Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo 2231 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne Číslo 2232 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu k peněžitému vkladu do Vodohospodářské společnosti SITKA s.r.o. a Zastupitelstvu města Šternberka schválit peněžitý vklad ve výši Kč do Vodohospodářské společnosti SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: Číslo 2233 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání finančního výboru ze dne a rozpočtová opatření vnitřní uvedená v příloze č. 2 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtová opatření dle přílohy č.1 a přílohy č. 3 Číslo 2234 Zodpovídá: FO Termín: p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2014 rozpočtové provizorium a předložit tento návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2014 jako rozpočtové provizorium a jeho pravidla, uvedená v důvodové zprávě, Zastupitelstvu města Šternberka ke schválení Číslo 2235 Zodpovídá: OdPVV Termín: uzavření mandátní smlouvy na provádění služeb v oblasti pracovněprávní, bezpečnosti práce a požární ochrany mezi Městem Šternberk a firmou em Kelty s.r.o., Jeseník, Bukovice, Slunná 65, PSČ 790 0, IČ: , zastoupené Ing. Martinem Keltošem a starostu k podpisu této smlouvy

2 Číslo 2236 Zodpovídá: OS Termín: b e r e n a v ě d o m í informaci o projektu Nástroje ÚAP a Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření smlouvy o spolupráci k projektu Nástroje ÚAP s Olomouckým krajem Číslo 2237 Zodpovídá: OVV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru č. 16 ze dne a u k l á d á odboru vnitřních věcí předložit zápis Zastupitelstvu města Šternberka Číslo 2238 Zodpovídá: OSRI,OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a starostu ke všem úkonům souvisejícím s podáním žádostí o poskytnutí dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Číslo 2239 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í informace o výsledku e-aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu - pořízení výpočetní techniky pro potřeby Městského úřadu a vítěznou nabídku z e-aukce společnosti MERIDIAN ITS, s.r.o. Šlechtitelů 636/6, Olomouc, IČ: za cenu Kč bez DPH

3 Číslo 2240 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu týkající se stavebních úprav místních komunikací ulic Litovelská, Uničovská a Rýmařovská ve Šternberku a uzavření smlouvy o dílo na Stavební úpravy místní komunikace ulice Uničovská ve Šternberku s firmou Kareta, s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, IČ: v celkové částce ,39 Kč včetně DPH uzavření smlouvy o dílo na Stavební úpravy chodníků a BUS zastávky ulice Litovelská ve Šternberku s firmou ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., Na bažinách 1810/26, Šternberk, IČ: , v celkové částce ,70 Kč včetně DPH uzavření smlouvy o dílo na Stavební úpravy místní komunikace ulice Rýmařovská ve Šternberku s firmou Kareta, s.r.o., Krnovská 51, Bruntál, IČ: v celkové částce ,46 Kč včetně DPH uzavření smlouvy o dílo na Stavební úpravy místní komunikace ulice Rýmařovská ve Šternberku s firmou Stavební mechanizace Lhotský s.r.o., Pod Lesem 1755/23, Šternberk, IČ: v celkové částce ,88 Kč včetně DPH a starostu k podpisu smluv Číslo 2241 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu, týkající se zakázky Projektová dokumentace Šternberk lokalita ulic Masarykova Krampolova, p ř i j í m á nabídku projektanta Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227 / 42, Olomouc, IČ , uzavření dodatku D1 smlouvy o dílo s projektantem a k podpisu dodatku D1 smlouvy o dílo starostu

4 Číslo 2242 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č. 34/2013 a č.35/2013 z jednání komise veřejných zakázek ze dne a , r u š í zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Město Šternberk - Rámcová smlouva - dotační management u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Město Šternberk - Údržba veřejné zeleně v místních částech, vítězný uchazeč: ADn Josef Vavřík s.r.o., Skoky 102, DolníÚjezd, IČ: , nabídková cena: ,64Kč včetně DPH / 1 rok vítěze obecného poptávkového řízení: Prodej garážových přístřešků - Podnikatelská zóna Šternberk, vítězný uchazeč: INTERKOV CZ spol. s.r.o., Polská 64, Olomouc, IČ: , nabídková cena: 18,80 Kč včetně DPH /1 kg kovového odpadu a starostu podpisem příslušných smluv s vítěznými uchazeči Číslo 2243 Zodpovídá: OSRI Termín: u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Město Šternberk - Restaurování kamenného kříže na Městském hřbitově vítězný uchazeč: MgA. Martin Parobek, Na Vyhlídce 21, Šternberk, IČ: , nabídková cena: ,00 Kč včetně DPH, vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Město Šternberk - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, vítězný uchazeč: MgA. Martin Parobek, Na Vyhlídce 21, Šternberk, IČ: , nabídková cena: ,00 Kč včetně DPH a I.místostarostu podpisem smluv o dílo s vítěznými uchazeči Číslo 2244 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í žádosti o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šternberka a s o u h l a s í s kácením stromů na pozemcích parc. č. 2763, 4230, 4282, 5536/1 v k. ú. Šternberk (3 ks lip, 1 ks javoru), parc. č. 724/1 v k. ú. Dalov (1 ks ořešáku, 1 ks plané třešně) a parc. č. 422 v k. ú. Lhota u Šternberka (2 ks třešní) a provedením navržené náhradní výsadby a n e s o u h l a s í s kácením stromů na pozemku parc. č (7 ks bříz), k. ú. Šternberk Číslo 2245 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise pro životní prostředí č. 18 ze dne

5 Číslo 2246 Zodpovídá: OŽP Termín: b e r e n a v ě d o m í návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Zastupitelstvu města Šternberka tuto vyhlášku vydat Číslo 2247 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne a Číslo 2248 Zodpovídá: OSV Termín: odměnu ředitelce organizace Sociální služby Šternberk p.o. za 2. pololetí 2013 dle návrhu v důvodové zprávě Číslo 2249 Zodpovídá: OSV Termín: n e poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Šternberka pro Hospic na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc, IČ: a pro Středisko rané péče Tamtam Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc, IĆ: Číslo 2250 Zodpovídá: OSV Termín: Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí předloženou žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtové opatření č. 73 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit zvýšení příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Charitě Šternberk, IČ , Opavská 13, Šternberk Kč a zmocnit 1. místostarostu k podpisu smlouvy Číslo 2251 Zodpovídá: OŠK Termín: s t a n o v u j e příplatky za vedení ředitelům škol a školských zařízení od dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

6 Číslo 2252 Zodpovídá: OŠK Termín: odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury za 2. pololetí 2013 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 2253 Zodpovídá: OŠK Termín: j m e n u j e v souladu s 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od zástupce zřizovatele ve školských radách při základních školách: Svatoplukova PhDr. Bořivoj Vepřek, Pavel Pospíšil Dr. Hrubého Josef Knopf, Leo Czabe nám. Svobody RNDr. Libor Svoboda, Antonín Šnajdr, Mgr. Lubomír Papica Číslo 2254 Zodpovídá: OŠK Termín: přijetí peněžitého daru Základní školou nám. Svobody, Šternberk dle důvodové zprávy Číslo 2255 Zodpovídá: OŠK Termín: změny v rozpočtech příspěvkových organizací, čerpání rezervních a investičních fondů a aktualizaci odpisových plánů dle návrhů uvedených v důvodové zprávě Číslo 2256 Zodpovídá: OŠK Termín: s o u h l a s í s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, na období adventu a nového roku ( ) na Hlavním náměstí ve Šternberku dle důvodové zprávy a r o z h o d u j e o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů Číslo 2257 Zodpovídá: OŠK Termín: záměr podat žádosti o dotace Olomouckému kraji na projekty Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a Restaurování kamenného kříže se spolufinancováním dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a p o v ě ř u j e 1. místostarostu ke všem úkonům souvisejících s podáním žádostí o poskytnutí dotací z programů Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji a Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

7 Číslo 2258 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise kulturní a cestovního ruchu ze dne Číslo 2259 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í rámcový program a rozpočet 11. ročníku akce Město v pohybu 2014 a zastupitelstvu města schválit příspěvek Kč a dodatek smlouvy evid. Č. 4/13/S/OŠK ze dne s TJ Sokol Šternberk, IČ na pořádání akce pro veřejnost Město v pohybu v roce 2014 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 2260 Zodpovídá: OŠK Termín: zastupitelstvu města schválit příspěvky na rok 2014: TJ. Sokol, Zahradní 23, Šternberk, IČ , na provoz sokolovny ve výši Kč a na činnost oddílu volejbalu vč. Extraligy ve výši Kč Fotbalový klub, Blahoslavova 15, Šternberk, IČ , na provoz fotbalového stadionu ve výši Kč Petr Endrödy, Uničovská 39, Šternberk, IČ , na provoz budovy kina ve výši Kč dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 2261 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost HC TJ Šternberk o příspěvek na provoz zimního stadionu v roce 2013 a n e Zastupitelstvu města tento příspěvek schválit a rozpočtové opatření č. 72 dle návrhu finančního výboru a uzavření objednávky na dodávku služeb bruslení pro veřejnost a školy v období září-prosinec 2013 dle návrhu uvedeného v důvodové Číslo 2262 Zodpovídá: OŠK Termín: zastupitelstvu města zvýšení příspěvku na činnost Fbc Šternberk, Lužická 25, Šternberk, IČ o ,- Kč dle důvodové zprávy Číslo 2263 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í předložený zápis z jednání Komise rozvoje města a správy majetku ze dne a

8 Číslo 2264 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc.č. 459, 457 v k. ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch Telefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle Dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Číslo 2265 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene s právem umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk ve prospěch parc. č a budovy č.p postavené na parc. č v k.ú. Šternberk, ve vlastnictví manž. L. B. a J. B., na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu č /2013 a za jednorázovou úhradu ve výši 590 Kč a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo 2266 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a P.N., a V. W., k umístění a vedení přípojky kanalizace v pozemku parc. č. 91/4 v k. ú Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2267 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o provedení stavby mezi Městem Šternberk a T. P., k umístění a vedení přípojek vody a plynu v pozemku parc. č v k. ú Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu

9 Číslo 2268 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření dodatku smlouvy o provedení stavby uzavřené mezi Městem Šternberk a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , ze dne , spočívající v úpravě trasy vedení kabelů nízkého napětí elektřiny v pozemcích parc. č. 1307/1, 1112, 1110/4, 1063/2, 1117, 1059, 1036/4, 1066 a 1068 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o provedení stavby starostu Číslo 2269 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr města odprodat pozemek parc. č. 209 ost. plocha o výměře 62 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za cenu Kč Číslo 2270 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout pozemek parc. č. 510/1 ost. plocha o výměře m2 v k. ú. Lhota u Šternberka a u k l á d á zveřejnění tohoto záměru dle předloženého návrhu Číslo 2271 Zodpovídá: SMM Termín: záměr pronájmu části pozemku parc. č. 128 zahrada o výměře cca 300 m2 a části pozemku parc. č. 127/2 ost. plocha o výměře cca 170 m2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada za cenu 940 Kč/rok a u k l á d á zveřejnění tohoto záměru dle předloženého návrhu Číslo 2272 Zodpovídá: SMM Termín: pronájem pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemku parc. č. 111/1 trv. trav. por. o výměře cca 90 m2 v k. ú. Těšíkov za cenu 135 Kč/rok za účelem využití - zahrada s p. C. P., a k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu

10 Číslo 2273 Zodpovídá: SMM Termín: pronájem pozemků a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pozemky parc. č. 133/1 trv. trav. por. o výměře m2 a parc. č. 135/1 ost. plocha o výměře m2 v k. ú. Těšíkov za účelem využití pastvina za cenu 561 Kč/rok s p. J. K., a k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2274 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit posunutí termínu pro převod veřejné infrastruktury na Město Šternberk dle uzavřené Kupní smlouvy č. 607/12/s ze dne se společností PPS REALIZACE STAVEB, s. r. o., Labutí 2, Šternberk, IČ: z nově do v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 2275 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberk schválit prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy takto: -budovu bez č.p./č.e. postavenou na pozemku parc. č. 217/86 a pozemek parc. č. 217/86 zast. plocha o výměře 97 m2 za celkovou cenu 550 Kč/m2, pozemek parc. č. 217/132 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2 manž. M. a M. K., a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2276 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr odprodat nemovitosti v Podnikatelské zóně Šternberk v k. ú. Lhota u Šternberka se všemi součástmi a příslušenstvím takto: - budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/77 a pozemek parc. č. 217/77 zast. plocha o výměře 997 m2 za celkovou cenu Kč, pozemek parc. č. 217/128 ost. plocha o výměře m2 za cenu 750 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/130 ost. plocha o výměře m2 za cenu 600 Kč/m2 - pozemek parc. č. 217/141 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/103 a pozemek parc. č. 217/103 zast. plocha o výměře 89 m2 za cenu 550 Kč/m2, budovu bez č. p./č. e. postavenou na pozemku parc. č. 217/89 a pozemek parc. č. 217/89 zast. plocha o výměře 400 m2 za cenu 550 Kč/m2, pozemek parc. č. 217/152 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/134 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/135 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 224/1 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - pozemek parc. č. 217/142 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; pozemek parc. č. 224/4 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; - část pozemku parc. č. 224/3 ost. plocha o výměře cca m2 za cenu 400 Kč/m2 v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

11 Číslo 2277 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka uložit 2. místostarostovi jednat ve věci záměru směny dle varianty č. 1 navržené městem, to je směna pozemku parc.č. 393/3 orná půda o výměře m2 v k.ú. Lhota u Šternberka ve vlastnictví J. F., za některý z navržených pozemků parc.č. 481/6 orná o výměře m2, parc.č. 477/16 orná o výměře m2, parc.č. 477/2 orná o výměře m2 vše v k.ú. Lhota u Šternberka ve vlastnictví Města Šternberka v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 2278 Zodpovídá: SMM Termín: n e Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr směny dle varianty č. 2 navržené vlastníkem dotčeného pozemku (LV 216), to je směna pozemku parc.č. 393/3 orná půda o výměře m2 v k.ú. Lhota u Šternberka ve vlastnictví J. F., za některý z navržených pozemků parc.č. 6037/35 orná o výměře m2, parc.č. 6043/1 orná o výměře m2, parc.č. 6059/70 orná o výměře m2 vše v k.ú. Šternberk, parc.č. 272 orná o výměře m2 v k.ú. Lhota u Šternberka v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 2279 Zodpovídá: SMM Termín: n e Zastupitelstvu města Šternberka schválit nákup pozemku parc.č. 393/3 orná půda o výměře m2 v k.ú. Lhota u Šternberka ve vlastnictví J. F., za 200 Kč/m2 v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 2280 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis bytové komise č. 46 Číslo 2281 Zodpovídá: SMM Termín: pořadníky žádostí na pronájem bytu, bytové jednotky v domě zvláštního určení v majetku Města Šternberka s účinností dnem schválení Číslo 2282 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost občanského sdružení ECCE HOMO Šternberk ze dne a záměr - vypůjčit místnost o ploše 15,20 m2 v 1. patře budovy ve Šternberku, Dvorská 960/13 na pozemku parc. č. 4689/1 v k.ú. Šternberk za podmínek dle důvodové zprávy a u k l á d á záměr zveřejnit

12 Číslo 2283 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka odstranění budovy bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č. 1036/6 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Šternberk (altán v Tyršových sadech) Číslo 2284 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í výsledek zveřejnění záměru prodeje budovy č. pop. 951 stavby občanského vybavení (mateřská škola Hvězdné údolí) postavené na pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří; pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 637 m2 a pozemku parc. č s využitím zahrada o výměře 423 m2 vše v k.ú. Šternberk pod číslem evidenčním 310/13 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje výše uvedených nemovitostí za podmínek dle důvodové zprávy se základní nabízenou cenou nemovitostí Kč Číslo 2285 Zodpovídá: S,TAJ Termín: uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností mezi Městem Šternberk a Svazem měst a obcí ČR se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ , IČ: dle předloženého návrhu Číslo 2286 Zodpovídá: TAJ Termín: b e r e n a v ě d o m í plnění usnesení RM a ZM Šternberk Číslo 2287 Zodpovídá: 2.MS Termín: b e r e n a v ě d o m í program 65. valné hromady Vodohospodářské společnosti SITKA, s.r.o. se sídlem Vinohradská 2288/7, Šternberk a u k l á d á zástupci města hlasovat na 65. valné hromadě společnosti v souladu s předloženými návrhy Číslo 2288 Zodpovídá: 2.MS Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z 8. jednání řídícího týmu k vytvoření Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji Číslo 2289 Zodpovídá: OdPVV Termín: n a v r h u j e program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

13 Číslo 2290 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu, týkající se akce Úprava koryta toku Grygava Dodatek č.1 nájemní smlouvy SŽDC, uzavření dodatku D1 nájemní smlouvy s pronajímatelem: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: a k podpisu dodatku č. 1 nájemní smlouvy starostu Číslo 2291 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost Tenisového klubu Šternberk o odklad splátky půjčky splatné k a zastupitelstvu města schválit odklad splátky a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky č. 741/07/S uzavřené dne s Tenisovým klubem Šternberk, Svatoplukova 15, Šternberk, IČ dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě s připomínkou Číslo 2292 Zodpovídá: OŽP,OS Termín: zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Město Šternberk Provoz sběrného dvora j m e n u j e komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Město Šternberk Provoz sběrného dvora u k l á d á zahájit výběr zhotovitele veřejné zakázky dle 25, 26 a 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a p o v ě ř u j e starostu města k podpisu příslušných rozhodnutí a další korespondence, související s veřejnou zakázkou Město Šternberk Provoz sběrného dvora Ing. Stanislav Orság v.r. starosta Michal Oborný v.r. 1. místostarosta

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.1.2013 Číslo 1574 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.1.2013 program schůze dne 14.01.2013 Číslo 1575 Zodpovídá: OSRI Termín: 31.1.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.5.2011 Číslo: 390 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 4. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 3.

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Číslo: 299/15 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program zasedání 07.12.2016 O: Mgr. I. Černocká T: 07.12.2016 Číslo: 300/15 přehled usnesení Rady města Šternberka

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 6. 4. 2011 59 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č.2 program zasedání ZM Šternberka dne 6.4. 2011 60 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č4 bere na vědomí

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 14. 9. 2011 132 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 14.9.2011 133 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka č.4 přehled usnesení

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více