Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

2 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet ww\'v.kpmg.cz Zprava nezavish!ho auditora pro akcionare spolecnosti Prazska teplarenska a.s. Proved Ii jsme audit prilozene ucetni zaverky spolecnosti Praz.ska teplarenska a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, vykazu zisku a ztraty a pl'ehledu 0 penemich tocich za rok 2013 a prilohy teto ucetnf zaverky, veetne popisu pouzirych vyznamnych ucetnfch metod a ostatnich doplnujfcich udaju. Udaje 0 spolecnosti Prazska teplarenska a.s. jsou uvedeny v bode I pl'ilohy teto ucetnf zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za ucetni zaverku Statutarnf organ spolecnosti Prazska teplarenska a.s. je odpovedny za sestavenf ucetnf zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s eeskymi ucetnfmi predpisy, a za takovy vnitl'nf kontrolnf system, ktery povazuje za nezbytny pro sestavenf ucetnf zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasf odpovednostf je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme proved Ii v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejfcfmi aplikacnfmi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke poz.adavky a naplanovat a provest audit tak, abychom zfskali primerenou jistotu, ze ucetnf zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedenf auditorskych postupu, jejichz chem je zfskat dukaznf informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisf na usudku auditora, vcetne vyhodnocenf rizik, ze ucetnf zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovanf techto rizik auditor posoudi vnitl'nf kontrolnf system, ktery je relevantnf pro sestavenf ucetnf zaverky podavajfcf verny a poctivy obraz. Cflem tohoto posouzenf je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadi'it se k ucinnosti vnitfufho kontrolnfho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzenf vhodnosti pouzirych ucetnich metod, primerenosti ucetnfch odhadu provedenych vedenfm i posouzenf celkove prezentace ucetnf zaverky. Jsme presvedceni, ze zfskane dukaznf informace poskytujf dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadrenf naseho ryroku. KPt.1G Ce~U republika Audit. Sl.O. a CNCIl limited liab;!it, compar". and a member firm of the KPMG net... ork of Independent member firm s affi liated... illl KPMG International CooperatIVe ('KPMG Intema\lonan. a Swi.,.~ entil'/'. Obchodnl rejstrll:. vedeny Milslsk';m soodem v Praze oddn c. ~1c: tl:..! IC DIC CZ69"OO1!B6

3 Vyrok audilora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava verny a poetivy obraz aktiv a pasiv spolecnosti Prazsk<i teplarenska a.s. k 31. prosinei 2013 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodaceni a penetnieh toku za rok 2013 v souladu s ceskymi ucetnimi pcedpisy. V Praze, dne 27. imora 2014 f-l'!t~ ~/ J'tW~~ KPMG CesH rep~ka Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 lng. Petr Skoda Partner Opravneni cislo 1842

4 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisicich Kc ) Obchodnf firma a sidle Identifikacnf cislo ~.~9.O' ~.~~.~.~~.. ~.~P..!~~~D. ~,~.?.~:. ~. ;... Partyzimska 'O' OO.. P r;iii a j".... :~~~~~~.. ~~p:~~~()~~ ::::::::- Oznac. AKTIVA fad. a b c AKTIVA CELKEM (i' ) 001 A. Pohledavky za upsany zakladnl kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (i' ) 003 B.1. Dlouhodoby nehmolny majetek (f.05 at 12) Zrizovaci vydaje Nehmotne yysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmolny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 012 B.II. D!ouhodaby hmotny majetek (r.14 ai: 22) 013 B Pozemky Stavby Samostatne mavite veei a soubory movitych vecr Pestite!ske ce!ky trvalych porostu Dospe!a zvfrata a jejieh sku piny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokooteny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute za lohy na dlouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku Dlouhodoby financni majetek (f.24 ai: 30) 023 B.III.1. Podily. ovladana osoba Pod ily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem Ostatni dlouhodot>e eenne papiry a podfly Pujcky a uvery. ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny vliv Jiny dlouhodoby financnf majetek Pofizovany dlouhodoby financni majetek Poskytnute ztllohy na dlouhodoby financni majetek 030 BtUne ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Min.ucetni obdobi Netto

5 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznac. AKTIVA fad. Beine ucetni obdobi Min.ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c c. Obeina aktiva (r b+58) C.1. Zasoby (1'.33 ai 38 ) C.1.1. Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. VYrobky 4. Mlada a ostatn! zvirata a jejich skupiny 5. Zbozi 6. Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (ra~ ai 47) C Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - Dvladana nebo ovladajfci osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucastniky sdruzeni 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne utty aktivni 7. Jine pohlediwky 8. Odlozena danova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (1'.49 ai: 57) C.III.1. PohledilVky z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny vii v 4. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucastniky sdruzeni 5. Socialni zabezpecenf a zdravotni pojisteni 6. Stat - danove pohledavky 7. Kratkodobe poskytnute zalohy 8. Dohadne ucty aktivni 9 Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (f.59 az 62) C.IV. 1. Penize 2. Ucty v bankach 3. Kratkodobe cenne papiry a podily 4. Porizovany kratkodoby financnf majetek 0.1. Casove rozliseni (r ) Naklady pristlch obdobi 2. Komplexni naklady pristich obdobi 3. Prijmy pfistich obdobi

6 Prazskii tepliirenskii a.s. Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznae. a PAS IVA b rad. Bezne Minule obdobi obdobi c 5 6 A.1. PASIVA CElKEM (i' ) A. Vlastni kapital (f ) Ze'lkladni kapiutl (f ) A1.1. Zakladni kapital 2. Vlastn! akcie a vlastni obchodni podily (-) 3. Zmeny zakladniho kapitalu A.l1. Kapitalove fcndy (/.74 az 79) A11.1. Emisni azio AliI. 2. Ostatni kapiu.llove fcndy 3. Ocenovac[ rozd ily z preceneni majetku a zavazku 4. Oceriovacf rozd ily z precenen f pri premenach spolecnosti 5. Rozdil z pfemen spoleenosti 6. Rozd ily z ocenlmi pi'i pfememlch spolecnosti Rezervni fandy, nedelitelny fond a ostatni fcndy ze zisku (/.81+82) AIII.1. Zakonny rezervni fondlnedelitelny fond A.IV. 2. Statutarni a ostatnl fcndy Vysledek hospodareni minulych let (1', ) A.lV.1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena ztrata minulych let 3. Jiny vysledek hospodareni minulych let AV. Vysledek hospodai'eni beineho ucetniho obdobi (+1.) B. Gizi zdroje (i' ) B.I. Rezervy (1'.90 ai 93) B.I.1. Rezervy podle zvlastnich pravnich predpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zavazky 3 Rezerva na dan z pfjjmu 4 Ostatni rezervy B.II. Dlouhodobe zeivazky (f.95 ai 104) B.II,1. Zavazky z obchodnich vztahu 2. Ze'lvazky - ovladana nebo ovladajici osoba 3. Ze'lvazky - podstatny vliv 4. Ze'lvazky ke spolecnikum, tlenum druistva a k ucastnikum sdruieni 5. Dlouhodobe prijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. DlouhodoM smenky k uhrade 8. Dohadne LItty pasivni 9. Jine zavazky 10. Odlozeny danovy zavazek

7 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 OznaC. a PAS IVA b rad. c Beine Minull~ obdobi obdobi 5 6 B.III Kratkodobe zs:v8zky (r. 106ai:116) 105 B.1I11. Zav8zky z obchodnich vztahu 2. lavazky - Qvladana nebo Qvladajicf csoba 3 lav8zky - podstatny vliv Zav8zky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruienf 5. Zav8zky k zamestnancum Zav8zky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni stat - danov! zav8zky a dotace 8. Kratkodobe prijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucty pasivni 11. Jine ztlv8zky B.IV. Bankovn! livery a vypomoci (f ) 11 7 B.IV.1. Bankevni livery dlouhodobe 2. Kratkodobe bankovni Livery 3. Kratkodobe financni vypomoci C.1. C.11 Casove rozliseni (; ) Vydaje prfstlch obdobf Vynosy prfstlch obdobf IDENTIFlKACE AUDlTOR.\ KP.iAG Ccski:. rc.pub:i.i.;:u hulin, ~. r.o. PohleZni &lsila, P"ita 8 Ie: ,.uditoIsk6 opravnem c. 71

8 vykaz ZISKU A zrra TV druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicfch Kc) Obchodni firma a sidle Identifikacni Cislo ~~~.~.~.~.~.. ~.~'p'.i.~~.~!:l.~.~.~.. ~:.~.:.. Partyzanska 1f7 1 io" OO P ra h a 'j.... :~~~E~ :~p.~~~(!~~ :::~...".... Ozna':. TEXT cislo Skuteenost v ucet. abct fadku bei.nem minulem a b c 1 2 A. 1. Triby za prodej zboii Naklady vynalozene na prodane zbozi + Obchodni marie ( ) II. Vykony (f ) Triby za prodej vlastnich vyrobku a sluieb Zrnema stavu zasob... Iastn! cinnosti Aktivace B. Vykonova spoueba (109+10) B Sluiby Spotreba materialu a energie + Pridana hod nota ( ll8) C. Osobni naklady U.13 ai: 16) C.1. C.2. C.3. C.4. Mzdove naklady Odmeny clenum organu spoletnosti a druistva Naklady na socialn! zabezpeceni a zdravotn! pojisteni Socialni naklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku F Triby z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu (r ) Tri.by z prodeje dlouhodobeho majetku F.1. F.2. G Triby z prodeje materialu LV. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu ( ) Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku Prodany material Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexn!ch nakladu pr!stich obdobi Ostatn! provozni v}tnosy H. Ostatn! provoznf naklady V. prevod provozn{ch vynosu 1 Pfevod provoznich nakladu. Provozni vljsledek hospodafeni r S )

9 Vykaz zisku a ztraty. druhove cleneni (nekonsolidovany) za rok koncici 31. prosincem 2013 Oznae. a TEXT b cislo Skutecnost v ucet. obd. radku beinem minulem c 1 2 VI. Trtby z prodeje cennych papiru a podrlu J. Prodane cenne papfry a podily VU. VU.1. VU.2. vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (f ) vynosy z podilu v avladanych osobach a v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem Vynosy Z Dstatnich dlouhodobych cennych papini a podilu VU.3. vynosy Z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku VUI. Vljnosy z kratkodobeho financniho majetku K. Naklady z finan niho majetku LX. vynosy z pfeceneni cennych papiru a derivatu L. Naklady z preceneni cennych papin:, a derivatu M. Zmena stavu rezerv a opravnych poloiek ve finaneni oblasti X. vynosove uroky N. Na kladove uroky XI. Ostalni finane"! vynosy o. Ostatni financni naklady XU. Prevod finanenich vynosu P. Prevod financnich nakladu Q Finanen! vysiedek hospodai'eni (r ) Dan z pfijmu za befnou cinnos! (r.50+51) Q.1. -splaine Q.2. -odlozena.. Vysledek hospodai'eni za beinou cinnost (r ) XI.I.I.. Mimofc1tdne V'inosy R. Mimoradne mflklady s. Dan z pfijmu z mimoradne cinnos!i (r.56+57) S.1. -splalna S.2. -odlozena. Mimo~adny yysledek hospodareni (i' ) T. Prevod pod flu na vysledku hospoclareni spolecnikum (+1-)... Vysledek hospodareni za ucet"! obdobi (+ 1-) (r ) "*** Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenim (1' )

10 Prehled 0 peneznich tocich (nekonsolidovany) za rok koncfci 31, prosincem 2013 (v tis leich Kc) BtU. uc. Min. lie. P. Stav peneinich prosti'edku a pemunich ekvivalentu na zacatku ucetniho obdobi Pem}!ni taky z hlavni v9dalecne cinnosti Z: Utetni zisk nebo ztrata z bezne Clnnosti pred zdanenim A 1. Upravy 0 nepenezni operace A.1.1. Odpisy slalych aktiv A.1.2. Zmena stavu: A goodwillu a acenovaciho rozdilu k nabytemu majetku A rezerv a opravnych poloiek A. 1,3. Zisk(-) ztrata{+) z prodeje stalych aktiv A.1A. ZiskH ztrata(+) z prodeje cennych papiru A.1.S. Vynosy z dividend a podilu na zisku A.1.6. Vyuctovane nakladove a vynosove uroky A,1. 7. Pripadne upravy a ostatni nepenei:ni operace A*. CistY penetni tok z provozni cinnosti pred zdanenim, zmenami praeovniho kapltalu, financnimi a mimoi'adnymi polozkami A.2, Zmena po!i'eby pracovniho kapltalu A.2.1. Zmena stavu pohledavek z provozni cinnos!i a aklivn!ch uclu casoveho rozlisen! A.2.2. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni cinnosti a pasivnich uctu casoveho rozl iseni A.2.3. Zmena stavu zasob A.2.4. Zmena stavu financniho majetku, kter-y neni zahmut do peneinich prosuedku A.** CistY peneini tok z provozni cinnosti pred zdanemirn, financnimi a mimoi'adnjmi poloikami A3. Zaplacene uroky s vyjimkou kapitalizovanych uroku A4. Pi'ijate uroky A.S. Zaplacena dan z prijmu za bei.nou cinnost a domer1<;y dane za minula obdobi A.6. Pfijmya vydaje spojene s mimoi'adnymi ucetnimi pfipady A.7. Pfijate dividendy a podily na zisku A.*"" CistY penetni tok z provozni cinnosti Pene!ni toky z investicni clnnosti B.1. Nabyti stalych aktiv B.1.1. Nabyti dlouhodobeho hmotneho majetku B.1,2. Nabyti dlouhodobeho nehmotneho majetku B.1,3. Nabyti dlouhodot>9ho financniho majetku B.2, Prijmy z prodeje stalych aktiv B.2.1.prijmy z prodeje d!ouhodobeho hmolnt ho a nehmotneho majetku B.2.2.Pfijmy z prodeje dlouhodobeho financniho majetku B.3. Pujckya uvery spi'iznenym osobam B.*** Cisty peneini tok vztahujici se k investieni cinnosti Peneini toky z financnieh cinnosti C.1. Zmena stavu dlouhodobych, popi'. kn3:tkodobych zavazku z financni oblasti C.2. Dopady zmen vlasln!ho kapitalu na peneini prostredky C.2.1. Z..,yseni zakladniho kapitalu, emisniho aiia event. rezervniho tondu C.2.2. Vyplaceni podilu na vlastnim kapilalu spolecnikum C.2.3. Dais! vklady peneinich prosti'edku spolecniku a akcionafu C.2.4. Uhrada ztraty spolecniky C,2.5. Platby z fondu Ivoi'enych ze zisku C,2.6. Vyplacene dividendy nebo podlly na zisku vcetne zaplacene srazkove dane a tantiemy C""* CistY peneini tok vztahujici se k financni cinnosti F. Clste zvyseni nebo snlien! pemunich prostfedku R. Stay peneinieh prostredku a pentunich ekvivalentu na konei ucetniho obdobi

11

12 PRiLOHA OCETNi za VERKY ZA ROK KONCici 31. PROSINCEM 2013 Nazev spolecnosti: Prazska teplarenska a.s. Sidlo: Partyzanska 1/7, Praha 7 Pravni forma: akciova spolecnost IC:

13 Pfiloha licetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNi AKTIVITY Vznik a charakleristika spolecnosli Prazska teplarenska a.s. ("spolecnost" nebo "pr) byla zalozena jednorazove Fondem narodniho majetku Geske republiky jako jedinym zakladatelem dne 27. dubna 1992 vyclenenim ze statniho podniku Geske energeticke zavody Praha a byla zapsana do obchodniho rejstliku vedeneho u Mestskeho soudu v Praze ke dni 1. kvetnu Hlavnim predmetem podnikani spolecnosti je vyroba a rozvod tepla a vyroba elektfiny. Predmetem podnikani je dale predevsim overovani mefidel. miheni emisi a imisi. projektova cinnost ve vystavbe, provadeni staveb a udrzovacich praci na nich, nakladani s odpady a dalsi. Vlastnici spolecnosti AkcionM spolecnosti jsou: NPTH, a.s. Prazska teplarenska Holding a.s. Dalkia Geska republika, a.s. Prazska teplarenska a.s. - vlastni akcie Ostatni 50,06 % 47,33 % 1,05 % 0,19 % 1,37 % Uvedene podily na zakladnim kapitalu odpovidaji stavu ke dni konanl mimoradne valne hromady dne 25. zafi V souvislosti s novou zakonnou lipravou rozhodla mimoradna valna hromada 0 zmene formy akcii. Vsechny kmenove akcie na majitele byly zmeneny na akcie na jmeno. Tato zmena byla zapsana do obchodniho rejstfiku dne 9. fijna Dnem emise novych akcii se stall0. fijen Sidlo spolecnosli Prazska teplarenska a.s. Partyzanska 117 Praha 7 Geska republika Idenlifikacni cislo Prazska teplarenska a.s. 2

14 pruoha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Glenove pfedstavenstva a dozorci rady k 31. prosinci 2013 Glenove pfedstavenstva JUDr. Daniel KFetinsky (pfedseda) PhDr. Lubomir Focko (mistopfedseda) Ing. Tomas Marecek Ing. David Onderek Mgr. Petr Valert Glenove dozorci rady Ing. Vera Sturmova (pfedseda) Mgr. Marek Spurny (mistopfedseda) Ing. Ondfej Martan Mgr. Hana Krejci, Ph.D. Otakar Jetek Tat'ana Malcova Zmeny v obchodnim rejstfiku V roce 2013 doslo k nasledujicim zme'mam ve sloteni organu spolecnosti: predstavenstvo: PhDr. Lubomir Focko odvolan z pfedstavenstva 12. dubna 2013 Ing. Vladimir Cima zvolen clenem pfedstavenstva od 13. dubna 2013, odvolan 2. zan Ve funkci mistopfedsedy pfedstavenstva pusobil od 3. kvetna do 2. zafi 2013 Ing. Jan Springl odvolan z funkce mistopfedsedy pfedstavenstva 3. kvetna 2013, konec clenstvi 24. cervence 2013 Ing. Tomas Marecek odvolan z funkce mistopfedsedy pfedstavenstva 3. kvetna 2013 Ing. David Onderek zvolen clenem pfedstavenstva od 25. cervence 2013 JUDr. Daniel KFetinsky znovuzvolen clenem i pfedsedou pfedstavenstva 2. zafi 2013 PhDr. Lubomir Focko zvolen clenem pfedstavenstva od 3. zafi 2013, ve funkci mistopfedsedy od 10. fijna 2013 Mgr. Petr Valert zvolen clenem pfedstavenstva od 3. zan 2013 Dozorc; rada: Ing. Frantisek Cupr ukoncil clenstvi v dozorcl rade 12. dubna 2013 Jan Slezak odvolan z dozorci rady 12. dubna 2013 Ing. OndFej Martan zvolen clenem dozorci rady od 13. dubna 2013 Ing. Vera Sturmova zvolena clenem dozorci rady od 13. dubna 2013 a jejim pfedsedou od 2. zafi 2013 Mgr. Marek Spurny znovuzvolen clenem a mistopfedsedou dozorci rady od 2. zan 2013 Pratska teplarenska a.s. 3

15 Pfiloha ueetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) One 24. cervna 2013 byla do obchodniho rejstfiku zapsana zmena zpusobu jednani spolecnosti. Rozhodnutim valne hromady dne 12. dubna 2013 za spoleenost jednaji, podepisuji ci zastupuji ji vuei tfetim osobam i pfed soudy a pfed jinymi organy spoleene ktefikoliv tfi clenove pfedstavenstva. One 16. zan 2013 byla zapsana informace 0 rozhodnuti valne hromady snitit zakladni kapital spolecnosti 0 jmenovitou hodnotu vlastnich akcii spoleenosti v poetu ks, cot reprezentuje 0,19% podllu na zakladnim kapitalu. Nedoslo ke zmene vzajemnych pomeru podilu jednotlivych akcionafu ve spolecnosti. K faktickemu sniteni zakladniho kapitalu dojde zapisem do obchodniho rejstnku po uplynuti zakonnych Ihut. One 9. fijna 2013 byla zapsana zmena stanov PT, ke ktere doslo v navaznosti na rozhodnuti valne hromady dne 25. zafi One 9. njna 2013 byla zapsana nova forma akcii spolecnosti, na zaklade rozhodnuti valne hromady dne 25. zan 2013 se meni forma akcie z listinnych na majitele na akcie na jmeno v listinne podobe. Organizacni struktura V prubehu roku byla postupne menena organizaeni struktura spoleenosti, k 31. prosinci 2013 je spolecnost rozdelena na ilseky: generalniho feditele, finaneni, obchodni, vyrobni a spravni. 2. ZASADNi ljcetni POSTUPY POUZiVANE SPOLECNOSTi Utetni zaverka byla pfipravena na zaklade iltetnictvi vedeneho v souladu se zakonem 0 ilcetnictvi a pfislusnymi nanzenimi a vyhlaskami platnymi v Geske republice. Tato iltetni zaverka je pfipravena v souladu s vyhlaskou MF GR e. 500/2002 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona t. 563/1991 Sb, 0 utetnictvi, ve znen i pozdejsich pfedpisu, pro ueetni jednotky, ktere jsou podnikateli ilttujicimi v sou stave podvojneho ueetnictvi. Udaje v teto ueetni zaverce jsou vyjadfeny v tisicich korun eeskych (Ke), neni-li v textu uvedeno jinak. (a) Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je evidovan v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Ke a dlouhodoby nehmotny majetek v pofizovaci cene do 60 tis. Ke neni vykazovan v rozvaze a je ilttovan do nakladu v roce jeho ponzeni. Oceneni dlouhodobeho hmotneho majetku vlastni vyroby zahrnuje pfimy material, pfime mzdy a retijni naklady pfimo spojene s jeho vyrobou at do doby jeho aktivace. V nasledujici tabu Ice jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisovani Stavby Linearni let Stroje a pfistroje Linearni 1 Zrychlena 4/10/20 let Automobily Linearni 5 let Software Linearni 4 roky Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Linearni 8 let Pratska teplarenska a.s. 4

16 pruoha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Technicka zhodnoceni na najatem hmotnem majetku jsou odpisovana po dobu trvani najemni smlouvy nebo po dobu odhadovane zivotnosti, a to vzdy po tu, ktera je kratsi. Povolenky na emise sklenikovych plynu a certifikaty CER o povolenkach na emise sklenikovych plynu a certifikatech CER je uctovano jako o dlouhodobem nehmotnem neodpisovanem majetku a jsou oceneny pofizovaci cenou, pfipadne reprodukcni pofizovaci cenou pfi bezuplatnem nabyti. Bezuplatne nabyti povolenek na emise prvnim drzitelem se vykazuje jako poskytnuta dotace. o spotfebe povolenek na emise a certifikatu CER se uctuje do ostatnich provoznich nakladu v zavislosti na odhadovane vysi emisi vyprodukovanych spolecnosti v dan em ucetnim obdobi nebo v souvislosti s jejich prodejem. Dotace je rozpoustena do ostatnich provoznich vynosu ve vecne a casove souvislosti se spotfebou povolenek. Trzby z prodeje povolenek na emise jsou vykazovany ve vykazu zisku a ztraty v polozce trtby z prodeje dlouhodobeho majetku. Naklady na prodane povolenky jsou vykazovany v ostatnich provoznich nakladech. K rozvahovemu dni spolecnosti dosud nebyly pmeleny povolenky na emise pro rok 2013, ktere ji v souladu se zakonem c. 383/2012 Sb. naleti. Z tohoto duvodu byla do zaverky prouctovana pasivnl dohadna polotka na pridel techto povolenek a zaroven aktivni dohadna polotka na poskytnutou dotaci ve stejne vysi. Pocet povolenek byl stanoven vypoctem die pravidel danych legislativou, pro oceneni byla pouzita cena na burze EEX platna k rozvahovemu dni a pro pfepocet ceny byl pouzit kurz enb k temuz dni. (b) Dlouhodoby financni majetek Dlouhodoby financni majetek pfedstavuje dlouhodobe drzene majetkove ucasti a dale zahrnuje poskytnute dlouhodobe pujcky a uvery mezi ovladanymi a ovladajicimi osobami a ucetnimi jednotkami pod rozhodujicim nebo podstatnym vlivem a jine poskytnute dlouhodobe pujcky. Dlouhodoby financni majetek je uctovan v pofizovaci cene. PoFizovacl cena zahrnuje pfime naklady souvisejici s pofizenim, napfiklad poplatky a provize maklefum, poradcum, burzam. V pfipade identifikace docasneho snizeni hodnoty cenneho papiru je k tomuto cennemu papiru vytvorena opravna polozka. Majetkove ucasti jsou k rozvahovemu dni ocenovany porizovaci cenou a v pfipade docasneho snizeni realizovatelne hodnoty pflslusne ucasti je tvofena opravna polozka. (c) Kratkodobe cenne papiry a podily Dluhove cenne papiry se splatnosti do 1 roku drtene do splatnosti jsou ocenovany porizovaci cenou. U dluhovych cennych papiru je soucasti jejich oceneni k rozvahovemu dni i pomerna cast urokoveho vynosu, ktery je uctovan do vykazu zisku a ztraty. V pfipade docasneho snizeni hodnoty dluhovych cennych papiru drzenych do splatnosti jsou tvoreny opravne polozky. (d) Zasoby Material je ocenovan v pofizovacich cenach. PoFizovaci cena zahrnuje cenu pofizeni, celni poplatky, skladovaci poplatky pri doprave a dopravne za dodani do vyrobniho arealu. Ubytek materialu je ocenovan metodou vazeneho aritmetickeho prumeru. Prazska teplarenska a.s. 5

17 PrUoha uce!n! ziiverky (nekonsolidovanii) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Nedokoncena vyroba je ocei'iovana vlastnimi n<!iklady, ktere zahrnuji cenu materialu, prace a proporcionalni cast vyrobnich rezijnich nakladu podle stavu rozpracovanosti. (e) Stanoveni opravnych polozek a rezerv Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Na zaklade inventarizace jsou tvoreny opravne polozky k nepouzivanemu dlouhodobemu majetku, jehoz oceneni v ucetnictvi prechodne neodpovida realnemu stavu. Vyse opravne polozky je stanovovana odbornym odhadem na zaklade individualniho posouzeni jednotlivych polozek. Pohledavky Opravna polozka k pohledavkam se v ramci inventarizace vytvafi po vyhodnoceni rizikovosti na zaklade vekove struktury, u pohledavek starsich nez 180 dni a do 365 dnu po splatnosti ve vysi 50 % hodnoty pohledavky a u pohledavek starsich nez 365 dni po splatnosti ve vysi 100 % hodnoty pohledavky. Krome vyhodnoceni vekove struktury se pohledavky individualne posuzuji a opravna polozka je tvorena die miry jejich rizikovosti. Zasoby Opravne polozky k zasobam jsou v ramci inventarizace tvoreny v pripadech, kdy snizeni oceneni zasob v ucetnictvi neni trvaleho charakteru, na zaklade vyhodnoceni obratkovosti, kdy pri obratce delsi nez 1 rok a kratsi nez 2 roky se tvori opravna polozka ve vysi 50 % oceneni materialu a pri obratce delsi nez 2 roky se tvori opravna polozka ve vysi 75 % oceneni materialu (s vyjimkou havarijnich zasob). Pripadne jsou opravne polozky tvoreny na zaklade individualniho posouzeni jednotlivych polozek. Rezervy Rezerva na opravy dlouhodobeho hmotneho majetku je tvorena na generalni opravy vybranych zarizeni na zaklade rozpoctovanych nakladu planovanych oprav. Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovemu dni tvorena na zaklade analyzy nevybrane dovolene za dane ucetni obdobi a prumernych mzdovych nakladu vcetne nakladu na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni die jednotlivych zamestnancu. Rezervu na dan z prijmu vytvafl spolecnost vzhledem k tomu, ze okamzik sestaveni ucetni zaverky predchazi okamziku stanoveni vyse danove povinnosti. V nasledujlcim ucetnim obdobi spolecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou danovou povinnost. V rozvaze je rezerva na dai'i z prijmu snizena 0 zaplacene zalohy na dai'i z pfijmu, pripadna vysledna pohledavka je vykazana v polozce Stat-danove pohledavky. Rezerva na nahrady skod zpusobenych exhalacemi je tvorena na zaklade individualniho posouzeni narokovane mihrady zpusobenych skod. Rezerva na naklady z otevrenych soudnich sporu je tvorena na zaklade individualniho posouzeni rizik hrozicich z jednotlivych sporu. Rezerva na dan z prevodu nemovitosti je tvorena v predpokladane vysi v pfipadech, kdy k prodanym nemovitostem nebyla dai'i dosud vymerena nebo odvedena. Prazska teplarenska a.s. 6

18 Priloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Rezerva na spotfebu povolenek na emise sklenikovych plynu je tvofena ve vysi rozdilu spotfeby povolenek v danem ucetnim obdobi a poctu povolenek na uctu nehmotneho majetku spolecnosti k rozvahovemu dni. Tato rezerva je ocenena cenou, ktera je dosazena na vefejnem trhu k rozvahovemu dni, a pfepoctena k rozvahovemu dni kurzem devizoveho trhu vyhlasenym enb. (I) Pfepocty cizich men Spolecnost pouziva pro pfepocet transakci v cizi mene pevny kurz, ktery se stanovuje na zaklade kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho enb prvni pracovni den kalendafnlho meslce a pouziva se pro ucetni pfipady uctovane v pfislusnem mesici. V prubehu roku uctuje spolecnost pouze 0 realizovanych kurzovych ziscich a ztratach. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni pfepocitavana podle kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho enb. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyceny ve vysledku hospodafeni. (g) Derivaty Financni derivaty drzene za ucelem obchodovani jsou vykazovany v realnych hodnotach a zisky (ztraty) ze zmeny jejich realnych hod not jsou zahrnuty ve vynosech nebo nakladech. (h) Najaty majetek Spolecnost aktualne nepofizuje majetek prostfednictvim linancniho leasingu. U operativniho leasingu je najemne casove rozlisovano a uctovano do ucetniho obdobi, se kterym souvisl. (i) Dan z pfijmu Dan z pfijmu za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani. Splatna dan zahrnuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitim danove sazby platne v prvni den ucetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobi. Odlozena dan vychazi z veskerych docasnych rozdilu mezi ucetni a danovou hodnotou aktiv a pasiv, pfipadne dalsich docasnych rozdilu, s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro obdobi, ve kterem budou danovy zavazek nebo pohledavka uplatneny. o odlozene danove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujicich ucetnich obdobich uplatnena. U) Klasilikace zavazku Spolecnost klasilikuje cast dlouhodobych zavazku, bankovnich uveru a linancnlch vypomoci, jejichz doba splatnosti je kratsi nez jeden rok vzhledem k rozvahovemu dni, jako kratkodobe. (k) Pouziti odhadu Pfi priprave ucetni zaverky pouziva vedeni spolecnosti odhady a stanovuje pfedpoklady, ktere maji vliv na uplatneni ucetnich postupu a na vysi majetku, zavazku, vynosu a nakladu vykazanych v ucetni zaverce. Tyto odhady a pfedpoklady vycmzeji z historickych zkusenosti a ruznych dalsich laktoru, ktere jsou povazovany za pfimefene k datu sestaveni ucetni zaverky, a pouzivaji se v situaci, kdy ucetni hodnoty majetku a zavazku nejsou zcela evidentni z jinych zdroju nebo kdy existuje nejistota pri uplatneni jednotlivych ucetnich politik. Skutecne vysledky se mohou od odhadu lisit. Prazska teplarenska a.s. 7

19 Piiloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) (I) Odhady a pfedpoklady jsou prubezne revidovany. Upravy ucetnich odhadu jsou zohledneny v obdobi, ve kterem jsou tyto odhady revidovany, pokud se revize tyka pouze daneho ucetniho obdobi, nebo v obdobi revize a budoucich obdobich, pokud revize ovlivnuje soucasne i budouci obdobi. Slozky peneznich prostfedku a peneznich ekvivalenw Pro Dcely sestaveni pfehledu 0 penetnich tocich jsou penezni prostfedky a penezni ekvivalenty definovany tak, ze zahrnuji penize v pokladne, penize na ceste, penize na bankovnich uctech, kratkodobe obchodovatelne cenne papiry a dalsi financni aktiva, jejichz oceneni muze byt spolehlive urceno a ktere mohou byt snadno pfemeneny v penetni prostfedky. (m) Konsolidace Spolecnost nasledne sestavi konsolidovanou ucetni zaverku v souladu s ceskou ucetni legislativou. 3. ZMENA OCETNicH METOD A POSTUPO Behem ucetniho obdobi roku 2013 ned oslo k tmnym vyznamnym zmenam zpusobu oceliovani, postupu odpisovani a postupu uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi. 4. DLOUHODOBY MAJETEK Dlouhodoby nehmotny majetek Pofizovaci cena Jiny Nedokonceny dlouhodoby dlouhodoby nehmotny Ocenitelna nehmotny Software Povolenkl majetek prava maietek Celkem Zustatek k Prirustky Ubytky Pfeuctovanf Zustatek k Opriwky Zustatek k Pfirustkyopravek Zustatek k Zustatkov8 hod nota B Zustatkova hodnot B BBB K rozvahovemu dni spolecnosti dosud nebyly pfideleny povolenky na emise pro rok 2013, ktere ji v souladu se zakonem c. 383/2012 Sb. naleti. Spolecnost spotfebovava povolenky pfidelene v minulem Dcetnim obdobi. Odhadovana spotfeba povolenek na emise za rok 2013 cinila ks (tj tis. Kc) a byla prouctovana jako Dbytek jineho nehmotneho dlouhodobeho majetku do ostatnich provoznich nakladu. V prubehu roku spolecnost prodala ks povolenek v hod note tis. Kc. Soucasne Pratska teplarenska a.s. 8

20 Priloha ticelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) s vyfazenim prodanych a spotfebovanych povolenek spoleenost rozpustila v souladu s bodem 2 (a) do ostatnich provoznich vynosu pomernou cast dotace. Nejvetsi pflrustky nehmotneho majetku pfedstavuje rozsifeni Fidiciho software SCADA a studie zefektivneni procesu udrzby. Dlouhodoby hmotny majetek Pofizovac[ cena Pozemky Stavby Strojea zarizeni Zustatek k Dopravni prostredky Inventar Drobny dlouhodoby majetek 9359 Umelecka Nedokoneeny dila hmolny majetek Ztllohy Celkem PfirUstky Ubytky Preuctovani Zuslatek k Opravky Zustatek k Pfirustky opravek Oprilvky k ubytkum Zustatek k Opravn~ pojozky Zuslatek k Zmena slavu opr. poloi:ek Zuslatek k Zust. hodn Zust. hodn Mezi nejvyznamnejsi pfirustky hmotneho dlouhodobeho majetku v roce 2013 patfilo vybudovani horkovodu v oblasti Liben - Holesovice ve vysi tis. Kc, obnova horkovodu v oblasti ulic Poupetova - Pfistavnl ve vysi tis. Kc, v oblasti ulic Jatecni - Delnicka ve vysi tis. Ke, v ulici Delnicka ve vysi tis. Ke a nove horkovody v oblasti Holesovic ve vysi tis. Kc. Spolecnost nema zadny majetek zatizeny zastavnim pravem. 5. OPERATIVNi LEASING Spoleenost ma najaty pfedevsim kolektory, kabely, nebytove prostory, pozemky a lahve na technicke plyny. Celkove roeni naklady tykajlci se tech to najmu cinily tis. Kc ( tis. Ke), z toho najemne kabelu a kolektoru pfedstavuje tis. Kc ( tis. Kc) a najemne horkovodu v oblasti Prahy pfedstavuje tis. Kc ( tis. Ke). 6. DLOUHODOBY HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK NEVYKAZANYV ROZVAZE V souladu s ucetnimi postupy, popsanymi v bode 2(a), uetovala spolecnost cast dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku do nakladu v roce jeho pofizenl. Celkova kumulovana pofizovaci cena tohoto dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku, ktery je jeste v pouzivani, je nasledujici: Prazska teplarenska a.s. 9

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více