Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 včetně návrhu na usnesení, uvedeném v důvodové zprávě, Zastupitelstvu města Šternberka ke schválení Číslo 894 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání finančního výboru ze dne a plán práce finančního výboru na rok 2012 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit plán práce finančního výboru na rok 2012 Číslo 895 Zodpovídá: OS,OVV, Termín: b e r e n a v ě d o m í návrh na provedení opatření pro snížení provozních nákladů na dodávku elektřiny do budov Města Šternberk a u k l á d á předložit návrh na realizaci navržených opatření Číslo 896 Zodpovídá: OŽP Termín: s o u h l a s í s předloženými ceníky lesnické činnosti platnými pro r (ceník dříví, ceník pěstební činnosti a ceník sazenic) a p o v ě ř u j e 2. místostarostu k jejich podpisu Číslo 897 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise pro děti a mládež ze dne Číslo 898 Zodpovídá: OŠK Termín: záměr podat žádost o státní účelovou dotaci na projekt programu prevence kriminality rozšíření městského kamerového systému o tři body (sportovní hala, nové autobusové stanoviště a Azylový dům Dalov, předpokládané celkové náklady 750 tis. Kč) a v případě získání dotace schvaluje podíl města na spolufinancování min. 10% celkových nákladů

2 Číslo 899 Zodpovídá: OŠK Termín: s t a n o v u j e paní H.B.,ředitelce ŠJ Komenského příplatek za vedení dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě s účinností od Číslo 900 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í plán akcí Městských kulturních zařízení, p.o. na rok 2012 a v souladu s ustanovením čl. II smlouvy o zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk, č.evid. 497/09/s/kul, uzavřené dne s agenturou ARKS Plus., s.r.o., Dolní Hejčínská 31, Olomouc, IČ , roční programovou nabídku služeb kultury v roce 2012 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 901 Zodpovídá: OŠK Termín: zastupitelstvu města schválit příspěvek a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku pro pořadatele akce pro veřejnost Město v pohybu 2012 občanské sdružení I love Šternberk, se sídlem Uničovská 39/434, Šternberk, IČ , dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě s Číslo 902 Zodpovídá: OŠK Termín: u k l á d á odboru Správy majetku města jednat s OSBD Olomouc se sídlem v Uničově o možných podmínkách výstavby nové mateřské školy v lokalitě Světlov a dle výsledku jednání a u k l á d á odpovědět p. J. L., o nepřijetí nabídky stavby mateřské školy v objektu Paloukova a u k l á d á odboru městského investora, odboru školství, správy majetku města připravit záměr výstavby Číslo 903 Zodpovídá: OŠK Termín: s t a n o v u j e termíny projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

3 Číslo 904 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í vznik Sdružení rodičů a přátel při Základní škole Svatoplukova 7 Šternberk, o. s., se sídlem Svatoplukova 1419/7, Šternberk, IČ a převod movitého majetku Sdružení rodičů a přátel při Základní škole Svatoplukova 7 Šternberk, o. s., se sídlem Svatoplukova 1419/7, Šternberk, IČ jako zůstatek zaniklé Obecně prospěšné společnosti rodičů I. základní školy Šternberk dle důvodové zprávy a zastupitelstvu města poskytnout nově vzniklému Sdružení rodičů a přátel při Základní škole Svatoplukova 7 Šternberk, o. s., se sídlem Svatoplukova 1419/7, Šternberk, IČ příspěvek ve výši cca Kč jako zůstatek zaniklé Obecně prospěšné společnosti rodičů I. Základní školy Šternberk dle důvodové zprávy Číslo 905 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření dodatku č. 1 ke sml. č. 173/09/S smlouvy o zajištění provozu městského koupaliště se společností TK Šternberské sportovní centrum s.r.o., Svatoplukova 2404/15, Šternberk, IČ řešící aktuální sazbu DPH a změnu finančních plateb za poskytované služby a k podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění provozu městského koupaliště a Smlouvy o nájmu 1. místostarostu Číslo 906 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemku a uzavření kupních smluv takto: - část pozemku parc. č ost. plocha o výměře 159 m2 a část pozemku parc. č ost. plocha o výměře 291 m2 v k. ú. Dalov manž. F. a M. D. za cenu Kč - část pozemku parc. č ost. plocha o výměře 431 m2 v k. ú. Dalov manž. MUDr. J. a H. K. za cenu Kč - část pozemku parc. č ost. plocha o výměře 615 m2 v k. ú. Dalov pí. M. V., za cenu Kč a Číslo 907 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - část pozemku parc. č ost. plocha o výměře cca 55 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk společnosti STUDIO BYDLENÍ s. r. o., Dalimilova 18/92, Olomouc, IČ: za cenu Kč/m2 a

4 Číslo 908 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - část pozemku parc. č. 504/3 ost. plocha o výměře cca m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Lhota u Šternberka p. S.Š. za cenu 400 Kč/m2 a Číslo 909 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka revokovat usn. Zastupitelstva města Šternberka č. 194/7 ze dne a Zastupitelstvu města Šternberk schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 217/127 ost. plocha o výměře dané geometrickým plánem (cca m2) v k. ú. Lhota u Šternberka za cenu 1 550,- Kč/m2 společnosti MORAVENAL PRO s. r. o., Denisova 16, Olomouc, IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a Číslo 910 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka neschválit nabídku manž. J.a A. K., na odprodej nemovitostí v Podnikatelské zóně Šternberk Blok A v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu Číslo 911 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej nemovitostí a uzavření kupní smlouvy takto: -budova bez čp/če - jiná stavba postavená na pozemku parc. č. 217/64, pozemek parc. č. 217/64 zast. plocha o výměře 321 m2, budova bez čp/če - jiná stavba postavená na pozemku parc. č. 217/65, pozemek parc. č. 217/65 zast. plocha o výměře 500 m2 a část pozemku parc. č. 217/131 ost. plocha o výměře dané geometrickým plánem (cca m2) za cenu 810,- Kč/m2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka p. M.N. s důvodovou zprávou předloženého materiálu a

5 Číslo 912 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: -část pozemku parc. č. 217/130 ost. plocha o výměře dané geometrickým plánem (cca m2) za cenu 601,- Kč/m2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka společnosti JM-PENTA s. r. o., Gen. Svobody 1 222, Uničov, IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a Číslo 913 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: -pozemek parc. č. 224/6 ost.plocha o výměře m2 za cenu ,- Kč v k. ú. Lhota u Šternberka společnosti SELM MORAVA s. r. o., Olomoucká 2440/203, Šternberk, IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a Číslo 914 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit vyhlášení opakované nabídky na prodej volných nemovitostí v Podnikatelské zóně Šternberk v souladu s důvodovou zprávou předloženého Číslo 915 Zodpovídá: SMM Termín: ukončení Smlouvy o nájmu nemovitostí č. sml. 614/10/s uzavřenou se společností JM-PENTA s. r. o., Gen. Svobody 1 222, Uničov, IČ: dohodou k a k podpisu dohody o ukončení nájmu 1. místostarostu Číslo 916 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 1618/2 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, pro všechny případné právní nástupce stran, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle Dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a 1. místostarostu k podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

6 Číslo 917 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í předložené zápisy z jednání Komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo 918 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene s právem umístění kabelu nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 217/1, k. ú. Lhota u Šternberka, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch budovy bez čp/če jiná stavba na pozemku parc.č. 217/78 a ve prospěch pozemků parc. č. 217/78 a 217/129, vše v k.ú. Lhota u Šternberka, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu ve výši 5.625,- Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého materiálu a m o c ň u j e 1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo 919 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej nemovitostí rod. dům č.p (Kosmákova 29), postavený na pozemku parc. č. 614/2 a pozemek parc. č. 614/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 141 m2 v k.ú. Šternberk za ujednanou kupní cenu ve výši ,- Kč paní K.C., dle důvodové zprávy a Číslo 920 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej nemovitostí budova bez č.p., postavená na pozemku parc. č. 614/4 a pozemek parc. č. 614/4 - zast. plocha a nádvoří o výměře 54 m2 v k.ú. Šternberk za ujednanou kupní cenu ve výši ,- Kč Společenství vlastníků pro dům Olomoucká 1254/75, se sídlem Olomoucká 1254/75, Šternberk, IČ: dle důvodové zprávy a Číslo 921 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit správnost předložených seznamů místních a pomístních názvů v k.ú. Krakořice obce Šternberk v rámci Komplexní pozemkové úpravy Krakořice pro obnovu katastrálního operátu dle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu předložených seznamů s grafickou přílohou starostu

7 Číslo 922 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit budoucí směnu pozemku ve vlastnictví Města Šternberk parc.č lesní pozemek o výměře 4698 m2 v k.ú. Dalov za části pozemků dotčených budoucí stavbou cyklostezky Šternberk : Světlov Dolní Žleb, část parc.č. 5358/6 ostatní plocha o výměře cca 185 m2, část parc.č. 5358/1 lesní pozemek o výměře cca 82 m2, část parc.č. 5915/1 lesní pozemek o výměře cca 869 m2 a část parc.č lesní pozemek o výměře cca 676 m2 v k.ú. Šternberk ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, Hradec Králové, IČ a uzavření budoucí směnné smlouvy za podmínek dle předloženého návrhu této smlouvy a zmocnit k podpisu budoucí směnné smlouvy starostu Číslo 923 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis bytové komise ze dne Číslo 924 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost paní B.P. ze dne a uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě zvláštního určení ve Šternberku, Žitná 390/12 mezi Městem Šternberkem a paní B. P. za podmínek vzoru nájemní smlouvy schváleného Radou města Šternberka usnesením č. 380 ze dne a za podmínek dle důvodové zprávy a zmocňuje 1. místostarostu k podpisu nájemní smlouvy.

8 Číslo 925 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu včetně žádosti Ing. M. B. ze dne a skončení nájmu bytové jednotky č. 357/13 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, Uničovská 357/49 dohodou k pro nájemce jednotky manžele Mgr. S.B. a Ing. M.B., a 1. místostarostu k podpisu dohody o zániku nájmu bytové jednotky v předloženém znění a b e r e n a v ě d o m í žádosti paní Ing. A. S. a Ing. J. B. ze dne a uzavření nájemní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku mezi Městem Šternberkem a Ing. A.S. za podmínek vzoru nájemní smlouvy schváleného Radou města Šternberka usnesením č. 380 ze dne a za podmínek důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu nájemní smlouvy a u k l á d á oddělení správy bytů a nebytových prostor vypracovat a uzavřít smlouvu o sdružení finančních prostředků a budoucí nájemní smlouvě na výše uvedenou bytovou jednotku mezi Městem Šternberkem a Ing. A.S. dle vzoru smlouvy schváleného Zastupitelstvem města Šternberka usnesením č. 457/18 ze dne a za podmínek dle důvodové zprávy a Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření této smlouvy Číslo 926 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost pana M.A. ze dne a n e přednostní přidělení bytu v domě zvláštního určení v majetku Města Šternberka Číslo 927 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a u uzavřených smluv na pronájem nebytových prostorů ve vlastnictví Města Šternberka zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2011 ve výši 1,9 % v souladu s ujednáním o inflaci v těchto smlouvách

9 Číslo 928 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a nabídky do výběrového řízení č.ev. 02/11 a vítězem výběrového řízení č.ev. 02/11 na pronájem nebytového prostoru v přízemí nemovitosti ve Šternberku, Radniční 81/16 na pozemku č. parcelní 88 v k.ú. Šternberk - P.R. na 1. místě - V. G. na 2. místě a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného nebytového prostoru mezi Městem Šternberkem a schváleným vítězem za podmínek vzoru smlouvy o nájmu nebytového prostoru schváleného Radou města Šternberka usnesením č. 235 ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu výše uvedené smlouvy a ukončení nájmu výše uvedeného nebytového prostoru dohodou k datu účinnosti nové smlouvy o nájmu se schváleným vítězem, nejpozději však k datu uplynutí výpovědní lhůty k pro nájemkyni paní MUDr. R. H. a 1. místostarostu k podpisu dohody o skončení nájmu Číslo 929 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost firmy TERMOPOL ŠTERNBERK s.r.o. ze dne a pro rok 2012 nájemné ze Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostorů a o nájmu tepelných zařízení č. 613/00/S uzavřené mezi Městem Šternberkem a firmou TERMOPOL ŠTERNBERK s.r.o. se sídlem ve Šternberku, Uničovská 101, IČ ve výši ,- Kč bez DPH a 1. místostarostu k podpisu dodatku č. 5 shora uvedené smlouvy v předloženém znění Číslo 930 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost MUDr. T.T. ze dne a záměr města - pronájem souboru 4 místností o ploše 36,84 m2 v přízemí budovy ve Šternberku na ulici Opavské č. 2566/1B na pozemku č. parcelní 28/2 v k.ú. Šternberk za podmínek dle důvodové zprávy a u k l á d á záměr zveřejnit

10 Číslo 931 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 614/3 ostatní plocha o výměře 444 m2 v k.ú. Šternberk, za cenu ,- Kč, do podílového vlastnictví mezi Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Olomoucká 1254/75, Šternberk, se sídlem Olomoucká 1254/75, Šternberk, IČ: , zastoupeného Mgr. J.Č. předsedkyní výboru a J. S. místopředsedou výboru ve výši spoluvlastnického podílu 10/11 a paní K.C., ve výši spoluvlastnického podílu 1/11, dle předloženého materiálu a Číslo 932 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í ceník podnájmu smuteční síně veřejného pohřebiště ulice Dlouhá, Šternberk na rok 2012 firmy Alexej Zatloukal MISERICORDIA, IČ na rok 2012 Číslo 933 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í aktualizaci ceny tepla ke KS č na rok 2012 firmy Dalkia Česká republika, a.s. ze dne a pro dům U Vrby 2214/12 uzavření Ujednání o ceně, Diagramů na dodávku a odběr tepla a Dohody o poskytování záloh na odběr tepelné energie pro rok 2012 mezi Městem Šternberkem a firmou Dalkií Česká republika a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 3123/152, IČ v předloženém znění a 1.místostarostu k podpisu výše uvedených dohod Číslo 934 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí informaci o výsledku veřejné nejvyšší nabídky na prodej budovy a Zastupitelstvu Města Šternberka schválit vyhlášení opakované nabídky prodeje budovy č. p. 93 (Hlavní náměstí 5), postaveného na pozemku parc. č. 54 a pozemku parc. č zast. plocha a nádvoří o výměře 355 m2 a pozemku parc. č. 55 zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Šternberk za sníženou cenu ,- Kč a s min. výši navyšované ceny 5.000,- Kč Číslo 935 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zprávu Handkeho občanského sdružení ze dne a pro rok 2011 věcné plnění nájmu ze smlouvy o nájmu č. 640/01/S ze dne ve výši ,- Kč

11 Číslo 936 Zodpovídá: OKS Termín: b e r e n a v ě d o m í informaci o ochranných známkách města a neprodlužovat platnost slovních ochranných známek Šternberk - město hodin a Muzeum hodin Číslo 937 Zodpovídá: ORMI Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu, týkající se akce Technická infrastruktura v lokalitě bývalých kasáren kpt. Nálepky Šternberk - výstavba plynárenského zařízení Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní na akci: Technická infrastruktura v lokalitě bývalých kasáren kpt. Nálepky ve Šternberku s budoucím kupujícím SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz a zmocnit starostu podpisem smlouvy Číslo 938 Zodpovídá: ORMI Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č. 9/2012 z jednání komise pro veřejné zakázky ze dne , u r č u j e vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Město Šternberk Rámcová servisní smlouva o IT podpoře a poradenství firma: MERIT GROUP, a.s., Březinova 136/7, Olomouc,IČ: , cenová nabídka: ,00 Kč bez DPH a starostu podpisem smlouvy Číslo 939 Zodpovídá: ORMI Termín: dohodu o připojení nového osvětlení komunikací v lokalitě Státního hradu Šternberk na veřejné osvětlení města Šternberka starostu k podpisu dohody Číslo 940 Zodpovídá: OVV Termín: p o v ě ř u j e přijímáním prohlášení o uzavření manželství podle ustanovení 4 odst.1 zákona č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele Mgr. Jaromíra Sedláka a Mgr. Jiřího Zemánka a s t a n o v u j e zastupitelům Mgr. Jaromíru Sedlákovi a Mgr. Jiřímu Zemánkovi právo užívat závěsného odznaku se státním znakem ČR při významných příležitostech a občanských obřadech v souladu s ustanovením 108 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

12 Číslo 941 Zodpovídá: OKS Termín: n a v r h u j e program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne ,v 15,00 hodin, Městský klub, Masarykova 20, Šternberk Číslo 942 Zodpovídá: OKS Termín: odprodej dlouhodobého majetku, dle přiloženého návrhu Číslo 943 Zodpovídá: 2.MS Termín: změnu ve členství v komisi veřejných zakázek a j m e n u j e Ing. Stanislava Orsága za Mgr. Sedláka Jaromíra a Michala Oborného za Mgr. Zemánka Jiřího s účinností od Číslo 944 Zodpovídá: OŠK Termín: s t a n o v u j e Mgr. Jaromíru Sedlákovi, řediteli ZŠ Svatoplukova plat dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě s účinností od Ing. Stanislav Orság v.r. starosta Michal Oborný v.r. místostarosta

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 15.02.2012 218 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 15.02.2012 219 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 4 bere na vědomí

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 14. 9. 2011 132 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 14.9.2011 133 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka č.4 přehled usnesení

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.7.2012 Číslo 1275 Zodpovídá: OKS Termín: 30.7.2012 program schůze dne 30.7. 2012 Číslo 1276 Zodpovídá: OŽP Termín: 3.8.2012 dodatek č. 1 ke smlouvě o

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.2.2012 Číslo 945 Zodpovídá: OKS Termín: 31.3.2012 podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na snižování energetických ztrát veřejných

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Zápis z 6. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 6. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.1.2011 Číslo: 147 Zodpovídá: OKS Termín: 24.1.2011 zápis z jednání redakční rady Šternberských listů ze dne 24.01.2011 a termíny vydání Šternberských listů

Více

Zápis z 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.11.2010 Číslo: 2 Zodpovídá: FO Termín: 2.12.2010 návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a Zastupitelstvu města Šternberka tuto obecně závaznou

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.1.2013 Číslo 1574 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.1.2013 program schůze dne 14.01.2013 Číslo 1575 Zodpovídá: OSRI Termín: 31.1.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.3.2011 Číslo: 216 Zodpovídá: FO Termín: 7.3.2011 zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Šternberka za rok 2010 Číslo: 217 Zodpovídá: FO Termín:

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.5.2011 Číslo: 390 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 4. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 3.

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 16. 2. 2011 38 / 3 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 15.12. 2010 39 / 3 Zastupitelstvo města Šternberka č.3 bere na vědomí

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 6. 4. 2011 59 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č.2 program zasedání ZM Šternberka dne 6.4. 2011 60 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č4 bere na vědomí

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 22 6. 2011 96 / 5 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 22.6. 2011 97 / 5 Zastupitelstvo města Šternberka č.4 bere na vědomí přehled

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.02.2016 Číslo: 829/28 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.02.2016 Číslo: 830/28 Zodpovídá: FO Termín: 25.02.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í z 21. jednání rady města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. v zasedací místnosti UR/21/1/2011 schválení programu jednání Rada města pro projednání 1. s c h v a l u j e program 21. jednání rady

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více