ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù, které jsou letos vìnovány dobì II. svìtové války. Dlouhých sedmdesát let uplynulo od konce jedné z nejhor ích válek, kterou lidstvo za ilo, a mne, tedy autorku úvodníkù, vùbec nenapadlo, jaký ohlas mezi vámi ètenáøi toto téma vyvolá. Rozhodla jsem se proto zapomenout na pøipravený koncept, kdy jsme si dnes mìli povídat o letech 1938 a 1939 a místo toho si dnes pøipomeòme následující události: Na dobové fotografii vidíme rodinu Samuela Rottra, národnosti idovské, která ila v enovì na èísle popisném 366. Celá rodina, vyjma dcery Idy, zahynula v nì- Ida Rottrová (oznaèena na fotografii X ) meckém koncentraèním táboøe. Pravdìpodobnì nìkdy v letech pøi el pøíkaz k transportu do koncentraèního tábora v em èlenùm rodiny Rottrových ze enova. Bìhem transportu nesmìl nikdo opustit vlak. Kdesi na vlakové stanici v Èechách si v ak musela sleèna Ida odskoèit a vlak ji ujel. Dle daných instrukcí se la hlásit k náèelníkovi stanice, který ji mìl nasmìrovat na nejbli í mo ný transport. Náèelník stanice, star í a pravdìpodobnì zku enìj í mu, jí v ak øekl: Koukej huso hloupá, a jsi doma a na kabát ji polo il nìjaké peníze. Ida se vydala spolu s jinými dvìma mu i pì ky, v dy jen v noci, zpìt do enova. U václavovických lesù v místì zvaném Forot èekala a nakonec opravdu potkala hajného hrabìte Larische pana Jana Stibora, kterého po ádala o pomoc. Tento ji pøivedl ke svému tchánovi, panu Bedøichu Bystroòovi. Pan Bedøich Bystroò byl øezník a se svou enou Marií Bystroòovou mìli obchod øeznictví v enovì na èísle popisném 698. Zde v podkrovní svìtnièce, bez elektøiny, Idu schovávali a do konce války. Pan Bystroò jako majitel obchodu, který pokud chtìl provozovat, musel podepsat tzv. volkslistu. Dva mìsíce sedìl ve vìzení v Tì ínì a tam ji podepsal, a kdy zjistil, e opravdu není zbytí. Snad sedmkrát za válku mìl narukovat na nìmeckou frontu. Nechal si v ak pøítelem MUDr. Hròou píchat benzín do rány, aby nemusel narukovat. Strá ní budka (foto archiv enovského muzea) S enou Marií mìli umluveno, e kdokoliv pøijde, tak se ena rychle schová s tím, e odjela do Ostravy. Nejednou jim tato domluva zachránila ivot. Jediný, který o schované dívce vìdìl, byl p. A. Slonèík z Bohumína, paradoxnì Nìmec, který slou il jako finanèní strá ve strá ní budce na ul. Tì ínská (pod Køi ovatkou). O A. Slonèíkovi se vìdìlo, e pomáhá na im lidem. Jednou pøi el do obchodu nìmecký oficír, e se chce ubytovat v podkrovní svìtnièce, o které se dozvìdìl. I tentokráte se osvìdèila historka, e man elka odjela do Ostravy a klíè nìkde nechala. Také opìtovnì pomohl A. Slonèík, který upozornil na volnou svìtnièku v domì pana øídícího Bøusky, kde se nakonec nìmecký oficír ubytoval. Maminka s Idou chodily v noci na procházky do nedaleké ol iny. Èas v neosvìtlené malinké místnosti se neuvìøitelnì vlekl, a tak si Ida dlouhou chvíli krátila drobnými pracemi, jakými bylo pøíkladnì tepování pono ek. Malá, tehdy snad tøí èi ètyøletá dcera Danu ka chodila na mléko k paní Kuncové a tam se pochlubila, e mají tetu, co jim (pokraèování na str. 3) ENOVSKÝ OBÌ NÍK 3/2015 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Bezradní cizinci. V nìkolika pøípadech byli zaznamenáni na našem území cizí státní pøíslušníci, zastavující pod rùznými záminkami projíždìjící vozidla. Jedná se hlavnì o rumunské obèany, kteøí pak vnucují lidem zboží pochybných kvalit. Pøi jejich spatøení radìji informujte policii Jdou po plynu. O plynové bomby projevili v tomto mìsíci zájem dosud neznámí pachatelé. V jednom pøípadì bomby odcizili, ve druhém se jim nepodaøilo dostat pøes zámky. Policisté vìc prošetøují Zchladl na záchytce. Až po zásahu policistù zkrotl mladý muž, který v alkoholovém opojení vyvádìl v domì rodièù v èásti Podlesí. Nocleh mìl zajištìný ve speciálním zaøízení Ujel bez placení. Pro dvì stovky riskoval potíže se zákonem muž, když ujel od benzínky bez zaplacení. Kamerový záznam s jeho poèínáním už má v rukou policie Ètyønozí pytláci. Na lovící psy, které zlákalo srnèí, upozornili obèané z Lapaèky. Jednu srnu se jim podaøilo chytit a úlovek si peèlivì støežili. Na místo musel být pøivolán myslivec v jehož rajónu škodná øádí. Mìstský úøad informuje Špatný nápad. Akci na záchranu života spustil telefonát neš astných rodièù, kterým jejich syn nechal dopis na rozlouèenou. Naštìstí mladíka vèas našli policisté a jeho úmysl mu pøekazili Koukal na mobil. Nepozornost stála za dopravní nehodou na ul. Ostravská. Øidiè, který se dostateènì nevìnoval øízení, ztratil na okamžik pøehled o dìní na vozovce a ve vysoké rychlosti naboural do vozidla jedoucího pøed ním. Incident se naštìstí obešel bez zranìní. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, Z èinnosti samosprávy ve zkratce 6. schùze rady mìsta dne mimo jiné: vzala na vìdomí zprávu o kontrole použití poskytnutých dotací za rok 2014 schválila nový Organizaèní øád Mìstského úøadu Šenov s úèinností od schválila ocenìní za reprezentaci mìsta Šenov dle návrhu komise sociální a volnoèasové schválila dodatky ke smlouvám o závazku veøejné služby ve veøejné linkové osobní dopravì s Dopravním podnikem Ostrava a. s., ARRIVA MORAVA a. s., ÈSAD rýdek Místek a. s. a ÈSAD Havíøov a. s. schválila rozpoètová opatøení è. 7 9/2015 schválila odpisové plány pøíspìvkových organizací na rok schùze rady mìsta dne revokovala usnesení z 5. schùze rady mìsta ze dne z dùvodu odstoupení vybrané poøadatelské agentury Jiøí Guòka, Šenov, od poøádání Šenovského jarmarku 2015 rozhodla povìøit poøádáním Šenovského jarmarku 2015 agenturu Rascals Agency, Ostrava, která se ve výbìru poøadatelské agentury pro poøádání Šenovského jarmarku 2015 umístila na druhém místì 8. schùze rady mìsta dne mimo jiné: schválila zveøejnìní vyvìšením na úøední desce zámìru pachtu a provozování vodního díla Prodloužení vodovodu Do Dìdiny, Šenov schválila vyhlášení Programu zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpoètu mìsta Šenov pro rok 2015 a uložila správnímu odboru zveøejnit tento program ode dne na úøední desce mìstského úøadu a webových stránkách mìsta aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní nám. 300, Šenov nebo na e- mail: R. Kulhánek, vel. MìP 9. schùze rady mìsta dne mimo jiné: schválila rozpoètová opatøení è. 10, 13, 14 a 15/2015 vzala na vìdomí zprávu hodnotící komise vèetnì souhlasného stanoviska øeditele MìPOS, pøíspìvková organizace, k pronájmu nebytového prostoru v objektu è. p. 27, ul. Zámecká, Šenov a schválila pronajmout výše uvedený nebytový prostor obchodní korporaci INŽI- NIERING PLUS s. r. o. schválila analýzu a projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci pro akci Separace bioodpadù ve mìstì Šenov II. etapa 4. zasedání zastupitelstva mìsta dne mimo jiné: ocenilo nominované kandidáty za reprezentaci mìsta Šenov pro rok 2014 a významnou osobnost mìsta Šenova p. Josefa Rajduse, zakladatele skautingu v Šenovì vzalo na vìdomí Zprávu o èinnosti komise k projednávání pøestupkù za období roku 2014 vzalo na vìdomí plnìní Strategie rozvoje mìsta Šenov k a schválilo Akèní plán investièních akcí pøipravovaných v roce 2015 schválilo rozpoètová opatøení è. 11 (rozdìlení zùstatku r. 2014) a 12/2015 schválilo poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta arnímu sboru Èeskobratrské církve evangelické v Šenovì u Ostravy ve výši , Kè na projekt revitalizace oplocení pozemku sboru a Øímskokatolické farnosti Šenov u Ostravy ve výši , Kè na opravu fasády kostela Prozøetelnosti Boží a rozhodlo o uzavøení veøejnoprávních smluv v této vìci schválilo zadávací dokumentaci pro akci energetické úspory mìstského úøadu Šenov, Radnièní námìstí è. p. 300, Šenov tajem. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2015

3 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) BØEZEN 2015: 12. a 13. Datyòská, Topolová, U Rybníkù, V Družstvu, Vráclavská, K Hájence, køiž. Okružní x Na Šimšce. DUBEN 2015: 9. a 10. køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, Vávlavovická (u nádraží), K Haltýøùm, Pod Šodkem, Šenovská. Sbìrné místo komunálních odpadù ul. Na Sedlácích Otevírací doba: Bøezen: Po, Stø, Pá hod., So hod. (všechny druhy KO, mimo bio). Duben: Po, Stø, Pá hod., So hod. (všechny druhy, vè. bio). Odbìr a uložení odpadù komunálních objemných z domácností elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti) vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèných složek komunálních odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaných odpadù (sklo, papír, plasty) bio/trávy, listí, mìkkých èásti rostlin odìvù, obuvi a textilu. V y l o u è e n y jsou odpady vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky. T e k u t é odpady: uložit (pokraèování ze str. 1) štepuje ponožky. Naštìstí mìli v obchodì pana Bystronì služku, na kterou se toto svedlo. Za milé povídání dìkuji p. D. Grocholové (roz. Bystroòové dcera), panu Bystroòovi (syn) a jeho ženì. Doufám, milí ètenáøi, že i vás oslovil pøíbìh nevšedního hrdinství, který podrobnìji pøipome- MìÚ informuje / Život ve mìstì Hospodaøení s komunálním odpadem v ž d y v u z a v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e poplatníkùm místního poplatku za ŠENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY neme na chystané muzejní výstavì. A pokud také vy se chcete podìlit o své osudy èi vašich pøedkù, pøijïte si popovídat k nám do muzea. Zatím dìkuji všem, kteøí tak uèinili, a budu se tìšit spolu s vámi na další váleèný pøíbìh. Krásné dny plné míru a lásky pøeje Simona Slavíková. provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov mají možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t - n á. Stuchlíková, ŽP Dotace pro rok 2015 Upozoròujeme šenovské spolky, že rada mìsta na své schùzi dne vyhlásila Program zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpoètu mìsta Šenov pro rok 2015 (dále jen Program ). Úplné znìní Programu vèetnì pøíslušného formuláøe Žádosti o poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Šenov pro rok 2015 najdete na internetových stránkách mìsta a to v sekci Úøední deska a také v sekci Aktuality. ormuláø žádosti je k dispozici ve formátu PD a ve formátu XLS (pro možnost vyplnìní prostøednictvím PC) rovnìž i v sekci ormuláøe Správní odbor. Dotace byly vyhlášeny v tìchto ètyøech oblastech: I. Dotace na vlastní èinnost II. Dotace na projekt III. Dotace na údržbu a inovaci stávajících zaøízení IV. Dotace na materiální dovybavení objektu staré školy. Žádosti budou pøijímány pouze na pøíslušném formuláøi ve lhùtì nejdøíve od a nejpozdìji do Termínem podání se rozumí datum podání na poštì nebo datum podání na podatelnì Mìstského úøadu v Šenovì (dne do hod.). Podané žádosti o dotace v lednu a únoru 2015 Mìsto Šenov podalo zaèátkem roku ètyøi žádosti o dotace, konkrétnì se jedná o žádost o dotaci na oplocení staré školy v rámci výzvy ministerstva vnitra na prevenci kriminality žádost o dotaci na zabezpeèení péèe o váleèné hroby restaurování pomníku obìtem 1. a 2. svìtové války v rámci dotaèního programu ministerstva obrany žádost o dotaci na opravu atletické dráhy, zábradlí a tribun v areálu Lipová v rámci výzvy MŠMT žádost o dotaci na bezbariérové sociální zaøízení v budovì MìÚ v rámci výzvy MMR. O osudu našich žádostí by mìlo být rozhodnuto zhruba v èervnu tohoto roku. Dne podepsal ministr ŽP naši žádost o dotaci na energicky úsporná opatøení budovy našeho mìstského úøadu, která byla podána v loòském roce. Akce musí být realizována a vyúètována ještì v tomto roce. Ing. Jan Blažek, starosta ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2015 3

4 ivot ve mìstì Setkání vedení mìsta s podnikateli Dne probìhlo na Horakùvce setkání podnikatelù s vedením mìsta. Setkání se zúèastnilo celkem 48 podnikatelù zastupujících 39 firem. Písemné pozvánky byly zaslány více ne 100 podnikatelùm, dal í byli osloveni prostøednictvím webových stránek mìsta. Hlavním bodem programu bylo seznámení podnikatelù se stávajícími strategiemi rozvoje mìsta a územním plánem. Následovalo pøedstavení firem jednotlivými podnikateli a probìhla diskuze na téma, co trápí podnikatele. V rámci setkání mìli podnikatelé mo nost mj. vyplnit dotazník, monitorující názory na místní správu, aktivity a rozvojové zámìry firem, zku enosti s èerpáním dotací a zji ováním zájmu zapojit se do zpracování strategie mìsta. Setkání se zúèastnili èlenové rady mìsta, èlenové komisí bezpeènosti, rozvoje mìsta a investic, øeditelé pøíspìvkových organizací mìsta a vedoucí mìstského úøadu. Podnikatelé navrhují, aby na stránkách mìsta byly lehce dohledatelné kontakty na enovské firmy dle oboru zamìøení tato slu ba by pomohla obèanùm v rychlej í nabídce místních firem, tak i podnikatelùm v získávání zakázek v enovì. Podnikatelé by uvítali, kdyby veøejné zakázky mìsta a jeho pøíspìvkových organizací byly zveøejòovány na jednom odkazu lehká dohledatelnost pro firmy a zároveò transparentnìj í výbìr dodavatele nebo poskytovatele slu eb. Na stránkách mìsta byl vytvoøen odkaz na podnikatele i zakázky mìsta. Pøipomínky podnikatelù, týkající se omezování nákladní dopravy, jsou v rozporu s po adavky obèanù, kteøí po adují dal í omezování nákladní dopravy podél frekventovaných silnic, a u z hlediska bezpeènosti chodcù a cyklistù, tak z hlediska ochrany svých nemovitostí. Setkání potvrdilo, e do zpracování strategie rozvoje mìsta na roky stejnì jako do akèních plánù je nutno zapojit nejen irokou veøejnost (obèany), ale i spolky a podnikatele pùsobící ve mìstì. Podnikatelé hodnotili setkání jako u iteèné a vhodné pravidelného opakování. Ing. Jan Bla ek, starosta mìsta Spoleèenský ples mìsta enov pøíjemnou zábavu. V programu pøedtanèení se pøedstavily dvì taneèní skupiny ve hod. Dance Style Sokol Moravská Ostrava a ve hod. Petøvaldské srdce PS Dance z Petøvaldu. Program svým vystoupením Mo ná pøijde i kouzelník obohatil ve hod. pan Bohumír Kocich z Ba ky, který svým umìním zaujal i mladé úèastníky plesu. Taneèní skupina Kvatro svou kvalitní hudbou pøilákala na parket mladou i støední generaci. V ichni se skvìle bavili a o to nám, poøadatelùm, lo, aby úèastníci plesu byli spokojení. Kolem pùlnoci byly losovány ceny, které do tomboly poskytli sponzoøi a mìsto enov. Ji nyní se tì íme na ples v roce V roce 2013 jsme obnovili konání mìstského plesu. V døívìj ích letech to byly plesy jarní. V únoru 2013 jsme vsadili na plesovou sezónu a dnes, po konání ji tøetího plesu v sobotu 21. února mù eme øíci, e to bylo dobré rozhodnutí. Plnì obsazený sál, balkón i prostory restaurace Horakùvka, to v e hovoøí samo za sebe. Ples zahájila kapela KVATRO party band z Havíøova nádherným valèíkem Johanna Strausse Na krásném modrém Dunaji. Poté pøivítal pøítomné hosty starosta mìsta Ing. Jan Bla ek a popøál v em 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 3/2015 Za dary do tomboly dìkujeme: MORAVIA WOOD TRADING s.r.o. montované domy, roubenky, rekreaèní chaty; FOXEL ELEKTRO s.r.o. prodej elektroinstalaèních materiálù; RPS CZECH bezplatné øe ení dopravních nehod; GAWLICZEK s.r.o. zahranièní obchod import z Asie; HORAKÙVKA s.r.o.; EMYSLIVOST.CZ myslivecké, lovecké a kynologické potøeby enov; MYSLIVCI OBECNÍ; PRODEJ RYB ENOV a dále dìkujeme hudební kapele, obìma taneèním skupinám i panu kouzelníkovi za vystoupení i skvìlou atmosféru. SO A. Stachovská

5 V mìsíci bøeznu 2015 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané KAREL BALON RÙŽENA BUROÒOVÁ JOSE CALTA BØETISLAV CICHOÒ LIBUŠE CITRONOVÁ ANNA ÈECHOVÁ ALENA ÈERNOTOVÁ JINDØIŠKA GOLASOVSKÁ JIØÍ HANUSEK VLASTA HAVLÍÈKOVÁ MARIE HRADILOVÁ ANEŽKA JANOŠKOVÁ JOSEPH KERIAKOS MARIE KOLKOVÁ BOŽENA KRESTOVÁ RANTIŠEK KRIVÈÍK ALOIS KØÍSTEK MARIE KUCHAØOVÁ PETR KVASNIÈKA ANTONIE KYŠKOVÁ VLASTA MÌDÍLKOVÁ JAROMÍR NÌZGODA MILUŠE NOCIAROVÁ MÁRIA NOVÁKOVÁ KOSTAS PANAGOPULOS ANNA POLÁÈKOVÁ ZDENKA RUSNOKOVÁ BOŽENA TUREÈKOVÁ JIØINA URBANCOVÁ MIROSLAV URBANEC JAN VÁCLAVÍK ZDEÒKA VICHERKOVÁ ANDÌLA WAWRZACZOVÁ LENKA ZAJÍCOVÁ VÌRA ŽERNÍÈKOVÁ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví, štìstí a rodinné pohody. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na ohlašovnì tel nebo na tel nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) MìÚ informuje / Kultura Milovníci divadla, pozor!!! Mìsto Šenov vás zve k návštìvì komedie Jiøího M. Šimka, kterou uvádí Divadelní spoleènost Kozlovice Kontrola v mìstì Kocourovì, aneb jeden za všechny a všichni za jednoho Datum: pátek 20. bøezna Èas: hod. Místo konání: restaurace Horakùvka. Poøadatel: mìsto Šenov. Z dìje: ve mìstì Kocourovì se dozvìdí, že pøijede kontrola. Øeší to nejen mìstská rada, ale také manželky jejích èlenù. Mladý muž, projíždìjící jako turista mìstem, je omylem považován za kontrolora. Mìstští radní se ho snaží zkorumpovat. Starostova dcera s ním shodou okolností naváže milostný vztah a my dost dobøe nevíme, zda vážnì èi úèelovì. Nová zpráva sdìluje, že kontrolor teprve pøijede. Mladík je dámami málem inzultován. Ukáže se ovšem, že je to významný ministerský úøedník, kterému se pobyt ve zkorumpovaném mìstì docela zalíbil. Koneènì pøichází pravý kontrolor Vstupné 70 Kè. Pøedprodej vstupenek na podatelnì Mìstského úøadu v Šenovì a v Knihovnì & Šenovském muzeu od ; v den pøedstavení prodej na místì, sál bude otevøen od hodin. Dìkujeme pøíbuzným, sousedùm, pøátelùm a všem, kteøí se pøišli rozlouèit s panem Janem Kiškou Dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. Za pozùstalou rodinu manželka a dcery s rodinami ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2015 5

6 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2015 Život ve mìstì Palas dance mezinárodní taneèní škola pro dìti, mládež, dospìlé V taneèní škole nejen máme nároèné tréninky, ale také skvìlé akce a výlety. V prosinci jsme organizovali mikulášskou nadílku s programem, pak pøedvánoèní Prahu s návštìvou magické jeskynì a vlastní karneval pro dìti a dospìlé na Lapaèce. Máme za sebou nìkolik taneèních vystoupení na plesech a karnevalech. A jelikož zima konèí, organizujeme další akce, a to výjezd do Lvova na Ukrajinu o velikonoèních prázdninách, mezinárodní taneèní soutìž Palas dance cup v èervnu v KD Ostrava, letní taneèní školu v Polsku a projekt Tanec pro Ukrajinu II v srpnu. Staòte se i vy èleny reprezentace našeho mìsta. Klub reprezentaèního tance pro dìti a mládež. Klub je otevøen pro talentované ve vìkových kategoriích mini a DVK od 3 do 11 let, JVK od 12 do 15 let a HVK od 16 let. V klubu se èlenové uèí taneèním stylùm disco dance, street dance, show dance a latino dance vèetnì taneèní akrobacie. Po zvládnutí základù taneèních technik se úèastní republikových a mezinárodních taneèních koncertù, vystoupení a soutìží. Nároèná výuka vede vždy k dobrému zvládnutí taneèních technik a nejlepší èlenové reprezentaèního klubu se stávají profesionálními taneèníky v divadlech, muzikálech a podobnì. Kromì standardní výuky organizujeme pro èleny soustøedìní, letní taneèní školy a také výlety a dovolené. Do našich øad hledáme nové reprezentanty, kteøí by byli schopni zvládnout nároènost výuky, byli disciplinovaní, šli za svým cílem a byli schopni pracovat v kolektivu a rozvíjet jej. Zápisy na kurzy a konkurzy do klubù jsou vždy v úterý a ètvrtek v hod. v taneèní škole na ul. Kostelní 128 v Šenovì. Klub latinskoamerických tancù pro mládež a dospìlé. Klub je otevøen pøedevším pro mládež a dospìlé, kteøí se chtìjí vzdìlávat v tanci na vyšší úrovni srovnatelné s pøípravou na Star dance. Je zde možné tanèit jen rekreaènì, ale také soutìžnì. Tréninky probíhají vždy v úterý od 18 hodin v taneèní škole na ul. Kostelní 128 v Šenovì. Pøihlásit se mùžete kdykoliv v taneèní škole bìhem roku. Klub moderního tance je otevøen pøedevším pro sólové taneèníky mládeže a dospìlých, kteøí se chtìjí pobavit, protáhnout tìlo a také se nìco nauèit. Uèíme se tady sólovì latinskoamerické tance jako napø. merengue, salsa, battchata a jiné, øecké tance, rock and roll, popové tance apod. Tréninky probíhají vždy ve ètvrtek od 18 hodin v taneèní škole na ul. Kostelní 128 v Šenovì. Pøihlásit se mùžete kdykoliv v taneèní škole bìhem roku. Poøádáme soustøedìní, letní taneèní školy, výjezdové zahranièní akce, dovolené apod. Josef Macura, pøedseda Palas dance tel.: PØEHLED VELIKONOÈNÍCH BOHOSLUŽEB ARNOSTI PROZØETELNOSTI BOŽÍ Zpovìdní den pøed velikonocemi ve farním kostele v Šenovì od do hod. se tøemi zpovìdníky. Putovní panelová výstava o umuèeném knìzi Josefu Toufarovi v sále restaurace Horakùvka s možností zakoupení knihy Miloše Doležala Jako bychom dnes zemøít mìli. Vstupné zdarma.

7 MìÚ informuje Vyhodnocení strategie rozvoje mìsta a schválení akèního plánu mìsta na rok 2015 Zastupitelé mìsta na svém posledním zasedání hodnotili plnìní plánu strategického rozvoje mìsta, který byl vytvoøen v roce 2007 a jehož platnost konèí právì v letošním roce, a zároveò rozhodli, které akce budou podporovány z hlediska financování, projekèní pøípravy a realizace v letošním roce. V prùbìhu letošního roku bude dokonèena stavba kanalizace v severní èásti mìsta a výmìna herních prvkù ve školkách. Modernizován bude pøechod u školy na Podlesí a vybudován bude pøechod u zastávky Škrbeò. Plánováno je rovnìž zateplení budovy mìstského úøadu vèetnì opravy støechy, vybudování vodovodu v ulici Do Dìdiny, vybudování sociálního zaøízení v areálu SK Lapaèka, oplocení areálu staré školy. Projektová dokumentace je pøipravována na pøístavbu a nástavbu 2. pavilonu základní školy, zateplení budovy zdravotního støediska a mìstského podniku služeb, opravu støechy na hasièárnì, rozšíøení kanalizace do okrajových èástí, umístìní chodníku podél Václavovické ulice, úpravu okolí staré školy a zámeckého parku. Podrobnìjší informace k pøipravovaným akcím naleznete v aktualitách a povinných informacích na stránkách mìsta. Ing. Jan Blažek, starosta Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Kristýna a Karolína Jaèkovy, Matìj Bouchal K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Jarmila Gawelczyková, Ludmila Hilscherová, Jan Kiška, Štìpánka Šeflová, Petr Grochol, Jiøina Šponiarová Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. DÙLEŽITÉ! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme T. Klimasová / SO Skauti a skautky Šenov Informují Skautský ples v rùžové Paní Rùžena Poupìtová má to potìšení všem oznámit, že se dne 7. února 2015 v Restauraci Horakùvka zdárnì uskuteènil 6. roèník plesu skautského støediska Šenov, letos ladìn do slavnostní rùžové barvy. Hosté pøípravu nepodcenili a dostavili se s velmi pùsobivými a elegantními rùžovými nápaditostmi. Mašle, ponožky, motýlky, brože, kravaty, sponky, støevíce, kabelky, šály, ale i prase na vodítku jste mohli obdivovat, pokud jste se stali š astnými majiteli vstupenek na tuto prestižní spoleèenskou akci. K rùžovému veselí hrála veselá kapela, bìhem veèera hosté shlédli stylové pøedtanèení šenovských roverù nebo módní pøehlídku rùžové kolekce pro nadcházející sezónu, a nìkteøí z nich mìli štìstí pøi losování pùlnoèní tomboly. Rùžena se nebojí tvrdit, že skautský ples v rùžové byl zábavnìjší než 156. díl Ordinace v rùžové zahradì. A skautské støedisko Šenov doufá, že pøíštì se také nudit nebudete a budete plesat s námi! Za skautské støedisko Šenov Rùžena Poupìtová Výjezdní støedisková rada Tøetí lednový víkend se stal termínem pro výjezdní støediskovou radu. Ètrnáct vedoucích oddílù strávilo víkend na okresní skautské základnì Pocheò. Zde nejen pøiložili ruce k práci na opravách chalupy, ale také naplánovali další mnohé akce støediska, jako ples èi tábory. Stìžejním tématem pak byla pøíprava okresního kola Svojsíkova závodu, které šenovské støedisko bude poøádat 15. a 16. kvìtna 2015 pro 180 dìtí ze skautského okresu rýdek-místek. Výjezdní støedisková rada byla pro všechny pøíjemnou zmìnou oproti klasickým støediskovým radám, které se konají vždy jednou mìsíènì v odpoledních hodinách. Urèitì si to zopakujeme. Za skautské støedisko Šenov Irena Oobešová Amazonka Oslava Dne zamyšlení a obnovy støediska Den Zamyšlení je jeden z nejvìtších skautských svátkù. Každý rok 22. února slaví všichni skauti na svìtì svátek vìnovaný zakladatelùm svìtového skautingu. Tento rok je ovšem významný pro šenovské skauty také tím, že slaví 25 let od obnovení støediska v roce Letos strávily všechny oddíly ze Šenova onen den spolu. Dìti si mohly vybrat z nìkolika programù, od povídání s oldskautem, pøes pohybové a vìdomostní hry až po rukodìlné a dramatické aktivity, které si pro nì pøipravili roveøi a rangers. Po skonèení programù dostal každý jeden muffin s hoøící svíèkou, popøáli jsme støedisku všechno nejlepší, sfoukli svíèku a s velkou chutí se do muffinu zakousli. Poté následoval nástup a celý den jsme ukonèili veèerkou. Vìøím, že si všichni nedìlní odpoledne užili. Nejdùležitìjší ovšem je, že jsme oslavili tento svátek spoleènì. Za roverský kmen eresteèka Jana Pastròáková Oøíšek ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2015 7

8 Sport / MìÚ informuje Kalendáø fotbalových utkání SK enov na jaøe 2015 Na základì 39 zákona è. 128/2000 sb., o obcích ve znìní pozdìj ích pøedpisù zveøejòuje mìsto enov svùj zámìr: prodej kruhové vypalovací pece LAC M 45 S Popis stávajícího stavu: Rok poøízení 1997, poøizovací cena Kè Kruhová pec, malých rozmìrù LAC M 45 S U itný prostor pece 45 l, hmotnost 55 kg Maximální teplota 1280 stupòù Celsia Vnitøní rozmìry: prùmìr 410 mm, vý ka 345 mm Vnìj í rozmìry: prùmìr 615 mm, vý ka 495 mm Napìtí: l/n/pe 230 V AC 50 Hz, pøíkon 3,5 kw Funkèní, nevyhovuje kapacitnì. Vhodné vyu ití: Po drobné opravì doplnìní tìsnìní dvíøek, je pec vhodná pro kusovou a malosériovou výrobu keramiky. Prodejní cena: nejvy í nabídka. Svou nabídku, ve které bude uvedeno jméno, pøíjmení, adresa zájemce, telefonní, popøípadì ový kontakt odevzdávejte v písemné formì v uzavøené obálce s oznaèením NEOTVÍRAT! Kruhová pec LAC M 45, prostøednictvím po tovních slu eb nebo osobnì na podatelnì MìÚ enov, Radnièní námìstí 300, enov, v termínu do Bli í informace vám budou poskytnuty na Mìstském úøadì v enovì, odbor investic, MH a dopravy, dveøe è. 210, telefon è , kde je také mo no v pøípadì zájmu sjednat prohlídku. Pece M Pøedev ím pro hobby keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických a skláøských výrobkù, které vy adují zakládání shora. Popis konstrukce pece: BUS = plánovaná doprava autobusem. Pøípadné zmìny vyhrazeny. 8 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 3/2015 modul le tìný nerezový plech, roho z minerálního vlákna, cihlová vyzdívka, po obvodu hrany áruvzdorný provazec víko zabrou ené cihly, nerezový válcový plá, uprostøed odvìtrávací otvor topné spirály vlo eny do vodorovných drá ek v boèních stìnách regulátor CERAMIC, Bentrup TC44 nebo HT40AL termoèlánek typu S, bezkontaktní polovodièové spínací relé. odbor investic, MH a dopravy

9 ivot ve mìstì A jsou tady zase prázdniny! Týden volna a tak hurá na chatu tentokrát do Vy ních Lhot. Dìti byly rozdìleny do týmù, ke kterým si následovnì vymyslely názvy. Ty byly opravdu originální a celý týden mezi sebou soupeøili Ventilátoøi, Supertým, Vlèí smeèka, Fialoví strá ci a Mimoni. Tématem celojaròákové hry byl seriál Byl jednou jeden ivot. V jednotlivých hrách dìti ztváròovaly v dy nìjaký orgán nebo buòky lidského tìla. Díky hrám se dìti nauèily, k èemu slou í èervené a bílé krvinky, krevní destièky, plíce nebo srdce. Mimo tyto tématické hry jsme hráli i spoustu dal ích her. Jeliko nám poèasí pøálo a sníh na svazích Pionýrské Jaròáky se udr el, mohli jsme provìtrat boby a lopaty a zjistit, kdo z dìtí má nadìji stát se profesionálním bobaøem nebo lopatistou. Jednodenní výlet jsme zaèali tím, e jsme si na ka dé køi ovatce hodili kostkou a podle toho, co padlo, tak na tu stranu jsme se vydali. Kdy jsme asi po hodinì byli opìt nìkolik desítek metrù od chaty, hru jsme ukonèili a zamíøili na ná plánovaný cíl, kterým byla Pra ivá. Po cestì jsme otestovali pozornost dìtí, kdy jsme jim polo ili pár soutì ních otázek. Cesta dolù z Pra ivé byla sice del í, ale zato lep í cestou, a po 12,5 km jsme se za jásotu dìtí vrátili na základnu. Poslední den do lo k Zahrádkáøi informují Ukázky velikonoèních vazeb ZO ÈZS v enovì poøádá dne od do hod. ukázky velikonoèních vazeb v prostorách staré koly. Ukázky pøedvedou ákynì Zahradnické koly v Ostravì pod vedením A. Jaterkové. Tyto ukázky jsou spojeny s prodejem výrobkù velikonoèních vazeb a ivých kvìtin. Je zde i mo nost vlastní výroby. Tì íme se na va i úèast. Zájezd do Polska ZO ÈZS v enovì poøádá dne zájezd do Polska s následujícím programem: l náv tìva zahradnictví Puzoñ v Ustroni mo nost nákupu za CZK; l náv tìva a prohlídka mìsta Wisla s náv tìvou vodního parku Tropicana v hotelu Golebiewski vstupné 30 zl. na 1,5 hod. Cena zájezdu je 150 Kè pro èleny ZO enov, 180 Kè ostatní zájemci. Odjezd v 7.30 hod. od restaurace Na pici. Návrat v odpoledních hodinách. Pøihlá ky na tel Zájezd na Vánoèní trhy v Norimberku, SRN ZO ÈZS v enovì pøipravuje na dny 11. a zájezd na Vánoèní trhy v Norimberk. Program zájezdu: Pátek odjezd ze enova do Plznì zastávka na obìd, odpoledne prohlídka Plzeòského pivovarnického muzea, Plzeòského podzemí a exkurze s ochutnávkou piva v Pivovaru Prazdroj poté ubytování, veèeøe, prohlídka mìsta pøípadnì divadlo. Sobota snídanì, odjezd do Norimberku na Vánoèní trhy nejvìt í a nejstar í v Nìmecku návrat ve veèerních hodinách, ubytování. Nedìle snídanì, poté odjezd, náv tìva zámku Zbiroh, zastávka na obìd, návrat ve veèerních hodinách kolem hod. Cena Kè zahrnuje dopravu, ubytování, veèeøi, 2x snídani, vstupné do muzea, podzemí, exkurze Prazdroj, zámek Zbiroh. Bli í informace na tel Prosíme, hlaste se na zájezd co nejdøíve z dùvodù zaji tìní ubytování, stravy atd. Nejpozdìji v ak do konce záøí! vyhodnocení celojaròákové hry a dìti dostaly odmìny. Nemìly je ov em zadarmo, musely nejdøíve vylu tit morseovku (a ne tak lehkou, jak se na první pohled zdálo), která jim prozradila, kde se poklad ukrývá. Nakonec to v echny týmy zvládly a pak u jen zbýval úklid chaty a odjezd domù s nadìjí, e se na tuto skvìlou chatu je tì nìkdy vrátíme. Filip Kowalski, PS enov Aukce energií pro obèany, spolky i podnikatele Mìsto enov nabízí svým obèanùm opakovanì mo nost sní it náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronické aukce. Celkem 119 enovských domácností ji u etøilo v pøede lých kolech aukce. Prùmìrná úspora èinila 25 % u neregulované slo ky energie. Na základì dobrých výsledkù aukcí a trvalého zájmu obèanù jsme pøipravili dal í kolo aukce. Úèast v aukci je zdarma a pøihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, organizace, drobní podnikatelé i bytová sdru ení. Pro zapojení do aukce je tøeba, aby obèané podepsali smlouvu s poøadatelskou firmou. Tato smlouva je bezúplatná. Kromì toho obèan pøedá poøadatelské firmì kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektøiny èi zemního plynu, vèetnì v ech pøípadných dodatkù, dále kopii roèního vyúètování energií a sdìlí zpùsob platby energií (napø. èíslo SIPO). Poøadatelská firma bude po adavky od obèanù pøijímat v zasedací síni MìÚ enov v termínech: , , od do hodin. Pøedpokládaný èasový postup aukce: bøezen sbìr od obèanù; duben vlastní aukce; kvìten uzavírání smluv s novými dodavateli. Informace k celému projektu budou prùbì nì zveøejòovány na webových stránkách mìsta. Ing. Jan Bla ek, starosta ENOVSKÝ OBÌ NÍK 3/2015 9

10 Inzerce Chovatelské potøeby ŽIDEK na Tìšínské ulici v Radvanicích OZNAMUJÍ výrazné snížení cen celého sortimentu napø.: granule pro psy pùv. cena nyní Chicopee Adult 15 kg 760, 660, Chicopee Adult L.B. 15 kg 830, 725, Josera estival 15 kg 1 020, 890, Josera Junior 20 kg 1 060, 925, Astor 15 kg 480, 410, Mražená drùbeží stehna 1 kg 37, 32, Využijte toto snížení cen Tìším se na vaši návštìvu Vladimír Židek Spoleèenská rubrika pro vás Do ní mùžete pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. Baèa Tibor Orlová, Okružní 905, IÈ tel.: , protlaky pod komunikací, chodníkem atd. vodovody, kanalizace, demolice pøípojky vody, kanalizace, elektro, plyn vnitøní rozvody: kanalizace, elektro, plyn, topení, voda zednické práce: omítky, štuky, obklady, dlažby i venkovní výkopové a ruèní práce, hutnìní pìchem, deskou, asfaltování hydroizolace sklepù rodinných domkù, støech, teras atd. projektová èinnost, geodetické zamìøení atd. zøízení stavebního povolení, územního souhlasu atd. ZDARMA ZAVOLÁM, PØIJEDU, NACENÍM LEVNÌ HLEDÁM SCHOPNÉHO TRUHLÁØE S PRAXÍ Tel.: Velikonoèní výlov ryb V sobotu od 9 hodin. Obèerstvení a pitný režim zajištìn. RYBY PRODÁVÁME CELÝ ROK!!! Kde: Odboète dle cedule u STK v Šenovì. Prodáváme pstruhy!!! a kapry celý rok!!! Krásné, èistì udržované rybníky na úrovni! Prùzraèná potoèní voda v sádkách z lesa! V+K Horváthovi Nejsme rybník u hlavní cesty naproti mlýnùm Prodej Thují Thuja occidentalis Smaragd Thuja occidentalis Golden Smaragd Thuja occidentalis Brabant Velikost cm tel Cena již od 25 Kè/ks Domácí potøeby a železáøství OLYMAR 1. patro Radnièní nám. 30 Po až Pá od 8.00 do hod. tel.: v šunkovar s teplomìrem 479 Kè (599 Kè) v pekáè velký s poklopem 999 Kè (1299 Kè) v 20% sleva na nerez hrnce VISION v AVON prodej, registrace, poradenství 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/2015

11 l Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím nabídnìte. Tel./SMS l Prodám dìtský koèárek dvojkombinace, málo používaný, svìtle modré barvy + fusak a dvì nové kojenecké láhve zn. Avent, tel.: Cena 2000 Kè. l Prodám cirkulárku na koleèkách s košem. Pilový kotouè prùmìr 380 a 600 mm. Tel.: l Pronajmu dvojpokojový byt v centru Šenova. Tel.: l Koupím starou motorku znaè. Jawa, ÈEZ, Stadion, Pionýr, Babeta i jiné znaèky, i poškozenou a bez dokladù. Tel.: Inzerce ÈESKÁ POJIŠ OVNA Obchodní místo ÈP, a.s., Klegová Ivana, tel.: Radnièní nám. 30, Šenov (budova nákupního støediska) Vám nabízí: MAZLÍÈEK Pojištìní psù a koèek uhradí 70 % veterinárního ošetøení pøi úrazu i nemoci. Lze pøipojistit i uhynutí èi utracení a odpovìdnost za škody vùèi jiné osobì. Podmínka: oznaèení zvíøete mikroèipem èi tetováním, sleva do 2 let stáøí zvíøete. Otevírací doba: Po, St Út Èt Pá UHELNÉ SKLADY ŠENOV AUTODOPRAVA prodej sypkých materiálù Bývalý areál VOKD ÈERNÉ OKD, KOKS, HNÌDÉ BILINA, MOST Hnìdé uhlí do automatických kotlù ze zastøešené haly Dlouholeté zkušenosti s provozem automatických kotlù VÁŽENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE VÝHRADNÌ ÈESKÉ UHLÍ, polské nevedeme Po Pá: hod. Web-ceník: prodejuhlicz.cz IN O A OBJEDNÁVKY: Po Ne od 6.00 do hod. Tel.: ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí, pøiznání k dani z pøevodu nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , ; Bc. Jiøina Slovioèková IÈ: Pod Køížem 630, Václavovice Vedení úèetnictví Vedení daòové evidence Mzdy a personalistika Daòová pøiznání a další povinnosti tel.: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 3/

12 ivot ve mìstì Ocenìní za reprezentaci mìsta enova za rok 2014 Je úterý, , je asi ètvrt na pìt, a kdybyste pøesnì v tuto chvíli sedìli v zasedací místnosti Mìstského úøadu v enovì, sly eli byste následující úvodní slova projevu, který nejlépe vystihne to, co vám chceme v tomto èlánku pøedat: Vá ení zastupitelé, vá ení ocenìní hosté, vá ené dámy a pánové, dovoluji si vás pøivítat na dal ím, ji ètvrtém slavnostním zasedání zastupitelstva mìsta enova. Proè slavnostním, to asi v ichni víte a hlavnì vidíte. Sedí kolem vás spousta lidí, kteøí dnes budou místo nás, zastupitelù, hrát hlavní roli. Právì oni toti v loòském roce psali scénáø k filmu Reprezentace mìsta enova za rok Ka dý z tìchto filmù byl tro ku z jiného ánru, vìt ina mìla krásný dramatický prùbìh, re iséøi byli dozajista pøísní, ale v ichni mají jedno spoleèné. Jejich hlavní aktéøi si dnes toti odnesou pomyslné Oscary. Nebudou hollywoodské, ale na e, enovské. Nebudou ze zlata, ale budou plné pýchy nás, obèanù, kteøí jsou na vás hrdí. Hrdí na to, jakých úspìchù jste v loòském roce dosáhli. No a my, enovská akademie filmových, tedy vlastnì reprezentaèních vìd, vám dnes chceme tímto slavnostním aktem Nejstar í obèanka enova Dne se do ila úctyhodného vìku 98 let paní Ane ka Vavøíková. Spoleènì s paní Sakmarovou za komisi pro obèanské zále itosti jsme nav tívili jubilantku. Do dal ích let pøejeme pevné zdraví a spokojenost v kruhu starostlivé rodiny. Ing. Antonín evèík, místostarosta podìkovat a dodat vám odhodlání a sílu do dal ích let. A zde jsou výsledky ankety: Kategorie jednotlivcù 1. Anna Nevludová TAEKWONDO mimo jiné nìkolikanásobná bronzová medailistka z MS v Tád ikistánu 2. Ane ka Kopecká BASKETBAL jedna z nejvìt ích èeských basketbalových nadìjí, úèastnice kempu talentované mláde e pøi MS v Turecku 3. Miroslav Bárta CYKLISTIKA mistr Slezska v terénní cyklistice a Jakub Tvardek TAEKWONDO mimo jiné mistr ÈR v nìkolika mláde nických kategoriích. Kategorie kolektivù 1. SK ENOV fotbalové dru stvo mu ù postup do krajského pøeboru 2. KC Z ENOV korfbalový tým mlad ích ákù druhé místo v celostátní lize Josef Rajdus Významná osobnost mìsta enova Bìhem loòského roku se nám, zastupitelùm, podaøila dát dohromady koneènì ucelená legislativa, co se oceòování na ich enovských obèanù týká. Jsou v ní obsa eny tøi kategorie. Tu za reprezentaci mìsta enova ji znáte, no a dal í kategorie je ta, která nese titul Významná osobnost mìsta enova. Cena se udìluje jako morální ocenìní osob, které mají mimoøádný význam a vztah k mìstu enovu, nebo jejich skutky, práce, díla èi objevy se zaslou ily o regionální, národní èi mezinárodní vìhlas mìsta. Pro leto ní rok se nominací se lo hned nìkolik a budeme je brát v potaz i pro dal í roèníky. Letos jsme na slavnostním zastupitelstvu ale pøedali pouze jedinou, za to osobì, která si to opravdu zaslou í. Získal ji pan Josef Rajdus (92 let), který je jedním ze zakladatelù skautského hnutí v enovì. Skautingu se vìnuje od roku 1935, nejprve jako mladý chlapec, pozdìji jako vùdce oddílu a následnì vedoucí støediska. Velkou mìrou se zaslou il o v echna tøi obnovení skautské organizace v enovì po období totalitních zákazù. Svou obìtavost prokázal pan Rajdus také pøi osvobozování enova, kdy se podílel na ha ení vì e kostela Prozøetelnosti Bo í. Za èinnost pro skauting byl pøijat do èestného Svojsíkova oddílu a obdr el nìkolik vyznamenání. Je osobností s vysokým morálním kreditem, inspirujícím skautským vùdcem a pøíkladným obèanem mìsta enova. Je tì jednou gratulujeme! M. Vaculík, pøedseda sociální a volnoèasové komise Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Jan Bla ek, místostarosta Ing. Antonín evèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo Computer Graphics. Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obì níku 11, Kè. 12 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 3/2015

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Èíslo 7 1. 12. 2014 Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Na ustavujícím 1. zasedání Zastupitelstva obce Václavovice dne 4. listopadu 2014 byli zvoleni: n uvolnìnou starostkou Ing. Magda

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 1 Obec Kostice Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 2 Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 27.4.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Poèet volièù v seznamu volièù a jejich dodatkù... Poèet vydaných úøedních obálek...

Více

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura Vá ení spoluobèané, jsme na prahu nového roku 2015, a to je pøíle itost, ohlédnout se a zhodnotit právì konèící rok, a zároveò si nastínit, co nás èeká v na em mìstì.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P VÝSLEDKY SKLIZNÌ Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se z jara pøehoupli do léta. V ichni, milí ètenáøi, si

Více

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o Uvnitø najdete u MìÚ informuje Mìsíc bøezen snad dostojí svému letitému slibu, a jako ka dý rok pøinese také letos první jarní den. Zemì vymìní svùj bílý ko ich za pestrobarevný plá a my, lidé, si mù eme

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì 15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto babí a nám, lidem, nezbývá nic jiného, ne se pøipravit na zimu,

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad,

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, milí ètenáøi, uvítáte klidnou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

kolství na budovách zdravotního støediska, mìstského podniku slu eb a radnice bylo vyøe eno nejen dlouhodobé zatékání do objektù, ale

kolství na budovách zdravotního støediska, mìstského podniku slu eb a radnice bylo vyøe eno nejen dlouhodobé zatékání do objektù, ale Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport OHLEDNUTÍ ZA LOÒSKÝM ROKEM 2015 Vá ení spoluobèané, pøelom starého a nového roku je v dy pøíle itostí k bilancování toho, co se událo

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY kolákùm skonèily dny bezstarostného leno ení, pøíroda se po úmorném létu tì í na podzim a my, milí ètenáøi na

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY A máme prosinec! Mnozí z nás sní o nekoneèných zasnì ených pláních, jiní zase vítají, e se svatý Martin

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Aè kalendáø ukazuje, e je mìsíc kvìten, tak eøíky zatím bohu el nekvetou. A pøece byla doba, kdy u poèátkem

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více