Finanční analýza firmy Milan Lipš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza firmy Milan Lipš"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení literatury. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené V Litoměřicích dne 10. dubna 2009 Tomáš Lipš

3 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Jiřímu Kuderovi, CSc. za odborné vedení a cenné rady. Dále děkuji panu Milanu Lipšovi za projevenou ochotu a spolupráci a v neposlední řadě děkuji svým blízkým za poskytnuté podmínky pro vypracování bakalářské práce.

4 Anotace Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu firmy Milan Lipš za období Práce je rozdělena do několika podkapitol. Teoretická část se věnuje popisu cílů finanční analýzy, její historii, uživatelům a informačním zdrojům. Další část je zaměřena na metody finanční analýzy. V praktické části jsou vypočítány ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti a hodnoty jsou porovnány z časového hlediska. Na závěr je uveden návrh, jak zlepšit finanční zdraví analyzované firmy. Annotation The main target of the bachelory work is aplication of financial analysis to business subject Milan Lips. Years analized date from 2001 to Work is devided to several chapters. Theoretical part describes general targets, history, users s and information sources of financial analysis. Next part describes method s of financial analysis. Practical part is about calculation of financial indexes liquidity ratios, profitability, activities and insolvency. Indexes are compared in time line. At the conclusion is present scheme to improve financial health of business subject examined.

5 Obsah: Úvod Finanční analýza Význam finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy Zdroje informací pro finanční analýzu Přehled metod finanční analýzy Hodnocení ekonomických procesů Skupiny metod Finanční ukazatele Metody elementární analýzy Analýza absolutních ukazatelů Horizontální analýza Vertikální analýza Analýza rozdílových a tokových ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity Analýza soustav poměrových ukazatelů Bankrotní modely Bonitní modely Praktická část Základní údaje Charakteristika podniku Analýza účetních výkazů Horizontální analýza Horizontální analýza rozvahy

6 5.1.2 Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát Vertikální analýza Vertikální analýza rozvahy Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty Analýza poměrových ukazatelů Analýza rentability Rentabilita celkového kapitálu Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita tržeb Analýza aktivity Obrat celkového kapitálu Obrat zásob Obrat pohledávek Analýza zadluženosti Celková zadluženost Koeficient samofinancování Poměr dluhů k vlastnímu kapitálu Analýza likvidity Peněžní likvidita Pohotová likvidita Běžná likvidita Analýza soustav poměrových ukazatelů Bankrotní modely Altmanův model Model IN99 Index důvěryhodnosti Bonitní modely Bilanční analýza I. podle Rudolfa Douchy Závěr a doporučení Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam obrázků

7 Seznam tabulek Seznam grafů Seznam vzorců Příloha Příloha

8 Úvod Již z titulní strany práce je zřejmá rodinná souvislost mezi autorem práce a majitelem firmy. Záměrně je zvoleno téma Finanční analýza daného subjektu, nejen pro splnění studijních požadavků, ale také pro praktické využití firmou Milan Lipš. V současnosti je kladen velký důraz na kvalitní řízení firem, neboť jen ty, které dokonale ovládají obchodní a finanční stránku, mají nejvyšší šance ustát konkurenční tlaky. Zaměříme se tedy na finanční stránku řízení firmy. Finanční analýza nabízí celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví firmy. Několik ukazatelů finanční analýzy je používáno pro hodnocení firmy při žádosti o bankovní úvěr nebo jiných finančních zdrojů k zajištění hladkého chodu podniku. Základní postup finanční analýzy spočívá v rozboru absolutních ukazatelů v rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Jedná se o analýzu absolutních hodnot jednotlivých položek a jejich změn (horizontální a vertikální analýza účetních výkazů). Dále se provádí analýza pomocí poměrových ukazatelů. V první části práce jsou popsány teoretické základy metod finanční analýzy a jejich dělení. Blíže je specifikována horizontální a vertikální analýza, ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Dále jsou vysvětleny soustavy poměrových ukazatelů. Do této kategorie spadají bankrotní modely Altmanův model a model IN99, dále bonitní model bilanční analýza I. stupně dle Rudolfa Douchy. V aplikační části práce je stručně představena firma Milan Lipš a v dalších podkapitolách jsou aplikovány metody finanční analýzy na konkrétní výkazy podniku. Cílem práce je provézt finanční analýzu daného subjektu a prozkoumat jeho finanční zdraví, popřípadě odhalit slabé stránky a navrhnout jejich eliminaci. V závěru práce je uvedeno celkové zhodnocení situace analyzované firmy a upřesněné závěry a doporučení. 8

9 1. Finanční analýza 1.1 Význam finanční analýzy Existuje celá řada způsobů jak definovat pojem finanční analýza. V zásadě nejvýstižnější definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. 1 Obrázek 1: Časové hledisko hodnocení informací 2 Finanční analýza je důležitá součást řízení firmy a je úzce spojena s účetnictvím. Hlavním cílem je znázornit komplexní finanční situaci firmy. Samotné účetnictví by se dalo charakterizovat jako sběr, identifikace, třídění, evidence a dokumentace hospodaření firmy. Výstupy účetnictví neposkytují přesný přehled o hospodaření a finanční situaci firmy, nezobrazují silné a slabé stránky a celkovou kvalitu hospodaření. Ale zobrazují data momentálního typu, tedy absolutní stavové veličiny k určitému datu (rozvaha) a absolutní tokové veličiny za určité období (výkaz zisků a ztrát, výkaz o peněžních tocích), které mají samostatně omezenou vypovídající schopnost. Proto se užívá metod finanční analýzy, která poměřuje data mezi sebou a rozšiřuje vypovídací schopnost. Finanční analýza pomáhá s dalším rozhodováním a řízením firmy. Podmínkou kvalitního řízení jsou kvalitní data, proto je finanční analýza důležitým informačním zdrojem. 1 [6] Kapitola 1: Co je finanční analýza a k čemu slouží, s. 9 2 Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 1: Co je finanční analýza a k čemu slouží, s. 9 9

10 Finanční analýza zobrazuje minulost a současnost finančního hospodaření firmy, ale hlavně poskytuje doporučení pro období budoucí. Lze tedy říci, že finanční analýza nejen hodnotí minulost, ale také pomáhá s prognózou finančních perspektiv podniku. Jak je výše uvedeno, finanční analýza by měla vyjádřit pokud možno komplexně majetkovou a finanční situaci firmy, včetně všech jejích složek a poskytnout tak podklady i pro vnitropodnikové řízení. Finanční analýza by měla být komplexní a věrně zobrazit veškeré vlastnosti hospodářského procesu. Dále by měla být soustavná, ne jen jednou do roka v souvislosti se zpracováním účetní uzávěrky, ale měla by být běžnou součástí řízení firmy. 1.2 Uživatelé finanční analýzy Využití finanční analýzy ovšem nekončí uvnitř samotné firmy. Je to zdroj informací především pro subjekty, které jsou různým způsobem v kontaktu s danou firmou. Mezi takové patří následující subjekty: Obrázek 2: Schéma uživatelů 3 Manažeři využívají informace poskytované finanční analýzou pro dlouhodobé i operativní řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje adekvátně rozhodovat (otázka získání finančních zdrojů, zajištění optimální kapitálové struktury, alokace finančních prostředků...), přijímat správné podnikatelské záměry, správně 3 Zpracováno autorem. Zdroj: [2] Kapitola 2: Uživatelé finanční analýzy, s

11 formulovat cíle a strategie apod. Manažeři se obyčejně stávají také uživateli finanční analýzy jiných podniků (konkurentů, obchodních partnerů). Investoři využívají finanční informace o podniku především proto, aby posoudili, jestli je pro ně výhodné do podniku investovat. Pokud už do podniku investovali, umožňuje jim finanční analýza poznat, jak manažeři s investovaným kapitálem nakládají. Banky - Věřitelé žádají podrobné informace o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout o poskytnutí nebo neposkytnutí úvěru a také o podmínkách jeho poskytnutí a splácení. Tyto podmínky splácení úvěru se mohou např. změnit na méně výhodné (vyšší úroková sazba), jestliže podnik zhorší svou finanční situaci (překročí určitou hranici zadluženosti), když si banka vymíní vázanost podmínek splácení úvěru na odpovídající ukazatel (např. poměr dluhů k vlastnímu kapitálu). Zájem na finanční stabilitě a likviditě podniku mají nejen banky, ale také držitelé obligací a ostatní věřitelé. Obchodní partneři - Dodavatelé se zajímají hlavně o to, jestli podnik bude a zůstane schopný platit za objednávané zboží. Každý dodavatel má zájem, aby mezi jeho odběrateli byly především podniky solventní. Zákazníci (odběratelé) mají zájem především o to, aby dodavatel byl spolehlivý, protože jsou na něm závislí při zpracování svých zakázek. Včasné a kvalifikované informace o jeho finanční situaci mohou podnik přesvědčit o nutnosti opatřit si dodavatele nového, pokud se ukáže, že stávající dodavatel pravděpodobně nebude schopen nadále uspokojivě plnit svou úlohu a mohl by ohrozit chod podniku tak, že ten by nemohl zajistit výrobu a tak ztratil své stávající odběratele. Finanční analýza tedy pomáhá podniku při výběru dodavatelů, případně odběratelů. Zaměstnanci včetně těch, kteří teprve uvažují o zaměstnání v určité firmě, může finanční analýza pomoci při rozhodování o výběru nového zaměstnavatele, protože nedostatky v hospodaření podniku mohou vyústit i v neschopnost podniku platit svým vlastním zaměstnancům mzdu. Je pochopitelné, že zaměstnancům dělá dobře, když jejich podnik je úspěšný. Někdy jsou také hmotně zainteresováni na výsledku hospodaření. Informace o hospodaření podniku a jejich analýza jsou také důležitými podklady pro kolektivní vyjednávaní (jejich uživateli jsou také odborové organizace a jiná zaměstnanecká sdružení). Státní orgány se stávají uživateli finančních informací o podniku z celé řady důvodů: např. pro kontrolu placení daní, pro účely správy státních podílů v podnicích, kde stát je významným vlastníkem, pro správné rozhodování o rozdělování finanční výpomoci 11

12 podnikům, pro získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Finanční analýza může také poskytovat informace podstatné pro utváření hospodářské politiky státu. Konkurenti snaží se posoudit své vlastní výsledky hospodaření s konkurenčním podnikem a odhadnout tak silná a slabá místa, která konkurence má. 1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu Existuje mnoho zdrojů informací pro finanční analýzu, lze je rozdělit na tři hlavní skupiny: Zdroje finančních informací účetní výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví, informace finančních analytiků a manažerů podniku a výroční zprávy. Kvantifikované nefinanční informace oficiální ekonomická a podniková statistika, cenové a nákladové kalkulace. Nekvantifikované informace - zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, odborný tisk, nezávislá hodnocení. Velkou část dat poskytuje finanční účetnictví. Finanční účetní výkazy zachycují pohyb podnikových financí a majetku ve všech jeho formách a fázích podnikové činnosti. Jsou proto rozhodující součástí účetní uzávěrky, kterou tvoří: Rozvaha zachycuje stav majetku v podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) na straně druhé k určitému datu v peněžním vyjádření. Jsou zde podchyceny tzv. stavové veličiny. Je založena na principu bilanční rovnosti, což znamená, že položka suma aktiv se musí rovnat suma pasiv, nebo že aktiva jsou tvořena součtem vlastního jmění a dluhů. Aktiva představují vložené prostředky, které vznikly na základě minulých rozhodnutí a do nichž se očekává, že podniku přinesou určitý ekonomický efekt. Dluhy jsou stávající závazky podniku, které vznikly v minulosti a které v budoucnosti naopak budou ekonomický efekt snižovat. Vlastní jmění je pak rozdílem mezi aktivy a dluhy (cizími zdroji). 12

13 Obrázek 3: Schéma provázanosti účetních výkazů 4 Výkaz zisků a ztrát - Výsledovka podává přehled o úspěšnosti hospodaření podniku a výsledku, který podnik za určité období dosáhl, porovnává tedy tokové veličiny: výnosy a náklady. Je založena na akruálním principu, tedy neztotožňuje příjmy s výnosy a výdaje s náklady. Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v účetním období účelně vynaložil na získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. Výsledovka reaguje na změny v podniku a jeho okolí rychleji než rozvaha. Obsahuje totiž údaje pouze za jeden rok, zatímco bilanční položky jsou kumulovány celá léta. Příloha k účetní závěrce - obsahuje obecné údaje o účetní jednotce, o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování, dále pak doplňující údaje k rozvaze a výsledovce a výkaz o peněžních tocích (výkaz o cash flow). Příloha má zásadní význam k pochopení údajů v rozvaze a výsledovce. Výkaz cash flow sleduje příjmy a výdaje, které podnik v minulém účetním období realizoval. Tedy podává obraz o skutečných hotovostních tocích, pohybu peněžních prostředků a ekvivalentů. Peněžní ekvivalent je krátkodobý likvidní majetek, který je snadno směnitelný za peníze, patří sem: peníze na termínovaných účtech, likvidní cenné 4 Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 2: Zdroje informací pro finanční analýzu, s

14 papíry, se splatností maximálně 3 měsíce. Přehled peněžních toků rozlišuje tři základní činnosti: peněžní toky z provozní, finanční a investiční činnosti. Ostatní zdroje - Při zpracování finanční analýzy lze využít i informace z výroční zprávy, jejíž zkladní obsah tvoří: základní identifikace podniku, historie podniku, statutární a další orgány společnosti, organizační schéma, údaje z účetní závěrky, výrok auditora, výklad k podstatným událostem minulého vývoje a výhled na další období. Obecně se doporučuje všímat si méně toho, o čem výroční zpráva hovoří a více zkoumat, čemu se zpráva vyhýbá. Výroční zprávu vytvářejí jen účetní jednotky, které ze zákona podléhají auditu. 14

15 2. Přehled metod finanční analýzy Před výkladem metod finanční analýzy je nutné předeslat, že systém finanční analýzy není nikým kodifikovaný, není žádným způsobem legislativně upraven právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy jako například finanční účetnictví a daňová problematika, což značně komplikuje provádění finanční analýzy, způsobuje nejednotnost terminologie a postupů, nejednoznačnost výkladu a interpretace jejích výsledků. Buď se stejným pojmům přiřazuje různý obsah nebo naopak různé pojmy jsou spojeny s představou stejného obsahu. Přestože neexistuje nějaká oficiální metodika finanční analýzy, vyvinuly se určité obecně přijímané analytické postupy a v podnikové praxi se setkáváme s nejrůznějšími přístupy a technikami analýzy, které si kladou za cíl podat stejně jako účetnictví věrný obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci jak externím uživatelům, tak vedoucím pracovníkům podniku Hodnocení ekonomických procesů V ekonomii se obvykle rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. Fundamentální analýza vychází ze vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy a odvozuje závěry většinou bez algoritmizovaných procesů. Technická analýza využívá matematické, matematicko-statistické a další algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování dat a posouzení výsledků z ekonomického hlediska. 6 Z výše uvedeného vyplývá, že finanční analýza vychází především z technické analýzy, protože pracuje s matematickými postupy. 5 [2] Kapitola 3: Techniky a metodické nástroje finanční analýzy, s [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s

16 2.2 Skupiny metod Finanční analýza používá dvě skupiny metod: Vyšší metody finanční analýzy nepatří k universálním metodám a nejsou běžně používány ve firemní praxi. K těmto metodám je potřeba hlubších ekonomických (teoretických i praktických) znalostí a k aplikaci je potřeba kvalitní software. Proto se těmito metodami zabývají specializované firmy. Metody elementární analýzy jsou založeny na práci s daty zjištěnými z účetních výkazů a s údaji odvozenými z těchto výkazů. 2.3 Finanční ukazatele Finanční ukazatele představují základ pro různé metody finanční analýzy. Finančním ukazatelem rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku. 7 V současnosti se nejvíce využívá dělení na extenzivní a intenzivní ukazatele jak zobrazuje následující schéma. Obrázek 4: Rozdělení finančních ukazatelů 8 7 [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s

17 Extenzivní (objemové), nesoucí informaci o rozsahu (v peněžních jednotkách), tyto ukazatele lze členit na: stavové (absolutní), kterými jsou jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycují stav vždy ke zvolenému časovému okamžiku rozdílové, kterými jsou rozdíly stavových ukazatelů vztažených vždy k témuž časovému okamžiku (např. čistý pracovní kapitál) tokové, které informují o změnách stavových a rozdílových ukazatelů za určitou dobu (např. zisk představuje rozdíl mezi výnosy a náklady) nefinanční, které vycházejí především z vnitropodnikového účetnictví (např. počet zaměstnanců). Pomáhají zpřesnit finanční ukazatele Intenzivní (poměrové), jde o podíly dvou (nebo více) extenzivních ukazatelů; příkladem jsou ukazatele likvidity nebo rentability. 9 Při zpracování finanční analýzy využíváme metody, které jsou založené na práci se zjištěnými údaji z účetních výkazů a s ukazateli, jež jsou z těchto výkazů odvozené. Ukazatelem rozumíme každou číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku doprovázenou těmi atributy dat, které postačují k danému účelu analýzy; rozumíme jím dále i údaje z takové charakteristiky odvozené. Odvozování ukazatelů provádíme jednoduchými početními operacemi. 9 [4] Elektronická příloha, Výkladový rejstřík pojmů 17

18 3. Metody elementární analýzy Základní jednoduché metody pracují s jednoduchými matematickými operacemi. Díky své jednoduchosti a srozumitelnosti patří k nejvyužívanějším. Obrázek 5: Členění metod elementární analýzy Analýza absolutních ukazatelů Horizontální a vertikální analýza pracuje s účetními výkazy, ve kterých je na každém řádku uveden údaj za běžný rok, za minulý rok, a za co nejvíce dalších uplynulých účetních období. Vznikne otevřená kniha finanční paměti podniku, ve které se zobrazí pohyb peněžních a finančních prostředků v tokových veličinách (výkaz zisků a ztrát) a stavových veličinách (rozvaha) Horizontální analýza Je založena na srovnání finančních ukazatelů, položek finančních výkazů ve více sledovaných obdobích. U této metody jsou použity rozdílové finanční ukazatele, které jsou 10 Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s [1] Kapitola 9: Vývoj finanční situace a finanční chování, s

19 zobrazeny jak ve své absolutní, tak i procentní hodnotě. Absolutní změna je dána rozdílem finančního ukazatele zvoleného počátečního období s finančním ukazatelem běžného období. Procentní změna je dána zlomkem, v jehož čitateli je absolutní změna finančního ukazatele běžného období a ve jmenovateli pak finanční ukazatele zvoleného počátečního období, vynásobené číslem Vertikální analýza Vertikální analýza zjišťuje podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu. Při analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. z celkových pasiv. Ve výkazu zisku a ztrát se jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo tržeb. Tato technika umožní zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů, nikoli napříč jednotlivými lety, proto se označuje jako vertikální analýza. Máme-li navíc vedle sebe údaje za dva roky či za více let, můžeme identifikovat trendy nebo nejzávažnější časové změny komponent. Nevýhodou procentní analýzy je hlavně to, že změny pouze konstatuje, neukazuje však na jejich příčiny Analýza rozdílových a tokových ukazatelů Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se zabývá analýzou těch základních účetních výkazů, které v sobě primárně nesou tokové položky. Jde tedy zejména o výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow. Analýza fondů finančních prostředků patří k metodám s využitím rozdílových ukazatelů. Je zaměřena především na čistý pracovní kapitál. Záměrem analýzy cash flow je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční sílu podniku, tj. schopnost vytvářet z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k financování existenčně důležitých potřeb úhrada závazků, výplata dividend či financování investic [5] Kapitola 5: Měření a hodnocení výkonnosti firmy, s [2] Kapitola 3: Techniky a metodické nástroje finanční analýzy, s [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s

20 3.3 Analýza poměrových ukazatelů Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje finanční analýzy bylo navrženo velké množství, řádově desítky ukazatelů, z nichž některé se navzájem liší pouze drobnými modifikacemi. Praktickým používáním se však vyčlenila určitá skupina ukazatelů všeobecně akceptovaných, které umožňují vytvořit si základní představu o hospodářské a finanční situaci daného podniku. 15 Obrázek 6: Členění poměrových ukazatelů [2] Kapitola 5: Základní oblasti finanční analýzy a klasifikace poměrových finančních ukazatelů, s Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s

21 3.3.1 Ukazatele rentability Rentabilita vyjadřuje, do jaké míry a jak rychle se vklad do podniku vyplatí, a proto ukazatele typu rentability charakterizují vztahy mezi ziskem a kapitálem. 17 Obrázek 7: Členění ukazatelů rentability 18 Rentabilita celkového kapitálu (ROA return on assets) Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. ROA EBIT celková aktiva (%) = 100 Vzorec 1: Rentabilita celkového kapitálu 19 Vysvětlivky: ROA Return on assets (rentabilita celkového kapitálu) EBIT Earnings before interest and taxes (výsledek hospodaření před úroky a zdaněním) 17 [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj [1] Kapitola 6: Analýza výkonnosti podle účetních měřítek, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

22 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE return on equity) Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku (akcionáři). ROE EAT vlastníaktiva (%) = 100 Vzorec 2: Rentabilita vlastního kapitálu 20 Vysvětlivky: ROE Return on equity (rentabilita vlastního kapitálu) EAT Earnings after taxes (výsledek hospodaření po zdanění) Rentabilita tržeb (ROS return on sales) Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Představuje kolik dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb. ROS EAT (%) = 100 tržby Vzorec 3: Rentabilita tržeb 21 Vysvětlivky: ROS Return on sales (rentabilita tržeb) EAT Earnings after taxes (výsledek hospodaření po zdanění) 20 Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

23 3.3.2 Ukazatele aktivity Umožňují vyjádřit, jak účinně, intenzivně a rychle podnik využívá svůj majetek. Aktivita je charakterizována hlavně rychlostí obratu celkových aktiv a spolu s rychlostí obratu zásob ovlivňují rentabilitu celkového kapitálu. Obrázek 8: Členění ukazatelů aktivity 22 Obrat celkového kapitálu Ukazatel zobrazuje, jak dlouho trvá obrat celkového kapitálu, tedy dobu potřebnou k tomu, aby peněžní prostředky přešly přes výrobu zpět do peněžní formy. obrat celkového kapitálu = tržby celková aktiva Vzorec 4: Obrat celkového kapitálu 23 Obrat zásob Tento ukazatel zobrazuje, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně platí, že čím kratší doba obratu, tím lepší je situace. doba obratu zásob ( dny) = tržby 365 zásoby Vzorec 5: Doba obratu zásob Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 4: Analýza poměrovými ukazateli, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

24 Obrat pohledávek Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek vázán ve formě pohledávek, resp. za jak dlouho jsou pohledávky splaceny. Doporučená hodnota je běžná doba splatnosti faktur. Pokud je doba splatnosti delší než lhůta, vypovídá to o nedodržování platebních povinností ze strany obchodních partnerů. 25 pohledávky doba obratu pohledávek ( dny) = tržby 360 Vzorec 6: Doba obratu pohledávek [6] Kapitola 4: Analýza poměrovými ukazateli, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

25 3.3.3 Ukazatele zadluženosti Obrázek 9: Členění ukazatelů zadluženosti 27 Pokud není struktura kapitálu optimální, může být podnik: a) podkapitalizován nemá dostatek vlastního kapitálu ve srovnání s podnikovými aktivitami, jeho zadluženost je příliš vysoká. b) překapitalizován bojí se využívat cizí zdroje a udržuje velký objem vlastního kapitálu. Celková zadluženost Patří mezi základní ukazatele a zobrazuje poměr, jakým jsou aktiva podniku financovány cizími zdroji. celková zadluženost cizí zdroje celková aktiva (%) = 100 Vzorec 7: Celková zadluženost 28 Koeficient samofinancování koeficient samofinancování vlastní kapitál celková aktiva (%) = 100 Vzorec 8: Koeficient samofinancování Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 4: Analýza poměrovými ukazateli, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

26 Poměr dluhů k vlastnímu kapitálu poměr dluhů k vlastnímu kapitálu cizí zdroje vlastníkapitál (%) = 100 Vzorec 9: Poměr dluhů k vlastnímu kapitálu Ukazatele likvidity obrázek 10: Členění ukazatelů likvidity 31 Okamžitá likvidita (cash ratio, likvidita 1. stupně) okamžitá likvidita = finanční majetek krátkodobé závazky Vzorec 10: Okamžitá likvidita 32 Ideální hodnota okamžité likvidity by měla být v rozmezí 0,2 0,8. Při menší hodnotě by podnik musel k uspokojení svých závazků prodávat zásoby. Vyšší hodnota značí neproduktivní uložení prostředků. 30 Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [1] Kapitola 6: Analýza finanční pozice, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

27 Pohotová likvidita (quick ratio, likvidita 2. stupně) pohotováli kvidita krátkodobé pohledávky + finančnímajetek = krátkodobé závazky Vzorec 11: Pohotová likvidita 33 Pohotová likvidita by měla být v rozmezí 0,9 1,1. Běžná likvidita (current ratio, likvidita 3. stupně) běžna likvidita = oběžná aktiva krátkodobé závazky Vzorec 12: Běžná likvidita 34 Běžná likvidita by měla být v rozmezí 1,5 2,5. Pokud je nižší, hrozí nebezpečí platební neschopnosti. Pokud je vyšší, znamená to, že jsou prostředky v nesprávných aktivech v jiných aktivech by vydělávaly více. 33 Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

28 3.4 Analýza soustav poměrových ukazatelů Bankrotní modely Tyto modely informují uživatele o tom, zda v dohledné době hrozí bankrot. Altmanův model Je to typický příklad souhrnného indexu hodnocení pro společnost veřejně neobchodovatelnou na burze. Skládá se z pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha. Z = 0,717 X X 1 + 0,847 X 2 + 3,107 X 3 + 0,42 X 4 + 0, Vzorec 13: Altmanův index 35 Vysvětlivky: X 1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva X 2 = nerozdělený zisk / celková aktiva X 3 = EBIT / celková aktiva X 4 = tržní hodnota základního kapitálu / celkové závazky X 5 = tržby / celková aktiva EBIT Earnings before interests and taxes (výsledek hospodaření před úroky a zdaněním) Hodnocení: Z = 2,9 a více pásmo prosperity Z = 1,2 2,9 pásmo šedé zóny Z = 1,2 a méně pásmo bankrotu 35 [4] Kapitola 7: Komplexní charakteristiky finančního zdraví, s

29 Model IN99 Index důvěryhodnosti Tento model byl zpracován pro vyhodnocení finančního zdraví českých podniků v českém prostředí. IN 99 = 0,017 X X 1 + 4,573 X 2 + 0,481 X 3 + 0, 015 Vzorec 14: Model IN99 Index důvěryhodnosti 36 4 Vysvětlivky: X 1 = cizí zdroje / celková aktiva X 2 = EBIT / celková aktiva X 3 = výnosy / celková aktiva X 4 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) EBIT Earnings before interests and taxes (výsledek hospodaření před úroky a zdaněním) Hodnocení: IN99 = 2,07 a více dobré finanční zdraví IN99 = 0,684 2,07 potencionální problémy IN99 = 0,684 a méně finanční neduživost 36 [6] Kapitola 5: Souhrnné indexy hodnocení, s

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku Analýza finanční situace akciové společnosti Stock Plzeň Autor: Zdeněk

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Písemná práce k modulu Finanční účetnictví

Písemná práce k modulu Finanční účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Finanční účetnictví Základní finanční analýza účetních výkazů akciové společnosti Stock Plzeň

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. The analysis of the accounting system and economy of the company

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více