COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:"

Transkript

1 OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum a kongres Coag (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní skupina Environment Skupinu vedl dnes portugalský místopředseda, který ale jako vždy vše dost široce komentuje a tak jsem měl opět dojem, že jsme 4 hodiny diskutovali, ale většinu času o věcech, které již byly diskutovány na dřívějších schůzích a k nim bylo dodáno jen velmi málo. Také dnešní volba druhého místopředsedy zabrala hodinu a půl, vzhledem k výsledku, ztracený čas. Předseda nevyzval kandidáty, jestli se chtějí vzdát kandidátky, ale neudělal to ani po prvním kole, kdy měla jasnou převahu finská kandidátka, a tak se muselo pokračovat. V druhém kole zvítězila, s počtem 100 hlasů, finská kandidátka Johanna Ikavalko, polský kandidát, předseda Solidarnosc, Jerzy Chroscikowski dostal 31 hlasů. Většina se pozastavila nad faktem, proč president velké zemědělské organizace, se chce stát vice-presidentem pracovní skupiny. Nejedná se o politický post, ale o pozici experta. Presidenti organizací se snaží uplatnit v presidiu Copa nebo Cogeca, na pracovních skupinách je místo především pro specialisty. Jak jsem už řekl, celá volba zabrala hodně času, takže k diskusím u jednotlivých bodů již tolik času nebylo. Biodiversita: Antonia Andúgar ze sekretariátu, která spolu s Tania Runge schůzi připravila, se ve své zprávě zabývala iniciativou španělského předsednictví, rok 2010 jako rok biodiversity, jaká je připravena strategie, jak pokračuje boj proti ztrátám biodiversity a další prvky této politiky. Součástí této politky C/C je zpráva pro členy o přípravě brožury k biodiversitě, která má být sborníkem příkladů nejlepší praxe. V průběhu 2010 se má diskutovat, kterou z možností přijmou organizace a členské země jako závaznou: 1. snížit ztráty biodiversity (podstatné) 2. snížit ztráty (zastavit propady) 3. snížit ztráty a připravit náhrady 4. snížit ztráty a nahradit co nejvíce + přispět ke zlepšení stavu globálních ztrát biodiversity Brožura bude připravena pravděpodobně až v květnu, ale řada organizací si myslí, že EU se vlastními iniciativami dostává do pozice, kdy zase naslibuje, co vše udělá, ale to se nakonec nedaří prosadit. Okolní svět to vidí jinak, některé sliby a plány jsou nerealistické, protože jiné země mimo EU se od nich odvracejí (viz. kodaňská konference o klimatu). Většina zástupců se přiklání v této fázi k druhé možnosti, podle rakouského zástupce musí být cíle realistické, a propojit je s očekáváním veřejnosti (ale to musí být rozumné a nemělo by vyvolávat příliš velké očekávání.) Nóta ze sekretariátu byla vydána a organizace mají dodat do sekretariátu příklady. To udělala k 19. únoru celá řada organizací. V příkladech se má uvést především celá řada různých cest a přístupů, jak může zemědělství přispívat k udržení biodiversity, jestli přispívá 1

2 k udržení či vytváření prostředí pro rostliny a zvířata, hmyz, dravce, kteří kontrolují škůdce, řízení travních porostů atd. V příkladech se má ukázat: - jak závisí prostředí na zemědělství - jak využívá zemědělství půdu, jestli ve stejném případě vytváří dostatečný příjem pro farmáře - jaké podpory jsou třeba, aby nedocházelo ke konfliktům a dosáhlo se specifických cílů u konzervace přírody - jak se budu muset přizpůsobit metody produkce a do jaké technologie budou muset farmáři investovat, aby toho dosáhli. Přišla celá řada příkladů z Francie, UK, Slovinska Německa, ale také od Syngenty, která připravuje podporu v Evropě, v Itálii, také mladí farmáři, finská MTK, belgická Boerenbond. V dotazníku pro příklady nejlepší praxe má být uvedeno, kromě normálních formalit, také začátek a cíl akce, kdo se v něm účastní, jak jsou zdroje financování, kdo organizuje celou akci a jaký je očekávaný výsledek pro prostředí, ale také ekonomický dopad. V závěru pak má být zdůrazněno jaké jsou hlavní příklady a jestli lze tento příklad použít i v jiných případech v jiných zemích. Studie by měla být doprovázena fotografickou ilustrací příkladů. Namísto bodu 5. projednán bod 6. Konference v Kodani. Antonia opět, podobně jako na POCC počátkem února udělala přehled, ale ten byl dost tristní. Nemá cenu opakovat všechna zklamání, nemožnost se domluvit v takovém obrovském množství delegátů, jak v Kodani. Také nedostatek vůle vůbec k nějaké dohodě dojít. Závěr je jen jediný. Kodaň zklamala, nedosáhlo se dohody a jen se zde připravila LTCA long term cooperative action. Jen dohoda, že se prodlouží mandát pracovních skupin až do schůze v Mexico City, v listopadu letošního roku. V rámci španělského předsednictví byla udělán zvláštní bod pro diskusi v únoru tohoto roku. C/C: pokračuje diskuse jak reagovat na klimatické změny, přizpůsobení a zmírňování dopadu (mitigation), trh s uhlíkem, rozhodnutí EU na propojení non-ets s budoucím CAP. Rakouský zástupce by chtěl vědět, jaký je postoj ostatních členských zemí. EU dělá podle něho chybu, že dává dopředu nabídky, které ostatní odmítají, nebo nerespektují, čímž se dostáváme do pozice, kdy nemáme prostor k vyjednávání. EU by měla být realističtější ve svém přístupu. Rovněž kriteria jsou velmi rozdílná a údaje velmi často (většinou) neodpovídají skutečnosti. Podobný problém má Británie, kde cíle byly uděleny vládou pro všechny sektoru včetně zemědělství, je cíl stanovený vládou do 2020 realistický? Voda Zde se jednalo především o předání informací (viz ad hoc schůzi z minulého týdne). Jen velmi malé úpravy v pracovních plánech CIS Antonia dále informovala o výsledcích pracovní skupiny o záplavách, která se konala koncem ledna, a dále o konferenci o nedostatku vody, z poloviny února. Přehledy jsou pro zájemce zveřejněny na Agriinfo a další briefing má být zítra v rámci pracovní skupiny o Nárazníkových pásmech a území s ohledem na kvalitu vody. Direktiva půdy stav jednání v Radě (status quo), nic se zatím nezměnilo (od roku 2007 blokovací minorita). Příprava na řešení a legislativu okolo odpadů ze zemědělské produkce: hnůj, kejda, odpad, zbytky a jejich využití na produkci energie. Přehled, který byl již udělán na skupině bioenergie, také zde opakováno stejné cvičení. 2

3 WssTP pracovní skupina: Nárazníková pásma a nárazníkové oblasti - cíl, kvalita vody Pracovní skupina pořádaná společně Copa-Cogeca, WssTP (evropská platforma vody) a Eureau (Asociace správců a distribuce vody v EU). Moderátor dopolední části (celé), byl Gepard Doornbos, který je předsedou Eureau a který byl také dlouhou řadu let ve vedení Copa a 5 let presidentem IFAP. Celá iniciativa měla již několik pokusů o realizaci, ale teprve direktivy o nitrátech a vodě daly podstatný impulz k kladné spoluprácí farmářů a správců vody. Celá řada ad hoc skupin byla již na tato témata uspořádána v posledních 2 letech a podle dnešní diskuse a příspěvků, které zde byly, se dá očekávat, že v rámci skupiny Environment bude takových specifických jednání více. Pekka udělal úvod, pak začal schůzi moderovat Gepard Doornbos. Prvním řečníkem byl Pierre-Yves Monette, generální sekretář Eureau (European federation of national associations of water and wastewater services). Organizace má 31 plných členů + 1 pozorovatele (Chorvatsko), založena v roce 1975, spravuje jednotek v Evropě, 400 m zákazníků. Hlavním předmětem dnešní schůze bylo řešení jak odstranit chemickou zátěž vody. Nicolas Rouyer z DG Env. Na jeho úvod navázal s tématem ochrana vody, ochranná pásma, nitrátová směrnice, direktiva pesticidů, CAP cross-compliance. CIS (common implementation strategy) - dosáhnout dobrého statutu vody do 2015 ( river basin situace: - odpadní vody - pesticidy - prevence integrovaného znečištění. Stav k lednu 2010 ukazuje, že v ČR je situace relativně dobrá, konzultace dosud neproběhly v Portugalsku a v Řecku, situace je problematická v Holandsku, Vlámské části Belgie a v Bretani. V rámci plánů a programů se řeší celá řada komplexních problémů od čerpání vody, snižování chemické zátěže (později zástupce producentů hnojiv řekl, že 2/3 hnojiv nejsou užity cílově). Nárazníkové zóny (Buffer zones- BZ). V definici Komise je BZ vysvětlena jako oblast bez zemědělské produkce. BZ představují přes 70% programů v povodích řek. Zatím nebyly dostatečně vypracovány studie o finančních nákladech spojených s BZ. Španělsko (předsedá EU) svolalo příští schůzi expertů na 6. a 7.4 do Sevilla, kde má být hlavním tématem Rámcová direktiva vody (WFD) a zemědělství. Emmanuel Petel z DG Agri měl jako příspěvek cross-compliance a BZ, kterou rozšířil o Buffer strips (malá pásma). Očekává se, že se promítne po roku 2012 také do podmínek u plateb PP (bude zahrnuto do cross-compliance, povinně). GAEC (good agricultural and environmental conditions): v ní budou hlavní roli hrát provádění SMR4 nárazníková pásma + nitrátová direktiva a SMR9 nárazníková pásma + pesticidy. S tím spojené minimální požadavky u PPP (ochranných prostředků). - licence na užití produktu - trénink - bezpečné skladování a manipulace - kontroly techniky - pravidla pro pesticidy v blízkosti vodních zdrojů. GAEC: 1. ochrana půdy eroze 2. udržení organického obsahu 3. udržet strukturu půdy 3

4 4. bránit znehodnocení 5. ochrana vody U vody je to především ochrana před znečištěním, filtrace, likvidace chemických prvků atd. Do 2012 je plán zavézt nejpozději BZ okolo všech vodních toků EU. Birgit van Tongelen DG Sanco. Udržitelné užívání pesticidů direktiva 2009/128. U užití se sledují dva prvky: odpad a zbytkové hodnoty. FWD (direktiva vody): vše se provádí přes národní plány, sleduje se jaké nástroje se používají, trénink lidí, specifická praxe, jaké technologie (rozprašování). NAP (národní akční plány): všechny mají svá specifika včetně pravidel pro BZ. Revize se bude provádět každých 5 let. Platí od 25/11/2009, aplikace do 14/12/2011 a členské země mají předat Komisi do Zlepšení kvality vody Carlos Póvoa (Portugalsko). AdP společnost, která spravuje 42 vodních společností v Portugalsku. Soustřeďuje se stále více na využití znečištění jako zdroje energie a biomasy. Snížit GHG (plyny), zvýšit obnovitelná paliva. V roce 2015 má být z tohoto zdroje získáno 3% elektřiny v Portugalsku a v rámci samotné skupiny zvýšení užití o 200%. Pracují na řadě nových technologií současně, které se mají efektivně zabývat využitím odpadu na nové formy energií a materiálů. Má to být rovněž jeden z nových efektivních nástrojů na řízení vody. V posledních 2 letech se jim podařilo integrovat všechny dostupné informace a to využili k určitým simulačním modelům, kde se předpokládají buď dobré výsledky, nebo tam kde chybí jistota výsledku, možné řešení problémů. Všude musí být nová forma kontrol a sledování cost-effective (výkonné s ohledem na náklady). Jean-Joel Gril z francouzské Cemagref rozebírá ochranu kvality vody. Nárazníková pásma: louky, lesy, svahy. Mokřiny či suchá úprava. Úloha BZ jako nárazníku při odtoku (PPP), nebo zadržet prach při postřiku. Jejich snaha je chránit nejen vrchní vodu, ale také spodní. Rozbor BZ a jejich filtrační kapacita. Později v diskusi uznal, že ani není tak důležitá šířka pásem (FR mezi m, USA jen 15 m). V rámci lepší funkce se kombinují různé typy (mokřiny, versus suché, různé typy vegetace a jejich kombinace). Velký vliv mají lokální podmínky, nelze hledat šablonu ani na velikost ani na typ ochrany. Marc Stutter, z britského výzkumného ústavu se zabýval především hodnocením sebraných dat při znečištění. Uvedl, že cílem je snížit obsah živin v povrchové vodě, v rámci EU je navrženo 88 možných opatření k jejich snížení. Poukázal na velké rozdíly mezi zeměmi, a také v jejich postoji k výzkumu a znalostem. Rozdíly jdou od nuly do 100. Také on se zabýval hodnocením šířky BZ, variace od 5 do 20 m (někde až 50m). Maximální role BZ (10m průměr jednotlivých článků) Stromy 10 m, keře 4 m, tráva 7 m, rychle rostoucí rostliny na břehu to je podle něho nejúčinnější kombinace. Tiina Notes z JRC (joint research center) se soustředila na změny klimatu a vliv na kvalitu vody. V souvislosti s půdou s mluví o ztrátách, u vody se mluví o zátěži. Změny klimatu: vliv na ztráty výživnosti, což nás bude nutit k rychlejšímu obnovení podmínek eko-systému na venkově. Problémy s harmonizací procedur v celé EU měření ztrát výživnosti, změny počasí, koncentrace P, koncentrace N. Rozdíly mezi Severní Evropou, západní (UK a IRL), střední. Zvyšují se zimní průtoky, snižuje se naopak jarní srážky na severu, podzimní na západě Evropy. Největší změny jsou na severu Evropy, citlivé i na malé variace v teplotě. Elisa Wagner zemědělská atašé US u EU. Přístup US k zlepšení kvality vody a ochrana. 4

5 Natural resources conservation service začal fungovat ve 30. letech jako reakce na prachové bouře na středozápadě USA. Nyní má USA 3000 oblastí kontrol a provádění: - technická asistence (od 1930) - zlepšení prostředí - programy pro zdroje vody Řídící programy: Jak zlepšit užití a ochránit vodu Kvalita, řízení výživy Rotace plodin Filtrační pásma Nárazníková pásma Řízení povrchové vody. Nárazníková pásma pomohly zlepšit kvalitu života na venkově. Filtrační pásma a toky (zatravněné) filtrují odplavenou vodu z polí, větrolamy a živé ploty pro zimní ochranu. Celkem rozeznávají 15 různých skupin BZ jako využít v EU? Otázky a odpovědi: Šířka pásem má jen omezený vliv, spíš vliv na snížení koncentrace prvků, ale variace jsou stále velké a tak není jednoznačný závěr. Pro P 10 m je závislost Pro N jevy nevyrovnané, nejlepší výsledky u neregulérních pásem (kroucená, přerušované), ale ani zde to není jednoznačné. US financují až 75% prostřednictvím individuálních plánů, ty jsou prováděny a řízeny přes 3000 center. Petel informuje, že se uvažuje také o distribuci peněz v závislosti na provádění BZ. Zástupkyně DG Agri doplňuje, že zatím se vše financuje v rámci RV, je na členských zemích jak to provádějí, dobrovolné programy a později dělá Komise porovnání nákladů. V závislosti na podmínkách mohou být BZ financovány až do 100%. Zástupce saského ministerstva prostředí říká, že po dlouhých debatách se Německo rozhodlo neregulovat přísně šířku BZ, přemýšlí se o dalších doplňcích a možnostech. Španělský zástupce Juan Valero de Palma. Zavodňování a filtrace. Zavodňování má převahu v Itálii, Řecku a Španělsku. Jde o to, jak dále vodu využít a jak ji vrátit původní kvalitu. Příklad oblasti Albufera (Valencia), kde k tomu slouží mokřiny a jezero o rozloze 24 km čtverečních. V sousedství moře, původně slaná voda, nyní již řadu let slouží jako zelený filtr pro vodu použitou na zavlažování v okolní oblasti. Jezero velmi mělké ( cm), voda se v něm vymění 18x do roka. Přidaly se uměle vytvořené mokřiny (18 ha a další část mokřin s porostem 8 ha). Uvažuje s o aplikaci v jiných částech Španělska. Christian Palliere EFMA (asociace evropských producentů hnojiv). Praxe hnojení. Řídící programy pro produkci hnojiv - od 2003 se užívají od produkce po aplikaci. Dobrá praxe: určit optimální potřebu, včetně satelitní asistence na přesnější aplikaci Užití odpovídající formy nitrátů Lepší kontrola výživy Koordinace užití všech prvků, integrovaný přístup (life cycle) Zlepšení kontrol výkonnosti N Komunikace a GAP (praxe) u spolupráce s farmářskými organizacemi. Manfréd Roettele EPCA (ochrana) Ochrana vody: TOPPS programy v 12 zemích, Provadis od 2009 už v 22 zemích a připravují se další pokračování. 5

6 EOS environmentaly optimised sprayer (optimálně rozprašovač) BZ je účinný nástroj, vytváří se dlouhodobě BMP ( best management practices) zatím nedostatečné (chyby v organizaci, slabá struktura, detaily). Recyklace hnojiv zde spíš úvahy do science-fiction o možnostech opakovaného využití hnojiv po skončení jednoho životního cyklu. Ze strany průmyslu je to zatím utopie. Ale uznává se, že 2/3 hnojiv nejsou upotřebeny účelově. Dochází k velkému mrhání prostředky a chemikáliemi. Presidium Cogeca 24.2., Business forum a kongres Coag (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko. Obě schůze byly provázeny celou řadou problémů, které vznikly kvůli různým stávkám, špatnému počasí, či nemocem některých přihlášených účastníků. Nemohu říci, že by to byly odpočinkové schůze, spíš naopak. Ale o těchto problémech budu referovat v průběhu popisu jednotlivých částí schůzí a jednání, které proběhly, a nakonec ještě 26. února v Zaragoze, v provinci Aragon. I důvody proč se kongres COAG (španělská družstva), zasedání presidia Cogeca a samotné Business forum zde konaly, vysvětlím v popisu průběhu všech jednání. Ale samotná cesta tam a zpět zabral vždy víc než 15 hodin s mnoha problémy u přestupů, ještě jsem neměl nikdy tak komplikovanou cestu jako tentokrát. A to vše vypadalo původně docela jednoduše. Tyto komplikace ovlivnily nejen samotnou účast, ale také prodloužení všech jednání až do pozdních večerních hodin, aby se dohnalo zpoždění. Nápad madridské organizace, že velkou skupinu zástupců plus překladatele (asi 35 lidí) odveze do Zaragoza autobusem, vypadal původně jako slibný, ale i tak se jejich odhady na délku cesty (320 km), ukázaly příliš optimistické. Jednání začala až po páté hodině navečer a celá řada zástupců se nedostavila (Irové a Švédové, kvůli sněhovým bouřím), Van Es byl nemocen. Paolo Bruni, nový president Cogeca všechny uvítal a rovněž pořádající předseda COAG, Fernando Marcén, měl krátký úvod. Presidium a Business forum je součástí (poprvé) také kongresu COAG, na kterém bylo přes 1200 účastníků z celého Španělska. Jak později na zahájení kongresu zdůraznil, nemohl by se konat bez velké finanční podpory vlády provincie Aragon, jejich guvernér a místní ministři přišli jak na Business forum, tak na kongres. Zpočátku presidia byl hned malý incident, Poláci protestovali, že tam nebyl překlad do polštiny a odešli z presidia. Pekka vysvětlil, že Poláci (organizace Serafima), se jednak přihlásili po časovém limitu nutné kvůli zvláštním pasům pro návštěvu páru následníka španělského trůnu a s tím související bezpečnostní opatření. Měnili několikrát sestavu delegace ještě pár dnů před začátkem cesty. Zkrátka, polská organizace. K tomu se vrátím ještě v průběhu samotného kongresu, kdy jsem se jim musel věnovat téměř 3 hodiny, protože neměli nikoho s jazykovým vybavením. Presidium: Agenda schválena a rovněž zápis. Sekretariát: Pekka a Paolo udělali přehled, podobný jako na presidiu Copa. Jen ještě řekli, že se týden před presidiem sešli v Bruselu se španělskou Mze Elena Espinoza, která měla později jednání s novým Komisařem Ciolos. Ten ale přišel na setkání dříve a tak jednali všichni čtyři o družstevních otázkách a budoucnosti CAP. Oba potvrdili, že setkání bylo velmi pozitivní. Plán práce na

7 Již jednou diskutováno, doplněno některými detaily. Paolo k tomu řekl, že se stejně na konci letošního roku bude jedno presidium věnovat aktualizaci. V současném znění bylo všemi schváleno. Podobně jako Copa, chce vedení Cogeca více jednat o možnostech konečné formy CAP po Pages, za francouzské coops chce, aby vedení více zdůraznilo úlohu družstev a aby v rámci návrhu byl odstavec o coops. Eduardo Bamonde za Coag k tomu řekl, že je nutné úlohu coops zdůraznil, na listopadové manifestaci v Madridu bylo přes účastníků, to se nikdy dříve nepodařilo, ukazuje se, jak důležitou roli družstva v Španělsku konají. Pokladník C/C. Podobně jako na presidiu Copa, byl jim potvrzen do července Peter Vrisk (Slo). Od července bude tuto roli mít někdo z Copa (alternativní vedení). CAP po Pekka informoval o práci ad hoc skupiny. Podobně jako na presidiu Copa. Nebudu zde opakovat. Jen družstva chtějí větší důraz na jednání v rámci potravinového řetězce a konkurenci. Ciolos má organizovat v průběhu dubna debatu a počátkem července má být v Bruselu konference o budoucnosti CAP. Paolo Bruni rovněž požádal španělskou Mze, Espinoza o účast na presidiu Cogeca v červnu v Bruselu. Řecko informovalo o problémech země, finanční krizi a požádalo o solidaritu u plateb v rámci příští distribuce evropského rozpočtu. Řecká zástupkyně řekla, že požadavek NČZ je legitimní, ale Řecko i přes názory, že tamější farmáři dostávají největší podporu na hektar, mají kvůli podmínkám individuální podpory velmi nízké (rozměry farem jsou méně než 1 ha až 3 hektary v naprosté většině případů (olivy, víno, bavlna, tabák). Další body byly informativní podobně jako na presidiu Copa ohledně legislativy o intelektuálním vlastnictví (semena, technologie), podobný závěr jako poslední POCC/CCC. Pages zde opět zdůraznil, že je velká obava u patentů pro některé části semen od množitelů, (markers), které umožňují kontrolu další produkce tak, jak si to představují velké společnosti. Je třeba zachovat široký přístup a široký výběr. Mléčný sektor. Pekka podobně jako na presidiu Copa informoval o schůzích skupiny na vysoké úrovni a řekl, že na březnovou konferenci, kterou pořádá Komise bude vyslána silná delegace C/C, asi 75 lidí. 10. Direktiva půdy. Je na programu od portugalského předsednictví a zatím existuje stále kontrolní minorita zemí, které jsou proti. Takže se pravděpodobně nic nestane ani při španělském předsednictví. 11. Kongres Podobný přehled jako na presidiu Copa, jen upřesnění o účasti některých představitelů. Ale německý zástupce má pochyby, podobně jako za francouzského předsednictví se měl objevit Sarkozy (původně měl být kongres ve Vídni), silní řečníci jsou sice tahákem na seznamu, ale většina z nich se na poslední chvíli omluví, měli bychom mít dobré analýzy a větší možnost diskuse, než celou řadu projevů, které jsou většinou politické a obecné. 12. Státní pomoc družstvům ve Španělsku, Itálii a Francii. Toto téma různého zdanění a tři případy, které řeší jednak Komise a jednak Soudní dvůr v Lucemburku, se dostávají do konečné podoby, ale výsledky, především u španělského případu se již 2x změnily, jednou jim dal soud za pravdu, další instance tento posudek zvrátila a žádala o další šetření. Hlavním důvodem je, že coops mají specifický daňový systém (v těchto 3 zemích) a distribuce především, žádá o jeho zrušení. Celá jednání jsou velmi komplikovaná, faktem zůstává, že coops v ostatních zemích podobné výhody nemají, a proto je těžké, aby celá Cogeca podpořila pozice těchto 3 zemí. 7

8 Schůze skončila v 9 hodin večer. Informace, že Business forum druhý den začne již v 8. hodin, kvůli velmi přísným bezpečnostním opatřením, kvůli návštěvě následníka trůnu v druhé části jednání. Business forum I když to bývá forum pro družstva a jejich zástupce, v tomto případě bylo uděláno v rámci kongresu Coag a tak se ho zúčastnilo přes 1000 farmářů. Úvodní řeč měla paní Lourdes Zuriaga z vlády provincie Aragon, která zdůraznila roli družstev při současné krizi. Fernando Marcén, president Coag pak uvítal farmáře a úvodem řekl, že je velmi rád, že se forum jedná za účasti tolika delegací z členských zemí a je příležitostí se seznámit se zkušenostmi jiných družstevních organizací. Paolo Bruni pak představil členy panelu a zástupce zemí, kteří v rámci Business forum vystoupí. Moderátorem zde byl Thomas Magnusson. Prvním řečníkem byl Fernnado Faces, profesor z institutu San Telmo. Ten se zabýval rozdílným tempem vývoje za posledních 20 let u produkce, marketingu a především distribuce. Produkce, které se v poslední době stale komoditou a kde se stále více spekuluje, globální vyjednávání, ziskovost sektoru je velmi nízká a stále méně o ni rozhodují producenti. Velká váha nových zemí i ve stanovení cen (Čína, Rusko, Brazílie, Indie). V současné krizi také vidět rozdílný přístup systému ekonomiky, USA rychlý propad, ale rychlejší nástup alespoň to tak doposud vypadá, EU dopad pomalejší, ale také návratnost na dřívější úroveň je méně výrazná. Všechny země s výjimkou Číny, zvýšily své zadlužení. Největším úkolem je vrátit důvěru spotřebiteli. Sektor: musí projít změnou rozměrů družstev další integrace. To ostatně bylo hlavní téma celého fora. Integrace a kvalita. Nová strategie: inovace, diversifikace, snížení nákladů, nové technologie, vedení a řízení. Základní rozměry: v produkci (stále malé jednotky v porovnání s distribucí). Jak dosáhnout větší rovnováhy v rámci potravinového řetězce. Bruni, jako druhý řečník zdůraznil, že Cogeca představuje družstev v EU, oproti velmi malému množství řetězců. Je třeba se zabývat rolí družstev v dalším vývoji. - integrace (rozměr družstev) - internacionalizace - konkurence nových zemí - výměna zkušeností mezi družstvy Prvním příkladem byla francouzská družstva, původně měl přednést president Coop France, Philippe Mangin (nemocen), místo něho vystoupil jeho kolega Pees. Auralis France s obratem 1,3 mld se specializuje na tři sektory: - mléko a služby - semena (+ hybridy) - potravinářský servis (marketing fois gras) - nové strategie: šíření servisu připravená jídla do jídelen a nyní i do oblastní distribuce obchodů. Mezinárodní rozměr: semena v EU, produkce také na Ukrajině, fois gras (játra) produkce i v Bulharsku, export do Kanady a Číny. Jaké změny se očekávají: Pees určité problémy s přístupem k financím, ale také kvůli krizi změny složení sortimentu a tlak na ceny od distribuce. Export jater klesl o 50% do Japonska, ale i do Španělska. Podobný pokles byl i u hotových jídel. Nepatrné u semen. Druhý výstup měl CEO, BayWa, Klaus Josef Lutz. 8

9 Ten se v úvodu zabýval především velkými výkyvy u zemědělské produkce v posledních letech. Hledání nových cest, jejich receptem jsou investice do obnovitelné energie, spojování s další mi družstvy, aby měla BayWa větší váhu na trhu. Podle něho je možné spojování a zachování základních myšlenek družstev, i když je nutné určité přizpůsobení k současnému stavu na trhu. Jaké formy spojování družstev? Nic není vyloučeno. Ale je třeba hledat nové možnosti. Třeba krize jim ukazuje, že je větší poptávka po technice, která není zcela nová, proto založili divizi na obchod a servis s opotřebovanou technikou. Stále hledat cesty jak optimalizovat prodej. V řadě komodit je zisk téměř nulový, pro rozvoj je třeba kapitál, Němci se proto rozhodli, že celou řadu filiálek nechávají fungovat jako ziskové společnosti. Ovšem Lutz připustil, že neexistuje jeden model pro všechny, stále se musí hledat a zkoušet. Zatím se jim velmi vyplácí investice do obnovitelné energie, ale i tam hledají cesty spojení s jinými společnostmi. Pees také mluvil o různé formě podpor cen zemědělských komodit, ta je podle něho ve všech zemích včetně Brazílie, i v rámci WTO by se mělo o tomto faktu mluvit a snažit najít cestu k určité rovnováze. A to je velmi dlouhá cesta, mezitím se musí družstevní organizace snažit fungovat jak nejlépe mohou. Příspěvek ředitele Van Es (Greenery NL) zde nebyl, Hans byl nemocen a tak se publikum zapojilo do diskuse s panelem vedoucích. Jak z diskuse vyplývá, každá země má své specifikum v družstevním vývoji. Španělsko, kde družstva fungují především na regionální úrovni (proto jich vidíme přes 3900 v celém Španělsku), méně na provinční úrovni (zde Aragon) a na celostátní úrovni existují především u ovoce a zeleniny, vína a vepřového. Ve Francii je to sektorové (mléko, obilí, maso), v Německu pak kromě silné pozic u mléka, je to diversifikace, jak vidět z činnosti BayWa. Magnusson zde také mluvil o konkurenci mezi družstvy (Arla a pronikání na trh Finska Valio), což vede k silnému tlaku na snížení cen mléka ve Finsku (zatím ceny zdaleka nejvyšší v EU). V letošním roce má být ještě minimálně jedno Business forum, předpokládá se, že bude ve vlámské části Belgie a tématem (prozatím) by měly být inovace. Vystoupení zástupců aragonské vlády, provincie a následníka trůnu. Jejich všechna vystoupení zněla jako podpora družstevního hnutí a zemědělského sektoru jako celku. Všichni si uvědomují dopad na pracovní příležitosti v ekonomice Španělska (nyní téměř 20% nezaměstnanost, především ve stavebnictví). Vystoupil zde starosta Zaragoza, Juan Alberto Bellech. Po něm Fernando Marcén, president Coag, který zdůraznil, že bez podpory místní vlády, by se tak rozsáhlý kongres se zahraniční účastí, nemohl konat. Následovalo audiovisuální představení činnosti COAG. Státní sekretář Mze, José Joaqium Pérez de Obnos, vysoce ocenil činnost družstev, jejich pozitivní roli a spolupráci s ministerstvem, kde zástupci družstev zasedají ve většině poradních skupin se zástupci ministerstva. Rovněž zdůraznil jejich roli v organizace zemědělského pojištění a vyzval k velké účasti na jednání o zemědělském pojištění a řízení rizik, v polovině března v Madridu. Další projev měl guvernér státu Aragon, Marcelino Iglesias. Projev následníka trůnu byl téměř půl hodiny, několikrát přerušen potleskem, protože Prince je pravidelným návštěvníkem kongresů zemědělců Španělska. I když nemá politickou moc (ani Král ji nemá moc velkou), jejich vliv je stále velmi silný na celou politickou scénu Španělska, jak se ukázalo opakovaně ze zásahů krále Juan-Carlos v době několika vládních a parlamentních krizí. Po tomto projevu se očekávalo, že princ s manželkou odjedou, ale namísto toho zůstali ještě víc než hodinu diskutovat s farmáři na chodbách a vestibulu kongresového sálu, a ochranka 9

10 měla plné ruce práce se zachováním určitého pořádku. Princezna také mluvila dost dlouho s našimi překladateli. Odpolední část jednání byla věnována domácí agendě (2 hodiny) a byla bez překladů. Nicméně během této přestávky byli požádaní zástupci celé řady organizací přítomných udělat rozhovor pro místní (Aragon) a státní televizi, což jsme udělali. Navíc nás zástupci Coag požádali, abychom na třetím dni jednání vystoupili s krátkým pozdravným projevem. Ten den měla být exkurze na farmy v okolí Zaragozy, ale namísto toho, ještě jedno půldne jednání. I zde byly překlady, protože se zde objevil ředitel FAO, Kostas Stamoulis s vizí FAO o budoucnosti CAP a problémech zásobování světa potravinami. V panelu s ním seděli zástupce DG Agri, Tassos Haniotis, vedoucí analýz, předseda EP zemědělského výboru, Paolo de Castro, další ze sekretářů Mze Španělska, paní Alícia Villauriz a náš známý, generální ředitel COAG, Eduardo Baamonde. Od zástupce DG Agri nepřišlo nic nového, je vidět, že fungoval ještě v rámci politiky Fischer- Boel, de Castro byl daleko otevřenější a jak se zdá, bude zemědělský výbor parlamentu velmi důležitým hráčem ve formulaci budoucí politiky a v jejím prosazování. Bruni, který je Ital jako předseda de Castro( bývalý Mze Itálie), později řekl, že president slíbil účast na některém z příštích presidií C/C. Obecné zprávy: Tento týden nejsou, protože jsem se vrátil do Bruselu až v sobotu navečer. Cesta vlakem ze Zaragoza, přestupy na vlak a metro v Madridu, opět zpoždění letadla kvůli pokračování stávky francouzských letových dispečerů, a dokumentační středisko DG Agri, je přes víkend zavřené. 10

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH, VÝVOJ V EU Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development, ABRA Software a.s. Sympózium

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016

Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016 Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016 2 DCFTA EU - UKRAJINA Jednání s Ukrajinou byla zahájena v březnu 2007, ukončena dne 30. 3. 2012 po 21 kolech Březen 2014

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

I N F O O Č I N N O S T I V R Á M C I E L A R D červen

I N F O O Č I N N O S T I V R Á M C I E L A R D červen I N F O O Č I N N O S T I V R Á M C I E L A R D červen EIP-AGRI WORKSHOP Evropské Inovační Partnerství, 20. červen 2014, Brusel - workshop navazoval na cyklus důležitých stakeholder konzultací organizovaných

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

MIMOPRODUKČÍ FUNKCE LSTVÍ

MIMOPRODUKČÍ FUNKCE LSTVÍ MIMOPRODUKČÍ FUNKCE V ČESKÉM M ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Jaroslav Pražan an Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha, pracoviště Brno vedoucí odd. agroevnironmentální politiky Prazan.jaroslav@uzei.cz

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1 Účel Jednacího řádu RHSD V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži

Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži COP-21 / CMP-11 30.11. 11.12.2015 Pavel Zámyslický odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah 1) Obecné informace 2) Mitigace snižování

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Začátky Celostátní sítě pro venkov CSV krajská síť Jihočeský

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 11. 7. 2012 2011/0282(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 Návrh stanoviska Tamás Deutsch (PE489.357v02) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek Obsah: COPA, COGECA... 1 Paříž 22 EU - komentář... 6 Socialisté Francie jeden pilíř: potrava, zemědělství, prostředí... 6 FNSEA po 2013... 6 Francie Dánsko... 7 FAO růst cen... 7 Mléko... 7 COPA, COGECA

Více

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů 2016 I. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu. Obhospodařování a administrace

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice:

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice: IEE Project BiogasIN Zpráva ze seminářů pro investory o problematice povolovacích procesů bioplynových projektů v České Republice D.4.5.3 Dr. Jan Štambaský 23. 10. 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. První kolo školení

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.... 1 Pracovní příprava na zasedání Komise k CAP 2013. 11.1.... 3 POCC/CCC 14.1... 5 Trhy-finance... 6 Termínové trhy jak dále?... 6 G20 FNSEA...

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 16. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 10. ledna 2017 Čj. 2200/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více