Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru č. 17 ze dne a u k l á d á předložit zápis Zastupitelstvu města Šternberka Číslo 2295 Zodpovídá: OVV Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu k názvu nové ulice v lokalitě Vinný Vrch a zastupitelstvu města schválit název nové ulice VALOUŠKOVA Číslo 2296 Zodpovídá: OŽP Termín: podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení podzemních kontejnerů na separovaný odpad, zahradních kompostérů a nádob na BRKO v rámci projektu Rozšíření systému separace odpadů ve městě Šternberk, financování spoluúčasti z rozpočtu města ve výši Kč a starostu ke všem úkonům souvisejícím s podáním žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP

2 Číslo 2297 Zodpovídá: OS Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu k vydání Územního plánu Šternberk a doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Šternberka příslušné podle 6 odst. 5 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), jako správní orgán vydávající opatření obecné povahy b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu k vydání Územního plánu Šternberk a vyhodnocení připomínek podaných podle ustanovení 50 odst. 3 a 52 stavebního zákona tak, jak je uvedeno v kapitole K textové části odůvodnění Územního plánu Šternberk, o v ě ř i l o v souladu s ustanovením 54 odst. 2 stavebního zákona soulad návrhu územního plánu Šternberk s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne , se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne pod č. usnesení UZ/21/32/2008, ve znění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne pod č. usnesení UZ/19/44/2011, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne pod č.j.: KUOK 15900/2013 a r o z h o d l o v souladu s ustanovením 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), o vypořádání námitek podaných k návrhu územního plánu Šternberk, s odkazem na odůvodnění uvedené v kapitole K odůvodnění návrhu územního plánu Šternberk, takto: - námitce označené č. 1. L. D., podané dne vyhovuje - námitce označené č. 2 P. H.,, podané dne vyhovuje - námitce označené č. 3. Obce Lužice, IČ , Lužice 58, Šternberk, podané dne vyhovuje - námitce označené č. 4. Ing. M. A.,, podané dne vyhovuje - námitce označené č. 5. C. V., podané dne vyhovuje - námitce označené č. 6. společnosti STEOMIA a.s., IČ , Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc, podané dne nevyhovuje a potvrzuje řešení, které obsahuje předložený návrh územního plánu Šternberk, zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o. a upravený na základě výsledků a závěrů společného a veřejného projednání - námitce označené č. 7. S. M. a B. M., podané dne vyhovuje - námitce označené č. 8. M.B. a A. B., podané dne vyhovuje - námitce označené č. 9. J. K., podané dne vyhovuje částečně - námitce označené č. 10.F. H. a E.H., podané dne nevyhovuje a potvrzuje řešení, které obsahuje předložený návrh územního plánu Šternberk, zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o. a upravený na základě výsledků a závěrů společného a veřejného projednání - námitce označené č. 11. M. K., podané dne nevyhovuje a potvrzuje řešení, které obsahuje předložený návrh územního plánu Šternberk, zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o. a upravený na základě výsledků a závěrů společného a veřejného projednání - námitce označené č. 12. V. H., a Z. N., podané dne nevyhovuje a potvrzuje řešení, které obsahuje předložený návrh územního plánu Šternberk, zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o. a upravený na základě výsledků a závěrů společného a veřejného projednání - námitkám označeným č až 13.9 J. F., kterého zastupuje

3 Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o., Údolní 33, Brno, podané dne nevyhovuje a potvrzuje řešení, které obsahuje předložený návrh územního plánu Šternberk, zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o. a upravený na základě výsledků a závěrů společného a veřejného projednání - námitce označené č. 14 J. K. a. I.K., podané dne vyhovuje - námitce označené č. 15 J. K. a Z. K., podané dne nevyhovuje a potvrzuje řešení, které obsahuje předložený návrh územního plánu Šternberk, zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o. a upravený na základě výsledků a závěrů společného a veřejného projednání - námitce označené č. 16 J. K., podané dne vyhovuje - námitce označené č. 17 P. V., podané dne nevyhovuje a potvrzuje řešení, které obsahuje předložený návrh územního plánu Šternberk, zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o. a upravený na základě výsledků a závěrů společného a veřejného projednání - námitce označené č. 18 A. S.,, podané dne vyhovuje - námitce označené č. 19 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , Na Pankráci 546/56, Praha 4, podané dne vyhovuje - námitce označené č. 20 Vodohospodářské společnosti SITKA, s.r.o., IČ , Vinohradská 2288/7, Šternberk, podané dne vyhovuje - námitce označené č. 21 spol. Světnický, s.r.o., IČ , Na Hroudě 3317/22, Praha 10, podané dne vyhovuje - námitce označené č. 22 společnosti STEOMIA a.s., IČ , Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc, podané dne nevyhovuje a potvrzuje řešení, které obsahuje předložený návrh územního plánu Šternberk, zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o. a upravený na základě výsledků a závěrů společného a veřejného projednání - námitkám označeným č až J. F., kterého zastupuje Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o., Údolní 33, Brno, podané dne nevyhovuje a potvrzuje řešení, které obsahuje předložený návrh územního plánu Šternberk, zpracovaný společností HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r.o. a upravený na základě výsledků a závěrů společného a veřejného projednání a v y d á v á dle ustanovení 6 odst. 5 písm. C) stavebního zákona a ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 171 a následujících správního řádu a ustanovením 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., formou opatření obecné povahy Územní plán Šternberk Číslo 2298 Zodpovídá: OdPVV Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a výměnu služebního vozidla pro odbor sociálních věcí určeného výhradně pro potřeby sociálně právní ochrany dětí dle schváleného plánu obnovy vozového parku Města Šternberka a u k l á d á OdPVV a OSRI zajistit obnovu vozového parku dle důvodové zprávy a vnitřních předpisů Města Šternberka

4 Číslo 2299 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č.36/2013 z jednání Komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne , u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Město Šternberk - Restaurování kamenného portálu Partyzánská 1 vítězný uchazeč: Alan Doupal, Světlov 98, Šternberk, IČ: , nabídková cena: ,00 Kč včetně DPH a zmocňuje 1.místostarostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo 2300 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č.36/2013 z jednání Komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne , u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: Město Šternberk - nákup nového osobního automobilu vítězný uchazeč: SAMOHÝL OLOMOUC, a.s., Kosmonautů 846/2, Olomouc, IČ: , celková nabídková cena leasingu, při počtu 54 měsíčních splátek, včetně povinného ručení a havarijního pojištění: ,10 Kč včetně DPH, měsíční splátka: 7.374,65 Kč včetně DPH a starostu podpisem leasingové smlouvy s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo 2301 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a protokol o prvním jednání komise ze dne , k zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou otevřeným řízením dle zákona č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů: Město Šternberk - Komunální služby a v y l u č u j e uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 10, IČ: z účasti v zadávacím řízení Město Šternberk - Komunální služby - Část - Město Šternberk - Komunální služby, část svoz odpadu

5 Číslo 2302 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a protokol o prvním jednání komise ze dne , k zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou otevřeným řízením dle zákona č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů: Město Šternberk - Komunální služby, u r č u j e vítěze zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou otevřeným řízením dle zákona č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů : Město Šternberk - Komunální služby - Část - Město Šternberk - Komunální služby, část svoz odpadu uchazeč: Sdružení Marius Pedersen, zastoupené pověřeným účastníkem REMIT s.r.o., Uničovská 2250/64, Šternberk, IČ: , nabídková cena: ,00 Kč bez DPH/ 1 rok a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo 2303 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a protokol o prvním jednání komise ze dne , k zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou otevřeným řízením dle zákona č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů: Město Šternberk - Komunální služby, u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Město Šternberk - Komunální služby - Část - Město Šternberk - Komunální služby, část údržba majetku uchazeč: Sdružení Marius Pedersen, zastoupené pověřeným účastníkem REMIT s.r.o., Uničovská 2250/ 64, Šternberk, IČ: , nabídková cena: ,25 Kč bez DPH / 1 rok a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo 2304 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu týkající se rozsahu stavebních úprav chodníků na sídlišti ulice Nádražní ve Šternberku, uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 384/13/S/OSRI na Stavební úpravy chodníků ulice Nádražní ve Šternberku s firmou SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov, IČ: (celková cena díla ,-Kč bez DPH) a starostu k podpisu dodatku smlouvy

6 Číslo 2305 Zodpovídá: OSRI Termín: podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2014 na akci Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy Zvýšení bezpečnosti dopravy přechod na silnici III/44423, křižovatka ulic Sadová-Pod Lesem ve Šternberku a starostu ke všem úkonům souvisejícím s podáním žádostí o poskytnutí dotace ze SFDI a Zastupitelstvu města Šternberka schválit financování projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy přechod na silnici III/44423, křižovatka ulic Sadová-Pod Lesem ve Šternberku po dobu realizace a udržitelnosti projektu z vlastních zdrojů do výše Kč Číslo 2306 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í změnu v rozsahu způsobilých výdajů dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava projektu Šternberk revitalizace centra města, ulice U Horní brány, a Zastupitelstvu města Šternberka schválit financování projektu Šternberk revitalizace centra města, ulice U Horní brány po dobu realizace a udržitelnosti projektu z vlastních zdrojů do výše ,10 Kč Číslo 2307 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a A.K., k umístění vedení přípojek nízkého napětí elektřiny, vody a kanalizace v pozemcích parc. č. 217/1 a 217/126 v k. ú. Lhota u Šternberka, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu

7 Číslo 2308 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem - umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc.č. 217/1 v k. ú. Lhota u Šternberka, ve vlastnictví Města Šternberk - umístění vodovodní přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 217/1 v k. ú. Lhota u Šternberka, ve vlastnictví Města Šternberka - umístění kanalizační přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v části pozemku parc. č. 217/126 v k. ú. Lhota u Šternberka, ve vlastnictví Města Šternberka, a to vše ve prospěch pozemků parc. č. 217/79, 217/146 a budovy bez č.p. na pozemku parc. č. 217/146 vše v k. ú. Lhota u Šternberka, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle Dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Číslo 2309 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , k umístění a vedení plynovodu v pozemcích parc. č. 1142, 1198, 1221, 4766, 4781, 5951, 5952 a 5950 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2310 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s právem vstupovat a vjíždět na pozemky parc. č. 1142, 1198, 1221, 4766, 4781, 5951, 5952, 5950 vše v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle Dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Číslo 2311 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a společností RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , k umístění a vedení plynovodu v pozemcích parc. č. 4759, 4805, 4814, 4829, 4889/1, 5938 a 5950 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu

8 Číslo 2312 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s právem vstupovat a vjíždět na pozemky parc. č. 4759, 4829, 4805, 4889/1, 4814, 5938, 5950 vše v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle Dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a z m o c ň u je 1. místostarostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Číslo 2313 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a SYNERGION Jívová, s. r. o., Králodvorská 1081/16, Praha, IČ: , k umístění vedení kabelů vysokého napětí elektřiny v pozemcích Města Šternberk - parc. č. 468/1, 468/3, 471, 476, 477/17, 478, 481/11, 484, 487/25, 487/29 a 518 v k. ú. Lhota u Šternberka a parc. č. 729 v k. ú. Lužice u Šternberka, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2314 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem umístění a provozování zemního kabelového vedení vysokého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch SYNERGION Jívová, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Praha, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle Dokumentu Rady města Šternberk č ze dne , dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo 2315 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a F. A.,a D. B., k umístění a vedení přípojky vody, kanalizace, plynu a nízkého napětí elektřiny, zpevněných ploch a sjezdu v pozemcích parc. č. 91/1 a 4615/1 v k. ú Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu

9 Číslo 2316 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem uložení kabelu veřejného osvětlení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním ve prospěch Města Šternberka v části pozemku parc. č. 993 v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, Olomouc, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle odborného odhadu v ceně obvyklé, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Číslo 2317 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření nájemní smlouvy s Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, Olomouc, IČ: , na užívání pozemku parc. č. 993 v k.ú. Šternberk po dobu provádění stavby Šternberk-přechod na silnici III/44423 křižovatka ulic Sadová a Pod Lesem na dobu neurčitou od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku do data z předávacího protokolu o skutečném převzetí stavby, za jednorázovou úhradu dle směrnice Správy silnic Olomouckého kraje č , tj. 300 Kč krát délka protlaku a 1. místostarostu k podpisu nájemní smlouvy Číslo 2318 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s právem umístění přípojky splaškové kanalizace (GP /2013) a vodovodní přípojky (GP /2013), včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 352/6 v k.ú. Krakořice, ve vlastnictví Města Šternberka ve prospěch pozemku parc. č. 442 v k.ú. Krakořice, na dobu neurčitou, dle výše uvedených geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo 2319 Zodpovídá: SMM Termín: aktualizaci nájemní smlouvy č. 314/00/s ve znění pozdějších dodatků uzavřenou s p. Miloslavem Kymličkou, Chabičov 26, Šternberk, IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu dodatku k nájemní smlouvě 1. místostarostu

10 Číslo 2320 Zodpovídá: SMM Termín: přechod práva nájmu k části pozemku parc. č. 4621/8 ost. plocha o výměře cca 120 m2 v k. ú. Šternberk dle nájemní smlouvy č. 194/10/s ze dne z manž. M. a M. R., na manž. A. a D. D., v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2321 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit převod pozemku parc. č. 381 ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 610 m2 v k.ú. Šternberk (Oblouková) z vlastnictví ČR- příslušnost hospodařit s majetkem státu Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc, IČ do vlastnictví Města Šternberka, IČ Na požadovaném pozemku se nachází místní komunikace IV. třídy - chodníky, která je v majetku města Šternberka Převod je uzavírán podle 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek čl. III bod 1-4 dle předloženého návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu a zmocnit starostu k podpisu předložené smlouvy Číslo 2322 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis bytové komise č. 47 Číslo 2323 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní M. P. ze dne a n e přednostní přidělení bytu, bytové jednotky v domě zvláštního určení Města Šternberka pro paní M. P., Číslo 2324 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní V. L. ze dne a skončení nájmu bytové jednotky č. 385/14 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě zvláštního určení ve Šternberku, Uničovská 385/53 dohodou k pro nájemkyni bytové jednotky paní V. L., a 1. místostarostu k podpisu dohody o zániku nájmu bytové jednotky v předloženém znění

11 Číslo 2325 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní H. W. ze dne a s o u h l a s í s prodloužením Smlouvy o podnájmu bytu č. 228 v domě U Vrby 2214/12, Šternberk, č. 70/10/S/SBNP do pro paní L. F., za podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu dodatku výše uvedené smlouvy v předloženém znění Číslo 2326 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní U. E. ze dne a skončení nájmu bytu č. 202 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, Radniční 161/7 dohodou k pro nájemkyni bytu paní E. U., bytem tamtéž a 1. místostarostu k podpisu dohody o zániku nájmu bytu v předloženém znění Číslo 2327 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní R. P. ze dne a u k l á d á volnou bytovou jednotku č. 385/20 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě zvláštního určení ve Šternberku, Uničovská 385/53 nabídnout k pronájmu manželům M. bytem tamtéž v rámci řešení jejich životní situace a v případě, že nabídka jednotky nebude akceptována výměnu bytové jednotky č. 385/29 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě zvláštního určení Uničovská 385/53 ve Šternberku za bytovou jednotku č. 385/20 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v tomtéž domě pro žadatelku paní R. P., za podmínek vzoru nájemní smlouvy schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu smluv v této věci Číslo 2328 Zodpovídá: SMM Termín: r e v o k u j e usnesení č ze dne ve znění: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a s o u h l a s í s přenecháním 2 místností nacházejících se ve stavbě občanského vybavení č. pop ve Šternberku na náměstí Svobody 7 (budova kina) postavené na pozemku parc. č. 473 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Šternberk, tak jak jsou vyznačeny v důvodové zprávě panu P. M., a panu J. M., 358 za podmínek dle důvodové zprávy

12 Číslo 2329 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a Ing. Davidem Charvátem, Mladějovice 208, Šternberk, IČ: , k umístění vedení přípojky vody v pozemku parc. č. 217/1 v k. ú. Lhota u Šternberka, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2330 Zodpovídá: TAJ Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávy o činnosti výborů, komisí za rok 2013 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit částky na odměny členům výborů, komisí a Sboru pro občanské záležitosti podle předloženého návrhu a zmocnit předsedy výborů a komisí k jejich rozdělení jednotlivým členům Číslo 2331 Zodpovídá: TAJ Termín: termíny schůzí RM na rok 2014 podle předloženého návrhu a Zastupitelstvu města Šternberka schválit termíny zasedání ZM na rok 2014 a přípravy rozpočtu na rok 2015 podle předloženého návrhu Číslo 2332 Zodpovídá: 2.MS Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z 65. valné hromady Vodohospodářské společnosti SITKA, s.r.o. se sídlem Vinohradská 2288/7, Číslo 2333 Zodpovídá: 2.MS Termín: b e r e n a v ě d o m í informace z 9. jednání řídícího týmu Komunální odpady Olomouckého kraje. Číslo 2334 Zodpovídá: OŠK Termín: odměnu k životnímu jubileu řediteli Základní umělecké školy Šternberk dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

13 Ing. Stanislav Orság v.r. Michal Oborný v.r. starosta 1. místostarosta

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.1.2013 Číslo 1574 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.1.2013 program schůze dne 14.01.2013 Číslo 1575 Zodpovídá: OSRI Termín: 31.1.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.6.2014 Číslo 2650 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.6.2014 program schůze RM dne 09.06.2014 Číslo 2651 Zodpovídá: FO Termín: 10.6.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í z 21. jednání rady města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. v zasedací místnosti UR/21/1/2011 schválení programu jednání Rada města pro projednání 1. s c h v a l u j e program 21. jednání rady

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.2.2012 Číslo 945 Zodpovídá: OKS Termín: 31.3.2012 podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na snižování energetických ztrát veřejných

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.7.2012 Číslo 1275 Zodpovídá: OKS Termín: 30.7.2012 program schůze dne 30.7. 2012 Číslo 1276 Zodpovídá: OŽP Termín: 3.8.2012 dodatek č. 1 ke smlouvě o

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 403/11 Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 17.04.2019

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více