Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne"

Transkript

1 Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí Šternberk Číslo: 2652/72 Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program schůze RM dne Číslo: 2653/72 navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Číslo: 2654/72 zápisy z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne a Číslo: 2655/72 podání žádosti o dotaci na vzdělávací projekt "Městský úřad Šternberk = moderní a profesionální úřad" z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy pro územní samosprávné celky Číslo: 2656/72 zápis z jednání finančního výboru ze dne , výsledky hospodaření města Šternberka za 1. čtvrtletí 2018 a k , rozpočtová opatření č dle předloženého návrhu a vzít na vědomí výsledky hospodaření města za 1. čtvrtletí 2018 a k a rozpočtová opatření schválená Radou města Šternberka Číslo: 2657/72 návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Šternberka na roky a Stránka 1 z 14

2 střednědobý výhled rozpočtu města Šternberka na roky schválit Číslo: 2658/72 zápis č. 18 z jednání škodní komise ze dne a vyřazení majetku z evidencí dle zápisu z jednání škodní komise Číslo: 2659/72 odměnu ředitelce organizace Sociální služby Šternberk, p.o. při dovršení pracovního jubilea dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2660/72 důvodovou zprávu ve věci technicko organizačních opatření v rámci GDPR, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb VEMA V4 cloud č. 2017/051 se společností Vema, a.s., Okružní 871/3a, Brno, IČ: podle předloženého návrhu a starostu k podpisu dodatku Číslo: 2661/72 důvodovou zprávu ve věci technicko organizačních opatření v rámci GDPR, dodatek č. 2 smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití Informačního systému GINIS jeho další obnově a rozvoji se společností Gordic spol. s r.o. se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, , IČ: podle předloženého návrhu a starostu k podpisu dodatku Číslo: 2662/72 důvodovou zprávu k zajištění obecného nařízení GDPR pro Město Šternberk a příspěvkové organizace města, smlouvu o dílo mezi Městem Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk, IČ: a společností M&T s.r.o., Štverákova 2779/9, Praha 9, IČ: , podle předloženého návrhu a Stránka 2 z 14

3 starostu k podpisu smlouvy o dílo Číslo: 2663/72 zápis č. 21 z jednání komise pro životní prostředí ze dne Číslo: 2664/72 důvody k nutnosti nakládat se sedimenty z vodní nádrže ve Lhotě jako s nebezpečným odpadem a rozpočtové opatření č. 27 Číslo: 2665/72 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Revitalizace - odbahnění a rekonstrukce rybníka v k. ú. Lhota u Šternberka" se společností DEMSTAV group s.r.o., IČ , Tř. 1. máje 243, Hranice a k podpisu tohoto dodatku starostu Číslo: 2666/72 přímé zadání zakázky malého rozsahu - zhotovení dokumentace pro územní řízení stavby "Šternberk, místní část Dalov - dešťová kanalizace" za cenu Kč bez DPH od společnosti AQOL s.r.o., IČ , Tovární 1059/41, Olomouc, uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Šternberkem a společností AQOL s.r.o., IČ , Tovární 1059/41, Olomouc, dle předloženého návrhu a k podpisu této smlouvy starostu Číslo: 2667/72 aktualizaci rozpočtu investic a velkých provozních akcí města Šternberka na rok 2018, vč. příslušného rozpočtového opatření č. 28 a zařazení nových akcí Veřejné osvětlení Dukelská, Smetanova, Na Větrníku a Veřejné osvětlení ulice Dlouhá, vč. schválení rozpočtového opatření č. 29 Stránka 3 z 14

4 Číslo: 2668/72 zápis č. 7/2018 ze dne z jednání komise veřejných zakázek Číslo: 2669/72 rozhoduje o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava střechy na objektu správní budovy v areálu veřejného pohřebiště, Dlouhá 247/8, Šternberk" - účastník Bohdan Pazdera, Schweitzerova 109A,Olomouc , IČ: , nabídková cena ,71 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2670/72 rozhoduje o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Šternberk ulice Olomoucká, křižovatka MK Palackého Jirásková, Puškinova Svatoplukova, oprava vozovky" - účastník Kareta s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, IČ: , nabídková cena ,57 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2671/72 zrušuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce MŠ Nádražní - umělé povrchy", protože ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná cenová nabídka na tuto veřejnou zakázku. Číslo: 2672/72 návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Spolupráce v oblasti nákupu energií a energetického managementu pro Město Šternberk a jeho zřizované organizace a ukládá OIVZ a OdIKř zahájit výběrové řízení na uvedenou veřejnou zakázku na služby Číslo: 2673/72 přímé zadání stavební zakázky na akci "Šternberk stavební úpravy chodníku ulice Jesenická" - dodavatel Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8, cena bez DPH ,28 Kč a Stránka 4 z 14

5 starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 2674/72 výsledek elektronické aukce na zakázku Nákup výpočetní techniky 2018, rozhoduje o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky - Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ a starostu k podpisu kupní smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 2675/72 přímé zadání na projekční práce s názvem "Ideový záměr - architektonická studie přednádražní prostor" - zhotovitel studie Ing. arch. Blanka Zlamalová, cena bez DPH Kč a strarostu k podpisu smlouvy o dílo Číslo: 2676/72 přímé zadání na projekční práce s názvem "Příjezdová komunikace a prodloužení kanalizačního řádu ve Šternberku lokalita Smetanova" - zhotovitel Ing. Zbyněk Losenický, cena bez DPH Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo na projekčních práce dle předložené cenové nabídky Číslo: 2677/72 smlouvu o poskytnutí systému JOSEPHINE a služeb s ním spojených mezi Městem Šternberk a firmou NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ a starostu k podpisu smlouvy Číslo: 2678/72 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 25/18-IV/BP mezi Městem Šternberk a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČ a Stránka 5 z 14

6 starostu k podpisu smlouvy Číslo: 2679/72 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy komunikací ulice Balcárkova, Nová č. 278/17/S/OIVZ mezi městem Šternberk a Stavební mechanizace Lhotský s.r.o., Pod Lesem 23, Šternberk, IČ: , dle předloženého návrhu a starostu k podpisu dodatku smlouvy Číslo: 2680/72 uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 264/17/S/OSV na akci "Domov pro Seniory Šternberk, Na Valech 14 - stavební úpravy, výtah" mezi městem Šternberk a firmou CONE-STAVITELSTVÍ, a.s., Komsova 17/1126, Ostrava-Přívoz, IČ: a starostu k podpisu dodatku č. 3 Číslo: 2681/72 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 311/17/s ze dne na investiční akci Město Šternberk úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patií hřbitov, Šternberk se společností ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., Na Bažinách 1810/26, Šternberk, IČO , dle předloženého návrhu a starostu k podpisu dodatku Číslo: 2682/72 přímé zadání zakázky na akci "Úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patií - hřbitov, Šternberk - sadovnické a krajinářské úpravy - dodavatel Petr Kohoutek, Dolní Žleb 2034/3, Šternberk, IČO , cena bez DPH ,20 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo Číslo: 2683/72 zápis z jednání bytové komise č. 38 ze dne Stránka 6 z 14

7 Číslo: 2684/72 schválit prodej pozemků a uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 419/1 ostatní plocha o výměře m 2 a parc. č. 419/2 ostatní plocha o výměře 86 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč Společenství vlastníků jednotek pro dům Náměstí Svobody 1736/11 a 1736/12, Šternberk, Náměstí Svobody 1736/11, Šternberk, IČ: a zmocnit k podpisu kupní smlouvy starostu Číslo: 2685/72 schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 91/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m 2 v k. ú. Šternberk, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba technického vybavení, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podomokly, Děčín, IČ: za cenu Kč dle předloženého materiálu a zmocnit starostu podpisem kupní smlouvy Číslo: 2686/72 pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o nájmu na dobu neurčitou na část pozemku parc. č zahrada o výměře 182 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití - zahrada za cenu 546 Kč/rok s XXXXXdle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o nájmu pozemku místostarostu Michala Oborného Číslo: 2687/72 pronájem části pozemku a uzavření smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 4900/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m 2 v k. ú. Šternberk na dobu určitou do za účelem využití - pozemek zastavěný stavbou dočasnou- částí oplocení, za cenu Kč/rok s Martinem Vyroubalem a Daryou Krot, Dřevařská 8, Šternberk a k podpisu smlouvy o nájmu pozemku místostarostu Michala Oborného Číslo: 2688/72 nabídku Jaroslava Brachtla, Měník 19, Bílá Lhota, IČ: na pronájem, popř. prodej pozemku parc. č a 5895 v k. ú. Šternberk a ukládá odpovědět žadateli dle předloženého materiálu Stránka 7 z 14

8 Číslo: 2689/72 schválit směnu pozemků a uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 33 m 2 v k. ú. Šternberk dle geometrického plánu č /2018 nově označeného jako parc. č. 3414/4 ostatní plocha v k. ú. Šternberk ve vlastnictví Města Šternberka, IČ: , Horní náměstí 16, Šternberk za část pozemku parc. č zahrada o výměře 33 m 2 a část pozemku parc. č. 3443/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m 2 v k. ú. Šternberk dle geometrického plánu č /2018 nově označených jako pozemek parc. č. 3439/2 ostatní plocha v k. ú. Šternberk ve vlastnictví manželů XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit starostu k podpisu směnné smlouvy Číslo: 2690/72 souhlasí s umístěním přípojky vody a NN v části pozemku parc. č. 187 v k.ú. Chabičov, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování přípojky vody a přípojky NN, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemku parc. č. 187 v k. ú. Chabičov, ve prospěch pozemku parc. č. 3/8 v k. ú. Chabičov, a to v rozsahu specifikovaném v geometrickém plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene služebnosti a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti Číslo: 2691/72 souhlasí s umístěním stavby vedení kabelu vysokého napětí elektřiny v části pozemku parc. č. 217/158 v k.ú. Lhota u Šternberka, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vedení kabelu vysokého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 217/158 v k.ú. Lhota u Šternberka, který je ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka - Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti Stránka 8 z 14

9 Číslo: 2692/72 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a provozování vzdušného i kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č. 785, 832, 833/1, 833/15, 833/24, 847/1, 847/2, 872, 912, 918/1, 918/2, 918/3, 918/4, 918/5, 926/1, 966, 1470/1, 1472, 1596, 1598, 1618/1, 1789/2, vše v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2017 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2693/72 uzavření smlouvy o výpůjčce souboru místností v 1. patře budovy č. pop. 960, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Dvorská č. o. 13) pro Junák - český skaut, středisko Šternberk, z.s., Babická 536/10, Šternberk, IČ: za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o výpůjčce Číslo: 2694/72 uzavření smlouvy o výpůjčce souboru místností v 1. patře budovy (levá část) č. pop. 960, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Dvorská č.o. 13) pro Dětský klub Eccáček, z.s., Radniční 536/13, Šternberk, IČ: za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o výpůjčce Číslo: 2695/72 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 490/34 trvalý travní porost o výměře cca 520 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Těšíkov za cenu 150 Kč/m 2 vlastníkovi sousední nemovité věci - pozemku parc. č. 490/12 v k. ú. Těšíkov dle předloženého materiálu Číslo: 2699/72 záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 749/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. Stránka 9 z 14

10 ú. Krakořice vlastníkům sousední nemovité věci - pozemku parc. č. st. 22/1 v k. ú. Krakořice na dobu neurčitou za účelem údržby veřejného prostranství dle předloženého materiálu Číslo: 2698/72 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 448 ostatní plocha o výměře cca 80 m2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Krakořice za cenu 318 Kč/m2 vlastníkovi sousední nemovité věci - pozemku parc. č. st. 24 v k. ú. Krakořice dle předloženého materiálu Číslo: 2697/72 schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 746 ostatní plocha o výměře 198 m 2 v k. ú. Krakořice za cenu 50 Kč/m 2 vlastníkům sousedních nemovitých věcí - pozemků parc. č. 464/2 a 461/2 v k. ú. Krakořice dle předloženého materiálu Číslo: 2696/72 schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 748/5 zahrada o výměře 15 m 2 a části pozemku parc. č. 448 ostatní plocha o výměře cca 10 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Krakořice vlastníkům sousední nemovité věci - pozemku parc. č. 440/2 v k. ú. Krakořice za cenu 50 Kč/m 2 dle předloženého materiálu Číslo: 2700/72 revokovat usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 92/6 ze dne Číslo: 2701/72 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře cca 13 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk vlastníkovi sousední nemovité věci - pozemku parc. č v k. ú. Šternberk za cenu Kč/m 2 včetně DPH dle předloženého materiálu Číslo: 2702/72 schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 4643/6 zahrada o výměře cca 6 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk za cenu dle znaleckého posudku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: dle předloženého materiálu Stránka 10 z 14

11 Číslo: 2703/72 schválit záměr směny části pozemku parc. č ost. plocha o výměře 4 m 2 a části pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 1 m 2 v k. ú. Šternberk ve vlastnictví Města Šternberka, IČ: , Horní náměstí 16, Šternberk za část pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 7 m 2 v k. ú. Šternberk v podílovém spoluvlastnictví vlastníků pozemku parc. č v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu Číslo: 2704/72 ukončení nájemní smlouvy č. 125/98/s ve znění pozdějšího dodatku č.1, 2 ze dne uzavřené s XXXXXna pozemky parc. č. 4987/2 a parc. č. 4987/3 v k. ú. Šternberk ke dni a k podpisu dohody o ukončení nájmu místostarostu Michala Oborného Číslo: 2705/72 záměr města pronajmout pozemky parc. č 4987/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m 2 a parc. č. 4987/3 zahrada o výměře 701 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy č.ev. 263 postavené na pozemku parc. č. 4987/2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč/rok dle předloženého materiálu Číslo: 2706/72 uzavření dohody o uznání dluhu a jeho splátkách s XXXXX dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody Číslo: 2707/72 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 230/17/S ze dne ve věci upřesnění předmětu nájmu, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu tohoto dodatku Číslo: 2708/72 Stránka 11 z 14

12 ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 162 (Radniční č.o. 5), jenž je součástí pozemku parc. č. 237, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk, dle nájemní smlouvy č. 649/17/S/OSMM, uzavřené s paní Mgr. et Bc. Evou Josefíkovou, Jívavská 1397/71, IČ: , dohodou k datu a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o ukončení nájmu Číslo: 2709/72 zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o ploše 20,87 m2 v budově č.p. 162 (Radniční č. o. 5), jenž je součástí parc. č zast. plocha a nádvoří v k.ú. Śternberk Číslo: 2710/72 zápis z jednání kulturní komise č. 25 ze dne Číslo: 2711/72 schválit poskytnutí dotace žadateli VILO servis s.r.o., IČ ve výši Kč na účel určený žadatelem: projekt "Letní hraní" dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2712/72 plány aktivit Městských kulturních zařízení, p.o. v roce 2018 a výhled na rok 2019 dle důvodové zprávy Číslo: 2713/72 informaci ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvkové organizace o výsledku poptávky na dodávku výškově nastavitelných školních lavic a židliček a o výsledku poptávky na dodávku učebnic a pracovních sešitů, ukládá řediteli školy uzavřít smlouvu na dodávku výškově nastavitelných školních lavic a židliček s vybranou firmou KŘOVINA, s.r.o., Rymáňská 218, Mníšek pod Brdy, IČ , nabídková cena bez DPH ,32 Kč, cena s DPH Kč dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a ukládá řediteli školy uzavřít smlouvu na dodávku učebnic a pracovních sešitů s vybranou firmou Jan Vitoul Středisko učebnic, Litovel Nová Ves 5, Chudobín, IČ , nabídková cena bez DPH ,48 Kč, cena s DPH Kč dle Stránka 12 z 14

13 návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2714/72 souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, na akci Zábavné odpoledne a setkání obyvatel Lhoty, konanou dne v areálu dětského hřiště ve Lhotě dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a rozhoduje o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů Číslo: 2715/72 výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Komenského 44, Šternberk, p.o. pro školní rok 2018/2019 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2716/72 výjimku z počtu žáků ve třídě 9. A Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk, p. o., pro školní rok 2018/2019 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě za podmínky dodržení bezpečnostních a hygienických norem Číslo: 2717/72 výjimku z počtu žáků ve třídách 6. A a 6. B Základní školy Dr. Hrubého 2, Šternberk, p. o., pro školní rok 2018/2019 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě za podmínky dodržení bezpečnostních a hygienických norem Číslo: 2718/72 výsledky zápisu do 1. tříd základních škol ve Šternberku na školní rok 2018/2019 Číslo: 2719/72 schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města v dotačním programu Podpora obnovy objektů v památkové zóně žadatelům: Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk - objekt Horní náměstí 3: Kč na obnovu oken; Jiří Cázer, XXXXX - dům Radniční 158/13: Kč na obnovu střechy; Jaroslav Lakomý, XXXXX XXXXX- dům Olomoucká 8: Kč na obnovu fasády; Dušan Gazdík, XXXXX - dům Potoční 18: Kč na rekonstrukci fasády a Stránka 13 z 14

14 střechy; Marie Vémolová,XXXXX - dům Farní 2: Kč na obnovu fasády a ne poskytnutí dotace z rozpočtu města v dotačním programu Podpora obnovy objektů v památkové zóně žadateli: Radek Čtvrtlík, XXXXX - dům U Horní brány 21 - obnova fasády a střechy přístavku (garáže) Číslo: 2720/72 jmenuje paní Bc. et Mgr. Vladimíru Rášovou ředitelkou Mateřské školy Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, s účinností od se zkušební dobou 3 měsíce Číslo: 2721/72 schválit dodatek zřizovací listiny MŠ Nádražní (vyjmutí odloučených pracovišť Světlov, Oblouková vč. souvisejícího svěřeného majetku) zřizovací listinu MŠ Světlov - nově vznikající organizace příspěvky na provoz a odpisy MŠ Nádražní - úprava k 9/2018 příspěvky na provoz a odpisy MŠ Světlov na období 9-12/2018 dle návrhů uvedených v důvodové zprávě Číslo: 2722/72 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce prostor ve 2.NP bývalého augustiniánského kláštera č. 237/16/S/KUL uzavřené dne se Spolkem prohlubování česko německých vztahů ve Šternberku, IČ , Labutí 263/5, Šternberk dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku Číslo: 2723/72 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce prostor ve 2.NP bývalého augustiniánského kláštera č. 613/16/S/KUL uzavřené dne s Handkeho spolkem, IČ , Farní 50/3, Šternberk dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku Ing. Stanislav Orság starosta Michal Oborný místostarosta Stránka 14 z 14

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1885/53 Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 05. 2017 program schůze RM dne 29.05.2017 Číslo: 1886/53 zápis

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1773/51 Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne 24. 04. 2017 program schůze dne 24.04.2017 Číslo: 1774/51 plnění

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1486/44 Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program schůze dne 07.12.2016 O: V. Koudelová Číslo: 1487/44 rozhodnutí o poskytnutí dotace Městu Šternberk na projekt Zvýšení

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2348/63 Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18. 12. 2017 program schůze RM dne 18.12.2017 Číslo: 2349/63 jednání

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2427/65 Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 02. 2018 program schůze RM dne 05.02.2018 Číslo: 2428/65 navrhuje

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1670/49 Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne 13. 03. 2017 program schůze dne 13.03.2017 Číslo: 1671/49 navrhuje

Více