Týmová práce v 21. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týmová práce v 21. století"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Týmová práce v 21. století Bakalářská práce Autor: Veronika Ladžonová Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha Duben, 2010

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury.. Karlovy Vary, dne Veronika Ladţonová

3 Tímto bych chtěla poděkovat Mgr. Ingrid Matouškové, Ph.D., vedoucí své práce, za vedení, poznámky a čas strávený nad touto prací. Dále také všem lidem, kteří mi vyšli vstříc a umoţnili mi získat potřebné informace k napsání této bakalářské práce.

4 Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem týmové práce v 21. století. Týmová práce se můţe běţnému člověku zdát samozřejmostí a nehledal by ţádná úskalí a problémy, kterými se podniky musí zabývat, aby sestavily dobře fungující pracovní tým. Význam a zaměření práce spočívá v objasnění vzniku týmové práce, jaké existují druhy týmu, dále také poukazuje na rozdíl mezi týmem a skupinou. Popisuje postupné fáze při vývoji týmu, jak vybírat vhodné kandidáty z hlediska pracovních zkušeností a dovedností a také psychologického hlediska, aby zaměstnanci dokázali správně zastávat své role. Mezi další témata, která jsou pro týmovou práci podstatná, patří: komunikace, hodnocení, motivace. Práce také vysvětluje pojem teambuilding a jeho oblíbenost v dnešní době. Z historie se zaměřuje na Tomáše Baťu, který se stal velice známým a významným obchodníkem. Všechny výše zmíněné oblasti se pokusím v následujících kapitolách přiblíţit. Klíčová slova: vývojová stádia spolupráce, kritické faktory, sociální identifikace a sociální reprezentace, efektivita týmu, techniky týmové práce, komunikace, hodnocení, motivace, budování a vedení týmu. Annotation: This bachelor s work is dealing with the topic of the team work in the 21st century. The team work can be taken for granted by a common man and he wouldn t think about any troubles that firms must deal with to figure out a well-working team. The meaning and focus of this work is in clearing up the origin of team work, kinds of teams, furtheron, it is pointing out the difference between a team and a group. It describes particular phases in developing the team, how to choose suitable candidates considering their experience and also the psychological point of view, so that the employees could perform their positions well. Other topics essentials for the team work are: communication, evaluation and motivation. The work also explains the expression teambuilding and its liking nowadays. In history, it is focused on Tomáš Baťa, who became very famous and outstanding businessman. I will try to make clear all above mentioned parts in folloving chapters. Key words : developing levels of cooperation, critical factors, social identification and social representation, team effectivity, techniques of team work, communication, evaluation, motivation, building up and team leading.

5 OBSAH Úvod Týmová práce Vývojová stádia spolupráce: Kritické faktory spolupráce Psychologické rozměry týmové práce Sociální identifikace Sociální reprezentace Vnější projevy týmové práce Firemní kultura Dělení týmů Efektivita týmu Vývoj týmu a fáze vývoje Typologie členů týmů Hippokratova typologie temperamentu Typologie Carla Gustava Junga Typologie Ernsta Kretschmera Typologie týmových rolí dle R. Mereditha Belbina Výběr členů týmu Vedení týmu Styly vedení Zplnomocnění Cíl Jak motivovat tým Techniky týmové práce Komunikace Hodnocení Teambuilding-hit dnešní doby Pohled do historie Zaměstnanci v Komerční bance (dále jen KB) Vzdělávání a rozvoj Benefity pro zaměstnance Work-life balance... 50

6 13.4. Zaměstnanecké ankety Závěr Seznam pouţité literatury... 55

7 Úvod Bakalářská práce se zabývá týmovou prací v 21. století. Většinu našeho ţivota trávíme v sociálních skupinách, kde řešíme společenské problémy, které ovlivňují naše chování, rozhodování, výběr lidí, kterými se obklopujeme a schopnost sebevyjádření. Mohou také vyvolat moţné selhání ve společenských vztazích. Rodinné, přátelské, partnerské a pracovní vztahy patří nezbytně k našemu ţivotu. Z globálního hlediska není spolupráce lidský objev nebo výmysl, jiţ stovky milionů let spolupráci zkouší a zdokonalují jiné organismy a tento pokrok a výsledky můţeme pozorovat v mnoha zvířecích smečkách nebo třeba mravenčích společenstvích, je to výsledek velmi dlouhého vývoje, který ještě dnes není zcela u konce. Člověk také musel pochopit, ţe přeţít v divočině nezvládne sám, proto se začal sdruţovat do tlup, rodů nebo kmenů, učil se komunikovat, řešit spory a společnými silami bojovat o holý ţivot. Z těchto dějů postupně vznikl globální trh a ekonomika lidstva. Důvodem, proč jsem si vybrala toto téma, je, ţe v dnešním managementu se stává hlavní bodem právě myšlenka týmu. Podniky a instituce podstupují restrukturalizaci, aby díky týmové práci mohl růst zisk, produkce a zlepšit se marketing či strategie prodeje. Příznivé pracovní podmínky působí pozitivně a motivují pracovníka. Pozitivní pracovní prostředí ovlivňuje celkový vývoj pracovního nasazení, důkladnější a efektivnější plnění úkolů, pracovní morálku, psychiku pracovníků a vzájemné se podporování ve stresových situacích, které v práci mohou nastat. Cílem mé práce je přiblíţení procesu týmové práce, jejího úspěšného fungování a vedení. V bakalářské práci se zabývám vztahem člověka k práci, co znamená týmová spolupráce, její vývojová stádia a co je nutné k dobré spolupráci. Jaký je rozdíl mezi týmem a skupinou. Jak má vypadat správně fungující tým, jaké jsou druhy týmů, jak budujeme a řídíme tým. Také popisuji typologii členů týmu z psychologického i pracovního hlediska. Důleţitá je i technika řízení, kterou musí správně vybrat manaţer. Proč se stal teambuilding v dnešní době tak populární a jaké jsou jeho přínosy do firmy a týmů. Na konci práce jsem uvedla ukázku dotazníku, který bychom mohli pouţít při zjišťování vztahu mezi zaměstnancem a daným podnikem. 7

8 1. Týmová práce Kaţdý z nás jistým způsobem spolupracovat umí, otázka však je, jestli jsme ochotni spolupracovat. Důleţitým faktorem spolupráce jsou podmínky, které jsou pro spolupráci vytvořeny. Kdyţ bude naše odměna zaloţena na tom, kdo z nás bude v práci nejlepší, vznikne místo spolupráce soupeření, protoţe se budeme snaţit překonat všechny kolem sebe. Pokud má fungovat spolupráce, musíme vědět, ţe úspěch někoho cizího nás nijak neohrozí, ba naopak pomůţe i nám. Tým je definován, jako menší skupina lidí plnící daný úkol po předem stanovenou dobu. Podle Katzenbacha a Smitha je tým: malá skupina lidí se vzájemně se doplňujícími dovednostmi, kteří jsou oddáni společnému účelu, pracovním cílům a přístupu k práci, za něž jsou vzájemně odpovědni. 1 Základem týmové práce je efektivně a dobře sestavený pracovní tým. Základním bodem spolupráce je předem stanovený cíl, na jehoţ úspěšné realizaci se podílí všichni členové týmu. Anglické slovo team můţeme rozdělit a volně přeloţit podle Lenky Kolajové jako together (dohromady), everybody (každý), achieves (dosáhnout), more (víc), což znamená: společně dosáhneme víc. 2 Tým má funkci formální a neformální. Formální týmy jsou většinou vytvořeny vedením organizace, plní plány, které by měly splnit strategické cíle a vize organizace. Řeší sloţité úkoly, podporuje rozvoj nových myšlenek, učí a rozvíjí své členy po stránce psychologické i odborné. Neformální týmy jsou volnějšího charakteru spíše pro uskutečnění potřeb členů. Vznikají při jakékoli příleţitosti, poskytují podporu, přátelství, posilují postavení a omezují úzkost jednotlivců. Velikost týmu se většinou určuje podle charakteru daného cíle, jelikoţ pětičlenný tým můţe být stejně dobře výkonný jako dvanáctičlenný. Menší týmy se dají lépe řídit, členové k sobě mají blíţ, jsou malé na vytvoření podskupin, ale rozsáhlé pro vytváření nových postupů a rozdělení práce. Větší týmy lépe přijímají autoritu, potřebují více času na řešení problémů, můţe dojít k menší pozornosti pro jedince a tím se sníţit jeho osobní spokojenost, je náročnější se zapojit, mohou vzniknout podskupiny. 1 KATZENBACH, J.R; SMITH, D.K. The wisdom of teams:creating the high-performance. Harvard business school press, KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. 1. vyd. Praha : Grada, s. 12 s. 8

9 Pracovní týmy jsou stále častěji sloţeny z členů pocházejících z celého světa, vznikají multikulturní týmy. Spolupráce v multikulturním týmu můţe přinést pozitiva i negativa. Jednoznačným přínosem je růst mnoţství pohledů, názorů na práci a problémy, nové nápady, inovace, kreativita, vědomosti a zkušenosti. Překáţkou se většinou stává komunikace. Anglický jazyk sice bývá nejvíce pouţíván v obchodním světě, ale kaţdý nemusí mluvit a rozumět tak jako my. Tím můţe dojít lehce k nedorozumění, ţe jistá rozhodnutí a problémy nebudou chápány všemi členy stejně. Ještě sloţitější situace můţe nastat díky kulturním rozdílům. Sice tyto rozdíly nejsou na první pohled znát, ale stávají se v mnoha případech hlavním problémem multikulturních týmů. Kaţdá kultura má své typické sociální chování jako tempo práce, chápání osobního prostoru nebo přijatelné hranice chování muţů k ţenám. Prevencí je dostatečná komunikace, objasnění situace, ţe v týmu existují kulturní rozdíly. Někteří zaměstnanci mohou proţít tzv. kulturní šok, coţ je stav, který můţe nastat při intenzivním kontaktu s cizí kulturou, kterou vnímáme tak negativně, ţe následkem je celkové negativní vnímání všeho a kohokoli, co bude s touto kulturou spojené. 3 V literatuře se setkáváme s pojmy tým a skupina. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? Tým je seskupení tří a více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci, mají pocit společné identity, snaţí se dosáhnout společného cíle, dodrţují většinou nepsaná pravidla a normy, podle kterých dobrovolně a z vlastní vůle jednají. Tým má jisté informace, ale postup řešení si musí najít a zvolit sám. Za výsledek práce odpovídají všichni členové týmu. Pokud vznikne konflikt, řeší ho společnou diskusí a snaţí se najít řešení či kompromis. Skupina se liší v několika bodech. Ve skupině se dodrţují formální pravidla, řád a postupy. Postup řešení je jiţ daný, skupina nemusí vymýšlet nic jiného, je závislá na vedení vedoucího, který mám za skupinu osobní zodpovědnost. Při vzniku konfliktu je rozhodnutí na vedoucím skupiny, kdyţ jednotlivec s něčím nesouhlasí, můţe nesouhlasit aţ do konce úkolu, nikdo nemá povinnost to řešit. Otázkou můţe být, zda má týmová práce jen pozitivní ohodnocení. Spojením znalostí několika lidí můţeme přijít na mnohem více moţností, můţou se navzájem inspirovat a učit, dochází k rozvoji kaţdého člena. Úspěchem roste motivace členů týmu. Musí se také naučit kompromisu, rovnoměrnému rozloţení práce, aby nedošlo k riziku syndromu vyhoření. Právě z chronického stresu můţe k vyhoření dojít. V dnešní době je na 3 HORVÁTHOVÁ, P. Týmy a týmová spolupráce. 1. vyd. Praha : ASPI, s s. 9

10 zaměstnance velký tlak a ten nedokáţou všichni zvládat, vyskytuje se především v profesích, kde dochází ke styku s mnoha lidmi. Hlavním příznakem je vyčerpanost jak psychická tak fyzická, deprese, poruchy spánku, soustředění a i tělesné potíţe. Postiţený tímto syndromem se snaţí přeţít denní stereotyp, ztrácí o práci zájem. Práce se pro nás nesmí stát jediným smyslem ţivota, musíme se věnovat rodině, přátelům a koníčkům a díky tomu se dá tomuto syndromu předejít. Týmová práce můţe mnoho úkolů ulehčit, ale pokud jsou to rutinní úkoly, které nepotřebují kreativní řešení a přístup, je zcela zbytečná a tyto úkoly dokáţe vyřešit jedinec sám. Týmová práce je proces většinou několika etap a kaţdá má jistá rizika. Podnik nastaví proces podle stanoveného cíle, který je v souladu s podnikovou strategií. Po těchto procesech můţe firma začít s výběrem vhodných členů týmu. Jednotlivé členy hodnotí z několika hledisek, mezi ně patří například: profesní, osobnostní a jiné předpoklady, které jsou zapotřebí pro danou pozici, důleţitá je také schopnost spolupracovat. Po sestavení celého týmu můţeme přejít k další fázi, a to sestavení základní podoby projektu. V této chvíli je vhodné uspořádat první osobní setkání všech členů týmu. Přesně vymezíme role v týmu a stanovíme základní pravidla. Je nutné, aby správně fungující tým dokázal reagovat v nečekaných situacích a byl flexibilní. Další etapou je vytvoření harmonogramu, plánu a termínů. Tým by se měl zaměřit na pozitivní myšlení, povzbuzování se, humor a příjemné klima, aby předešel nepříjemným situacím, jako jsou hádky, podezíravost a vzájemná nedůvěra. Konečnou fází týmu je představení splněného úkolu a vychutnání si úspěchu Vývojová stádia spolupráce: - orientace- je to úplný začátek týmové práce, počáteční poznávání se, seznamování se s novými spolupracovníky, prostředím a úkoly. Jako na začátku partnerského vztahu tak i zde se snaţí všichni ukázat jen v tom nejlepším světle, i kdyţ realita je mnohdy úplně jiná. Z kaţdého jde cítit nejistota a obavy ohledně jejich role a postavení v týmu. Vznikají první kontakty, podle kterých si děláme názor na ostatní, který ovšem nemusí být správný a je moţné, ţe to zjistíme aţ časem. - konflikt a výzva- tým jiţ pracuje a jedinci by měli být adaptovaní v novém prostředí, někomu to můţe trvat delší dobu, a proto z jeho strany můţe dojít k menším konfliktům a nesrovnalostem v názorech. Probíhá zkoušení a ověřování týmu, uvědomujeme si vlastní postavení v týmu a zjišťujeme záměry vedení. 10

11 - soudržnost (koheze)- v tomto stádiu by jiţ kaţdý měl být ztotoţněný se svou rolí, ať se s ní spokojil nebo v horším případě smířil. Vše se řeší otevřenou diskusí a tým se celkově rozvíjí. - opojení- práce v týmu členy uspokojuje jak z profesní tak i psychické stránky. Všichni jsou příjemně naladěni a vládne mezi nimi příjemná atmosféra, mají aktivnější přístup k práci. - zklamání- sehrání týmu se narušuje, nastává období konfliktů a výměny názorů, které jsou spíše osobního charakteru. Tato nepříjemná atmosféra sniţuje výkonnost týmu, roste nezájem o plnění úkolů a mohou vznikat podskupiny, které narušují soulad skupiny. - přijetí- k stmelení týmu musí vzniknout nový postup a to role vůdce, který dokáţe tým znovu posilnit a povzbudit k novému výkonu. Je to silný, vyrovnaný a zralý člověk, který chápe tým jako celek, ale také rozumí názorům a pocitům jednotlivých členů. Kdyţ tým dokáţe úspěšně projít všemi stádii, stává se dostatečně pevným a silným k poţadavkům okolí a reality a můţe se věnovat úkolům, pro které byl stvořen. Problémy sice mohou nastat znovu, ale tým by uţ měl umět správně reagovat Kritické faktory spolupráce - nerozhodnost- při důleţitých rozhodnutích musíme počítat s moţným rizikem a jeho následky a právě z toho mají někteří jedinci obrovský strach. Na nerozhodnost můţe mít vliv také nesoudrţnost týmu, přijímání jen lehčích rozhodnutí a nebezpečná rozhodnutí z hlediska moţného dopadu. - konflikt- vzniká nejčastěji ve vypjatých a stresových situacích. Nemůţeme se konfliktu bránit za kaţdou cenu, ale aspoň ho udrţet v neosobní hladině, můţe být prospěšný k uvolnění atmosféry a názorů, které v sobě mohli členové týmu drţet. Mezi časté konflikty patří tzv. sólový vůdce, který se zajímá jen o vlastní postavení a ostatní ani nepochválí. Konflikt také můţe vzniknout kvůli přecenění vlastních schopností nebo roztříštěnosti názorů, coţ je neochota sdílet názory s ostatními a neústupnost od těch vlastních. Tento typ konfliktu můţeme řešit diskusí. - ztráta zájmu- vede k ní například: malá účast na plnění úkolu, nedocenění schopností jednotlivce, nezájem a rezignace, unáhlená rozhodnutí, jejich odkládání 11

12 nebo zpoţdění. Nudný a nepodstatný úkol můţe vedoucí týmu podat atraktivněji a motivovat členy tak, aby se úkol stal důleţitý pro celou skupinu Psychologické rozměry týmové práce Kaţdý tým se skládá z určitého počtu jednotlivců, a protoţe se jedná o lidi, je zde podstatná psychologie. Dva zvláště uţitečné psychologické mechanismy, chceme-li porozumět týmové práci, jsou sociální identifikace a sociální reprezentace Sociální identifikace Moderní lidská společnost se skládá z různých skupin, kaţdý náleţíme k mnoha skupinám, podle toho jaké máme koníčky, kde pracujeme, do jaké společenské třídy patříme atd. Jsou to sociální skupiny, které nám poskytují sociální identitu, umíme rychle přejít z jedné identity do druhé a je-li to na místě, často tak děláme. Pokud je našim koníčkem fotbal, můţe se nám stát, ţe v rozhovoru nás někdo můţe označit jako vy fotbalisti. V tu chvíli se opravdu přepneme do skupiny fotbalisti a rozhovor se stává konfrontací dvou odlišných skupin oni a my. Ovšem není pravidlem, ţe skupiny oni a my musí stát proti sobě, pokud se nevnímají jako protivníci, můţeme je přimět ke spolupráci. Základní funkcí lidského vnímání je věci klasifikovat, coţ je podstatou teorie sociální identifikace. Klasifikujeme i lidi a dělíme je na různé typy: motorkáři, matky, právníci a to vše jen z hlediska jak na nás působí. Pokud nám skupina neposkytuje ţádnou sebeúctu, můţeme jí opustit nebo se snaţit změnit to, jak je daná skupina vnímána, popřípadě se zařadit do jiné skupiny. Lidé si přejí, aby jim jejich skupina přinášela pocit sebeúcty a to jak v soukromém ţivotě, tak i v práci. Opustit skupinu můţe být i příjemné, kdyţ se jedná o povýšení nebo vyšší postavení ve společnosti Sociální reprezentace Patříme-li do nějaké skupiny, často si myslíme, ţe právě názory v té naší skupině jsou lepší neţ v jiné skupině, jsme s těmito názory ztotoţněni. Je pro nás obtíţnější souhlasit s názory druhé skupiny a tato přesvědčení se nazývají sociální reprezentace. Sociální reprezentaci od někoho jiného můţeme přijmout nebo upravit do formy, která pro nás bude přístupnější. 4 HAYES, N. Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmů. 1. vyd. Praha : Portál, s. 30 s. 12

13 Formujeme si tím vlastní myšlenky, pohled na svět a sociální reprezentace se často projevuje spíše v chování neţ ve slovním projevu, to si můţeme vysvětlit na příkladu. Matka tvrdí svému dítěti, ţe kdykoli se jí bude chtít s něčím svěřit, ať za ní přijde. Přitom dítě moc dobře ví, ţe kdyby přišlo, matka bude naštvaná a nebude ho chtít vyslechnout. Někdy není moţné identifikovat sociální reprezentaci, protoţe na venek působí jinak, neţ je ve skutečnosti. V týmové práci je podstatné, aby se členové týmu respektovali, váţili si dovedností a nápadů ostatních, jinak by tým nemohl fungovat. Důleţitá je podpora manaţera, pokud bude brát tým jen jako skupinu lidí, která je líná a nechce pracovat, bude přísný a nebude mít pochopení, lidé z větší části přesně takoví budou, nebudou mít chuť pracovat a dělat pro firmu něco víc. Naopak manaţer, který má respekt a váţí si svého týmu, dokáţe členy podpořit a pochopit jejich problémy, získává oddaný a tvrdě pracující tým. Mnozí manaţeři si musí uvědomit, ţe uţ nejsou jediní, kdo můţe rozkazovat a všichni ho musí poslouchat, přeci i lidé pod ním dovedou samostatně myslet a rozhodovat Vnější projevy týmové práce Kaţdý z nás má jisté schopnosti a dovednosti, které uplatňuje ve svém zaměstnání. V týmu je ovšem lidí více a tím se nám tyto schopnosti a dovednosti rozšiřují, aţ převyšují součet dovedností a hodnot, které jsou schopni členové týmu vytvořit samostatně. Tento jev se nazývá synergie a dá se říct, ţe díky němu tým funguje. Další znaky, které se v týmu projevují, jsou sdílené cíle. Je důleţité, aby nebyly vnímány jen racionálně, ale také emocionálně, tím víc se s nimi členové týmu ztotoţní, rozumí jim a usilují o splnění daných cílů. Aby spolu lidé mohli bez problému sdílet nějaké cíle, je podstatná kvalitní komunikace. Nemusí to být pouze komunikace ohledně pracovních záleţitostí a problémů, ale naopak i o osobních věcech, můţou se hádat, dělat si ze sebe navzájem legraci, protoţe nejdůleţitější je, ţe si rozumí. Kvalitní vztahy v týmu pomáhají dalšímu vývoji, ten je samozřejmě ovlivněný i výsledky týmu ať úspěšnými či neúspěšnými a umoţňuje členům osobní rozvoj Firemní kultura Aby tým mohl efektivně fungovat, potřebuje podporu a tu mu přináší firemní kultura. Lidé mají blíţe ke spolupráci v prostředí, které jim spolupráci umoţňuje. Pojem firemní kultura 5 HAYES, N. Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmů. 1. vyd. Praha : Portál, s. 33 s. 13

14 můţeme chápat jako soubor symbolů, které danou firmu charakterizují jako například: logo podniku, oblékání, zvyky, chování, normy, atmosféra, psaná a nepsaná pravidla, historky, design, slogan, artefakty, symboly a další. Firemní společenské akce umoţňují vytvořit neformální atmosféru mezi členy týmu a tím jim umoţnit nebo ulehčit cestu ke sblíţení. Tato pravidla jsou podporována členy skupiny, a pokud má dojít ke změně, musí s tím být obeznámeni všichni členové, jinak změna nebude úspěšně realizována. Podle Jiřího Plamínka je firemní kultura množina vztahů ve firmě, nejenom vztahy uvnitř firmy, ale i vztahy subjektů uvnitř firmy k subjektům vnějším a to k investorům, zákazníkům, dodavatelům, ke státu, komunitám a jiným subjektům. 6 Firemní kultury můţeme zařadit do tří skupin. První z nich podle Jiřího Plamínka můţeme nazvat firma řízená náhodou. Firma řízená náhodou se chová do značné míry nepředvídatelně a do její firemní kultury se neodbytně vkrádá chaotická sloţka. Často je zvykem reagovat na aktuální podněty, mezi nimiţvzhledem k relativní povaze managementu- většinou převládají různé potíţe, hrozby a konflikty. Úlohy pro jednotlivé organizační sloţky (a jednotlivé lidi) se rychle mění, poměrně často se stává, ţe jde o otočky o 180 stupňů (v prosinci se investuje, v lednu se šetří). Důleţité je, ţe ve firmě není nikdo, kdo by věděl, kam celý systém směřuje. Typickým průvodním znakem tohoto typu firemní kultury je nejistota. Lidé se v takové situaci často začínají věnovat svým individuálním zájmům a ztrácejí vztah k firmě. Chaotická kultura je poměrně typická pro státní správu. 7 Druhá skupina se nezývá firma řízená lidmi. Firma řízená lidmi má na špici své rozhodovací hierarchie nejčastěji jednoho člověka s velkým formálním vlivem (méně často to můţe být skupina lidí) a tento člověk rozhoduje v rozsahu, který právě povaţuje za účelný. Ostatní lidé se v takovém systému přirozeně chovají, jednají a rozhodují závisle a nesamostatně. Pokud je třeba rozhodnout v nějaké věci, která není zcela standardní, raději se jdou poradit s nadřízeným. Ani ten si nemusí být jist a řešený problém můţe vzlínat dál a dostat se třeba aţ na stůl generálního ředitele. Výhodou firmy řízené lidmi je, ţe nadřízení mívají velký přehled o problémech, které v jejich organizačních jednotkách existují (komplementární nevýhoda je snad zřejmá: bývají zahlceni operativními 6 PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. 27 s. 7 PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. 27 s. 14

15 záleţitostmi a často i zbytečnými informacemi). Tuto kulturu můţeme například vidět v armádách po celé planetě. 8 Poslední skupinu označuje Jiří Plamínek jako firma řízená myšlenkami. Firmy řízené myšlenkami nemají zásadní rozhodovací kritéria vázána na určité lidi, ale na systém firemních myšlenek. V ideálním případě jsou tyto myšlenky, nebo spíše relevantní části systému firemních myšlenek, známy napříč celou firmou a příslušně respektovány. Pokud tedy vznikne nějaký problém, lidé mohou jiţ na své úrovni řízení posoudit, které řešení je z pohledu firemních myšlenek optimální. Teprve kdyţ si nejsou jisti, pošlou problém výše, k nadřízenému. Nejvýše postavení manaţeři mají více času věnovat se tomu, za co jsou placeni. Je tu však i velká nevýhoda, vytvořit funkční systém firemních myšlenek a způsobit, aby prosákl v přiměřené podobě na všechna místa ve firmě, jsou náročné úkoly hodné skutečných lídrů. 9 Mezi přednosti patří: přímá komunikace, důvěra pracovníků, motivace, nalézání řešení a rozhodnutí. Nedostatky mohou být: uzavřenost, těţší adaptace nových zaměstnanců, udrţování tradic a pravidel. 2. Dělení týmů Týmy mají různé funkce a mnoho podob, dají se rozdělit z hlediska činnosti (lékařské týmy, sportovní týmy, výzkumné týmy, filmové štáby atd.); doby existence týmu (stálé, dočasné); z hlediska místa působnosti (regionální, celorepublikové, mezinárodní, v rámci jedné organizace) aj. Podle N. Hayesové můţeme týmy rozdělit na: -Produkční týmy- neboli týmy poskytující sluţby, jsou to týmy aktivně zapojené do produkce, výroby nebo sluţeb dá se říct, ţe pečují o zákazníka. Zabývají se opakovanými nebo průběţnými procesy. Produkční týmy si svou práci organizují, realizují a dokončují samy. Manaţer týmu spojuje společnost s týmem a určuje 8 PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. 28 s. 9 PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. 30 s. 15

16 toho, kdo bude v týmu rozhodovat. Jako příklad můţeme uvést týmy lidí, kteří se starají o údrţbu zahrad, programátorské týmy, tvůrčí týmy nebo také tým letušek. -Realizační týmy- realizační nebo také vyjednávací týmy mají stanovený cíl, kde má kaţdý člen jasně daný, vymezený úkol a jeho role je přesně definována. Tým je sloţen z vysoce specializovaných jedinců a ti se podílejí svými odbornými znalostmi na úspěšném splnění úkolu. Manaţer těchto týmů vytyčí úkol a tým poté přebírá zodpovědnost. Úkoly, které tyto týmy plní, jsou sloţité a nepředvídatelné, proto je nutné vyuţívat svých odborných dovedností, jen tak je moţné v neobvyklých situacích improvizovat. Tento tým si můţeme přiblíţit týmovou prací pilotů. -Projektové a vývojové týmy- jsou to výzkumné týmy, projektové týmy nebo týmy vyvíjející produkt. Pracují v delším časovém období, vývoj konkrétního produktu můţe trvat i několik let. Tým můţe být speciálně sestaven jen kvůli jedinému projektu a po ukončení projektu rozpuštěn. Tým se skládá z vysoce technicky a odborně specializovaných jedinců. Je relativně nezávislý na zbytku organizace. -Poradní týmy- příkladem můţe být tým sloţený z členů nejvyššího managementu, poradenské týmy, personální týmy, nebo třeba týmy, které kontrolují kvalitu. Úkolem je přicházet na nové nápady, návrhy a moţnosti řešení. Tato činnost nezabírá velkou část pracovní doby, v některých společnostech jsou tyto týmy hodně uznávány (Japonsko) HAYES, N. Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmů. 1. vyd. Praha : Portál, s s. 16

17 Tabulka 1- Typy týmů 11 Typ týmu Diferenciace Integrace Pracovní cyklus Poradní (např. proměnlivý: buď představenstvo, nízká nízká krátký, nebo dlouhý výbor,rada) Produkční/poskytování sluţeb (např. posádka opakované či nízká vysoká letadla, výrobní týmy, průběţné procesy údrţbové týmy) proměnlivý: často Projektový/vývojový jediný cyklus, (např. výzkumné vysoká nízká odpovídá ţivotnosti skupiny, plánovací týmu týmy, úkolové skupiny) Akční/vyjednávací krátkodobý úkol, (např. sportovní týmy, který se často hudební vysoká vysoká opakuje za nových skupiny,expedice, podmínek chirurgické týmy) Typické výstupy rozhodnutí, výběr, návrhy, doporučení výroba, zpracování, velkoobchod, péče o zákazníky, opravy plány, návrhy, výzkumy, zprávy, prototypy, prezentace závody, soutěţe, expedice, ochrana zájmů, mise, chirurgické operace Dědina a Odcházel uvádějí typy týmů z hlediska předmětu činnosti: -Poradenské týmy- jsou primárně vytvářeny pro poskytování informací managementu, aby tento management byl schopen provádět efektivní rozhodnutí. -Akční týmy- jsou takové týmy, které provádějí specifickou činnosti, jeţ je opakována, ovšem za změněných podmínek okolního prostředí. -Projektové týmy - tvoří je několik lidí z různých oddělení, kteří na úkolu (projektu) společně pracují ve vymezeném čase. -Výrobní týmy- se vyznačují relativně stálým počtem jednotlivců, kteří se snaţí dosáhnout stanovených poměrně jednoduchých cílů. Jejich úkoly bývají často rutinní a opakované HAYES, N. Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmů. 1. vyd. Praha : Portál, s. 24 s. 12 DĚDINA, J; ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Grada Publishing a.s., s s. 17

18 Tabulka 2- Typy týmů dle Dědiny a Odcházela 13 Typ týmu Stupeň diferenciace Koordinace technické specializace Pracovní cykly Typické výstupy Poradenský nízký Nízký nízký krátké dlouhé i rozhodnutí, výběr, návrhy, doporučení Akční vysoký Vysoký vysoký krátké, opakující se expedice, kontrakty aj. Projektový vysoký nízký i vysoký (závisí na typu pracovních jednotek) vysoký při kaţdém projektu jiné plánování, design, výzkum, vývoj Produkční nízký Vysoký vysoký opakované a nepřetrţité potraviny, komponenty aj. Rozdělení týmů podle doby fungování a organizační identity. Toto rozdělení vytvořil R.H. Bay a najdeme ho v knize Petry Horváthové. - tým, který je součástí organizace, fungující dlouhodobě- autonomní tým- hlavním cílem týmu je zlepšení konkurenceschopnosti, zaměřuje se především na TQM (Total quality management), členové týmu se můţou zastupovat. Pokud je úkol specifický, má ho na starosti specialista. Tým můţe tvořit aţ dvacet členů, důleţité je dobré sestavení týmu a motivace. Tým je zodpovědný za kvalitu a všechny výsledky. Jsou daná pravidla komunikace a pracovního procesu, která se snaţí všichni dodrţet. Členové jsou ochotni učit se novým znalostem a spolupracovat. Rozsah autonomie - 1. stupeň- tým pracuje na splnění úkolu i se všemi okolními činnostmi, členové si sami mezi sebou rozdělují činnost. Klade se důraz na kvalifikace a školení 13 DĚDINA, J; ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Grada Publishing a.s., s. 100 s. 18

19 stávajících pracovníků a také zaškolování nových členů. Tým přebírá záruku za vykonanou práci stupeň- členové mohou rozhodovat o sloţení týmu, přijímání nebo uvolňování pracovních pozic. Volí vedoucího týmu a v této roli se i střídají stupeň- tvoří nové systémy a změny pracovních postupů stupeň- zabývají se produktem, jednají s odborníky a odběrateli ohledně vylepšení produktů stupeň- tým pracuje jako podnikatelská jednotka, cíle ovlivňuje podle cílů celé organizace. - tým, který je součástí organizace, fungující omezenou dobu- homogenní pracovní tým, často tvořený ve výrobních závodech. Vede ho moderátor, pod jehoţ vedením probíhají schůzky týmu, aby se vyřešily problémy kvality v pracovním úseku. - tým, který není součástí organizace (existuje vedle ní), dlouhodobě fungujícíprojektový tým- řeší určitý projekt, který má předem stanovený cíl. Členové týmu jsou vyčleněni z organizace a zapojeni do projektového týmu. Výběr členů je ovlivněn jejich odbornými znalostmi a schopnostmi pracovat v týmu, komunikace nedělá nikomu problém, respektují navzájem svoje názory. Počet je většinou tři aţ osm členů. V čele týmu stojí projektový manaţer a je zodpovědný za splnění a dosaţení poţadovaných cílů, není vhodné, aby pouţíval autoritativní vedení. - tým, který není součástí organizace (existuje vedle ní), fungující omezenou dobu- Hot group - běţný tým, kde mají členové různé dovednosti je sloţen ze členů z různých hierarchických úrovní, je veden vedoucím a pracuje na speciálním úkolu. Tvoří ho pět aţ deset osob. Po splnění úkolu bývá rozpuštěn. V týmu se snaţí plnit úkoly a zároveň se kontrolovat a řídit, coţ bývá velice obtíţné. Výhodou je rozdílný pohled na věc, jelikoţ odborníci z různých oborů přináší i pro ostatní nové pohledy na věc. 14 Efektivní a neefektivní tým - efektivní tým- v týmu panuje uvolněná a přátelská atmosféra, členové přijímají dané úkoly a respektují autoritu, nebojí se vyslovovat nápady, lehce komunikují a diskutují, probíhá dělba práce, kritika je podávána slušnou formou, pokud dojde ke konfliktu, snaţí se ho vţdy vyřešit, uznávají schopnosti těch druhých a snaţí se je 14 HORVÁTHOVÁ, P. Týmy a týmová spolupráce. 1. vyd. Praha : ASPI, s s. 19

20 vyuţívat. Členy vybíráme podle daného úkolu tak, aby vyhovovaly jejich zkušenosti a znalosti. V týmu panuje velká svoboda v rozhodování. - neefektivní tým- vzniká jiţ špatným výběrem členů, špatná práce vedoucího vede k nízké motivaci týmu, kterému nejsou jasné cíle a úkoly. Můţe dojít k nespravedlivému odměňování, k uzavření se a ignoraci práce. 15 Ačkoli je přátelská atmosféra v týmu velmi důleţitá věc, lidé se cítí příjemněji, neměla by být orientace na lidi tak silná. Náklonnost k lidem bychom měli oddělit od empatie, která je důleţitá pro úspěšnou spolupráci. Silné přátelství nemusí být pro podnik prospívající Efektivita týmu Můţeme ji posuzovat podle tří základních bodů: - skupinová efektivita- porovnáváme výsledek s předem určenými body pro splnění úkolu - skupinový vývoj- připravenost týmu tvoří dobrovolné mezilidské procesy - osobní spokojenost- naplněné potřeby jedinců Členové v týmu jsou spojeni určitými vazbami, dovednosti jednoho člena vyplňují nedostatky druhého. Suma všech moţností je převyšována výkonem a to se nazývá synergický efekt. Můţeme ho vyjádřit vzorečkem SE= VT- VSI SE= synergický efekt VT= výsledek týmu VSI= souhrn výsledků jednotlivce Tento efekt probíhá u sehraného týmu. Pro úspěšný chod práce si tým můţe vytvořit tzv. skupinové normy, které by měly pomáhat s bezproblémovým fungováním týmu. Mezi podmínky efektivní spolupráce patří důvěra, soudrţnost a spolupráce. - důvěra- je to jistota o jednání a toleranci mezi členy. Před celým týmem můţeme přiznat své chyby, ponaučit se z nich a dospět k novému řešení. 15 HORVÁTHOVÁ, P. Týmy a týmová spolupráce. 1. vyd. Praha : ASPI, s. 32 s. 20

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová Přínos týmové spolupráce Ivana Šlaisová Cíl Vysvětlit pojem tým, týmová práce Upozornit na některá úskalí týmové práce Seznámit s vhodnými postupy k vytváření týmů Bc. Iva Šlaisová, Psychiatrická klinika

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 3: TALENT MANAGEMENT Talent management systém (TMS) TALENT MANAGEMENT Skutečný

Více

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý z pohledu manažera Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý má někde kamarády). Kdo rebeluje,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 3: TALENT MANAGEMENT Talent management systém (TMS) TALENT MANAGEMENT

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B-PeR) Téma 4: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 2. přednáška Lidé v organizaci I osobnost manažera Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky Vedoucí diplomové práce: Autorka:

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 5: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor

Přednáška 5. Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor Přednáška 5 Komunikace a role v týmu + Příprava na přijímací pohovor A) Komunikace a role v týmu 1) Hlavní charakteristika 2) Typy týmů 3) Osobnostní role v týmu 4) Komunikace v týmu 5) Problémy? 1) Hlavní

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 3: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Získávání

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY Podnikatelské motto Naše cesta k úspěchu Podnikatelské motto popisuje samozřejmost existence skupiny EVVA a umožňuje orientaci organizace jako celku. Tvoří základnu podnikatelské

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ V ORGANIZACI 1. Komunikace v podniku + problémy 2. Osobnost manažera a podřízeného 3. Pracovní komunikace 4. Pracovní porady 5. Komunikace v týmu 1) Komunikace v podniku Co ji ovlivňuje???

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více