Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067"

Transkript

1 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/

2 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti v marketingu. Absolventi musí znát základní principy marketingového plánování. Všichni účastníci musí být schopni sestavit základní měřitelný marketingový plán.

3 Co je marketing? Marketing je - obchod znamená navázání vztahu toho dosáhneme komunikací s klientem o našem produktu.

4 Co je marketingový plán? Marketingový plán je nástroj, jehož hlavním úkolem je zlepšit Vaše obchodní výsledky! Marketingové plánování je nekonečný proces řešení provázaných aktivity, sběru informací, jejich vyhodnocování a využívání. Jeho cílem je popsat Vaši stávající pozici na trhu s ohledem na produkty včetně definování strategie. Kvalitní marketingový plán nebo strategie je klíčem k dosažení Vašich cílů.

5 K čemu je dobrý marketingový plán? Je důležitým pomocníkem pro organizaci Vašich propagačních a marketingových aktivit. Marketingový plán Vás musí vést tak, abyste dosáhli svých obchodněmarketingových cílů. Usnadní nám identifikovat konkurenční výhodu, mapuje Vaše úspěchy, napomáhá zvýšit obrat, motivuje zaměstnance. Napomáhá odhalit nedostatky, kterých se při realizaci marketingových aktivit dopouštíme. Pokud je měřitelný umožňuje kontrolovat míru úspěchu jeho realizace!

6 Rozdíl podnikatelský plán a marketingový plán V podnikatelském plánu se definují nejen ekonomické cíle či forma podnikání, ale také kapitálové a personální zajištění, technické vybavení a technologické zabezpečení chodu společnosti. X Marketingový plán dává odpověď na otázky, jakým způsobem budou výrobky či služby oceňovány, propagovány a prodávány.

7 Co musí obsahovat? Může mít podobu jednoduchého seznamu aktivit nebo na několik stránek. Může mít podobu rozsáhlého dokumentu. Malé firmy mohou mít podnikatelský a marketingový plán jako jeden dokument. Rozsah je dán zkušenostmi podniku, rozsahem služeb a produktů, složitostí trhu, rozsahem marketingové kampaně a velikostí týmu. Časovou osu protože plán, strategie je vždy na určitou dobu, která se většinou pohybuje od jednoho roku až do pěti let. KAŽDOPÁDNĚ JE TŘEBA NĚJAKÝ MÍT!

8 Jaká je jeho struktura? V marketingovém plánu by nemělo chybět: Stručné shrnutí Vize a poslání firmy, podnikové cíle a strategie Situační analýza analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy Závěr komplexní analýzy podniku a produktu (SWOT analýza) Marketingové cíle a cílové trhy Marketingové strategie Rozpočet na marketing Akční plán prováděcí dokument Způsob kontroly plnění plánu

9 Jak napsat plán aby byl realizovatelný, hodnotitelný a měřitelný? Cíl dle S M A R T KPI (měřitelné výstupy) Paretovo pravidlo 80:20 Prováděcí dokument (akční plán) Rozpočet Systém kontroly

10 Vize, poslání a cíle Stanovení vize a poslání je úplně první aktivita při realizaci strategického procesu, bez kterých nemůže firma úspěšně fungovat. Následuje stanovení cílů. Vize musí dát odpověď na otázku: JAK BUDE PODNIK VYPADAT V BUDOUCNOSTI? (ČÍM BUDEME?) Poslání představuje hlavní důvod: PROČ PODNIK EXISTUJE? (CO BUDEME DĚLAT?) Podnikové cíle pak dávají jasný rámec vytyčeným metám: ČEHO KONKRÉTNĚ CHCEME V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ DOSÁHNOUT?

11 Definujte vizi, poslání! Vize naší společnosti je: JAK BUDE PODNIK VYPADAT V BUDOUCNOSTI? (ČÍM NEBO KÝM BUDEME?) Posláním naší společnosti je: PROČ PODNIK EXISTUJE? (CO BUDE DĚLAT, PRODUKOVAT, POSKYTOVAT?)

12 Jak to může vypadat Zdroj: web společnosti TES Vsetín

13 Situační analýza firmy Je třeba pozorovat svoji firmu a její okolí! Situační analýza pozoruje jednotlivé složky a vlastnosti vnějšího a vnitřního prostředí, ve kterém firma podniká nebo hodlá podnikat. Musíte analyzovat nejen jaké jsou tyto složky, ale také jak na Vás působí. K tomuto účelu se dá využít struktura 5C a SWOT analýza, která shrnuje nejdůležitější slabé a silné stránky ve vztahu k nejzávažnějším příležitostem a hrozbám.

14 Situační analýza firmy 5C Obsah situační analýzy 5C: Company (podnik) - analýza vnitřních podmínek organizace, jejích zdrojů a produktů. Mezi vnitřní prostředí firmy patří (zázemí, zkušenosti, sociální aspekt, sociální myšlení, kvalita zaměstnanců, produktů a služeb, organizační struktura, kultura firmy, materiální faktory, aj.). Customers (zákazníci) - analýza trhů, zákaznických segmentů Competitors (konkurence) - analýza konkurenčních organizací Collaborators (partnerství firmy, osoby) - analýza osob, se kterými je možné navázat spolupráci Climate/ Context (makroekonomické faktory vnější prostředí) - analýza dalších vnějších podmínek ovlivňujících fungování nebo podnikání (demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické prostředí, kulturní prostředí, úrokové sazby, aj.)

15 SWOT analýza

16 Udělejte situační analýzu firmy! Podnik, Zákazníci, Konkurence, Partnerství firmy, osoby, Makroekonomické faktory Vnitřní prostředí firmy Slabé stránky Silné stránky Vnější faktory prostředí Příležitosti Hrozby

17 Trh, výrobek a zákazník Před návrhem vhodné strategie by měly být zvoleny cílové trhy, na které firma zaměří. Proces výběru cílových trhů (strategie) obsahuje tři základní kroky segmentace trhu, výběr cílových tržních segmentů a volba umístění produktu v myslích zákazníků. Segmentace trhu je metoda, která řeší analýzu trhu, tak bychom byli schopni co nejlépe poznat strukturu trhu potažmo zákazníků. Cílové segmenty (zákazníci) se navzájem odlišují svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním.

18 Popis výrobku nebo služby Popište:

19 Segmentace trhu Cílem je poznat strukturu daného trhu, na který chceme vstoupit s naším výrobkem nebo službou. Nestačí pouze popsat segmenty z pohledu chování a stavu, ale je třeba také vyčíslit hodnotově jejich počet. Nejčastější segmentační kritéria: Geografická zákazníci jsou rozděleni podle svého prostorového (geografického) rozmístění (vesnice, město, region, stát, aj.). Demografická zákazníci se dělí podle dispozic daných životem (věk, pohlaví, etnika, náboženství, rodinný stav aj.). Socioekonomická socioekonomický status vyjadřující chování a soužití (vzdělání, povolání, příjem, postavení aj.). Psychologická zákazníci se dělí podle psychologického profilu (životní zájmy, postoje, hodnoty aj.) Nákupní chování frekvence a rozsah nákupů, loajalita k dodavateli, postoj k riziku aj.

20 Sběr dat o zákazníkovi PERSONA Jméno: František Věk: 68 Vzdělání: SOU Zájmy: Sběr pivních lahví Bydliště: Olomouc, okrajová část Jak komunikuje: Mobilní telefon, pošta Osobní cíle: Být dobrým dědečkem Jak tráví čas: V restauraci a na zahrádce Proč si koupí: Má rád naše pěkné věci, rád dělá radost..

21 Marketingové cíle Naše hlavní firemní cíle: ČEHO MÁ BÝT DOSAŽENO? JAK VELKÁ SE UVAŽUJE ZMĚNA? JAKÝ OBRAT? - CÍL MUSÍ BÝT JEDNODUCHÝ A JEDNOZNAČNÝ! - PŘÍKLAD: REALIZACE 10 OBCHODNÍCH SCHŮZEK S DOSAŽENÍM KČ DO 2 MĚSÍCŮ

22 Marketingový mix 4P Zvolte vhodné marketingové nástroje (marketingový mix), který využijeme k dosažení cílů. Marketingový mix 4P: Product rozmanitost, jakost, design, funkce, značka, balení, velikost, služby, záruka, recyklace, reklamace aj. Price ceníková cena, slevy, srážky, termíny placení, úvěrové podmínky Place distribuční politika, pokrytí, sortiment, lokalita, zásoby, doprava Promotion podpora prodeje, reklama, image produktu, public relations, osobní prodej, přímý marketing

23 výrobek a zákazník Segmentace trhu (Koho máme na trhu a jak se chová jak vypadá?) Targeting (Koho jsme vybrali jako cílového zákazníka?) Positioning (Jak chceme aby náš produkt nebo službu vnímali zákazníci?)

24 Komunikační cíle Vztah (Akce) Sympatie (Pozornost) Porozumění (Zájem) Povědomí (Touha)

25 Komunikační nástroje Reklama v Novinách Rozhlasová reklama Psaní článků Roznášení Letáků Pořádání seminářů Reference Používání reklamních předmětů Hostování Tisk Brožur Produkce bulletinů Být v kontaktu Příprava DVD Poskytování sponzorství Vztah s Veřejností (PR)

26 Sestavení akční plán a rozpočet Akční plán: Popis jednotlivých dílčích aktivit marketingového plánu, které mají zajistit dosažení cílů. Každý cíl by měl mít minimálně jednu aktivitu v akčním plánu. Následně je možno jednotlivé aktivity ocenit a sestavit rozpočet. Rozpočet: Pro sestavení rozpočtu, musíme nejdříve spočítat očekávané náklady a tržby za plánované období. Rozpočet sestavujeme na základě minulého období, cílů, nebo procentem z tržeb.

27 Sestavení akčního plánu Rámec pro klíčovou aktivitu: Název aktivity: Cíl aktivity: Měřítko úspěchu (KPI): Náplň aktivity: Zodpovědná osoba: Realizátor: Termín dosažení: Dílčí úkoly: Cena: Jednotlivé aktivity dohromady tvoří akční plán. Akční plán musí mít nastaven také systém kontroly a hodnocení!

28 Sestavení rozpočtu Rámec pro rozpočet: Název aktivity: Název úkolu: Úkol č. 1 Úkol č. 2 Úkol č. 3 Úkol č. 4 Cena celkem: Náklady na úkol: Každou aktivitu je třeba dobře rozebrat na jednotlivé podložky, ze kterých vznikne celková cena aktivity.

29 Na co nezapomínat! Pokud víme, že nemáme zdroje na realizaci plánu nedělejme ho! Marketingový plán sám o sobě úspěch nezajistí, je třeba realizovat! Marketingový plán by měli realizovat lidé, kteří ho budou aplikovat! Plán je na určité období a je třeba ho aktualizovat dle skutečnosti! Je dobré mít záložní plán v případě zhoršení nebo zlepšení podmínek! Zhodnoťte trh a konkurenci Sestavte seznam nástrojů, k propagaci Udělejte plán s cíli a to jak jich dosáhnete! Měřte a vyhodnocujte výsledky Používejte selský rozum!

30 Děkuji za pozornost! Ing. Vratislav Muzikant

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE"

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU: PROJEKTY ROZVOJE VENKOVA A JEJICH UDRŽITELNOST REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/563/001394 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 2.9.2011

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY. Marek Adam BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ PODNIKU BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHING A COMPANY Marek Adam Unicorn College 2012 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ:

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více