Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

2 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet ww\'v.kpmg.cz Zprava nezavish!ho auditora pro akcionare spolecnosti Prazska teplarenska a.s. Proved Ii jsme audit prilozene ucetni zaverky spolecnosti Praz.ska teplarenska a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, vykazu zisku a ztraty a pl'ehledu 0 penemich tocich za rok 2013 a prilohy teto ucetnf zaverky, veetne popisu pouzirych vyznamnych ucetnfch metod a ostatnich doplnujfcich udaju. Udaje 0 spolecnosti Prazska teplarenska a.s. jsou uvedeny v bode I pl'ilohy teto ucetnf zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za ucetni zaverku Statutarnf organ spolecnosti Prazska teplarenska a.s. je odpovedny za sestavenf ucetnf zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s eeskymi ucetnfmi predpisy, a za takovy vnitl'nf kontrolnf system, ktery povazuje za nezbytny pro sestavenf ucetnf zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasf odpovednostf je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme proved Ii v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejfcfmi aplikacnfmi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke poz.adavky a naplanovat a provest audit tak, abychom zfskali primerenou jistotu, ze ucetnf zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedenf auditorskych postupu, jejichz chem je zfskat dukaznf informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisf na usudku auditora, vcetne vyhodnocenf rizik, ze ucetnf zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovanf techto rizik auditor posoudi vnitl'nf kontrolnf system, ktery je relevantnf pro sestavenf ucetnf zaverky podavajfcf verny a poctivy obraz. Cflem tohoto posouzenf je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadi'it se k ucinnosti vnitfufho kontrolnfho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzenf vhodnosti pouzirych ucetnich metod, primerenosti ucetnfch odhadu provedenych vedenfm i posouzenf celkove prezentace ucetnf zaverky. Jsme presvedceni, ze zfskane dukaznf informace poskytujf dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadrenf naseho ryroku. KPt.1G Ce~U republika Audit. Sl.O. a CNCIl limited liab;!it, compar". and a member firm of the KPMG net... ork of Independent member firm s affi liated... illl KPMG International CooperatIVe ('KPMG Intema\lonan. a Swi.,.~ entil'/'. Obchodnl rejstrll:. vedeny Milslsk';m soodem v Praze oddn c. ~1c: tl:..! IC DIC CZ69"OO1!B6

3 Vyrok audilora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava verny a poetivy obraz aktiv a pasiv spolecnosti Prazsk<i teplarenska a.s. k 31. prosinei 2013 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodaceni a penetnieh toku za rok 2013 v souladu s ceskymi ucetnimi pcedpisy. V Praze, dne 27. imora 2014 f-l'!t~ ~/ J'tW~~ KPMG CesH rep~ka Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 lng. Petr Skoda Partner Opravneni cislo 1842

4 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisicich Kc ) Obchodnf firma a sidle Identifikacnf cislo ~.~9.O' ~.~~.~.~~.. ~.~P..!~~~D. ~,~.?.~:. ~. ;... Partyzimska 'O' OO.. P r;iii a j".... :~~~~~~.. ~~p:~~~()~~ ::::::::- Oznac. AKTIVA fad. a b c AKTIVA CELKEM (i' ) 001 A. Pohledavky za upsany zakladnl kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (i' ) 003 B.1. Dlouhodoby nehmolny majetek (f.05 at 12) Zrizovaci vydaje Nehmotne yysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmolny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 012 B.II. D!ouhodaby hmotny majetek (r.14 ai: 22) 013 B Pozemky Stavby Samostatne mavite veei a soubory movitych vecr Pestite!ske ce!ky trvalych porostu Dospe!a zvfrata a jejieh sku piny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokooteny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute za lohy na dlouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku Dlouhodoby financni majetek (f.24 ai: 30) 023 B.III.1. Podily. ovladana osoba Pod ily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem Ostatni dlouhodot>e eenne papiry a podfly Pujcky a uvery. ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny vliv Jiny dlouhodoby financnf majetek Pofizovany dlouhodoby financni majetek Poskytnute ztllohy na dlouhodoby financni majetek 030 BtUne ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Min.ucetni obdobi Netto

5 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznac. AKTIVA fad. Beine ucetni obdobi Min.ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c c. Obeina aktiva (r b+58) C.1. Zasoby (1'.33 ai 38 ) C.1.1. Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. VYrobky 4. Mlada a ostatn! zvirata a jejich skupiny 5. Zbozi 6. Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (ra~ ai 47) C Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - Dvladana nebo ovladajfci osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucastniky sdruzeni 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne utty aktivni 7. Jine pohlediwky 8. Odlozena danova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (1'.49 ai: 57) C.III.1. PohledilVky z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny vii v 4. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucastniky sdruzeni 5. Socialni zabezpecenf a zdravotni pojisteni 6. Stat - danove pohledavky 7. Kratkodobe poskytnute zalohy 8. Dohadne ucty aktivni 9 Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (f.59 az 62) C.IV. 1. Penize 2. Ucty v bankach 3. Kratkodobe cenne papiry a podily 4. Porizovany kratkodoby financnf majetek 0.1. Casove rozliseni (r ) Naklady pristlch obdobi 2. Komplexni naklady pristich obdobi 3. Prijmy pfistich obdobi

6 Prazskii tepliirenskii a.s. Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznae. a PAS IVA b rad. Bezne Minule obdobi obdobi c 5 6 A.1. PASIVA CElKEM (i' ) A. Vlastni kapital (f ) Ze'lkladni kapiutl (f ) A1.1. Zakladni kapital 2. Vlastn! akcie a vlastni obchodni podily (-) 3. Zmeny zakladniho kapitalu A.l1. Kapitalove fcndy (/.74 az 79) A11.1. Emisni azio AliI. 2. Ostatni kapiu.llove fcndy 3. Ocenovac[ rozd ily z preceneni majetku a zavazku 4. Oceriovacf rozd ily z precenen f pri premenach spolecnosti 5. Rozdil z pfemen spoleenosti 6. Rozd ily z ocenlmi pi'i pfememlch spolecnosti Rezervni fandy, nedelitelny fond a ostatni fcndy ze zisku (/.81+82) AIII.1. Zakonny rezervni fondlnedelitelny fond A.IV. 2. Statutarni a ostatnl fcndy Vysledek hospodareni minulych let (1', ) A.lV.1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena ztrata minulych let 3. Jiny vysledek hospodareni minulych let AV. Vysledek hospodai'eni beineho ucetniho obdobi (+1.) B. Gizi zdroje (i' ) B.I. Rezervy (1'.90 ai 93) B.I.1. Rezervy podle zvlastnich pravnich predpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zavazky 3 Rezerva na dan z pfjjmu 4 Ostatni rezervy B.II. Dlouhodobe zeivazky (f.95 ai 104) B.II,1. Zavazky z obchodnich vztahu 2. Ze'lvazky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Ze'lvazky - podstatny vliv 4. Ze'lvazky ke spolecnikum, tlenum druistva a k ucastnikum sdruieni 5. Dlouhodobe prijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. DlouhodoM smenky k uhrade 8. Dohadne LItty pasivni 9. Jine zavazky 10. Odlozeny danovy zavazek

7 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 OznaC. a PAS IVA b rad. c Beine Minull~ obdobi obdobi 5 6 B.III Kratkodobe zs:v8zky (r. 106ai:116) 105 B.1I11. Zav8zky z obchodnich vztahu 2. lavazky - Qvladana nebo Qvladajicf csoba 3 lav8zky - podstatny vliv Zav8zky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruienf 5. Zav8zky k zamestnancum Zav8zky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni stat - danov! zav8zky a dotace 8. Kratkodobe prijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucty pasivni 11. Jine ztlv8zky B.IV. Bankovn! livery a vypomoci (f ) 11 7 B.IV.1. Bankevni livery dlouhodobe 2. Kratkodobe bankovni Livery 3. Kratkodobe financni vypomoci C.1. C.11 Casove rozliseni (; ) Vydaje prfstlch obdobf Vynosy prfstlch obdobf IDENTIFlKACE AUDlTOR.\ KP.iAG Ccski:. rc.pub:i.i.;:u hulin, ~. r.o. PohleZni &lsila, P"ita 8 Ie: ,.uditoIsk6 opravnem c. 71

8 vykaz ZISKU A zrra TV druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicfch Kc) Obchodni firma a sidle Identifikacni Cislo ~~~.~.~.~.~.. ~.~'p'.i.~~.~!:l.~.~.~.. ~:.~.:.. Partyzanska 1f7 1 io" OO P ra h a 'j.... :~~~E~ :~p.~~~(!~~ :::~...".... Ozna':. TEXT cislo Skuteenost v ucet. abct fadku bei.nem minulem a b c 1 2 A. 1. Triby za prodej zboii Naklady vynalozene na prodane zbozi + Obchodni marie ( ) II. Vykony (f ) Triby za prodej vlastnich vyrobku a sluieb Zrnema stavu zasob... Iastn! cinnosti Aktivace B. Vykonova spoueba (109+10) B Sluiby Spotreba materialu a energie + Pridana hod nota ( ll8) C. Osobni naklady U.13 ai: 16) C.1. C.2. C.3. C.4. Mzdove naklady Odmeny clenum organu spoletnosti a druistva Naklady na socialn! zabezpeceni a zdravotn! pojisteni Socialni naklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku F Triby z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu (r ) Tri.by z prodeje dlouhodobeho majetku F.1. F.2. G Triby z prodeje materialu LV. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu ( ) Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku Prodany material Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexn!ch nakladu pr!stich obdobi Ostatn! provozni v}tnosy H. Ostatn! provoznf naklady V. prevod provozn{ch vynosu 1 Pfevod provoznich nakladu. Provozni vljsledek hospodafeni r S )

9 Vykaz zisku a ztraty. druhove cleneni (nekonsolidovany) za rok koncici 31. prosincem 2013 Oznae. a TEXT b cislo Skutecnost v ucet. obd. radku beinem minulem c 1 2 VI. Trtby z prodeje cennych papiru a podrlu J. Prodane cenne papfry a podily VU. VU.1. VU.2. vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (f ) vynosy z podilu v avladanych osobach a v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem Vynosy Z Dstatnich dlouhodobych cennych papini a podilu VU.3. vynosy Z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku VUI. Vljnosy z kratkodobeho financniho majetku K. Naklady z finan niho majetku LX. vynosy z pfeceneni cennych papiru a derivatu L. Naklady z preceneni cennych papin:, a derivatu M. Zmena stavu rezerv a opravnych poloiek ve finaneni oblasti X. vynosove uroky N. Na kladove uroky XI. Ostalni finane"! vynosy o. Ostatni financni naklady XU. Prevod finanenich vynosu P. Prevod financnich nakladu Q Finanen! vysiedek hospodai'eni (r ) Dan z pfijmu za befnou cinnos! (r.50+51) Q.1. -splaine Q.2. -odlozena.. Vysledek hospodai'eni za beinou cinnost (r ) XI.I.I.. Mimofc1tdne V'inosy R. Mimoradne mflklady s. Dan z pfijmu z mimoradne cinnos!i (r.56+57) S.1. -splalna S.2. -odlozena. Mimo~adny yysledek hospodareni (i' ) T. Prevod pod flu na vysledku hospoclareni spolecnikum (+1-)... Vysledek hospodareni za ucet"! obdobi (+ 1-) (r ) "*** Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenim (1' )

10 Prehled 0 peneznich tocich (nekonsolidovany) za rok koncfci 31, prosincem 2013 (v tis leich Kc) BtU. uc. Min. lie. P. Stav peneinich prosti'edku a pemunich ekvivalentu na zacatku ucetniho obdobi Pem}!ni taky z hlavni v9dalecne cinnosti Z: Utetni zisk nebo ztrata z bezne Clnnosti pred zdanenim A 1. Upravy 0 nepenezni operace A.1.1. Odpisy slalych aktiv A.1.2. Zmena stavu: A goodwillu a acenovaciho rozdilu k nabytemu majetku A rezerv a opravnych poloiek A. 1,3. Zisk(-) ztrata{+) z prodeje stalych aktiv A.1A. ZiskH ztrata(+) z prodeje cennych papiru A.1.S. Vynosy z dividend a podilu na zisku A.1.6. Vyuctovane nakladove a vynosove uroky A,1. 7. Pripadne upravy a ostatni nepenei:ni operace A*. CistY penetni tok z provozni cinnosti pred zdanenim, zmenami praeovniho kapltalu, financnimi a mimoi'adnymi polozkami A.2, Zmena po!i'eby pracovniho kapltalu A.2.1. Zmena stavu pohledavek z provozni cinnos!i a aklivn!ch uclu casoveho rozlisen! A.2.2. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni cinnosti a pasivnich uctu casoveho rozl iseni A.2.3. Zmena stavu zasob A.2.4. Zmena stavu financniho majetku, kter-y neni zahmut do peneinich prosuedku A.** CistY peneini tok z provozni cinnosti pred zdanemirn, financnimi a mimoi'adnjmi poloikami A3. Zaplacene uroky s vyjimkou kapitalizovanych uroku A4. Pi'ijate uroky A.S. Zaplacena dan z prijmu za bei.nou cinnost a domer1<;y dane za minula obdobi A.6. Pfijmya vydaje spojene s mimoi'adnymi ucetnimi pfipady A.7. Pfijate dividendy a podily na zisku A.*"" CistY penetni tok z provozni cinnosti Pene!ni toky z investicni clnnosti B.1. Nabyti stalych aktiv B.1.1. Nabyti dlouhodobeho hmotneho majetku B.1,2. Nabyti dlouhodobeho nehmotneho majetku B.1,3. Nabyti dlouhodot>9ho financniho majetku B.2, Prijmy z prodeje stalych aktiv B.2.1.prijmy z prodeje d!ouhodobeho hmolnt ho a nehmotneho majetku B.2.2.Pfijmy z prodeje dlouhodobeho financniho majetku B.3. Pujckya uvery spi'iznenym osobam B.*** Cisty peneini tok vztahujici se k investieni cinnosti Peneini toky z financnieh cinnosti C.1. Zmena stavu dlouhodobych, popi'. kn3:tkodobych zavazku z financni oblasti C.2. Dopady zmen vlasln!ho kapitalu na peneini prostredky C.2.1. Z..,yseni zakladniho kapitalu, emisniho aiia event. rezervniho tondu C.2.2. Vyplaceni podilu na vlastnim kapilalu spolecnikum C.2.3. Dais! vklady peneinich prosti'edku spolecniku a akcionafu C.2.4. Uhrada ztraty spolecniky C,2.5. Platby z fondu Ivoi'enych ze zisku C,2.6. Vyplacene dividendy nebo podlly na zisku vcetne zaplacene srazkove dane a tantiemy C""* CistY peneini tok vztahujici se k financni cinnosti F. Clste zvyseni nebo snlien! pemunich prostfedku R. Stay peneinieh prostredku a pentunich ekvivalentu na konei ucetniho obdobi

11

12 PRiLOHA OCETNi za VERKY ZA ROK KONCici 31. PROSINCEM 2013 Nazev spolecnosti: Prazska teplarenska a.s. Sidlo: Partyzanska 1/7, Praha 7 Pravni forma: akciova spolecnost IC:

13 Pfiloha licetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNi AKTIVITY Vznik a charakleristika spolecnosli Prazska teplarenska a.s. ("spolecnost" nebo "pr) byla zalozena jednorazove Fondem narodniho majetku Geske republiky jako jedinym zakladatelem dne 27. dubna 1992 vyclenenim ze statniho podniku Geske energeticke zavody Praha a byla zapsana do obchodniho rejstliku vedeneho u Mestskeho soudu v Praze ke dni 1. kvetnu Hlavnim predmetem podnikani spolecnosti je vyroba a rozvod tepla a vyroba elektfiny. Predmetem podnikani je dale predevsim overovani mefidel. miheni emisi a imisi. projektova cinnost ve vystavbe, provadeni staveb a udrzovacich praci na nich, nakladani s odpady a dalsi. Vlastnici spolecnosti AkcionM spolecnosti jsou: NPTH, a.s. Prazska teplarenska Holding a.s. Dalkia Geska republika, a.s. Prazska teplarenska a.s. - vlastni akcie Ostatni 50,06 % 47,33 % 1,05 % 0,19 % 1,37 % Uvedene podily na zakladnim kapitalu odpovidaji stavu ke dni konanl mimoradne valne hromady dne 25. zafi V souvislosti s novou zakonnou lipravou rozhodla mimoradna valna hromada 0 zmene formy akcii. Vsechny kmenove akcie na majitele byly zmeneny na akcie na jmeno. Tato zmena byla zapsana do obchodniho rejstfiku dne 9. fijna Dnem emise novych akcii se stall0. fijen Sidlo spolecnosli Prazska teplarenska a.s. Partyzanska 117 Praha 7 Geska republika Idenlifikacni cislo Prazska teplarenska a.s. 2

14 pruoha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Glenove pfedstavenstva a dozorci rady k 31. prosinci 2013 Glenove pfedstavenstva JUDr. Daniel KFetinsky (pfedseda) PhDr. Lubomir Focko (mistopfedseda) Ing. Tomas Marecek Ing. David Onderek Mgr. Petr Valert Glenove dozorci rady Ing. Vera Sturmova (pfedseda) Mgr. Marek Spurny (mistopfedseda) Ing. Ondfej Martan Mgr. Hana Krejci, Ph.D. Otakar Jetek Tat'ana Malcova Zmeny v obchodnim rejstfiku V roce 2013 doslo k nasledujicim zme'mam ve sloteni organu spolecnosti: predstavenstvo: PhDr. Lubomir Focko odvolan z pfedstavenstva 12. dubna 2013 Ing. Vladimir Cima zvolen clenem pfedstavenstva od 13. dubna 2013, odvolan 2. zan Ve funkci mistopfedsedy pfedstavenstva pusobil od 3. kvetna do 2. zafi 2013 Ing. Jan Springl odvolan z funkce mistopfedsedy pfedstavenstva 3. kvetna 2013, konec clenstvi 24. cervence 2013 Ing. Tomas Marecek odvolan z funkce mistopfedsedy pfedstavenstva 3. kvetna 2013 Ing. David Onderek zvolen clenem pfedstavenstva od 25. cervence 2013 JUDr. Daniel KFetinsky znovuzvolen clenem i pfedsedou pfedstavenstva 2. zafi 2013 PhDr. Lubomir Focko zvolen clenem pfedstavenstva od 3. zafi 2013, ve funkci mistopfedsedy od 10. fijna 2013 Mgr. Petr Valert zvolen clenem pfedstavenstva od 3. zan 2013 Dozorc; rada: Ing. Frantisek Cupr ukoncil clenstvi v dozorcl rade 12. dubna 2013 Jan Slezak odvolan z dozorci rady 12. dubna 2013 Ing. OndFej Martan zvolen clenem dozorci rady od 13. dubna 2013 Ing. Vera Sturmova zvolena clenem dozorci rady od 13. dubna 2013 a jejim pfedsedou od 2. zafi 2013 Mgr. Marek Spurny znovuzvolen clenem a mistopfedsedou dozorci rady od 2. zan 2013 Pratska teplarenska a.s. 3

15 Pfiloha ueetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) One 24. cervna 2013 byla do obchodniho rejstfiku zapsana zmena zpusobu jednani spolecnosti. Rozhodnutim valne hromady dne 12. dubna 2013 za spoleenost jednaji, podepisuji ci zastupuji ji vuei tfetim osobam i pfed soudy a pfed jinymi organy spoleene ktefikoliv tfi clenove pfedstavenstva. One 16. zan 2013 byla zapsana informace 0 rozhodnuti valne hromady snitit zakladni kapital spolecnosti 0 jmenovitou hodnotu vlastnich akcii spoleenosti v poetu ks, cot reprezentuje 0,19% podllu na zakladnim kapitalu. Nedoslo ke zmene vzajemnych pomeru podilu jednotlivych akcionafu ve spolecnosti. K faktickemu sniteni zakladniho kapitalu dojde zapisem do obchodniho rejstnku po uplynuti zakonnych Ihut. One 9. fijna 2013 byla zapsana zmena stanov PT, ke ktere doslo v navaznosti na rozhodnuti valne hromady dne 25. zafi One 9. njna 2013 byla zapsana nova forma akcii spolecnosti, na zaklade rozhodnuti valne hromady dne 25. zan 2013 se meni forma akcie z listinnych na majitele na akcie na jmeno v listinne podobe. Organizacni struktura V prubehu roku byla postupne menena organizaeni struktura spoleenosti, k 31. prosinci 2013 je spolecnost rozdelena na ilseky: generalniho feditele, finaneni, obchodni, vyrobni a spravni. 2. ZASADNi ljcetni POSTUPY POUZiVANE SPOLECNOSTi Utetni zaverka byla pfipravena na zaklade iltetnictvi vedeneho v souladu se zakonem 0 ilcetnictvi a pfislusnymi nanzenimi a vyhlaskami platnymi v Geske republice. Tato iltetni zaverka je pfipravena v souladu s vyhlaskou MF GR e. 500/2002 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona t. 563/1991 Sb, 0 utetnictvi, ve znen i pozdejsich pfedpisu, pro ueetni jednotky, ktere jsou podnikateli ilttujicimi v sou stave podvojneho ueetnictvi. Udaje v teto ueetni zaverce jsou vyjadfeny v tisicich korun eeskych (Ke), neni-li v textu uvedeno jinak. (a) Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je evidovan v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Ke a dlouhodoby nehmotny majetek v pofizovaci cene do 60 tis. Ke neni vykazovan v rozvaze a je ilttovan do nakladu v roce jeho ponzeni. Oceneni dlouhodobeho hmotneho majetku vlastni vyroby zahrnuje pfimy material, pfime mzdy a retijni naklady pfimo spojene s jeho vyrobou at do doby jeho aktivace. V nasledujici tabu Ice jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisovani Stavby Linearni let Stroje a pfistroje Linearni 1 Zrychlena 4/10/20 let Automobily Linearni 5 let Software Linearni 4 roky Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Linearni 8 let Pratska teplarenska a.s. 4

16 pruoha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Technicka zhodnoceni na najatem hmotnem majetku jsou odpisovana po dobu trvani najemni smlouvy nebo po dobu odhadovane zivotnosti, a to vzdy po tu, ktera je kratsi. Povolenky na emise sklenikovych plynu a certifikaty CER o povolenkach na emise sklenikovych plynu a certifikatech CER je uctovano jako o dlouhodobem nehmotnem neodpisovanem majetku a jsou oceneny pofizovaci cenou, pfipadne reprodukcni pofizovaci cenou pfi bezuplatnem nabyti. Bezuplatne nabyti povolenek na emise prvnim drzitelem se vykazuje jako poskytnuta dotace. o spotfebe povolenek na emise a certifikatu CER se uctuje do ostatnich provoznich nakladu v zavislosti na odhadovane vysi emisi vyprodukovanych spolecnosti v dan em ucetnim obdobi nebo v souvislosti s jejich prodejem. Dotace je rozpoustena do ostatnich provoznich vynosu ve vecne a casove souvislosti se spotfebou povolenek. Trzby z prodeje povolenek na emise jsou vykazovany ve vykazu zisku a ztraty v polozce trtby z prodeje dlouhodobeho majetku. Naklady na prodane povolenky jsou vykazovany v ostatnich provoznich nakladech. K rozvahovemu dni spolecnosti dosud nebyly pmeleny povolenky na emise pro rok 2013, ktere ji v souladu se zakonem c. 383/2012 Sb. naleti. Z tohoto duvodu byla do zaverky prouctovana pasivnl dohadna polotka na pridel techto povolenek a zaroven aktivni dohadna polotka na poskytnutou dotaci ve stejne vysi. Pocet povolenek byl stanoven vypoctem die pravidel danych legislativou, pro oceneni byla pouzita cena na burze EEX platna k rozvahovemu dni a pro pfepocet ceny byl pouzit kurz enb k temuz dni. (b) Dlouhodoby financni majetek Dlouhodoby financni majetek pfedstavuje dlouhodobe drzene majetkove ucasti a dale zahrnuje poskytnute dlouhodobe pujcky a uvery mezi ovladanymi a ovladajicimi osobami a ucetnimi jednotkami pod rozhodujicim nebo podstatnym vlivem a jine poskytnute dlouhodobe pujcky. Dlouhodoby financni majetek je uctovan v pofizovaci cene. PoFizovacl cena zahrnuje pfime naklady souvisejici s pofizenim, napfiklad poplatky a provize maklefum, poradcum, burzam. V pfipade identifikace docasneho snizeni hodnoty cenneho papiru je k tomuto cennemu papiru vytvorena opravna polozka. Majetkove ucasti jsou k rozvahovemu dni ocenovany porizovaci cenou a v pfipade docasneho snizeni realizovatelne hodnoty pflslusne ucasti je tvofena opravna polozka. (c) Kratkodobe cenne papiry a podily Dluhove cenne papiry se splatnosti do 1 roku drtene do splatnosti jsou ocenovany porizovaci cenou. U dluhovych cennych papiru je soucasti jejich oceneni k rozvahovemu dni i pomerna cast urokoveho vynosu, ktery je uctovan do vykazu zisku a ztraty. V pfipade docasneho snizeni hodnoty dluhovych cennych papiru drzenych do splatnosti jsou tvoreny opravne polozky. (d) Zasoby Material je ocenovan v pofizovacich cenach. PoFizovaci cena zahrnuje cenu pofizeni, celni poplatky, skladovaci poplatky pri doprave a dopravne za dodani do vyrobniho arealu. Ubytek materialu je ocenovan metodou vazeneho aritmetickeho prumeru. Prazska teplarenska a.s. 5

17 PrUoha uce!n! ziiverky (nekonsolidovanii) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Nedokoncena vyroba je ocei'iovana vlastnimi n<!iklady, ktere zahrnuji cenu materialu, prace a proporcionalni cast vyrobnich rezijnich nakladu podle stavu rozpracovanosti. (e) Stanoveni opravnych polozek a rezerv Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Na zaklade inventarizace jsou tvoreny opravne polozky k nepouzivanemu dlouhodobemu majetku, jehoz oceneni v ucetnictvi prechodne neodpovida realnemu stavu. Vyse opravne polozky je stanovovana odbornym odhadem na zaklade individualniho posouzeni jednotlivych polozek. Pohledavky Opravna polozka k pohledavkam se v ramci inventarizace vytvafi po vyhodnoceni rizikovosti na zaklade vekove struktury, u pohledavek starsich nez 180 dni a do 365 dnu po splatnosti ve vysi 50 % hodnoty pohledavky a u pohledavek starsich nez 365 dni po splatnosti ve vysi 100 % hodnoty pohledavky. Krome vyhodnoceni vekove struktury se pohledavky individualne posuzuji a opravna polozka je tvorena die miry jejich rizikovosti. Zasoby Opravne polozky k zasobam jsou v ramci inventarizace tvoreny v pripadech, kdy snizeni oceneni zasob v ucetnictvi neni trvaleho charakteru, na zaklade vyhodnoceni obratkovosti, kdy pri obratce delsi nez 1 rok a kratsi nez 2 roky se tvori opravna polozka ve vysi 50 % oceneni materialu a pri obratce delsi nez 2 roky se tvori opravna polozka ve vysi 75 % oceneni materialu (s vyjimkou havarijnich zasob). Pripadne jsou opravne polozky tvoreny na zaklade individualniho posouzeni jednotlivych polozek. Rezervy Rezerva na opravy dlouhodobeho hmotneho majetku je tvorena na generalni opravy vybranych zarizeni na zaklade rozpoctovanych nakladu planovanych oprav. Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovemu dni tvorena na zaklade analyzy nevybrane dovolene za dane ucetni obdobi a prumernych mzdovych nakladu vcetne nakladu na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni die jednotlivych zamestnancu. Rezervu na dan z prijmu vytvafl spolecnost vzhledem k tomu, ze okamzik sestaveni ucetni zaverky predchazi okamziku stanoveni vyse danove povinnosti. V nasledujlcim ucetnim obdobi spolecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou danovou povinnost. V rozvaze je rezerva na dai'i z prijmu snizena 0 zaplacene zalohy na dai'i z pfijmu, pripadna vysledna pohledavka je vykazana v polozce Stat-danove pohledavky. Rezerva na nahrady skod zpusobenych exhalacemi je tvorena na zaklade individualniho posouzeni narokovane mihrady zpusobenych skod. Rezerva na naklady z otevrenych soudnich sporu je tvorena na zaklade individualniho posouzeni rizik hrozicich z jednotlivych sporu. Rezerva na dan z prevodu nemovitosti je tvorena v predpokladane vysi v pfipadech, kdy k prodanym nemovitostem nebyla dai'i dosud vymerena nebo odvedena. Prazska teplarenska a.s. 6

18 Priloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Rezerva na spotfebu povolenek na emise sklenikovych plynu je tvofena ve vysi rozdilu spotfeby povolenek v danem ucetnim obdobi a poctu povolenek na uctu nehmotneho majetku spolecnosti k rozvahovemu dni. Tato rezerva je ocenena cenou, ktera je dosazena na vefejnem trhu k rozvahovemu dni, a pfepoctena k rozvahovemu dni kurzem devizoveho trhu vyhlasenym enb. (I) Pfepocty cizich men Spolecnost pouziva pro pfepocet transakci v cizi mene pevny kurz, ktery se stanovuje na zaklade kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho enb prvni pracovni den kalendafnlho meslce a pouziva se pro ucetni pfipady uctovane v pfislusnem mesici. V prubehu roku uctuje spolecnost pouze 0 realizovanych kurzovych ziscich a ztratach. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni pfepocitavana podle kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho enb. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyceny ve vysledku hospodafeni. (g) Derivaty Financni derivaty drzene za ucelem obchodovani jsou vykazovany v realnych hodnotach a zisky (ztraty) ze zmeny jejich realnych hod not jsou zahrnuty ve vynosech nebo nakladech. (h) Najaty majetek Spolecnost aktualne nepofizuje majetek prostfednictvim linancniho leasingu. U operativniho leasingu je najemne casove rozlisovano a uctovano do ucetniho obdobi, se kterym souvisl. (i) Dan z pfijmu Dan z pfijmu za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani. Splatna dan zahrnuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitim danove sazby platne v prvni den ucetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobi. Odlozena dan vychazi z veskerych docasnych rozdilu mezi ucetni a danovou hodnotou aktiv a pasiv, pfipadne dalsich docasnych rozdilu, s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro obdobi, ve kterem budou danovy zavazek nebo pohledavka uplatneny. o odlozene danove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujicich ucetnich obdobich uplatnena. U) Klasilikace zavazku Spolecnost klasilikuje cast dlouhodobych zavazku, bankovnich uveru a linancnlch vypomoci, jejichz doba splatnosti je kratsi nez jeden rok vzhledem k rozvahovemu dni, jako kratkodobe. (k) Pouziti odhadu Pfi priprave ucetni zaverky pouziva vedeni spolecnosti odhady a stanovuje pfedpoklady, ktere maji vliv na uplatneni ucetnich postupu a na vysi majetku, zavazku, vynosu a nakladu vykazanych v ucetni zaverce. Tyto odhady a pfedpoklady vycmzeji z historickych zkusenosti a ruznych dalsich laktoru, ktere jsou povazovany za pfimefene k datu sestaveni ucetni zaverky, a pouzivaji se v situaci, kdy ucetni hodnoty majetku a zavazku nejsou zcela evidentni z jinych zdroju nebo kdy existuje nejistota pri uplatneni jednotlivych ucetnich politik. Skutecne vysledky se mohou od odhadu lisit. Prazska teplarenska a.s. 7

19 Piiloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) (I) Odhady a pfedpoklady jsou prubezne revidovany. Upravy ucetnich odhadu jsou zohledneny v obdobi, ve kterem jsou tyto odhady revidovany, pokud se revize tyka pouze daneho ucetniho obdobi, nebo v obdobi revize a budoucich obdobich, pokud revize ovlivnuje soucasne i budouci obdobi. Slozky peneznich prostfedku a peneznich ekvivalenw Pro Dcely sestaveni pfehledu 0 penetnich tocich jsou penezni prostfedky a penezni ekvivalenty definovany tak, ze zahrnuji penize v pokladne, penize na ceste, penize na bankovnich uctech, kratkodobe obchodovatelne cenne papiry a dalsi financni aktiva, jejichz oceneni muze byt spolehlive urceno a ktere mohou byt snadno pfemeneny v penetni prostfedky. (m) Konsolidace Spolecnost nasledne sestavi konsolidovanou ucetni zaverku v souladu s ceskou ucetni legislativou. 3. ZMENA OCETNicH METOD A POSTUPO Behem ucetniho obdobi roku 2013 ned oslo k tmnym vyznamnym zmenam zpusobu oceliovani, postupu odpisovani a postupu uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi. 4. DLOUHODOBY MAJETEK Dlouhodoby nehmotny majetek Pofizovaci cena Jiny Nedokonceny dlouhodoby dlouhodoby nehmotny Ocenitelna nehmotny Software Povolenkl majetek prava maietek Celkem Zustatek k Prirustky Ubytky Pfeuctovanf Zustatek k Opriwky Zustatek k Pfirustkyopravek Zustatek k Zustatkov8 hod nota B Zustatkova hodnot B BBB K rozvahovemu dni spolecnosti dosud nebyly pfideleny povolenky na emise pro rok 2013, ktere ji v souladu se zakonem c. 383/2012 Sb. naleti. Spolecnost spotfebovava povolenky pfidelene v minulem Dcetnim obdobi. Odhadovana spotfeba povolenek na emise za rok 2013 cinila ks (tj tis. Kc) a byla prouctovana jako Dbytek jineho nehmotneho dlouhodobeho majetku do ostatnich provoznich nakladu. V prubehu roku spolecnost prodala ks povolenek v hod note tis. Kc. Soucasne Pratska teplarenska a.s. 8

20 Priloha ticelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) s vyfazenim prodanych a spotfebovanych povolenek spoleenost rozpustila v souladu s bodem 2 (a) do ostatnich provoznich vynosu pomernou cast dotace. Nejvetsi pflrustky nehmotneho majetku pfedstavuje rozsifeni Fidiciho software SCADA a studie zefektivneni procesu udrzby. Dlouhodoby hmotny majetek Pofizovac[ cena Pozemky Stavby Strojea zarizeni Zustatek k Dopravni prostredky Inventar Drobny dlouhodoby majetek 9359 Umelecka Nedokoneeny dila hmolny majetek Ztllohy Celkem PfirUstky Ubytky Preuctovani Zuslatek k Opravky Zustatek k Pfirustky opravek Oprilvky k ubytkum Zustatek k Opravn~ pojozky Zuslatek k Zmena slavu opr. poloi:ek Zuslatek k Zust. hodn Zust. hodn Mezi nejvyznamnejsi pfirustky hmotneho dlouhodobeho majetku v roce 2013 patfilo vybudovani horkovodu v oblasti Liben - Holesovice ve vysi tis. Kc, obnova horkovodu v oblasti ulic Poupetova - Pfistavnl ve vysi tis. Kc, v oblasti ulic Jatecni - Delnicka ve vysi tis. Ke, v ulici Delnicka ve vysi tis. Ke a nove horkovody v oblasti Holesovic ve vysi tis. Kc. Spolecnost nema zadny majetek zatizeny zastavnim pravem. 5. OPERATIVNi LEASING Spoleenost ma najaty pfedevsim kolektory, kabely, nebytove prostory, pozemky a lahve na technicke plyny. Celkove roeni naklady tykajlci se tech to najmu cinily tis. Kc ( tis. Ke), z toho najemne kabelu a kolektoru pfedstavuje tis. Kc ( tis. Kc) a najemne horkovodu v oblasti Prahy pfedstavuje tis. Kc ( tis. Ke). 6. DLOUHODOBY HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK NEVYKAZANYV ROZVAZE V souladu s ucetnimi postupy, popsanymi v bode 2(a), uetovala spolecnost cast dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku do nakladu v roce jeho pofizenl. Celkova kumulovana pofizovaci cena tohoto dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku, ktery je jeste v pouzivani, je nasledujici: Prazska teplarenska a.s. 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více