Finanční analýza firmy Milan Lipš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční analýza firmy Milan Lipš"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení literatury. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené V Litoměřicích dne 10. dubna 2009 Tomáš Lipš

3 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Jiřímu Kuderovi, CSc. za odborné vedení a cenné rady. Dále děkuji panu Milanu Lipšovi za projevenou ochotu a spolupráci a v neposlední řadě děkuji svým blízkým za poskytnuté podmínky pro vypracování bakalářské práce.

4 Anotace Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu firmy Milan Lipš za období Práce je rozdělena do několika podkapitol. Teoretická část se věnuje popisu cílů finanční analýzy, její historii, uživatelům a informačním zdrojům. Další část je zaměřena na metody finanční analýzy. V praktické části jsou vypočítány ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti a hodnoty jsou porovnány z časového hlediska. Na závěr je uveden návrh, jak zlepšit finanční zdraví analyzované firmy. Annotation The main target of the bachelory work is aplication of financial analysis to business subject Milan Lips. Years analized date from 2001 to Work is devided to several chapters. Theoretical part describes general targets, history, users s and information sources of financial analysis. Next part describes method s of financial analysis. Practical part is about calculation of financial indexes liquidity ratios, profitability, activities and insolvency. Indexes are compared in time line. At the conclusion is present scheme to improve financial health of business subject examined.

5 Obsah: Úvod Finanční analýza Význam finanční analýzy Uživatelé finanční analýzy Zdroje informací pro finanční analýzu Přehled metod finanční analýzy Hodnocení ekonomických procesů Skupiny metod Finanční ukazatele Metody elementární analýzy Analýza absolutních ukazatelů Horizontální analýza Vertikální analýza Analýza rozdílových a tokových ukazatelů Analýza poměrových ukazatelů Ukazatele rentability Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity Analýza soustav poměrových ukazatelů Bankrotní modely Bonitní modely Praktická část Základní údaje Charakteristika podniku Analýza účetních výkazů Horizontální analýza Horizontální analýza rozvahy

6 5.1.2 Horizontální analýza výkazů zisků a ztrát Vertikální analýza Vertikální analýza rozvahy Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty Analýza poměrových ukazatelů Analýza rentability Rentabilita celkového kapitálu Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita tržeb Analýza aktivity Obrat celkového kapitálu Obrat zásob Obrat pohledávek Analýza zadluženosti Celková zadluženost Koeficient samofinancování Poměr dluhů k vlastnímu kapitálu Analýza likvidity Peněžní likvidita Pohotová likvidita Běžná likvidita Analýza soustav poměrových ukazatelů Bankrotní modely Altmanův model Model IN99 Index důvěryhodnosti Bonitní modely Bilanční analýza I. podle Rudolfa Douchy Závěr a doporučení Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam obrázků

7 Seznam tabulek Seznam grafů Seznam vzorců Příloha Příloha

8 Úvod Již z titulní strany práce je zřejmá rodinná souvislost mezi autorem práce a majitelem firmy. Záměrně je zvoleno téma Finanční analýza daného subjektu, nejen pro splnění studijních požadavků, ale také pro praktické využití firmou Milan Lipš. V současnosti je kladen velký důraz na kvalitní řízení firem, neboť jen ty, které dokonale ovládají obchodní a finanční stránku, mají nejvyšší šance ustát konkurenční tlaky. Zaměříme se tedy na finanční stránku řízení firmy. Finanční analýza nabízí celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví firmy. Několik ukazatelů finanční analýzy je používáno pro hodnocení firmy při žádosti o bankovní úvěr nebo jiných finančních zdrojů k zajištění hladkého chodu podniku. Základní postup finanční analýzy spočívá v rozboru absolutních ukazatelů v rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Jedná se o analýzu absolutních hodnot jednotlivých položek a jejich změn (horizontální a vertikální analýza účetních výkazů). Dále se provádí analýza pomocí poměrových ukazatelů. V první části práce jsou popsány teoretické základy metod finanční analýzy a jejich dělení. Blíže je specifikována horizontální a vertikální analýza, ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Dále jsou vysvětleny soustavy poměrových ukazatelů. Do této kategorie spadají bankrotní modely Altmanův model a model IN99, dále bonitní model bilanční analýza I. stupně dle Rudolfa Douchy. V aplikační části práce je stručně představena firma Milan Lipš a v dalších podkapitolách jsou aplikovány metody finanční analýzy na konkrétní výkazy podniku. Cílem práce je provézt finanční analýzu daného subjektu a prozkoumat jeho finanční zdraví, popřípadě odhalit slabé stránky a navrhnout jejich eliminaci. V závěru práce je uvedeno celkové zhodnocení situace analyzované firmy a upřesněné závěry a doporučení. 8

9 1. Finanční analýza 1.1 Význam finanční analýzy Existuje celá řada způsobů jak definovat pojem finanční analýza. V zásadě nejvýstižnější definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. 1 Obrázek 1: Časové hledisko hodnocení informací 2 Finanční analýza je důležitá součást řízení firmy a je úzce spojena s účetnictvím. Hlavním cílem je znázornit komplexní finanční situaci firmy. Samotné účetnictví by se dalo charakterizovat jako sběr, identifikace, třídění, evidence a dokumentace hospodaření firmy. Výstupy účetnictví neposkytují přesný přehled o hospodaření a finanční situaci firmy, nezobrazují silné a slabé stránky a celkovou kvalitu hospodaření. Ale zobrazují data momentálního typu, tedy absolutní stavové veličiny k určitému datu (rozvaha) a absolutní tokové veličiny za určité období (výkaz zisků a ztrát, výkaz o peněžních tocích), které mají samostatně omezenou vypovídající schopnost. Proto se užívá metod finanční analýzy, která poměřuje data mezi sebou a rozšiřuje vypovídací schopnost. Finanční analýza pomáhá s dalším rozhodováním a řízením firmy. Podmínkou kvalitního řízení jsou kvalitní data, proto je finanční analýza důležitým informačním zdrojem. 1 [6] Kapitola 1: Co je finanční analýza a k čemu slouží, s. 9 2 Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 1: Co je finanční analýza a k čemu slouží, s. 9 9

10 Finanční analýza zobrazuje minulost a současnost finančního hospodaření firmy, ale hlavně poskytuje doporučení pro období budoucí. Lze tedy říci, že finanční analýza nejen hodnotí minulost, ale také pomáhá s prognózou finančních perspektiv podniku. Jak je výše uvedeno, finanční analýza by měla vyjádřit pokud možno komplexně majetkovou a finanční situaci firmy, včetně všech jejích složek a poskytnout tak podklady i pro vnitropodnikové řízení. Finanční analýza by měla být komplexní a věrně zobrazit veškeré vlastnosti hospodářského procesu. Dále by měla být soustavná, ne jen jednou do roka v souvislosti se zpracováním účetní uzávěrky, ale měla by být běžnou součástí řízení firmy. 1.2 Uživatelé finanční analýzy Využití finanční analýzy ovšem nekončí uvnitř samotné firmy. Je to zdroj informací především pro subjekty, které jsou různým způsobem v kontaktu s danou firmou. Mezi takové patří následující subjekty: Obrázek 2: Schéma uživatelů 3 Manažeři využívají informace poskytované finanční analýzou pro dlouhodobé i operativní řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje adekvátně rozhodovat (otázka získání finančních zdrojů, zajištění optimální kapitálové struktury, alokace finančních prostředků...), přijímat správné podnikatelské záměry, správně 3 Zpracováno autorem. Zdroj: [2] Kapitola 2: Uživatelé finanční analýzy, s

11 formulovat cíle a strategie apod. Manažeři se obyčejně stávají také uživateli finanční analýzy jiných podniků (konkurentů, obchodních partnerů). Investoři využívají finanční informace o podniku především proto, aby posoudili, jestli je pro ně výhodné do podniku investovat. Pokud už do podniku investovali, umožňuje jim finanční analýza poznat, jak manažeři s investovaným kapitálem nakládají. Banky - Věřitelé žádají podrobné informace o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout o poskytnutí nebo neposkytnutí úvěru a také o podmínkách jeho poskytnutí a splácení. Tyto podmínky splácení úvěru se mohou např. změnit na méně výhodné (vyšší úroková sazba), jestliže podnik zhorší svou finanční situaci (překročí určitou hranici zadluženosti), když si banka vymíní vázanost podmínek splácení úvěru na odpovídající ukazatel (např. poměr dluhů k vlastnímu kapitálu). Zájem na finanční stabilitě a likviditě podniku mají nejen banky, ale také držitelé obligací a ostatní věřitelé. Obchodní partneři - Dodavatelé se zajímají hlavně o to, jestli podnik bude a zůstane schopný platit za objednávané zboží. Každý dodavatel má zájem, aby mezi jeho odběrateli byly především podniky solventní. Zákazníci (odběratelé) mají zájem především o to, aby dodavatel byl spolehlivý, protože jsou na něm závislí při zpracování svých zakázek. Včasné a kvalifikované informace o jeho finanční situaci mohou podnik přesvědčit o nutnosti opatřit si dodavatele nového, pokud se ukáže, že stávající dodavatel pravděpodobně nebude schopen nadále uspokojivě plnit svou úlohu a mohl by ohrozit chod podniku tak, že ten by nemohl zajistit výrobu a tak ztratil své stávající odběratele. Finanční analýza tedy pomáhá podniku při výběru dodavatelů, případně odběratelů. Zaměstnanci včetně těch, kteří teprve uvažují o zaměstnání v určité firmě, může finanční analýza pomoci při rozhodování o výběru nového zaměstnavatele, protože nedostatky v hospodaření podniku mohou vyústit i v neschopnost podniku platit svým vlastním zaměstnancům mzdu. Je pochopitelné, že zaměstnancům dělá dobře, když jejich podnik je úspěšný. Někdy jsou také hmotně zainteresováni na výsledku hospodaření. Informace o hospodaření podniku a jejich analýza jsou také důležitými podklady pro kolektivní vyjednávaní (jejich uživateli jsou také odborové organizace a jiná zaměstnanecká sdružení). Státní orgány se stávají uživateli finančních informací o podniku z celé řady důvodů: např. pro kontrolu placení daní, pro účely správy státních podílů v podnicích, kde stát je významným vlastníkem, pro správné rozhodování o rozdělování finanční výpomoci 11

12 podnikům, pro získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Finanční analýza může také poskytovat informace podstatné pro utváření hospodářské politiky státu. Konkurenti snaží se posoudit své vlastní výsledky hospodaření s konkurenčním podnikem a odhadnout tak silná a slabá místa, která konkurence má. 1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu Existuje mnoho zdrojů informací pro finanční analýzu, lze je rozdělit na tři hlavní skupiny: Zdroje finančních informací účetní výkazy finančního a vnitropodnikového účetnictví, informace finančních analytiků a manažerů podniku a výroční zprávy. Kvantifikované nefinanční informace oficiální ekonomická a podniková statistika, cenové a nákladové kalkulace. Nekvantifikované informace - zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, odborný tisk, nezávislá hodnocení. Velkou část dat poskytuje finanční účetnictví. Finanční účetní výkazy zachycují pohyb podnikových financí a majetku ve všech jeho formách a fázích podnikové činnosti. Jsou proto rozhodující součástí účetní uzávěrky, kterou tvoří: Rozvaha zachycuje stav majetku v podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho krytí (pasiv) na straně druhé k určitému datu v peněžním vyjádření. Jsou zde podchyceny tzv. stavové veličiny. Je založena na principu bilanční rovnosti, což znamená, že položka suma aktiv se musí rovnat suma pasiv, nebo že aktiva jsou tvořena součtem vlastního jmění a dluhů. Aktiva představují vložené prostředky, které vznikly na základě minulých rozhodnutí a do nichž se očekává, že podniku přinesou určitý ekonomický efekt. Dluhy jsou stávající závazky podniku, které vznikly v minulosti a které v budoucnosti naopak budou ekonomický efekt snižovat. Vlastní jmění je pak rozdílem mezi aktivy a dluhy (cizími zdroji). 12

13 Obrázek 3: Schéma provázanosti účetních výkazů 4 Výkaz zisků a ztrát - Výsledovka podává přehled o úspěšnosti hospodaření podniku a výsledku, který podnik za určité období dosáhl, porovnává tedy tokové veličiny: výnosy a náklady. Je založena na akruálním principu, tedy neztotožňuje příjmy s výnosy a výdaje s náklady. Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v účetním období účelně vynaložil na získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. Výsledovka reaguje na změny v podniku a jeho okolí rychleji než rozvaha. Obsahuje totiž údaje pouze za jeden rok, zatímco bilanční položky jsou kumulovány celá léta. Příloha k účetní závěrce - obsahuje obecné údaje o účetní jednotce, o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování, dále pak doplňující údaje k rozvaze a výsledovce a výkaz o peněžních tocích (výkaz o cash flow). Příloha má zásadní význam k pochopení údajů v rozvaze a výsledovce. Výkaz cash flow sleduje příjmy a výdaje, které podnik v minulém účetním období realizoval. Tedy podává obraz o skutečných hotovostních tocích, pohybu peněžních prostředků a ekvivalentů. Peněžní ekvivalent je krátkodobý likvidní majetek, který je snadno směnitelný za peníze, patří sem: peníze na termínovaných účtech, likvidní cenné 4 Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 2: Zdroje informací pro finanční analýzu, s

14 papíry, se splatností maximálně 3 měsíce. Přehled peněžních toků rozlišuje tři základní činnosti: peněžní toky z provozní, finanční a investiční činnosti. Ostatní zdroje - Při zpracování finanční analýzy lze využít i informace z výroční zprávy, jejíž zkladní obsah tvoří: základní identifikace podniku, historie podniku, statutární a další orgány společnosti, organizační schéma, údaje z účetní závěrky, výrok auditora, výklad k podstatným událostem minulého vývoje a výhled na další období. Obecně se doporučuje všímat si méně toho, o čem výroční zpráva hovoří a více zkoumat, čemu se zpráva vyhýbá. Výroční zprávu vytvářejí jen účetní jednotky, které ze zákona podléhají auditu. 14

15 2. Přehled metod finanční analýzy Před výkladem metod finanční analýzy je nutné předeslat, že systém finanční analýzy není nikým kodifikovaný, není žádným způsobem legislativně upraven právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy jako například finanční účetnictví a daňová problematika, což značně komplikuje provádění finanční analýzy, způsobuje nejednotnost terminologie a postupů, nejednoznačnost výkladu a interpretace jejích výsledků. Buď se stejným pojmům přiřazuje různý obsah nebo naopak různé pojmy jsou spojeny s představou stejného obsahu. Přestože neexistuje nějaká oficiální metodika finanční analýzy, vyvinuly se určité obecně přijímané analytické postupy a v podnikové praxi se setkáváme s nejrůznějšími přístupy a technikami analýzy, které si kladou za cíl podat stejně jako účetnictví věrný obraz o majetkové, finanční a důchodové situaci jak externím uživatelům, tak vedoucím pracovníkům podniku Hodnocení ekonomických procesů V ekonomii se obvykle rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. Fundamentální analýza vychází ze vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy a odvozuje závěry většinou bez algoritmizovaných procesů. Technická analýza využívá matematické, matematicko-statistické a další algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování dat a posouzení výsledků z ekonomického hlediska. 6 Z výše uvedeného vyplývá, že finanční analýza vychází především z technické analýzy, protože pracuje s matematickými postupy. 5 [2] Kapitola 3: Techniky a metodické nástroje finanční analýzy, s [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s

16 2.2 Skupiny metod Finanční analýza používá dvě skupiny metod: Vyšší metody finanční analýzy nepatří k universálním metodám a nejsou běžně používány ve firemní praxi. K těmto metodám je potřeba hlubších ekonomických (teoretických i praktických) znalostí a k aplikaci je potřeba kvalitní software. Proto se těmito metodami zabývají specializované firmy. Metody elementární analýzy jsou založeny na práci s daty zjištěnými z účetních výkazů a s údaji odvozenými z těchto výkazů. 2.3 Finanční ukazatele Finanční ukazatele představují základ pro různé metody finanční analýzy. Finančním ukazatelem rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku. 7 V současnosti se nejvíce využívá dělení na extenzivní a intenzivní ukazatele jak zobrazuje následující schéma. Obrázek 4: Rozdělení finančních ukazatelů 8 7 [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s

17 Extenzivní (objemové), nesoucí informaci o rozsahu (v peněžních jednotkách), tyto ukazatele lze členit na: stavové (absolutní), kterými jsou jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycují stav vždy ke zvolenému časovému okamžiku rozdílové, kterými jsou rozdíly stavových ukazatelů vztažených vždy k témuž časovému okamžiku (např. čistý pracovní kapitál) tokové, které informují o změnách stavových a rozdílových ukazatelů za určitou dobu (např. zisk představuje rozdíl mezi výnosy a náklady) nefinanční, které vycházejí především z vnitropodnikového účetnictví (např. počet zaměstnanců). Pomáhají zpřesnit finanční ukazatele Intenzivní (poměrové), jde o podíly dvou (nebo více) extenzivních ukazatelů; příkladem jsou ukazatele likvidity nebo rentability. 9 Při zpracování finanční analýzy využíváme metody, které jsou založené na práci se zjištěnými údaji z účetních výkazů a s ukazateli, jež jsou z těchto výkazů odvozené. Ukazatelem rozumíme každou číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku doprovázenou těmi atributy dat, které postačují k danému účelu analýzy; rozumíme jím dále i údaje z takové charakteristiky odvozené. Odvozování ukazatelů provádíme jednoduchými početními operacemi. 9 [4] Elektronická příloha, Výkladový rejstřík pojmů 17

18 3. Metody elementární analýzy Základní jednoduché metody pracují s jednoduchými matematickými operacemi. Díky své jednoduchosti a srozumitelnosti patří k nejvyužívanějším. Obrázek 5: Členění metod elementární analýzy Analýza absolutních ukazatelů Horizontální a vertikální analýza pracuje s účetními výkazy, ve kterých je na každém řádku uveden údaj za běžný rok, za minulý rok, a za co nejvíce dalších uplynulých účetních období. Vznikne otevřená kniha finanční paměti podniku, ve které se zobrazí pohyb peněžních a finančních prostředků v tokových veličinách (výkaz zisků a ztrát) a stavových veličinách (rozvaha) Horizontální analýza Je založena na srovnání finančních ukazatelů, položek finančních výkazů ve více sledovaných obdobích. U této metody jsou použity rozdílové finanční ukazatele, které jsou 10 Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s [1] Kapitola 9: Vývoj finanční situace a finanční chování, s

19 zobrazeny jak ve své absolutní, tak i procentní hodnotě. Absolutní změna je dána rozdílem finančního ukazatele zvoleného počátečního období s finančním ukazatelem běžného období. Procentní změna je dána zlomkem, v jehož čitateli je absolutní změna finančního ukazatele běžného období a ve jmenovateli pak finanční ukazatele zvoleného počátečního období, vynásobené číslem Vertikální analýza Vertikální analýza zjišťuje podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu. Při analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, resp. z celkových pasiv. Ve výkazu zisku a ztrát se jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo tržeb. Tato technika umožní zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. Pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů, nikoli napříč jednotlivými lety, proto se označuje jako vertikální analýza. Máme-li navíc vedle sebe údaje za dva roky či za více let, můžeme identifikovat trendy nebo nejzávažnější časové změny komponent. Nevýhodou procentní analýzy je hlavně to, že změny pouze konstatuje, neukazuje však na jejich příčiny Analýza rozdílových a tokových ukazatelů Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se zabývá analýzou těch základních účetních výkazů, které v sobě primárně nesou tokové položky. Jde tedy zejména o výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow. Analýza fondů finančních prostředků patří k metodám s využitím rozdílových ukazatelů. Je zaměřena především na čistý pracovní kapitál. Záměrem analýzy cash flow je vyjádřit a poměřit vnitřní finanční sílu podniku, tj. schopnost vytvářet z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k financování existenčně důležitých potřeb úhrada závazků, výplata dividend či financování investic [5] Kapitola 5: Měření a hodnocení výkonnosti firmy, s [2] Kapitola 3: Techniky a metodické nástroje finanční analýzy, s [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s

20 3.3 Analýza poměrových ukazatelů Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje finanční analýzy bylo navrženo velké množství, řádově desítky ukazatelů, z nichž některé se navzájem liší pouze drobnými modifikacemi. Praktickým používáním se však vyčlenila určitá skupina ukazatelů všeobecně akceptovaných, které umožňují vytvořit si základní představu o hospodářské a finanční situaci daného podniku. 15 Obrázek 6: Členění poměrových ukazatelů [2] Kapitola 5: Základní oblasti finanční analýzy a klasifikace poměrových finančních ukazatelů, s Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 3: Metody finanční analýzy, s

21 3.3.1 Ukazatele rentability Rentabilita vyjadřuje, do jaké míry a jak rychle se vklad do podniku vyplatí, a proto ukazatele typu rentability charakterizují vztahy mezi ziskem a kapitálem. 17 Obrázek 7: Členění ukazatelů rentability 18 Rentabilita celkového kapitálu (ROA return on assets) Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. ROA EBIT celková aktiva (%) = 100 Vzorec 1: Rentabilita celkového kapitálu 19 Vysvětlivky: ROA Return on assets (rentabilita celkového kapitálu) EBIT Earnings before interest and taxes (výsledek hospodaření před úroky a zdaněním) 17 [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj [1] Kapitola 6: Analýza výkonnosti podle účetních měřítek, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

22 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE return on equity) Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku (akcionáři). ROE EAT vlastníaktiva (%) = 100 Vzorec 2: Rentabilita vlastního kapitálu 20 Vysvětlivky: ROE Return on equity (rentabilita vlastního kapitálu) EAT Earnings after taxes (výsledek hospodaření po zdanění) Rentabilita tržeb (ROS return on sales) Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Představuje kolik dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb. ROS EAT (%) = 100 tržby Vzorec 3: Rentabilita tržeb 21 Vysvětlivky: ROS Return on sales (rentabilita tržeb) EAT Earnings after taxes (výsledek hospodaření po zdanění) 20 Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

23 3.3.2 Ukazatele aktivity Umožňují vyjádřit, jak účinně, intenzivně a rychle podnik využívá svůj majetek. Aktivita je charakterizována hlavně rychlostí obratu celkových aktiv a spolu s rychlostí obratu zásob ovlivňují rentabilitu celkového kapitálu. Obrázek 8: Členění ukazatelů aktivity 22 Obrat celkového kapitálu Ukazatel zobrazuje, jak dlouho trvá obrat celkového kapitálu, tedy dobu potřebnou k tomu, aby peněžní prostředky přešly přes výrobu zpět do peněžní formy. obrat celkového kapitálu = tržby celková aktiva Vzorec 4: Obrat celkového kapitálu 23 Obrat zásob Tento ukazatel zobrazuje, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně platí, že čím kratší doba obratu, tím lepší je situace. doba obratu zásob ( dny) = tržby 365 zásoby Vzorec 5: Doba obratu zásob Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 4: Analýza poměrovými ukazateli, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

24 Obrat pohledávek Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek vázán ve formě pohledávek, resp. za jak dlouho jsou pohledávky splaceny. Doporučená hodnota je běžná doba splatnosti faktur. Pokud je doba splatnosti delší než lhůta, vypovídá to o nedodržování platebních povinností ze strany obchodních partnerů. 25 pohledávky doba obratu pohledávek ( dny) = tržby 360 Vzorec 6: Doba obratu pohledávek [6] Kapitola 4: Analýza poměrovými ukazateli, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

25 3.3.3 Ukazatele zadluženosti Obrázek 9: Členění ukazatelů zadluženosti 27 Pokud není struktura kapitálu optimální, může být podnik: a) podkapitalizován nemá dostatek vlastního kapitálu ve srovnání s podnikovými aktivitami, jeho zadluženost je příliš vysoká. b) překapitalizován bojí se využívat cizí zdroje a udržuje velký objem vlastního kapitálu. Celková zadluženost Patří mezi základní ukazatele a zobrazuje poměr, jakým jsou aktiva podniku financovány cizími zdroji. celková zadluženost cizí zdroje celková aktiva (%) = 100 Vzorec 7: Celková zadluženost 28 Koeficient samofinancování koeficient samofinancování vlastní kapitál celková aktiva (%) = 100 Vzorec 8: Koeficient samofinancování Zpracováno autorem. Zdroj: [6] Kapitola 4: Analýza poměrovými ukazateli, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

26 Poměr dluhů k vlastnímu kapitálu poměr dluhů k vlastnímu kapitálu cizí zdroje vlastníkapitál (%) = 100 Vzorec 9: Poměr dluhů k vlastnímu kapitálu Ukazatele likvidity obrázek 10: Členění ukazatelů likvidity 31 Okamžitá likvidita (cash ratio, likvidita 1. stupně) okamžitá likvidita = finanční majetek krátkodobé závazky Vzorec 10: Okamžitá likvidita 32 Ideální hodnota okamžité likvidity by měla být v rozmezí 0,2 0,8. Při menší hodnotě by podnik musel k uspokojení svých závazků prodávat zásoby. Vyšší hodnota značí neproduktivní uložení prostředků. 30 Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [1] Kapitola 6: Analýza finanční pozice, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

27 Pohotová likvidita (quick ratio, likvidita 2. stupně) pohotováli kvidita krátkodobé pohledávky + finančnímajetek = krátkodobé závazky Vzorec 11: Pohotová likvidita 33 Pohotová likvidita by měla být v rozmezí 0,9 1,1. Běžná likvidita (current ratio, likvidita 3. stupně) běžna likvidita = oběžná aktiva krátkodobé závazky Vzorec 12: Běžná likvidita 34 Běžná likvidita by měla být v rozmezí 1,5 2,5. Pokud je nižší, hrozí nebezpečí platební neschopnosti. Pokud je vyšší, znamená to, že jsou prostředky v nesprávných aktivech v jiných aktivech by vydělávaly více. 33 Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s Zpracováno autorem. Zdroj: [4] Kapitola 6: Standardní metody finanční analýzy, s

28 3.4 Analýza soustav poměrových ukazatelů Bankrotní modely Tyto modely informují uživatele o tom, zda v dohledné době hrozí bankrot. Altmanův model Je to typický příklad souhrnného indexu hodnocení pro společnost veřejně neobchodovatelnou na burze. Skládá se z pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha. Z = 0,717 X X 1 + 0,847 X 2 + 3,107 X 3 + 0,42 X 4 + 0, Vzorec 13: Altmanův index 35 Vysvětlivky: X 1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva X 2 = nerozdělený zisk / celková aktiva X 3 = EBIT / celková aktiva X 4 = tržní hodnota základního kapitálu / celkové závazky X 5 = tržby / celková aktiva EBIT Earnings before interests and taxes (výsledek hospodaření před úroky a zdaněním) Hodnocení: Z = 2,9 a více pásmo prosperity Z = 1,2 2,9 pásmo šedé zóny Z = 1,2 a méně pásmo bankrotu 35 [4] Kapitola 7: Komplexní charakteristiky finančního zdraví, s

29 Model IN99 Index důvěryhodnosti Tento model byl zpracován pro vyhodnocení finančního zdraví českých podniků v českém prostředí. IN 99 = 0,017 X X 1 + 4,573 X 2 + 0,481 X 3 + 0, 015 Vzorec 14: Model IN99 Index důvěryhodnosti 36 4 Vysvětlivky: X 1 = cizí zdroje / celková aktiva X 2 = EBIT / celková aktiva X 3 = výnosy / celková aktiva X 4 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) EBIT Earnings before interests and taxes (výsledek hospodaření před úroky a zdaněním) Hodnocení: IN99 = 2,07 a více dobré finanční zdraví IN99 = 0,684 2,07 potencionální problémy IN99 = 0,684 a méně finanční neduživost 36 [6] Kapitola 5: Souhrnné indexy hodnocení, s

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o.

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. PILANA SAW BODIES Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. Příloha A Dostálová Silvie Zpracování výročních zpráv pro potřeby BP, analýza ukazatelů řízení OA Obsah Vývoj

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Zpracováno v rámci projektu Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, reg.

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi?

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi? Mýty ekonomických analýz Jak je to v praxi? Co analyzujeme Podnik a jeho vnější vazby přímá konkurence nepřímá (substituční) konkurence Životní prostředí Trh pracovní silou PODNIK Odbytový trh Nákupní

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více