Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu"

Transkript

1 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001

2 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990 Evropská komise vyhlásila program THERMIE zamìøený na demonstraci nových nejaderných energetických technologií. Souèasnì byla založena sí OPET (Organization for the Promotion of Energy Technologies) center, jejímž cílem bylo pomáhat Komisi s šíøením informací o výsledcích projektù a s podporou nových technologií v oblasti nejaderné energetiky. Tato sí byla od konce roku 1996 øízena direktoriáty DG XVII a DG XIII. V roce 2000 byla sí OPET center rozšíøena o obdobnì orientované organizace pùsobící v zemích støední a východní Evropy, v kandidátských zemích a v øadì dalších zemí, které uzavøely s EU dohody o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje technologií. V souèasné dobì pracují OPET centra sdružující 108 organizací v rámci 45 konsorcií v Evropì a v Asii. Èlenem OPET sítì je také Èeská republika prostøednictvím centra OPET CR. Sí OPET center je jedineènou organizací spojující demonstraèní a inovaèní èást døívìjších evropských programù JOULE-THERMIE, INNOVATION a souèasného programu ENERGIE, který je souèástí 5. rámcového programu pro rozvoj technologií a demonstrací ( ). Tato vazba umožòuje pokrýt jak výzkumné, tak realizaèní aktivity, navíc spojené s podporou technologického transferu a podporou uplatnìní výsledkù výzkumu v praxi v oblasti energetických technologií a inovací. Zásadním cílem OPET sítì je spolupracovat s organizacemi, institucemi, spoleènostmi a podniky a pomáhat jim v hledání a ve využívání èistých a energeticky efektivních technologií, a to zejména tìch, které jsou výsledkem projektù podporovaných Evropskou komisí. Cílem všech vyvíjených aktivit je posilovat dialog mezi zemìmi, klienty, snaha porozumìt problémùm a potøebám a pomáhat nalézat inovaèní technologická øešení. Základní myšlenka sítì OPET zahrnuje také diskuzi o budoucnosti evropského technologického vývoje a výzkumu, realizovanou v tìsné spolupráci s praktickými potøebami klientù zejména v rámci 5. rámcového programu EU, ale i dalších energeticky orientovaných programù. Pomáhat pøejímání nových technologických postupù je èasovì velmi nároèný proces, který má dlouhodobou pùsobnost a nemùže být završen v prùbìhu mìsíce. Sí OPET center vchází do pátého roku své aktivity. Jsme rádi, že mùžeme prostøednictvím projektu OPET Czech Republic podpoøit vydání této publikace, jejímž cílem je poskytnout zájemcùm informace o ekologizaci dopravy, o využití paliv na bázi alkoholu pro udržitelný rozvoj dopravy. OPET Czech Republic je èlenem sítì založené Evropskou komisí na podporu efektivních a inovativních energetických technologií Koordinátor projektu Partner projektu Partner projektu Technologické centrum AV ÈR DEA Energetická agentura EGÚ PRAHA Engineering, a.s. Rozvojová 135 Lozíbky Praha Brno Praha 9-Bìchovice tel. (02) (05) (02) fax. (02) (05) (02)

3 Václav Kroupa, Radan Panáček Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu Praha 2001 Zpracovali: Úvod, kapitoly, závìr Ing. Radan Panáèek, Ing. Václav Kroupa Grafika obálky grafické studio Klassic, s. r. o., V. P. Èkalova 503/12, Praha 6-Dejvice Publikace je vydána v rámci projektu Evropské unie OPET Czech Republic OPET CR (Organization for the Promotion of Energy Technologies, Czech Republic) Text Grafika Publikace Radan Panáèek, Václav Kroupa grafické studio Klassic, s. r. o., V. P. Èkalova 503/12, Praha 6-Dejvice Technologické centrum AV ÈR, Praha

4 OBSAH 1. Úvod Doprava a životní prostøedí 6 2. Evropská unie a Green Paper Trvale udržitelné dopravní systémy Doprava a životní prostøedí v Èeské republice Obnovitelné zdroje energie Efektivita výroby energie z obnovitelných zdrojù Alternativní paliva Alkoholy Využívání bioetanolu jako paliva pro motorová vozidla ve svìtì Obnovitelné zdroje a pracovní místa Potenciál ÈR Výchozí stav Program Bioetanol Rozmìry programu Bioetanol Podmínky pro další rozvoj programu Bioetanol Zajištìní trvale udržitelného zpùsobu rozvoje dopravy Závìr Použitá literatura 28 5

5 1. ÚVOD Použijeme-li vhodné plodiny a nové technologie, bioetanol mùže významnou mìrou pøispìt ke svìtové potøebì paliv. (Guliano Grassi). V souèasné dobì ve svìtì jezdí na 500 milionù osobních automobilù, 190 milionù užitkových a nákladních automobilù. Do roku 2010 se oèekává zvýšování jejich poètu o 4 5 % roènì. Na 1000 obyvatel v zemích evropské patnáctky pøipadají 442 automobily, zatímco v okolním svìtì jen 85 automobilù. Doprava zboží, služeb a osob je jedním z nejvíce se rozvíjejících prùmyslových odvìtví. Svojí závislostí na fosilních palivech se ale stává i jedním z nejvìtších problémù životního prostøedí naší doby. Hledají se nové cesty, jak pohánìt dopravní prostøedky. V prùmyslovì vyspìlých zemích se trvale zvyšují objemy pøepravy. Zhruba polovina populace planety žijící ve vyspìlých státech stále více využívá možností pøepravy zboží, služeb a osob ke stále dokonalejšímu uspokojování svých potøeb. Tyto výhody však vedou ke stále vìtšímu poškozování životního prostøedí, a to jak v lokálním, tak i celosvìtovém mìøítku. Zejména ve vìtších mìstech se nedaøí zvládnout dopravu ani nejmodernìjším øešením dopravních sítí a zavádìním nových zpùsobù øízení dopravy. V mnoha zemích již dopravì nepostaèují ani dálnice a jakékoliv narušení plynulosti dopravy má za následek vznik dopravního kolapsu v celých oblastech. Silná koncentrace dopravy zejména ve mìstech prokazatelnì negativnì ovlivòuje kvalitu života obyvatel. Na druhé stranì žije na naší planetì asi 4,5 miliardy lidí v rozvojových zemích, kteøí výhod dopravních systémù mohou využívat pouze ve velmi omezené míøe. Tìmto lidem nelze upírat právo na vyšší kvalitu života, jejíž významnou souèástí je doprava. Rozvojové zemì se zásadním zpùsobem podílí na rùstu poètu obyvatel planety a rozvoj jejich ekonomik také automaticky vyvolává potøebu rozvoje dopravních systémù. Existuje velké nebezpeèí, že rozsah dopravy bude muset být v budoucnu omezován. Tím mohou vznikat sociální i ekonomické problémy lidem, jejichž životy a práce jsou s dopravou vázány. Je zøejmé, že souèasné vážné problémy spojené s poškozováním životního prostøedí sektorem dopravy v celosvìtovém mìøítku v podstatì zpùsobili obyvatelé jedné poloviny planety. V zájmu této èásti svìta by mìlo být vytvoøení takových systémù získávání energie, které umožní trvale udržitelný rozvoj nejen ve vlastních zemích, ale i v zemích rozvojových. V pøípadì, že se takové systémy nepodaøí vytvoøit a nebudou se všeobecnì využívat, existuje reálné riziko vzniku konfliktù velkého rozsahu, jejichž podstatou bude boj o zdroje energie nebo boj o ochranu životního prostøedí. Dopravní prostøedky v souèasné dobì využívají pro svùj pohon paliva prakticky výhradnì fosilního pùvodu. Spotøeba energie v dopravì se blíží 40 % celkové spotøeby energie ve svìtì. Stále silnìji se projevuje vliv trvale rostoucí produkce skleníkových plynù na klimatické podmínky planety a potvrzuje se vyèerpatelnost fosilních zdrojù energie. Pøechod sektoru dopravy na trvale udržitelný zpùsob je proto zásadní podmínkou jeho dalšího rozvoje. Globální zmìny klimatu stejnì jako zajištìní energetických zdrojù pro pøíští generace se stávají vážným politickým tématem ve všech vyspìlých státech. Nìkteré zemì si uvìdomují zodpovìdnost nejen za budoucnost vlastního národa, ale i za budoucnost celé planety a v tomto smìru již uèinily mnoho užiteèného Doprava a životní prostředí V celosvìtovém mìøítku se daøí snižovat produkci skleníkových plynù unikajících do ovzduší pøi výrobì energie z fosilních zdrojù zavádìním efektivnìjších zpùsobù výroby a distribuce energie. Zcela jinak se vyvíjí situace v produkci skleníkových plynù dopravními prostøedky. Následující údaje o emisích fosilního CO2 názornì dokumentují vývoj v zemích EU v posledních nìkolika letech ( ) viz obrázek 1, tabulka 1: 6

6 Sektor Podíl na tvorbì emisí CO2 (%) tepelná výroba elektøiny 29,1 prùmysl 16,7 silnièní doprava 27,6 domácnosti 20,9 ostatní 5,7 OBRÁZEK 1: Vývoj tvorby emisí CO2 v zemích EU ( ) Mezi pøíèinami, proè se stav zneèištìní a tvorby skleníkových plynù vyvíjí celosvìtovì právì tímto zpùsobem, mùžeme uvést dramaticky rostoucí poèet obyvatel planety, ze kterého vyplývá: TABULKA 1: Podíl sektorù na tvorbì emisí CO2 v zemích EU (1998) trvale rostoucí požadavky na pøepravu osob, zboží a služeb trvale rostoucí poèet dopravních prostøedkù automobilù pro osobní pøepravu i pro pøepravu zboží. 7

7 2. EVROPSKÁ UNIE A GREEN PAPER OSN a Rada Evropy vyhlásily Program pro 21. století, ve kterém èiní zodpovìdnými rozvinuté zemì za vývoj a prosazování nových øešení problému dopravy osob, zboží a služeb, která jsou pøíznivá pro životní prostøedí a trvale udržitelný rozvoj, a to zejména s ohledem na 4,5 miliardy lidí, kteøí dnes žijí ve tøetím svìtì a kteøí nemohou kopírovat náš životní styl. Svìtová zdravotnická organizace (WHO) se zabývala vlivem zneèištìní z dopravy na zdraví lidí a došla k závìru, že nejvíce smrtící a zdraví poškozující složky zneèištìní ze sektoru dopravy jsou právì pevné èástice a NOx. V USA, které patøí mezi nejrozvinutìjší zemì svìta, umírá asi lidí roènì pøedèasnì právì na nemoci zpùsobené pevnými èásticemi. Z analýzy vývoje produkce sledovaných složek zneèištìní z dopravy (èástice, HC, NOx, SO2) ve svìtì vyplývá, že zhruba od roku 1990 se jejich produkce motorovými vozidly snižuje zejména díky používání katalyzátorù, filtrù a díky vývoji nových pohonných hmot. Celkové zneèištìní produkované dopravou však celosvìtovì trvale roste. Zemì Evropské unie spotøebovávají stále více energie a jsou tak nuceny dovážet stále více a více energetických surovin. Výroba energie z vlastních zdrojù v zemích EU naprosto nestaèí pokrývat spotøebu a vzrùstá tak závislost na vnìjších dodavatelích. Na tyto skuteènosti reagovala Evropská komise vypracováním dokumentu Green Paper, ve kterém pøedkládá základní teze s cílem vytvoøit strategii pro spolehlivé a zároveò pro životní prostøedí pøíznivé zásobování energií: Dramatický nárùst cen ropy v bøeznu 1999, který ohrozil evropskou ekonomiku, odkryl slabost ve struktuøe zásobování energií a zejména poukázal na silnì rostoucí závislost, kdy je to cena ropy, která urèuje cenu energie. Slabé výsledky politik orientovaných na øízení spotøeby energie v nìkterých zemích EU pøinesly rozèarování. Bez aktivní cílené energetické politiky nebudou zemì EU schopné zbavit se závislosti na vnìjších dodavatelích energie. Pokud se v prùbìhu pøíštích let významnì nezmìní politika EU ve vztahu ke spotøebì energie, energetická spotøeba bude muset být pokryta ze 70 % dovozem viz obrázek 2. Tato závislost se mùže promítnout do všech odvìtví ekonomiky. Rozšíøení Evropské unie o zemì støední a východní Evropy tento trend ještì zhoršuje. OBRÁZEK 2: Energetická bilance zemí EU-30 (výhled) Ve smìru budoucího vývoje je sektor dopravy se svojí závislostí na ropì pokládán za velkou neznámou: 98 % spotøeby paliv v dopravì je kryto ropnými produkty a toto množství odpovídá 67 % celkové spotøeby ropy. Doprava jako nejdynamiètìji se rozvíjející odvìtví pøedpokládá další zvyšování spotøeby ropy v úrovni 2 % roènì. Pøeprava osob se má v EU do roku 2010 zvýšit o 19 %, zejména v dùsledku vyššího využívání silnièní (o 16 %) a letecké dopravy (o 90 %). Pøeprava zboží ve stejném období by se mìla zvýšit o 38 %. Proto také Evropská komise vynakládá v této souvislosti nemalé úsilí na realizaci opatøení, která povedou ke snižování emisí pøi rostoucí spotøebì paliv. Tyto vazby se rovnìž promítnou na nové èlenské zemì EU. Po rozšíøení bude muset Evropská unie zabezpeèovat dopravu pro dalších 170 milionù lidí žijících na dalším území o rozloze 1,86 mil. km 2. Pøi daném rozdílu úrovnì 8

8 ekonomik bude skuteènì co øešit, nebo Evropská unie má velmi omezené vlastní zdroje ropy. Kandidátské zemì jsou na tom ještì hùøe. Díky pøevážnì britským nalezištím v Severním moøi má Evropská unie 4,4% podíl na svìtové tìžbì ropy. Avšak cena jednoho vytìženého barelu se pohybuje mezi 7 11 USD, zatímco na Støedním Východì je cena 1 3 USD za barel. Co se týèe zásob zemního plynu, je na tom Evropa ještì hùøe. Vlastní zásoby v Holandsku a Velké Británii pøedstavují pouhá 2 % svìtových zásob. OBRÁZEK 3: Závislost zemí EU-30 podle energetických zdrojù Evropské unii se podaøilo v období po první ropné krizi díky opatøením v oblasti hospodaøení energií, vývoje vlastních zdrojù, diverzifikace zdrojù a podpory vývoje obnovitelných zdrojù energie snížit energetickou závislost z 60 % v roce 1973 na 50 % v roce Avšak v následujících letech se oèekává opìtovné zvýšení celkové závislosti na dovozu energie až na 70 %, pøièemž v pøípadì ropy to bude až 90 %, u zemního plynu 70 % a uhlí 100 %. Rozšíøení Evropské unie rovnìž pøispìje k tomuto trendu: dovoz zemního plynu do kandidátských zemí vzroste z 60 na 90 %, podíl dovozu ropy z 90 na 94 %. Navíc tyto zemì, které jsou v souèasnosti exportéry uhlí, budou muset na základì drastických opatøení pøi restrukturalizaci prùmyslu témìø 12 % uhlí dovážet viz obrázek 3. Ropa a její produkty zùstanou v následujících letech základním ekonomickým prvkem v zemích EU, zejména v sektoru dopravy. Svoje postavení v ekonomikách EU bude posilovat zemní plyn. Obì suroviny jsou dostupné pouze z vnìjších zdrojù. Pøestože obnovitelné zdroje pøedstavují významný potenciál pro zajištìní zásobování energií, jejich rozvoj je silnì závislý na politických rozhodnutích a úèinných ekonomických opatøeních. Významnou úlohu pøi zvyšování bezpeènosti v zásobování energií mùže sehrát zejména biomasa. Konkrétnì biopaliva pro dopravu vykazují mimoøádný pøínos ke zlepšování kvality ovzduší, protože se pøi jejich použití uvolòuje do ovzduší o % skleníkových plynù ménì ve srovnání s fosilními palivy. Do ovzduší se rovnìž uvolòuje ménì mechanických èástic (sazí), oxidu uhlièitého, NOx a hydroxidù. Používání biopaliv vede ke snížení tvorby všech sledovaných zneèiš ujících látek ve výfukových plynech motorových vozidel, kterými jsou: 1. oxidy dusíku pøispívají k eutrofizaci a acidifikaci pùdy a vod, ohrožují zdraví. 2. uhlovodíky, CO, CO2 zejména nespálené zbytky paliva a maziv pøedstavující tisíce rozdílných slouèenin. Pøispívají k tvorbì pøízemního ozónu, nepøíznivì ovlivòují zdraví. 3. èástice saze, uhlovodíky, voda a (jedná-li se o fosilní palivo) síra. Nepøíznivì ovlivòují zdraví, mohou být karcinogenní, mohou ovlivnit genetické vybavení èlovìka. 4. oxidy síry pocházejí z fosilních paliv (diesel), pøispívají k acidifikaci, korozi materiálu a nepøíznivì pùsobí na zdraví. 5. oxid uhlièitý CO2 vzniká pøi spalování organického materiálu, pøispívá ke skleníkovému efektu, pùsobí na zmìny klimatu. Biopaliva sice také produkují spalováním oxid uhlièitý, ale celkovì nezvyšují jeho množství v ovzduší. 9

9 OBRÁZEK 4: Pøedpokládaná produkce energie podle surovin v zemích EU-30 V zemìdìlských oblastech vede navíc používání biopaliv k vytváøení pracovních míst a ke zkulturnìní krajiny. Nejvìtší pøekážkou, která brání využívání biopaliv v dopravì, je v souèasné dobì cenový rozdíl pøi porovnání s fosilními palivy. Souèástí programu, kterým Evropská komise definovala pro èlenské zemì v dokumentu White Paper v roce 1997 úkol zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojù energie do roku 2010, je zvýšení podílu bioenergie na 7 %. A jedním z cílù do roku 2010 je 7% zastoupení biopaliv na trzích EU a 20% náhrada veškerých paliv biopalivy do roku 2020 viz obrázek Trvale udržitelné dopravní systémy Zemì sdružené do OECD se trvale zabývají øešením problematiky vztahu dopravy a životního prostøedí. OECD definovala ve svých zprávách podmínky udržitelné dopravy ve vztahu k životnímu prostøedí: Udržitelná doprava je taková, která neohrožuje zdraví obyvatel ani ekosystému a dává do souladu potøeby pøepravy (služeb, zboží, osob) s: a] využíváním obnovitelných zdrojù ve vazbì k jejich regeneraci a b] využíváním neobnovitelných zdrojù pod úrovní rozvoje obnovitelných paliv. Analogicky ke svìtovému vývoji se vyvíjí i situace v Èeské republice. V prùbìhu posledních deseti let se podaøilo dosáhnout výrazného snížení produkce všech škodlivin vèetnì CO2 u stacionárních zdrojù energie, zatímco zneèištìní mobilními zdroji vykazuje trvalý rùst. Bylo definováno šest kritérií udržitelné dopravy, kterých by mìlo být dosaženo do roku 2030 a která zahrnují: emise oxidù dusíku emise tìkavých organických látek emise èástic emise oxidu uhlièitého ochrana ekosystému a využití komunikací úroveò hluku Doprava a životní prostředí v České republice Vývoj podílu zneèištìní z dopravy na celkové produkci zneèištìní v Èeské republice viz obrázek 5 a 6. 10

10 OBRÁZEK 5: Vývoj podílu zneèištìní z dopravy na celkové produkci zneèištìní v ÈR (Zdroj: ÈHMÚ, ÈIŽP, CDV, VÚZT, ÈSU) Pøi tom je nutné si uvìdomit, že vìtší èást škodlivin byla dopravními prostøedky vyprodukována v místech s hustou dopravou a vìtšinou špatnými rozptylovými podmínkami, to je ve mìstech, kde žije vìtšina populace. OBRÁZEK 6: Produkce skleníkového plynu CO2 v Èeské republice. (Zdroj: ÈHMÚ, ÈIŽP, CDV, VÚZT, ÈSU) 11

11 Oèekává se, že se vstupem zemí støední a východní Evropy do EU dojde k velmi rychlému nárùstu dopravy, a to až na úroveò bìžnou v zemích EU. Tento proces bude jistì ukonèen do roku 2010 a pro Èeskou republiku to kromì jiného znamená, že bez realizace vhodných opatøení mùže dojít k více než trojnásobnému zvýšení emisí CO2 a sledovaných škodlivin z dopravy proti úrovni roku Nárùstem emisí CO2 z dopravy na úroveò pøes 30 mil. tun za rok by Èeská republika prakticky vyèerpala svùj národní limit produkce CO2, k jehož dodržení se zavázala na konferenci o zmìnách klimatu v Kjótu. Z výše uvedených pohledù je žádoucí, aby i Èeská republika vzhledem ke své energetické struktuøe vytvoøila a pøijala koncepèní a dlouhodobá øešení viz obrázek 7. OBRÁZEK 7: Rozložení spotøeby energie v % v ÈR (1998) 12

12 3. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Celá existence lidstva je úzce spojená s bojem o energii. Znalost rùzných technologií výroby a využití energie zásadním zpùsobem ovlivnily sociální i ekonomický rozvoj celých národù. Rozsah poškození a zmìny životního prostøedí této planety zpùsobené využíváním koneèných zásob fosilních zdrojù k získávání energie jsou dùvody k hledání takových zdrojù energie, které budou i ve vzdálené budoucnosti na Zemi k dispozici v dostateèném množství, budou rozmístìny co nejrovnomìrnìji a jejichž využívání nebude mít negativní dopad na životní prostøedí v lokálním ani v globálním mìøítku. Jediným obnovitelným zdrojem energie pro planetu je Slunce. Ze Slunce dopadne na Zemi za jedinou hodinu tolik energie, kolik se jí spotøebuje na celé planetì za jeden rok. Technologie umožòující pøímou pøemìnu sluneèní energie na tepelnou a elektrickou energii jsou známé a využívané. Množství energie, které jsou schopné využít, je však jenom zlomkem souèasných potøeb. Dùvodem je jednak nízká hustota energie pøímého sluneèního záøení, jednak problémy se skladováním a distribucí získané energie. Energie pøímého sluneèního záøení není také k dispozici rovnomìrnì na celé planetì. Pøímé sluneèní záøení, jakkoli je významným obnovitelným zdrojem energie, bude mít patrnì i v budoucnu povahu spíše lokálního energetického zdroje. Pøíroda však dokáže sluneèní energii skladovat, a to pomocí fotosyntézy v molekulách celulózy, ligninu, škrobu, cukrù a tukù obecnì biomasy. Biomasa také splòuje tøi hlavní podmínky pro zdroje energie umožòující trvale udržitelný rozvoj: je trvale obnovitelná je k dispozici prakticky ve všech èlovìkem obývaných oblastech planety využívání k energetickým úèelùm nemá negativní dopad na životní prostøedí ani v lokálním, ani v globálním mìøítku. Zásadní výhoda biomasy z hlediska emisí CO2 proti fosilním zdrojùm energie spoèívá v takzvaném životním cyklu oxidu uhlièitého: V pøípadì fosilních zdrojù energie se jedná o otevøený cyklus oxidu uhlièitého, jehož dùsledkem je neustálé zvyšování koncentrace oxidu uhlièitého v atmosféøe viz obrázek 9. V pøípadì biomasy je životní cyklus oxidu uhlièitého uzavøený. To znamená, že oxid uhlièitý, který se uvolòuje do ovzduší ve fázi získávání energie, se opìt pøi tvorbì biomasy spotøebuje viz obrázek 10. OBRÁZEK 9: Otevøený cyklus CO2 OBRÁZEK 10: Uzavøený cyklus CO2 Dùležitou vlastností biomasy je, že lze jejím zpracováním získat všechny druhy energie používané v souèasné dobì pro stacionární i mobilní spotøebièe. Biomasa poskytuje energii tepelnou, elektrickou, lze ji transformovat na palivo pro pohon dopravních prostøedkù. 13

13 3.1. Efektivita výroby energie z obnovitelných zdrojů Budeme-li mít bio-systém s bio-rafinerií, kde základní surovinou bude celulóza (døevní hmota), výstupními produkty budou: bioetanol získaný fermentací degradované celulózy elektrická energie získaná z kogeneraèní jednotky spalující lignin tepelná energie získaná z kogeneraèní jednotky spalující lignin. Na jednu jednotku vložené energie v tomto pøípadì získáme 16 jednotek energie jako výstup ze systému. Pøi tom se poèítá s tím, že pouze energie vložená do získání celulózy (døevní hmoty) bude doèasnì fosilního pùvodu. V pøípadì, že základní surovinou v bio-rafinerii je obilí nebo kukuøice (tj. suroviny obsahující škrob), výstupními produkty jsou: bioetanol získaný fermentací enzymaticky rozštìpeného škrobu energie obsažená v obilních výpalcích, které jsou vysoce hodnotným krmivem pro zvíøata a v systému se z jedné jednotky vložené energie získá pouze 6 jednotek energie Alternativní paliva Pro pøechod na trvale udržitelný zpùsob rozvoje dopravy nepostaèí pouze zvýšit úèinnost stávajících dopravních systémù. Je nutné vyvinout palivový systém, ve kterém jsou všechny fáze výroby a distribuce založeny na využívání obnovitelných zdrojù energie. Aby se tyto nové systémy staly udržitelnými, nesmí mít žádná fáze od výroby po spotøebu nepøíznivé dopady na zdraví populace a na životní prostøedí. Souèasný dopravní sektor je prakticky ze 100 % závislý na palivech fosilního pùvodu vyrábìných z ropy, pøípadnì na fosilním zemním plynu. Alternativními palivy se rozumí veškerá paliva, která je mohou nahradit. Alternativní paliva mohou být vyrobena jak z fosilních tak i z obnovitelných surovin. Jejich využitelnost závisí na tom, zda jsou pøíznivìjší z hlediska vlivu na životní prostøedí a zda je z technického a z finanèního hlediska možné, aby se stala všeobecnì dostupnými v pøijatelnì vzdálené budoucnosti. Oznaèení èistý biosystém vyjadøuje skuteènost, že systém zajiš uje velice efektivnì výrobu energie z obnovitelných zdrojù nebo z odpadù a souèasnì prakticky nezatìžuje životní prostøedí produkcí skleníkového plynu CO2. V mnoha vyspìlých státech již dnes pracují bio-rafinerie. Zrodila se nová ekonomika ekonomika biomasy, od které se oèekává, že bude mít brzy velký vliv na svìtový obchod s energií, dosud kontrolovaný ropným prùmyslem. 21. století lze již dnes oznaèit jako století biomasy a biotechnologií, které umožní její efektivní využití jako zdroje trvale obnovitelné energie. Prakticky ve všech vyspìlých státech svìta jsou v tomto okamžiku v provozu pilotní jednotky, pro které se obecnì používá pojmenování bioenergetické kombináty. Pøíkladem takového kombinátu v Evropì mùže být švédský Energy Centre North, v USA je takových kombinátù v provozu nìkolik. Smyslem provozu kombinátù je hledání a zkoušení nových technologií zpracování odpadù pøevážnì organického pùvodu na rùzné druhy energie co nejefektivnìjším zpùsobem.výzkum technologií zpracování odpadù na energie má velký rùstový potenciál s efekty ve výrobì energií trvale udržitelným zpùsobem a s lokálními i globálními pøíznivými efekty na životní prostøedí. Poèet alternativ, které mohou být zajímavé a které jsou založeny na obnovitelných zdrojích energie, je celkem nízký. Používány mohou být zejména bioalkoholy. Ve velkém mìøítku to mùže být také bioplyn, jestliže jako suroviny k jeho výrobì budou použity odpady nebo vhodné energetické plodiny. O tom, zda palivo zùstane v kategorii málo používaných nebo se stane všeobecnì používaným, rozhodnou pøedevším ekonomické aspekty charakterizující jeho výrobu a užití. Dùležitým kriteriem pro stanovení perspektivnosti alternativního paliva je vyhodnocení jeho životního cyklu (LCA Life Cycle Analysis), což prakticky znamená urèení množství oxidu uhlièitého, které se uvolní do atmosféry v prùbìhu výroby, pøi pøepravì a pøi užití urèitého paliva. Porovnání analýz životního cyklu pro jednotlivá paliva jsou uvedena na následujících obrázcích 11, 12 a

14 OBRÁZEK 11: LCA paliv v lehkých vozidlech (souèasný stav) OBRÁZEK 12: LCA paliv v tìžkých vozidlech (souèasný stav) 15

15 OBRÁZEK 13: LCA paliv v tìžkých vozidlech (výhled) Z výše uvedených grafù vyplývá, že již dnes je možné snížit emise CO2 minimálnì o 50 % použitím paliv vyrobených z obnovitelných surovin. Je možné mírnì zredukovat množství emisí CO2 náhradou nafty a benzinu jinými fosilními palivy, jako jsou zemní plyn a LPG. Dosažený efekt však nebude vìtší než % Alkoholy Alkoholy byly používány jako palivo již v poèátcích motorismu. Velmi èasto byly alternativou bìžných paliv v dobách nejistoty spojených s válkami nebo v dobách ekonomické deprese. V souèasné dobì nabývají na významu hlediska ochrany životního prostøedí, kde alkoholy nabízejí široké možnosti použití, zejména jako paliva pro dopravní prostøedky. Oba nejèastìji používané alkoholy etanol a metanol mají jako motorová paliva výhody, ale i nevýhody. Jsou výhodné pro použití v zážehových motorech, po provedení urèitých úprav je lze používat i v motorech dieselových. Srovnání parametrù je uvedeno v tabulce 2. Charakteristika Jednotky Etanol Benzín Nafta Bod varu C 78,3 78, Hustota kg/dm 3 0,792 0,72 0,78 0,81 0,88 Tlak par kpa ,1 0,15 Výparné teplo kj/kg Teplota samovznícení C Adiabatická teplota hoøení C Energetický obsah (max) kj/kg 29,7 47,0 45,6 Energetický obsah (max) kj/l 23,4 23,6 34,8 35,2 38,66 38,8 Energetický obsah (min) kj/kg 26,7 27,0 42,0 44,0 42,8 45,3 Energetický obsah (min) kj/l 21,1 21,2 30,4 33,2 35,9 36,6 Cetanové èíslo TABULKA 2: Porovnání kritických charakteristik etanolu, benzínu a nafty (Olsson L-O, 1996) 16

16 Specifickou vlastností alkoholù, která z nich dìlá vhodné palivo pro zážehové motory, je jejich vysoké oktanové èíslo. Oktanové èíslo charakterizuje sklon paliva k samovznícení pøi vysokých tlacích a teplotách. V zážehových motorech dochází k iniciaci hoøení smìsi paliva se vzduchem za definovaných podmínek a je zpùsobeno elektrickou jiskrou. Vysoké oktanové èíslo v praxi znamená, že ke spálení paliva dojde pøi vyšším kompresním tlaku. To vede k efektivnìjšímu využití paliva a tedy i k jeho menší spotøebì. Na palivo pro dieselové motory jsou kladeny opaèné nároky. Dieselové palivo se musí ochotnì samo vznìcovat. Palivo je v dieselovém motoru vstøikováno v okamžiku, kdy teplota a tlak ve válci jsou vysoké. Od paliva se požaduje, aby po vstøiknutí do válce co nejrychleji shoøelo. Mírou schopnosti paliva k samovznícení je cetanové èíslo. Èím vyšší je cetanové èíslo, tím ochotnìji se palivo samo vznìcuje. Normální dieselová paliva mají cetanové èíslo kolem 50 jednotek, kdežto cetanové èíslo metanolu a etanolu je pouze 5 8 jednotek. Za úèelem zvýšení cetanového èísla alkoholu se pøidává aditivum oznaèované jako ignition improver. Z hlediska bezpeènosti práce je etanol ménì nebezpeèný než nafta a benzín. Etanol má nízkou toxicitu a je relativnì neškodný v pøimìøených dávkách. Je rozpustný ve vodì a pøírodní bakterie jej rychle rozkládají na CO2 a vodu. K vylouèení zámìny s potravináøským alkoholem musí být palivový etanol denaturován pøidáním látek se specifickou chutí èi vùní. Naproti tomu metanol je vysoce toxický a manipulace s ním podléhá pøísným pøedpisùm. Již množství metanolu menší než 15 ml mùže zpùsobit oslepnutí nebo i smrt. Vzhledem k toxicitì mùže jeho rozlití nebo únik zpùsobit vážné ekologické problémy. Z hlediska hoølavosti jsou etanol a metanol, stejnì jako benzin, klasifikovány ve tøídì 1, naproti tomu nafta je ve 3. tøídì hoølavosti. Tomu musí odpovídat vybavení na skladování a pøepravu. Alkoholy mají nízkou zápalnou teplotu a hoøí slabì svítivým plamenem. Jejich hašení je však nepomìrnì snazší než hašení benzinu nebo nafty. ÈISTÉ ALKOHOLY Aby automobily se zážehovými motory mohly používat jako hlavní souèást paliva etanol, musí se jednat o etanol bezvodý. Ten je pak možné mísit s benzinem, jehož pøítomnost usnadòuje vznícení paliva za nízkých teplot. V zásadì pøichází v úvahu dva rùzné typy vozidel. Vozidla vybavená motory seøízenými na spalování pøesnì definovaných smìsí etanolu s benzinem jsou ve velkém rozsahu používány v Brazílii a USA. Obsah benzinu v tìchto palivech se pohybuje od 5 % do 22 %. Další možností je využití vozidel, jejichž motory jsou schopny spalovat smìsná paliva s obsahem benzinu od 15 % do 100 % a s obsahem etanolu od 0 % do 85 %. Vozidla oznaèovaná jako FFV (Fuel Flexible Vehicles) jsou vybavena èidlem, které po každém natankování provede analýzu paliva v nádrži, a elektronickou øídící jednotkou, která podle výsledku analýzy provede nastavení provozních charakteristik motoru. Zlevnìní výroby èidel složení paliva a elektronických øídících jednotek v poslední dobì umožnilo vyrábìt a prodávat osobní automobily v provedení FFV za stejné ceny jako automobily na klasický benzin. Napøíklad firma Ford prodá v letošním roce na švédském trhu 4000 osobních automobilù Focus FFV za cenu dokonce nižší, než je cena benzinové verze. FFV vozidla jsou velmi vhodná pro uvedení etanolových paliv na trh. Vzhledem k jejich palivové flexibilitì je lze normálnì používat i v situaci, kdy pro etanolová paliva ještì není vytvoøena odpovídající distribuèní sí èerpacích stanic. Pro tìžká vozidla používající vìtšinou dieselové motory jsou již v tomto okamžiku k dispozici technická øešení umožòující používat etanol jako palivo nebo používat smìsné palivo etanol nafta. V tomto pøípadì se do paliva pøidává látka upravující teplotu vznícení paliva. V Japonsku jsou vyvíjeny vznìtové motory používající jako palivo etanol, vybavené speciálními svíèkami. PALIVOVÉ SMÌSI K rychlejšímu zavedení etanolu jako paliva pro motorová vozidla ve velkém mìøítku mùže být použito mísení malých množství etanolu s benzinem, pøípadnì s naftou. Pro výrobu nìkterých druhù paliv lze použít etanol s obsahem vody až 12 %, pro nìkterá je nutno použít etanol bezvodý. Do souèasných benzínù se pøidávají látky zvyšující obsah kyslíku v palivu a tedy oktanové èíslo, tzv. oxygenanty. Tìmto benzínùm øíkáme reformulované. V souladu s doporuèeními Rady EU by celkový obsah kyslíku v reformulovaných benzinech nemìl být vyšší než 2,3 % hmotnostní (to odpovídá 5,5 % objemovým etanolu nebo 13 % objemovým ETBE). Dùvodem tohoto omezení je, že u motorù starších automobilù dochází pøi vyšším obsahu kyslíku v palivu ke zvýšení obsahu oxidù dusíku ve výfukových plynech. Moderní motory již disponují vìtší flexibilitou vùèi palivùm a jsou schopny spalovat smìsi s obsahem etanolu % bez negativních dopadù na složení výfukových plynù. Takovými motory jsou vybaveny prakticky všechny v souèasné dobì vyrábìné automobily. 17

17 Protože smìsi etanolu a nafty nelze normálnì smísit na stabilní produkt, pøidává se emulzifikátor umožòující vyrobit homogenní emulzi (s obsahem etanolu % objemových). V poslední dobì byly vyvinuty pøípravky umožòující výrobu smìsí nafty s bezvodým etanolem ve formì tzv. pravých roztokù. Známé je použití etanolu jako paliva pro turbíny i jeho spalování za úèelem výroby tepla. Energetický obsah etanolu na jednotku hmotnosti je o 1/3 nižší než energetický obsah benzinu. Vzhledem k lepším podmínkám hoøení smìsi benzinu s etanolem ve válci zážehového motoru je však spotøeba smìsného paliva (20 % etanolu) stejná jako pøi provozu na samotný benzin. Vysoké oktanové èíslo etanolu dává možnost pøi konstrukci zážehového motoru zvyšovat kompresní pomìr a dosahovat tak vyšší termodynamické úèinnosti a tím nižší spotøeby paliva. Etanol ve smìsi s motorovou naftou podstatným zpùsobem zlepšuje prùbìh hoøení paliva ve válci dieselova motoru a zvyšuje termodynamickou úèinnost. Nízké výparné teplo etanolu zpùsobí, že v okamžiku vstøiku paliva do válce kapièky etanolu explodují a jemnì rozptýlí naftu, která pak rychle a beze zbytku prohoøí. To má za následek nejen zvýšení úèinnosti motoru, ale i snížení emisí škodlivin (zejména nejnebezpeènìjších pevných èástic) ve výfukových plynech Využívání bioetanolu jako paliva pro motorová vozidla ve světě Ze statistik vyplývá, že 66 % z celosvìtové výroby etanolu se spotøebuje jako palivo pro motorová vozidla. Jako pøíklad jsou v tabulce 3 uvedeny roèní spotøeby etanolu jako paliva pro motorová vozidla v nìkterých státech s rozvinutým etanolovým programem: zemì spotøeba surovina Brazílie 13 mil. m 3 cukrová tøtina USA 6 mil. m 3 kukuøice, obilí západní Evropa 0,4 mil. m 3 obilí 0,4 mil. m 3 etanol z vína Švédsko 0,01 mil. m 3 sulfitové výluhy TABULKA 3: Roèní spotøeby etanolu jako paliva pro motorová vozidla Cíle USA ve využívání bioetanolu jako paliva pro motorová vozidla jsou uvedeny na obrázku 14. OBRÁZEK 14: Pøedpokládaný vývoj spotøeby etanolu v dopravì v USA (EIA US Energy Information Administration) 18

18 Problémy, které USA øeší prudkým rozvojem prùmyslu výroby a užití bioetanolu v pohonných hmotách, jsou velmi podobné nebo identické s tìmi, které je nutné bezodkladnì øešit i v Èeské republice, a se týkají životního prostøedí, prosperity zemìdìlství, zamìstnanosti, závislosti na importu energetických zdrojù nebo vyrovnání platební bilance státu Obnovitelné zdroje a pracovní místa V návaznosti na globální oteplování a zneèiš ování ovzduší musí lidská spoleènost omezit svoji závislost na surovinách, jako jsou fosilní paliva, kovové materiály a surové døevo a pozornost by mìla být zamìøena na efektivnìjší využívání energie a materiálù. Tato zmìna orientace sice mùže pøinést masivní ztrátu pracovních míst, ale oblast životního prostøedí, technologie pro zpracování odpadù, pro využívání obnovitelných zdrojù energie mohou mnohem více nových míst vytvoøit. Snížit využívání fosilních paliv je základní smìr pro rozvoj udržitelné ekonomiky. Prùmysl technologií pro obnovitelné zdroje energie je jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorù v zemích EU. Evropská komise v dokumentech White Paper a Akèní plán pro obnovitelné zdroje energie v roce 1997 definovala cíl zdvojnásobit pøíspìvek energie produkované z obnovitelných zdrojù do roku 2010 na 12 %. Podrobný postup, jak tohoto cíle dosáhnout, je uveden ve strategickém dokumentu Campaign for Take Off, uveøejnìném v roce Souèasnì s technologickým rozvojem je vìnována pozornost i dopadu na rozvoj zamìstnanosti nejen v úvahách o poètu pracovních míst vytvoøených pøi pìstování, výrobì, výstavbì zaøízení, ale i z pohledu vývoje zamìstnanosti pøi snižování objemu energie vyrobené z konvenèních zdrojù nebo z pohledu ekonomického dopadu na další sektory ekonomiky. Základní otázka tedy zní: Mohou investice do obnovitelných zdrojù energie pøinést více pracovních míst a zabezpeèit ekonomický rozvoj? Na tuto otázku se snažili odborníci v zemích EU najít odpovìï: 1] stupeò rozvoj trhu s energiemi a podíl obnovitelných zdrojù energie do roku ] stupeò dopad zmìn na trhu na zamìstnanost a ekonomiku. Kromì biomasy (biopaliva pro motory, zplynování, bioplyn) se zabývali technologiemi vìtrné, solární (fotovoltaika, tepelná a výroba elektøiny z tepelných technologií) energetiky a malými vodními elektrárnami (< 10 MW). V modelech nebyly uvažovány technologie velkých vodních elektráren, pøílivové elektrárny, geotermální energetika a pasivní solární systémy. Podle vypracovaných modelù se pøedpokládá zvýšení kapacity a výkonu všech technologií obnovitelných zdrojù energie. Nejvìtší význam bude mít biomasa. Pøedpokládá se zvýšení energetického využití biomasy ze 180 GW v roce 1995 na 876 GW v roce 2020, zejména v technologiích spalování. Poèítá se však i se 102 TWh, které budou vyprodukovány v podobì biopaliv. Dvacetinásobnì by se mìl do roku 2020 zvýšit výkon vìtrné energetiky na MW, 300násobnì by se mìl zvýšit instalovaný výkon fotovoltaických technologií na 14 GW. Ve studovaném období se zvýší spotøeba energie zhruba o 25 %, pøièemž vzroste i podíl spotøebované energie vyrobené z obnovitelných zdrojù z 4,3 % v roce 1995 na 8,2 % v roce 2020 (tabulka 4) Celková spotøeba energie (TWh) 10,350 11,375 11,950 12,950 Vyrobená energie z OZE (TWh) ,066 Podíl energie vyrobené z OZE (%) 4,3 6,3 7,3 8,2 Tabulka 4: Výhledový energetický potenciál obnovitelných zdrojù energie 19

19 OBRÁZEK 15: Pøedpokládaný rozvoj zamìstnanosti v EU jako dùsledek rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojù energie (OZE) solární tepelná PV solární tepelná elektøina vìtrná malá vodní bio anaerobní bio spalování bio zplynování kapalná biopaliva energetické plodiny lesní zbytky zemìdìlské zbytky celkem celkem bez paliv celkem paliva paliva = TABULKA 5: Pøedpokládaný rozvoj zamìstnanosti jako dùsledek rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojù energie (OZE) (viz OBRÁZEK 15) 20

20 Na obrázku 15 (tabulka 5) je znázornìn pøedpokládaný rozvoj zamìstnanosti jako dùsledek rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojù energie (OZE). Ve srovnání s rokem 1995 by se mìlo do roku 2020 vytvoøit nových pracovních míst na plný úvazek, z toho je pracovních míst, která vniknou v souvislosti s investicemi do výroby biopaliv. Je nutno si uvìdomit, že technologie obnovitelných zdrojù energie pøi stejném energetickém výstupu jsou nároènìjší na pracovní sílu než bìžné technologie. V tabulce 6 je uvedeno porovnání pøímé zamìstnanosti pøi výrobì a výstavbì zaøízení, provozu a údržbì pro klasické technologie a technologie obnovitelných zdrojù energie Rozsah Konstrukce a výstavba zaøízení (zamìstnanost na MEuro) Technologie zpracování biomasy kapalná paliva 6,08 6,08 6,08 6,08 anaerobnì 4,09 7,33 7,99 8,31 spalování 4,15 4,29 4,41 4,52 zplynování 6,26 6,17 6,11 5,93 Konvenèní technologie kogeneraèní výroba 2,3 5,7 elektrárna 4,2 13,0 teplárna 3,5 15,9 Provoz a údržba (zamìstnanost na GWh) Technologie zpracování biomasy kapalná paliva 0,86 0,86 0,86 0,86 anaerobnì 0,19 0,22 0,24 0,24 spalování 0,08 0,08 0,08 0,08 zplynování 0,09 0,09 0,09 0,10 Konvenèní technologie kogeneraèní výroba 0,02 0,06 elektrárna 0,01 0,1 teplárna 0,01 0,06 TABULKA 6: Porovnání klasických technologií s technologiemi obnovitelných zdrojù energie Poèet pracovních míst, která budou zrušena v dùsledku rozvoje prùmyslu obnovitelných zdrojù energie je však mnohem menší než poèet novì vytvoøených pracovních míst. Nejvýznamnìjší nárùst zamìstnanosti v prùmyslu obnovitelných zdrojù energie se oèekává v roce 2020, kdy pøímá zamìstnanost vzroste z v roce 2005 na , zatímco nepøímá zamìstnanost se rozvine z míst v roce 2005 na V dùsledku rozvoje prùmyslu obnovitelných zdrojù energie by mìlo být do roku 2010 zrušeno na míst. Do roku 2020 bude pokles mírnìjší, o míst. 21

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Porovnání emisí CO 2 mezi evropskými státy využívajícími jadernou energetiku a jejich bezjadernými protìjšky Hnutí DUHA patøí mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

14. OCHRANA 14.0 ÚVOD. Svazek 14 Ochrana ovzduší. ICLEI s Environmental Guide

14. OCHRANA 14.0 ÚVOD. Svazek 14 Ochrana ovzduší. ICLEI s Environmental Guide ICLEI s Environmental Guide Svazek 14 Ochrana ovzduší 14. OCHRANA OVZDUŠÍ 14.0 ÚVOD Tento svazek uvádí pøehled rùzných stránek ochrany ovzduší a jejich øešení. Zneèištìní ovzduší znamená pøítomnost nežádoucích

Více

Miliardy pro zelenìjší Evropu? Dálnice D8 a evropské finance Zpráva o úloze EU v kontroverzním projektu výstavby D8 pøes východní Krušné hory CEE Bankwatch Network & Friends of the Earth Europe Dálnice

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ENERGETIKA V PØÍKLADECH ZBYNÌK IBLER A KOL ENERGETIKA V PØÍKLADECH Praha 2003 Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA RESPONSIBLE CARE ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITU ITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA 19.6.2008 Pavel Švarc ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIVA Cílem Platformy

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Doc. Ing. Jiøí Hnilica, Ph.D. Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Aplikovaná analýza rizika ve finanèním managementu a investièním rozhodování Vydala Grada

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více