Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: zápis z jednání finančního výboru ze dne a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření města Šternberka k a rozpočtová opatření vnitřní uvedená v příloze č. 2 a Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k a schválit rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 Číslo 784 Zodpovídá: FO Termín: vydání směrnice S Odpisování dlouhodobého majetku Číslo 785 Zodpovídá: ORMI,O Termín: přílohu č. 7. k Dodatku č. 3 smlouvy č. 104/96/S s firmou REMIT s.r.o. objem a ceník prací na rok dle předloženého materiálu II. místostarostu k podpisu přílohy č. 7 Číslo 786 Zodpovídá: ORMI Termín: novelu směrnice S Veřejné zakázky města Šternberka podle předloženého návrhu Číslo 787 Zodpovídá: ORMI Termín: důvodovou zprávu, uzavření smlouvy o pronájmu označníků na autobusovém nádraží na ulici Nádražní ve Šternberku, uzavřené mezi městem Šternberkem a Veolia Transport Morava, a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava, IČ: a starostu města Šternberka k podpisu smlouvy

2 Číslo 788 Zodpovídá: ORMI Termín: další postup ve věci realizace veřejné zakázky: Stavební úpravy ulice Lhotská a Na Bažinách ve Šternberku a rozsah prací k zabezpečení stavby dle návrhu - varianta č. 3 Číslo 789 Zodpovídá: OŽP Termín: dodatek č. 5 smlouvy o nájmu vodohospodářského zařízení a o jeho provozování s Vodohospodářskou společností Sitka, s.r.o., IČ , Vinohradská 2288/7, Šternberk a k podpisu 2. místostarostu Číslo 790 Zodpovídá: OŽP Termín: žádosti o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šternberk, s o u h l a s í s kácením stromů na pozemcích par. č. 2224, 1847/5, 70, 6102/6, 2337/4, 2332, 4900 a 482 v k. ú. Šternberk a navrženou náhradní výsadbou dle předloženého materiálu a n e s o u h l a s í s kácením stromů na pozemcích par. č. 2329, k. ú. Šternberk Číslo 791 Zodpovídá: OŽP Termín: návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Zastupitelstvu města Šternberka tuto vyhlášku vydat Číslo 792 Zodpovídá: OŽP Termín: r e v o k u j e usnesení č. 626/22 ze dne , smlouvu o ošetření dřevin a náhradní výsadbě se společností Kareta s.r.o., IČ , Krnovská 51, Bruntál a k podpisu starostu Číslo 793 Zodpovídá: Termín: informaci o výsledcích hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury dle důvodové zprávy

3 Číslo 794 Zodpovídá: OŠK Termín: odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury za 2. pololetí 2011 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 795 Zodpovídá: OŠK Termín: záměr podat žádosti o dotace Olomouckému kraji na projekty Obnova kapličky Horní Žleb a Restaurování nástropní malby v místnosti č. 211 ve 2. NP objektu bývalého augustiniánského kláštera se spolufinancováním dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a uzavření smlouvy o dílo na akci Obnova kapličky Horní Žleb s firmou Karel Zelinka, stavební firma, Hnojice č.p. 170, Šternberk, IČ: (cena díla Kč včetně DPH) a smlouvy o dílo na akci Restaurování nástropní malby v místnosti č. 211 ve 2. NP objektu bývalého augustiniánského kláštera s J. S. ak. mal., (cena díla Kč vč. DPH) dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a k podpisu smluv 1. místostarostu Číslo 796 Zodpovídá: OŠK Termín: petici občanů města Šternberka Petice za záchranu dětského hřiště na ulici Pod Lesem odboru školství a kultury odpovědět dle důvodové zprávy a Číslo 797 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis z jednání komise kulturní a cestovního ruchu ze dne Číslo 798 Zodpovídá: OŠK Termín: změny v čerpání položek rozpočtu pro rok 2011, čerpání rezervního a investičního fondu příspěvkových organizací dle důvodové zprávy a aktualizaci odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2011 dle návrhu v důvodové zprávě a Číslo 799 Zodpovídá: OŠK Termín: r u š í část svého usnesení č. 904/40 ze dne , kterým se ukládá příspěvkovým organizacím ve školství s výjimkou školních jídelen min. 20% a MKZ a Sociálním službám min. 5% poskytnutého příspěvku na provoz použít na opravy budov svěřených do správy dle důvodové

4 Číslo 800 Zodpovídá: OSV Termín: odměnu ředitelce organizace Sociální služby Šternberk p.o. za 2. pololetí 2011 dle návrhu v důvodové zprávě a b e r e n a v ě d o m í výsledky hodnocení zaměstnance Bc. L., ředitelky organizace Sociální služby Šternberk p.o. Číslo 801 Zodpovídá: S Termín: Koncepci Městského kamerového monitorovacího systému ve Šternberku s výhledem do roku 2015 a navrhované pořadí lokalit pro umístění dalších kamerových bodů Číslo 802 Zodpovídá: OKS Termín: s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č.2 mandátní smlouvy na komplexní zajištění zadávacího řízení k projektu Technologické centrum se společností Expirit s.r.o., Odborů 286/12, Praha, IČ a starostu k podpisu Dodatku č.2 mandátní smlouvy, a všech souvisejících úkonů Číslo 803 Zodpovídá: OKS Termín: informaci k přípravě aktualizace Strategického plánu rozvoje města Šternberka pro období Číslo 804 Zodpovídá: OKS Termín: informaci k průběhu zadávacího řízení na projektovou dokumentaci projektu Podnikatelský inkubátor Šternberk Číslo 805 Zodpovídá: OKS Termín: v y h l a š u j e zadávací řízení na dodavatele mobilních telekomunikačních služeb s připomínkou a uzavření mandátní smlouvy na zajištění zadávacího řízení na mobilní telekomunikační služby se společností Ensytra s.r.o., IČ , Třeština 140, Úsov, za cenu 35 tis. Kč, bez DPH, a starostu k podpisu mandátní smlouvy a všech souvisejících úkonů, a zvýšení rozpočtu odboru kanceláře starosty o 42 tis. Kč, dle návrhu v důvodové zprávě

5 Číslo 806 Zodpovídá: SMM Termín: předložené zápisy z jednání Komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo 807 Zodpovídá: SMM Termín: informaci z jednání pracovního týmu Podnikatelská zóna Číslo 808 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit budoucí nákup pozemků na výstavbu cyklostezky Šternberk : Světlov Dolní Žleb a uzavření budoucích kupních smluv takto : část parc.č. 5338/1 - zahrada o výměře 676 m2 od manž. B. a L. K., část parc.č. 5356/6 - zahrada o výměře 242 m2 od manž. J. a M. Ch., část parc.č. 5356/7 zahrada o výměře 232 m2 od manž. R. a Z. N., část parc.č. 5356/7 - zahrada o výměře 236 m2 od J. H., za dohodnutou cenu 60 Kč/m2 na dobu 5 let za podmínek dle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu budoucích kupních smluv starostu Číslo 809 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr budoucí směny ve vlastnictví Města Šternberk parc.č lesní pozemek o výměře 4698 m2 v k.ú. Dalov za části pozemků dotčených budoucí stavbou cyklostezky Šternberk : Světlov Dolní Žleb, část parc.č. 5358/6 ostatní plocha o výměře 1364 m2, část parc.č. 5358/1 lesní pozemek o výměře 4441 m2, část parc.č. 5915/1 lesní pozemek o výměře m2 a část parc.č lesní pozemek o výměře m2 v k.ú. Šternberk ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, Hradec Králové, IČ a uložit odboru správy majetku města zajistit zveřejnění záměru budoucí směny a předložení návrhu budoucí směnné smlouvy ke schválení v orgánech obce za podmínek v předloženém materiálu

6 Číslo 810 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit revokaci usnesení ZM Šternberk č. 76/3 ze dne a schválit záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Města Šternberka, Horní náměstí 16, Šternberk, IČ pozemky v k.ú. Krakořice - parc.č. 737 lesní pozemek o výměře 2100 m2, v k.ú. Těšíkov - parc.č. 1172/9 lesní pozemek o výměře 3828 m2, parc.č. 1172/10 lesní pozemek o výměře 124 m2 a část (parc.č. 326) původ grafický příděl parc.č. (306) z přídělu 44 pro Obec Těšíkov lesní pozemek o výměře 3709 m2 na kterém Město Šternberk vlastnicky hospodaří, v k.ú. Lhota u Šternberka - parc.č. 423/1 lesní pozemek o výměře 5945 m2, parc.č. 423/5 lesní pozemek o výměře 36 m2, parc.č. 465/8 lesní pozemek o výměře 1080 m2, parc.č. 423/3 lesní pozemek o výměře 85 m2 a v k.ú. Dalov parc.č. 778 lesní pozemek o výměře 6036 m2, parc.č. 781 lesní pozemek o výměře 1608 m2 za nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, Hradec Králové, IČ pozemky v k.ú. Šternberk - parc.č ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 1775 m2, parc.č ostatní plocha/ neplodná půda, o výměře 3018 m2, parc.č ostatní plocha/ neplodná půda o výměře 1610 m2, parc.č ostatní plocha/ neplodná půda o výměře 2517 m2, parc.č ostatní plocha/ komunikace o výměře 938 m2, parc.č ostatní plocha/ neplodná půda o výměře m2, parc.č ostatní plocha/ neplodná půda o výměře 600 m2, parc.č ostatní plocha/ ostatní komunikace o výměře 931 m2, parc.č ostatní plocha/ jiná plocha o výměře 1283 m2 a uložit odboru správy majetku města zajistit zveřejnění záměru směny a předložení směnné smlouvy ke schválení v orgánech obce za podmínek v předloženém materiálu. Číslo 811 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene s právem umístění vedení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemků parc. č. 3678/1 a 3679 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch budovy č.p. 583 na parc. č a ve prospěch pozemků parc.č. 3690, 3691, vše v k. ú. Šternberk, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu ve výši 1.890,- Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene

7 Číslo 812 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování inženýrských přípojek (kanalizace a elektřiny), včetně práva vstupu v souvislosti s opravami a údržbou, nebo jejich odstraňováním, umístěné v nemovitosti bytový dům č.p (Olomoucká 75) postavený na parc. č. 614/1 tvořený bytovými jednotkami: /1 se spoluvlastnickým podílem 5856/55012 na společných částech domu a zastavěném /2 se spoluvlastnickým podílem 5782/55012 na společných částech domu a zastavěném /3 se spoluvlastnickým podílem 5801/55012 na společných částech domu a zastavěném /4 se spoluvlastnickým podílem 5899/55012 na společných částech domu a zastavěném /5 se spoluvlastnickým podílem 6193/55012 na společných částech domu a zastavěném /6 se spoluvlastnickým podílem 6050/55012 na společných částech domu a zastavěném /7 se spoluvlastnickým podílem 6121/55012 na společných částech domu a zastavěném /8 se spoluvlastnickým podílem 5863/55012 na společných částech domu a zastavěném /9 se spoluvlastnickým podílem 3725/55012 na společných částech domu a zastavěném /10 se spoluvlastnickým podílem 3722/55012 na společných částech domu a zastavěném ve prospěch domu rodinný dům č.p (Kosmákova 29) postavený na parc.č. 614/2 vše v k. ú. a obci Šternberk, bezúplatně, na dobu jednoho roku ode dne podpisu kupní smlouvy na prodej domu č.p.2533 (Kosmákova 29) a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo 813 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje nemovitosti - budovy č. p. 68 (Opavská 2) rodinný dům, na parc. č. 73 a parc. č. 73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, za cenu ,- Kč dle znaleckého posudku č ze dne budovy č. p. 67 (Opavská 4) rodinný dům, na parc. č. 69 a parc. Č. 69 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 433 m2, za cenu ,- Kč dle znaleckého posudku č ze dne vše v k.ú. Šternberk, dle předloženého materiálu Číslo 814 Zodpovídá: SMM Termín: výpověď z nájemní smlouvy č. 713/98/s ve znění pozdějšího dodatku uzavřenou se společností Armila Šternberk v. o. s., IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu výpovědi 1. místostarostu

8 Číslo 815 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka revokovat usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 123/5 ze dne Číslo 816 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí nabídku manž. J. a A.. ze dne na odprodej nemovitostí v Podnikatelské zóně Šternberk Blok A a s žadateli dále jednat o umístění, popř. rozsahu jejich nabídky v požadovaném bloku, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 817 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemků a uzavření kupní smlouvy takto: - část parc. č. 217/127 ost. plocha o výměře dané geometrickým plánem (cca m2) a pozemek parc. č. 217/92 ost. plocha o výměře 46 m2 za cenu 1 550,- Kč/m2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka společnosti RM Cars trading s. r. o., Tř. Svobody 956/31, Olomouc, IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 818 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy takto: - budova bez čp/če - jiná stavba postavená na parc. č. 217/85 a pozemek parc. č. 217/85 zast. plocha o výměře 284 m2 za celkovou cenu ,- Kč, garážový přístřešek ESO č. 35 postavený na parc. č. 217/131 (stavba nezapsaná v evidenci katastru nemovitostí) za cenu ,- Kč a část parc. Č. 217/131 ost. plocha o výměře dané geometrickým plánem (cca m2) za cenu 552,- Kč/m2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka p. J.J.,v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 819 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit předkupní právo k části a uzavření smlouvy o předkupním právu takto: část parc. č. 217/131 ost. plocha o výměře dané geometrickým plánem (cca m2) za cenu 552,- Kč/m2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka p. J. J. v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a zmocnit k podpisu smlouvy o předkupním právu 1. místostarostu

9 Číslo 820 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy takto: - budovu bez čp/če - jiná stavba postavená na parc. č. 217/79, pozemek parc. č. 217/79 zast. plocha o výměře 261 m2 a část parc. č. 217/130 ost. plocha o výměře dané geometrickým plánem (cca 439 m2) za cenu 610,- Kč/m2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka p. A. K. v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 821 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit vyhlášení opakované nabídky na prodej volných nemovitostí v Podnikatelské zóně Šternberk v souladu s důvodovou zprávou předloženého Číslo 822 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje části parc. č. 504/3 orná půda o výměře cca m2 v k. ú. Lhota u Šternberka a Zastupitelstvu města Šternberka schválit podmínky nabídky v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 823 Zodpovídá: SMM Termín: zápisy z bytové komise ze dne 4.10., a Číslo 824 Zodpovídá: SMM Termín: žádost pana Z. Z. a paní Mgr. E. P. ze dne a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 005 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v bytovém domě Labutí 2411/25 ve Šternberku mezi Městem Šternberkem a Bytovým družstvem Šternberk - Labutí se sídlem ve Šternberku, Horní náměstí 57/9, IČ na straně jedné a manželi Z.Z. a Mgr. E.P. na straně druhé na dobu neurčitou za podmínek nájemní smlouvy č. 280/11/S/SBNP a dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu výše uvedené smlouvy a s o u h l a s í s přenecháním výše uvedeného bytu do podnájmu manželům P. a I. M. na dobu určitou 6 měsíců s účinností od

10 Číslo 825 Zodpovídá: SMM Termín: žádost paní F. R. ze dne a skončení nájmu bytu č. 001 o velikosti 3+1 s částečným příslušenstvím v budově s číslem popisným 247 na č. parcelní 2533 v k.ú. Šternberk ( vstupní objekt veřejného pohřebiště ulice Dlouhá č. o. 8 ) dohodou k pro nájemkyni bytu paní F.R. a 1. místostarostu k podpisu dohody o zániku nájmu bytu Číslo 826 Zodpovídá: SMM Termín: žádost paní R. M. ze dne a žádost paní V. H. ze dne a skončení nájmu bytu č. 102 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, Hlavní náměstí 106/12 dohodou k pro nájemkyni bytu paní R. M. a 1. místostarostu k podpisu dohody o zániku nájmu bytu a s o u h l a s í s výměnou výše uvedeného bytu pro paní V. H. a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 102 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, Hlavní náměstí 106/12 mezi Městem Šternberkem a paní V. H. za podmínek vzoru nájemní smlouvy schváleného Radou města Šternberka usnesením č. 380 ze dne a za podmínek dle důvodové zprávy a z m o c ň u je 1. místostarostu k podpisu této nájemní smlouvy a oddělení správy bytů a nebytových prostor vypracovat a uzavřít smlouvu o sdružení finančních prostředků a budoucí nájemní smlouvě na výše uvedený byt mezi Městem Šternberkem a paní V. H. dle vzoru smlouvy schváleného Zastupitelstvem města Šternberka usnesením č. 457/18 ze dne a za podmínek dle důvodové zprávy a Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření této dohody Číslo 827 Zodpovídá: SMM Termín: statistický přehled a koncepci vývoje nájmů nebytových prostor v majetku města dle důvodové zprávy a koncepci zapracovat do INSTRUKCE I Pravidla a postup pronájmu nebytových prostorů a koncepci projednat v příslušných komisích Rady města Šternberka dle skutečného stavu inventur 2011 včetně jejich způsobu využití, tj. veškerého majetku města včetně majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi města

11 Číslo 828 Zodpovídá: 2.MS Termín: program 60. valné hromady Vodohospodářské společnosti SITKA, s.r.o. se sídlem Vinohradská 2288/7, Šternberk a zástupci města hlasovat na 60. valné hromadě společnosti v souladu s předloženými návrhy Číslo 829 Zodpovídá: TAJ Termín: v y d á v á nařízení města Šternberka č. 2/2011/nař., kterým se mění nařízení města č. 2/08/nař., o placeném parkování v centru města Šternberka Číslo 830 Zodpovídá: SMM Termín: žádost paní M. K. ze dne a skončení nájmu bytu č. 214 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě zvláštního určení Komenského 388/40 dohodou k pro nájemkyni bytu paní M. K. a 1. místostarostu k podpisu dohody o zániku nájmu bytu Číslo 831 Zodpovídá: SMM Termín: důvodovou zprávu, žádost paní M. D. ze dne přednostní přidělení bytu č. 214 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě zvláštního určení ve Šternberku, Komenského 388/40 paní M. D. a uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený byt mezi Městem Šternberkem a paní M.D. za podmínek vzoru nájemní smlouvy schváleného usnesením Rady města Šternberka č. 380 ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostru k podpisu nájemní smlouvy Číslo 832 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis z jednání komise pro děti a mládež ze dne a ředitelům DDM, ZŠ nám. Svobody a Svatoplukova zpracovat analýzu varianty přemístění DDM a řediteli DDM provádět kontroly technického stavu budovy ve spolupráci se stavebním úřadem Mgr. Jaromír Sedlák v.r. starosta Mgr. Jiří Zemánek v.r. místostarosta

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 15.02.2012 218 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 15.02.2012 219 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 4 bere na vědomí

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 14. 9. 2011 132 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 14.9.2011 133 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka č.4 přehled usnesení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.1.2013 Číslo 1574 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.1.2013 program schůze dne 14.01.2013 Číslo 1575 Zodpovídá: OSRI Termín: 31.1.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.7.2012 Číslo 1275 Zodpovídá: OKS Termín: 30.7.2012 program schůze dne 30.7. 2012 Číslo 1276 Zodpovídá: OŽP Termín: 3.8.2012 dodatek č. 1 ke smlouvě o

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.5.2011 Číslo: 390 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 4. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 3.

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.11.2013 Číslo 2231 Zodpovídá: OdPVV Termín: 25.11.2013 program schůze dne 25.11.2013 Číslo 2232 Zodpovídá: FO Termín: 28.11.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.3.2011 Číslo: 216 Zodpovídá: FO Termín: 7.3.2011 zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Šternberka za rok 2010 Číslo: 217 Zodpovídá: FO Termín:

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.2.2012 Číslo 945 Zodpovídá: OKS Termín: 31.3.2012 podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na snižování energetických ztrát veřejných

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 25.02.2015 27 / 3 č. 2 28 / 3 č. 3 program zasedání dne 25. 2. 2015 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.11.2010 Číslo: 2 Zodpovídá: FO Termín: 2.12.2010 návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a Zastupitelstvu města Šternberka tuto obecně závaznou

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.6.2014 Číslo 2650 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.6.2014 program schůze RM dne 09.06.2014 Číslo 2651 Zodpovídá: FO Termín: 10.6.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více