TO SZZ Podnikání a management v obchodu a službách AR 2016/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TO SZZ Podnikání a management v obchodu a službách AR 2016/17"

Transkript

1 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce z Podnikání, management a marketing v obchodu a službách Typ studia: bakalářské Forma studia: prezenční, kombinovaná Obor: Podnikání a management v obchodu a službách, část Podnikání a nauka o podniku a jejich specifika v obchodu a službách; část Marketing management v obchodu a službách, obchodování. Akademický rok: 2016/ Majetková a kapitálová struktura podniku a její optimalizace, oceňování podniku a majetku podniku, specifika v sektorech obchodu a služeb. Zdroje financování. Manažerské funkce plánování a organizování procesů. Vymezení jejich podstaty pomocí klíčových slov. Charakteristika základních prvků plánování, druhy plánů, definice a druhy cílů. Formální a neformální organizace. Obsah (výstupy) organizování. Druhy a charakteristika organizačních struktur klasických i moderních. Specifika plánování a organizování v sektorech obchodu a služeb. Finanční analýza podniku, její metody. Význam finanční analýzy pro finanční rozhodování podnikatele. Inovace v obchodu a službách jako konkurenční výhoda. Definice; druhy inovací; věda, výzkum a inovace; principy a metody osvojení si inovativního myšlení. Význam a podstata controllingu, vzájemná provázanost pojetí manažerského účetnictví a controllingu. Podstata, význam a využití kalkulací v podniku. Specifika controllingu v sektorech obchodu a služeb. Řízení nástrojů marketingového mixu distribuce. Marketingové kanály a hodnotové sítě, jejich role, analýza, výběr a navrhování. Řízení maloobchodu, velkoobchodu a logistiky. Specifika distribuční politiky v sektorech obchodu a služeb. Manažerské funkce rozhodování a kontrola. Vymezení jejich podstaty pomocí klíčových slov. Modely rozhodování. Problémy podstata a definice. Prevence, identifikace a řešení problémů. Druhy a styly rozhodování. Systémy pro podporu rozhodování. Kontrola a audit, typy (formy) a druhy kontrol, vymezení a druhy kontrolních standardů, úspěšnost a efektivnost kontroly. V čem spočívá tvorba přidané hodnoty produktu; vztah hodnoty produktu a jeho ceny; přehled aktivit lidské činnosti, vedoucí k tvorbě hodnoty výrobku; úloha technologického pokroku; požadované vlastnosti obchodníka. Malé a střední podnikání, význam a pojetí malého a středního podnikání v ekonomice ČR a EU. Definice a právní rámec MSP. Specifika, obecné výhody a nevýhody tohoto segmentu podnikání se zaměřením na sektory obchodu a služeb. Původ, vývoj, význam a základní pojmy managementu. Tři hlavní dosavadní období, představitelé jednotlivých vývojových etap klasického období a charakteristika jejich přínosů. Vymezení podstaty managementu pomocí klíčových slov. Manažerské role a manažerské funkce. Charakteristiky manažerského prostředí, tvrdé a měkké prvky managementu. Vztah managementu a podnikání. 1

2 Regionální struktura a územně správní členění ČR a regionální politika ČR (vymezení a nástroje regionální politiky, rozvojové dokumenty pro oblast regionální politiky v ČR, příklady programů pro podporu regionálního rozvoje). Specifika marketingového řízení v maloobchodě (koncepce maloobchodu, cyklus v maloobchodě, maloobchodní marketingový mix, služby v maloobchodě). Maloobchodní trendy (nové formy, mezitypová konkurence, řetězce, technologie, regionální/ místní obchodníci). Výrobní a privátní značky. Historický vývoj podnikání a jeho teoretického pojetí, definice podnikání. Pojetí podnikání z hlediska ekonomického, právního, sociálního, psychologického a business. Specifika vývoje a pojetí podnikání v sektorech obchodu a služeb. Manažerská funkce řízení lidí. Řízení a vedení lidských zdrojů. Stimulování jako součást řízení lidí. Komunikování při řízení lidí. Pojetí a význam delegování, správný postup delegování. Efektivní řízení porad. Řízení a hodnocení pracovního výkonu. Význam a specifika práce s lidmi v sektorech obchodu a služeb. Lidé (personál) jako jeden z nástrojů marketingového mixu v sektorech obchodu a služeb. Podnikatel a jeho role specifikace sociální a pracovní role podnikatele, základní charakteristika dílčích rolí podnikatele. Globalizační tendence ve světové ekonomice. Internacionalizace. Motivy a formy vstupu firem na mezinárodní trhy. Specifika podnikání na mezinárodních trzích Podnik definice, funkce podniku, cíle podniku, členění podniků. Podnikové procesy, podnikové činnosti. Životní cyklus podniku. Manažerské metody a techniky pro manažerské funkce (plánování, organizování, řízení lidí, rozhodování a kontrol. Vyjmenování nejznámějších metod a technik a podrobnější charakteristika alespoň dvou z nich pro každou manažerskou funkci. Osobnost manažera. Typologie osobnosti a chování manažera. Manažerský kvocient. Vlastnosti, schopnosti, kompetence a autorita manažera. Styly řízení. Manažerská mřížka. Životní styl manažera. Rozvoj osobnosti manažera. Marketingový mix, jeho vývoj a charakteristika. Role a struktura marketingového mixu, specifika marketingového mixu dle různých odvětví se zaměřením na sektory obchodu a služeb. Management a leadership - vysvětlení základních rozdílů v jejich podstatě pomocí klíčových slov. Příklady činností manažera a lídra. Vliv na organizační strukturu. Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing. Podstata, specifika a koncepce mezinárodního obchodu. Výzkum a segmentace mezinárodních trhů. Rozvojové fáze podnikání - specifikace jednotlivých rozvojových fází (Prolog, Start, Přežití, Růst, Expanze, Epilog). Ukončení procesu podnikání, důvody, způsoby, legislativní rámec. Likvidace, insolvenční řízení. Integrovaná marketingová komunikace. Charakteristika, využití a řízení nástrojů hromadné marketingové komunikace. Charakteristika, využití a řízení nástrojů osobní komunikace. Digitální nástroje marketingové komunikace (e-marketing), jejich charakteristika a specifika. Podnikatelský záměr - základní charakteristika, obsah podnikatelského záměru, zásady vypracování podnikatelského záměru se zaměřením na sektory obchodu a služeb. Charakteristika podnikatelského plánu. Vzájemný vztah tržní hodnoty obchodního portfolia a hodnoty firmy. Metody správy obchodního portfolia. Potenciál obchodního portfolia. Obchodní portfolio v technologických řetězcích. Obchodní portfolio a obchodní plán - vzájemný vztah. Obchodní portfolio ve službách. Obchodní portfolio v marketingovém systému B2B a B2C. Příklady budování obchodního portfolia. Rizika procesu podnikání - základní specifikace, druhy rizik, redukce podnikatelského rizika se zaměřením na sektory obchodu a služeb. Risk management - úloha, cíle. Rozdíly mezi strategickým, taktickým a operativním řízením/managementem firem z pohledu: času, rozlišovacích úrovní, agregace a distribuce dat, zdrojů informací, stupně určitosti a neurčitosti, důsledků rozhodování, cílů. Praktické příklady se zaměřením na sektory obchodu a služeb. 2

3 Strategické řízení jako nikdy nekončící proces; jednotlivé fáze procesu strategického řízení, jejich náplň, metody a metodologie. Praktické příklady se zaměřením na sektory obchodu a služeb. Mezinárodní obchodní operace. Fáze a průběh mezinárodních obchodních operací. Dokumenty v mezinárodním obchodě. Právní podmínky podnikání v ČR. Vlastnicko právní formy podnikání. Systém strategického řízení: vize, mise, strategické cíle, strategie, firemní hodnoty a principy, firemní politika. Praktické příklady se zaměřením na sektory obchodu a služeb Rozhodovací procesy ve vývoji podnikání - revitalizace, restrukturalizace, sanace, transformace, reengineering, outsourcing. Strategické cíle a strategie, časový horizont pro formulaci strategie a strategických cílů, aplikace principu SMART na strategické cíle, nejvýznamnější faktory ovlivňující volbu strategických cílů firmy, typologie tvorby a zadávání strategických cílů. Praktické příklady se zaměřením na sektory obchodu a služeb. Hierarchie firemních strategií, jejich charakteristika, význam, uplatnitelnost, hierarchie firemních procesů rozhodování, klíčová strategická rozhodování, faktory ovlivňující rozhodování. Praktické příklady se zaměřením na sektory obchodu a služeb. Vnitřní zdroje konkurenčních výhod firmy, konkurenční potenciál. Vnější zdroje konkurenčních výhod a konkurenční potenciál. Konkurenční prostředí. Základní nástroje zvyšování konkurenceschopnosti obchodního portfolia. Hodnota vnímaná zákazníkem Dokumentace a účetnictví malého podniku, daně, poplatky a jiné povinné platby podniku (povinnosti k různým institucím OSSZ, ZP, finanční úřady, úřady práce). Podnikatelské marketingové prostředí - strukturalizace, popis. Současné trendy ve vývoji podnikatelského (marketingového) prostředí. Členění vnějšího okolí firmy dle Kotlera, metody jeho strategické analýzy (SLEPTE /PESTEL analýzy), souvislost mezi analýzou vnějšího prostředí a SWOT analýzou. Praktické příklady se zaměřením na sektory obchodu a služeb. Obchodní smlouvy a možnosti jejich zajištění (smluvní pokuty, ručení, bankovní záruka, zástavní a zadržovací právo, uznání závazku). Význam zajišťovacích institutů v podnikání Obchodní logistika cíle a hlavní principy řízení toku zásob a zboží. Nákupní cíle podniku. Nákup opakovaný, modifikovaný, nový - charakteristika. Distribuční cesty zboží. Řízení zásob v obchodní organizaci (metody, nástroje). Význam kvality v obchodních činnostech na vstupní a výstupní straně firmy (nákup, prodej). Prvky kvality v nákupních činnostech, kontrola jakosti nakupovaného materiálu, výkonů a služeb. Certifikáty jakosti, doprovázející výrobky a služby k zákazníkovi (atest, normy ISO). Kvalitativní prvky v základních dokumentech kontraktů (objednávka, obchodní smlouv. Marketingový výzkum a marketingový informační systém. Systém a proces marketingového výzkumu, měření produktivity marketingu. Marketingový informační systém jeho role, struktura a vazby na ostatní informační systémy podniku Metody řízení zásob a jejich užití. Struktura a druhy zásob. Pojistná zásoba a její význam. Úloha nákupu v manažerském řízení firmy, principy plánování nákupu a plánování zásob. Význam přejímky materiálu, nakupovaných výkonů a služeb. Inventura a inventarizace zásob. Informační systémy v procesu řízení zásob, skladování a manipulace. Řízení nástrojů marketingového mixu produkt a cena. Produkt charakteristika a klasifikace, produktové koncepce (totální produkt, tržní cyklus životnosti), produktové strategie (řízení produktového portfolia, značka - brand management, obal). Cena charakteristika ceny z pohledu marketingu, cenové strategie, stanovení cen, přizpůsobování a změny cen. Specifika řízení produktové a cenové politiky v sektorech obchodu a služeb. Daňová soustava, nejčastější daňové povinnosti malých a středních podnikatelů (daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, silniční daň). Moderní obchod, předpoklady úspěšného obchodu a obchodování (legislativa, ochrana spotřebitele, členění a formy obchodu, elektronický obchod). Specifika a megatrendy (koncentrace, tržní dominance, internacionalizace, diverzifikace, globalizace) v obchodu. 3

4 Povinnosti zaměstnavatele vyplývající z pracovně-právních vztahů (základní právní pojmy registrace, přehledy, evidenční listy OSSZ a ZP, zákonné pojištění, roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance vůči FÚ, povinnosti firmy vůči úřadu práce). Význam a role marketingu v podnikání. Marketing jako proces volby, poskytování a sdělování hodnoty. Marketing management a jeho principy v procesním řízení firmy. Principy marketingové strategie (proces tržního cílení), marketingové strategie dle Ansoffa, Kotlera, Portera. Praktické příklady marketingových strategií se zaměřením na sektory obchodu a služeb. Procesní řízení kvality v obchodních činnostech, kvalita v technologických a obchodních řetězcích). Základní nástroje kvality při obchodování na světovém trhu (technická a technologická normalizace, procesní řízení kvality, systémy certifikace kvality. Význam kvality obchodních vztahů. Kvalita, jako zdroj konkurenceschopnosti firmy v obchodu a službách. Řízení a organizace obchodní činnosti firmy (plánování, organizování, personální zajištění, kontrol. Obchodní činnost a vazba na marketing. Příprava, průběh a ukončení obchodního jednání. Prezentační techniky při prodeji. Obchodní vyjednávání v mezinárodním prostředí. V Praze dne 25. října 2016 Schválil garant oboru: doc. Ing. Václav Nétek, CSc. 4

5 TO SZZ Ekonomie (makroekonomie a mikroekonomie) AR 2016/17 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie (makroekonomie a mikroekonomie) Typ studia: bakalářské Forma studia: prezenční, kombinovaná Obor: Podnikání, Podnikání a management v obchodu a ve službách Akademický rok: 2016/ Trh a tržní mechanismus, základní tržní kategorie, faktory, které je ovlivňují, význam tržní rovnováhy a řešení tržní nerovnováhy. Pavučinový teorém. Charakterizujte hlavní představitele klasické politické ekonomie a jejich přínos ekonomické vědě. Uveďte jejich klíčová díla a myšlenky. 2. Předpoklady modelu chování spotřebitele v kardinalistické verzi užitečnosti, grafické a matematické vyjádření rovnováhy spotřebitele pro jeden i dva statky. Charakterizujte zahraničně obchodní politiku ČR z pohledu liberalismu a protekcionismu a k tomu uplatňované nástroje. K analýze působení cel a kvót využijte grafické nástroje. 3. Předpoklady modelu chování spotřebitele v ordinalistické verzi užitečnosti, grafické a matematické vyjádření rovnováhy spotřebitele. Vliv změny cen a důchodů na rovnováhu. Určete hlavní příčiny nezaměstnanosti v ČR, vývoj nezaměstnanosti a současný stav. Charakterizujte základní typy nezaměstnanosti, její měření a klíčové nástroje aktivní politiky nezaměstnanosti. 4. Teorie výroby, produkční funkce v krátkém i dlouhém období, grafické a matematické vyjádření rovnováhy firmy v teorii výroby. Uveďte a popište klíčové rozhodovací orgány Evropské unie, jejich působení, kompetence, způsoby přijímání rozhodnutí a zhodnoťte úlohu ČR v těchto orgánech. 5. Teorie nákladů a příjmů, náklady v krátkém období, účetní a ekonomické pojetí nákladů, příjmy v dokonalé a nedokonalé konkurenci, grafické a matematické vyjádření nákladů a příjmů. Charakterizujte veřejný sektor a jeho strukturu v ČR a uveďte hlavní problémy ve veřejném sektoru ČR. 6. Krátkodobá a dlouhodobá rovnováha firmy v dokonalé konkurenci, předpoklady modelu, grafické a matematické vyjádření podmínek rovnováhy. Bod uzavření výroby. Charakterizujte jednotlivé režimy měnových kurzů. Na základě teoretických poznatků popište měnový kurz koruny, jeho vývoj a úlohu ČNB v jeho ovlivňování. 7. Rovnováha firmy v monopolu, předpoklady modelu, grafické a matematické vyjádření podmínek rovnováhy. Alternativní cíle monopolu, cenová diskriminace. Uveďte hlavní představitele českého ekonomického myšlení do 2. světové války a zhodnoťte jejich myšlenky a přínos pro tehdejší hospodářský vývoj. 8. Rovnováha firmy v oligopolu, předpoklady a charakteristika modelů oligopolu, grafické a matematické vyjádření podmínek rovnováhy. Vymezte pojem mezinárodní ekonomická integrace. Na příkladu vývoje Evropské unie popište jednotlivé fáze ekonomické integrace od pásma volného obchodu po měnovou unii. 1

6 TO SZZ Ekonomie (makroekonomie a mikroekonomie) AR 2016/17 9. Rovnováha firmy v monopolistické konkurenci v krátkém a dlouhém období, charakteristika monopolistické konkurence, předpoklady modelu, grafické a matematické vyjádření podmínek rovnováhy. Charakterizujte bankovní sektor v ČR, jeho složení a hlavní problémy. Popište funkce centrální banky na příkladu ČNB. 10. Trh práce, grafické a matematické vyjádření nabídky práce a poptávky po práci, rovnováha firmy najímající práci pro maximalizaci zisku. Rovnováha na trhu práce, transferový výdělek a ekonomická renta. Charakterizujte fiskální politiku v ČR. Využijte teoretické poznatky o fiskální politice a aplikujte je na současnou situaci v ČR z hlediska struktury státního rozpočtu, deficitu a státního dluhu ČR. 11. Trh kapitálu v krátkém a dlouhém období, grafické a matematické vyjádření nabídky kapitálu a poptávky po kapitálu, rovnováha firmy najímající kapitál, rovnováha na trhu kapitálu, úroková míra. Charakterizujte rozvojové země jako součást světové ekonomiky, uveďte jejich klíčové charakteristiky a rozdělte je do skupin podle shodných znaků. Stručně tyto skupiny popište. 12. Tržní selhání, příčiny a podstata tržních selhání. Grafické a matematické řešení externalit a veřejných statků, nedokonalá konkurence. Vliv státu v ekonomice. Popište rozdíl mezi ekonomickým růstem a ekonomickým rozvojem, uveďte, jak lze ekonomický růst měřit, charakterizujte jednotlivé teorie ekonomického růstu a zhodnoťte situaci v ČR z hlediska tempa růstu a klíčových faktorů růstu. 13. Efektivnost dokonalé konkurence, grafické a matematické vyjádření srovnání dokonalé konkurence a monopolu. Přebytek výrobce a přebytek spotřebitele v dokonalé konkurenci a v monopolu. Popište národohospodářské cíle v magickém čtyřúhelníku a stav jejich naplňování v ČR. Charakterizujte hlavní rysy keynesiánské hospodářské politiky a určete rozdíly mezi keynesiánskou a neoklasickou hospodářskou politikou. 14. Základní makroekonomické veličiny používané k měření výkonnosti ekonomiky. Stavové a tokové veličiny, nominální a reálné veličiny, potenciální produkt. Charakterizujte hlavní myšlenky ekonomů předcházejících klasické politické ekonomii. Uveďte základní směry ekonomického myšlení té doby a jejich klíčové představitele. 15. Omezení makroekonomických veličin, které aktivity neumějí měřit. Alternativní měřítka výkonnosti ekonomiky, udržitelný rozvoj. Charakterizujte světovou ekonomiku jako sociálně ekonomický systém, hlavní skupiny států a klíčové tendence. 16. Makroekonomická rovnováha předpoklady modelu důchod výdaje, grafické a matematické vyjádření rovnováhy ve čtyřsektorové ekonomice, multiplikátory. Uveďte klíčové myšlenky Johna Maynarda Keynese, jeho hlavní díla a zhodnoťte jeho přínos pro ekonomickou teorii a národohospodářskou praxi. 17. Makroekonomická rovnováha předpoklady modelu AS-AD, faktory působící na AS a AD, grafické a matematické vyjádření rovnováhy v různých stavech ekonomiky, mezera produktu. Zhodnoťte hlavní přínosy marginalistické revoluce v ekonomickém myšlení pro rozvoj ekonomické teorie z dnešního pohledu. Ukažte, které klíčové myšlenky marginalismu jsou součástí výuky mikroekonomie. 18. Rovnováha na trhu peněz, faktory ovlivňující nabídku peněz a poptávku po penězích, druhy poptávky po penězích, grafické a matematické znázornění rovnováhy na trhu peněz, peněžní multiplikátor, jednoduchá kvantitativní teorie peněz. Charakterizujte hlavní směry ekonomického myšlení ve 20. století, jejich představitele a klíčové myšlenky. Popište hlavní rysy monetaristické hospodářské politiky. 2

7 TO SZZ Ekonomie (makroekonomie a mikroekonomie) AR 2016/ Charakteristika inflace a nezaměstnanosti a jejich vzájemného vztahu, Phillipsova křivka v krátkém a dlouhém období a její grafické znázornění, přirozená míra nezaměstnanosti. Charakterizujte příčiny a důsledky zahraničního obchodu a základní principy (absolutní a komparativní výhodu). K analýze důsledků zahraničního obchodu využijte hranici produkčních možností. 20. Inflace podstata inflace a její měření, cenové indexy. Příčiny a typy inflace, důsledky inflace. Protiinflační opatření. Charakterizujte hlavní představitele a myšlenky rakouské školy a jejich přínos pro dnešní praxi a podnikání. 21. Monetární politika centrální banky, její cíle a klíčové nástroje k ovlivňování ekonomického rozvoje. Bankovní tvorba peněz, expanzivní a restriktivní monetární politika. Popište proces rozdělování důchodů a měření nerovnosti v rozdělování. Charakterizujte jednotlivé formy důchodů a zdroje nerovností v ČR. 22. Změny v postavení a hospodaření firem ve 20. století a z toho plynoucí změny v ekonomickém pohledu na firmy. Alternativní cíle firem. Alternativní teorie firmy. Charakterizujte státní rozpočet ČR, jeho příjmy a výdaje a základní rysy sociální politiky ČR. Uveďte základní sociální problémy dnešní společnosti a způsoby jejich řešení. 23. Vnější rovnováha otevřené ekonomiky, tendence exportu a importu, čistý export. Platební bilance, její struktura, deficit platební bilance. Uveďte základní poznatky o cenové, důchodové a křížové pružnosti poptávky, aplikujte je na různé druhy statků a zhodnoťte význam znalostí o pružnostech pro cenovou politiku firem. 24. Fiskální politika, daňová politika, cíle fiskální politiky, vestavěné stabilizátory, přebytek a deficit státního rozpočtu, státní dluh, vytěsňovací efekt. Trh a jeho charakteristika, historický vývoj směny a peněz. Funkce a formy peněz v současné ekonomice. Vliv globálního peněžního trhu na ekonomiku, světová finanční krize. 25. Charakteristika fází hospodářského cyklu, klíčové teorie cyklu. Důsledky cyklického vývoje ekonomiky. Akcelerátor a multiplikátor v teoriích cyklu. Definujte pojem globalizace světového hospodářství a zhodnoťte její klíčové tendence ve vývoji ekonomik. Charakterizujte nejdůležitější globální výzvy a hrozby pro soudobý ekonomický vývoj. V Praze dne 25. října 2016 Schválil garant oboru: doc. Ing. Václav Nétek, CSc. 3

TO SZZ BS Podnikání a nauka o podniku a managementu AR 2016/17

TO SZZ BS Podnikání a nauka o podniku a managementu AR 2016/17 TO SZZ BS Podnikání a nauka o podniku a managementu AR 2016/17 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce z Podnikání a nauky o podniku a managementu Typ studia: bakalářské Forma studia: prezenční, kombinovaná

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri Milan Soika, Bronislav Konečný. M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Praha 1996 Libri OBSAH. Pfedmluva II Úvod 13 ČAST l. PREDM'E:T, METODA A ZAKLADNt OTAZKY EKONOMIE 15 Kapitola l Predmet

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Sportovní management - otázky z ekonomie ad a) a marketingu ad b)

Sportovní management - otázky z ekonomie ad a) a marketingu ad b) TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra tělesné výchovy Studentská 2, Liberec 461 17 tel.: +(420) 485 355 121 URL: www.ktv.fp.tul.cz Sportovní management - otázky

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní rok: 2016/2017 Třída: 3. E Předmět: Ekonomika podniku 1. a) Základní ekonomické pojmy - ekonomie x ekonomika

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 195/2016-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 195/2016-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MIKROEKONOMIE: 1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 2.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. Čj. 17/2017-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie makro x mikroekonomie

Více