Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

2 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet ww\'v.kpmg.cz Zprava nezavish!ho auditora pro akcionare spolecnosti Prazska teplarenska a.s. Proved Ii jsme audit prilozene ucetni zaverky spolecnosti Praz.ska teplarenska a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, vykazu zisku a ztraty a pl'ehledu 0 penemich tocich za rok 2013 a prilohy teto ucetnf zaverky, veetne popisu pouzirych vyznamnych ucetnfch metod a ostatnich doplnujfcich udaju. Udaje 0 spolecnosti Prazska teplarenska a.s. jsou uvedeny v bode I pl'ilohy teto ucetnf zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za ucetni zaverku Statutarnf organ spolecnosti Prazska teplarenska a.s. je odpovedny za sestavenf ucetnf zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s eeskymi ucetnfmi predpisy, a za takovy vnitl'nf kontrolnf system, ktery povazuje za nezbytny pro sestavenf ucetnf zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasf odpovednostf je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme proved Ii v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejfcfmi aplikacnfmi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke poz.adavky a naplanovat a provest audit tak, abychom zfskali primerenou jistotu, ze ucetnf zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedenf auditorskych postupu, jejichz chem je zfskat dukaznf informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisf na usudku auditora, vcetne vyhodnocenf rizik, ze ucetnf zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovanf techto rizik auditor posoudi vnitl'nf kontrolnf system, ktery je relevantnf pro sestavenf ucetnf zaverky podavajfcf verny a poctivy obraz. Cflem tohoto posouzenf je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadi'it se k ucinnosti vnitfufho kontrolnfho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzenf vhodnosti pouzirych ucetnich metod, primerenosti ucetnfch odhadu provedenych vedenfm i posouzenf celkove prezentace ucetnf zaverky. Jsme presvedceni, ze zfskane dukaznf informace poskytujf dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadrenf naseho ryroku. KPt.1G Ce~U republika Audit. Sl.O. a CNCIl limited liab;!it, compar". and a member firm of the KPMG net... ork of Independent member firm s affi liated... illl KPMG International CooperatIVe ('KPMG Intema\lonan. a Swi.,.~ entil'/'. Obchodnl rejstrll:. vedeny Milslsk';m soodem v Praze oddn c. ~1c: tl:..! IC DIC CZ69"OO1!B6

3 Vyrok audilora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava verny a poetivy obraz aktiv a pasiv spolecnosti Prazsk<i teplarenska a.s. k 31. prosinei 2013 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodaceni a penetnieh toku za rok 2013 v souladu s ceskymi ucetnimi pcedpisy. V Praze, dne 27. imora 2014 f-l'!t~ ~/ J'tW~~ KPMG CesH rep~ka Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 lng. Petr Skoda Partner Opravneni cislo 1842

4 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisicich Kc ) Obchodnf firma a sidle Identifikacnf cislo ~.~9.O' ~.~~.~.~~.. ~.~P..!~~~D. ~,~.?.~:. ~. ;... Partyzimska 'O' OO.. P r;iii a j".... :~~~~~~.. ~~p:~~~()~~ ::::::::- Oznac. AKTIVA fad. a b c AKTIVA CELKEM (i' ) 001 A. Pohledavky za upsany zakladnl kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (i' ) 003 B.1. Dlouhodoby nehmolny majetek (f.05 at 12) Zrizovaci vydaje Nehmotne yysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmolny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 012 B.II. D!ouhodaby hmotny majetek (r.14 ai: 22) 013 B Pozemky Stavby Samostatne mavite veei a soubory movitych vecr Pestite!ske ce!ky trvalych porostu Dospe!a zvfrata a jejieh sku piny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokooteny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute za lohy na dlouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku Dlouhodoby financni majetek (f.24 ai: 30) 023 B.III.1. Podily. ovladana osoba Pod ily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem Ostatni dlouhodot>e eenne papiry a podfly Pujcky a uvery. ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny vliv Jiny dlouhodoby financnf majetek Pofizovany dlouhodoby financni majetek Poskytnute ztllohy na dlouhodoby financni majetek 030 BtUne ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Min.ucetni obdobi Netto

5 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznac. AKTIVA fad. Beine ucetni obdobi Min.ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c c. Obeina aktiva (r b+58) C.1. Zasoby (1'.33 ai 38 ) C.1.1. Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. VYrobky 4. Mlada a ostatn! zvirata a jejich skupiny 5. Zbozi 6. Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (ra~ ai 47) C Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - Dvladana nebo ovladajfci osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucastniky sdruzeni 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne utty aktivni 7. Jine pohlediwky 8. Odlozena danova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (1'.49 ai: 57) C.III.1. PohledilVky z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny vii v 4. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucastniky sdruzeni 5. Socialni zabezpecenf a zdravotni pojisteni 6. Stat - danove pohledavky 7. Kratkodobe poskytnute zalohy 8. Dohadne ucty aktivni 9 Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (f.59 az 62) C.IV. 1. Penize 2. Ucty v bankach 3. Kratkodobe cenne papiry a podily 4. Porizovany kratkodoby financnf majetek 0.1. Casove rozliseni (r ) Naklady pristlch obdobi 2. Komplexni naklady pristich obdobi 3. Prijmy pfistich obdobi

6 Prazskii tepliirenskii a.s. Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznae. a PAS IVA b rad. Bezne Minule obdobi obdobi c 5 6 A.1. PASIVA CElKEM (i' ) A. Vlastni kapital (f ) Ze'lkladni kapiutl (f ) A1.1. Zakladni kapital 2. Vlastn! akcie a vlastni obchodni podily (-) 3. Zmeny zakladniho kapitalu A.l1. Kapitalove fcndy (/.74 az 79) A11.1. Emisni azio AliI. 2. Ostatni kapiu.llove fcndy 3. Ocenovac[ rozd ily z preceneni majetku a zavazku 4. Oceriovacf rozd ily z precenen f pri premenach spolecnosti 5. Rozdil z pfemen spoleenosti 6. Rozd ily z ocenlmi pi'i pfememlch spolecnosti Rezervni fandy, nedelitelny fond a ostatni fcndy ze zisku (/.81+82) AIII.1. Zakonny rezervni fondlnedelitelny fond A.IV. 2. Statutarni a ostatnl fcndy Vysledek hospodareni minulych let (1', ) A.lV.1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena ztrata minulych let 3. Jiny vysledek hospodareni minulych let AV. Vysledek hospodai'eni beineho ucetniho obdobi (+1.) B. Gizi zdroje (i' ) B.I. Rezervy (1'.90 ai 93) B.I.1. Rezervy podle zvlastnich pravnich predpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zavazky 3 Rezerva na dan z pfjjmu 4 Ostatni rezervy B.II. Dlouhodobe zeivazky (f.95 ai 104) B.II,1. Zavazky z obchodnich vztahu 2. Ze'lvazky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Ze'lvazky - podstatny vliv 4. Ze'lvazky ke spolecnikum, tlenum druistva a k ucastnikum sdruieni 5. Dlouhodobe prijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. DlouhodoM smenky k uhrade 8. Dohadne LItty pasivni 9. Jine zavazky 10. Odlozeny danovy zavazek

7 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 OznaC. a PAS IVA b rad. c Beine Minull~ obdobi obdobi 5 6 B.III Kratkodobe zs:v8zky (r. 106ai:116) 105 B.1I11. Zav8zky z obchodnich vztahu 2. lavazky - Qvladana nebo Qvladajicf csoba 3 lav8zky - podstatny vliv Zav8zky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruienf 5. Zav8zky k zamestnancum Zav8zky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni stat - danov! zav8zky a dotace 8. Kratkodobe prijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucty pasivni 11. Jine ztlv8zky B.IV. Bankovn! livery a vypomoci (f ) 11 7 B.IV.1. Bankevni livery dlouhodobe 2. Kratkodobe bankovni Livery 3. Kratkodobe financni vypomoci C.1. C.11 Casove rozliseni (; ) Vydaje prfstlch obdobf Vynosy prfstlch obdobf IDENTIFlKACE AUDlTOR.\ KP.iAG Ccski:. rc.pub:i.i.;:u hulin, ~. r.o. PohleZni &lsila, P"ita 8 Ie: ,.uditoIsk6 opravnem c. 71

8 vykaz ZISKU A zrra TV druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicfch Kc) Obchodni firma a sidle Identifikacni Cislo ~~~.~.~.~.~.. ~.~'p'.i.~~.~!:l.~.~.~.. ~:.~.:.. Partyzanska 1f7 1 io" OO P ra h a 'j.... :~~~E~ :~p.~~~(!~~ :::~...".... Ozna':. TEXT cislo Skuteenost v ucet. abct fadku bei.nem minulem a b c 1 2 A. 1. Triby za prodej zboii Naklady vynalozene na prodane zbozi + Obchodni marie ( ) II. Vykony (f ) Triby za prodej vlastnich vyrobku a sluieb Zrnema stavu zasob... Iastn! cinnosti Aktivace B. Vykonova spoueba (109+10) B Sluiby Spotreba materialu a energie + Pridana hod nota ( ll8) C. Osobni naklady U.13 ai: 16) C.1. C.2. C.3. C.4. Mzdove naklady Odmeny clenum organu spoletnosti a druistva Naklady na socialn! zabezpeceni a zdravotn! pojisteni Socialni naklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku F Triby z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu (r ) Tri.by z prodeje dlouhodobeho majetku F.1. F.2. G Triby z prodeje materialu LV. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu ( ) Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku Prodany material Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexn!ch nakladu pr!stich obdobi Ostatn! provozni v}tnosy H. Ostatn! provoznf naklady V. prevod provozn{ch vynosu 1 Pfevod provoznich nakladu. Provozni vljsledek hospodafeni r S )

9 Vykaz zisku a ztraty. druhove cleneni (nekonsolidovany) za rok koncici 31. prosincem 2013 Oznae. a TEXT b cislo Skutecnost v ucet. obd. radku beinem minulem c 1 2 VI. Trtby z prodeje cennych papiru a podrlu J. Prodane cenne papfry a podily VU. VU.1. VU.2. vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (f ) vynosy z podilu v avladanych osobach a v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem Vynosy Z Dstatnich dlouhodobych cennych papini a podilu VU.3. vynosy Z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku VUI. Vljnosy z kratkodobeho financniho majetku K. Naklady z finan niho majetku LX. vynosy z pfeceneni cennych papiru a derivatu L. Naklady z preceneni cennych papin:, a derivatu M. Zmena stavu rezerv a opravnych poloiek ve finaneni oblasti X. vynosove uroky N. Na kladove uroky XI. Ostalni finane"! vynosy o. Ostatni financni naklady XU. Prevod finanenich vynosu P. Prevod financnich nakladu Q Finanen! vysiedek hospodai'eni (r ) Dan z pfijmu za befnou cinnos! (r.50+51) Q.1. -splaine Q.2. -odlozena.. Vysledek hospodai'eni za beinou cinnost (r ) XI.I.I.. Mimofc1tdne V'inosy R. Mimoradne mflklady s. Dan z pfijmu z mimoradne cinnos!i (r.56+57) S.1. -splalna S.2. -odlozena. Mimo~adny yysledek hospodareni (i' ) T. Prevod pod flu na vysledku hospoclareni spolecnikum (+1-)... Vysledek hospodareni za ucet"! obdobi (+ 1-) (r ) "*** Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenim (1' )

10 Prehled 0 peneznich tocich (nekonsolidovany) za rok koncfci 31, prosincem 2013 (v tis leich Kc) BtU. uc. Min. lie. P. Stav peneinich prosti'edku a pemunich ekvivalentu na zacatku ucetniho obdobi Pem}!ni taky z hlavni v9dalecne cinnosti Z: Utetni zisk nebo ztrata z bezne Clnnosti pred zdanenim A 1. Upravy 0 nepenezni operace A.1.1. Odpisy slalych aktiv A.1.2. Zmena stavu: A goodwillu a acenovaciho rozdilu k nabytemu majetku A rezerv a opravnych poloiek A. 1,3. Zisk(-) ztrata{+) z prodeje stalych aktiv A.1A. ZiskH ztrata(+) z prodeje cennych papiru A.1.S. Vynosy z dividend a podilu na zisku A.1.6. Vyuctovane nakladove a vynosove uroky A,1. 7. Pripadne upravy a ostatni nepenei:ni operace A*. CistY penetni tok z provozni cinnosti pred zdanenim, zmenami praeovniho kapltalu, financnimi a mimoi'adnymi polozkami A.2, Zmena po!i'eby pracovniho kapltalu A.2.1. Zmena stavu pohledavek z provozni cinnos!i a aklivn!ch uclu casoveho rozlisen! A.2.2. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni cinnosti a pasivnich uctu casoveho rozl iseni A.2.3. Zmena stavu zasob A.2.4. Zmena stavu financniho majetku, kter-y neni zahmut do peneinich prosuedku A.** CistY peneini tok z provozni cinnosti pred zdanemirn, financnimi a mimoi'adnjmi poloikami A3. Zaplacene uroky s vyjimkou kapitalizovanych uroku A4. Pi'ijate uroky A.S. Zaplacena dan z prijmu za bei.nou cinnost a domer1<;y dane za minula obdobi A.6. Pfijmya vydaje spojene s mimoi'adnymi ucetnimi pfipady A.7. Pfijate dividendy a podily na zisku A.*"" CistY penetni tok z provozni cinnosti Pene!ni toky z investicni clnnosti B.1. Nabyti stalych aktiv B.1.1. Nabyti dlouhodobeho hmotneho majetku B.1,2. Nabyti dlouhodobeho nehmotneho majetku B.1,3. Nabyti dlouhodot>9ho financniho majetku B.2, Prijmy z prodeje stalych aktiv B.2.1.prijmy z prodeje d!ouhodobeho hmolnt ho a nehmotneho majetku B.2.2.Pfijmy z prodeje dlouhodobeho financniho majetku B.3. Pujckya uvery spi'iznenym osobam B.*** Cisty peneini tok vztahujici se k investieni cinnosti Peneini toky z financnieh cinnosti C.1. Zmena stavu dlouhodobych, popi'. kn3:tkodobych zavazku z financni oblasti C.2. Dopady zmen vlasln!ho kapitalu na peneini prostredky C.2.1. Z..,yseni zakladniho kapitalu, emisniho aiia event. rezervniho tondu C.2.2. Vyplaceni podilu na vlastnim kapilalu spolecnikum C.2.3. Dais! vklady peneinich prosti'edku spolecniku a akcionafu C.2.4. Uhrada ztraty spolecniky C,2.5. Platby z fondu Ivoi'enych ze zisku C,2.6. Vyplacene dividendy nebo podlly na zisku vcetne zaplacene srazkove dane a tantiemy C""* CistY peneini tok vztahujici se k financni cinnosti F. Clste zvyseni nebo snlien! pemunich prostfedku R. Stay peneinieh prostredku a pentunich ekvivalentu na konei ucetniho obdobi

11

12 PRiLOHA OCETNi za VERKY ZA ROK KONCici 31. PROSINCEM 2013 Nazev spolecnosti: Prazska teplarenska a.s. Sidlo: Partyzanska 1/7, Praha 7 Pravni forma: akciova spolecnost IC:

13 Pfiloha licetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNi AKTIVITY Vznik a charakleristika spolecnosli Prazska teplarenska a.s. ("spolecnost" nebo "pr) byla zalozena jednorazove Fondem narodniho majetku Geske republiky jako jedinym zakladatelem dne 27. dubna 1992 vyclenenim ze statniho podniku Geske energeticke zavody Praha a byla zapsana do obchodniho rejstliku vedeneho u Mestskeho soudu v Praze ke dni 1. kvetnu Hlavnim predmetem podnikani spolecnosti je vyroba a rozvod tepla a vyroba elektfiny. Predmetem podnikani je dale predevsim overovani mefidel. miheni emisi a imisi. projektova cinnost ve vystavbe, provadeni staveb a udrzovacich praci na nich, nakladani s odpady a dalsi. Vlastnici spolecnosti AkcionM spolecnosti jsou: NPTH, a.s. Prazska teplarenska Holding a.s. Dalkia Geska republika, a.s. Prazska teplarenska a.s. - vlastni akcie Ostatni 50,06 % 47,33 % 1,05 % 0,19 % 1,37 % Uvedene podily na zakladnim kapitalu odpovidaji stavu ke dni konanl mimoradne valne hromady dne 25. zafi V souvislosti s novou zakonnou lipravou rozhodla mimoradna valna hromada 0 zmene formy akcii. Vsechny kmenove akcie na majitele byly zmeneny na akcie na jmeno. Tato zmena byla zapsana do obchodniho rejstfiku dne 9. fijna Dnem emise novych akcii se stall0. fijen Sidlo spolecnosli Prazska teplarenska a.s. Partyzanska 117 Praha 7 Geska republika Idenlifikacni cislo Prazska teplarenska a.s. 2

14 pruoha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Glenove pfedstavenstva a dozorci rady k 31. prosinci 2013 Glenove pfedstavenstva JUDr. Daniel KFetinsky (pfedseda) PhDr. Lubomir Focko (mistopfedseda) Ing. Tomas Marecek Ing. David Onderek Mgr. Petr Valert Glenove dozorci rady Ing. Vera Sturmova (pfedseda) Mgr. Marek Spurny (mistopfedseda) Ing. Ondfej Martan Mgr. Hana Krejci, Ph.D. Otakar Jetek Tat'ana Malcova Zmeny v obchodnim rejstfiku V roce 2013 doslo k nasledujicim zme'mam ve sloteni organu spolecnosti: predstavenstvo: PhDr. Lubomir Focko odvolan z pfedstavenstva 12. dubna 2013 Ing. Vladimir Cima zvolen clenem pfedstavenstva od 13. dubna 2013, odvolan 2. zan Ve funkci mistopfedsedy pfedstavenstva pusobil od 3. kvetna do 2. zafi 2013 Ing. Jan Springl odvolan z funkce mistopfedsedy pfedstavenstva 3. kvetna 2013, konec clenstvi 24. cervence 2013 Ing. Tomas Marecek odvolan z funkce mistopfedsedy pfedstavenstva 3. kvetna 2013 Ing. David Onderek zvolen clenem pfedstavenstva od 25. cervence 2013 JUDr. Daniel KFetinsky znovuzvolen clenem i pfedsedou pfedstavenstva 2. zafi 2013 PhDr. Lubomir Focko zvolen clenem pfedstavenstva od 3. zafi 2013, ve funkci mistopfedsedy od 10. fijna 2013 Mgr. Petr Valert zvolen clenem pfedstavenstva od 3. zan 2013 Dozorc; rada: Ing. Frantisek Cupr ukoncil clenstvi v dozorcl rade 12. dubna 2013 Jan Slezak odvolan z dozorci rady 12. dubna 2013 Ing. OndFej Martan zvolen clenem dozorci rady od 13. dubna 2013 Ing. Vera Sturmova zvolena clenem dozorci rady od 13. dubna 2013 a jejim pfedsedou od 2. zafi 2013 Mgr. Marek Spurny znovuzvolen clenem a mistopfedsedou dozorci rady od 2. zan 2013 Pratska teplarenska a.s. 3

15 Pfiloha ueetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) One 24. cervna 2013 byla do obchodniho rejstfiku zapsana zmena zpusobu jednani spolecnosti. Rozhodnutim valne hromady dne 12. dubna 2013 za spoleenost jednaji, podepisuji ci zastupuji ji vuei tfetim osobam i pfed soudy a pfed jinymi organy spoleene ktefikoliv tfi clenove pfedstavenstva. One 16. zan 2013 byla zapsana informace 0 rozhodnuti valne hromady snitit zakladni kapital spolecnosti 0 jmenovitou hodnotu vlastnich akcii spoleenosti v poetu ks, cot reprezentuje 0,19% podllu na zakladnim kapitalu. Nedoslo ke zmene vzajemnych pomeru podilu jednotlivych akcionafu ve spolecnosti. K faktickemu sniteni zakladniho kapitalu dojde zapisem do obchodniho rejstnku po uplynuti zakonnych Ihut. One 9. fijna 2013 byla zapsana zmena stanov PT, ke ktere doslo v navaznosti na rozhodnuti valne hromady dne 25. zafi One 9. njna 2013 byla zapsana nova forma akcii spolecnosti, na zaklade rozhodnuti valne hromady dne 25. zan 2013 se meni forma akcie z listinnych na majitele na akcie na jmeno v listinne podobe. Organizacni struktura V prubehu roku byla postupne menena organizaeni struktura spoleenosti, k 31. prosinci 2013 je spolecnost rozdelena na ilseky: generalniho feditele, finaneni, obchodni, vyrobni a spravni. 2. ZASADNi ljcetni POSTUPY POUZiVANE SPOLECNOSTi Utetni zaverka byla pfipravena na zaklade iltetnictvi vedeneho v souladu se zakonem 0 ilcetnictvi a pfislusnymi nanzenimi a vyhlaskami platnymi v Geske republice. Tato iltetni zaverka je pfipravena v souladu s vyhlaskou MF GR e. 500/2002 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona t. 563/1991 Sb, 0 utetnictvi, ve znen i pozdejsich pfedpisu, pro ueetni jednotky, ktere jsou podnikateli ilttujicimi v sou stave podvojneho ueetnictvi. Udaje v teto ueetni zaverce jsou vyjadfeny v tisicich korun eeskych (Ke), neni-li v textu uvedeno jinak. (a) Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je evidovan v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Ke a dlouhodoby nehmotny majetek v pofizovaci cene do 60 tis. Ke neni vykazovan v rozvaze a je ilttovan do nakladu v roce jeho ponzeni. Oceneni dlouhodobeho hmotneho majetku vlastni vyroby zahrnuje pfimy material, pfime mzdy a retijni naklady pfimo spojene s jeho vyrobou at do doby jeho aktivace. V nasledujici tabu Ice jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisovani Stavby Linearni let Stroje a pfistroje Linearni 1 Zrychlena 4/10/20 let Automobily Linearni 5 let Software Linearni 4 roky Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Linearni 8 let Pratska teplarenska a.s. 4

16 pruoha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Technicka zhodnoceni na najatem hmotnem majetku jsou odpisovana po dobu trvani najemni smlouvy nebo po dobu odhadovane zivotnosti, a to vzdy po tu, ktera je kratsi. Povolenky na emise sklenikovych plynu a certifikaty CER o povolenkach na emise sklenikovych plynu a certifikatech CER je uctovano jako o dlouhodobem nehmotnem neodpisovanem majetku a jsou oceneny pofizovaci cenou, pfipadne reprodukcni pofizovaci cenou pfi bezuplatnem nabyti. Bezuplatne nabyti povolenek na emise prvnim drzitelem se vykazuje jako poskytnuta dotace. o spotfebe povolenek na emise a certifikatu CER se uctuje do ostatnich provoznich nakladu v zavislosti na odhadovane vysi emisi vyprodukovanych spolecnosti v dan em ucetnim obdobi nebo v souvislosti s jejich prodejem. Dotace je rozpoustena do ostatnich provoznich vynosu ve vecne a casove souvislosti se spotfebou povolenek. Trzby z prodeje povolenek na emise jsou vykazovany ve vykazu zisku a ztraty v polozce trtby z prodeje dlouhodobeho majetku. Naklady na prodane povolenky jsou vykazovany v ostatnich provoznich nakladech. K rozvahovemu dni spolecnosti dosud nebyly pmeleny povolenky na emise pro rok 2013, ktere ji v souladu se zakonem c. 383/2012 Sb. naleti. Z tohoto duvodu byla do zaverky prouctovana pasivnl dohadna polotka na pridel techto povolenek a zaroven aktivni dohadna polotka na poskytnutou dotaci ve stejne vysi. Pocet povolenek byl stanoven vypoctem die pravidel danych legislativou, pro oceneni byla pouzita cena na burze EEX platna k rozvahovemu dni a pro pfepocet ceny byl pouzit kurz enb k temuz dni. (b) Dlouhodoby financni majetek Dlouhodoby financni majetek pfedstavuje dlouhodobe drzene majetkove ucasti a dale zahrnuje poskytnute dlouhodobe pujcky a uvery mezi ovladanymi a ovladajicimi osobami a ucetnimi jednotkami pod rozhodujicim nebo podstatnym vlivem a jine poskytnute dlouhodobe pujcky. Dlouhodoby financni majetek je uctovan v pofizovaci cene. PoFizovacl cena zahrnuje pfime naklady souvisejici s pofizenim, napfiklad poplatky a provize maklefum, poradcum, burzam. V pfipade identifikace docasneho snizeni hodnoty cenneho papiru je k tomuto cennemu papiru vytvorena opravna polozka. Majetkove ucasti jsou k rozvahovemu dni ocenovany porizovaci cenou a v pfipade docasneho snizeni realizovatelne hodnoty pflslusne ucasti je tvofena opravna polozka. (c) Kratkodobe cenne papiry a podily Dluhove cenne papiry se splatnosti do 1 roku drtene do splatnosti jsou ocenovany porizovaci cenou. U dluhovych cennych papiru je soucasti jejich oceneni k rozvahovemu dni i pomerna cast urokoveho vynosu, ktery je uctovan do vykazu zisku a ztraty. V pfipade docasneho snizeni hodnoty dluhovych cennych papiru drzenych do splatnosti jsou tvoreny opravne polozky. (d) Zasoby Material je ocenovan v pofizovacich cenach. PoFizovaci cena zahrnuje cenu pofizeni, celni poplatky, skladovaci poplatky pri doprave a dopravne za dodani do vyrobniho arealu. Ubytek materialu je ocenovan metodou vazeneho aritmetickeho prumeru. Prazska teplarenska a.s. 5

17 PrUoha uce!n! ziiverky (nekonsolidovanii) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Nedokoncena vyroba je ocei'iovana vlastnimi n<!iklady, ktere zahrnuji cenu materialu, prace a proporcionalni cast vyrobnich rezijnich nakladu podle stavu rozpracovanosti. (e) Stanoveni opravnych polozek a rezerv Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Na zaklade inventarizace jsou tvoreny opravne polozky k nepouzivanemu dlouhodobemu majetku, jehoz oceneni v ucetnictvi prechodne neodpovida realnemu stavu. Vyse opravne polozky je stanovovana odbornym odhadem na zaklade individualniho posouzeni jednotlivych polozek. Pohledavky Opravna polozka k pohledavkam se v ramci inventarizace vytvafi po vyhodnoceni rizikovosti na zaklade vekove struktury, u pohledavek starsich nez 180 dni a do 365 dnu po splatnosti ve vysi 50 % hodnoty pohledavky a u pohledavek starsich nez 365 dni po splatnosti ve vysi 100 % hodnoty pohledavky. Krome vyhodnoceni vekove struktury se pohledavky individualne posuzuji a opravna polozka je tvorena die miry jejich rizikovosti. Zasoby Opravne polozky k zasobam jsou v ramci inventarizace tvoreny v pripadech, kdy snizeni oceneni zasob v ucetnictvi neni trvaleho charakteru, na zaklade vyhodnoceni obratkovosti, kdy pri obratce delsi nez 1 rok a kratsi nez 2 roky se tvori opravna polozka ve vysi 50 % oceneni materialu a pri obratce delsi nez 2 roky se tvori opravna polozka ve vysi 75 % oceneni materialu (s vyjimkou havarijnich zasob). Pripadne jsou opravne polozky tvoreny na zaklade individualniho posouzeni jednotlivych polozek. Rezervy Rezerva na opravy dlouhodobeho hmotneho majetku je tvorena na generalni opravy vybranych zarizeni na zaklade rozpoctovanych nakladu planovanych oprav. Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovemu dni tvorena na zaklade analyzy nevybrane dovolene za dane ucetni obdobi a prumernych mzdovych nakladu vcetne nakladu na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni die jednotlivych zamestnancu. Rezervu na dan z prijmu vytvafl spolecnost vzhledem k tomu, ze okamzik sestaveni ucetni zaverky predchazi okamziku stanoveni vyse danove povinnosti. V nasledujlcim ucetnim obdobi spolecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou danovou povinnost. V rozvaze je rezerva na dai'i z prijmu snizena 0 zaplacene zalohy na dai'i z pfijmu, pripadna vysledna pohledavka je vykazana v polozce Stat-danove pohledavky. Rezerva na nahrady skod zpusobenych exhalacemi je tvorena na zaklade individualniho posouzeni narokovane mihrady zpusobenych skod. Rezerva na naklady z otevrenych soudnich sporu je tvorena na zaklade individualniho posouzeni rizik hrozicich z jednotlivych sporu. Rezerva na dan z prevodu nemovitosti je tvorena v predpokladane vysi v pfipadech, kdy k prodanym nemovitostem nebyla dai'i dosud vymerena nebo odvedena. Prazska teplarenska a.s. 6

18 Priloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Rezerva na spotfebu povolenek na emise sklenikovych plynu je tvofena ve vysi rozdilu spotfeby povolenek v danem ucetnim obdobi a poctu povolenek na uctu nehmotneho majetku spolecnosti k rozvahovemu dni. Tato rezerva je ocenena cenou, ktera je dosazena na vefejnem trhu k rozvahovemu dni, a pfepoctena k rozvahovemu dni kurzem devizoveho trhu vyhlasenym enb. (I) Pfepocty cizich men Spolecnost pouziva pro pfepocet transakci v cizi mene pevny kurz, ktery se stanovuje na zaklade kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho enb prvni pracovni den kalendafnlho meslce a pouziva se pro ucetni pfipady uctovane v pfislusnem mesici. V prubehu roku uctuje spolecnost pouze 0 realizovanych kurzovych ziscich a ztratach. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni pfepocitavana podle kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho enb. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyceny ve vysledku hospodafeni. (g) Derivaty Financni derivaty drzene za ucelem obchodovani jsou vykazovany v realnych hodnotach a zisky (ztraty) ze zmeny jejich realnych hod not jsou zahrnuty ve vynosech nebo nakladech. (h) Najaty majetek Spolecnost aktualne nepofizuje majetek prostfednictvim linancniho leasingu. U operativniho leasingu je najemne casove rozlisovano a uctovano do ucetniho obdobi, se kterym souvisl. (i) Dan z pfijmu Dan z pfijmu za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani. Splatna dan zahrnuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitim danove sazby platne v prvni den ucetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobi. Odlozena dan vychazi z veskerych docasnych rozdilu mezi ucetni a danovou hodnotou aktiv a pasiv, pfipadne dalsich docasnych rozdilu, s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro obdobi, ve kterem budou danovy zavazek nebo pohledavka uplatneny. o odlozene danove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujicich ucetnich obdobich uplatnena. U) Klasilikace zavazku Spolecnost klasilikuje cast dlouhodobych zavazku, bankovnich uveru a linancnlch vypomoci, jejichz doba splatnosti je kratsi nez jeden rok vzhledem k rozvahovemu dni, jako kratkodobe. (k) Pouziti odhadu Pfi priprave ucetni zaverky pouziva vedeni spolecnosti odhady a stanovuje pfedpoklady, ktere maji vliv na uplatneni ucetnich postupu a na vysi majetku, zavazku, vynosu a nakladu vykazanych v ucetni zaverce. Tyto odhady a pfedpoklady vycmzeji z historickych zkusenosti a ruznych dalsich laktoru, ktere jsou povazovany za pfimefene k datu sestaveni ucetni zaverky, a pouzivaji se v situaci, kdy ucetni hodnoty majetku a zavazku nejsou zcela evidentni z jinych zdroju nebo kdy existuje nejistota pri uplatneni jednotlivych ucetnich politik. Skutecne vysledky se mohou od odhadu lisit. Prazska teplarenska a.s. 7

19 Piiloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) (I) Odhady a pfedpoklady jsou prubezne revidovany. Upravy ucetnich odhadu jsou zohledneny v obdobi, ve kterem jsou tyto odhady revidovany, pokud se revize tyka pouze daneho ucetniho obdobi, nebo v obdobi revize a budoucich obdobich, pokud revize ovlivnuje soucasne i budouci obdobi. Slozky peneznich prostfedku a peneznich ekvivalenw Pro Dcely sestaveni pfehledu 0 penetnich tocich jsou penezni prostfedky a penezni ekvivalenty definovany tak, ze zahrnuji penize v pokladne, penize na ceste, penize na bankovnich uctech, kratkodobe obchodovatelne cenne papiry a dalsi financni aktiva, jejichz oceneni muze byt spolehlive urceno a ktere mohou byt snadno pfemeneny v penetni prostfedky. (m) Konsolidace Spolecnost nasledne sestavi konsolidovanou ucetni zaverku v souladu s ceskou ucetni legislativou. 3. ZMENA OCETNicH METOD A POSTUPO Behem ucetniho obdobi roku 2013 ned oslo k tmnym vyznamnym zmenam zpusobu oceliovani, postupu odpisovani a postupu uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi. 4. DLOUHODOBY MAJETEK Dlouhodoby nehmotny majetek Pofizovaci cena Jiny Nedokonceny dlouhodoby dlouhodoby nehmotny Ocenitelna nehmotny Software Povolenkl majetek prava maietek Celkem Zustatek k Prirustky Ubytky Pfeuctovanf Zustatek k Opriwky Zustatek k Pfirustkyopravek Zustatek k Zustatkov8 hod nota B Zustatkova hodnot B BBB K rozvahovemu dni spolecnosti dosud nebyly pfideleny povolenky na emise pro rok 2013, ktere ji v souladu se zakonem c. 383/2012 Sb. naleti. Spolecnost spotfebovava povolenky pfidelene v minulem Dcetnim obdobi. Odhadovana spotfeba povolenek na emise za rok 2013 cinila ks (tj tis. Kc) a byla prouctovana jako Dbytek jineho nehmotneho dlouhodobeho majetku do ostatnich provoznich nakladu. V prubehu roku spolecnost prodala ks povolenek v hod note tis. Kc. Soucasne Pratska teplarenska a.s. 8

20 Priloha ticelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) s vyfazenim prodanych a spotfebovanych povolenek spoleenost rozpustila v souladu s bodem 2 (a) do ostatnich provoznich vynosu pomernou cast dotace. Nejvetsi pflrustky nehmotneho majetku pfedstavuje rozsifeni Fidiciho software SCADA a studie zefektivneni procesu udrzby. Dlouhodoby hmotny majetek Pofizovac[ cena Pozemky Stavby Strojea zarizeni Zustatek k Dopravni prostredky Inventar Drobny dlouhodoby majetek 9359 Umelecka Nedokoneeny dila hmolny majetek Ztllohy Celkem PfirUstky Ubytky Preuctovani Zuslatek k Opravky Zustatek k Pfirustky opravek Oprilvky k ubytkum Zustatek k Opravn~ pojozky Zuslatek k Zmena slavu opr. poloi:ek Zuslatek k Zust. hodn Zust. hodn Mezi nejvyznamnejsi pfirustky hmotneho dlouhodobeho majetku v roce 2013 patfilo vybudovani horkovodu v oblasti Liben - Holesovice ve vysi tis. Kc, obnova horkovodu v oblasti ulic Poupetova - Pfistavnl ve vysi tis. Kc, v oblasti ulic Jatecni - Delnicka ve vysi tis. Ke, v ulici Delnicka ve vysi tis. Ke a nove horkovody v oblasti Holesovic ve vysi tis. Kc. Spolecnost nema zadny majetek zatizeny zastavnim pravem. 5. OPERATIVNi LEASING Spoleenost ma najaty pfedevsim kolektory, kabely, nebytove prostory, pozemky a lahve na technicke plyny. Celkove roeni naklady tykajlci se tech to najmu cinily tis. Kc ( tis. Ke), z toho najemne kabelu a kolektoru pfedstavuje tis. Kc ( tis. Kc) a najemne horkovodu v oblasti Prahy pfedstavuje tis. Kc ( tis. Ke). 6. DLOUHODOBY HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK NEVYKAZANYV ROZVAZE V souladu s ucetnimi postupy, popsanymi v bode 2(a), uetovala spolecnost cast dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku do nakladu v roce jeho pofizenl. Celkova kumulovana pofizovaci cena tohoto dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku, ktery je jeste v pouzivani, je nasledujici: Prazska teplarenska a.s. 9

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Zpráva auditora. Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s.

FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Zpráva auditora. Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. finanãní CZ/Honza 15.6.2001 8:19 Stránka 22 FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Zpráva auditora Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Na základě provedeného auditu jsme

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva 2004 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více