nemá moc velkou), jejich vliv je stále velmi silný na celou politickou scénu Španělska, jak se ukázalo opakovaně ze zásahů krále Juan-Carlos v době několika vládních a parlamentních krizí. Po tomto projevu se očekávalo, že princ s manželkou odjedou, ale namísto toho zůstali ještě víc než hodinu diskutovat s farmáři na chodbách a vestibulu kongresového sálu, a ochranka 9

10 měla plné ruce práce se zachováním určitého pořádku. Princezna také mluvila dost dlouho s našimi překladateli. Odpolední část jednání byla věnována domácí agendě (2 hodiny) a byla bez překladů. Nicméně během této přestávky byli požádaní zástupci celé řady organizací přítomných udělat rozhovor pro místní (Aragon) a státní televizi, což jsme udělali. Navíc nás zástupci Coag požádali, abychom na třetím dni jednání vystoupili s krátkým pozdravným projevem. Ten den měla být exkurze na farmy v okolí Zaragozy, ale namísto toho, ještě jedno půldne jednání. I zde byly překlady, protože se zde objevil ředitel FAO, Kostas Stamoulis s vizí FAO o budoucnosti CAP a problémech zásobování světa potravinami. V panelu s ním seděli zástupce DG Agri, Tassos Haniotis, vedoucí analýz, předseda EP zemědělského výboru, Paolo de Castro, další ze sekretářů Mze Španělska, paní Alícia Villauriz a náš známý, generální ředitel COAG, Eduardo Baamonde. Od zástupce DG Agri nepřišlo nic nového, je vidět, že fungoval ještě v rámci politiky Fischer- Boel, de Castro byl daleko otevřenější a jak se zdá, bude zemědělský výbor parlamentu velmi důležitým hráčem ve formulaci budoucí politiky a v jejím prosazování. Bruni, který je Ital jako předseda de Castro( bývalý Mze Itálie), později řekl, že president slíbil účast na některém z příštích presidií C/C. Obecné zprávy: Tento týden nejsou, protože jsem se vrátil do Bruselu až v sobotu navečer. Cesta vlakem ze Zaragoza, přestupy na vlak a metro v Madridu, opět zpoždění letadla kvůli pokračování stávky francouzských letových dispečerů, a dokumentační středisko DG Agri, je přes víkend zavřené. 10

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více