$ TECHNOEXPORT VYROCNIZPRAVA. TECHNOEXPORT, a.s. Trebohosticka 3069/ Praha 10 IC: OR: Mestsky soud v Praze, oddil BXXXVI, vlozka 62

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$ TECHNOEXPORT VYROCNIZPRAVA. TECHNOEXPORT, a.s. Trebohosticka 3069/14 100 31 Praha 10 IC: 00000841. OR: Mestsky soud v Praze, oddil BXXXVI, vlozka 62"

Transkript

1 $ TECHNOEXPORT, V,, VYROCNIZPRAVA 213 TECHNOEXPORT, a.s. Trebohosticka 369/ Praha 1 IC: 841 OR: Mestsky soud v Praze, oddil BXXXVI, vlozka 62

2 OBSAH VYROCNi ZPRA VY I. Zakladni udaje 11. Statutami organy a vedeni spolecnosti Ill. IV. Uvodni slovo predsedy predstavenstva a profit spolecnosti Strategie spolecnosti V. Zpniva predstavenstva o podnikatelske cinnosti a stavu majetku spolecnosti Prilohy: 1. Zpniva predstavenstva o vztazich mezi propojenymi osobami 2. Zprava nezavisleho auditora a ucetni zaverka k

3 ,,, I. ZAKLADNI UDAJE Obchodni jmeno: IC: DIC: TECHNOEXPORT, a.s. 841 CZ841 Sidlo spolecnosti: Kontaktni adresa: Telefon: Fax: Internet: Tfebohosticka 369/14, Praha 1, PSC 1 31 Tfebohosticka 369/14, Praha 1, PSC Datum zalozeni: 1. 1edna 1969 Auditor spolecnosti: HA YEK, spol. s r.o., holding Zakladni kapital: ooo,oo Kc

4 11. STATUTARNi ORGANY A VEDENi SPOLECNOSTI Clenove organu spolecnosti ke dni : Predstavcnstvo lng. Tomas Plachy, CSc. pfedseda pfedstavenstva lng. Tomas Plachy, MBA mistopfedseda pfedstavenstva JUDr. Karel Kareta clen predstavenstva Dozorci rada lng. Jan Mcngler, CSc., predseda dozorci rady lng. Frantisck Dolccck clen dozorci rady Ing. Rene David clen dozorci rady Vedeni spolecnosti JUDr. Karcl Kareta generalni reditel Ing. Rene David obchodni reditel obchodni odbor 3 - kompresory, potraviny Michal Krejcik obchodni reditel obchodni odbor 9 - rafinerie lng. Vladimir Hlocky obchodni reditel obchodni odbor 4 - energetika

5 IlL,, "' "' UVODNI SLOVO PREDSEDY PREDSTAVENSTVA V azeni akcionari, spolecnost TECHNOEXPORT, a.s. je spolecne se spolecnostmi Chemoprojekt, a.s. a CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. soucasti Skupiny SAFICHEM PROJEKTY, kteni milezi do svycarske holdingove spolecnosti Satichem Group, AG. Nase spolecnost TECHNOEXPORT, a.s. se i v prubehu roku 213 zabyvala pfedevsim realizaci projektu v lniku, v}'robnich jednotek v rafineriich Daura a Basra, dodavkami nahradnich dilu a projektem dusiku Dukan. Zaroven se podafilo dokoncit pfevaznou vetsinu projektu rozpracovanych V Syrii spolecne s CKD Praha. Presto zustava narocny ukol zajistit sta:zeni zaruk a pos1ednich plateb z nekterych projektu. Spolecnost v roce 213 dosahla obratu ve vysi tis. Kc a celkovy vysledek hospodafeni pred zdanenim cinil tis. Kc. Provozni vysledek hospodareni tis. Kc byl mj. ovlivnen rozpustenim ucelove rezervy v souvislosti s ukoncenym soudnim sporem v roce 213, ktery se tyka1 obchodniho pi.'"ipadu z r s iranskou spolecnosti Alumina Plant Project of Iran na vystavbu zavodu na v}'robu oxidu hliniteho, ale take uvolnenim zaruk z dokoncenych irackych projektu. Financni vysledek hospodareni dosahl tis. Kc. Obchodni prioritou a zaroven hlavni naplni cinnosti spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. pro nadchazejici obdobi je zajisteni kontraktu a jeho vstoupeni v ucinnost s irackou statni ropnou spolecnosti North Rafinery Company na rehabilitaci irackych rafinerii Salahudin I. a 11. v Baiji, Irak, ktere v minulosti v letech 1979 a:z 1984 nase spolecnost realizovala. Jedna se o EPC kontrakt v hodnote 25 mil. USD. Z hlediska strategickeho se spolecnost i nadale bude zamerovat na produkty v ob1asti rafinerii, vc. prepravy plynu a ropy, na oblast malokapacitni energetiky a potravinarsky prumysl, konkretne cukrovary a pivovary. Vedle tradicnich zemi s dlouhodob)'mi referencemi na8e spolecnost zamei.'"i sve obchodni usili na trhy zemi Ruska, Vychodni Evropy, Balkanu a zeme stfedni Asie. Dekuji vsem partnerum, subdodavatelum a predevsim zamestnancum spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s., kteri se podileli na reseni narocne realizace projektu a dosa:zenych vysledcich roku 213. Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva

6 IV. STRATEGIE SPOLECNOSTI Spolecnost TECHNOEXPORT, a.s. poskytuje kompletni servis v oblasti obchodni, konzultacnich sluzeb, a zejmena zajist'uje EPC realizaci investicnich celku v dale uvedenych oblastech prumyslu, komoditach a teritoriich formou od kusovych ci kompletacnich dodavek, az po fonnu " na klic". IV. 1. Celkova strategie Spolecnost bude i nadale usilovat o: udr:leni svych stalych zakazniku na zahranicnich trzich rozsireni okruhu novych zakazniku o v zavedenych teritoriich o v novych teritoriich rozsireni okruhu spektra potencionalnich mistnich stavebnich a montaznich organizaci - subkontraktoru s cilem a uprednostnenim dlouhodobe spoluprace a kooperace v teritoriu u vyse uvedenych projektti ci dodavkach pfimou spolupraci s mistnimi vyrobci jako pfimymi dodavateli dilcich dodavek (nadrze, tlakove nadoby, vymeniky, ocelove konstrukce, izolace, barvy, atd.) pro vyse uvedene projekty Ci dodavky zkvalitneni prace a site mistnich zastupcti v ramci obchodnich pfipadti vyssi stupen zapojeni zahranicnich zastoupeni TECHNOEXPORT, a.s. v ramci jednotlivych obchodnich pripadu- kompletacni ncikupy materialti z mistniho trhu, ci vyrobkti mistnich vyrobcu ziskani obchodnich pripadu v novych teritoriich oblasti Blizkeho a Stredniho vychodu, sevemi Afriky, Ruske federace, stredni Asie, vychodni Evropy a Balkcinu ve standardnich a dlouhodobych komoditach akvizici novych, vybranych strategickych produktu fonnou od konzultacnich cinnosti obchodniho charakteru pres dodavky vyrobnich linek, nahradnich dilu az po dodavky jednotlivych provoznich jednotek "na klic" prohloubeni spoluprace se stavajicimi a soucasne bude vyhledavat i nove strategicke partnery pro spolupraci fonnou sub-dodavatelskou nebo konsorcionalni, a to jak v zahranici, tak i v Ceske republice, a to i s vyuzitim jejich technologii maximcilni kooperaci a bude primame spolupracovat s ostatnimi cleny Skupiny SAFICHEM PROJEKTY. IV. 2. Produktova strategie Strednedoba produktova strategie spolecnosti je zamerena zejmena na nasledujici oblasti: Rafinerie- rafinerske provozy/jednotky atmosfericka a vakuova destilace ropy hydrogenacni rafinace strednich destilatu hydrogenacni rafinace plynoveho oleje katalyticky reforming izomerie, alkylace

7 vyroba mazacich olejii re-ratinace uzitych olejii v}'roba asfaltu aminove odsireni plynii separace plynii (zejmena LPG) vyroba kapalne siry (Ciausiiv proces) skladovaci kapacity Preprava plynu a ropy kompresorove stanice plynovody/ropovody merici stanice Energetika spalovny priimysloveho a komum\lniho odpadu vyuziti biomasy pro energeticke ucely generalni dodavky kotelen, vcetne jejich ekologicke rekonstrukce a modemizace zarizeni pro energeticke bloky Potravimirsky prumysl- pivovary, cukrovary IV. 3. Teritorbllni strategie Strategicke oblasti trvale cinnosti s referencemi TECHNOEXPORT, a.s. Irak, S}'rie, Egypt, Etiopie Stredni a Blizky vychod, Cina, Ruska federace Strategicke perspektivni oblasti Zeme vychodni Evropy a Balkanu Zeme stredni Asie Vietnam IV. 4. Personalni strategic V letech bude usilovat o zvyseni kapacity, kvality, kompetenci a vykonnosti pracovnikii spolecnosti s diirazem na osobni odpovednost za pracovni vystupy jednotlivcii. Nabor novych pracovnikii bude pro vybrane obchodni a odbome pozice. IV. 5. Financni politika Financni politika spolecnosti se nadale zamefi, za asistence odbomych financnich pracovnikii Chemoprojekt, a.s., zejmena na tyto cile: spoluprace s bankovnimi ustavy pri poskytovani financniho poradenstvi pro realizaci projektii, exportni financovani, zajisteni limitii pro bankovni zaruky zkvalitnovani procesu fizeni kurzovych rizik

8 zvysovc.'mi pozitivniho tinancniho toku minimalizace mikladii na reseni arbitraznich a soudnich pripadii minimalizace pohledavek po lhiite splatnosti kontrola nakladii komercnich projektii kontrola a snizeni rezijnich nakladii IV. 6. Strategie systemu kvality a informacnich technologii Informacni system spolecnosti bude nadale zalozen na produktech spolecnosti INFOS 21 s tim, :le se bude priibezne prechazet na automatizovany system schvalovani veskerych dokumentii jak v ramci spolecnosti, tak i Skupiny. System kvality bude zajistovan v nimci spolecne certifikace ISO 91 a 141 pro Skupinu SAFICHEM PROJEKTY, ktera zahmuje TECHNOEXPORT, a.s., Chemoprojekt, a.s. a CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.. IV. 7. Zaver a cile TECHNOEXPORT, a.s. si klade za hlavni cil nadale piisobit na svetovych trzich jako zavedeny vyvozce kompletnich investicnich celkii v oblasti ratinerii, pivovarii a cukrovarii.

9 V. ZPRAVA PREDSTAVENSTVA PONIKATELSKE V CINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLECNOSTI TECHNOEXPORT, a.s. V azene damy a panove, vazeni akcionari, dovolte mt seznamit vas s podnikatelskou cinnosti akciove spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. za rok 213, stavem jejiho majetku, vysledky radne ucetni zaverky za rok 213 a cinnosti predstavenstva za toto obdobi. V uplynulem roce nedoslo k zadne zmene v akcionarske strukture spolecnosti, jedinym akcionarem spolecnosti je spolecnost SAFICHEM GROUP AG, Svycarska konfederace (s ucinnosti od , kdy doslo k prejmenovani spolecnosti PETOFIN AG). Predstavenstvo se V roce 213 seslo na ctyrech radnych zasedanich a jednom mimoradnem zasedani. Na svych zasedanich se predstavenstvo venovalo Cinnosti akciove spolecnosti z hlediska realizovanych a nabidkovych projektii, intormacemi o vedenych soudnich sporech, priibeznymi hospodarskymi vysledky spolecnosti a certifikaci Skupiny dle SMET A/ETI BASE CODE. V.l. Prehled nejvfznamnejsich realizovanych projektu Jednotka atmosfericke destinace ropy 2 tis. BPSD- Dukan, Irak Jednotka atmosfericke destinace ropy 7 tis. BPSD a jednotka LPG v rafinerii Basrah, Irak Dodavka nahradnich dilii pro NCDU Daura 11, Irak V.2. Projektv v nabidkovem fizeni Rekonstrukce rafinerii Salahudin I. a 11., Inik - Navyseni oktanoveho cisla izomeracni jednotky rafinerie V Baiji ' Irak V.3. Hospodarske rtsledky spolecnosti V roce 213 dosahl TECHNOEXPORT, a.s. nasledujicich ekonomickych rysledkii: Obrat celkem cinil tis. Kc. Z toho objem trzeb za prodej zbozi a prodej vlastnich vyrobkii a sluzeb dosahl hodnoty tis. Kc. Provozni vysledek hospodareni cinil tis. Kc.

10 Celkovy vyslcdck hospodareni prcd zdancnim - zisk ve vysi tis. Kc Navrh rozhodnuti valnc hromady S ohledem na skutecnost, ze spolecnost doscihla kladm!ho vysledku hospodareni po zdaneni v ucetnim obdobi ve v}'si tis. Kc, navrhuje predstavenstvo spolecnosti valne hromade, v souladu s platnymi stanovami spolecnosti a zakonnymi normami, m1sledujici rozhodnuti o rozdeleni zisku: Spolecnost vytvorila k Vysledek hospodareni- zisk po zdaneni Rezervni fond ve vysi Neuhrazem1 ztnita minulych let Nerozdeleny zisk minulych let ( rozdeleni z HV r. 211) ,8 Kc ,6 Kc o Kc ,5 Kc Stav socialniho fondu spolecnosti dosahuje k vyse ,47 Kc. S ohledem na stav zamestnancu a vysi zustatku socialniho fondu nenavrhuje predstavenstvo pride I do socialniho fondu z hospodarskeho vysledku roku 213. Navrh na rozdcleni zisku za rok 213 Pfidel do rezervniho fondu Pfidel do socialniho fondu Uhrada ztraty z minulych let Pridel do nerozdeleneho zisku Dividendy ,6 Kc OKc OKc OKc ,48 Kc Stav socialniho fondu spolecnosti doscihl k vyse ,22 Kc. V.4. Socialni oblast V.4.1. V roce 213 poskytla spolecnost svjm zamestnancum v ramci plneni motivacniho programu: a) penzijni pfipojisteni a zivotni pojisteni TECHNOEXPORT, a.s. prispel svym zamestnancum v roce 213: na penzijni pripojisteni v celkove vysi , Kc

11 b) skoleni zamcstnancu Periodicka skoieni se konaia die piatne Iegisiativy CR pro rok 213 V hidnych terminech. Rozpocet skoieni byi v roce 213 v hodimich mime nedocerpan a ve tinancnich nakiadech mime prekrocen, coz byio zpusobeno aktuainim stavem poptavky a nabidky daisiho vzdeiavani a rozvoje zamestnancu v danem roce. Na skoieni byio rozpoctovano 77 hodin, skutecne spotrebovano byio 61 hodin. Ceikove tinancni nakiady skoieni ciniiy 136 tis. Kc oproti rozpoctovanym 124 tis. Kc. V.4.2. Kolektivni smlouva Kolektivni smiouva pro rok 213 byia podepsana dne V.S. Integrovany system managementu spolecnosti I v roce 213 se nadale aplikova1 v ramci Skupiny SAFICHEM PROJEKTY integrovany system managementu die standardu systemu managementu kvality podie aktualizovane ISO 91:28 a systemu environmenta1niho managementu ISO 141:24. Udrzovani a apiikace byiy v prubehu roku 213 potvrzeny recertifikacnim auditem a kontroini navstevou spoiecnosti Lloyd's Register Quality Assurance. Ka:ldy rok je vydavano Environmentaini prohiaseni, od roku 211 za ceiou Skupinu SAFICHEM PROJEKTY. Environmentaini prohlaseni dokumentuje dopady chovani spoiecnosti vuci zivotnimu prostredi. V roce 213 probehio posouzeni shody s ETI BASE CODE spoiecnosti Lloyd's Register Quality Assurance. Souiad byi potvrzen vydanim prohiaseni o shode. Ing. Tomas Piachy, CSc. predseda predstavenstv

12 ZPRAVA NEZA VISLEHO AUDITORA overeni vyrocni zpravy a zpravy vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. k Overeni ryrocni zpnivy a zpnivy o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. se sidlem v Praze 1, Trebohosticka 369/14, PSC 1 31, IC 841, provedla spolecnost HA YEK, spol. s r. o., holding, Jindfisska 5/91, Praha 1, cislo osvedceni 29. Auditorem odpovednym za vypracovani zpravy je Ing. Konstantin Tafincev, cislo auditorskeho opravneni Zprava nezavisleho auditora Je urcena pro akcionare spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. Overilijsme soulad ryrocni zpravy spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. k s ucetni zaverkou, ktera je pfilozena k teto ryrocni zprave. Za spravnost ryrocni zpravy je zodpovedny statutami organ spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. Nasim ukolem je vydat na zaklade provedeneho overeni ryrok souladu ryrocni zpravy s ucetni zaverkou. Overeni jsme provedli v souladu s mezinarodnimi auditorsky-mi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a provedl ovefeni tak, aby ziskal pfimefenou jistotu, ze informace obsazene ve ryrocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni V UCetni zaverce, jsou ve VSech ryznamnych (materia}nich) ohledech V souladu S pfis}usnou UCetni zaverkou. Jsme presvedceni, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni ryroku auditora. Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve vjrocni zprave spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. k ve vsech ryznamnych (materialnich) obledech V souladu S vjse UVedenou ucetni zaverkou. HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndrl5ska 5, 11 Praha 1., telefon: , fax: , zapsana v obchodnim rejsti'iku vedenym Mestsk9m soudem v Praze, oddn C, vloi ka 717. ~ ~ Clen Komory auditoru Ceske republiky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Firms ~TIAG

13 Ovefili jsme vecnou spnivnost udaju uvedenych ve zpnive o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. za rok koncici Za sestaveni teto zpnivy o vztazich je odpovedny statutarni organ spolecnosti. Nasim ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko k teto zprave o vztazich. Ovefeni jsme provedli v souladu s AS c. 56 Komory auditoru Ceske republiky. Tento standard vyzaduje, abychom planovali a provedli ovefeni s cilem ziskat omezenou jistotu, Z.e zprava vztazich neobsahuje ryznamne (materialni) vecne nespravnosti. Ovefeni je omezeno pfedevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a ryberorym zpiisobem provedene provefeni vecne spravnosti udajii. Proto toto ovefeni poskytuje nizsi stupeft jistoty nez audit. Audit jsme neprovadeli, a proto nevyjadfujeme ryrok auditora. Na zaklade naseho overeni jsme nezjistili zadne skutecnosti, ktere by nas vedly k domnence, ze zprava o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. za rok koncici obsahuje vjznamne (materialni) vecne nespravnosti. V Praze dne HAYEK, spol. s r.o., holding Jlndrl ska 5/91 11 Praha 1 DIC: CZ HA YEK, spol. s r.o., holding cislo auditorskeho opravneni 29 log. Konstantin Tafincev cislo auditorskeho opravneni 1972

14 Priloha c. 1 TECHNOEXPORT, a.s. Zprava. predstavenstva o vztazich mezi propojenymi osobami

15 Zprava o vztazich mezi propojenymi osobami za rok 213 Zpniva byla zpracovana v souladu s ustanovenfm 66a odst. 9 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platnem zneni, a zahmuje vztahy mezi ovladajici osobou a ovladanou osobou a vztahy mezi ovladanou osobou a ostatnimi osobami ovladan}mi stejnou ovladaci osobou (dale jen,propojene osoby"). Schema struktury koncernu je pripojeno v prfloze c. 1 - CR, v prfloze c. 2 - zahranici. 1) Pravni vztahy mezi propojenymi osobami Spolecnost uzavrela s propojen}mi osobami v roce 213 misledujici typy sm1uv: Propojena osoba Chemoprojekt, a.s. CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. SPL a.s. Koruna Palace Assets a.s. SAFINA Service a.s. KORUNAPALACEMANAGEMENT AKCIOV A SPOLECNOST SAFINA, a.s. VUAB Pharma a.s. SAFICHEM GROUP AG DUKLA- Strojirny Kolin s.r. o. Druh smlouvy Smlouva o prodeji sluzeb Smlouvy o uveru Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Smlouvy o tlveru Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o postoupeni pohledavek Smlouva o uveru

16 2) Transakcc mczi propojcnymi osobami- prodej a nakup nmy V IS. c Spolccnost Prodej k Nakup k Chemoprojekt, a.s SPL a.s. 72 SAFINA Service a.s KORUNAPALACEMANAGEMENT AKCIOV A SPOLECNOST Koruna Palace Assets a.s. CHEMOPROJECT NITROGEN a.s SAFINA, a.s VU AB Phanna a.s. 24 PACOVSKE STROJIRNY, a.s. 31 3) Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu Spolecnost Pohledavky Hodnoty v tis. Kc Zavazky k k Chemoprojekt, a.s SPL a.s. 1 KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOV A SPOLECNOST Koruna Palace Assets a.s. SAFINA Service a.s. 629 CHEMOPROJECT NITROGEN a. s SAFINA, a.s. 85 VUAB Phanna a.s. 48 Evropske fondy a dotace, s. r. o. 53 SAFICHEM GROUP AG SAFINA ASSETS, a. s P ACOVSKE STROJIRNY, a. s. 31

17 4) Ostatni pohledavky a zavazky z titulo uveru o noty v tls. c Spolecnost Pohledavky k Zavazky k Chemoprojekt, a.s. KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOV A SPOLECNOST SAFINA, a.s. SAFINA Service a.s. Koruna Palace Assets a. s SAFICHEM GROUP AG CHEMOPROJECT NITROGEN a.s SPL a.s Evropske fondy a dotace, s.r.o DUKLA - Strojimy Kolin s.r. o Zaverecne prohlaseni statutarniho organu spolecnosti Prohlasujeme, :le jsme do zpnivy uvedli veskere, V tomto ucetnim obdobi uzavrene ci uskutecnene a mim k datu podpisu teto zpnivy zmime: smlouvy mezi propojen}'mi osobami, plneni a protiplneni poskytnute propojenym osobam, - jine pravni ukony Ucinene V zajmu techto OSOb, veskera opatreni pnjata nebo uskutecnena v zajmu nebo na popud techto osob. Vedeni spolecnosti se domniva, :le veskere transakce s propojen}'mi osobami byly uskutecneny za beznych obchodnich podminek. Prohlasujeme, :le z vyse uvedenych vztahii mezi propojenymi osobami nevznikla spolecnosti majetkova nebo jina ujma. V Praze dne Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva

18 SCHEMA STRUKTURY KONCERNU - CR P nloba ~ 1 RIDICI OSOBA jtizena OSOBA OVLAoAJiCi OSOBA SAFICHEM GROUP AG Cwych. TOdistrasse 16, 82, SrycaJSk3 konfcderacc identifikaeni cislo: CH l l l Akciomih - jcdinj Akcion!li - jcdiny Akcoon!li - jcdiny Akcoon!li - jcdiny Akcoon&li Akc onah - Jcdln} TECIINOEXPORT, a.s. VUB Pbarma, a.s. SAFINA,a.s. SPL a.s. IC:841 IC:l IC: IC:28289 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. IC: VUAB Pbarma a.s. IC:637SISO J Akcionato - Jcdony SAFINA Scnice a.s. IC: Akaonafo - Jcd n} SAFINA ASSETS, a.s. IC: l Akclonah - jcdony Korana Pabcc Assdsa.s. IC: ~ odlo. ~ L:J OVWANA OSOBA OVLADAJiCi OSOBA l l Spoleenico 5 kl dem Zakladatcl nadaee Akooonato jcdin) Akcion!li - Jcdiny Spoleenico s,i<jadem Nadacni fond ditsk&o n SAFINA ENERGY, s.r.o. Cbemoprojekt, a.s. EFE STAR a.s. PHARJ\IA PARK CR s.r.o. junlorsk&o tcnisu IC: IC:4527JJ8J IC: IC: IC: l Spolctruci 5 vklodem Dl'KLA Strojiray Kolla s.r.o. IC:28SSS825 Akaonih PAS la><st a.s. IC:OI41246 Akclonih - )cdin} h.orl'na PALACE 1\IANAGE!IIENT AKCIO\'A SPOLEC!'IOST IC:451'16129 ~ L::J OVLi.DANA OSOBA l Spoleenico 5 vkladem Spoleenico 5 vkladem Spolecnici 5 vkladem Color Brno s.r.o. BloVis s.r.o. CH Projckt Pluii s.r.o. IC:67U417 IC:274I6313 IC:252I9235 Akcoonah - )cdon)i PACOVSKE STROJiRNY, a.s. IC:I$ ~ L::J

19 SCHEMA STRUKTliRY KONCERNU - ZAHRANICi Pnl ohat. 2 SAFICHEM GROUP AG Curycb, TOdistrasse 16, 82, Srycarska konfederace identifikatni t\islo: CH SAFINA, a.s. IC: Akciomifi - jediny Yantal Guoda SAFINA SLOVAKIA l 'nitrd Precious SAFICHE:'\1 d.o.o. SC SAFICHE:'\1 S.R.L. Saflna- POL SP z.o.o. Safina Co., Ltd. spol. s r.o. Mrtllls. Inc. Cborvatsko Rumunsko Polsko Cina Slovensko l'sa S po l e~ ni c i s vkladem Spolecnici s vkladem Spol«nic s vkladem Spoleenici s, kjadem Spoleenic1 s vkladem Akc1onah - jedtn) I Cbemoprojekt, a.s. IC: t Cbemoprojekt Cbemoprojekt Chemical ABAMARAI'H Slovensko, spot s r.o. Engineering Co.Ltd. BIORAFI!\'ERIA, s.r.o. Sloveosko Cioa Sloveosko Akcionafi - jediny Spoletnici s vkladem Spoleenic1 s vkladcm Spol«nicl s,-kladcm TECHNOEXPORT, a.s. Evropske fondy a IC:841 -;J dotac:e, s.r.o. Bulharsko Akciomifi - jediny Spoletnici s vkladem

20 Pfiloha c. 2 TECHNOEXPORT, a.s. Zprava nezavislt~ho auditora a ucetni zaverka k

21 , ZPRAVA NEZA VISLEHO AUDITORA overeni ucetni zaverky spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. k Ovefeni pfilozene ucetni zaverky k spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. se sidlem v Praze 1, Trebohosticka 369/14, PSC 1 31, IC 841, proved1a spolecnost HA YEK, spol. s r.o., holding, Jindfisska 5, Praha 1, cislo auditorskeho opravneni 29. Auditorem odpovednym za vypracovani zpravy je In g. Konstantin Tafincev, cislo auditorskeho opravneni Zprava nezavisleho auditora Je urcena pro akcionare spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. Provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s., ktera se sklada z rozvahy k , vykazu zisku a ztraty a prehledu o zmenach vlastniho kapitalu za obdobi od do a prehledu o peneznich tocich za obdobi od do a prilohy teto ucetni zaverky, ktera obsahuje popis pouzicych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvetlujici informace. Udaje o spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statubirniho organu ucetoi jednotky za ucetni zaverku Statutami organ spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiry obraz v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy, a za takory vnitfni kontrolni system, ktecy povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne (materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndi'IAsk8 5, 11 Praha 1., telefon: , fax: , zapsanll v obchodnim rejstnku veden9m MestskYm soudem v Praze, oddr C, vloika 717. ~-;'JII Clen Komory audltoru Ceske republlky. Clen TlAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Arms Q.nTIAG

22 Odpov~dnost nuditora Na~i odpovcdnosti jc vyjadfit na zakladc nascho auditu vyrok k leto ucctni zavcrce. Audit jsmc provedli v souladu se zakoncm o auditorcch, mczinarodnimi auditorskymi standardy a souviscjicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske rcpubliky. V souladu s tcmito prcdpisy jsmc povinni dodrzovat cticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali primcrcnou jistotu, zc (Jcctni zavcrka ncobsahujc vyznamne (matcrialni) ncspravnosti. Audit zahrnuje provcdeni auditorskych postupu k ziskani dukaznich informaci o castkach a udajich zverejnenych V ucetni zavcrce. Vyber postupu zavisi na usudku auditora, zahrnujicim i vyhodnoceni rizik vyznamne (materialni) nespravnosti udaju uvedenych V ucetni zaverce zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitrni kontrolni system relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici vcrny a poctiry obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzivanych ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme prcsvcdceni, ze dukazni informace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho ryroku. Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spolecnosti TECHNOEXPORT, a.s. k 31. prosinci 213 a mikladu a vjnosu a vjsledku jejiho hospodafeni a peneznich toku za obdobi od 1. ledna 213 do 31. prosince 213 V souladu S ceskymi ucetnfmi pfedpisy. V Praze dne HAYE~, spol. s r.o., holding Jmdrlsska s; oo Praha 1 DIG: CZ43B7592 HAYEK, spol. s r.o., holding cislo auditorskeho opravneni 29 lng. Konstantin Tafincev cislo auditorskeho opnivneni 1972 Prilohy: Rozvaha Vykaz zisku a ztnity Priloha k ucetni zaverce (veetne prehledu zmenach vlastniho kapitalu) Prehled o penemich tocich (cash-flow)

23 TECHNO XPORT, a.s. k Slnlul~rnl formuimo toskych linantnlch vykozu v lis. Kt ROZVAHA V PLNEM ROZSAHU attne Mlnuld litolnl obdobl lit. obdobl212 Brutlo Korokco Nouo NoUo IAK11VA CELKEM A. (POHLEI)AVKY ZA UPSANY ~KLAI!Nf KAPil!_L B. IDLOUHODOBY MAJETEK I I I B. I. Dlouhodob_j. nohmol_lljnmjolok B. I. I Zllzovacl vydajo 2 Nolunotncl Vitslodky Vitzkumu a vitvojo 3 Soltwaro Oconllolncl_pr6vo Goodwill 6 Jlnit dlouhodoby nohmotnr rnajotok 7 Nodokontonr dlouhodoby nohmotnr majolok 8 Posi(ylnutcl z61ohy no dlouhodob.i_ nohrnolni_ rnajolck B. 11. Dlouhodobj hmolnit majolok B Pozomky Slavby Sllmoslaln6 movll6 vkl a soobofy movhych v6cl P6slilolskcl colky lrvaiych poroslu 5 ZJikladnl sl6do o lalncl zvlla1a 6 Jir!ldlouhodobt hmolnif majolck Nodokontonit. hmotnit majotok 8 Poskylru16 ztllohy na dlouhodoby hmolny majolok 9 OcllOOvacl rozdll k nabyl6mu majelku B. Ill. DlouhodobY linantnl majelek B. Ill. 1 Podily v ovl4danych a iizcnrch osobru:h 2 Podily V utelnich jodnotk6ch pod podslalnifm vllvom Oslalnl dlouhodobll cenn6 paplry a podily. 4 PUj_tky a w 6ry_- ovl3llajici a fidicl osoba, ~lalnit vtiv 5 Jlnit dlouhodoby linanenl majetek 6 Polizovany dlouhodoby finanenl majolek 7 Poskylnute z&lohy na dlouhodobr llnanen! majelok c. Jo&r:%NA AKTIVA I j c. I. ZAsoby c. I. I Moleri Nedokoneena vyroba a pololovary yyrobky 4 Zvtrata 5 Zbo! l 6 Poskylnullt z~ lohy na z~s oby c. 11. Dlouhodob6 pol~ e davky c Pohled6vkv z obchodnlch vzlahu 2 Pohled6vky- ovlddajici a ildlcl osoba Pohlod6vky - podslalny vliv Pohled6vky za spoleeniky, Cleny dru!stva a za ueastniky 4 sdru! enl 5 Otouhodob6 paskylnute zaiohy 6 Dohadne uety aktivni (novyfaklurovantl vynosy) 7 Jlne pohledavky Odlot ena da~ova pohlodavka HAYEK, spol. s r.o., hol, J;~~ i[j~k~r~~jv~ ztraty a pflloha je nedllnou soumstf ueernr zflvi!rky. DIC CZ438 7F "

24 TECHNOEXPORT, a.s. k Slalutarnl tormularo teskych tlnantnlch vykazu v Us. Kt ROZVAHA V PlNBA ROZSAHU Bruuo Bill no utolnl obdobl Kornkco Nollo Mlnultl ut. obdobl 212 Nouo c. Ill. c. Ill. c. IV. c. IV. KrAikodo~ pohlod6vky I Pohlcd6vky z obchodnlch vzlahu 2 PohlcdAvky - oviadojlcl o fldlcl osoba 3 Pol~ cdllvky poda1nlny vliv PohlodAvky zo spolotnlky, tlony dru!slvn n zn i tas1nlky 4 sdrut onl 5 Socl~lnl zabozpotonl a zdravolnf poj~ l ~ nr 6 $161 - doi'lov6 JXllicd6vky_ 7 KrJIIkodob61l11kV1nUI6 z~lohy 8 Dohadn6 utly oklivnl (novylaklurovono vynosy) 9 Jln6 po~vky Krl\lkodobV flnantnl malelok 1 Ponlzo 2 Ut ly v bankl\ch 3 Kr l\lkodo~ conn6 paplry o podlly 4 Polizovany kr61kodobv llnantnl majo1ok :! :?6 514 :? D. IOSTATNI AKTIYA PRECHOONE UCTY AKTIY 281f DJ D. I. D. I. l~asov6 rozli!onl 1 N6klady pf!sifch obdobl 2 Komploxnl ~klady pllt lfch obdobl 3 Plljmy plli lfch obdobl HAYEK, spol. s. r.o., iloi.. n. J. rn drissl<.a / Praha ' DIG: CZ43B7"' "".., Vykaz zlsku a ztr4ty a piiloha je nedflnou soucasll i.leetnl z4vi!rky.

25 TECHNOEXPORT, a.s. k Slalularnllormulafe eeskych llnantnlch vykazu v lis. Ke ROZVAHA V PLNt M ROZSAHU Slav v IMinOm Stov v mlnuklm utotnlm obdobl tifotnlm obdobl 212.IPASIVA CELKEM A. IVLASTNI KAPITAL A. I. 7.6klodnl kopm I A. I. I Zllkladnl kapllhl Vlostnl nkcio o vlostnl obchodnl podlly (-) 3 Zm6ny zllkladnlho kapitlllu A. 11. KapM!ovo tondy A 11. I Emisnlllf io 2 Oslalnl knpm iovo londv Occllovacl rozdlly z pfccon!tnl mnjotku n zl\vazku 4 Ocoilovaclrozdlly z pfocon6nl pfl pfem6mch A Ill. IRozmvnllondy a oslatnllondy ze lisku I A Ill. I I Z~ konnj rozorvnl lond IS1alut6rnl a oslnlnllondy 4241 ~8 A. IV. IVYslodok hospqdnfonl minu!ych let IV. I I Nerozd61e,Y zlsk mlnufych lot INeuhfazcnfl z tr~ t a minufych lot I A. V. IVVslodok hospodafcnl b6w ho utctnlho obdobl (+/ ) I B. ICIZI ZDROJE I B. I. Rozervv B. I. 1 Rczorvy podlo zviaainlch pr Avnlch pfodpisil 2 Rezerva na dilchody a ~bne zflvazky 3 Rczorva ro dni'l z pl_lj_mli Ostatnl rezervv " B. 11. Dlouhodobtl u vazky 2611 B. IL 1 Zllvazkv z obchoonlch vzlahil Z~ vaz ky oviadajlcl a f!dlcl osoba 3 ZAvazky podslalny vliv Zavazky ko spolefnlkum, clenilm drut stva a k 4 utaslnlkum sdru! onl 5 Pliial6 zlllohv 6 Vydantl dluhoplsy 7 Smllnky k ilhrade 8 Dohadne uf ly paslvnl (novytaklurovane dodi!.vky) 9 Jinll zllvazflk'_ I Odlo! ony dailovy zi!.vazek B. Ill. Kri!.tkodobllzi!.vazky B. IlL 1 Zllvazk}lz obchodnlch vzlahil ZAvazky - ovl4da]lcl a f!dlcl osoba ZAvazky podslatny vliv Zavazky ke s~letnlkum, tlenum drufstva a k 4 utastnlkum sdru! enl Zllvazky k zam6stnancum Zavazky ze socl81nlho zab&zpetenl a zdravotnlho poj~ t 6nl SIAI - da~ove zavazl<y a dolaco Pliiale zalohv Vydan6 dluhoplsy 1 Dohadne ufly pasivnl (nevytaklurovantl dodlivky) JlnezAvazky B. IV. Bankovnl livery a vv~mocl B. IV. I Bankovnl uv6ry dlouhooobe 2 Kralkodobe oonkovnl uv6ry 3 KrAikodobtl finanfnl vvpamoci ~~--~~~~ ~:~:==~ ~:~:~: ~ ;'~ c. IOSTATNI PASIVA- PRECHOONE UCTY PASIV I c. I. ICasovtl rozu enl I c. I. I IV\ida)e pfl~llch obdobl I 2 lw nosy pfl llch obdobl!t ' I 3 7~ : ~~ '7)~ r.s~e~ sl~av_e_ro~~p~~~s-s~la~tu~la~rn~fu~o-~-g~a~oo--ne~oo--+j~-----r.os~ob~a-o~d~po-v~~~m~~ ~os-o~oo--oo~~--v~~na~ ~6 ' 1r. ~~ dne: fyzicktl osoby, klera je ueetniclvl Omtlno a podpls) za lleetnl z6r!trk ~ fi_ tieelnl jednolkou: -tan l Qmeno a poopis): ~; - c~ L~ ~ lng. Antonln va ~ HAYEK, \~ 2~1 j4, 1t~,Tiii1Uit r P.Iach5', CSc. lng. Renala S!efkov4 lel '\" Ji n ~~~~sk,_p,1 i!,~r~ty a pflloha je nedlln~ oumstl ufetnl zav6rky. Start';'l' 11 Pra.1a 1 ' - DIG C74387'5Cl?

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více