Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č. 16. z jednání škodní komise ze dne a vyřazení majetku z evidence dle zápisu z jednání škodní komise Číslo 2359 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í předložený seznam pohledávek po splatnosti k Číslo 2360 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání finančního výboru ze dne a b e r e n a v ě d o m í předběžné výsledky hospodaření města Šternberka k a Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí předběžné výsledky hospodaření města Šternberka za minulý rok a Zastupitelstvu města Šternberka schválit plán činnosti finančního výboru na rok 2014 Číslo 2361 Zodpovídá: FO Termín: nové vydání směrnice S Účetní závěrka s účinností od a finančnímu odboru předložit směrnici Zastupitelstvu města Šternberka ke schválení Číslo 2362 Zodpovídá: FO Termín: p r o j e d n a l a rozpočet města Šternberka na rok 2014 a předložit tento rozpočet města Šternberka na rok 2014 včetně návrhu na usnesení, uvedeném v důvodové zprávě, Zastupitelstvu města Šternberka ke schválení

2 Číslo 2363 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne Číslo 2364 Zodpovídá: OSV Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit zřizovací listinu organizace Sociální služby Šternberk p.o. dle návrhu v důvodové zprávě Číslo 2365 Zodpovídá: OSV Termín: Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí důvodovou zprávu a pověřit organizaci Sociální služby Šternberk, p.o. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a uložit 1. místostarostovi podepsat pověření organizace Sociální služby Šternberk, p.o. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu Číslo 2366 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise pro životní prostředí č. 19 ze dne Číslo 2367 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í žádosti o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šternberka a s o u h l a s í s kácením stromů na pozemcích parc. č. 845/1, k. ú. Dalov (1 ks borovice) a parc. č. 1303, 2567 a 2787, k. ú. Šternberk (1 ks jasanu a 2 ks lip) a provedením navržené náhradní výsadby a n e s o u h l a s í s kácením stromu na pozemku parc. č. 150/4, k. ú. Těšíkov (1 ks břízy), k. ú. Šternberk Číslo 2368 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í informaci o žádosti obce Mladějovice o finanční spoluúčast na realizaci projektu Rekultivace bývalé skládky TKO Mladějovice u Šternberka dle důvodové zprávy a n e zastupitelstvu města finanční spoluúčast obci Mladějovice schválit

3 Číslo 2369 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í informaci o připravovaném zahájení svozu bioodpadu a snížení četnosti svozu netříděného komunálního odpadu od dle důvodové zprávy a zastupitelstvu města tyto změny ve svozech komunálního odpadu schválit Číslo 2370 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í informaci o hospodaření v městských lesích dle důvodové zprávy a ceníky pěstební a těžební činnosti a ceník dříví na rok 2014 Číslo 2371 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu o pěstebních a těžebních činnostech v městských lesích za rok 2013 a přehled nákladů a výnosů hospodaření v městských lesích za období Číslo 2372 Zodpovídá: OŽP Termín: výpověď mandátní smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře a revírníka ze dne s Ladislavem Zatloukalem, IČ , Kollárova 12, Šternberk Číslo 2373 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu ve věci Křižovatka Olomoucká Věžní a OSRI předložit nové řešení přechodu pro chodce Číslo 2374 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z 22. jednání komise dopravní ze dne , tiskovou zprávu z jednání komise dopravní, záměr dopravní úpravy dle předložené důvodové zprávy (Dvorská - Světlov) s připomínkou a starostovi projednat s vedením Penny Market otázku způsobu zásobování prodejny a s vedením Penny Market s.r.o. a CTP Property VI a.s. záležitost omezení volného vjezdu na parkoviště před prodejnou a možný další režim jeho užívání

4 Číslo 2375 Zodpovídá: OSRI Termín: záměr provedení měsíční uzavírky části trati Ecce Homo pro nemotoristické aktivity, II. místostarostovi projednat záležitost se Správou silnic Olomouckého kraje Číslo 2376 Zodpovídá: OSRI Termín: plán zimní údržby komunikací města Šternberka na zimní období 2013/2014 podle předloženého návrhu Číslo 2377 Zodpovídá: OSRI Termín: Zastupitelstvu města Šternberka revokovat usnesení Zastupitelstva města Šternberka č.438/18 ze dne a schválit financování projektu Šternberk lokalita ulic Masarykova, Krampolova po dobu realizace a udržitelnosti projektu z vlastních zdrojů v minimální výši Kč Číslo 2378 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í přípravu realizace dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava projektu Šternberk revitalizace centra města, ulice U Horní brány, a uzavření partnerské smlouvy mezi Městem Šternberk, Horní náměstí 16, Šternberk, IČ: a Vodohospodářskou společností SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: vč. textu návrhu smlouvy a starostu podpisem smlouvy Číslo 2379 Zodpovídá: OŠK Termín: použití znaku města Šternberka na plakátech pro firmu Petr Baudyš UNISOFT, IČ: , Bílé Poličany 78, Bílé Poličany dle návrhu uvedeného důvodové zprávě Číslo 2380 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í závěrečnou zprávu o poskytnutých službách v oblasti kultury podle smlouvy o zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk, č.evid. 626/12/s/kul, uzavřené dne s agenturou ARKS Plus., s.r.o., Dolní Hejčínská 31, Olomouc, IČ , za rok 2013 dle důvodové zprávy a v souladu s ustanovením čl. III smlouvy o zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk, č.evid. 626/12/s/kul, uzavřené dne s agenturou ARKS Plus., s.r.o., Dolní Hejčínská 31, Olomouc, IČ , roční programovou nabídku služeb kultury v roce 2014 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

5 Číslo 2381 Zodpovídá: OŠK Termín: s t a n o v u j e termíny projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 dle návrhu v důvodové zprávě Číslo 2382 Zodpovídá: OŠK,OS Termín: b e r e n a v ě d o m í návrhy komisí sociální a zdravotní, pro děti a mládež a kulturní a cestovního ruchu na poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v roce 2014 a zastupitelstvu města schválit příspěvky nad Kč v jednotlivých případech dle návrhu uvedeném v tabulkové části důvodové zprávy Číslo 2383 Zodpovídá: OŠK, Termín: záměr podat žádost o státní účelovou dotaci na projekty programu prevence kriminality: 1) Asistent prevence kriminality (období leden duben 2014, předpokládané celkové náklady 162 tis. Kč) 2) Rozšíření městského kamerového systému o jeden bod v lokalitě u hřbitova nebo u fotbalového stadionu (předpokládané celkové náklady 280 tis. Kč) 3) Vzdělávání strážníků a policistů vykonávajících službu v sociálně vyloučených lokalitách ve Šternberku (předpokládané celkové náklady 45 tis. Kč) a v případě získání dotace schvaluje podíl města na spolufinancování min. 10% celkových nákladů v souladu s podmínkami vyhlašovatele Číslo 2384 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í předložený zápis z jednání Komise rozvoje města a správy majetku ze dne a Číslo 2385 Zodpovídá: SMM Termín: doplnění usnesení RM č. 1542/56 takto: schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním ve prospěch Města Šternberka v části pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, Olomouc, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle odborného odhadu v ceně obvyklé, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

6 Číslo 2386 Zodpovídá: SMM Termín: doplnění usnesení RM č. 1543/56 takto: schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, Olomouc, IČ: , na užívání pozemku parc. č v k.ú. Šternberk po dobu provádění stavby Stavební úpravy silnice II/447, ul. Litovelská ve Šternberku na dobu neurčitou od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku do data z předávacího protokolu o skutečném převzetí stavby, za jednorázovou úhradu dle směrnice Správy silnic Olomouckého kraje č , tj. 300 Kč krát délka protlaku a 1.místostarostu k podpisu nájemní smlouvy Číslo 2387 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s právem umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc.č v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle Dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Číslo 2388 Zodpovídá: SMM Termín: ukončení nájemní smlouvy č. 251/97/s uzavřené s p. A. M. dohodou v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu dohody o ukončení nájmu 1. místostarostu Číslo 2389 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 110 trv. trav. por. o výměře cca 360 m2 v k. ú. Těšíkov za účelem využití údržba veřejného prostranství za cenu 360 Kč/rok a zveřejnění tohoto záměru dle předloženého návrhu Číslo 2390 Zodpovídá: SMM Termín: ukončení nájemní smlouvy č. 124/07/s ze dne uzavřenou s pí. A. M., dohodou v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu dohody o ukončení nájmu 1. místostarostu

7 Číslo 2391 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout pozemky parc. č. 6021/9 zast. plocha o výměře 16 m2, parc. č. 6012/1 trv. trav. por. o výměře cca 255 m2 a parc. č. 6012/6 trv. trav. por. o výměře 112 m2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada za cenu 846 Kč/rok a zveřejnění tohoto záměru dle předloženého návrhu Číslo 2392 Zodpovídá: SMM Termín: ukončení nájemní smlouvy č. 100/98/s ze dne uzavřenou s manž. A. a J. S., dohodou v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu dohody o ukončení nájmu 1. místostarostu. Číslo 2393 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout pozemky parc. č zast.plocha o výměře 21 m2 a parc. č zahrada o výměře 546 m2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada za cenu Kč/rok a zveřejnění tohoto záměru dle předloženého návrhu Číslo 2394 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje pozemků zastavěnými garážemi takto: - pozemek parc. č. 4621/9 zast.plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč; - pozemek parc. č. 4621/10 zast.plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč; - pozemek parc. č. 4621/11 zast.plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč; - pozemek parc.č. 4621/12 zast.plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Šternberk za cenu Kč Číslo 2395 Zodpovídá: SMM Termín: pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na části pozemků parc. č. 128 zahrada o výměře cca 300 m2 a parc. č. 127/2 ost. plocha o výměře cca 170 m2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada za cenu 940 Kč/rok s p. Z. K. a k podpisu nájemní smlouvy1 místostarostu

8 Číslo 2396 Zodpovídá: SMM Termín: pacht pozemku a uzavření pachtovní smlouvy na dobu určitou do na pozemek parc. č. 510/1 ost. plocha o výměře m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za účelem využití lesní školka za cenu Kč/rok s p. M. G., a k podpisu pachtovní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2397 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - pozemek parc. č. 209 ost. plocha o výměře 62 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za cenu Kč pí. L. O., a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2398 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit nákup pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - pozemek parc. č. 203/2 ost. plocha o výměře 135 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za cenu Kč od pí. L. O., a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2399 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit směnu pozemků a uzavření směnné smlouvy takto: - část pozemku parc. č. 200 orná půda o výměře 995 m2 (dle geometrického plánu č /2013 označeného jako pozemek parc. č. 200/1) z vlastnictví Města Šternberka, Horní nám. 16, Šternberk, IČ: za část pozemku parc. č. 211/1 zahrada o výměře 218 m2 (dle geometrického plánu č /2013 označeného jako pozemek parc. č. 211/3) ve vlastnictví pí. J. V., vše v k. ú. Lhota u Šternberka v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a zmocnit k podpisu směnné smlouvy 1. místostarostu Číslo 2400 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - část pozemku parc. č. 3658/1 ost. plocha o výměře cca 165 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk manž. M. a Z. K., za cenu 200 Kč/m2 a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu

9 Číslo 2401 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - pozemek parc. č. 5306/3 ost. plocha o výměře 191 m2 v k. ú. Šternberk manž. M. a A. B., za cenu Kč a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2402 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberk neschválit prodej nemovitostí dle nabídky společnosti Maletínský pískovec, spol. s r. o., Dolní Žleb 68, Šternberk, IČ: ze dne Číslo 2403 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr odprodat nemovitosti v Podnikatelské zó-ně Šternberk v k. ú. Lhota u Šternberka se všemi součástmi a příslušenstvím takto: - pozemek parc. č. 217/77 zast. plocha o výměře 997 m2 se stavbou bez č. p./č. e. za cenu Kč, pozemek parc. č. 217/128 ost. plocha o výměře m2 za cenu 750 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/130 ost. plocha o výměře m2 za cenu 600 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/141 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/134 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/135 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 224/1 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/142 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/103 zast. plocha o výměře 89 m2 se stavbou bez č. p./č. e. za cenu 550 Kč/m2, pozemek parc. č. 217/89 zast. plocha o výměře 400 m2 se stavbou bez č. p./č. e. za cenu 550 Kč/m2, pozemek parc. č. 217/152 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 224/4 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - část pozemku parc. č. 224/3 ost. plocha o výměře cca m2 za cenu 400 Kč/m2 v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 2404 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu k záležitosti nákupu zimního stadionu a Zastupitelstvu města Šternberka neschválit nákup movitého a nemovitého majetku od společností HC TJ Šternberk, občanské sdružení a HC TJ Šternberk, družstvo dle nabídky ze dne Číslo 2405 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zápisy bytové komise č. 48, 49 a 50

10 Číslo 2406 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 109 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, Hanácká 387/4, který je součástí pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, mezi Městem Šternberkem a paní F. J., za podmínek vzoru nájemní smlouvy dle NOZ schváleného Radou města Šternberka a dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy Číslo 2407 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku zvláštního určení č. 385/28 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, Uničovská 385/53, který je součástí pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, mezi Městem Šternberkem a panem J. L., za podmínek vzoru nájemní smlouvy dle NOZ schváleného Radou města Šternberka a dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy Číslo 2408 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní K. H. ze dne a přednostní přidělení bytu zvláštního určení pro manžele K. H. a pana P. H. a jejich syna pana J. H., a uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. D08 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, Uničovská 2439/51A, který je součástí pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, mezi Městem Šternberkem a paní K. H., za podmínek vzoru nájemní smlouvy schváleného Radou města Šternberka a za podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy Číslo 2409 Zodpovídá: SMM Termín: s účinností od zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2013 ve výši 1,4 % u uzavřených smluv na pronájem prostorů sloužících podnikání (nebytové prostory) ve vlastnictví Města Šternberka v souladu s ujednáním o inflaci v těchto smlouvách

11 Číslo 2410 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu Handkeho občanského sdružení o hrazení nájemného za rok 2013 a pro rok 2013 výši nájemného ,00 Kč ze smlouvy o nájmu číslo 640/01/S pro nájemce Handkeho občanské sdružení se sídlem ve Šternberku, místní část Těšíkov 9, IČ Číslo 2411 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce číslo 278/11/S/SBNP ve věci výpůjčky místnosti o ploše 15,20 m2 v 1. patře budovy ve Šternberku, Dvorská 960/13, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1 v k.ú. Šternberk, pro vypůjčitele sdružení ECCE HOMO ŠTERNBERK se sídlem ve Šternberku, Masarykova 12, IČ za podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu výše uvedeného dodatku v předloženém znění Číslo 2412 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í aktualizaci KS č firmy Dalkia Česká republika, a.s. ze dne ve věci ceny tepla a TUV pro rok 2014 pro dům U Vrby 2214/12 a pro výše uvedený dům uzavření Ujednání o ceně, Diagramů na dodávku a odběr tepla a Dohody o poskytování záloh za odběr tepelné energie pro rok 2014 mezi Městem Šternberkem a firmou Dalkií Česká republika a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 3123/152, IČ v předloženém znění a 1. místostarostu k podpisu výše uvedených dohod Číslo 2413 Zodpovídá: SMM Termín: Změnu č. 3 INSTRUKCE SMM I Pravidla a postup pronájmu bytů včetně vzoru nájemní smlouvy Číslo 2414 Zodpovídá: SMM Termín: Změnu č. 3 INSTRUKCE SMM I Pravidla a postup pronájmu prostorů sloužících podnikání včetně vzoru nájemní smlouvy v předloženém znění

12 Číslo 2415 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření dodatku ke smlouvě o provedení stavby mezi Městem Šternberk a L.W., k umístění a vedení přípojky nízkého napětí elektřiny v pozemku parc. č. 40/4 v k. ú Dalov dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2416 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Šternberk a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , k umístění a vedení kabelů nízkého napětí elektřiny v pozemcích parc. č. 4689/3 a 4693/1 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2417 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 4689/3 a 4693/1 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle Dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Číslo 2418 Zodpovídá: TAJ Termín: b e r e n a v ě d o m í účast členů zastupitelstva na zasedáních ZM a RM v roce 2013 a předložit materiál Zastupitelstvu města Šternberka na vědomí Číslo 2419 Zodpovídá: TAJ Termín: b e r e n a v ě d o m í návrh dokumentu ZM Jednací řád ZM a Zastupitelstvu města Šternberka tento dokument schválit

13 Číslo 2420 Zodpovídá: TAJ Termín: b e r e n a v ě d o m í návrh dokumentu ZM Zásady pro stanovení odměn neuvolněným členům ZM a pro poskytování peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Šternberka, za výkon funkce členů výborů a komisí a Zastupitelstvu města Šternberka tento dokument schválit Číslo 2421 Zodpovídá: 1.MS Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu ze služební cesty do Günzburgu v termínu prosince 2013 Číslo 2422 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í informaci o provádění svozu netříděného komunálního odpadu dle důvodové zprávy a zavedení zkušebního provozu svozu netříděného komunálního odpadu trvajícího od do dle přílohy Číslo 2423 Zodpovídá: OdPVV Termín: n a v r h u j e program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Ing. Stanislav Orság v.r. starosta Michal Oborný v.r. 1. místostarosta

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.11.2013 Číslo 2231 Zodpovídá: OdPVV Termín: 25.11.2013 program schůze dne 25.11.2013 Číslo 2232 Zodpovídá: FO Termín: 28.11.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.2.2012 Číslo 945 Zodpovídá: OKS Termín: 31.3.2012 podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na snižování energetických ztrát veřejných

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.6.2014 Číslo 2650 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.6.2014 program schůze RM dne 09.06.2014 Číslo 2651 Zodpovídá: FO Termín: 10.6.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.1.2013 Číslo 1574 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.1.2013 program schůze dne 14.01.2013 Číslo 1575 Zodpovídá: OSRI Termín: 31.1.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 15.02.2012 218 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 15.02.2012 219 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 4 bere na vědomí

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.3.2011 Číslo: 216 Zodpovídá: FO Termín: 7.3.2011 zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Šternberka za rok 2010 Číslo: 217 Zodpovídá: FO Termín:

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 25.02.2015 27 / 3 č. 2 28 / 3 č. 3 program zasedání dne 25. 2. 2015 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více