Anketa laické veřejnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anketa laické veřejnosti"

Transkript

1 . Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. Anketa laické veřejnosti Vyhodnocení Vypracoval: Lukáš Zmeškal sociolog, externí spolupracovník CpKP střední Morava Šternberk, 8.června 2007

2 . Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. Obsah Obsah... 1 Závěrečná zpráva... 2 Rožnov Struktura respondentů... 3 Informovanost... 5 Kvalita služeb... 7 Pomoc... 9 Skupiny Sociální služby Problémy Zubří Využívání soc. služeb a jejich kvalita Požadované sociální služby...23 Sociální skupiny Problémy... 24

3 Závěrečná zpráva Tato závěrečná zpráva obsahuje vyhodnocení dvou výzkumů zabývající se problematikou sociálních služeb na Rožnovsku. První výzkum je anketa laické veřejnosti. Provedlo ho město Rožnov v rámci svého projektu KPSS a zahrnoval mimo samotnou obec Rožnov i 13 dalších obcí v regionu. Později byla zpráva rozšířena o výsledky druhé ankety prováděné v obci Zubří. I když se oba výzkumy zaměřují na stejnou oblast, nevyužívají k tomu stejné prostředky. Takže jejich vyhodnocení bylo provedeno zcela odděleně. V případě ankety v Zubří nebylo vzhledem k formě dodaných dat možné provést hlubší analýzu a obsahuje tedy prosté shrnutí výsledků odpovědí na jednotlivé otázky. Ani jeden z výzkumů nejde považovat za reprezentativní ve vztahu ke zkoumané populaci. U ankety v Zubří navíc nebyly součástí ankety žádné třídící znaky (věk, pohlaví atd.) a vzhledem k formě dat tak ani nejde určit, v jakém smyslu by se mohly výsledky ankety odlišovat od zkoumané populace. Tak jak to bylo alespoň částečně možné v případě ankety v Rožnově

4 Rožnov Struktura respondentů Struktura respondentů je klíčovým prvkem v zobecnitelnosti výsledků, získaných analýzou dat z dotazníků. Vzorek respondentů by měl proto v maximální možné míře odrážet vlastnosti celku, ze kterého byli respondenti vybráni. Jenom tak je možné výsledky výzkumu považovat za reprezentativní ve vztahu k celku. Vzhledem ke způsobu sběru dat, který byl použit na Rožnovsku, došlo k některým výrazným odlišnostem mezi strukturou vybraného vzorku a strukturou obyvatel Rožnovska. Velmi markantní je tento rozdíl v zastoupení obou pohlaví mezi respondenty. Struktura respondentů podle pohlaví m u 30% ena 70% Z grafu je zřejmé, že zatímco podíl žen v populaci je přibližně poloviční, jejich zastoupení ve vzorku je výrazně nadhodnoceno. Rozdílnost mezi vzorkem a celkem můžeme najít i v případě věkové struktury respondentů. Zde došlo k určitému nadhodnocení počtu respondentů ve věku 26 až 40 let a naopak k menšímu zastoupení nejstarší skupiny obyvatel

5 Struktura respondentů podle vě ku 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% do nad 62 Uvedené rozdíly jsou celkem očekávatelné, vzhledem k tomu, že velká část dotazníků byla distribuována přes žáky místních škol. Dá se tedy předpokládat, že dotazníky vyplňovaly převážně matky těchto žáků, což potvrzují nesrovnalosti mezi strukturou respondentů a populace. Struktura respondentů podle bydliště Rožnov Dolní Bečva Horní Bečva Prostřední Bečva Vidče Hutisko - Solanec Dolní Paseky Valašská Bystřice Tylovice Vigantice Horní Paseky Kramolišov Zubří Hážovice 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% I v případě zastoupení jednotlivých obcí jsou patrné značné rozdíly od skutečného stavu. Jedná se hlavně o větší podíl respondentů z Rožnova a naopak výrazně menší zastoupení v případě Zubří. Vzhledem k tomu, že počty respondentů u menších obcí nedovolují samostatné vyhodnocování, pro další analýzu byly rozděleny do dvou skupin. První Rožnov zahrnuje Rožnov, Hážovice, Tylovice, Horní Paseky, Dolní Paseky a Kramolišov. Ostatní - 4 -

6 samostatné obce byly sloučeny pod kategorii ostatní obce. Výsledky tohoto rozdělení ale mají poměrně nízkou vypovídací hodnotu vzhledem k faktu, že v kategorii ostatní obce jsou zmíněné nesrovnalosti ve věkové struktuře respondentů ještě silnější. Výsledky uvedené v této zprávě nelze, vzhledem k výše uvedenému, považovat za zcela odrážející názory obyvatel Rožnovska. Je tedy potřeba se spíše zaměřovat na výrazné rozdíly mezi jednotlivými odpověďmi respondentů a rozdíly v řádech procent brát s rezervou. V případě závěrů založených na třídění druhého stupně, (názory podle jednotlivých věkových skupin atd.) dochází k částečnému zmírnění uvedených problémů a takové závěry jsou tedy i přesnější. Zvolená metoda sběru dat se ukázala jako poměrně vhodná z pohledu návratnosti a nákladů, ale její slabina spočívá v reprezentativnosti. Pokud by tedy byla ještě v budoucnu použita, bylo by vhodné při ní využít tzv. kvótní výběr respondentů. Informovanost Většina respondentů se nedomnívá, že by měla dobré znalosti nabídky sociálních služeb. Jako dobré nebo velmi dobré své znalosti ohodnotilo pouze necelých 30 % z nich. I když ženy tuto oblast hodnotily lépe, rozdíly oproti mužům nejsou příliš významné. Znalosti soc. služeb podle pohlaví respondentů celkem ženy muži 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobře dobře málo vůbec neznám Rozdíly jsou patrné i po rozdělení respondentů podle věkových skupin. Zatímco u nejmladších respondentů své znalosti hodnotilo dobře asi 15 %, u nejstarších respondentů bylo toto hodnocení v téměř 35 % případů

7 Znalosti soc. služeb podle věku respondentů nad do 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobře dobře málo vůbec neznám Alespoň podle názorů respondentů je menší informovanost o sociálních službách v Rožnově. V menších obcích ohodnotilo své znalosti jako velmi dobré či dobré téměř dvojnásobný počet respondentů. Znalosti soc. služeb podle bydliště respondentů Rožnov ostatní obce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobře dobře málo vůbec neznám - 6 -

8 Kvalita služeb Hodnocení kvality sociálních služeb odráží jejich malou znalost mezi respondenty. Kladně je hodnotí pouze 30 % respondentů. Opačný názor má asi 15 %. Přibližně polovina z nich ale nebyla schopná kvalitu vůbec posoudit. Pokud bychom brali v úvahu pouze odpovědi těch, kteří se ke kvalitě vyjádřili, pak s 60 % převládá pozitivní hodnocení. Kvalita soc. služeb podle pohlaví respondentů Celkem ženy muži 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobré dobré nedostatečné nevím nezajímám se zajímám se, ale nevím kde hledat Hodnocení podle věkových skupin se výrazně neliší. Zdůraznit lze pouze asi 10% podíl nejstarších respondentů, kteří přestože se o sociální služby zajímají, neví kde informace hledat. Kvalita soc. služeb podle věku respondentů nad do 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobré dobré nedostatečné nevím nezajímám se zajímám se, ale nevím kde hledat - 7 -

9 Podstatně výraznější rozdíly jsou ale patrné po rozdělení hodnocení podle znalostí sociálních služeb respondentů. Čím lepší znalosti o službách mají, tím je jejich hodnocení lepší. Současně roste pochopitelně i podíl těch, kteří byli schopní hodnotit. Kvalita soc. služeb podle jejich znalostí velmi dobře dobře málo vůbec neznám nedokáži posoudit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobré dobré nedostatečné nevím nezajímám se zajímám se, ale nevím kde hledat V hodnocení kvality opět vychází o něco hůře Rožnov. O tom, že kvalita služeb v Rožnově je velmi dobrá, je přesvědčeno jen 0,2 % respondentů. Kvalita soc. služeb podle bydliště respondentů Rožnov ostatní obce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% velmi dobré dobré nedostatečné nevím nezajímám se zajímám se, ale nevím kde hledat - 8 -

10 Pomoc V případě, že by respondenti potřebovali pomoc nebo radu v dané oblasti, více než 50 % by se obrátilo na svojí rodinu či přátelé. Naproti tomu na lékaře, resp. psychologa by se obrátilo jen 20 %. Toto celkové shrnutí však v sobě skrývá výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů. Na koho by se respondentiobrátilios ádostío ra d u č i p o m o c ro d ina a přátelé organizace poskytující ty to s lu by pracovnícim ě stského úřadu internet lékař nebo psycholog neví 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ano Ne V rámci obcí je o něco vyšší výskyt odpovědí rodina a přátelé v Rožnově. Naopak v ostatních obcích jsou oproti Rožnovu častěji zastoupeny odpovědi lékař a pracovníci městského úřadu. Při rozdělení podle věku, si rodina a přátelé uchovávají stále své první místo. Ale zatímco u nejmladších respondentů, kteří jsou ještě závislí na rodičích, by se na rodinu obrátilo více než 80 %, ve věkové skupině 40 až 62 let je to necelých 45 %. Klesající trend se obrací až v nejstarší skupině, ze které by se na rodinu obrátilo více než 55 % respondentů. Opačný trend, kdy s věkem roste ochota požádat o pomoc, je v případě lékařů. To je ovšem způsobeno rozdílným druhem problémů, které mohou u různých věkových skupin nastat. V případě starších respondentů je pravděpodobnější výskyt zdravotních komplikací a s nimi spojených problémů, proto roste cena rad, které může poskytnout lékař. Pro nejstarší skupinu je rovněž typická malá ochota či možnost vyhledávat informace na internetu. Tuto možnost uvedlo pouze 6 % respondentů. S tímto číslem kontrastuje přibližně 40% podíl mezi nejmladšími respondenty. Na koho by se respondentiobrátilios ádostío ra d u č i pom oc podle v ě ku respondentů 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% do nad 62 ro d ina a př átelé pracovnícim ě stského úř adu lékař nebo psycholog organizace poskytujícíty to s lu by internet - 9 -

11 Podobné rozdíly můžeme najít i při rozdělení respondentů podle jejich deklarovaných znalostí sociálních služeb. Zde jsou nápadné hlavně dva údaje. Ti respondenti, kteří prohlašují, že jsou dobře informováni, by se logicky nejčastěji obraceli na konkrétní organizaci poskytující požadovanou službu. Ti, kteří ale uvedli malé znalosti, by se ve větší míře naopak obraceli na svou rodinu. Na koho by se respondenti obrátili os žádostí o radu či pomoc podle znalostí soc. služeb 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% velmi dobře dobře málo vůbec neznám rodina a přátelé pracovníci městského úřadu lékař nebo psycholog organizace poskytující tyto služby internet Mimo uvedených pět zdrojů informací mohli uvést respondenti i jiný, na který by se případně obrátili. Zde byly pouze jednotlivě uvedeny Zlaté stránky, pojišťovna, regionální tisk, příp. by se respondent spolehnul na obsah své domácí knihovny

12 Skupiny Jako skupiny obyvatel, které potřebují hlavně pomoc, byli nejčastěji uváděni lidé se zdravotním postižením (tělesně, mentálně a zrakově postižení). Mimo zdravotně postižených byly často uváděny rovněž rodiny s dětmi, senioři a oběti násilí. Jako nejméně vyžadující pomoc byli označeni nezaměstnaní, osoby závislé na alkoholu či drogách, občané vracející se z výkonu trestu a na posledním místě pak menšiny. Potřeba pomoci jednotlivým skupinám tě les ně m entáln ě zrakově ro d iny senio ři obě ti duševně d ě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závislý trestanci m enšiny 0% 20% 40% 60% 80% 100% ve lm i hodně potřebné vh odné m é n ě neuvedeno Podle formulace otázky by i poslední možná odpověď méně znamenala, že dané skupině by měla být věnována jistá péče. Nebylo zde možné vyjádřit názor, že dané skupině nemá být věnována žádná pozornost. Naprostá většina respondentů ale neohodnotila všechny skupiny, pak tuto nulovou pozornost zastupuje z části odpověď neuvedeno. V následujícím grafu je odpověď neuvedeno vynechána a jsou započítaní pouze ti respondenti, kteří hodnotili. Jak jde vidět, pořadí jednotlivých skupin je převážně zachováno a rozdíly jsou obdobně výrazné. Potře ba pomoci jednotlivým skupinám (pouze respondenti kteř í hodnotili 1-5) tě les ně m entáln ě zrakově ro d iny senio ř i obě ti duševně d ě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závislý trestanci m enšiny 0% 20% 40% 60% 80% 100% ve lm i hodně potř ebné vhodné m éně

13 Vezmeme-li průměrné hodnocení potřebnosti péče jednotlivých skupin, podle pohlaví respondentů, neukazují se žádné významnější rozdíly. V grafu jsou započítány pouze odpovědi těch respondentů, kteří hodnotili danou skupinu. Ti, kteří danou skupinu nehodnotili, nejsou zohledněni. Potřeba péč e podle pohlaví respondentů (p o u z e re sp o n d e n ti k te ří hodnotili 1-5) tě le sn ě postižení m entáln ě postižení zra ko vě postižení ro d iny s dě tmi duševně postižení obě ti násilí senio ř i d ě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závyslé osoby osoby vracejícíce z výkonu trestu menšiny 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 mu i e n y Relativní shoda panuje i v názorech respondentů po rozdělení podle jejich bydliště. Významnější rozdíl můžeme najít jen v případě poslední skupiny menšiny. V tomto případě se respondenti z kategorie ostatní obce domnívají, že by této skupině měla být věnována menší pozornost, než respondenti z Rožnova. U obou skupin respondentů se ale tato skupina umístila až na posledním místě. Potřeba péč e podle bydliště respondentů (pouze respondenti kteří hodnotili 1-5) tě les ně postižení m entáln ě postižení zrakově postižení ro d iny s dě tm i duševně postižení obě ti násilí senioři d ě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závyslé osoby osoby vracejícíce z výkonu trestu m enšiny 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 R o nov Ostatníobce

14 Nejvíce rozdílů můžeme najít po rozdělení hodnocení respondentů podle jejich věku. Jedná se hlavně o skupiny senioři, nezaměstnaní a osoby vracející se z výkonu trestu. U těchto skupin je potřeba péče hodnocena jako méně důležitá mladšími respondenty. Potřeba péč e podle vě ku respondentů (pouze respondenti kteří hodnotili 1-5) tě lesně postižení m entálně postižení zrakově postižení ro d iny s dě tmi duševně postižení obě ti násilí senioři dě ti bezdom ovci nezam ě stnaní závyslé osoby osoby vracejícíce z výkonu trestu m enšiny 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 do nad 62 Z uvedených údajů jde vidět, že respondenti upřednostňují skupiny, jež si podle nich své problémy nezavinili sami. Z toho důvodu se na prvních příčkách umisťují zdravotně postižení a naopak na konci např. osoby, vracející se z výkonu trestu, tzn. osoby, které spáchaly zločin. Z tohoto pohledu je logické i nízké hodnocení v případě menšin. Menšiny pro většinu lidí asociují Romy a tato skupina je v chápání většinové společnosti přímo zodpovědná za svou situaci. Vliv rasy jako nezaviněného faktoru v takovém výkladu nemá význam. Mimo uvedené skupiny měli respondenti možnost uvést další, kterým je potřeba věnovat pozornost. Opět se tu jednotlivě objevilo několik návrhů. Zadlužené osoby, osoby s autismem, samoživitelky, gambleři a podnikatelé

15 Sociální služby Jako nejdůležitější vidí respondenti zřízení pečovatelské služby, denního stacionáře, domovu pro seniory a osobní asistence. Tyto odpovědi v podstatě vychází z preferovaných ohrožených skupin. Jedná se tedy o služby zaměřené na postižené resp. seniory. pečovatelská služba denní stacionář domovy pro seniory a postižené osobní asistence krizová pomoc poradenství ranná péče odlehčovací služby aktivizační služby pro seniory a postižené chráněné b. azyl týdenní stacionář saktivizační služby pro rodiny telefonická krizová pomoc podpora samostatného bydlení průvodcovské služby soc. terapeutické dílny nízkoprahová zařízení pro děti dům na půl cesty kontaktní centra noclehárny nízkoprahová denní centra sociální rehabilitace terapeutické komunity následná péče teréní programy 0% 20% 40% 60% 80% 100% velmi hodně potřebné vhodné méně neuvedeno

16 Následující graf opět shrnuje pouze odpovědi respondentů, kteří hodnotili důležitost dané služby. pečovatelská služba denní stacionář domovy pro seniory a postižené osobní asistence krizová pomoc poradenství ranná péče odlehčovací služby aktivizační služby pro seniory a postižené chráněné b. azyl týdenní stacionář saktivizační služby pro rodiny telefonická krizová pomoc podpora samostatného bydlení průvodcovské služby soc. terapeutické dílny nízkoprahová zařízení pro děti dům na půl cesty kontaktní centra noclehárny nízkoprahová denní centra sociální rehabilitace terapeutické komunity následná péče teréní programy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % velmi hodně potřebné vhodné méně

17 I v případě důležitosti jednotlivých služeb se ukazuje, že pohlaví respondentů nehraje v této problematice příliš významnou úlohu. Obecně se dá říci, že muži hodnotili v průměru služby jako méně důležité než v případě hodnocení žen. Důležitost služeb podle pohlaví respondentů (pouze respondenti kteří hodnotili 1-5) pečovatelská služba domovy pro seniory a postižené denní stacionář krizová pomoc osobní asistence ranná péče týdenní stacionář poradenství chráněné bydlení aktivizační služby pro seniory a postižené azylové domy odlehčovací služby aktivizační služby pro rodiny soc. terapeutické dílny dům na půl cesty telefonická krizová pomoc průvodcovské služby podpora samostatného bydlení nízkoprahová zařízení pro děti kontaktní centra teréní programy terapeutické komunity nízkoprahová denní centra noclehárny následná péče teréní programy 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 muži ženy

18 Stejně tak bydliště respondentů nemá na hodnocení důležitost jednotlivých sociálních služeb příliš velký vliv. Důležitost služeb podle bydliště respondentů pečovatelská služba domovy pro seniory a postižené denní stacionář krizová pomoc osobní asistence ranná péče týdenní stacionář poradenství chráněné bydlení aktivizační služby pro seniory a postižené azylové domy odlehčovací služby aktivizační služby pro rodiny soc. terapeutické dílny dům na půl cesty telefonická krizová pomoc podpora samostatného bydlení průvodcovské služby nízkoprahová zařízení pro děti kontaktní centra teréní programy terapeutické komunity nízkoprahová denní centra noclehárny následná péče programy 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Rožnov ostatní obce

19 Nevětší rozdíly v hodnocení respondentů se opět objevují při rozdělení podle jejich věku. Důležitost služeb podle věku respondentů pečovatelská služba denní stacionář domovy pro seniory a postižené osobní asistence krizová pomoc ranná péče týdenní stacionář poradenství chráněné bydlení aktivizační služby pro seniory a postižené azylové domy odlehčovací služby aktivizační služby pro rodiny soc. terapeutické dílny dům na půl cesty telefonická krizová pomoc průvodcovské služby podpora samostatného bydlení nízkoprahová zařízení pro děti kontaktní centra teréní programy terapeutické komunity nízkoprahová denní centra noclehárny následná péče programy 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 do nad

20 Problémy Na konci dotazníku měli respondenti možnost uvést nejpalčivější problém na Rožnovsku. Vzhledem k tomu, že byla zvolena forma otevřené otázky, objevila se tu dlouhá řada různých připomínek a postřehů. Jako hlavní problémy, které se tu objevily, lze uvést nezaměstnanost, problémy s Romy a dopravní situaci ve městě. V rámci problematiky sociálních služeb to byla lepší péče o seniory a nedostatečná informovanost o sociálních službách. Problémy Četnost nezaměstnanost (ženy s dětmi, postižení, nad 50 let) 35 Romové 14 dopravní situace ve městě 14 lepší péče o seniory 13 informovanost o sociálních službách 13 parkování 12 křižovatka u Janíků 11 městská policie 9 domov důchodců 9 dětské hřiště 9 komunikace ve špatném stavu 8 agresivita mládeže, vandalismus 8 chodník do Hážovic. Tylovic a D. Bečvy 7 bezdomovci 7 neochota úřadů 6 kulturní a sportovní vyžití pro děti 6 kultura 6 cyklostezky 6 bezbaríerový přístup do obchodů a úřadů a autobusů 5 nepořádek na autobusovém nádraží 4 konzumace alkoholu a návykových látek nezletilých 4 znečištěné vlakové nádraží 3 pomoc postiženým osobám 3 pomoc osobám s autismem 3 azylově domy 3 zlepšení soc. pomoci 2 zlepšení bytové otázky 2 vodovod, kanalizace 2 vodovod na H. Pasakách 2 více finančních prostředků do Hážovic a Tylovic 2 údržba města-zeleně 2 údržba chodníků a cest v zimě 2 stacionáře 2 sportoviště 2 psi na sídlištích 2 prevence kriminality u mládeže 2 pomoc rodinám s dětmi 2 pomoc lidem s psychickými a návykovými problémy 2 nedostatek finančních prostředků 2 kruhový objezd 2 internetová kavárna 2 charita nové prostory a více personálu

21 hodně supermarketů 2 dostupnost služeb 2 cyklostezky na D. Bečvě 2 cesty pro in-line brusle 2 zrušení zákazu průjezdu přes TESLU 1 zrakově a sluchově postižení 1 zdravotnictví 1 zbytečný kamerový systém 1 zájmové kroužky 1 zablokovaný skatepark 1 využívání soc. dávek 1 volně pobíhající psi 1 vice se zaměřit na děti 1 více podporovat mladé lidi 1 více peněz na sociální účely 1 více domácí péče 1 urologická ambulance na poliklinice 1 týdenní stacionáře 1 tv prima na D. Bečvě 1 špatný stav aut 1 svobodné matky 1 soc. služby na vesnicích 1 slevy místnímu obyvatelstvu 1 rekreace 1 rasismus, diskriminace 1 psycholog ve škole 1 přechody pro chodce 1 pozdější autobusová linka 1 postižené děti a jejich socializace 1 poplatky za odpady 1 pomoc soc. slabším rodinám 1 politická reprezentace nechápe závažnost problematiky sociální práce 1 pečovatelská služba s výukou pro postižené matky 1 pečovatelská služba na Horní Bečvě 1 opilci na nádraží 1 omezit průjezd Tyršovým nábřežím 1 omezené dopravní spojení 1 obchvat 1 obce regionu spolu nespolupracují 1 noclehárny pro bezdomovce 1 nízkopodlažní autobusy 1 neznalost úředníků 1 neudržované domy 1 netřídění odpadu 1 nedostatek sociálních pracovníků pro seniory 1 nedostatečná rychlost při řešení problémů 1 nedostatečná infrastruktura 1 nedodržování rychlostí 1 násilí v TV 1 na vesnicích málo kulturních akcí 1 mizerná údržba pořádku 1 málo služeb

22 málo kontejnerů na odpad na parkovišti 1 málo laviček v dolním parku 1 malá pohotovostní péče 1 malá míst pro seniory 1 malá dostupnost na sídlištích pro průjezd záchranných vozů 1 lékárny k dispozici v Rožnově 1 lavičky pro seniory 1 lanovka z Dolní Bečvy 1 křižovatky 1 kontrola diskoték 1 kapacita soc. bydlení 1 jídelna 1 chybí ošetřovatelské služby pro postižené 1 chybí kontejnery 1 chybí ing.sítě-uhliska 1 chování soc. pracovnic 1 hospody plné kouře 1 fronty v čekárnách lékařů 1 ekologie a ochrana přírody 1 drahé soc. zařízení 1 drahá elektrika, plyn, velké doplatky na léky 1 Kontrola stavu stromu 1 domy s pečovatelskou službou 1 domovy pro lidi od domácí násilí 1 dokončení střediska na Dol. Bečvě 1 dokončení nákupního střediska 1 dobrovolnické centrum 1 dlouhé čekání na operace kloubů atd. 1 cyklostezky s Dol. Bečvy 1 centra pro mládež 1 byty pro rodiny s dětmi 1 bytová komise 1 aqvapark

23 Zubří Využívání soc. služeb a jejich kvalita Mezi respondenty ankety převládají osoby, které sociální služby nevyužívají. Ty tvoří 79 % všech respondentů. Podíl klientů sociálních služeb je pouze 21 %. Podíl osob využívající některou sociální službu ANO 21% NE 79% V hodnocení sociálních služeb je nejčastěji zastoupena odpověď nevím, kterou uvedlo 44 % respondentů. U těch, kteří se k dané otázce vyjádřili, převládá spíše negativní hodnocení. Jako spíše špatné ohodnotilo sociální služby 38 % respondentů. Kladně pak zbývajících 18 %. Pomineme-li respondenty, kteří nedokázali kvalitu posoudit, pak negativní hodnocení uvedly dvě třetiny respondentů. H odnocenísoučasné úrovně sociálních služeb ve městě ve lm idobře 3% spíš dobře 15% neví 44% spíše špatně 38%

24 Požadované sociální služby Na otázku Jakou sociální službu nejvíce postrádáte? uvedlo nejvíce respondentů asistenční služby a zařízení pro děti. Oba tyto druhy služeb uvedlo okolo 35 % respondentů. Jakou sociální službu nejvíce postrádáte osobní asistenty, pomoc a péči zařízení pro děti, dět. Centr. aktivity pro důchodce dostupnost lékařské péče podpora nezaměstnaných vzdělávací programy, rekvalif. ostatní 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Anketa obsahovala i druhou otázku podobného zaměření, která zněla Které z následujících sociálních služeb jsou podle Vašeho názoru nejvíce potřebné v Zubří?. Zde byly nejčastěji uvedeny služby spojené s bydlením. Dům s pečovatelskou službou a domov důchodců uvedlo necelých 50 % respondentů. Potřebnost sociálních služeb dům s pečovatelskou službou domov důchodců domovinka, centr. den. služ. pečovatelská služba poradenství a inf. o prac. příl. osobní asistence azylový dům pro matky s dět. kurzy práce s počít. a příst. k in. azylový dům pro bezdomovce konaktní centrum pro drog. z. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

25 Sociální skupiny Z pohledu míry pomoci, kterou by město mělo věnovat konkrétním skupinám občanů, nejvíce respondentů upřednostňuje seniory a zdravotně postižené osoby. Nejméně pozornosti by pak mělo být věnováno osobám vracejícím se z výkonu trestu a drogově závislým. Kterým sociálním skupinám by mělo město nejvíce pomáhat senioři osoby se zdr. postižením děti a mlád. ohrož. delikvencí nezaměstnaní drogově závislí občané vracející se z výk. tr. jiné soc. skupiny 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Problémy Mezi problémy v Zubří dominují nedostatečná síť obchodů, náměstí a špatné služby pošty. Problémy, které by šlo chápat jako spojené s problematikou sociálních služeb, respondenti uváděli méně často. Zde převládala problematika spojená s dětmi a se zdravotnictvím

26 Problémy Četnost Obchodní síť 30 Náměstí 18 Pošta - lepší služby 11 Životní prostředí 8 Aktivity pro děti a mládež 8 Pracovní doba MŠ DUHA 7 Výjezd ze Zubří 6 Rehabilitace + odborní lékaři 4 Nabídka služeb 4 Úroveň zdravotní péče, lékaři, ordinační doby 4 Práce nezaměstnanost pro MÚ opp 4 Zastupitelstvo 4 Zařízení podobné Kamarádu 3 WC 3 Bezbariérový přístup 3 Hřiště na Horním konci 2 Rozhlas 2 Park 2 Obchodní síť proti 2 Vývařovna 2 Mezilidské vztahy 2 Dětské centrum volného času 2 Pobočka PČR v Zubří 1 Prodloužená autobusová linka k poliklinice R. p.r. 1 MěÚ - pracovní doba 1 Hřiště Staré Zubří - oplocení potoka 1 Rozvoz obědů 1 Práce pro drogově závislé 1 Kabel TV pod Hůrkou 1 Rušení klidu pod Hůrkou 1 Drogově závislí 1 Ped.psych. poradna 1 Lepší údržba v zimě - osvětlení 1 Odpadkové koše na psí výkaly 1 Vodovod, kanalizace, dolní část ul. Starozuberská 1 Benzínka 1 Logopedie ve školce 1 Práce pro důchodce 1 Hřiště sídliště

Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Vyhodnocení

Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Vyhodnocení Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Vyhodnocení Centrum pro komunitní práci Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s Vyhodnocení V Přerově dne 7.9.007

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1.

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Výsledky Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu Plánování sociálních služeb ve městě Příboře

Výsledky Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu Plánování sociálních služeb ve městě Příboře Výsledky Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu Plánování sociálních služeb ve městě Příboře Zpracoval Institut komunitního rozvoje Stodolní 9, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Zpracováno v rámci Komunitního plánování sociálních služeb města Bystřice nad Pernštejnem Zpracoval Institut komunitního rozvoje,

Více

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní.

Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Dotazníkové šetření Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Vyhodnocení dotazníkového šetření po doplnění dalších dotazníků sebraných

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Dotazník č Senioři. Kompletní třídění prvního stupně (N = 400)

Dotazník č Senioři. Kompletní třídění prvního stupně (N = 400) : Dotazník č. 1 - Senioři Kompletní třídění prvního stupně (N = ) Vysvětlivky k údajům v tabulkách: N = počet vyplněných dotazníků v dané cílové skupině respondentů. Relativní = procentuální zastoupení

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Komunitní plánování sociálních služeb Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu Výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011

4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. za rok 2011 4. monitorovací zpráva o realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska za rok Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/4500142 je financován

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁNÍCH SLUŽEB MĚSTA VEJPRTY

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁNÍCH SLUŽEB MĚSTA VEJPRTY KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁNÍCH SLUŽEB MĚSTA VEJPRTY USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OČIMA OBYVATEL MĚSTA VEJPRTY zpráva z místního dotazníkového šetření realizovaného v červnu 2007 Most,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více