Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje informovat Českou republiku, že se po prověření informací od Vašich orgánů ve výše uvedené věci rozhodla proti podpoře nevznášet námitky. 1 Řízení (1) Dopisem ze dne 10. května 2005 sdělila Česká republika svůj úmysl změnit program podpory bionafty schválený Komisí rozhodnutím ze dne 30. června Další informace byly předloženy v dopise ze dne 8. června. 2 Popis opatření (2) S pomocí této podpory chce Česká republika podpořit využívání a tím i výrobu směsného paliva bionafty. Bionafta není konkurenceschopná kvůli vyšším výrobním nákladům a nižší energetické hodnotě oproti fosilní naftě. Plánovaná podpora má (zčásti) za cíl kompenzovat zvýšené náklady na výrobu bionafty. (3) Předmětný produkt je směsné palivo bionafta s nejméně 31% obsahu metylesteru řepky olejné (MEŘO) ve výsledné směsi. Bude se používat jako pohonná hmota. 1 Státní podpora č. N206/2004, Úř. věst. C103 z , s.17. JUDr. Cyril SVOBODA ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 (4) Skutečná výrobní kapacita MEŘO v České republice činí tun ročně. Potenciální výrobní kapacita (při třísměnném provozu 330 dnů v roce) dosahuje tun ročně. (5) Tento program zahrnuje dvě podpory: úlevu spotřební daně ze směsného paliva bionafty a přímou nenávratnou dotaci výrobcům MEŘO. Toto nové oznámení se týká pouze změny přímé dotace, přičemž úleva spotřební daně se nemění. Původní oznámený program přímých dotací nebyl dosud realizován. 2.1 Úleva spotřební daně (6) Úlevu spotřební daně poskytuje Ministerstvo financí ve výši Kč (102,6 EUR) na 1000 litrů směsného paliva bionafty, v němž je minimálně 31% bionafty. Bez této výjimky by platila spotřební daň ve výši Kč (331,1 EUR) na 1000 litrů, jako u motorové fosilní nafty. Snížená spotřební daň tak bude činit Kč (228,5 EUR) na 1000 litrů směsného paliva bionafty. (7) Úleva spotřební daně se přiznává subjektům, které uvedou směsné palivo do volného prodeje. Úleva je přístupná všem výrobcům a dovozcům směsného paliva bionafty za podmínky, že směsné palivo bionafta splní podmínky stanovené v programu podpory. (8) Úleva spotřební daně je uplatňována na základě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Účinnosti nabude po schválení Komisí a to na dobu trvání 6 let. Nevybraná daň v důsledku úlevy by měla dle odhadu dosáhnout přibližně 564 mil. Kč (18,8 mil. EUR) v roce 2004 (po ) a asi mil. Kč (37,6 mil. EUR ) ročně v letech 2005 a (9) Úleva na dani byla zavedena na základě čl. 16 směrnice o energetické dani z 27. října Přímé dotace (10) Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond zamýšlejí poskytovat přímé nenávratné dotace výrobcům MEŘO. Zpočátku bude dotace činit Kč (232,9 ) za tunu MEŘO místo původně oznámených Kč (316,1 EUR). Jelikož tuna MEŘO odpovídá 1136,36 litrům, dotace ve výši Kč odpovídá Kč (205,1 EUR) za 1000 litrů MEŘO. Na rozdíl od původního plánu však české orgány hodlají upravovat úroveň podpory každý měsíc, aby bylo zabráněno nadměrné kompenzaci. Upravená dotace bude vypočtena ze dvou rovnic podle následujícího vzorce: C motor + spotřební daň = 0.31 (C bio D) C motor + C směs + C nižší účinnost spotřební daň a C bio = C řepkový olej B pokrutina olejná + C jiná výroba + zisk 2 Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283 z s.51). 2

3 kde: C motor = cena fosilní motorové nafty na rotterdamské burze; C bio = cena bionafty; D = přímá dotace; C směs = náklady na smíchání; C nižší účinnost = náklady vzniklé vinou nižší energetické účinnosti bionafty ve srovnání s fosilní motorovou naftou; C řepkový olej = cena vstupů pro řepkový olej, přičemž cena řepky se bere z burzy MATIF v Paříži; B pokrutina olejná = výnosy z vedlejších produktů (pokrutina olejná nebo řepková drť) podle jejich ceny na burze v Hamburku; C jiná výroba = další výrobní náklady bionafty kromě surovin; Zisk = 5% míra zisku z přímých nákladů. Po dobu trvání předmětného programu podpory budou české orgány vypočítávat správnou výši dotace na základě aktuálních cen řepkového oleje, olejové pokrutiny a fosilní nafty, přičemž se další proměnné považují za konstantní po celé období. Pro jednotlivá čtvrtletí byly stanoveny mezní hodnoty dotace, v jejichž rámci se vypočte výše dotace na základě hodnot odpovídajících proměnných v jednotlivých měsících, aniž by byla iniciována změna výše dotace podle nařízení vlády. Maximální odchylka směrem nahoru činí pro většinu čtvrtletí Kč (267,9 EUR) a nejvyšší možná odchylka, které lze dosáhnout toliko v jednom čtvrtletí (v prvním čtvrtletí 2006) dosahuje Kč (281,9 EUR). (11) Příjemci musí splnit několik podmínek, aby jim mohla být přidělena přímá dotace. Mimo jiné, uchazeč o dotaci je povinen zpracovávat semeno řepky olejné na MEŘO, přičemž se jeho výrobní zařízení musí nacházet na území České republiky. Dále je uchazeč povinen zpracovávat vyrobený MEŘO na směsné palivo bionaftu nebo jej prodávat výrobci směsného paliva bionafty za účelem výroby bionafty. (12) Právním základem pro poskytování nenávratné dotace je zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Podrobná ustanovení o poskytování dotace jsou uvedena v nařízení vlády č. 148 ze 6. dubna 2005, které upravuje podmínky pro poskytování finanční podpory na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu MEŘO. (13) Toto opatření nabude účinnosti po schválení Komisí a je platné do konce roku Roční rozpočet na přímé dotace umožní dotovat maximálně tun MEŘO. Pokud žádosti o dotace překročí toto množství, budou upraveny požadavky na uchazeče. Odhadovaný odpovídající rozpočet na druhou polovinu 3

4 2005 činí 350 mil. Kč (11,6 mil. EUR) a v roce 2006 dosahuje 700 mil. Kč (23,3 mil. EUR). (14) Česká republika se zavázala posílat Komisi výroční zprávy. 3 Posouzení (15) Jediná změna v programu podpory se týká přímých dotací, úleva spotřební daně se nemění. Komise tudíž v tomto rozhodnutí posuzuje pouze přímé dotace. 3.1 Existence podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. (16) Podle článku 87 Smlouvy o ES je státní podporou (1) podpora poskytnutá členským státem nebo z veřejných zdrojů, (2) narušující hospodářskou soutěž, tím, (3) že zvýhodňuje určité podniky (4) v míře, která ovlivňuje obchod mezi členskými státy. (17) Přímé dotace poskytuje členský stát a jsou financovány z veřejných zdrojů. Zvýhodňují výrobce MEŘO, protože MEŘO slouží jako náhrada fosilní motorové nafty a toto zvýhodnění může narušit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU. Dotace pravděpodobně ovlivní obchod mezi členskými státy v tomto odvětví. Proto představují státní podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 3.2 Výjimka podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES (18) Čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES stanoví možnost výjimky z obecného pravidla neslučitelnosti státní podpory se společným trhem, jak uvádí odstavec 1 tohoto článku, s cílem usnadnit rozvoj určitých hospodářských aktivit nebo oblastí, pokud taková podpora negativně neovlivní podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. (19) Účelem navrhovaných opatření je podpořit využívání ekologicky šetrných paliv, s cílem snížit emise skleníkových plynů. Komise připomíná, že vývoj obnovitelných druhů energie, zejména biopaliv, byl podporován od roku 1985 cestou mnoha opatření přijatých v rámci Společenství 3. Cíle předmětného programu podpory jsou v souladu s politikou EU v tomto odvětví. (20) Řepkový olej spadá pod kapitolu seznamu v Příloze I ke Smlouvě, což je seznam výrobků z Hlavy II o zemědělství. Metylester řepkového oleje, který představuje další krok v procesu výroby, není na seznamu. Přímými příjemci podpory jsou výrobci metylesteru řepkového oleje, není však vyloučeno, že z podpory budou mít dílčí prospěch i výrobci řepkového oleje. Komise proto zhodnotila oznámené opatření jak z hlediska Pravidel Společenství k poskytování státní podpory na ochranu životního prostředí 4 (dále jen Pravidla 3 4 Mezi jiným: Bílá kniha z r o obnovitelných druzích energie (KOM (1997) 599 v konečném znění ze dne ), Zelená kniha Komise o bezpečnosti dodávek energie v Evropské unii (KOM (2000) 769 ze dne ), sdělení Komise o alternativních palivech v silniční dopravě a o řadě opatření na podporu využívání biopaliv (KOM(2001) 547 ze dne ). Úř. věst. C 37 z , s.3. 4

5 Společenství ) tak z hlediska Pravidel Společenství k poskytování státní podpory v zemědělství. 5. (21) Bod Pravidel k poskytování státní podpory v zemědělství stanoví, že v náležitě odůvodněných případech, například v případě podpory pro vývoj biopaliv, může Komise schválit také provozní podporu. Provozní podpora může být přiznána, pokud lze jednoznačně prokázat, že je nezbytná ke kompenzaci navýšení nákladů vzniklého z důvodu využívání ekologicky šetrných vstupů ve srovnání s tradičním procesem výroby. Složku podpory je nutno omezit jen na neutralizaci účinků navýšení nákladů a měla by se v pravidelných, nejméně pětiletých intervalech opětovně přezkoumávat. Jak vyplývá ze zbývající části předmětného rozhodnutí, ohlášený program podpory těmto podmínkám vyhovuje. Při posuzování podpory na ochranu životního prostředí, poskytované jak v odvětvích zmiňovaných v Příloze I tak odvětvích, které nespadají do této Přílohy, se zdá správné postupovat vůči všem odvětvím stejně. Ve skutečnosti Komise už v minulosti přijala v některých případech tuto zásadu rovného zacházení. 6 (22) Podle bodu E.3.3 Pravidel Společenství lze přiznat provozní podporu ve prospěch výroby energie z obnovitelných zdrojů. Komise zastává názor, že taková podpora zasluhuje zvláštní zacházení kvůli obtížím, kterým je nutno čelit v souvislosti s těmito zdroji energie oproti tradičním zdrojům. (23) Definice bionafty uplatňovaná v České republice je ve shodě s vymezením obnovitelných zdrojů energie z čl. 2 písm. a) směrnice 2001/77/EC 7. Bionafta je tudíž obnovitelným zdrojem energie ve smyslu bodu 6 Pravidel Společenství. (24) Bod 56 Pravidel Společenství stanoví, že výše provozní podpory se musí omezit jen na pokrytí rozdílu mezi výrobními náklady energie z obnovitelných zdrojů a tržní cenou předmětné energie. Z toho vyplývá, že náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (v tomto případě směsného paliva - bionafty) by i se započtením podpory neměly být nižší, než je tržní cena srovnatelné energie získané z fosilních zdrojů, která není předmětem podpory. Toto je dále vysvětleno v bodech 59 a 60 Pravidel Společenství. Z níže uvedených tabulek vycházejících z aktuálních informací vyplývá, že podpora umožňuje výrobcům prodávat směsné palivo za cenu, která je schopna konkurovat fosilnímu palivu. Vzorec, dle něhož se každý měsíc výše podpory přepočítává, navíc zajišťuje, že tomu tak bude i nadále Úř. věst. C28 z , s.2 např. rozhodnutí Komise o německé ekodani, NN47/99, Úř. věst. C166 z , s. 2 a N575/A/99, Úř. věst. C322 z , s. 9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES z 27. září 2001 o podpoře elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu, Úř. věst. L 283 z , s. 33. čl. 2 písm. a) této směrnice vyjmenovává tyto obnovitelné zdroje energie: energie větrná, sluneční, geotermální, energie vln a přílivu, energie vodní a z biomasy, energie plynů ze skládek, čističek kanalizačního odpadu a bioplynů. Čl. 2 písm.b) stanoví, že termínem biomasa se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu. 5

6 Tabulka č. 1: náklady na zpracování řepkového semene Kč na tunu řepky EUR na tunu řepky Elektrická energie Údržba a opravy Platy a mzdy Odpisy Režijní náklady Celkem Tabulka č. 2: cena surovin na výrobu jedné tuny MEŘO Kč na tunu MEŘO EUR na tunu MEŘO Řepkové semeno jako surovina (2,78 tuny x 6410) Výnosy z pokrutiny olejné (2 350 Kč x 2,78 x 61.5%) [4 015] [133.6] Mezisoučet Účinnost reesterifikace (97.5%) Celkem Tabulka č. 3: náklady na výrobu 1 tuny MEŘO Kč na tunu MEŘO EUR na tunu MEŘO Cena surovin Náklady na zpracování řepkového semene (2,8 t x ) Reesterifikace řepkového oleje: Elektrická energie Metanol Zásady Kyseliny Přísady Nepřímé náklady: platy a mzdy, odpisy, údržba a opravy, režijní náklady a úroky z kapitálu Prodej glycerínu [200] [6.7] Reesterifikace řepkového oleje: mezisoučet Míra zisku (5%) Celkem % z celkových nákladů před odečtením výnosů za prodej pokrutiny olejné. 6

7 Tabulka č. 4: náklady a cena směsné bionafty ve srovnání s fosilním palivem Kč na 1000 litrů směsné nafty EUR na 1000 litrů směsné nafty Náklady na MEŘO (31% x / ) Přímá dotace 31% x / [1 910] [63.6] Náklady na fosilní naftu (69% x ) Náklady míchání Spotřební daň Celkem Korekce za nižší energetický obsah (7%) Prodejní cena směsné bionafty Náklady na fosilní naftu (100% x ) Spotřební daň Prodejní cena fosilního paliva (25) Komise neshledává v horní (ani v dolní) mezní hodnotě, nad níž (pod níž) nebude podpora upravována, nepřípustné zvýhodnění a považuje tento systém za odůvodněný potřebou administrativního zjednodušení. Míry zisku jsou relativně nízké ve srovnání s konečnou tržní cenou směsného paliva. Navíc se v nich částečně promítají běžné sezónní výkyvy cen řepkového semene a nesou s sebou možnost jak nedostatečné tak nadměrné kompenzace. Po zvážení všech aspektů lze předpokládat vyrovnaný poměr výhod a nevýhod. (26) Komise konstatuje, že Česká republika se zavázala podávat Komisi jednou ročně monitorovací zprávu se všemi relevantními informacemi o výrobních nákladech pohonných hmot, které jsou z hlediska emisí oxidu uhličitého neutrální, a rovněž informace o tržní ceně pohonných hmot, a tím prokázat, že nedochází k nadměrné kompenzaci. (27) Se zohledněním výše uvedeného tak Komise dochází k závěru, že se podpora omezuje jen na pokrytí rozdílu mezi náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a tržní cenou dané energie a že lze vyloučit nadměrnou kompenzaci ve smyslu Pravidel Společenství. (28) Komise na závěr konstatuje, že dané opatření je časově omezeno, jelikož přímé dotace budou poskytovány jen do konce roku (29) Komise dospívá k závěru, že oznámené opatření splňuje podmínky stanovené v Pravidlech Společenství pro poskytování státní podpory na ochranu životního prostředí. Komise tudíž rozhodla, že toto opatření může být vyjmuto z obecného zákazu státní podpory dle čl. 87 odst.3 písm. c) Smlouvy o ES. 9 Je to v souladu s informacemi od Eurostatu, kde se konstatuje, že energetický obsah 1 tuny bionafty se rovná 0,812 tuny fosilní nafty. 7

8 4 Závěr (30) Komise má za to, že ohlášená změna již dříve schváleného programu podpory, na jejímž základě budou dotace výrobcům bionafty poskytovány, je slučitelná se zásadami společného trhu. V souladu s tím se Komise usnáší nevznášet námitky proti této změně. Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zpřístupněny třetím stranám, uvědomte o tom prosím Komisi do patnácti pracovních dnů od data jeho obdržení. Pokud Komise do tohoto termínu neobdrží zdůvodněnou žádost, bude se mít za to, že souhlasíte s odhalením třetím stranám a se zveřejněním celého textu dopisu v původním znění na internetové stránce: Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu: European Commission Directorate-General for Competition State aid Greffe B-1049 Brussels Fax: +(32-2) S úctou, za Komisi Neelie KROES členka Komise 8

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

Č.j. VP/S 37a/01-160 V Brně dne 4. června 2001

Č.j. VP/S 37a/01-160 V Brně dne 4. června 2001 Č.j. VP/S 37a/01-160 V Brně dne 4. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 21.3. 2001 na základě žádosti Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 28.2. 2001, č.j.:

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 03.V.2005 C(2005)1324 fin Věc: Státní podpora č. N 323/2004 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 28.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 200/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod 4.3.2006 C 54/13 POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) (Text s významem pro EHP) 1. Úvod 1. Na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy může Komise považovat

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Úřední věstník Evropské unie L 187. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 26. června 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 187. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 26. června 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 187 České vydání Právní předpisy Svazek 57 26. června 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů. Nadační fond proti korupci

Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů. Nadační fond proti korupci Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů Nadační fond proti korupci Prohlášení Nadační fond proti korupci se rozhodl otevřeně zareagovat na mediální zájem, jenž se v uplynulých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :

IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : N á v r h z á k o n a, k t e r ý m s e m ě n í z á k o n č. 3 5 3 / 2 0 0 3 S b., o s p o t ř e b n í c h d a n í c h, v e z

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012

L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 L 181/30 Úřední věstník Evropské unie 12.7.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

PŘÍRUČKA PRAVIDEL SPOLEČENSTVÍ PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

PŘÍRUČKA PRAVIDEL SPOLEČENSTVÍ PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM 25/02/2009 PŘÍRUČKA PRAVIDEL SPOLEČENSTVÍ PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM včetně dočasných opatření státní podpory zlepšujících přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více