Anketa laické veřejnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anketa laické veřejnosti"

Transkript

1 . Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. Anketa laické veřejnosti Vyhodnocení Vypracoval: Lukáš Zmeškal sociolog, externí spolupracovník CpKP střední Morava Šternberk, 8.června 2007

2 . Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. Obsah Obsah... 1 Závěrečná zpráva... 2 Rožnov Struktura respondentů... 3 Informovanost... 5 Kvalita služeb... 7 Pomoc... 9 Skupiny Sociální služby Problémy Zubří Využívání soc. služeb a jejich kvalita Požadované sociální služby...23 Sociální skupiny Problémy... 24

3 Závěrečná zpráva Tato závěrečná zpráva obsahuje vyhodnocení dvou výzkumů zabývající se problematikou sociálních služeb na Rožnovsku. První výzkum je anketa laické veřejnosti. Provedlo ho město Rožnov v rámci svého projektu KPSS a zahrnoval mimo samotnou obec Rožnov i 13 dalších obcí v regionu. Později byla zpráva rozšířena o výsledky druhé ankety prováděné v obci Zubří. I když se oba výzkumy zaměřují na stejnou oblast, nevyužívají k tomu stejné prostředky. Takže jejich vyhodnocení bylo provedeno zcela odděleně. V případě ankety v Zubří nebylo vzhledem k formě dodaných dat možné provést hlubší analýzu a obsahuje tedy prosté shrnutí výsledků odpovědí na jednotlivé otázky. Ani jeden z výzkumů nejde považovat za reprezentativní ve vztahu ke zkoumané populaci. U ankety v Zubří navíc nebyly součástí ankety žádné třídící znaky (věk, pohlaví atd.) a vzhledem k formě dat tak ani nejde určit, v jakém smyslu by se mohly výsledky ankety odlišovat od zkoumané populace. Tak jak to bylo alespoň částečně možné v případě ankety v Rožnově

4 Rožnov Struktura respondentů Struktura respondentů je klíčovým prvkem v zobecnitelnosti výsledků, získaných analýzou dat z dotazníků. Vzorek respondentů by měl proto v maximální možné míře odrážet vlastnosti celku, ze kterého byli respondenti vybráni. Jenom tak je možné výsledky výzkumu považovat za reprezentativní ve vztahu k celku. Vzhledem ke způsobu sběru dat, který byl použit na Rožnovsku, došlo k některým výrazným odlišnostem mezi strukturou vybraného vzorku a strukturou obyvatel Rožnovska. Velmi markantní je tento rozdíl v zastoupení obou pohlaví mezi respondenty. Struktura respondentů podle pohlaví m u 30% ena 70% Z grafu je zřejmé, že zatímco podíl žen v populaci je přibližně poloviční, jejich zastoupení ve vzorku je výrazně nadhodnoceno. Rozdílnost mezi vzorkem a celkem můžeme najít i v případě věkové struktury respondentů. Zde došlo k určitému nadhodnocení počtu respondentů ve věku 26 až 40 let a naopak k menšímu zastoupení nejstarší skupiny obyvatel

5 Struktura respondentů podle vě ku 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% do nad 62 Uvedené rozdíly jsou celkem očekávatelné, vzhledem k tomu, že velká část dotazníků byla distribuována přes žáky místních škol. Dá se tedy předpokládat, že dotazníky vyplňovaly převážně matky těchto žáků, což potvrzují nesrovnalosti mezi strukturou respondentů a populace. Struktura respondentů podle bydliště Rožnov Dolní Bečva Horní Bečva Prostřední Bečva Vidče Hutisko - Solanec Dolní Paseky Valašská Bystřice Tylovice Vigantice Horní Paseky Kramolišov Zubří Hážovice 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% I v případě zastoupení jednotlivých obcí jsou patrné značné rozdíly od skutečného stavu. Jedná se hlavně o větší podíl respondentů z Rožnova a naopak výrazně menší zastoupení v případě Zubří. Vzhledem k tomu, že počty respondentů u menších obcí nedovolují samostatné vyhodnocování, pro další analýzu byly rozděleny do dvou skupin. První Rožnov zahrnuje Rožnov, Hážovice, Tylovice, Horní Paseky, Dolní Paseky a Kramolišov. Ostatní - 4 -

6 samostatné obce byly sloučeny pod kategorii ostatní obce. Výsledky tohoto rozdělení ale mají poměrně nízkou vypovídací hodnotu vzhledem k faktu, že v kategorii ostatní obce jsou zmíněné nesrovnalosti ve věkové struktuře respondentů ještě silnější. Výsledky uvedené v této zprávě nelze, vzhledem k výše uvedenému, považovat za zcela odrážející názory obyvatel Rožnovska. Je tedy potřeba se spíše zaměřovat na výrazné rozdíly mezi jednotlivými odpověďmi respondentů a rozdíly v řádech procent brát s rezervou. V případě závěrů založených na třídění druhého stupně, (názory podle jednotlivých věkových skupin atd.) dochází k částečnému zmírnění uvedených problémů a takové závěry jsou tedy i přesnější. Zvolená metoda sběru dat se ukázala jako poměrně vhodná z pohledu návratnosti a nákladů, ale její slabina spočívá v reprezentativnosti. Pokud by tedy byla ještě v budoucnu použita, bylo by vhodné při ní využít tzv. kvótní výběr respondentů. Informovanost Většina respondentů se nedomnívá, že by měla dobré znalosti nabídky sociálních služeb. Jako dobré nebo velmi dobré své znalosti ohodnotilo pouze necelých 30 % z nich. I když ženy tuto oblast hodnotily lépe, rozdíly oproti mužům nejsou příliš významné. Znalosti soc. služeb podle pohlaví respondentů celkem ženy muži 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobře dobře málo vůbec neznám Rozdíly jsou patrné i po rozdělení respondentů podle věkových skupin. Zatímco u nejmladších respondentů své znalosti hodnotilo dobře asi 15 %, u nejstarších respondentů bylo toto hodnocení v téměř 35 % případů

7 Znalosti soc. služeb podle věku respondentů nad do 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobře dobře málo vůbec neznám Alespoň podle názorů respondentů je menší informovanost o sociálních službách v Rožnově. V menších obcích ohodnotilo své znalosti jako velmi dobré či dobré téměř dvojnásobný počet respondentů. Znalosti soc. služeb podle bydliště respondentů Rožnov ostatní obce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobře dobře málo vůbec neznám - 6 -

8 Kvalita služeb Hodnocení kvality sociálních služeb odráží jejich malou znalost mezi respondenty. Kladně je hodnotí pouze 30 % respondentů. Opačný názor má asi 15 %. Přibližně polovina z nich ale nebyla schopná kvalitu vůbec posoudit. Pokud bychom brali v úvahu pouze odpovědi těch, kteří se ke kvalitě vyjádřili, pak s 60 % převládá pozitivní hodnocení. Kvalita soc. služeb podle pohlaví respondentů Celkem ženy muži 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobré dobré nedostatečné nevím nezajímám se zajímám se, ale nevím kde hledat Hodnocení podle věkových skupin se výrazně neliší. Zdůraznit lze pouze asi 10% podíl nejstarších respondentů, kteří přestože se o sociální služby zajímají, neví kde informace hledat. Kvalita soc. služeb podle věku respondentů nad do 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobré dobré nedostatečné nevím nezajímám se zajímám se, ale nevím kde hledat - 7 -

9 Podstatně výraznější rozdíly jsou ale patrné po rozdělení hodnocení podle znalostí sociálních služeb respondentů. Čím lepší znalosti o službách mají, tím je jejich hodnocení lepší. Současně roste pochopitelně i podíl těch, kteří byli schopní hodnotit. Kvalita soc. služeb podle jejich znalostí velmi dobře dobře málo vůbec neznám nedokáži posoudit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobré dobré nedostatečné nevím nezajímám se zajímám se, ale nevím kde hledat V hodnocení kvality opět vychází o něco hůře Rožnov. O tom, že kvalita služeb v Rožnově je velmi dobrá, je přesvědčeno jen 0,2 % respondentů. Kvalita soc. služeb podle bydliště respondentů Rožnov ostatní obce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobré dobré nedostatečné nevím nezajímám se zajímám se, ale nevím kde hledat - 8 -

10 Pomoc V případě, že by respondenti potřebovali pomoc nebo radu v dané oblasti, více než 50 % by se obrátilo na svojí rodinu či přátelé. Naproti tomu na lékaře, resp. psychologa by se obrátilo jen 20 %. Toto celkové shrnutí však v sobě skrývá výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů. Na koho by se respondentiobrátilios ádostío ra d u č i p o m o c ro d ina a přátelé organizace poskytující ty to s lu by pracovnícim ě stského úřadu internet lékař nebo psycholog neví 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ano Ne V rámci obcí je o něco vyšší výskyt odpovědí rodina a přátelé v Rožnově. Naopak v ostatních obcích jsou oproti Rožnovu častěji zastoupeny odpovědi lékař a pracovníci městského úřadu. Při rozdělení podle věku, si rodina a přátelé uchovávají stále své první místo. Ale zatímco u nejmladších respondentů, kteří jsou ještě závislí na rodičích, by se na rodinu obrátilo více než 80 %, ve věkové skupině 40 až 62 let je to necelých 45 %. Klesající trend se obrací až v nejstarší skupině, ze které by se na rodinu obrátilo více než 55 % respondentů. Opačný trend, kdy s věkem roste ochota požádat o pomoc, je v případě lékařů. To je ovšem způsobeno rozdílným druhem problémů, které mohou u různých věkových skupin nastat. V případě starších respondentů je pravděpodobnější výskyt zdravotních komplikací a s nimi spojených problémů, proto roste cena rad, které může poskytnout lékař. Pro nejstarší skupinu je rovněž typická malá ochota či možnost vyhledávat informace na internetu. Tuto možnost uvedlo pouze 6 % respondentů. S tímto číslem kontrastuje přibližně 40% podíl mezi nejmladšími respondenty. Na koho by se respondentiobrátilios ádostío ra d u č i pom oc podle v ě ku respondentů 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% do nad 62 ro d ina a př átelé pracovnícim ě stského úř adu lékař nebo psycholog organizace poskytujícíty to s lu by internet - 9 -

11 Podobné rozdíly můžeme najít i při rozdělení respondentů podle jejich deklarovaných znalostí sociálních služeb. Zde jsou nápadné hlavně dva údaje. Ti respondenti, kteří prohlašují, že jsou dobře informováni, by se logicky nejčastěji obraceli na konkrétní organizaci poskytující požadovanou službu. Ti, kteří ale uvedli malé znalosti, by se ve větší míře naopak obraceli na svou rodinu. Na koho by se respondenti obrátili os žádostí o radu či pomoc podle znalostí soc. služeb 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% velmi dobře dobře málo vůbec neznám rodina a přátelé pracovníci městského úřadu lékař nebo psycholog organizace poskytující tyto služby internet Mimo uvedených pět zdrojů informací mohli uvést respondenti i jiný, na který by se případně obrátili. Zde byly pouze jednotlivě uvedeny Zlaté stránky, pojišťovna, regionální tisk, příp. by se respondent spolehnul na obsah své domácí knihovny

12 Skupiny Jako skupiny obyvatel, které potřebují hlavně pomoc, byli nejčastěji uváděni lidé se zdravotním postižením (tělesně, mentálně a zrakově postižení). Mimo zdravotně postižených byly často uváděny rovněž rodiny s dětmi, senioři a oběti násilí. Jako nejméně vyžadující pomoc byli označeni nezaměstnaní, osoby závislé na alkoholu či drogách, občané vracející se z výkonu trestu a na posledním místě pak menšiny. Potřeba pomoci jednotlivým skupinám tě les ně m entáln ě zrakově ro d iny senio ři obě ti duševně d ě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závislý trestanci m enšiny 0% 20% 40% 60% 80% 100% ve lm i hodně potřebné vh odné m é n ě neuvedeno Podle formulace otázky by i poslední možná odpověď méně znamenala, že dané skupině by měla být věnována jistá péče. Nebylo zde možné vyjádřit názor, že dané skupině nemá být věnována žádná pozornost. Naprostá většina respondentů ale neohodnotila všechny skupiny, pak tuto nulovou pozornost zastupuje z části odpověď neuvedeno. V následujícím grafu je odpověď neuvedeno vynechána a jsou započítaní pouze ti respondenti, kteří hodnotili. Jak jde vidět, pořadí jednotlivých skupin je převážně zachováno a rozdíly jsou obdobně výrazné. Potře ba pomoci jednotlivým skupinám (pouze respondenti kteř í hodnotili 1-5) tě les ně m entáln ě zrakově ro d iny senio ř i obě ti duševně d ě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závislý trestanci m enšiny 0% 20% 40% 60% 80% 100% ve lm i hodně potř ebné vhodné m éně

13 Vezmeme-li průměrné hodnocení potřebnosti péče jednotlivých skupin, podle pohlaví respondentů, neukazují se žádné významnější rozdíly. V grafu jsou započítány pouze odpovědi těch respondentů, kteří hodnotili danou skupinu. Ti, kteří danou skupinu nehodnotili, nejsou zohledněni. Potřeba péč e podle pohlaví respondentů (p o u z e re sp o n d e n ti k te ří hodnotili 1-5) tě le sn ě postižení m entáln ě postižení zra ko vě postižení ro d iny s dě tmi duševně postižení obě ti násilí senio ř i d ě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závyslé osoby osoby vracejícíce z výkonu trestu menšiny 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 mu i e n y Relativní shoda panuje i v názorech respondentů po rozdělení podle jejich bydliště. Významnější rozdíl můžeme najít jen v případě poslední skupiny menšiny. V tomto případě se respondenti z kategorie ostatní obce domnívají, že by této skupině měla být věnována menší pozornost, než respondenti z Rožnova. U obou skupin respondentů se ale tato skupina umístila až na posledním místě. Potřeba péč e podle bydliště respondentů (pouze respondenti kteří hodnotili 1-5) tě les ně postižení m entáln ě postižení zrakově postižení ro d iny s dě tm i duševně postižení obě ti násilí senioři d ě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závyslé osoby osoby vracejícíce z výkonu trestu m enšiny 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 R o nov Ostatníobce

14 Nejvíce rozdílů můžeme najít po rozdělení hodnocení respondentů podle jejich věku. Jedná se hlavně o skupiny senioři, nezaměstnaní a osoby vracející se z výkonu trestu. U těchto skupin je potřeba péče hodnocena jako méně důležitá mladšími respondenty. Potřeba péč e podle vě ku respondentů (pouze respondenti kteří hodnotili 1-5) tě lesně postižení m entálně postižení zrakově postižení ro d iny s dě tmi duševně postižení obě ti násilí senioři dě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závyslé osoby osoby vracejícíce z výkonu trestu m enšiny 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 do nad 62 Z uvedených údajů jde vidět, že respondenti upřednostňují skupiny, jež si podle nich své problémy nezavinili sami. Z toho důvodu se na prvních příčkách umisťují zdravotně postižení a naopak na konci např. osoby, vracející se z výkonu trestu, tzn. osoby, které spáchaly zločin. Z tohoto pohledu je logické i nízké hodnocení v případě menšin. Menšiny pro většinu lidí asociují Romy a tato skupina je v chápání většinové společnosti přímo zodpovědná za svou situaci. Vliv rasy jako nezaviněného faktoru v takovém výkladu nemá význam. Mimo uvedené skupiny měli respondenti možnost uvést další, kterým je potřeba věnovat pozornost. Opět se tu jednotlivě objevilo několik návrhů. Zadlužené osoby, osoby s autismem, samoživitelky, gambleři a podnikatelé

15 Sociální služby Jako nejdůležitější vidí respondenti zřízení pečovatelské služby, denního stacionáře, domovu pro seniory a osobní asistence. Tyto odpovědi v podstatě vychází z preferovaných ohrožených skupin. Jedná se tedy o služby zaměřené na postižené resp. seniory. pečovatelská služba denní stacionář domovy pro seniory a postižené osobní asistence krizová pomoc poradenství ranná péče odlehčovací služby aktivizační služby pro seniory a postižené chráněné b. azyl týdenní stacionář saktivizační služby pro rodiny telefonická krizová pomoc podpora samostatného bydlení průvodcovské služby soc. terapeutické dílny nízkoprahová zařízení pro děti dům na půl cesty kontaktní centra noclehárny nízkoprahová denní centra sociální rehabilitace terapeutické komunity následná péče teréní programy 0% 20% 40% 60% 80% 100% velmi hodně potřebné vhodné méně neuvedeno

16 Následující graf opět shrnuje pouze odpovědi respondentů, kteří hodnotili důležitost dané služby. pečovatelská služba denní stacionář domovy pro seniory a postižené osobní asistence krizová pomoc poradenství ranná péče odlehčovací služby aktivizační služby pro seniory a postižené chráněné b. azyl týdenní stacionář saktivizační služby pro rodiny telefonická krizová pomoc podpora samostatného bydlení průvodcovské služby soc. terapeutické dílny nízkoprahová zařízení pro děti dům na půl cesty kontaktní centra noclehárny nízkoprahová denní centra sociální rehabilitace terapeutické komunity následná péče teréní programy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % velmi hodně potřebné vhodné méně

17 I v případě důležitosti jednotlivých služeb se ukazuje, že pohlaví respondentů nehraje v této problematice příliš významnou úlohu. Obecně se dá říci, že muži hodnotili v průměru služby jako méně důležité než v případě hodnocení žen. Důležitost služeb podle pohlaví respondentů (pouze respondenti kteří hodnotili 1-5) pečovatelská služba domovy pro seniory a postižené denní stacionář krizová pomoc osobní asistence ranná péče týdenní stacionář poradenství chráněné bydlení aktivizační služby pro seniory a postižené azylové domy odlehčovací služby aktivizační služby pro rodiny soc. terapeutické dílny dům na půl cesty telefonická krizová pomoc průvodcovské služby podpora samostatného bydlení nízkoprahová zařízení pro děti kontaktní centra teréní programy terapeutické komunity nízkoprahová denní centra noclehárny následná péče teréní programy 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 muži ženy

18 Stejně tak bydliště respondentů nemá na hodnocení důležitost jednotlivých sociálních služeb příliš velký vliv. Důležitost služeb podle bydliště respondentů pečovatelská služba domovy pro seniory a postižené denní stacionář krizová pomoc osobní asistence ranná péče týdenní stacionář poradenství chráněné bydlení aktivizační služby pro seniory a postižené azylové domy odlehčovací služby aktivizační služby pro rodiny soc. terapeutické dílny dům na půl cesty telefonická krizová pomoc podpora samostatného bydlení průvodcovské služby nízkoprahová zařízení pro děti kontaktní centra teréní programy terapeutické komunity nízkoprahová denní centra noclehárny následná péče programy 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Rožnov ostatní obce

19 Nevětší rozdíly v hodnocení respondentů se opět objevují při rozdělení podle jejich věku. Důležitost služeb podle věku respondentů pečovatelská služba denní stacionář domovy pro seniory a postižené osobní asistence krizová pomoc ranná péče týdenní stacionář poradenství chráněné bydlení aktivizační služby pro seniory a postižené azylové domy odlehčovací služby aktivizační služby pro rodiny soc. terapeutické dílny dům na půl cesty telefonická krizová pomoc průvodcovské služby podpora samostatného bydlení nízkoprahová zařízení pro děti kontaktní centra teréní programy terapeutické komunity nízkoprahová denní centra noclehárny následná péče programy 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 do nad

20 Problémy Na konci dotazníku měli respondenti možnost uvést nejpalčivější problém na Rožnovsku. Vzhledem k tomu, že byla zvolena forma otevřené otázky, objevila se tu dlouhá řada různých připomínek a postřehů. Jako hlavní problémy, které se tu objevily, lze uvést nezaměstnanost, problémy s Romy a dopravní situaci ve městě. V rámci problematiky sociálních služeb to byla lepší péče o seniory a nedostatečná informovanost o sociálních službách. Problémy Četnost nezaměstnanost (ženy s dětmi, postižení, nad 50 let) 35 Romové 14 dopravní situace ve městě 14 lepší péče o seniory 13 informovanost o sociálních službách 13 parkování 12 křižovatka u Janíků 11 městská policie 9 domov důchodců 9 dětské hřiště 9 komunikace ve špatném stavu 8 agresivita mládeže, vandalismus 8 chodník do Hážovic. Tylovic a D. Bečvy 7 bezdomovci 7 neochota úřadů 6 kulturní a sportovní vyžití pro děti 6 kultura 6 cyklostezky 6 bezbaríerový přístup do obchodů a úřadů a autobusů 5 nepořádek na autobusovém nádraží 4 konzumace alkoholu a návykových látek nezletilých 4 znečištěné vlakové nádraží 3 pomoc postiženým osobám 3 pomoc osobám s autismem 3 azylově domy 3 zlepšení soc. pomoci 2 zlepšení bytové otázky 2 vodovod, kanalizace 2 vodovod na H. Pasakách 2 více finančních prostředků do Hážovic a Tylovic 2 údržba města-zeleně 2 údržba chodníků a cest v zimě 2 stacionáře 2 sportoviště 2 psi na sídlištích 2 prevence kriminality u mládeže 2 pomoc rodinám s dětmi 2 pomoc lidem s psychickými a návykovými problémy 2 nedostatek finančních prostředků 2 kruhový objezd 2 internetová kavárna 2 charita nové prostory a více personálu

21 hodně supermarketů 2 dostupnost služeb 2 cyklostezky na D. Bečvě 2 cesty pro in-line brusle 2 zrušení zákazu průjezdu přes TESLU 1 zrakově a sluchově postižení 1 zdravotnictví 1 zbytečný kamerový systém 1 zájmové kroužky 1 zablokovaný skatepark 1 využívání soc. dávek 1 volně pobíhající psi 1 vice se zaměřit na děti 1 více podporovat mladé lidi 1 více peněz na sociální účely 1 více domácí péče 1 urologická ambulance na poliklinice 1 týdenní stacionáře 1 tv prima na D. Bečvě 1 špatný stav aut 1 svobodné matky 1 soc. služby na vesnicích 1 slevy místnímu obyvatelstvu 1 rekreace 1 rasismus, diskriminace 1 psycholog ve škole 1 přechody pro chodce 1 pozdější autobusová linka 1 postižené děti a jejich socializace 1 poplatky za odpady 1 pomoc soc. slabším rodinám 1 politická reprezentace nechápe závažnost problematiky sociální práce 1 pečovatelská služba s výukou pro postižené matky 1 pečovatelská služba na Horní Bečvě 1 opilci na nádraží 1 omezit průjezd Tyršovým nábřežím 1 omezené dopravní spojení 1 obchvat 1 obce regionu spolu nespolupracují 1 noclehárny pro bezdomovce 1 nízkopodlažní autobusy 1 neznalost úředníků 1 neudržované domy 1 netřídění odpadu 1 nedostatek sociálních pracovníků pro seniory 1 nedostatečná rychlost při řešení problémů 1 nedostatečná infrastruktura 1 nedodržování rychlostí 1 násilí v TV 1 na vesnicích málo kulturních akcí 1 mizerná údržba pořádku 1 málo služeb

22 málo kontejnerů na odpad na parkovišti 1 málo laviček v dolním parku 1 malá pohotovostní péče 1 malá míst pro seniory 1 malá dostupnost na sídlištích pro průjezd záchranných vozů 1 lékárny k dispozici v Rožnově 1 lavičky pro seniory 1 lanovka z Dolní Bečvy 1 křižovatky 1 kontrola diskoték 1 kapacita soc. bydlení 1 jídelna 1 chybí ošetřovatelské služby pro postižené 1 chybí kontejnery 1 chybí ing.sítě-uhliska 1 chování soc. pracovnic 1 hospody plné kouře 1 fronty v čekárnách lékařů 1 ekologie a ochrana přírody 1 drahé soc. zařízení 1 drahá elektrika, plyn, velké doplatky na léky 1 Kontrola stavu stromu 1 domy s pečovatelskou službou 1 domovy pro lidi od domácí násilí 1 dokončení střediska na Dol. Bečvě 1 dokončení nákupního střediska 1 dobrovolnické centrum 1 dlouhé čekání na operace kloubů atd. 1 cyklostezky s Dol. Bečvy 1 centra pro mládež 1 byty pro rodiny s dětmi 1 bytová komise 1 aqvapark

23 Zubří Využívání soc. služeb a jejich kvalita Mezi respondenty ankety převládají osoby, které sociální služby nevyužívají. Ty tvoří 79 % všech respondentů. Podíl klientů sociálních služeb je pouze 21 %. Podíl osob využívající některou sociální službu ANO 21% NE 79% V hodnocení sociálních služeb je nejčastěji zastoupena odpověď nevím, kterou uvedlo 44 % respondentů. U těch, kteří se k dané otázce vyjádřili, převládá spíše negativní hodnocení. Jako spíše špatné ohodnotilo sociální služby 38 % respondentů. Kladně pak zbývajících 18 %. Pomineme-li respondenty, kteří nedokázali kvalitu posoudit, pak negativní hodnocení uvedly dvě třetiny respondentů. H odnocenísoučasné úrovně sociálních služeb ve městě ve lm idobře 3% spíš dobře 15% neví 44% spíše špatně 38%

24 Požadované sociální služby Na otázku Jakou sociální službu nejvíce postrádáte? uvedlo nejvíce respondentů asistenční služby a zařízení pro děti. Oba tyto druhy služeb uvedlo okolo 35 % respondentů. Jakou sociální službu nejvíce postrádáte osobní asistenty, pomoc a péči zařízení pro děti, dět. Centr. aktivity pro důchodce dostupnost lékařské péče podpora nezaměstnaných vzdělávací programy, rekvalif. ostatní 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Anketa obsahovala i druhou otázku podobného zaměření, která zněla Které z následujících sociálních služeb jsou podle Vašeho názoru nejvíce potřebné v Zubří?. Zde byly nejčastěji uvedeny služby spojené s bydlením. Dům s pečovatelskou službou a domov důchodců uvedlo necelých 50 % respondentů. Potřebnost sociálních služeb dům s pečovatelskou službou domov důchodců domovinka, centr. den. služ. pečovatelská služba poradenství a inf. o prac. příl. osobní asistence azylový dům pro matky s dět. kurzy práce s počít. a příst. k in. azylový dům pro bezdomovce konaktní centrum pro drog. z. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

25 Sociální skupiny Z pohledu míry pomoci, kterou by město mělo věnovat konkrétním skupinám občanů, nejvíce respondentů upřednostňuje seniory a zdravotně postižené osoby. Nejméně pozornosti by pak mělo být věnováno osobám vracejícím se z výkonu trestu a drogově závislým. Kterým sociálním skupinám by mělo město nejvíce pomáhat senioři osoby se zdr. postižením děti a mlád. ohrož. delikvencí nezaměstnaní drogově závislí občané vracející se z výk. tr. jiné soc. skupiny 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Problémy Mezi problémy v Zubří dominují nedostatečná síť obchodů, náměstí a špatné služby pošty. Problémy, které by šlo chápat jako spojené s problematikou sociálních služeb, respondenti uváděli méně často. Zde převládala problematika spojená s dětmi a se zdravotnictvím

26 Problémy Četnost Obchodní síť 30 Náměstí 18 Pošta - lepší služby 11 Životní prostředí 8 Aktivity pro děti a mládež 8 Pracovní doba MŠ DUHA 7 Výjezd ze Zubří 6 Rehabilitace + odborní lékaři 4 Nabídka služeb 4 Úroveň zdravotní péče, lékaři, ordinační doby 4 Práce nezaměstnanost pro MÚ opp 4 Zastupitelstvo 4 Zařízení podobné Kamarádu 3 WC 3 Bezbariérový přístup 3 Hřiště na Horním konci 2 Rozhlas 2 Park 2 Obchodní síť proti 2 Vývařovna 2 Mezilidské vztahy 2 Dětské centrum volného času 2 Pobočka PČR v Zubří 1 Prodloužená autobusová linka k poliklinice R. p.r. 1 MěÚ - pracovní doba 1 Hřiště Staré Zubří - oplocení potoka 1 Rozvoz obědů 1 Práce pro drogově závislé 1 Kabel TV pod Hůrkou 1 Rušení klidu pod Hůrkou 1 Drogově závislí 1 Ped.psych. poradna 1 Lepší údržba v zimě - osvětlení 1 Odpadkové koše na psí výkaly 1 Vodovod, kanalizace, dolní část ul. Starozuberská 1 Benzínka 1 Logopedie ve školce 1 Práce pro důchodce 1 Hřiště sídliště

Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Vyhodnocení

Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Vyhodnocení Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Vyhodnocení Centrum pro komunitní práci Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s Vyhodnocení V Přerově dne 7.9.007

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1.

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení ankety. Duben Strana 1 (celkem 40)

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení ankety. Duben Strana 1 (celkem 40) Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení ankety Duben 2012 Strana 1 (celkem 40) Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP Český Krumlov...

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH PREZENTACE A) Metodologie průzkumů B) Demografické situace na území města Ostravy C) Vybrané aspekty života obyvatel města Ostravy

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Zpracováno v rámci Komunitního plánování sociálních služeb města Bystřice nad Pernštejnem Zpracoval Institut komunitního rozvoje,

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Šenov. Institut komunitního rozvoje

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Šenov. Institut komunitního rozvoje ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Šenov Institut komunitního rozvoje 1. Základní informace Město Šenov je druhým největším městem v regionu Slezská brána. Počet obyvatel

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Výsledky Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu Plánování sociálních služeb ve městě Příboře

Výsledky Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu Plánování sociálních služeb ve městě Příboře Výsledky Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu Plánování sociálních služeb ve městě Příboře Zpracoval Institut komunitního rozvoje Stodolní 9, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní.

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Dotazníkové šetření Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Vyhodnocení dotazníkového šetření po doplnění dalších dotazníků sebraných

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dotazník č Senioři. Kompletní třídění prvního stupně (N = 400)

Dotazník č Senioři. Kompletní třídění prvního stupně (N = 400) : Dotazník č. 1 - Senioři Kompletní třídění prvního stupně (N = ) Vysvětlivky k údajům v tabulkách: N = počet vyplněných dotazníků v dané cílové skupině respondentů. Relativní = procentuální zastoupení

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Komunitní plánování sociálních služeb Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu Výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně OBSAH 1. Cíl dotazníkového šetření...3 2. Metoda dotazníkového

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011 4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska za rok Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/4500142 je financován

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko na léta Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Novobydžovsko Květen 2010 Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Závěry dílčích analýz 3 4. Definice potřeb specifických cílových

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více