č. 3/03 Vyšlo dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003"

Transkript

1 č. 3/03 Vyšlo dne

2 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené z okresního úřadu, najít pro 55 úředníků prostor a zajistit náležité vybavení. V budoucnu jistě uvítáte, že nebudete muset cestovat do Prahy. Provizorním umístěním úřadů do šesti budov budou zpočátku vznikat komplikace, snad vám orientaci usnadní nové značení. Podařilo se nám umístit téměř všechny žadatele o bydlení v DPS Senior. Kritéria byla jasná: věk, zdravotní stav, pohlaví. Všem jsme měřili stejným metrem a doufám, že všichni, kteří na byt netrpělivě čekali, byli uspokojeni. Nově přestěhovaným přeji příjemné, klidné a pohodlné bydlení. Jistě jste zaznamenali, že město zatím nemá schválený rozpočet pro letošní rok a funguje podle rozpočtového provizoria. Tento stav je způsoben jedinou věcí: chceme snížit částku, kterou město spotřebuje při svém provozu a zvýšit objem peněz na akce, které jsme slíbili ve volebních programech. V době, kdy čtete tyto řádky, už bude nový rozpočet připraven ke schválení. Je zcela zřejmé, že bez dalších financí získaných z jiných zdrojů (fondy, granty, případně dary) budeme řadu věcí realizovat obtížně. Vzhledem k předpokládanému vstupu naší země do Evropské unie je potřeba ve velmi krátké době zpracovat program rozvoje celého našeho regionu. Na základě upozornění z Bruselu budou prostředky ze strukturálních fondů EU přednostně přidělovány kvalitním regionálním projektům. Na čerpání těchto financí budeme v budoucnu potřebovat i nemalou část vlastních peněz - tedy prostředků rozpočtu. Současně s přípravou rozpočtu sestavujeme přehled požadovaných akcí (kanalizace, komunikace, hřiště, osvětlení ). Tyto požadavky budou sladěny s potřebami města a podle toho se stanoví pořadí jejich realizace. S výsledným návrhem vás podrobně seznámíme, abychom mohli reagovat na vaše případné podněty. Takto zpracovaný materiál bude podkladem pro přípravu projektu rozvoje našeho města a ve spolupráci s dalšími obcemi v konečném důsledku projektu rozvoje našeho regionu. Bez těchto projektů, kvalitně zpracovaných, máme minimální šanci na získání potřebných prostředků. Jsme na počátku, s novou situací jsme se už seznámili, teď nastává čas pro každodenní obvyklou práci. Doufám, že její výsledky budou přínosem pro všechny zdejší občany. V každém případě však chceme, aby naše rozhodování bylo průhledné, srozumitelné a abyste byli o naší práci spolehlivě informováni. Proto se také příští měsíc setkáte s novou tváří Kurýra. Možná nebude efektní na první pohled, zato bude obsahovat více zpráv o dění ve městě. Budete mít i prostor pro dotazy, rádi vám na ně odpovíme. Vždyť naše vzájemná dobrá komunikace je předpokladem spokojeného soužití. A protože jaro se nezadržitelně blíží a s ním i největší křesťanské svátky, přeji všem veselé Velikonoce! Ing. Adriena Mrázová

3 Přítomni: Blahníková, Broukal, Burešová, Frydrych, Grégr, Jech, Kadlec, Moudrý, Mrázová, Musil, Pangrácová, Pokorný, Posolda, Řehák, Špačková Omluveni: Kopečná, Krejča, Vít, Zajíček Neomluveni: Medřický, Vrba Zastupitelstvo města v dodatečné volbě rozšířilo své výbory o další členy z řad občanů:! do finančního výboru zvolilo Ing. Jaroslava Černého a paní Irenu Moudrou! do kontrolního výboru zvolilo paní Karlu Egidovou a pana Milana Procházku Členy finančního výboru jsou nyní: Jech, Musil, Kadlec, Černý, Moudrá Členy kontrolního výboru jsou nyní: Burešová, Kopečná, Pangrácová, Egidová, Procházka Zastupitelstvo města schválilo:! úmysl prodeje pozemků č. kat 2888 o výměře 3 m 2 a č.kat. 1749/88 o výměře 455 m 2, vše v k.ú. Říčany! úmysl prodeje pozemku č. kat. 295/13 o výměře 108 m 2 v k.ú. Jažlovice! prodej části pozemku 1515 v k.ú. Říčany o výměře 150 m 2 za cenu 800 Kč/m 2! revokaci svého usnesení 5/01-VI/5, které souhlasí s demolicí kiosku na koupališti Jureček; nové usnesení ukládá zrušit demoliční výměr proto, aby mohl být kiosk využit ke zřízení nových WC! jednací řád Zastupitelstva města Říčany Zastupitelstvo města neschválilo:! úmysl prodeje části pozemku č. kat z důvodu přípravy stavby rozšíření podjezdu železniční trati v ulici Smiřických - Rýdlova! úmysl prodeje části pozemku č.kat 1550/8 v ulici U Přejezdu Zastupitelstvo města odložilo! na některé další jednání prodej pozemků č. kat. 781, 799/2, 802, 805 (stavební pozemky u hřbitova) do doby zpracování a schválení urbanistické studie s regulačními prvky této lokality Miroslav Grégr, místostarosta města Říčanský kurýr 3

4 Rada Města Říčany na svém zasedání 19. března 2003 schválila: " návrh rozpočtu Města Říčany na rok Rozpočet bude předložen zastupitelstvu ke schválení dne 9. dubna t.r. " jmenování dalších členů komisí Rady Města Říčany (k tomu uveřejňujeme zvláštní informaci) " zřízení věcného břemene: pro plynovod, Strašín, Vojkovská ul. pro telefonní přípojku v ul. Legií k parc. č. 1344/18 " zřízení provozovny pro polygrafii v Bezručově ulici č. 43/1 " zřízení truhlářské provozovny v Pacově č. 19, na základě souhlasu Osadního výboru Pacov " v souvislosti s vymáháním pohledávek za plynové přípojky splátkový kalendář dlužných plateb " přidělení bytu B 37 v DPS Senior podle doporučení sociální a zdravotní komise " osvobození od příspěvku na částečnou úhradu nákladů 3. mateřské školce svobodné matce pečující o tři nezletilé děti na základě doporučení odboru sociálních věcí " žádost o výměnu dvou bytů " smlouvu o výpůjčce bývalé školy v Jažlovicích čp. 26 říčanskému muzeu pro umístění depozitáře " prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku č. kat. 218 v Pacově o jeden rok na základě doporučení Osadního výboru Pacov " přidělení uvolněného bytu č. 6 v ul. Smiřických čp. 321 " výjimku ze stavební uzávěry na komunikaci K Památné lípě pro zřízení přípojek k nemovitosti čp. 14. Stavební uzávěra končí v tomto roce " podepsání smlouvy s firmou MOST plus, s.r.o., na dodávku dvou stojanů na pitnou vodu do čekáren dopravně správních a správních agend za dotovanou cenu 3999 Kč za kus a na dodávky pitné vody v barelech " vítěze výběrového řízení na provozovatele trhů na Masarykově náměstí. Smlouva bude uzavřena s firmou Radek Aleš - České trhy " realizaci projektu protidrogové prevence a zvýšení rozpočtové částky na Kč na zajištění akce 4 Říčanský kurýr

5 " bezplatný zábor cca 100 m 2 na Masarykově nám. pro celostátní prezentaci Junáka 4. dubna 2003 od 10 do 15 hod. " žádosti o výjimku z vyhlášky o konci provozní doby: Sport bar - herna RIO denně 0-24 hod. Pavilon neděle - čtvrtek 6-24 hod., pátek, sobota, svátky 6-02 hod. Vinárna U Anežky denně hod. Vinárna U Floriána denně hod. Pohostinství Pacov neděle - středa hod, čtvrtek - sobota hod. Restaurace Čajovna denně 9-02 hod. Milano Bar Caffe Restaurant neděle - čtvrtek hod. pátek - sobota hod. MěKS denně 8-04 hod. " výši neinvestičních výdajů na 1 žáka základní školy po odpočtu státní dotace ve výši 904 Kč na žáka: ZŠ Bezručova 3589 Kč ZŠ Masarykovo nám Kč Zvl. škola Nerudova 4125 Kč Celkový počet žáků základních škol v Říčanech je tento rok 1425 " bezplatné využití předsálí MěKS oddílem TJ Tourist Říčany ke konání šachového turnaje od 24. do 30. srpna 2003 " uvolnění částky Kč ze své rezervy na vypracování analýzy a návrhu rozvoje informačních technologií k zabezpečení provozu městského úřadu " novou podobu tiskovin města podle grafických návrhů vzešlých z vyhlášené soutěže na toto téma " uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přestupkové agendy Městem Říčany pro některé obce našeho regionu. Za projednání přestupku bude účtováno 1426 Kč, za vypracování posudku o pověsti 75 Kč. " uzavření mandátní smlouvy na organizační a ekonomické poradenství na dobu 6 měsíců " způsob úhrady za prodej nemovitosti čp Kupní cena 2,5 milionu bude hrazena takto: 10 % v hotovosti, před podpisem smlouvy, zbytek z hypotéčního úvěru na účet města " směrnici o autoprovozu a pořízení monitorovacího systému pohybu vozidel CCS " prodloužení nájemní smlouvy na restauraci Marvánek za cenu zvýšenou o výši inflace " kácení dřevin na poz. č. kat 243 v Pacově z důvodu výstavby komunikace Říčanský kurýr 5

6 " příspěvek rodičů na provoz mateřských škol ve výši 30 % neinvestičních nákladů loňského roku: MŠ Srdíčko 363 Kč měsíčně III. MŠ 210 Kč měsíčně MŠ Čtyřlístek 147 Kč měsíčně " závěrečný účet za rok Rada se seznámila se zprávou auditora, inventarizačním zápisem, výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací, s finančním vypořádáním dotací, plněním rozpočtu a se zprávou interního auditu uložila: " příspěvkovým organizacím přepracovat zprávy o výsledcích hospodaření za rok 2002 podle jednotného vzoru vzala na vědomí: " zprávu o stavu jasanů v Sokolské ulici a souhlasí s vypracováním projektu na rekonstrukci ulice včetně nové výsadby neschválila: " prodej pozemku parc. č. 1436/2 (před restaurací Oliva) pro účely soukromého parkoviště. S úmyslem zřídit parkoviště rada souhlasí předběžně za podmínky pronájmu pozemku " přidělení přístřeší žadatelce a uložila tajemníkovi MěÚ Říčany najít vhodnější řešení " prodej pozemku č. kat v Mlýnské ulici. Rada nabízí možnost pronájmu tohoto pozemku. V případě nedohody musí být pozemek vyklizen a zpřístupněn " druhou etapu kácení topolů u hřiště Pacov, bude projednáno po zpracování stanoviska odboru životního prostředí Miroslav Grégr, místostarosta města Výzva Redakční rada Říčanského kurýra vyzývá všechny říčanské spolky, neziskové organizace a zájmová seskupení, aby využívaly stránek tohoto měsíčníku. Krátké informace o chystaných akcích, které zasluhují pozornost říčanské veřejnosti, je třeba zasílat redakci s náležitým předstihem. Termín uzávěrky pro příští číslo je vždy uveden na konci tiráže. Těšíme se na spolupráci. 6 Říčanský kurýr

7 Další noví členové komisí městské rady Rada Města Říčany na základě vyjádřeného zájmu občanů v souladu s 102 odst. 2h) zák. č. 128/2000 Sb. jmenovala další členy komisí. Do kulturní a letopisecká komise Ivu Mráčkovou, do mediální komise Mgr. Petra Sudu, do komise zdravotní a sociální MUDr. Hanu Jarošovou, do komise sportu a mládeže Ing. Petra Kubeše a Stanislava Erlicha, do stavební komise Ing. Igora Hartmanna, do školské komise RNDr. Miloslavu Strakovou a Mgr. Jitku Macháčkovou. Současně uložila tajemníkovi městského úřadu, aby napravil chybu v zápisu z jednání rady 29. ledna a doplnil v něm jméno MUDr. Michaely Burešové, která je členkou zdravotní a sociální komise a komise pro životní prostředí. -gb- POZVÁNKA pro ř í č anskou veřejnost Mimořádné zasedání Zastupitelstva Města Říčany k rozpočtu na rok 2003 se bude konat ve středu 9. dubna 2003 od hodin v sále MěKS (U Labutě), ul. 17. listopadu 214, Říčany Ing. Zdeněk Moudrý, v.r Ing. Adriena Mrázová, v.r. Miroslav Grégr, v.r. místostarosta města starostka města místostarosta města Upozorňujeme občany, že v dubnu se bude konat ještě jedno jednání zastupitelů Říčan, a to o osudu říčanské nemocnice. Termín jednání vám včas oznámí pozvánky, o výsledku jednání bude samozřejmě informovat Kurýr. Říčanský kurýr 7

8 Komentář k účetní závěrce a hospodaření Města Říčany za rok Předmět činnosti Město Říčany je uvedeno v platném seznamu krajů, okresů a obcí v České republice, sestaveném Ministerstvem vnitra podle ust. 17 zák. č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění, a vyhlášeném formou Statistického lexikonu obcí České republiky. Postavení obce je dáno zákonem ČNR č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Přidělené identifikační číslo: Statutární zástupci města: do František Vrba, starosta Ing. Dalibor Řehák, místostarosta od Ing. Adriena Mrázová, starostka Ing. Zdeněk Moudrý, místostarosta Miroslav Grégr, místostarosta Členové Rady Města Říčany: do František Vrba, starosta Ing. Dalibor Řehák, místostarosta Ing. Vratislav Čech MUDr. Hana Klenková Antonín Frydrych JUDr. Jiří Medřický MUDr. Miroslav Mrkvička od Ing. Adriena Mrázová, starostka Ing. Zdeněk Moudrý, místostarosta Miroslav Grégr, místostarosta PhDr. Martina Blahníková Jaromír Jech Jan Kadlec Ing. Ivan Vít Výkonnou složkou města je Městský úřad Říčany. Tajemnicí městského úřadu byla do Miroslava Vojtíšková. Do konce roku nebyl nový tajemník ustanoven, jeho úkoly plnila starostka města. 8 Říčanský kurýr

9 Organizační složky městského úřadu: Odbor vnitřní správy vedoucí Věra Bednářová sociální oddělení vedoucí Eva Svobodová Odbor správy majetku města vedoucí Michal Jirásek Odbor komunálních služeb vedoucí Pavel Svoboda Odbor investic a územního rozvoje vedoucí František Halamka Odbor životního prostředí vedoucí Dagmar Muzikantová Odbor finanční vedoucí Ing. Věra Krejčová Živnostenský úřad vedoucí Ivana Novotná Stavební úřad vedoucí Emílie Lapešová Městská policie velící strážník Běla Palečková od František Grigar Právník JUDr. Božena Čápová, od Bc. Alena Adoltová Informatik Jiří Čánský Útvar interního auditu Ing. Zuzana Strnadová od Architekt Ing. arch. Milena Nigrínová Město Říčany je zřizovatel těchto příspěvkových organizací s právní subjektivitou: Základní škola Masarykovo nám. 71, Říčany ředitelka Mgr. Svatava Škroníčková Základní škola Bezručova 94, Říčany ředitelka Mgr. Marie Lejčková III. Mateřská škola Štefánikova 1616, Říčany ředitelka Marie Sedláčková Základní umělecká škola, Masarykovo nám. 57, Říčany ředitel Bohumil Průcha Dům s pečovatelskou službou SENIOR, Komenského nám ředitelka Mgr. Blanka Šímová Nemocnice s poliklinikou, Smiřického 315, Říčany ředitel MUDr. Michal Jaroš, od PhDr. Roman Bártů Městské Mudruňkovo vlastivědné muzeum v Říčanech ředitel Jan Vít Městské kulturní středisko v Říčanech ředitelka Soňa Bartáková nově od : Zvláštní škola Říčany, Nerudova 481 ředitelka Ladislava Mondscheinová Říčanský kurýr 9

10 Město Říčany zřídilo k plnění svých úkolů a zabezpečení veřejně prospěšných činností tyto vlastní organizační složky bez právní subjektivity: II. Mateřská škola Ed. Beneše, Říčany ředitelka Ludmila Pastorková IV. Mateřská škola Kavčí skála, Říčany ředitelka Šárka Barešová I. školní jídelna Sokolská, Říčany vedoucí Stanislava Kafková Zvláštní škola Říčany ředitelka Ladislava Mondscheinová do Jednotka sboru dobrovolných hasičů velitel Ing. Jaroslav Kudrna Zimní stadion Sportovní hala správce Karel Masopust Říčanské hřbitovy správce Maria Stejskalová 2. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky Účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a navazujících předpisů, především Opatřením FMF č. 283/76104/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace v platném znění. 3. Inventarizace majetku města Inventarizace majetku města byla provedena na základě příkazu starostky města ze dne ke dni a předmětem byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: druh majetku stav v Kč Nehmotný investiční majetek ,40 Hmotný investiční majetek ,25 Finanční investice ,00 Zásoby ,62 Pohledávky ,28 Finanční majetek ,70 Prostředky rozpočtového hospodaření (běžné účty) ,80 Aktiva celkem ,05 Bankovní úvěr ,00 Půjčka ze státního fondu rozvoje bydlení ,00 Krátkodobé závazky ,78 Dlouhodobé závazky ,70 10 Říčanský kurýr

11 Provedení inventarizace značně zkomplikoval převod majetku z okresních úřadů, v našem případě Praha-východ, Kolín a Benešov. Předávací protokoly byly sestaveny k , ve skutečnosti byly některé podepsány až v únoru Celkový objem převáděného majetku činí Kč. Převoz inventáře byl uskutečněn koncem prosince a začátkem ledna. Další skutečností, která významně ovlivnila průběh inventarizací, byl přechod státní správy na město a s tím spojené rozšíření MěÚ o 55 funkčních míst. Tato skutečnost vyvolala nutnost řešit rozmístění jednotlivých odborů v několika objektech města, v některých případech i v pronajatých nebytových prostorách. S tím je spojené i obrovské stěhování uvnitř úřadu. Nově vznikly dva sociální odbory v budově DPS, stavební odbor byl přemístěn do nebytových prostorů čp na Komenského náměstí, dopravně správní agenda a správní agenda do pronajatých prostor v Alfě Říčany, odbor životního prostředí je umístěn v pronajatých prostorách budovy bývalé Jednoty, školský odbor je umístěn v budově staré radnice, investiční odbor ve velké zasedací síni atd. Stěhování jednotlivých odborů probíhalo právě na přelomu roku a v některých případech ještě není definitivní. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem při inventarizaci movitého majetku navrhuje hlavní inventarizační komise provedení mimořádné inventury movitého majetku v průběhu I. pololetí r pravděpodobně k , tj. k datu, kdy by kanceláře MěÚ měly být definitivně umístěny v jednotlivých objektech. V rámci předání agend mezi okresními úřady a městem byly předány i pohledávky, a to pohledávky z uložených pokut při dopravních přestupcích a pohledávky sociálního odboru (péče o dítě) vůči osobám s vyživující povinností. Tyto pohledávky byly proúčtovány do účetnictví města jde o částku téměř 800 tisíc Kč. 4. Členství ve svazcích a sdruženích Město Říčany je členem: Svazu měst a obcí (od r. 1990) Sdružení vlastníků obecních lesů (od r. 1992) Sdružení zimních stadionů v České republice (od června 1990) Sdružení měst a obcí akcionářů České spořitelny, a.s. (duben 2000) - členství v souladu s čl. IV, odst. 5. zakladatelské smlouvy zaniklo prodejem akcií v roce Svazku obcí Ladův kraj (od r. 2001) Sdružení pohřebnictví ČR (od ) Zájmového sdružení Úpravna vody Želivka (od r. 1996) usnesením zastupitelstva č. 6/01-VI/25 ze dne byl dán souhlas k transformaci sdružení na akciovou společnost s účinností od Akciová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku k Druhou etapou transformace bude vstup zájmového sdružení do likvidace a v rámci vypořádání bude majetek Říčanský kurýr 11

12 (tj. akcie) rozdělen podle členských podílů na jednotlivé členy. Vypořádací podíl, tj. připsané akcie na účet ve SCP, bude podléhat zdanění a musí být zahrnut do daňového přiznání za příslušný kalendářní rok. Bytové družstvo 2000 (od března 2000) město bylo jedním ze zakladatelů Bytového družstva 2000 (zakladateli dvě právnické osoby: Město Říčany a Průmstav Praha). Předmětem činnosti je pronájem bytů a nebytových prostor a základní služby zajišťující jejich řádný provoz v bytových domech na Komenského náměstí čp a Město je zároveň vlastníkem ideální poloviny obou bytových domů. 5. Mezinárodní spolupráce Smlouva mezi sdruženými městy Říčany - Albertslund v Dánsku (od r. 1993). Smlouva o spolupráci mezi městy Říčany - Whitstable v Anglii. Spolupráce s městy Mölndal ve Švédsku, Borken ve Spolkové republice Německo. 6. Výsledky hospodaření Vlastní příjmy města dosáhly výše 230,06 mil. Kč; při zařazení volných prostředků z roku 2001 (ve výši 47 mil. Kč) a převodů vlastním fondům (v částce 3,6 mil. Kč) celkové výše 280,74 mil. Kč. Výdaje města byly realizovány ve výši 220,23 mil. Kč; včetně splátek půjček Státnímu fondu Životního prostředí (ve výši 3,9 mil. Kč), splátek úvěrových zdrojů (ve výši 20,64 mil. Kč) a převodů vlastním fondům (3,6 mil. Kč) dosáhly celkové výše 248,41 mil. Kč. Z provozních výdajů města byla na základě rozhodnutí zastupitelstva města poskytnuta krátkodobá bezúročná půjčka Nemocnici s poliklinikou ve výši 5,15 mil. Kč na vykrytí nezbytných provozních výdajů s cílem zachovat činnost Nemocnice s poliklinikou v Říčanech. Návratnost půjčky je stanovena do 1 roku ode dne poskytnutí. Nemocnice vykázala k ztrátu v celkové výši tis. Kč. Nemovitý majetek nemocnice je ve vlastnictví České republiky, město požádalo o převod majetku ze státu do vlastnictví města. K dnešními dni není rozhodnuto o koncepčním řešení Nemocnice v Říčanech. Vzhledem k výše uvedenému je návratnost poskytnuté půjčky ohrožena. K byl vykázán zůstatek na bankovních účtech ve výši 32,3 mil. Kč. Tento zůstatek je ovlivněn těmito skutečnostmi:! U daňových příjmů došlo ke zvýšení o 9 mil. Kč proti předpokladu. Toto zvýšení bylo způsobeno především vyšší daňovou výtěžností v závěru roku, a to téměř u všech druhů daní.! Nedaňové příjmy byly nenaplněny o 0,9 mil. Kč z důvodu včasného nezaplacení nájemného. 12 Říčanský kurýr

13 ! Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku a příspěvků na investiční výstavbu) nebyly naplněny o 1,4 mil. Kč, neboť v roce 2002 nebyly přijaty všechny příspěvky na investiční výstavbu a dochází tak k posunu do r ! Dotace byly v rozpočtu města očekávány ve výši 72,3 mil. Kč. Schválený rozpočet činil pouze 24,5 mil. Kč. Tento obrovský rozdíl je způsoben objemem dotací od státu na školská zařízení na mzdy a učební pomůcky v celkové výši 32,7 mil. Kč, který nám při schvalování rozpočtu nebyl znám a byl zařazen do rozpočtu města až při jeho úpravě. Tomu samozřejmě odpovídá i úprava v oblasti výdajů, tj. zvýšení výdajů na školství.! Skutečné rozpočtové výdaje dosáhly v roce 2002 výše 248,24 mil. Kč, tzn., že plánovaný objem výdajů na rok 2002 nebyl vyčerpán v částce 27,65 mil. Kč. Výrazné nedočerpání provozních výdajů je v oblasti bydlení a komunálních služeb (2,8 mil. Kč), ochrany životního prostředí (2,9 mil. Kč), státní správy a samosprávy (3,5 mil. Kč) a ostatních činností (1,5 mil. Kč).! Investiční výdaje nebyly dočerpány ve výši 16,8 mil. Kč. Některé investiční akce nebyly zahájeny (například vestavba staré radnice, kanalizace Mozartova a Janáčkova, rekonstrukce stoupaček na Růžku), některé se nepodařilo realizovat v roce 2002 a přecházejí do r (sportoviště), některé byly pozastaveny (Marvánek).! Nedořešeno bylo finanční vypořádání s firmou Kosogass za neoprávněně přijaté nájemné z pronajatých pozemků, které vyplynulo z nově zpracovaného geometrického zaměření. K dnešnímu dni dohoda zatím nebyla podepsána, podle předběžných propočtů se jedná o částku 1,3 mil. Kč, které bude muset Město vrátit nájemci v roce Finanční vypořádání státních účelových dotací za rok 2002 bylo provedeno likvidační skupinou při Úřadu pro zastupování státu. Celkový objem poskytnutých účelových dotací městu, podléhající finančnímu vypořádání, činí 14,4 mil. Kč. Na základě tohoto vypořádání budou v roce 2003 městu dorovnány výdaje na sociální dávky v celkové výši Kč. Poskytnutá účelová dotace na úhradu nákladů spojených s přípravou pro výkon státní správy nebyla dočerpána v částce 4,65 mil. Kč a v souladu s podmínkami pro její poskytnutí je převáděna ke krytí výdajů spojených s výkonem státní správy do r Ze závazných ukazatelů (tj. objem provozních výdajů v sumáři podle jednotlivých oblastí činnosti a podle jednotlivých subjektů a jmenovité investiční výdaje) nebyly dodrženy tyto ukazatele:! K mírnému překročení o 7 tis. Kč (tj. 0,5 %) došlo o výdajů Zvláštní školy. Toto překročení bylo způsobeno doplatky energií a ostatních služeb za období, kdy škola ještě neměla právní subjektivitu.! Náklady na tisk Kurýra a ostatních tiskovin (informačních letáků, vyhlášek, pozvánek apod.) byly překročeny o 12 %, tj. 122 tis. Kč. Říčanský kurýr 13

14 ! Výplaty dávek a podpor sociálního zabezpečení byly vyšší o 243 tis. Kč. Tyto výdaje jsou kryty státní dotací a překročení bude městu vyrovnáno v rámci finančního vypořádání v roce 2003.! Výdaje paragrafu 6112 Zastupitelstva obcí byly překročeny o 32 % z důvodu vyplacení odstupného v souvislosti s volbami do zastupitelstva obcí, tj. ukončením funkce starosty a místostarosty.! Schválené výdaje paragrafu 6399 Finanční vypořádání byly překročeny o městem zaplacenou srážkovou daň v celkové výši 171 tis. Kč, která byla proúčtována v závěru roku. Platbu srážkové daně nelze posuzovat jako zápočet na daň z příjmů placenou městem. U investičních výdajů je vzhledem k charakteru akcí a finanční náročnosti zdůvodňováno jen výrazné překročení schválených výdajů:! Překročení výdajů v oblasti pitné vody a kanalizací bylo způsobeno proúčtováním vzájemné kompenzace pohledávek a závazků mezi Městem Říčany a společností VaK, s.r.o., Říčany, kdy na jedné straně byly vykázány příjmy z pronajatého vodohospodářského majetku společnosti VaK, s.r.o., a na druhé straně investiční výdaje u akcí vodovod Březská, vodovod Černokostelecká, vodovod a kanalizace Dvořákova, prameniště Radošovice, dispečink, vodovodní přípojka na hřbitov.! K překročení došlo u stavebních úprav pro nově vytvářené prostory pro výkon státní správy. Tyto výdaje jsou kryty ze státní dotace, ale nebylo možno je při schvalování úpravy rozpočtu přesněji specifikovat na jednotlivé akce. V souhrnu překročení nebylo vykázáno.! Schválené výdaje pro nákup kopírek byly překročeny. Jde opět o výdaje spojené s výkonem státní správy a o nákup v posledním měsíci roku. Při úpravě rozpočtu nebylo možné předpokládat, které kopírovací stroje a zařízení budou pořízeny jako drobný dlouhodobý investiční majetek (tj. do 40 tis. Kč) či jako dlouhodobý investiční majetek (tj. v hodnotě nad 40 tis. Kč). Plánovaná výše nákladů na pořízení drobného majetku do 40 tis. Kč zůstala nenaplněna.! Rozpisové rezervy zůstaly nedočerpány v celkové výši 262,5 tis. Kč. 7. Přezkoumání hospodaření města za rok 2002 V souladu se zákonem o obcích Město Říčany zadalo přezkoumání hospodaření za rok 2002 auditorské firmě. Zpráva auditorské firmy BOHEMIA AUDIT, s.r.o., ze dne ve svém závěru konstatuje: Účetní závěrka k 31. prosinci 2002 byla ve všech významných ohledech sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky. Ing. Věra Krejčová, vedoucí finančního odboru MěÚ Říčany 14 Říčanský kurýr

15 Plnění rozpočtu města k Název rozpočtové položky Schválený Upravený Skutečnost rozpočet v Kč rozpočet v Kč k v Kč Druhové třídění rozpočtu do tříd: Příjmy Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,06 Kapitálové příjmy ,16 Přijaté dotace ,00 Rozpočtové příjmy ,22 Splátky půjček od obyvatelstva ,00 Převody z rozpočtových účtů ,00 Přebytek hospodaření (rozdíl příjmy - výdaje) ,37 Příjmy celkem ,59 Výdaje Běžné výdaje ,42 Kapitálové výdaje ,37 Rozpisové rezervy ,00 Rozpočtové výdaje ,79 Splátky úvěrových zdrojů ,00 Výdaje celkem ,79 PŘEHLED PŘÍJMU ,59 Daňové příjmy ,00 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání ,00 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů (daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) ,00 Říčanský kurýr 15

16 Daň z příjmů fyzických osob ost ,00 Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Správní poplatky: Svatební obřady ,00 Matrika ,00 Rybářské lístky ,00 Trvalý pobyt ,00 Odbor komunálních služeb ,00 Stavební úřad ,00 Živnostenský úřad ,00 Hrací automaty ,00 Poplatky za místní šetření - povolení kácení stromů ,00 Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší, místní šetření ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy ,00 Odvody za odnětí lesní půdy ,00 Poplatek ze psů ,00 Místní poplatek za zábor veřejného prostranství - tržiště ,00 Místní poplatek za zábor veřejného prostranství ,00 Poplatek ze vstupného ,00 Místní poplatek z ubytovací kapacity ,00 Místní poplatek z výherních hracích automatů ,00 Daň z nemovitosti ,00 Vrácení daně z nemovitosti placené městem za prodej bytů ,00 Nedaňové příjmy ,06 Silnice ,00 Příjmy z parkovacích automatů ,00 Provoz veřejné silniční dopravy ,00 Příspěvky firem a obcí na autobusové spojení Říčany - Opatov ,00 Pitná voda ,00 Pronájem vrtu pitné vody č. 7 Alfě Říčany ,00 Nájemné z vodohospodářského majetku (převod z r. 2001) ,00 Mateřské školy (200,- Kč na dítě a měsíc, 10 měsíců) ,00 II. Mateřská škola - školné 108 dětí ,00 16 Říčanský kurýr

17 III. Mateřská škola - školné ,00 IV. Mateřská škola - školné ,00 Základní školy (100,- Kč na žáka a měsíc, 10 měsíců) ,00 I. Základní škola Masarykovo náměstí - družina ,00 II. Základní škola Bezručova ul. - družina ,00 Speciální základní školy ,00 Zvláštní škola - příjmy z pronájmu školy a tělocvičny ,00 Školní stravování ,00 I. Školní jídelna - Sokolská - stravné ,50 II. Mateřská škola - stravné ,00 IV. Mateřská škola - stravné ,50 Kina ,00 Kino - příjmy z pronájmu ,00 Záležitosti kultury ,00 Příjmy z prodeje publikace o Říčanech (ORAC) ,00 Záležitosti sdělovacích prostředků ,00 Příjmy z reklamy v Kurýru ,00 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Příjmy ze vstupného na zimním stadionu ,00 Pronájem sportovní haly v sezóně ,00 Ubytování ve sportovní hale ,00 Rekreační zařízení ,00 Poplatek za ubytování Kořenov ,00 Poplatek za ubytování Lutová ,00 Pronájem hájenky Světice ,00 Programy podpory individuální bytové výstavby ,40 Příjmy z úroků z půjček od obyvatelstva ,40 Bytové hospodářství ,80 Příjmy z pronájmů bytů ,10 Příjmy z pronájmů nebytových prostor ,80 Příjmy z pronájmů bytů v DPS vč. Malého Senioru za 4. Q ,00 Vyúčtování služeb ,00 Pronájem garáží v polyfunkčním domě a čp ,40 Říčanský kurýr 17

18 Příjmy z úroků z půjček městu - Fond rozvoje bydlení ,50 Pohřebnictví ,00 Poplatky ,00 Komunální služby ,90 Příjmy z pronájmů pozemků ,40 Příjmy z pronájmů pozemků Jažlovice ,00 Příjmy z pronájmů pozemků Pacov ,00 Příjmy z pronájmů ost. nemovitostí ,80 Pronájem bývalé školy Kuří ,00 Příjmy z pronájmů movitých věcí ,80 Příjmy z pronájmů ost. ploch - na reklamu ,90 Přijatá věcná břemena ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Příjmy od obyvatelstva za svoz TKO vč. paušálního poplatku na likvidaci ost. odpadu ,00 Životní prostředí ,00 Příspěvky na výsadbu stromů ,00 Bezpečnost ,00 Pokuty ukládané Městskou policií ,00 Vnitřní správa ,90 Příjmy vylepování plakátů 636,60 Příjmy za poskytování informací ,00 Prodej pohledů, map, jízdních řádů ,00 Prodej jízdenek v informačním centru ,90 Prodej kupónů v informačním centru ,00 Provize z prodeje jízdenek - 4 % ,90 Provize z prodeje kupónů - 1,3 % ,00 Prodej map, publikací v informačním centru vč. 20% provize ,50 Prodej čísel popisných ,00 Ostatní příjmy - podatelna ,00 Příjmy z pronájmů zasedacích místností ,00 Pokuty ukládané Komisí pro projednávání přestupků ,00 Pokuty ukládané odborem životního prostředí ,00 Pokuty ukládané stavebním úřadem ,00 Pokuty ukládané živnostenským úřadem (snížení kompetencí) ,00 Příspěvky na činnost přestupkové komise ,00 18 Říčanský kurýr

19 Příjmy z finančního hospodaření ,46 Úroky z příjmového účtu ,83 Dividendy z akcií ,00 Běžné účty: Příjmy z úroků - účet SFŽP ,82 Příjmy z úroků - běžný účet ČS Benešov ,43 Příjmy z úroků - běžný účet KB Praha ,83 Příjmy z úroků - běžný účet ČS Kolín ,08 Příjmy z úroků - termínované vklady na finanční jistiny ,68 Příjmy z úroků z podnikatelského konta a sporoinvestu ,28 Fond rozvoje bydlení: Příjmy z úroků - Fond rozvoje bydlení ,59 Sociální fond: Příjmů z úroků - Sociální fond ,92 Ostatní činnosti ,60 Omyly na příjmovém účtu ,50 Příjmy z PD SMM ,00 Příjmy z prodeje projektové dokumentace ,00 Ostatní nahodilé příjmy včetně plateb poštovného u vakusů ,40 Příspěvek na veřejně prospěšné účely z VHP ,70 Úrok z prodlení 2 953,00 Úrok z prodlení k faktuře za pronájem pozemků 419,00 Úrok z prodlení k faktuře za pronájem ,00 Přijaté dary 5 000,00 Ostatní příjmy (pozůstalost Košíček - z nemocnice) 8 700,00 Finanční vypořádání z minulých let ,00 Finanční vypořádání dotace na sociální dávky z roku ,00 Finanční vypořádání - základní umělecká škola ,00 Kapitálové příjmy ,16 Doplatek kupní ceny za prodané akcie ČS ,00 Vrácení nákladů na plynofikaci od STP (18,14 mil. plyn Říčany, 920 tis. Bažantní, 427 tis. Kuříčko) ,00 Příspěvky na plyn. přípojky od občanů (rekreač. oblasti, parcely bez nemovitosti) ,00 Příjmy z prodeje nebytových prostor - prodej garáží v čp Říčanský kurýr 19

20 Příjmy z prodeje bytů ,46 Přijaté investiční dary (KSF - rozvoje industr. zóny Jažlovice) Příjmy z prodeje pozemků Labská a Dunajská, za Čajovnou, Olivova (4 parcely), Blahoslavova 2 parcely, Kosogas ,70 Příjmy z prodeje nemovitostí čp. 321 a 686 Smiřického, Star Car Strašín ,00 Příjmy z prodeje ost. majetku (multicara) ,00 Příjmy z prodeje drobného majetku - vnitřní správa ,00 Přijaté dotace ,00 Dotace na volby do parlamentu ,00 Dotace na volby do zastupitelstva ,00 Dotace na zajištění výkonu státní správy ,00 Dotace program prevence kriminality ,00 Systém EVA (elektronická vlídná administrativa) ,00 Dotace na vybavení 5 funkčních míst ,00 Dotace na sociální dávky (navýšení) ,00 Dotace ze státního rozpočtu na státní správu ,00 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu na školství ( 904,- Kč na žáka ) ,00 Dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky ,00 Účelová dotace na hasiče 0 Dotace na školství od školského referátu na mzdy a učeb. pomůcky - III. MŠ ,00 ZŠ Masar. nám ,00 ZŠ Bezručova ,00 ZUŠ ,00 II. MŠ příspěvek od škol. ref. na učeb. pomůcky ,00 IV. MŠ příspěvek od škol. ref. na učeb. pom ,00 Zvláštní škola - přísp. od šk. ref. na učeb. p. a mzdy ,00 Dotace na školení učitelů I. ZŠ - program Informační gramotnost ,00 Dotace na školení učitelů II. ZŠ - program Informační gramotnost ,00 Dotace od kraje - na hasiče ,00 Doplatek dotace ze SFŽP, dotace na ČOV ,00 Dotace na DPS ,00 Program prevence kriminiality ,00 Dotace od kraje na vyhotovení lesních hospodářských plánů ,00 Školné od obcí - okres Praha-východ ,00 Školné od obcí - mimo okres Praha-východ ,00 20 Říčanský kurýr

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více