Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu"

Transkript

1 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001

2 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990 Evropská komise vyhlásila program THERMIE zamìøený na demonstraci nových nejaderných energetických technologií. Souèasnì byla založena sí OPET (Organization for the Promotion of Energy Technologies) center, jejímž cílem bylo pomáhat Komisi s šíøením informací o výsledcích projektù a s podporou nových technologií v oblasti nejaderné energetiky. Tato sí byla od konce roku 1996 øízena direktoriáty DG XVII a DG XIII. V roce 2000 byla sí OPET center rozšíøena o obdobnì orientované organizace pùsobící v zemích støední a východní Evropy, v kandidátských zemích a v øadì dalších zemí, které uzavøely s EU dohody o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje technologií. V souèasné dobì pracují OPET centra sdružující 108 organizací v rámci 45 konsorcií v Evropì a v Asii. Èlenem OPET sítì je také Èeská republika prostøednictvím centra OPET CR. Sí OPET center je jedineènou organizací spojující demonstraèní a inovaèní èást døívìjších evropských programù JOULE-THERMIE, INNOVATION a souèasného programu ENERGIE, který je souèástí 5. rámcového programu pro rozvoj technologií a demonstrací ( ). Tato vazba umožòuje pokrýt jak výzkumné, tak realizaèní aktivity, navíc spojené s podporou technologického transferu a podporou uplatnìní výsledkù výzkumu v praxi v oblasti energetických technologií a inovací. Zásadním cílem OPET sítì je spolupracovat s organizacemi, institucemi, spoleènostmi a podniky a pomáhat jim v hledání a ve využívání èistých a energeticky efektivních technologií, a to zejména tìch, které jsou výsledkem projektù podporovaných Evropskou komisí. Cílem všech vyvíjených aktivit je posilovat dialog mezi zemìmi, klienty, snaha porozumìt problémùm a potøebám a pomáhat nalézat inovaèní technologická øešení. Základní myšlenka sítì OPET zahrnuje také diskuzi o budoucnosti evropského technologického vývoje a výzkumu, realizovanou v tìsné spolupráci s praktickými potøebami klientù zejména v rámci 5. rámcového programu EU, ale i dalších energeticky orientovaných programù. Pomáhat pøejímání nových technologických postupù je èasovì velmi nároèný proces, který má dlouhodobou pùsobnost a nemùže být završen v prùbìhu mìsíce. Sí OPET center vchází do pátého roku své aktivity. Jsme rádi, že mùžeme prostøednictvím projektu OPET Czech Republic podpoøit vydání této publikace, jejímž cílem je poskytnout zájemcùm informace o ekologizaci dopravy, o využití paliv na bázi alkoholu pro udržitelný rozvoj dopravy. OPET Czech Republic je èlenem sítì založené Evropskou komisí na podporu efektivních a inovativních energetických technologií Koordinátor projektu Partner projektu Partner projektu Technologické centrum AV ÈR DEA Energetická agentura EGÚ PRAHA Engineering, a.s. Rozvojová 135 Lozíbky Praha Brno Praha 9-Bìchovice tel. (02) (05) (02) fax. (02) (05) (02)

3 Václav Kroupa, Radan Panáček Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu Praha 2001 Zpracovali: Úvod, kapitoly, závìr Ing. Radan Panáèek, Ing. Václav Kroupa Grafika obálky grafické studio Klassic, s. r. o., V. P. Èkalova 503/12, Praha 6-Dejvice Publikace je vydána v rámci projektu Evropské unie OPET Czech Republic OPET CR (Organization for the Promotion of Energy Technologies, Czech Republic) Text Grafika Publikace Radan Panáèek, Václav Kroupa grafické studio Klassic, s. r. o., V. P. Èkalova 503/12, Praha 6-Dejvice Technologické centrum AV ÈR, Praha

4 OBSAH 1. Úvod Doprava a životní prostøedí 6 2. Evropská unie a Green Paper Trvale udržitelné dopravní systémy Doprava a životní prostøedí v Èeské republice Obnovitelné zdroje energie Efektivita výroby energie z obnovitelných zdrojù Alternativní paliva Alkoholy Využívání bioetanolu jako paliva pro motorová vozidla ve svìtì Obnovitelné zdroje a pracovní místa Potenciál ÈR Výchozí stav Program Bioetanol Rozmìry programu Bioetanol Podmínky pro další rozvoj programu Bioetanol Zajištìní trvale udržitelného zpùsobu rozvoje dopravy Závìr Použitá literatura 28 5

5 1. ÚVOD Použijeme-li vhodné plodiny a nové technologie, bioetanol mùže významnou mìrou pøispìt ke svìtové potøebì paliv. (Guliano Grassi). V souèasné dobì ve svìtì jezdí na 500 milionù osobních automobilù, 190 milionù užitkových a nákladních automobilù. Do roku 2010 se oèekává zvýšování jejich poètu o 4 5 % roènì. Na 1000 obyvatel v zemích evropské patnáctky pøipadají 442 automobily, zatímco v okolním svìtì jen 85 automobilù. Doprava zboží, služeb a osob je jedním z nejvíce se rozvíjejících prùmyslových odvìtví. Svojí závislostí na fosilních palivech se ale stává i jedním z nejvìtších problémù životního prostøedí naší doby. Hledají se nové cesty, jak pohánìt dopravní prostøedky. V prùmyslovì vyspìlých zemích se trvale zvyšují objemy pøepravy. Zhruba polovina populace planety žijící ve vyspìlých státech stále více využívá možností pøepravy zboží, služeb a osob ke stále dokonalejšímu uspokojování svých potøeb. Tyto výhody však vedou ke stále vìtšímu poškozování životního prostøedí, a to jak v lokálním, tak i celosvìtovém mìøítku. Zejména ve vìtších mìstech se nedaøí zvládnout dopravu ani nejmodernìjším øešením dopravních sítí a zavádìním nových zpùsobù øízení dopravy. V mnoha zemích již dopravì nepostaèují ani dálnice a jakékoliv narušení plynulosti dopravy má za následek vznik dopravního kolapsu v celých oblastech. Silná koncentrace dopravy zejména ve mìstech prokazatelnì negativnì ovlivòuje kvalitu života obyvatel. Na druhé stranì žije na naší planetì asi 4,5 miliardy lidí v rozvojových zemích, kteøí výhod dopravních systémù mohou využívat pouze ve velmi omezené míøe. Tìmto lidem nelze upírat právo na vyšší kvalitu života, jejíž významnou souèástí je doprava. Rozvojové zemì se zásadním zpùsobem podílí na rùstu poètu obyvatel planety a rozvoj jejich ekonomik také automaticky vyvolává potøebu rozvoje dopravních systémù. Existuje velké nebezpeèí, že rozsah dopravy bude muset být v budoucnu omezován. Tím mohou vznikat sociální i ekonomické problémy lidem, jejichž životy a práce jsou s dopravou vázány. Je zøejmé, že souèasné vážné problémy spojené s poškozováním životního prostøedí sektorem dopravy v celosvìtovém mìøítku v podstatì zpùsobili obyvatelé jedné poloviny planety. V zájmu této èásti svìta by mìlo být vytvoøení takových systémù získávání energie, které umožní trvale udržitelný rozvoj nejen ve vlastních zemích, ale i v zemích rozvojových. V pøípadì, že se takové systémy nepodaøí vytvoøit a nebudou se všeobecnì využívat, existuje reálné riziko vzniku konfliktù velkého rozsahu, jejichž podstatou bude boj o zdroje energie nebo boj o ochranu životního prostøedí. Dopravní prostøedky v souèasné dobì využívají pro svùj pohon paliva prakticky výhradnì fosilního pùvodu. Spotøeba energie v dopravì se blíží 40 % celkové spotøeby energie ve svìtì. Stále silnìji se projevuje vliv trvale rostoucí produkce skleníkových plynù na klimatické podmínky planety a potvrzuje se vyèerpatelnost fosilních zdrojù energie. Pøechod sektoru dopravy na trvale udržitelný zpùsob je proto zásadní podmínkou jeho dalšího rozvoje. Globální zmìny klimatu stejnì jako zajištìní energetických zdrojù pro pøíští generace se stávají vážným politickým tématem ve všech vyspìlých státech. Nìkteré zemì si uvìdomují zodpovìdnost nejen za budoucnost vlastního národa, ale i za budoucnost celé planety a v tomto smìru již uèinily mnoho užiteèného Doprava a životní prostředí V celosvìtovém mìøítku se daøí snižovat produkci skleníkových plynù unikajících do ovzduší pøi výrobì energie z fosilních zdrojù zavádìním efektivnìjších zpùsobù výroby a distribuce energie. Zcela jinak se vyvíjí situace v produkci skleníkových plynù dopravními prostøedky. Následující údaje o emisích fosilního CO2 názornì dokumentují vývoj v zemích EU v posledních nìkolika letech ( ) viz obrázek 1, tabulka 1: 6

6 Sektor Podíl na tvorbì emisí CO2 (%) tepelná výroba elektøiny 29,1 prùmysl 16,7 silnièní doprava 27,6 domácnosti 20,9 ostatní 5,7 OBRÁZEK 1: Vývoj tvorby emisí CO2 v zemích EU ( ) Mezi pøíèinami, proè se stav zneèištìní a tvorby skleníkových plynù vyvíjí celosvìtovì právì tímto zpùsobem, mùžeme uvést dramaticky rostoucí poèet obyvatel planety, ze kterého vyplývá: TABULKA 1: Podíl sektorù na tvorbì emisí CO2 v zemích EU (1998) trvale rostoucí požadavky na pøepravu osob, zboží a služeb trvale rostoucí poèet dopravních prostøedkù automobilù pro osobní pøepravu i pro pøepravu zboží. 7

7 2. EVROPSKÁ UNIE A GREEN PAPER OSN a Rada Evropy vyhlásily Program pro 21. století, ve kterém èiní zodpovìdnými rozvinuté zemì za vývoj a prosazování nových øešení problému dopravy osob, zboží a služeb, která jsou pøíznivá pro životní prostøedí a trvale udržitelný rozvoj, a to zejména s ohledem na 4,5 miliardy lidí, kteøí dnes žijí ve tøetím svìtì a kteøí nemohou kopírovat náš životní styl. Svìtová zdravotnická organizace (WHO) se zabývala vlivem zneèištìní z dopravy na zdraví lidí a došla k závìru, že nejvíce smrtící a zdraví poškozující složky zneèištìní ze sektoru dopravy jsou právì pevné èástice a NOx. V USA, které patøí mezi nejrozvinutìjší zemì svìta, umírá asi lidí roènì pøedèasnì právì na nemoci zpùsobené pevnými èásticemi. Z analýzy vývoje produkce sledovaných složek zneèištìní z dopravy (èástice, HC, NOx, SO2) ve svìtì vyplývá, že zhruba od roku 1990 se jejich produkce motorovými vozidly snižuje zejména díky používání katalyzátorù, filtrù a díky vývoji nových pohonných hmot. Celkové zneèištìní produkované dopravou však celosvìtovì trvale roste. Zemì Evropské unie spotøebovávají stále více energie a jsou tak nuceny dovážet stále více a více energetických surovin. Výroba energie z vlastních zdrojù v zemích EU naprosto nestaèí pokrývat spotøebu a vzrùstá tak závislost na vnìjších dodavatelích. Na tyto skuteènosti reagovala Evropská komise vypracováním dokumentu Green Paper, ve kterém pøedkládá základní teze s cílem vytvoøit strategii pro spolehlivé a zároveò pro životní prostøedí pøíznivé zásobování energií: Dramatický nárùst cen ropy v bøeznu 1999, který ohrozil evropskou ekonomiku, odkryl slabost ve struktuøe zásobování energií a zejména poukázal na silnì rostoucí závislost, kdy je to cena ropy, která urèuje cenu energie. Slabé výsledky politik orientovaných na øízení spotøeby energie v nìkterých zemích EU pøinesly rozèarování. Bez aktivní cílené energetické politiky nebudou zemì EU schopné zbavit se závislosti na vnìjších dodavatelích energie. Pokud se v prùbìhu pøíštích let významnì nezmìní politika EU ve vztahu ke spotøebì energie, energetická spotøeba bude muset být pokryta ze 70 % dovozem viz obrázek 2. Tato závislost se mùže promítnout do všech odvìtví ekonomiky. Rozšíøení Evropské unie o zemì støední a východní Evropy tento trend ještì zhoršuje. OBRÁZEK 2: Energetická bilance zemí EU-30 (výhled) Ve smìru budoucího vývoje je sektor dopravy se svojí závislostí na ropì pokládán za velkou neznámou: 98 % spotøeby paliv v dopravì je kryto ropnými produkty a toto množství odpovídá 67 % celkové spotøeby ropy. Doprava jako nejdynamiètìji se rozvíjející odvìtví pøedpokládá další zvyšování spotøeby ropy v úrovni 2 % roènì. Pøeprava osob se má v EU do roku 2010 zvýšit o 19 %, zejména v dùsledku vyššího využívání silnièní (o 16 %) a letecké dopravy (o 90 %). Pøeprava zboží ve stejném období by se mìla zvýšit o 38 %. Proto také Evropská komise vynakládá v této souvislosti nemalé úsilí na realizaci opatøení, která povedou ke snižování emisí pøi rostoucí spotøebì paliv. Tyto vazby se rovnìž promítnou na nové èlenské zemì EU. Po rozšíøení bude muset Evropská unie zabezpeèovat dopravu pro dalších 170 milionù lidí žijících na dalším území o rozloze 1,86 mil. km 2. Pøi daném rozdílu úrovnì 8

8 ekonomik bude skuteènì co øešit, nebo Evropská unie má velmi omezené vlastní zdroje ropy. Kandidátské zemì jsou na tom ještì hùøe. Díky pøevážnì britským nalezištím v Severním moøi má Evropská unie 4,4% podíl na svìtové tìžbì ropy. Avšak cena jednoho vytìženého barelu se pohybuje mezi 7 11 USD, zatímco na Støedním Východì je cena 1 3 USD za barel. Co se týèe zásob zemního plynu, je na tom Evropa ještì hùøe. Vlastní zásoby v Holandsku a Velké Británii pøedstavují pouhá 2 % svìtových zásob. OBRÁZEK 3: Závislost zemí EU-30 podle energetických zdrojù Evropské unii se podaøilo v období po první ropné krizi díky opatøením v oblasti hospodaøení energií, vývoje vlastních zdrojù, diverzifikace zdrojù a podpory vývoje obnovitelných zdrojù energie snížit energetickou závislost z 60 % v roce 1973 na 50 % v roce Avšak v následujících letech se oèekává opìtovné zvýšení celkové závislosti na dovozu energie až na 70 %, pøièemž v pøípadì ropy to bude až 90 %, u zemního plynu 70 % a uhlí 100 %. Rozšíøení Evropské unie rovnìž pøispìje k tomuto trendu: dovoz zemního plynu do kandidátských zemí vzroste z 60 na 90 %, podíl dovozu ropy z 90 na 94 %. Navíc tyto zemì, které jsou v souèasnosti exportéry uhlí, budou muset na základì drastických opatøení pøi restrukturalizaci prùmyslu témìø 12 % uhlí dovážet viz obrázek 3. Ropa a její produkty zùstanou v následujících letech základním ekonomickým prvkem v zemích EU, zejména v sektoru dopravy. Svoje postavení v ekonomikách EU bude posilovat zemní plyn. Obì suroviny jsou dostupné pouze z vnìjších zdrojù. Pøestože obnovitelné zdroje pøedstavují významný potenciál pro zajištìní zásobování energií, jejich rozvoj je silnì závislý na politických rozhodnutích a úèinných ekonomických opatøeních. Významnou úlohu pøi zvyšování bezpeènosti v zásobování energií mùže sehrát zejména biomasa. Konkrétnì biopaliva pro dopravu vykazují mimoøádný pøínos ke zlepšování kvality ovzduší, protože se pøi jejich použití uvolòuje do ovzduší o % skleníkových plynù ménì ve srovnání s fosilními palivy. Do ovzduší se rovnìž uvolòuje ménì mechanických èástic (sazí), oxidu uhlièitého, NOx a hydroxidù. Používání biopaliv vede ke snížení tvorby všech sledovaných zneèiš ujících látek ve výfukových plynech motorových vozidel, kterými jsou: 1. oxidy dusíku pøispívají k eutrofizaci a acidifikaci pùdy a vod, ohrožují zdraví. 2. uhlovodíky, CO, CO2 zejména nespálené zbytky paliva a maziv pøedstavující tisíce rozdílných slouèenin. Pøispívají k tvorbì pøízemního ozónu, nepøíznivì ovlivòují zdraví. 3. èástice saze, uhlovodíky, voda a (jedná-li se o fosilní palivo) síra. Nepøíznivì ovlivòují zdraví, mohou být karcinogenní, mohou ovlivnit genetické vybavení èlovìka. 4. oxidy síry pocházejí z fosilních paliv (diesel), pøispívají k acidifikaci, korozi materiálu a nepøíznivì pùsobí na zdraví. 5. oxid uhlièitý CO2 vzniká pøi spalování organického materiálu, pøispívá ke skleníkovému efektu, pùsobí na zmìny klimatu. Biopaliva sice také produkují spalováním oxid uhlièitý, ale celkovì nezvyšují jeho množství v ovzduší. 9

9 OBRÁZEK 4: Pøedpokládaná produkce energie podle surovin v zemích EU-30 V zemìdìlských oblastech vede navíc používání biopaliv k vytváøení pracovních míst a ke zkulturnìní krajiny. Nejvìtší pøekážkou, která brání využívání biopaliv v dopravì, je v souèasné dobì cenový rozdíl pøi porovnání s fosilními palivy. Souèástí programu, kterým Evropská komise definovala pro èlenské zemì v dokumentu White Paper v roce 1997 úkol zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojù energie do roku 2010, je zvýšení podílu bioenergie na 7 %. A jedním z cílù do roku 2010 je 7% zastoupení biopaliv na trzích EU a 20% náhrada veškerých paliv biopalivy do roku 2020 viz obrázek Trvale udržitelné dopravní systémy Zemì sdružené do OECD se trvale zabývají øešením problematiky vztahu dopravy a životního prostøedí. OECD definovala ve svých zprávách podmínky udržitelné dopravy ve vztahu k životnímu prostøedí: Udržitelná doprava je taková, která neohrožuje zdraví obyvatel ani ekosystému a dává do souladu potøeby pøepravy (služeb, zboží, osob) s: a] využíváním obnovitelných zdrojù ve vazbì k jejich regeneraci a b] využíváním neobnovitelných zdrojù pod úrovní rozvoje obnovitelných paliv. Analogicky ke svìtovému vývoji se vyvíjí i situace v Èeské republice. V prùbìhu posledních deseti let se podaøilo dosáhnout výrazného snížení produkce všech škodlivin vèetnì CO2 u stacionárních zdrojù energie, zatímco zneèištìní mobilními zdroji vykazuje trvalý rùst. Bylo definováno šest kritérií udržitelné dopravy, kterých by mìlo být dosaženo do roku 2030 a která zahrnují: emise oxidù dusíku emise tìkavých organických látek emise èástic emise oxidu uhlièitého ochrana ekosystému a využití komunikací úroveò hluku Doprava a životní prostředí v České republice Vývoj podílu zneèištìní z dopravy na celkové produkci zneèištìní v Èeské republice viz obrázek 5 a 6. 10

10 OBRÁZEK 5: Vývoj podílu zneèištìní z dopravy na celkové produkci zneèištìní v ÈR (Zdroj: ÈHMÚ, ÈIŽP, CDV, VÚZT, ÈSU) Pøi tom je nutné si uvìdomit, že vìtší èást škodlivin byla dopravními prostøedky vyprodukována v místech s hustou dopravou a vìtšinou špatnými rozptylovými podmínkami, to je ve mìstech, kde žije vìtšina populace. OBRÁZEK 6: Produkce skleníkového plynu CO2 v Èeské republice. (Zdroj: ÈHMÚ, ÈIŽP, CDV, VÚZT, ÈSU) 11

11 Oèekává se, že se vstupem zemí støední a východní Evropy do EU dojde k velmi rychlému nárùstu dopravy, a to až na úroveò bìžnou v zemích EU. Tento proces bude jistì ukonèen do roku 2010 a pro Èeskou republiku to kromì jiného znamená, že bez realizace vhodných opatøení mùže dojít k více než trojnásobnému zvýšení emisí CO2 a sledovaných škodlivin z dopravy proti úrovni roku Nárùstem emisí CO2 z dopravy na úroveò pøes 30 mil. tun za rok by Èeská republika prakticky vyèerpala svùj národní limit produkce CO2, k jehož dodržení se zavázala na konferenci o zmìnách klimatu v Kjótu. Z výše uvedených pohledù je žádoucí, aby i Èeská republika vzhledem ke své energetické struktuøe vytvoøila a pøijala koncepèní a dlouhodobá øešení viz obrázek 7. OBRÁZEK 7: Rozložení spotøeby energie v % v ÈR (1998) 12

12 3. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Celá existence lidstva je úzce spojená s bojem o energii. Znalost rùzných technologií výroby a využití energie zásadním zpùsobem ovlivnily sociální i ekonomický rozvoj celých národù. Rozsah poškození a zmìny životního prostøedí této planety zpùsobené využíváním koneèných zásob fosilních zdrojù k získávání energie jsou dùvody k hledání takových zdrojù energie, které budou i ve vzdálené budoucnosti na Zemi k dispozici v dostateèném množství, budou rozmístìny co nejrovnomìrnìji a jejichž využívání nebude mít negativní dopad na životní prostøedí v lokálním ani v globálním mìøítku. Jediným obnovitelným zdrojem energie pro planetu je Slunce. Ze Slunce dopadne na Zemi za jedinou hodinu tolik energie, kolik se jí spotøebuje na celé planetì za jeden rok. Technologie umožòující pøímou pøemìnu sluneèní energie na tepelnou a elektrickou energii jsou známé a využívané. Množství energie, které jsou schopné využít, je však jenom zlomkem souèasných potøeb. Dùvodem je jednak nízká hustota energie pøímého sluneèního záøení, jednak problémy se skladováním a distribucí získané energie. Energie pøímého sluneèního záøení není také k dispozici rovnomìrnì na celé planetì. Pøímé sluneèní záøení, jakkoli je významným obnovitelným zdrojem energie, bude mít patrnì i v budoucnu povahu spíše lokálního energetického zdroje. Pøíroda však dokáže sluneèní energii skladovat, a to pomocí fotosyntézy v molekulách celulózy, ligninu, škrobu, cukrù a tukù obecnì biomasy. Biomasa také splòuje tøi hlavní podmínky pro zdroje energie umožòující trvale udržitelný rozvoj: je trvale obnovitelná je k dispozici prakticky ve všech èlovìkem obývaných oblastech planety využívání k energetickým úèelùm nemá negativní dopad na životní prostøedí ani v lokálním, ani v globálním mìøítku. Zásadní výhoda biomasy z hlediska emisí CO2 proti fosilním zdrojùm energie spoèívá v takzvaném životním cyklu oxidu uhlièitého: V pøípadì fosilních zdrojù energie se jedná o otevøený cyklus oxidu uhlièitého, jehož dùsledkem je neustálé zvyšování koncentrace oxidu uhlièitého v atmosféøe viz obrázek 9. V pøípadì biomasy je životní cyklus oxidu uhlièitého uzavøený. To znamená, že oxid uhlièitý, který se uvolòuje do ovzduší ve fázi získávání energie, se opìt pøi tvorbì biomasy spotøebuje viz obrázek 10. OBRÁZEK 9: Otevøený cyklus CO2 OBRÁZEK 10: Uzavøený cyklus CO2 Dùležitou vlastností biomasy je, že lze jejím zpracováním získat všechny druhy energie používané v souèasné dobì pro stacionární i mobilní spotøebièe. Biomasa poskytuje energii tepelnou, elektrickou, lze ji transformovat na palivo pro pohon dopravních prostøedkù. 13

13 3.1. Efektivita výroby energie z obnovitelných zdrojů Budeme-li mít bio-systém s bio-rafinerií, kde základní surovinou bude celulóza (døevní hmota), výstupními produkty budou: bioetanol získaný fermentací degradované celulózy elektrická energie získaná z kogeneraèní jednotky spalující lignin tepelná energie získaná z kogeneraèní jednotky spalující lignin. Na jednu jednotku vložené energie v tomto pøípadì získáme 16 jednotek energie jako výstup ze systému. Pøi tom se poèítá s tím, že pouze energie vložená do získání celulózy (døevní hmoty) bude doèasnì fosilního pùvodu. V pøípadì, že základní surovinou v bio-rafinerii je obilí nebo kukuøice (tj. suroviny obsahující škrob), výstupními produkty jsou: bioetanol získaný fermentací enzymaticky rozštìpeného škrobu energie obsažená v obilních výpalcích, které jsou vysoce hodnotným krmivem pro zvíøata a v systému se z jedné jednotky vložené energie získá pouze 6 jednotek energie Alternativní paliva Pro pøechod na trvale udržitelný zpùsob rozvoje dopravy nepostaèí pouze zvýšit úèinnost stávajících dopravních systémù. Je nutné vyvinout palivový systém, ve kterém jsou všechny fáze výroby a distribuce založeny na využívání obnovitelných zdrojù energie. Aby se tyto nové systémy staly udržitelnými, nesmí mít žádná fáze od výroby po spotøebu nepøíznivé dopady na zdraví populace a na životní prostøedí. Souèasný dopravní sektor je prakticky ze 100 % závislý na palivech fosilního pùvodu vyrábìných z ropy, pøípadnì na fosilním zemním plynu. Alternativními palivy se rozumí veškerá paliva, která je mohou nahradit. Alternativní paliva mohou být vyrobena jak z fosilních tak i z obnovitelných surovin. Jejich využitelnost závisí na tom, zda jsou pøíznivìjší z hlediska vlivu na životní prostøedí a zda je z technického a z finanèního hlediska možné, aby se stala všeobecnì dostupnými v pøijatelnì vzdálené budoucnosti. Oznaèení èistý biosystém vyjadøuje skuteènost, že systém zajiš uje velice efektivnì výrobu energie z obnovitelných zdrojù nebo z odpadù a souèasnì prakticky nezatìžuje životní prostøedí produkcí skleníkového plynu CO2. V mnoha vyspìlých státech již dnes pracují bio-rafinerie. Zrodila se nová ekonomika ekonomika biomasy, od které se oèekává, že bude mít brzy velký vliv na svìtový obchod s energií, dosud kontrolovaný ropným prùmyslem. 21. století lze již dnes oznaèit jako století biomasy a biotechnologií, které umožní její efektivní využití jako zdroje trvale obnovitelné energie. Prakticky ve všech vyspìlých státech svìta jsou v tomto okamžiku v provozu pilotní jednotky, pro které se obecnì používá pojmenování bioenergetické kombináty. Pøíkladem takového kombinátu v Evropì mùže být švédský Energy Centre North, v USA je takových kombinátù v provozu nìkolik. Smyslem provozu kombinátù je hledání a zkoušení nových technologií zpracování odpadù pøevážnì organického pùvodu na rùzné druhy energie co nejefektivnìjším zpùsobem.výzkum technologií zpracování odpadù na energie má velký rùstový potenciál s efekty ve výrobì energií trvale udržitelným zpùsobem a s lokálními i globálními pøíznivými efekty na životní prostøedí. Poèet alternativ, které mohou být zajímavé a které jsou založeny na obnovitelných zdrojích energie, je celkem nízký. Používány mohou být zejména bioalkoholy. Ve velkém mìøítku to mùže být také bioplyn, jestliže jako suroviny k jeho výrobì budou použity odpady nebo vhodné energetické plodiny. O tom, zda palivo zùstane v kategorii málo používaných nebo se stane všeobecnì používaným, rozhodnou pøedevším ekonomické aspekty charakterizující jeho výrobu a užití. Dùležitým kriteriem pro stanovení perspektivnosti alternativního paliva je vyhodnocení jeho životního cyklu (LCA Life Cycle Analysis), což prakticky znamená urèení množství oxidu uhlièitého, které se uvolní do atmosféry v prùbìhu výroby, pøi pøepravì a pøi užití urèitého paliva. Porovnání analýz životního cyklu pro jednotlivá paliva jsou uvedena na následujících obrázcích 11, 12 a

14 OBRÁZEK 11: LCA paliv v lehkých vozidlech (souèasný stav) OBRÁZEK 12: LCA paliv v tìžkých vozidlech (souèasný stav) 15

15 OBRÁZEK 13: LCA paliv v tìžkých vozidlech (výhled) Z výše uvedených grafù vyplývá, že již dnes je možné snížit emise CO2 minimálnì o 50 % použitím paliv vyrobených z obnovitelných surovin. Je možné mírnì zredukovat množství emisí CO2 náhradou nafty a benzinu jinými fosilními palivy, jako jsou zemní plyn a LPG. Dosažený efekt však nebude vìtší než % Alkoholy Alkoholy byly používány jako palivo již v poèátcích motorismu. Velmi èasto byly alternativou bìžných paliv v dobách nejistoty spojených s válkami nebo v dobách ekonomické deprese. V souèasné dobì nabývají na významu hlediska ochrany životního prostøedí, kde alkoholy nabízejí široké možnosti použití, zejména jako paliva pro dopravní prostøedky. Oba nejèastìji používané alkoholy etanol a metanol mají jako motorová paliva výhody, ale i nevýhody. Jsou výhodné pro použití v zážehových motorech, po provedení urèitých úprav je lze používat i v motorech dieselových. Srovnání parametrù je uvedeno v tabulce 2. Charakteristika Jednotky Etanol Benzín Nafta Bod varu C 78,3 78, Hustota kg/dm 3 0,792 0,72 0,78 0,81 0,88 Tlak par kpa ,1 0,15 Výparné teplo kj/kg Teplota samovznícení C Adiabatická teplota hoøení C Energetický obsah (max) kj/kg 29,7 47,0 45,6 Energetický obsah (max) kj/l 23,4 23,6 34,8 35,2 38,66 38,8 Energetický obsah (min) kj/kg 26,7 27,0 42,0 44,0 42,8 45,3 Energetický obsah (min) kj/l 21,1 21,2 30,4 33,2 35,9 36,6 Cetanové èíslo TABULKA 2: Porovnání kritických charakteristik etanolu, benzínu a nafty (Olsson L-O, 1996) 16

16 Specifickou vlastností alkoholù, která z nich dìlá vhodné palivo pro zážehové motory, je jejich vysoké oktanové èíslo. Oktanové èíslo charakterizuje sklon paliva k samovznícení pøi vysokých tlacích a teplotách. V zážehových motorech dochází k iniciaci hoøení smìsi paliva se vzduchem za definovaných podmínek a je zpùsobeno elektrickou jiskrou. Vysoké oktanové èíslo v praxi znamená, že ke spálení paliva dojde pøi vyšším kompresním tlaku. To vede k efektivnìjšímu využití paliva a tedy i k jeho menší spotøebì. Na palivo pro dieselové motory jsou kladeny opaèné nároky. Dieselové palivo se musí ochotnì samo vznìcovat. Palivo je v dieselovém motoru vstøikováno v okamžiku, kdy teplota a tlak ve válci jsou vysoké. Od paliva se požaduje, aby po vstøiknutí do válce co nejrychleji shoøelo. Mírou schopnosti paliva k samovznícení je cetanové èíslo. Èím vyšší je cetanové èíslo, tím ochotnìji se palivo samo vznìcuje. Normální dieselová paliva mají cetanové èíslo kolem 50 jednotek, kdežto cetanové èíslo metanolu a etanolu je pouze 5 8 jednotek. Za úèelem zvýšení cetanového èísla alkoholu se pøidává aditivum oznaèované jako ignition improver. Z hlediska bezpeènosti práce je etanol ménì nebezpeèný než nafta a benzín. Etanol má nízkou toxicitu a je relativnì neškodný v pøimìøených dávkách. Je rozpustný ve vodì a pøírodní bakterie jej rychle rozkládají na CO2 a vodu. K vylouèení zámìny s potravináøským alkoholem musí být palivový etanol denaturován pøidáním látek se specifickou chutí èi vùní. Naproti tomu metanol je vysoce toxický a manipulace s ním podléhá pøísným pøedpisùm. Již množství metanolu menší než 15 ml mùže zpùsobit oslepnutí nebo i smrt. Vzhledem k toxicitì mùže jeho rozlití nebo únik zpùsobit vážné ekologické problémy. Z hlediska hoølavosti jsou etanol a metanol, stejnì jako benzin, klasifikovány ve tøídì 1, naproti tomu nafta je ve 3. tøídì hoølavosti. Tomu musí odpovídat vybavení na skladování a pøepravu. Alkoholy mají nízkou zápalnou teplotu a hoøí slabì svítivým plamenem. Jejich hašení je však nepomìrnì snazší než hašení benzinu nebo nafty. ÈISTÉ ALKOHOLY Aby automobily se zážehovými motory mohly používat jako hlavní souèást paliva etanol, musí se jednat o etanol bezvodý. Ten je pak možné mísit s benzinem, jehož pøítomnost usnadòuje vznícení paliva za nízkých teplot. V zásadì pøichází v úvahu dva rùzné typy vozidel. Vozidla vybavená motory seøízenými na spalování pøesnì definovaných smìsí etanolu s benzinem jsou ve velkém rozsahu používány v Brazílii a USA. Obsah benzinu v tìchto palivech se pohybuje od 5 % do 22 %. Další možností je využití vozidel, jejichž motory jsou schopny spalovat smìsná paliva s obsahem benzinu od 15 % do 100 % a s obsahem etanolu od 0 % do 85 %. Vozidla oznaèovaná jako FFV (Fuel Flexible Vehicles) jsou vybavena èidlem, které po každém natankování provede analýzu paliva v nádrži, a elektronickou øídící jednotkou, která podle výsledku analýzy provede nastavení provozních charakteristik motoru. Zlevnìní výroby èidel složení paliva a elektronických øídících jednotek v poslední dobì umožnilo vyrábìt a prodávat osobní automobily v provedení FFV za stejné ceny jako automobily na klasický benzin. Napøíklad firma Ford prodá v letošním roce na švédském trhu 4000 osobních automobilù Focus FFV za cenu dokonce nižší, než je cena benzinové verze. FFV vozidla jsou velmi vhodná pro uvedení etanolových paliv na trh. Vzhledem k jejich palivové flexibilitì je lze normálnì používat i v situaci, kdy pro etanolová paliva ještì není vytvoøena odpovídající distribuèní sí èerpacích stanic. Pro tìžká vozidla používající vìtšinou dieselové motory jsou již v tomto okamžiku k dispozici technická øešení umožòující používat etanol jako palivo nebo používat smìsné palivo etanol nafta. V tomto pøípadì se do paliva pøidává látka upravující teplotu vznícení paliva. V Japonsku jsou vyvíjeny vznìtové motory používající jako palivo etanol, vybavené speciálními svíèkami. PALIVOVÉ SMÌSI K rychlejšímu zavedení etanolu jako paliva pro motorová vozidla ve velkém mìøítku mùže být použito mísení malých množství etanolu s benzinem, pøípadnì s naftou. Pro výrobu nìkterých druhù paliv lze použít etanol s obsahem vody až 12 %, pro nìkterá je nutno použít etanol bezvodý. Do souèasných benzínù se pøidávají látky zvyšující obsah kyslíku v palivu a tedy oktanové èíslo, tzv. oxygenanty. Tìmto benzínùm øíkáme reformulované. V souladu s doporuèeními Rady EU by celkový obsah kyslíku v reformulovaných benzinech nemìl být vyšší než 2,3 % hmotnostní (to odpovídá 5,5 % objemovým etanolu nebo 13 % objemovým ETBE). Dùvodem tohoto omezení je, že u motorù starších automobilù dochází pøi vyšším obsahu kyslíku v palivu ke zvýšení obsahu oxidù dusíku ve výfukových plynech. Moderní motory již disponují vìtší flexibilitou vùèi palivùm a jsou schopny spalovat smìsi s obsahem etanolu % bez negativních dopadù na složení výfukových plynù. Takovými motory jsou vybaveny prakticky všechny v souèasné dobì vyrábìné automobily. 17

17 Protože smìsi etanolu a nafty nelze normálnì smísit na stabilní produkt, pøidává se emulzifikátor umožòující vyrobit homogenní emulzi (s obsahem etanolu % objemových). V poslední dobì byly vyvinuty pøípravky umožòující výrobu smìsí nafty s bezvodým etanolem ve formì tzv. pravých roztokù. Známé je použití etanolu jako paliva pro turbíny i jeho spalování za úèelem výroby tepla. Energetický obsah etanolu na jednotku hmotnosti je o 1/3 nižší než energetický obsah benzinu. Vzhledem k lepším podmínkám hoøení smìsi benzinu s etanolem ve válci zážehového motoru je však spotøeba smìsného paliva (20 % etanolu) stejná jako pøi provozu na samotný benzin. Vysoké oktanové èíslo etanolu dává možnost pøi konstrukci zážehového motoru zvyšovat kompresní pomìr a dosahovat tak vyšší termodynamické úèinnosti a tím nižší spotøeby paliva. Etanol ve smìsi s motorovou naftou podstatným zpùsobem zlepšuje prùbìh hoøení paliva ve válci dieselova motoru a zvyšuje termodynamickou úèinnost. Nízké výparné teplo etanolu zpùsobí, že v okamžiku vstøiku paliva do válce kapièky etanolu explodují a jemnì rozptýlí naftu, která pak rychle a beze zbytku prohoøí. To má za následek nejen zvýšení úèinnosti motoru, ale i snížení emisí škodlivin (zejména nejnebezpeènìjších pevných èástic) ve výfukových plynech Využívání bioetanolu jako paliva pro motorová vozidla ve světě Ze statistik vyplývá, že 66 % z celosvìtové výroby etanolu se spotøebuje jako palivo pro motorová vozidla. Jako pøíklad jsou v tabulce 3 uvedeny roèní spotøeby etanolu jako paliva pro motorová vozidla v nìkterých státech s rozvinutým etanolovým programem: zemì spotøeba surovina Brazílie 13 mil. m 3 cukrová tøtina USA 6 mil. m 3 kukuøice, obilí západní Evropa 0,4 mil. m 3 obilí 0,4 mil. m 3 etanol z vína Švédsko 0,01 mil. m 3 sulfitové výluhy TABULKA 3: Roèní spotøeby etanolu jako paliva pro motorová vozidla Cíle USA ve využívání bioetanolu jako paliva pro motorová vozidla jsou uvedeny na obrázku 14. OBRÁZEK 14: Pøedpokládaný vývoj spotøeby etanolu v dopravì v USA (EIA US Energy Information Administration) 18

18 Problémy, které USA øeší prudkým rozvojem prùmyslu výroby a užití bioetanolu v pohonných hmotách, jsou velmi podobné nebo identické s tìmi, které je nutné bezodkladnì øešit i v Èeské republice, a se týkají životního prostøedí, prosperity zemìdìlství, zamìstnanosti, závislosti na importu energetických zdrojù nebo vyrovnání platební bilance státu Obnovitelné zdroje a pracovní místa V návaznosti na globální oteplování a zneèiš ování ovzduší musí lidská spoleènost omezit svoji závislost na surovinách, jako jsou fosilní paliva, kovové materiály a surové døevo a pozornost by mìla být zamìøena na efektivnìjší využívání energie a materiálù. Tato zmìna orientace sice mùže pøinést masivní ztrátu pracovních míst, ale oblast životního prostøedí, technologie pro zpracování odpadù, pro využívání obnovitelných zdrojù energie mohou mnohem více nových míst vytvoøit. Snížit využívání fosilních paliv je základní smìr pro rozvoj udržitelné ekonomiky. Prùmysl technologií pro obnovitelné zdroje energie je jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorù v zemích EU. Evropská komise v dokumentech White Paper a Akèní plán pro obnovitelné zdroje energie v roce 1997 definovala cíl zdvojnásobit pøíspìvek energie produkované z obnovitelných zdrojù do roku 2010 na 12 %. Podrobný postup, jak tohoto cíle dosáhnout, je uveden ve strategickém dokumentu Campaign for Take Off, uveøejnìném v roce Souèasnì s technologickým rozvojem je vìnována pozornost i dopadu na rozvoj zamìstnanosti nejen v úvahách o poètu pracovních míst vytvoøených pøi pìstování, výrobì, výstavbì zaøízení, ale i z pohledu vývoje zamìstnanosti pøi snižování objemu energie vyrobené z konvenèních zdrojù nebo z pohledu ekonomického dopadu na další sektory ekonomiky. Základní otázka tedy zní: Mohou investice do obnovitelných zdrojù energie pøinést více pracovních míst a zabezpeèit ekonomický rozvoj? Na tuto otázku se snažili odborníci v zemích EU najít odpovìï: 1] stupeò rozvoj trhu s energiemi a podíl obnovitelných zdrojù energie do roku ] stupeò dopad zmìn na trhu na zamìstnanost a ekonomiku. Kromì biomasy (biopaliva pro motory, zplynování, bioplyn) se zabývali technologiemi vìtrné, solární (fotovoltaika, tepelná a výroba elektøiny z tepelných technologií) energetiky a malými vodními elektrárnami (< 10 MW). V modelech nebyly uvažovány technologie velkých vodních elektráren, pøílivové elektrárny, geotermální energetika a pasivní solární systémy. Podle vypracovaných modelù se pøedpokládá zvýšení kapacity a výkonu všech technologií obnovitelných zdrojù energie. Nejvìtší význam bude mít biomasa. Pøedpokládá se zvýšení energetického využití biomasy ze 180 GW v roce 1995 na 876 GW v roce 2020, zejména v technologiích spalování. Poèítá se však i se 102 TWh, které budou vyprodukovány v podobì biopaliv. Dvacetinásobnì by se mìl do roku 2020 zvýšit výkon vìtrné energetiky na MW, 300násobnì by se mìl zvýšit instalovaný výkon fotovoltaických technologií na 14 GW. Ve studovaném období se zvýší spotøeba energie zhruba o 25 %, pøièemž vzroste i podíl spotøebované energie vyrobené z obnovitelných zdrojù z 4,3 % v roce 1995 na 8,2 % v roce 2020 (tabulka 4) Celková spotøeba energie (TWh) 10,350 11,375 11,950 12,950 Vyrobená energie z OZE (TWh) ,066 Podíl energie vyrobené z OZE (%) 4,3 6,3 7,3 8,2 Tabulka 4: Výhledový energetický potenciál obnovitelných zdrojù energie 19

19 OBRÁZEK 15: Pøedpokládaný rozvoj zamìstnanosti v EU jako dùsledek rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojù energie (OZE) solární tepelná PV solární tepelná elektøina vìtrná malá vodní bio anaerobní bio spalování bio zplynování kapalná biopaliva energetické plodiny lesní zbytky zemìdìlské zbytky celkem celkem bez paliv celkem paliva paliva = TABULKA 5: Pøedpokládaný rozvoj zamìstnanosti jako dùsledek rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojù energie (OZE) (viz OBRÁZEK 15) 20

20 Na obrázku 15 (tabulka 5) je znázornìn pøedpokládaný rozvoj zamìstnanosti jako dùsledek rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojù energie (OZE). Ve srovnání s rokem 1995 by se mìlo do roku 2020 vytvoøit nových pracovních míst na plný úvazek, z toho je pracovních míst, která vniknou v souvislosti s investicemi do výroby biopaliv. Je nutno si uvìdomit, že technologie obnovitelných zdrojù energie pøi stejném energetickém výstupu jsou nároènìjší na pracovní sílu než bìžné technologie. V tabulce 6 je uvedeno porovnání pøímé zamìstnanosti pøi výrobì a výstavbì zaøízení, provozu a údržbì pro klasické technologie a technologie obnovitelných zdrojù energie Rozsah Konstrukce a výstavba zaøízení (zamìstnanost na MEuro) Technologie zpracování biomasy kapalná paliva 6,08 6,08 6,08 6,08 anaerobnì 4,09 7,33 7,99 8,31 spalování 4,15 4,29 4,41 4,52 zplynování 6,26 6,17 6,11 5,93 Konvenèní technologie kogeneraèní výroba 2,3 5,7 elektrárna 4,2 13,0 teplárna 3,5 15,9 Provoz a údržba (zamìstnanost na GWh) Technologie zpracování biomasy kapalná paliva 0,86 0,86 0,86 0,86 anaerobnì 0,19 0,22 0,24 0,24 spalování 0,08 0,08 0,08 0,08 zplynování 0,09 0,09 0,09 0,10 Konvenèní technologie kogeneraèní výroba 0,02 0,06 elektrárna 0,01 0,1 teplárna 0,01 0,06 TABULKA 6: Porovnání klasických technologií s technologiemi obnovitelných zdrojù energie Poèet pracovních míst, která budou zrušena v dùsledku rozvoje prùmyslu obnovitelných zdrojù energie je však mnohem menší než poèet novì vytvoøených pracovních míst. Nejvýznamnìjší nárùst zamìstnanosti v prùmyslu obnovitelných zdrojù energie se oèekává v roce 2020, kdy pøímá zamìstnanost vzroste z v roce 2005 na , zatímco nepøímá zamìstnanost se rozvine z míst v roce 2005 na V dùsledku rozvoje prùmyslu obnovitelných zdrojù energie by mìlo být do roku 2010 zrušeno na míst. Do roku 2020 bude pokles mírnìjší, o míst. 21

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY A NEW CLASSIFICATION FOR AIR FILTERS JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY ENERGY EFFICIENCY CAMFIL Opakfil ES OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00 AIR FILTERS F7 EN779: 2012 0.944 44 44 782 m3/s % % kwh/annum 2015

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 3. Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 10. Energetická koncepce Ladislava Vaňková HISTORIE Od roku 2000

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85

Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85 Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85 THE ECOLOGICAL POTENTIAL EVALUATION OF FUEL E-85 Petr Miler, Jan Hromádko, Jiøí Hromádko, Vladimír Hönig, Michal Schwarzkopf Èeská zemìdìlská univerzita v

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NÌKTERÉ NÁSTROJE IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DO PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ

NÌKTERÉ NÁSTROJE IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DO PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ NÌKTERÉ NÁSTROJE IMPLEMENTACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DO PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ Marcela Kožená Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract: Some implementation instruments

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009 Datum vytvoøení 21. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Lepidlo na výparníky SUPER POXEE DP-2 Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010 Datum vytvoøení 17. únor 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 7782-44-7 Další názvy látky/pøípravku kyslík stlaèený 1.2. Použití

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Program podpory alternativních paliv v dopravě

Program podpory alternativních paliv v dopravě Program podpory alternativních paliv v dopravě Udržitelná doprava ve městech, NSZM MD, Praha, 14.9.24 Dr. Martin Bursík, poradce MŽP pro energetiku a ŽP Motivace Program podpory alternativních paliv v

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny Energie a alternativní zdroje 1 SVA skupiny Energie a alternativní zdroje Ing. Miloš Podrazil, vedoucí skupiny, ČAPPO Mgr Jiří Bakeš,, Ateliér r ekologie

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu

Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Cukrovary a lihovary TTD Distribuce a uplatnění paliv na bázi bioetanolu na trhu Jaroslav Drštka obchodní manažer Autotec/Autosalon 2010 8. květen 2010, Brno Člen skupiny Tereos Obsah Úvod Palivo E85 Palivo

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Prezentace studie Vize silniční dopravy do roku 2030 Část Energie, životní prostředí, zdroje Seminář 18. 8. 2010 1 Obsah prezentace: 1. Představení pracovní skupiny.

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Porovnání emisí CO 2 mezi evropskými státy využívajícími jadernou energetiku a jejich bezjadernými protìjšky Hnutí DUHA patøí mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Oblast alternativních paliv a pohonů Ochrana ovzduší ve státní správě III teorie a praxe Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Více

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 4. Pøílohy I. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platné od 1. 1. 2003... METODICKÉ POKYNY

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009 Datum vytvoøení 3. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 64742-44-5 Èíslo ES(EINECS) 265-146-1 Další názvy látky/pøípravku

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více