VZTAHOVÉ STRATEGIE JEDNÁNÍ - ASERTIVITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZTAHOVÉ STRATEGIE JEDNÁNÍ - ASERTIVITA"

Transkript

1 VZTAHOVÉ STRATEGIE JEDNÁNÍ - ASERTIVITA Mezilidské vztahy jsou komplexem velmi složitých vazeb. Jedná se většinou o náročné, a přitom neuvědomované typy reakcí. Ne vždy dokážeme být těmi správnými taktiky a stratégy. Obecně rozlišujeme jednání na základní kategorie, které bychom mohli umístit na dané úsečce: PASIVITA ASERTIVITA AGRESIVITA MANIPULACE POZOR: V KAŽDÉ SITUACI JE VHODNÝ JINÝ TYP CHOVÁNÍ!!! K asertivnímu jednání nejsnáze dospějeme poté, co je odlišíme od agresivity a pasivity za současného odolávání jakékoliv manipulaci. 1

2 ZÁKLADNÍ TYPY VZTAHOVÝCH STRATEGIÍ JEDNÁNÍ PASIVITA ASERTIVITA AGRESIVITA Účel Vyhnout se konfliktu Komunikace a vzájemný respekt Dosáhnout toho, co chci, za každou cenu Charakteristika a chování Nevyjadřuje, co chce, ani myšlenky ani pocity Vyjadřuje, co chce přímo a přiměřeně Vyjadřuje, co chce na úkor ostatních Úmysl Zalíbit se Komunikovat Dominovat, ponížit Pocity Úzkost, strach, nesoulad se sebou samým Jistota a pozitivní pocity ze sebe samého Sebeospravedlňující, nadřazený, lepší než ostatní Pocity druhých Nadřazenosti a viny Respektování vlastní ceny Ponížení a zranění Ostatní si myslí Podráždění, soucit, zklamání Obvykle získají respekt druhých Pomstychtivost Výsledek Nedosažení cílů, zlost narůstá Dosahování cílů, uspokojení Dosahování cílů na úkor ostatních, ztráta dlouhodobých vztahů Zisk Vyhnutí se nepříjemným situacím, konfliktům, tenzi, konfrontaci Dobré pocity, respektování ostatními, vyšší sebedůvěra, zlepšování vztahů Dáváte průchod zlobě, nadřazenosti, povýšenosti ztrácíte vztahy 2

3 CO JE ASERTIVTA V SOUČASNÉM POJETÍ? JE TO PARTNERSTVÍ. Dnešní doba vyžaduje jedince, který je sociálně zralý, vyrovnaný, s dovedností efektivního jednání, schopný se racionálně rozhodovat v mezních či konfliktních situacích, přiměřeně se kontrolovat, řešit problémy, diskutovat, argumentovat, přesvědčovat i vyjednávat. Přesto pro člověka, který má chuť, odvahu a snahu rozvíjet asertivní dovednosti musíme říci, že asertivita není všemocná a jistě se ocitneme v situacích, kdy není na místě. Přesný překlad je téměř nemožný. Přesto pokusy o definici jsou: Asertivita je schopnost člověka prosadit vlastní požadavek, který považuje za oprávněný. Je to schopnost jednat v životních situacích tak, aby nepociťoval omezení vlastní vůle okolím a současně svým chováním nečinil nátlak na práva druhých. Jde o zdravé, přiměřené a situaci realistické sebeprosazování, respektující práva druhých. Podmínkou je že člověk pní své povinnosti a totéž předpokládá a vyžaduje u druhých. Je to schopnost spontánně reagovat, oponovat druhým, bránit se manipulaci a stát si za svým názorem. Je to však i schopnost přiznat chyby či omyl. Jedná se o praktický způsob komunikace a jednání, při kterém člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje. Postupuje tak, aby nepřekračovat vlastní práva, ani práva ostatních lidí. Tedy asertivita znamená: ODPOVĚDNOST ZA SEBE UMĚNÍ STÁT SI ZA SVÝM JASNÁ VIZE, KAM SMĚŘUJI KLID V KRIZI SCHOPNOST PŘIJMOUT KRITIKU RADOVAT SE Z ÚSPĚCHŮ I BEZ PŘEHNANAÉ SKROMNOSTI 3

4 ROVNOVÁHA CHTĚNÍ A POVINNOSTÍ NASLOUCHÁNÍ DRUHÝM KOMUNIKACE BEZ AGRESE CO NENÍ ASERTIVTA? Opačné jednání není asertivní: Nechuť naslouchat Křik na druhé Rány pod pás Pomstychtivost Mlžení,nejasné informace Jízlivost Mučednický postoj Zkreslování informací. ZÁKLADNÍ FUNKCE ASERTIVITY A JEJÍ POUŽITÍ Motto: Dnešek je zítřek, kterého ses bál včera... a vidíš, nic se nestalo. JEN VYROVNANÝ ČLOVĚK, KTERÝ SE NECÍTÍ BÝT OHROŽEN, MŮŽE BEZ PROBLÉMŮ UPLATŇOVAT JAKÉKOLIV PRVKY ASERTIVITY. VYMEZENÍ POJMU: Termín asertivita pochází z latiny a volně se překládá ve smyslu něco požadovat, tvrdit, ujišťovat, brát si právo. Volně dnes asertivitu chápeme jako schopnost dát najevo své stanovisko bez záporného emočního náboje. DEFINICE ASERTIVITY: ASERTIVITA JE ZDRAVÉ A PŘIMĚŘENÉ SEBEVĚDOMÍ A SEBEPROSAZOVÁNÍ. 4

5 ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Nejednáme na úkor druhých, ale ani nepřipouštíme jednání ostatních na náš účet. Ten, kdo se prosazuje asertivním způsobem, nemanipuluje s druhými lidmi. Šetří jejich důstojnost, nesnaží se je přelstít ani převálcovat. Pasivní jednání Chutná hořce. Člověk, který ustupuje, pociťuje ztrátu vlastní hodnoty. Pasivní jednání je neúčinné. Vzdáním se toho, oč mi jde, sotva něčeho dosáhnu. Agresivní útok a manipulace Vyvolává u druhých buď protiútok nebo pasivitu. Ani jedno, ani druhé není žádoucí. Asertivita znamená: neodsuzuji člověka jako osobnost jen proto, že s ním nesouhlasím. I když s ním nesouhlasím, vážím si ho pro jeho vlastnosti nebo jiné parametry. Asertivita znamená: uvědomuji si, že jsem dospělý, svobodný člověk s řadou práv a uvědomuji si, že naprosto stejní jsou i druzí lidé kolem mne. Uznávám jejich dospělost, svobodu a práva. Asertivita znamená: nejednám na úkor druhých - nenechám druhé, aby jednali na můj úkor. Nemanipuluji s nimi a nenechám s sebou manipulovat. Nejsem útočně ironický, uštěpačný, nevytahuji se, neponižuji druhé, přemýšlím o myšlenkách jiných lidí dříve, než vyslovím svůj úsudek. Mám právo žádat od svého okolí totéž. Asertivita je nástroj k vytvoření větší rovnosti ve vztazích. Umožňuje zachovat sebeúctu, rozvijí způsob sebevyjádření, aniž byste museli snižovat úctu jiných. Pevně věříme, jako asertivní jedinci, že všichni lidé jsou stejně hodnotní. Negativní premisy: Řada lidí se podceňuje a domnívá, že nemají právo chovat se asertivně Řada lidí je buď příliš vznětlivá nebo naopak příliš bázlivá Řada lidí postrádá dovednosti úspěšně se vyjádřit a sdělit to, co cítí 5

6 Některé oblíbené názory o hodnotě lidí předsudky: Dospělí jsou důležitější než děti. Šéfové jsou důležitější než zaměstnanci. Muži jsou důležitější než ženy. Učitelé jsou důležitější než studenti. Politici jsou důležitější než voliči. Obecné záležitosti jsou důležitější než osobní. Vítězové jsou důležitější než poražení. FUNKCE ASERTIVITY: Buduje a posiluje sebevědomí Vede ke spolupráci Učí přijímat prohru Učí prosadit svůj názor ROZVÍJENÍM SCHOPNOSTI STÁT SI ZA SVÝM A BÝT SAMA SEBOU PŘEKONÁVÁME SVŮJ STRES A ZVYŠUJEME VLASTNÍ HODNOTU. Poklona všem, kteří si uvědomují sami sebe, své potřeby a touhy, své silné stránky, ale také svá zranitelná místa, své úzkosti, svá provinění vnitřní i vnější tlaky, které usměrňují jejich život. Asertivita není dát někomu najevo převahu, vítězit nad druhým, donutit někoho k ústupkům či zcela odstranit z cesty. Asertivita je čestná a otevřená vstřícná komunikace s výraznou ochotou spolupracovat. ASERTIVITA je součást komplexu sociálních dovedností. Má následující pozitivní aspekty: Preferuje neagresivní chování Pomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí Zvyšuje sebeúctu a respekt Otevírá a projasňuje lidské vztahy Vytváří atmosféru pro spolupráci Umožňuje předcházet nebo efektivně řešit konfliktní situace Rozvíjí samostatnost v rozhodování Zvyšuje odpovědnost za sebe sama Učí zdravému riskování 6

7 Podporuje kreativitu Umožňuje být sám sebou VARIANTY ASERTIVITY: Základní asertivita Jedná se o jednoduché přímé a nekomplikované vyjádření pocitů, představ, myšlenek, názorů i postojů. Např.: je mi s tebou dobře, to,co děláš mne vadí,.nechci dále pokračovat v tomto rozhovoru. Empatická asertivita Zahrnuje v sobě i citlivost a vnímavost vůči ostatním lidem. Proniká do vztahu k druhým lidem, respektuje jejich hněv, názory, radost. Učí nás porozumět druhému, hodnotit realisticky situace, redukovat agresivitu. Např.: nedivím se, že se zlobíš,.oběd byl dobrý, ale jíst už nebudu, stačilo mně vidím, že mi chceš pomoci, ale rozhodnout se musím sama, Stupňovaná asertivita Lze jí využít, když protějšek ignoruje naše stanoviska, porušuje naše osobní práva. Je náročné zvládnout hranici a nepřejít do agresivity. Zde je nutné dobře si hlídat neverbální komunikaci a především tón hlasu a intonaci. Např.: třikrát jsem upozorňovala na potřebu uklidit pokoj, trvám na tom, a dokud to nebude, nepůjdeš ven. Konfrontační asertivita Užíváme v případě rozporu mezi skutky a slovy partnerů. Neútočíme, ale žádáme vysvětlení či doplňující informace pro vyřešení situace. Např.: žádala jsem abys mi neotevírala mé dopisy, opět jsi to udělala, můžeš mi říci proč? NÁSTROJE PARTNERSKÉHO PŘÍSTUPU V JEDNÁNÍ Tyto prostředky mají skryté poselství, a to je jejich dlouhodobý dopad na sebeúctu lidí, ke kterým takto přistupujeme. Vede je to k větší zodpovědnosti a samostatnosti. TATO CESTA MÁ SMYSL, I KDYŽ JÍ PROVÁZÍ POČÁTEČNÍ NEJISTOTA. Pocit vzrůstající kompetence na úřadech, u lékařů, v jednání s kýmkoliv a kdekoliv velice pomáhá vydržet. 7

8 Dávejme lidem okolo sebe prostor a nechme je navrhovat řešení, která se jich bezprostředně dotýkají. Tím, že poskytneme prostor pro jejich názor a řešení výrazně ubývá konfliktů, zejména těch skrytých a nevyslovených naopak postupně se přejímá zodpovědnost a převažují pozitivní emoce. Pokud to jde, nechme je vybrat, aby se rozhodli. Vyvarujme se soudů a hodnocení Vyhýbejme se mocenským způsobům jednání, ty silně demotivují a vyvolávají negativní emoce Budeme-li se k druhým chovat s respektem a od nich respekt očekávat, šetříme i svou důstojnost a budeme si více vážit sami sebe. Nebudeme tak závislí na mínění druhých. ASERTIVITA 3 základní kritéria: zodpovědnost za své chování: ohled na zájmy druhých: prosazování svých zájmů: bere bere prosazuje BERE SI NAČ MÁ NÁROK, BERE ZA TO ODPOVĚDNOST A PŘITOM I RESPEKTUJE NÁROKY PROTISTRANY. Projevy v jednání aktivní komunikace (rychlá reakce na podněty) pozitivní postoj snaha o dosažení dohody (obě strany budou spokojeny s podmínkami obchodu). snaha o porozumění situace protistrany vyslechnutí názoru protistrany a vyslovení svého názoru respekt k proti straně Reakce na chování asertivní chování = aktivní naslouchání - vyslechnutí názoru protistrany, pochopení situace protistrany - vyjádření vlastních požadavků. 8

9 - zrekapitulování řečeného (pro vyvolání pocitu zájmu, vyjasnění srozumitelnosti, pro získání zpětné vazby) - ocenění uzavření dohody "Jsem rád, že dohoda byla uzavřená." techniky vyjednávání - dosažení společné dohody (tak, aby byly spokojeny obě strany, strategie WIN-WIN) Citáty: ASERTIVITA Alan ALDA: Buďte slušní k jiným, ale pak si všímejte, zda jsou slušní i oni k vám. Benito Juarez: Mezi lidmi, stejně jako mezi národy, zajistí mís jen vzájemné respektování práv. Lev. N. Tolstoj: Není velikosti tam kde chybí prostota, laskavost a pravda. 9

10 ASERTIVNÍ PRÁVA MÁM PRÁVO SÁM SE ROZHODNOUT, ZDA BUDU JEDNAT ASERTIVNĚ NEBO NE! 30 lidských práv Právo být respektován, coby lidská bytost 1. Právo na chyby a změnu svého chování a jednání 2. Právo být vyslechnut a brán vážně 3. Možnost rozhodovat, jak budu trávit svůj čas 4. Smět požádat o to, co chci 5. Právo bez pocitu viny říci ne 6. Právo dělat chyby 7. Smět vyjádřit své potřeby 8. Stanovit si vlastní priority 9. Právo na vlastní názor 10. Právo na smutek a pláč 11. Nemá nutnost svá rozhodnutí logicky zdůvodňovat, ani se za ně ospravedlňovat 12. Vyjádřit své pocity 13. Změnit názor 14. Občas selhat 15. Možnost říci: tomu nerozumím 16. Řídit se vlastním žebříčkem hodnot 17. Právo smět se rozhodnout, zda se budu či nebudu zabývat problémy druhých 18. Naplňovat své vlastní potřeby 10

11 19. Právo na informace 20. Právo být úspěšným 21. Smět vyjádřit své přesvědčení 22. Právo nemít nutnost se svými rozhodnutími pospíchat 23. Právo na soukromí 24. Právo přiznat, že nevím 25. Právo na čas prostor pro své soukromí 26. Možnost být sám sebou 27. Posoudit své vlastní zásluhy 28. Nemít povinnost nic prosazovat 29. Právo volby jednat či reagovat svobodně v dané situaci 30. Být svůj nemuset naplňovat představy jiných lidí A nezapomínejte: NEJDŮLEŽITĚJŠÍM SOUDCEM SEBE JSEM JÁ SÁM! 11

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Rozvoj expresivních a komunikačních schopností Fáze efektivní komunikace Komunikační proces Efektivně komunikovat

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY - 3-1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY Rodiče a sourozenci mají podstatný vliv na socializaci a emoční vývoj dítěte. Otec a matka, uvažujeme-li o úplných rodinách, sdílejí s dětmi podstatnou část jejich

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

Tým, jeho budování a kritické vlastnosti vedoucího

Tým, jeho budování a kritické vlastnosti vedoucího Tým, jeho budování a kritické vlastnosti vedoucího Jeden z nejsilnějších a nejúspěšnějších mechanismů, které nám pomáhají přežít, je být součástí skupiny, týmu, přispívat týmu a čerpat z něj. Týmy existují

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

ASERTIVITA PRO MANAŽERY

ASERTIVITA PRO MANAŽERY Dagmar Lahnerová SIMPLY CLEVER ISBN www.skoda-auto.cz Citigo_Grada_AsertivitaManagrs_167x240.indd 1 ŠKODA Citigo má vše, co pro m stský život potºebujete: napºíklad nízkou spotºebu, skv lý design, dostatek

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více